Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Нели Василева

ORCID ID:0000-0002-2729-4649
Глава от книга
1 Neli Vasileva , The dynamic maturation process of the brain structures, visual system and their connections to the structures of the prefrontal cortex in the period 4-6 years of age. Chapter in "Prefrontal Cortex", International Monograph, ed. by A. Starcevic & B. Filipovic , ISSN (print):, ISSN (online):, InTechOpen , London, Рецензирано 2018
2 С. Велева-Горанова, Нели Василева , Хр. Недев , Възстановяване на речта след инсулт. Глава от книга "Възстановяване след инсулт", ISBN:978-954-9883-54-1, ИК Булхерба , София 2011
Глава от монография
Neli Vasileva, Jekov J., Dynamic of praxis functions in the context of maturation of the parietal and frontal brain regions in the period 4-6 years of age. In: International Monograph 'Cerebral and Cerebellar Cortex – Interaction and Dynamics in Health and Disease' (Ed.by Stavros Baloyannis), ISSN (print):, ISSN (online):, IntechOpen, UK - London, Рецензирано 2021
Дисертация доктор на науките
Нели Цветанова Василева, Профил на невропсихично развитие при деца от предучилищна възраст (дисертация за научна степен "доктор на психологическите науки"), СУ "Св. Кл. Охридски", Философски факултет, катедра Социална, трудова и педагогическа психология" 2015
Дисертация д-р
Нели Цветанова Василева, Особенности невербального и вербального мышления у подростков с общим недоразвитием речи (диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук) , Научно-изследователски институт по Дефектология към АПН, Руска Федерация, гр. Москва , Ръководител:ст. н.с. к.пс.н. И. Т. Власенко 1992
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Нели Василева, превод на статия в списание Специална педагогика - Трансдисциплинарният подход в съвременната логопедия, автор Ю. О. Филатова, 2013
2 Нели Цветанова Василева, превод на статия на А. Н. Корнев, "Ключови въпроси на дислексията", списание Специална педагогика, декември 2009
3 Нели Цветанова Василева, Трета есенна научна конференция „Осигуряване и оценяване качеството на обучението” - отзив, списание Специална педагогика 2005
4 Нели Цветанова Василева, Юбилейна научна конференция с международно участие (Шумен, 14-15 май, 2004)- отзив , списание Специална педагогика 2004
Книга
1 Нели Василева , Детска невропсихология (монография), ISBN:978-954-07-4400-1, СУ "Св. Климент Охридски", Рецензирано 2018
2 Нели Василева , Особености на мисленето при ученици с езиково недоразвитие , ISBN:954-577-070-8, Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Шумен, Рецензирано 1999
Научен проект
1 Нели Василева, Developing New Software For Psychomotor Reeducation Of Children With Autism , Ръководител, , Номер на договора:2020-1-TR01-KA205-081611 2020
2 Нели Василева, Developing New Software For Psychomotor Reeducation Of Children With Autism , Ръководител, , Номер на договора:2020-1-TR01-KA205-081611 2020
3 Нели Василева, Университетски Проект за организиране на Юбилейна научна конференция с международно участие „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование”, посветена на 130 годишнината от създаването на СУ и 35 годишнината от създаване на Катедра специална педагогика и логопедия при ФНПП, Член, СУ, Номер на договора:№ 80-10-45 / 17. 04. 2018 2018
4 Нели Василева, Квалификация на педагогическите специалисти, Член, финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2013
5 Нели Василева, "Интеграция без граници” - „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, гр. В. Търново , Член, МОН , Номер на договора:BG051PO001- 4.1.04 – 0131 2012
6 Нели Василева, Подпомагане на образова-телния процес на деца със специални образователни потребности в Община Казанлък”, Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.1.04-0027 2012
7 Нели Василева, Университетски проект „Социалната интеграция на деца със специални образователни потребности чрез ролевите игри”, на катедра Специална педагогика към Педагогически факултет на ШУ , Член, , Номер на договора:РД – 05 –289/15.03.12. 2012
8 Нели Василева, Развитие на мрежа от центрове за професионално обучение и квалификация на млади хора с увреждания и ресурсни учители на интегрирани ученици със СОП” , Член, финансиран от Фондация „Манфред Вьорнер” по програма ФАР); ФНПП при СУ „Св. Кл. Охридски” е партнираща страна в проекта , Номер на договора:BG 2004/006 070.01.01.15, договор от 31.05.2008 г 2008
9 Нели Василева, "Деинституционализация - подобряване на качеството на живот на деца с увреждания", Член, , Номер на договора:ФАР 2004/016-711.01.02, BG 2004/016-711.01.02 2007
10 Нели Василева, Национален образователен проект „Подготовка на учители от общообразователното училище за работа с деца със специални образователни потребности /СОП/” , Член, МОН 2006
11 Нели Василева, „Подобряване на качеството на живот на хората с ментални увреждания”, BG 2003/004-937.01.04. Съорганизатори – Министерство на труда и социалната политика, МОН, Министерство на здравеопазването, Посолство на Великобритания , Член, 2005
Научно ръководство
1 Нели Василева, Четене с разбиране при ученици с дислексия , СУ - ФНОИ дисертация д-р:Христина Атанасиос Койу 2024
2 Нели Василева, Граматичното функциониране при деца от предучилищна възраст като предиктор за нарушения в ученето , СУ - ФНОИ дисертация д-р:Арпи Анжилиан Масихи 2023
3 Нели Василева, Граматичното функциониране при деца от предучилищна възраст като предиктор за нарушения в ученето , СУ - ФНОИ дисертация д-р:Арпи Анжилиан Масихи 2023
4 Нели Василева, Нарушения на четенето при ученици с лека умствена изостаналост, СУ - ФНОИ дисертация д-р:Томаи-Мария Георгиос Андреопулу 2023
5 Нели Василева, Специфика на процесите на декодиране при деца с нарушено езиково развитие , СУ - ФНОИ дисертация д-р:Цветелина Вилисова Гечева - докторант 2022
6 Нели Василева, Approaches to assessing and stimulating motor development in students with Dyslexia, ФНПП дисертация д-р:Petridou Haritini Hristodoulou, докторант 2021
7 Нели Василева, A comparative analysis of graphic skills in a child with Kanner syndrome and a child with Asperger syndrome (case study), СУ-ФНОИ дипломна работа:Antoniou Lamprini, 7589 2020
8 Нели Василева, Компютърен модел за подобряване на когнитивните функции при ученици със синдром на дефицит на внимание и хиперактивност, СУ, ФНПП, катедра Специална педагогика и логопедия дисертация д-р:Антониос Стергиос Скодрас, докторант 2020
9 Нели Василева, Особености на паметта при ученици с дислексия на развитието, СУ-ФНОИ дипломна работа:Звезделина Росенова Димитрова, Ф.№42671 2020
10 Нели Василева, Оценка на уменията за самообслужване при деца от аутистичния спектър , СУ - ФНОИ дипломна работа:Марина Олегова Викторова, ф.№ М42 693 2020
11 Нели Василева, Предиктори за поява на дислексия на развитието , СУ, ФНПП дисертация д-р:Мария Ефстратиос Гланулаки, докторант 2020
12 Нели Василева, Състояние на невербални гнозисни функции при деца с първично нарушение на езиковото развитие от предучилищна възраст , СУ-ФНОИ дипломна работа:Моника Георгиева Кемурджиева, Ф.№42649 2020
13 Нели Василева, Фонологична компетентност при ученици с дислексия на развитието , СУ, ФНПП дипломна работа:Евангелос Спиридон Василиу, докторант 2020
14 Нели Василева, Difficulties in Learning Mathematics in Students with Dyslexia , ФНПП, катедра Специална педагогика и логопедия дипломна работа:Georgia Chatziantoniou, 7382 2018
15 Нели Василева, Difficulties in learning of children with Attention Deficit / Hyperactivity Syndrom (Case Study), ФНПП, катедра Специална педагогика и логопедия дипломна работа:Argiro Vassilios Pantasi, 7388 2018
16 Нели Василева, Symptoms of Dyscalculia in a student with Asperger Syndrome (case-study) , ФНПП, катедра Специална педагогика и логопедия дипломна работа:Elissavet Vasilios Papastergiou, 7381 2018
17 Нели Василева, Социални-психологични проблеми на семейството с деца с умствена изостаналост, ФНПП, катедра Специална педагогика и логопедия дипломна работа:Димитриос Леонидас Хасапладакис 2018
18 Нели Василева, Състояние на вербалния праксис при деца със специфични артикулационни нарушения , ФНПП, катедра Специална педагогика и логопедия дипломна работа:Динелия Пламенова Желева - редовен докторант 2018
19 Нели Василева, Attention deficit disorder in children with dyslexia , СУ, ФНПП дипломна работа:Oulia Georgiou, 7349, Greek 2017
20 Нели Василева, Knowledge of general education teachers in Greece about students with Attention deficit hyperactivity disorder , дипломна работа:Despoina Gkatzogia, F.N. 7353 2017
21 Нели Василева, Perceptions of emotional and behavioral problems of dyslexic students among Greek teachers, СУ, ФНПП дипломна работа:Tsoni Maria, Greek 2017
22 Нели Василева, Specific Learning Disabilities - The case of Dyslexia: Symptoms, Diagnosis, Treatment , дипломна работа:Christina Fourtuni, 7337 2017
23 Нели Василева, Интелектуално функциониране при ученици с дислексия, СУ, ФНПП дипломна работа:Диляр Тунджер, Турция 2017
24 Нели Василева, Невербално и вербално мислене при деца с лека степен на умствена изостаналост, СУ, ФНПП дипломна работа:Нуртен Козак, Турция 2017
25 Нели Василева, Mistakes in English as a foreign language to Greek students with Dyslexia , СУ, ФНПП дипломна работа:Boura Maria 2016
26 Нели Василева, Relation between childhood autism and diets, СУ, ФНПП дипломна работа:Michail Bronis, 7316, Greek 2016
27 Нели Василева, Особености на речевото развитие при ученици с умствена изостаналост , ФНПП дипломна работа:Веселина Тонева 2016
28 Нели Василева, Състояние на вербални и невербални форми на памет при ученици с дислексия на развитието, ФНПП дипломна работа:Лале Коркмаз Тюркер 2016
29 Нели Василева, Състояние на лексико-граматичните умения при деца с кохлеарна имплантация от ПУВ, ФНПП дипломна работа:Елиф Сатъ Чалъш 2016
30 Нели Василева, Състояние на невербалните и вербални паметови процеси при ученици с дислексия на развитието, ФНПП дипломна работа:Емануела Грудова 2016
31 Нели Василева, Състояние на равнищата на езикова компетентност при заекващи деца от ПУВ, СУ, ФНПП дисертация д-р:Василиос Венетис, докторант 2016
32 Нели Василева, Comparative analysis of individual programs of child with Autism and child with mental retardation (case study) , дипломна работа:Konstantia Oikonomidou 2015
33 Нели Василева, Condition of mathematic skills in students with developmental dyslexia , ФНПП дипломна работа:Lydia Paikou, 7276 2015
34 Нели Василева, Difficulties of writing in dyslexic children from public schools, ФНПП дипломна работа:Maria Dimoglidou, 7248 2015
35 Нели Василева, Learning and behavioral difficulties in children with ADHD, ФНПП дипломна работа:Anastasia Tsitsopoulou, 7247 2015
36 Нели Василева, Learning and behavioral difficulties in children with Attention Deficits and Hyperactivity Disorders, СУ, ФНПП дипломна работа:Аnastasia Tsitsopoulou, 7247 2015
37 Нели Василева, Perceptions of inclusion: a case study of primary school classes in a mainstream setting in Greece , ФНПП дипломна работа:Kinstantinos Tafilis, 7245 2015
38 Нели Василева, Specifics of reading mistakes in dyslexic children from Greek public schools , ФНПП дипломна работа:Theodoula Kyrgiou, 7249 2015
39 Нели Василева, Specifics of social and emotional problems in children with ADHD syndrome, ФНПП дипломна работа:Georgia Papagrigoriou, 7272 2015
40 Нели Василева, The specific of cognitive and behavioral difficulties in students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder , дипломна работа:Andreas Tzimourtas, 7274 2015
41 Нели Василева, Особености на езиково-мисловните процеси при болни с моторна форма на афазия, СУ, ФНПП дипломна работа:Светелина Славова, 42410 2015
42 Нели Василева, Особености на лексиката при деца със синдром на Даун и деца с други форми на умствена изостаналост , СУ, ФНПП дипломна работа:Серкан Йоздемир 2015
43 Нели Василева, Състояние на езиковото развитие при деца с различни форми на аутизъм, СУ, ФНПП дипломна работа:Мехмед Коркмаз 2015
44 Нели Василева, Състояние на експресивната устна реч при деца със специфично нарушение на артикулацията от ПУВ, ФНПП дипломна работа:Моника Кузманова 2015
45 Нели Василева, Състояние на невербалния зрителен гнозис при 4-5-годишни деца с нарушение на езиковото развитие, СУ, ФНПП дипломна работа:Вера Денчева 2015
46 Нели Василева, Състояние на невербалното и вербално мислене при ученици с дислексия на развитието, СУ, ФНПП дипломна работа:Юмит Билгин 2015
47 Нели Василева, Състояние на фонемния гнозис при деца с нарушено езиково развитие, СУ, ФНПП дипломна работа:Александра Михайлова 2015
48 Нели Василева, Dyslexic symptoms in students from the public schools, дипломна работа:Lefki Rousoglou, N 7160 2014
49 Нели Василева, Езиково развитие при 6-7-годишни деца в норма , дипломна работа:Гюлзар Хаджибекир, 43784 2014
50 Нели Василева, Особености на експресивната устна реч при деца с епилепсия и деца с умствена изостаналост , дипломна работа:Юлия Апостолова, 42398 2014
51 Нели Василева, Особености на невербалния интелект при ученици с дислексия на развитието, дипломна работа:Боряна Якимова, 43788 2014
52 Нели Василева, Особености на пространствените и времеви представи при деца от ПУВ с нарушено езиково развитие, дипломна работа:Христина Балтаджиева, 42357 2014
53 Нели Василева, Състояние на времеви и пространствени представи при ученици с дислексия на развитието, ФНПП дипломна работа:Мюрвет Ибова, 42401 2014
54 Нели Василева, Състояние на експресивната реч при деца от ПУВ със синдром на общо недоразвитие на речта, дипломна работа:Ваня Бабунова, 42366 2014
55 Нели Василева, Състояние на лексиката и граматиката при деца с нарушено езиково развитие в ПУВ, ФНПП дипломна работа:Веселина Геолгиева 2014
56 Нели Василева, Състояние на устната експресивна реч при деца на 5-6 годишна възраст с езиково нарушение , ФНПП дипломна работа:Ралица Петрова 2014
57 Нели Василева, Прояви на вербална диспраксия и експресивен дисграматизъм при деца със специфични езикови нарушения , СУ, ФНПП, катедра Специална педагогика и логопедия дисертация д-р:Деница Аннева Кръстева - докторант 2013
58 Нели Василева, - 7 дипломанти на български език - 16 дипломанти на английски език по проблеми, в областта на логопедията и нарушенията от аутистичния спектър, ФНПП дипломна работа: 2012
59 Нели Василева, “Характеристика на готовността за училищно обучение при деца със синдром на общо недоразвитие на речта”, СУ, ФНПП, катедра Специална педагогика дисертация д-р:Елма Куртела, докторант 2010
60 Нели Василева, Невропсихологична диагностика при деца с нарушения в езиковото развитие , СУ, ФНПП, катедра Специална педагогика дисертация д-р:Андрула Милупа, докторант 2010
61 Нели Василева, “Предиктори за ранна диагностика на дисграфия при деца на 6-7 годишна възраст”, СУ, ФНПП, катедра Специална педагогика дисертация д-р:Петя Спасова Плачкова, докторант 2007
Превод на статия
1 Нели Василева , Кобрина, Л. Родната система на специално образование – фундамент на инклузивното обучение и възпитание. Списание Специална педагогика. септември, с. 59-65. , СУ, Рецензирано 2012
2 Нели Василева , А. Н. Корнев. Артикулационна диспраксия в детска възраст. Списание Специална педагогика, септември, с. 38-52. , СУ, Рецензирано 2011
3 Нели Василева , А. Н. Корнев. Ключови въпроси на дислексията. Списание Специална педагогика, декември,с. 4-18. , СУ, Рецензирано 2009
Редактор на издание нереферирано
1 Нели Василева, Рецензент на учебник "Неврогенни речеви нарушения и дисфагия", с автор Пл. Петков, ШУ, Редактор на издание нереферирано 2017
2 Нели Василева, редактор на учебник "Основни проблеми на логопедията", автори И. Карагьозов, Ж. Жеков, ШУ, Редактор на издание нереферирано 2011
Редактор на издание реферирано
Нели Василева, Рецензент на ръководство "Как да работим с деца с аутизъм", с автор П. Шапкова-Танева , Редактор на издание реферирано 2012
Статия в научно списание
1 Petridou, C., Neli Vasileva, Assessment of Motor Proficiency of School Children with the Use of the BOT-2. Battery. Pilot Study, Hellenic Journal of Physical Education & Sport Science», «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, issue:40 (1, 2) , 2020, pages:85-88, PhD 2020
2 Neli Vasileva, Dynamics of Praxis Function in Children Aged 4-6 Years as an Indicator of School Readiness , nternational Journal of Speech & Language Pathology and Audiology, issue:Volum 8, 2020, pages:19-28, ISSN (online):ISSN (onlinle): 2311-1917 , doi:DOI: https://doi.org/10.12970/2311-1917.2020.08.04, Ref 2020
3 Petridou, Ch., Neli Vasileva, Evaluation of Motor Development in School Age Children with and without Dyslexia. Pilot Study, Hellenic Journal of Physical Education & Sport Science», «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, vol:40 (1,2), 2020, pages:110-113, ISSN (print):106 – 4196 , PhD 2020
4 Petridou, Ch., Neli Vasileva, Gender Differens between Chilren with and without Dyslexia with the use of the BOT – 2., Hellenic Journal of Physical Education & Sport Science», «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, issue:40 (3, 4), 2020, pages:132-135, ISSN (print):106 – 4196 , PhD 2020
5 Нели Василева, Личностно-ориентираният подход в терапията на болни с афазия, „Здравна политика и мениджмънт“, извънреден брой „Иновации в общественото здраве" ", том:20, 2020, стр.:174-179, ISSN (online):1313-4981, Ref, Web of Science 2020
6 Plamen Petkov, Teodora Ivanova, Neli Vasileva, Jivko Jekov, Addressed and Assembled Phonology of Bidirectional Sound-to - Print Conversions in Students with Dyslexia and a Reference of Investigation Results to Corresponding Functional Localization in Brain Cortex, EPH -International Journal of Medical and Health Science, vol:Volume-4 | Issue-9 | Sept, 2018, issue:1, 2018, pages:1-20, ISSN (print):ISSN: 2456-6063, Ref, MSc 2018
7 Neli Vasileva, Dynamics of the complex forms of visual perception in children of pre-school age (a neuropsychological analysis), Journal of special education and rehabilitation, том:Vol. 16, брой: July-December No 3-4, 2015, стр.:52-70, Ref, IF, IF (21 - ) 2015
8 Neli Vasileva, Dynamics of the Graphic Motor Skills in the Pre-School Age Children (a Neuropsychological Evaluation), International Journal of Psychology and Cognitive Science, Publication Date: July 18 , том:Vol. 1, брой:No. 2, 2015, стр.:17-23, Ref 2015
9 Нели Василева, Заслужено научно признание (отзив), Специална педагогика, брой:2, 2013, стр.:91-92 2013
10 Нели Василева, Невропсихологични параметри на развитието на динамичния праксис при деца от предучилищна възраст, Специална педагогика и логопедия, том:юни-декември, брой:2, 2013, стр.:34-46, ISSN (print):1310-7003 2013
11 Neli Vasileva, Diagnosis and therapy of motor disturbances in children with autism, Journal of Special Education and Rehabilitation, том:13, брой:3-4, 2012, стр.:55-68, ISSN (online):1857-663X, doi:10.2478/v10215-011-0025-3, Ref, IF, IF (2 - 2015) 2012
12 Нели Василева, Ранна идентификация на нарушенията от аутистичния спектър при децата - диагностична карта (студия), Специална педагогика, брой:1, 2012, стр.:42-54, ISSN (print):1310-7003 2012
13 Нели Василева, Теоретико-диагностични постановки в детската невропсихология и мястото им в анализа на нарушенията в развитието (студия), Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”- ФНПП , том:Т. 10, 2012, стр.:71-79, Ref 2012
14 Нели Василева, Исторически преглед на проблема за нарушенията в детското езиково развитие , Специална педагогика , том:декември, брой:4, 2008, стр.:27-37, ISSN (print):1310-7003 2008
15 Нели Василева, Сравнителен анализ на сложни форми на нагледно-образно мислене при ученици от масовото и логопедичното училище , Училище , брой:№ 7/8, 1993, стр.:55-64, ISSN (print):0861-9131 1993
Статия в поредица
1 Нели Василева, Състояние и динамика на зрителния гнозис при деца от предучилищна възраст , Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски” – ФНПП., брой:110, издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2017, стр.:5-23, ISSN (print):0861-8216 2017
2 Нели Василева, Невропсихология на индивидуалните различия и проблемите на нормата в детското развитие (студия), Годишник на СУ "Св. Климент Охридски"- ФНПП, брой:109, издателство:СУ, 2016, стр.:47-62, ISSN (print):0861-8216 2016
3 Нели Василева, Развитие и съвременно състояние на детската невропсихология (студия) , Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски” – ФНПП. , брой:107, издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2016, стр.:109-126, ISSN (print):0861-8216, Ref 2016
4 Нели Василева, Проблемът за детския аутизъм в руската школа (студия), „Диагностика и терапия при генерализирани разстройства на развитието”, редактор/и:В. Боянова , издателство:Фондация Социална комуникация , 2006, стр.:24-40, ISBN:978-954-91637-2-8 2006
5 Нели Василева, Отношението “мислене - реч” при ученици с общо недоразвитие на речта върху материала на образно-словесни задачи , Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" - Психолого-педагогически науки, брой:Т. ХІV С, издателство:ШУ "Еп. К. Преславски", 1996, стр.:90-101, ISSN (print):1310-8298 1996
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Нели Василева, Особености на гласовата дисфункция при разстройства от аутистичния спектър , Научно-практическа конференция „Гласът – средство за въздействие”. Сборник научни доклади. С., Фабер, издателство:НАТФИЗ , 2020, стр.:247-259 2020
2 Нели Василева, Съвременната логопедия в контекста на невронауките, Научни и практически аспекти на приобщаващото образование, издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2018, стр.:39-43, ISBN:978-954-07-4541-1 2018
3 Нели Василева, Мястото на вербалните асоциации в невропсихологичната оценка на децата, „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология”, издателство:СУ , 2017, стр.:93-100, ISBN:978-954-07-4340-0 , Ref 2017
4 Пламен Петков, Нели Василева, Живко Жеков, Овладяване на думи в предучилищна възраст в случаи на специфични езикови нарушения , Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, Т. XXI D, 2017, стр.:565-573, ISSN (print):1314-6769 2017
5 Пламен Петков, Нели Василева, Живко Жеков, Причини за нарушената номинация при лица със специфични езикови нарушения, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, Т. XXI D , издателство:ШУ "Еп. К. Преславски", 2017, стр.:555-654, ISSN (print):1314-6769 2017
6 Neli Vasileva, Plamen Petkov, Neuropsychological Aspects of the Diagnostics and Therapy of the language developmental Disorders , ANNUAL of Konstantin Preslavsky University, Shumen”, VOL. XХ D , издателство:ШУ "Еп. К. Преславски", 2016, стр.:33-46, ISSN (print):1314-6769 , Ref 2016
7 Нели Василева, Динамика на фонемния гнозис при деца от предучилищна възраст , Сборник доклади от Международна конференция „Логопедична диагностика", Албена, 2016, издателство:РОМЕЛ, 2016, стр.:307-316, ISBN:978-954-9458-23-7, Ref 2016
8 Нели Василева, Тенденции на диагностиката в детската невропсихология, Сборник доклади от Международна конференция „Логопедична диагностика”, Албена, издателство:РОМЕЛ, 2016, стр.:39-55, ISBN:978-954-9458-23-7, Ref 2016
9 Нели Василева, Графомоторни умения при деца от предучилищна възраст (невропсихологична оценка), Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука, редактор/и:Чавдарова-Костова, Рашева-Мерджанова и др. , издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2015, стр.:587-597, ISBN:978-954-07-3937-3 2015
10 Нели Василева, Невропсихологични диагностични модели в северноамериканската школа, Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Т. XVIII D, Педагогически факултет,, 2014, стр.:511-519, ISSN (print):1314-6769, Ref 2014
11 Нели Василева, Състояние на функционалната моторна асиметрия при деца от предучилищна възраст , Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения”, НБУ, 2014, стр.:25-33 2014
12 Neli Vasileva, Development of the graphic skills in children from pre-school age: a neuropsychological analysis, Proceedings of International Conference “Reading and Dyslexia”, издателство:РОМЕЛ, 2013, стр.:27-39, ISBN:978-954-9458-19-0, Ref 2013
13 Neli Vasileva, The state of verbal associations in pre-school aged children (neuropsychological analysis), Proceedings. SPEECH AND LANGUAGE (4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language), 25-26 October , редактор/и:Mirjana Sovilj, Miško Subotic, 2013, стр.:240-247, ISBN:978-86-81879-45-0 (IEFPS), Ref 2013
14 Нели Василева, Насоки и съдържание на невропсихологично ориентираната терапия в детска възраст , Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, Том ХVІ D, Педагогически факултет, 2012, стр.:377-386, ISSN (print):1314-6769, Ref 2012
15 Нели Василева, Теоретико-диагностични проблеми на детския аутизъм в западната и руската школа, Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011", издателство:ШУ "Еп. К. Преславски", 2011, стр.:427-435, ISBN:978-954-577-582-6 2011
16 Neli Vasileva, Prolbemy wspierania dzieci z autizmem I ich rodzin w Bulgarii (Съдържание и насоки на интеграцията на деца с аутизъм в Република България), Rodzina osob z niepelnosprawnoscia intelektualna wobec wyzwan wspolczesnosci, издателство:AKAPIT, Torun, 2010, стр.:111-121, ISBN:978-83-89163-59-2, Ref 2010
17 Нели Василева, Влияние на емоционалните нарушения върху езиковото и речево развитие при деца със синдром на аутизъм, 100 години от рождението на проф. дпн Дечо Денев; 25 години Факултет по начална и предучилищна педагогика. Теория и практика на специалната педагогика., 2010, стр.:258-263, ISBN:978-954-549-094-1 2010
18 Нели Василева, Диагностика и терапия на двигателните нарушения при деца с аутистичен синдром (студия), сборник научни трудове „Специална педагогика и специална психология. Развитие на комуникативните възможности при деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение“, издателство:ШУ "Еп. К. Преславски", 2010, стр.:72-94, ISBN:978-954-577-572-7 2010
19 Нели Василева, Логопедичната терапия като средство за интеграция на децата с нарушения от аутистичния спектър (насоки и методи), „Иновации в образованието”, издателство:ШУ "Еп. К. Преславски", 2010, стр.:493-501, ISBN:978-954-400-298-5 2010
20 Нели Василева, Праксисни нарушения при деца с аутистичен синдром и насоки за тяхното преодоляване, Логопедия – VІІ национална конференция на НСЛБ, издателство:ЛЦ РОМЕЛ, 2009, стр.:125-134, ISBN:978-954-9458-11-4 2009
21 Neli Vasileva, Forms of Stimulation of the Early Speech and Language Development of Children, Verbal Communication Disorders (Prevention, Detection and Treatment) , редактор/и:M. Sovilj, M. Skanavis, 2008, стр.:345-353, ISBN:978-86-81879-19-1 (IEPSP), Ref 2008
22 Neli Vasileva, Elma Kurtela, Level of readiness for school education of children with specific disorders of the language development from the Republic of Cyprus , Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, 2008, стр.:352-357, ISBN:978-86-81879-22-1, Ref, PhD 2008
23 Нели Василева, Аспекти на приложение на невропсихологичната терминология в съвременната логопедия , Съвременни тенденции в специално - педагогическата и логопедична терминология, издателство:Фабер, 2008, стр.:175-180, ISBN:978-954-775-872-8, Ref 2008
24 Нели Василева, Невропсихологични аспекти на диагностиката и терапията при работа с деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение , Особености на интегрираното обучение, издателство:Д-р Иван Богоров, 2008, стр.:75-88, ISBN:978-954-316-041-9 2008
25 Нели Василева, Ролята на социалния педагог в новите реалности на интегрираното обучение , Социална педагогика – история, теория и практика, издателство:Фараго, 2007, стр.:94-103, ISBN:978-954-8641-15-9 2007
26 Цветанка Ценова, Нели Василева, Теоретико-диагностични проблеми на категорията "деца с нарушения в способността за учене" , Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, издателство:Веда Словена ЖГ, 2006, стр.:44-56, ISBN:10.954-8510-97-9 2006
27 Нели Василева, Терапевтични модели за интеграция на деца с аутизъм (студия), „Диагностика и терапия при генерализирани разстройства на развитието”, редактор/и:Виолета Боянова , издателство:Фондация Социална комуникация , 2006, стр.:86-100, ISBN:978-954-91637-2-8 2006
28 Нели Василева, Проблеми на речевата диагностика и терапия при синдром на детски аутизъм , “Логопедия и фониатрия”, ІV национална конференция на НСЛФБ , издателство:Ромел , 2005, стр.:204-216 2005
29 Петя Плачкова - Славова, Нели Василева, Рисунката на човек като предиктор за трудности при овладяване на писмената реч , “Осигуряване и оценяване качеството на обучение”, издателство:Веда Словена - ЖГ, 2005, стр.:351-355, ISBN:954-8510-92-8, PhD 2005
30 Нели Василева, Сн. Николова, Състояние на процесите на формиране на понятия при 6 и 7 годишни деца с дефицит на езиково развитие , “Образование и изкуство”, Т. ІV. , издателство:ШУ "Еп. К. Преславски", 2005, стр.:86-91 2005
31 Теодорос Василиадис, Нели Василева, Теоретико-диагностични аспекти на дислексията в съвременната гръцка логопедия, “Осигуряване и оценяване качеството на обучение", издателство:Веда Словена - ЖГ, 2005, стр.:361-364, ISBN:954-8510-92-8, MSc 2005
32 Нели Василева, Характеристика на нарушенията в речевото развитие при синдром на ранен детски аутизъм , “Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения”, издателство:Веда Словена - ЖГ, 2004, стр.:355-358, ISBN:954-8510-87-1 2004
33 Нели Василева, Налян Чакърова, Диагностика на езиковото развитие при деца, живеещи в условия на билингвизъм , сб. научни трудове, Педагогически колеж, Добрич, 2003. Т. ІІІ А, издателство:ШУ "Еп. К. Преславски", 2003, стр.:110-113, ISSN (print):1312-2347 2003
34 Нели Василева, Пламен Петков, Особености на понятийните връзки в семантичната памет на деца с дефицит на езиковото развитие , сб. научни трудове, Педагогически колеж, Добрич, 2003. Т. ІІІ А, издателство:ШУ "Еп. К. Преславски", 2003, стр.:107-110, ISSN (print):1312-2347, PhD 2003
35 Нели Василева, Състояние на невербални когнитивни операции при 6-годишни деца с общо недоразвитие на речта , “Специална педагогика и специална психология”, издателство:ШУ "Еп. К. Преславски", 2003, стр.:143-152, ISBN:954-577-212-3 2003
36 Нели Василева, Терминологични и диагностични аспекти на нарушенията в езиковото развитие , “Специална педагогика и специална психология”, издателство:Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2003, стр.:13-19, ISBN:954-577-212-3 2003
37 Нели Василева, Някои акценти в подготовката на логопеди за работа в условията на включващо обучение, „Подготовка на студенти за работа по включващо обучение на деца със специални образователни нужди: дизайн на учебни програми”, издателство:СУ "Св. Кл. Охридски" , 2002, стр.:150-154 2002
38 Нели Василева, Динамика във формирането на понятията при ученици с езиково недоразвитие , “Съвременни тенденции в развитието на логопедичната теория и практика на прага на ХХІ век”, издателство:ИПКУ "Д-р П. Берон", Варна, 1999, стр.:28-32, ISBN:954-687-035-8 1999
39 Нели Василева, Снежана Николова, Дисграфични грешки и състояние на зрителния гнозис при ученици от помощно училище , серия "Педагогика", издателство:Шуменски университет, 1999, стр.:39-42 1999
40 Нели Василева, Емоционално - личностни особености при деца от предучилищна възраст с езиково недоразвитие , “Съвременни тенденции в развитието на логопедичната теория и практика на прага на ХХІ век”, издателство:ИПКУ "Д-р П. Берон", Варна, 1999, стр.:19-22, ISBN:954-687-035-8 1999
41 Нели Василева, Характеристика на свързаната реч при ученици от 6 и 8 клас с общо недоразвитие на речта , серия "Педагогика", издателство:Шуменски университет , 1999, стр.:36-40 1999
42 Нели Василева, Диференциална диагноза на умствено затруднени и деца с аутистичен синдром и форми на партньорство между родители и педагози, “Ранна интервенция - партньорство на специалисти и родители в отглеждането на деца с интелектуални затруднения”, издателство:ЮЗУ, 1996, стр.:80-86 1996
Студия в научно списание
Neli Vasileva, Neuropsychological Parameters of Graphomotor Skills in Typically Developing Children, Creative Education, vol:Volume 14, issue:Number 1, 2023, pages:163-181, ISSN (print):2151-4755, ISSN (online):2151-4771, doi:https://doi.org/10.4236/ce.2023.141012, Ref 2023
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Neli Vasileva, Neuropsychological analysis of some aspects of the language functioning in the pre-school age period , Verbal Communication Quality. Interdisciplinary Research II , editor/s:Slobodan T. Jovičić, S. T., Subotić, M., Sovilj, M., Publisher:LAAC & IEPSP, Belgrade, 2013, pages:396-412, ISBN:978-86-81879-46-7, doi: , Ref 2013
2 Нели Василева, Проблеми на ранната диагностика на аутизма (студия), „Диагностика и терапия при генерализирани разстройства на развитието” , редактор/и:Виолета Боянова , издателство:Фондация Социална комуникация , 2006, стр.:67-74, ISBN:978-954-91637-2-8 2006
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Petridou Charitini, Neli Vasileva, MOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DYSLEXIA 2022
2 Секционен доклад, Thomai-Maria Andreopoulou, Neli Vasileva, BEHAVIORAL AND LEARNING PROBLEMS IN STUDENTS WITH MILD MENTAL RETARDATION 2022
3 Секционен доклад, Нели Василева, Пантелеймон Куцианас , СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА УПОТРЕБАТА НА МЕСТОИМЕНИЯ ПРИ ДЕЦА С БИЛИНГВИЗЪМ И ДЕЦА С НАРУШЕНО ЕЗИКОВО РАЗВИТИЕ 2022
4 Секционен доклад, Кръстева Д, Н. Василева, Говорният праксис на децата със специфично езиково нарушение при повторение на римувани словосъчетания 2020
5 Секционен доклад, Antonios Skodras, Neli Vasileva, Eleni Nari , Digital games and Attention Deficit Hyperactivity Disorder 2020
6 Секционен доклад, Petridou Charitini, Neli Vasileva, The study of developmental dyslexia from the perspective of Kerr, Morgan and Hinshelwood 2020
7 Секционен доклад, Нели Василева, Особености на гласовата дисфункция при разстройства от аутистичния спектър, с. 247 - 258. 2019
8 Секционен доклад, Skodras Antonios, Vasileva Neli , Problems of school integration of children with attention deficit hyperactivity disorder /ADHD/ 2019
9 Секционен доклад, Skodras А, E. Nari, E, N. Vasileva , Internet addiction – Video gaming and Attention Deficit Hyperactivity Disorder among Schoolchildren 2018
10 Секционен доклад, Петков, Пл., Н. Василева, Ж. Жеков, Т. Иванова, Съпоставяне на фонемно–графемните и графемно-фонемните операции при ученици с дислексия 2018
11 Секционен доклад, Нели Василева, Съвременната логопедия в контекста на невронауките 2018
12 Секционен доклад, Петков, Пл., Василева, Н., Жеков, Ж., Иванова, Изследване на фонологични операции при ученици с дислексия 2018
13 Секционен доклад, Петков, П., Н. Василева, Ж. Жеков, Овладяване на думи в предучилищна възраст в случаи на специфични езикови нарушения 2017
14 Секционен доклад, Нели Василева, Значение на вербалните асоциации за невропсихологичната оценка на децата 2017
15 Секционен доклад, Петков, П., Н. Василева, Ж. Жеков, Причини за нарушената номинация при лица със специфични езикови нарушения 2017
16 Секционен доклад, Нели Василева, Динамика на фонемния гнозис при деца от предучилищна възраст 2016
17 Секционен доклад, Нели Василева, Тенденции на диагностиката в детската невропсихология 2016
18 Секционен доклад, Нели Василева, Neuropsychological Aspects of the Diagnostics and Therapy of the language developmental Disorders 2016
19 Секционен доклад, Нели Василева, Графомоторни умения при деца от предучилищна възраст (невропсихологична оценка) 2015
20 Секционен доклад, Neli Vasileva, Specifics of the verbal memory of pre-school aged children (neuropsychological analysis) 2014
21 Секционен доклад, Нели Василева, Невропсихологични диагностични модели в северноамериканската школа 2014
22 Секционен доклад, Нели Василева, Графомоторни умения при деца от предучилищна възраст (невропсихологична оценка) 2014
23 Секционен доклад, Нели Василева, Състояние на функционалната моторна асиметрия при деца от предучилищна възраст 2014
24 Секционен доклад, Нели Василева, Development of the graphic skills in children from pre-school age: a neuropsychological analisis 2013
25 Секционен доклад, Neli Vasileva, The state of verbal associations in pre-school aged children (neuropsychological analysis) 2013
26 Секционен доклад, Нели Василева, Насоки и съдържание на невропсихологично ориентираната терапия в детска възраст 2012
27 Секционен доклад, Нели Василева, Теоретико-диагностични проблеми на съвременната детска невропсихология 2012
28 Секционен доклад, Нели Василева, Теоретико-диагностични проблеми на детския аутизъм в западната и руската школа 2011
29 Секционен доклад, Нели Василева, Диагностика и терапия на двигателните нарушения при деца с аутистичен синдром 2010
30 Секционен доклад, Нели Василева, Влияние на емоционалните нарушения върху езиковото и речево развитие при деца със синдром на аутизъм 2010
31 Секционен доклад, Нели Василева, Логопедичната терапия като средство за интеграция на децата с нарушения от аутистичния спектър (насоки и методи) 2010
32 Секционен доклад, Нели Василева, Праксисни нарушения при деца с аутистичен синдром и насоки за тяхното преодоляване 2009
33 Секционен доклад, Vasileva, N., Methods for stimulating the language development of children with autism (abstract) 2009
34 Секционен доклад, Neli Vasileva, Forms of Stimulation of the Early Speech and Language Development of Children 2008
35 Секционен доклад, Нели Василева, Аспекти на приложение на невропсихологичната терминология в съвременната логопедия 2008
36 Секционен доклад, N. Vasileva, E. Kurtela , Level of readiness for school education of children with specific disorders of the language development from the Republic of Cyprus 2008
37 Секционен доклад, Нели Василева, Ролята на социалния педагог в новите реалности на интегрираното обучение 2007
38 Секционен доклад, Ценова, Цв., Н. Василева , Теоретико-диагностични проблеми на категорията „деца с нарушения в способността за учене" 2006
39 Секционен доклад, Vasileva, N., Specifics and Modules for the development of the manual-motor of children with specific language disabilities (abstract) 2004
40 Секционен доклад, Vasileva N., Symptoms of anxiety among stuttering children (abstract) 1997
41 Секционен доклад, Нели Василева, Особенности мыслительного анализа у подростков с тяжелыми нарушениями речи (резюме) 1989
42 Секционен доклад, Нели Василева, Особенности речевой памяти у учеников младших классов школ для детей с тяжелыми нарушениями речи (резюме) 1989
43 Секционен доклад, Нели Василева, Особенности воспроизведения текста у детей младших классов школ для детей с тяжелыми нарушениями речи (резюме) 1989
44 Секционен доклад, Нели Василева, Роль семантических факторов в процессах восприятия и воспроизведения речевого материала у детей-алаликов начальных классов (резюме) 1988
45 Секционен доклад, Нели Василева, Влияние предметного содержания текста на его осмысление при недоразвитии речи у детей (резюме) 1988
46 Секционен доклад, Нели Василева, резюме на доклад: Характеристика и особености на процесите запомняне и възпроизвеждане на текстови материал у деца с общо недоразвитие на речта. 1987
Участие в редколегия
1 Нели Василева, член на редколегия, Сборник "Образование и изкуства: традиции и перспективи", Участие в редколегия 2022
2 Нели Василева, Становище по конкурс за академична длъжност "доцент" 1. 2. Педагогика, научна специалност Логопедия, ДВ. Бр. 48 от 28.06.2022, с кандидат Елена Бояджиева-Делева , Участие в редколегия 2022
3 Нели Василева, Рецензия по конкурс за академична длъжност "главен асистент" по професионално направление 1.2. Педагогика (Логопедия), обявен в държавен вестник бр. 54/29.06.2021 с единствен кандидат - д-р Деница Аннева Кръстева, Участие в редколегия 2021
4 Нели Василева, член на редколегия, Сборник "Образование и изкуства: традиции и перспективи", Участие в редколегия 2021
5 Нели Василева, Рецензент на монография: Бояджиева-Делева, Е. „Оромоторна логопедична терапия. Теоретични аспекти и практическо приложение“. изд. "Стено"., Участие в редколегия 2020
6 Нели Василева, Рецензия по конкурс за академичната длъжност „доцент” в научно направление Педагогика – Логопедия за нуждите на СУ „Св. Кл. Охридски”, с кандидат д-р Диана Милчева Игнатова, Участие в редколегия 2020
7 Нели Василева, Специална педагогика и Логопедия, електронно списание на ФНОИ , Участие в редколегия 2020
8 Нели Василева, Становище по конкурс за присъждане на академичната длъжност „доцент” в научно направление Педагогика - Специална педагогика (Педагогика на деца с интелектуални нарушения) за нуждите на СУ „Св. Кл. Охридски”, с кандидат д-р Пенка Шапкова-Танева, Участие в редколегия 2020
9 Neli Vasileva, associate editor, International Journal of Speech & Language Pathology and Audiology, Участие в редколегия 2019
10 Нели Василева, Становище на дисертационен труд „Ефекти на адаптирания образователен материал по литература при развитието на деца от аутистичния спектър (13-18 години) за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по педагогика на ЮЗУ на Василики Кючуки, Участие в редколегия 2019
11 Нели Василева, становище на дисертационен труд на тема "Функционални хемисферни асиметрии при ученици с невроразвитийни нарушения" за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по психология на Ангелики Икономопулу, ЮЗУ, Благоевград , Участие в редколегия 2019
12 Нели Василева, Рецензент на конкурс на СУ за заемане на академична длъжност "доцент" по научна специалност Специална педагогика - Логопедия, с единствен кандидат д-р Катерина Щерева , Участие в редколегия 2018
13 Нели Василева, Становище на дисертационен труд “Състояние на равнищата на езикова компетентност при заекващи деца от предучилищна възраст” за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по Специална педагогика – Логопедия на СУ, с автор Василиос Венетис , Участие в редколегия 2018
14 Нели Василева, Становище на дисертационен труд „Прояви на вербална диспраксия и експресивен дисграматизъм при деца със специфично езиково нарушение” за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по Специална педагогика (логопедия), с автор Деница Кръстева, Участие в редколегия 2018
15 Нели Василева, Рецензент на инфраструктурен проект по Фонд „Наука” към Медицински у-т, Варна:„Създаване на високотехнологична фониатрична лаборатория за целите на обучението по фониатрия за бакалавърска програма по логопедия във факултет по „Обществено здраве" , Участие в редколегия 2017
16 Нели Василева, Рецензент на монография „Специфични езикови нарушения”, с автор Пл. Петков, изд. ШУ, Участие в редколегия 2017
17 Нели Василева, рецензент на статии към списание "Език и литература", Участие в редколегия 2017
18 Нели Василева, Рецензия на монография на Ив. Асенова "Brain Lateralzation and Developmental Disorders" към издателство Routledge (Taylor & Fransic Group), UK, Участие в редколегия 2017
19 Нели Василева, Рецензия на дисертационен труд "Динамика на интеракциите в семейство на дете от аутистичния спектър” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на ПУ, автор Ст. Августинов , Участие в редколегия 2016
20 Нели Василева, Рецензия на дисертационен труд „Поведенчески и образователни аспекти на диференциалната диагноза между дефицит на вниманието/хиперактивност и дислексия” за придобиване на степен "доктор" по психология на ПУ, автор Албена Игнатова, Участие в редколегия 2016
21 Нели Василева, Становище на дисертационен труд „Приложение на хемоенцефалографски неврофийдбек при деца с разстройства от аутистичния спектър” за придобиване на степен "доктор" по психология на ПУ, автор Митко Шошев, Участие в редколегия 2016
22 Нели Василева, Рецензия на дисертационен труд „Механизми на дисфазия на развитието”, на Пламен Петков, за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по педагогика (специална педагогика) на ШУ „Еп. К. Преславски”, , Участие в редколегия 2015
23 Нели Василева, Рецензия на дисертационен труд „Зависимост на речевите нарушения при деца с вродени цепнатини на небцето от хирургическата интервенция и от тежестта на първичните анатомични увреждания” за придобиване на образователната и научна степен "доктор" на СУ, Участие в редколегия 2014
24 Нели Василева, Становище на дисертационен труд „Равнище на представите за пространство и за собствено тяло на зрително затруднени ученици в начална училищна възраст” за придобиване на научна степен „доктор на науките” на СУ, автор доц. М. Цветкова, Участие в редколегия 2014
25 Нели Василева, Рецензия на дисертационен труд „Когнитивно функциониране и възможности за обучение при деца със синдром на Даун” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по педагогика (специална педагогика) на СУ , Участие в редколегия 2013
26 Нели Василева, Рецензия по конкурс за академичната длъжност „професор” за нуждите на Софийски университет, кандидат доц. дпн Ц. Ценова , Участие в редколегия 2013
27 Нели Василева, Становище на дисертационен труд „Изследване на емоционално-афективното развитие при Генерализирани разстройства на развитието”, за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по психология (специална психология) на ПУ, автор Зл. Костова , Участие в редколегия 2013
28 Нели Василева, Становище на дисертационен труд „Релациите трудности в четенето – възпроизвеждане и разбиране на прочетен текст при ученици със задръжка в психическото развитие І-ІV клас”, за придобиване на образователна и научна степен "доктор", за нуждите на ТрУ, Участие в редколегия 2013
29 Нели Василева, Рецензия на дисертационен труд „Емпатията в структурата на социалните умения при хиперактивни деца” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по психология (специална психология) на ПУ”Паисий Хилендарски”, Участие в редколегия 2012
30 Нели Василева, Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, кандидат д-р Тополска, Участие в редколегия 2012
31 Нели Василева, Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на Шуменски университет, кандидат д-р С. Игнатовска , Участие в редколегия 2012
32 Нели Василева, Рецензия на дисертационен труд „Норми за правилно писане и скрининг на признаци за дислексия при учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас” за придобиване на научна степен „доктор на науките” на СУ, Участие в редколегия 2011
33 Нели Василева, Отзив на хабилитационен труд „Психо-социална идентичност и личностно функциониране при предлингвистична глухота” за придобиване на научно знание "професор" , Участие в редколегия 2010
34 Нели Василева, Отзив на хабилитационен труд за придобиване на академичната длъжност "професор" на доц. Ц. Попзлатева, за нуждите на СУ, Участие в редколегия 2010
35 Нели Василева, Рецензент на ръководство "Превенция на трудностите в ограмотяването (теоретични и практически аспекти)", с автор Е. Тополска , Участие в редколегия 2008
36 Нели Василева, член на редколегия на сп. Специална педагогика, Участие в редколегия 2007
Учебник
Нели Василева , Иван Карагьозов, Съвременни проблеми на специалната педагогика (учебник), ISBN:954-577-071-6, ШУ "Еп. К. Преславски", Рецензирано 1999