Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Нина Христова

ORCID ID:0000-0002-9840-194X
Дипломна работа
Нина Христова Христова, Информационни канали и мрежи на влияние на Пьотър Толстой, първият руски посланик в Константинопол (1701-1714), СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. дин Иван Първев 2016
Книга
1 Н. Христова, К. Милкова, Г. Кънев, Л. Кънчева, Учебна тетрадка География и икономика 5 клас, ISSN (online):, Просвета, София 2005
2 Н. Христова, К. Милкова, И. Костадинова, География на България 10 клас, ISBN:954-90563-6-8 , Бенида, София 2002
Статия в научно списание
1 Faiz, M.A., Liu, D., Naz, F, Hristova, N., Li, T., Niaz, M.A, Khan, Y.N., Assessment of dryness conditions according to transitional ecosystem patterns in an extremely cold region of China, Journal of Cleaner Production, issue:255, 2020, pages:1-11, ISSN (print):ISSN 0959-6526 (print) , ISSN (online):ISSN 1879-1786 (web), doi:doi:10.1016/j.jclepro.2020.120348, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.8 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International 2020
2 Н. Христова, Олга Начева, Поля Добрева, ПРОСТРАНСТВЕНО - ВРЕМЕВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕДОСТИГА НАВОДИ ЧРЕЗ FALKENMARK INDEX, Водно дело, том:1, 2019, стр.:30-35 2019
3 Н. Христова, Ив. Пенков, К. Сейменов, Колебания и климатична еластичност на годишния речен отток в България, ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, том:Год. на СУ, ГГФ, кн.2, 2018, ISBN:0324-0525, Ref 2018
4 Кренчев, Д., Балтакова, А., Николова, Н., Божков, П., Кендерова, Р., Рачев, Г., Христова, Н., Пенков, И., Метеорологични, хидроложки и геоморфоложки изследвания във водосбора на река Бъндерица за периода 2011-2017 г., Год. на СУ, ГГФ, кн.2, том:111, 2018, стр.:7-33, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref, PhD 2018
5 Н. Христова, Е. Иванова, Оценка и географско разпределение на речния отток през 2000/2001 година, ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, том:110, 2018, стр.:39-51, Ref 2018
6 Н. Христова, Хаосът и редът в пространствената организация на склоновия отток., Год. СУ ГГФ, том:94, 2001 2001
7 Н. Христова, Организация на речната система при антропогенни въздействия, Год. СУ ГГФ, том:89, 2000, стр.:55-71 2000
8 Vekilska, B, Zlatunova D, Penkov I, N. Hristova, Slaveikov P, Rusev M, Philipov A, Geographic and methodical aspects of integrated water management in Bulgaria, Partnership for water management and Central and Eastern Europe, 1997 1997
9 Н. Христова, Положителни и отрицателни обратни връзки в речната система, Год. СУ ГГФ, том:88, 1997, Ref 1997
10 Н. Христова, Изменения в годишния и месечния отток на река Въча под влияние на антропогенната дейност, Год. СУ ГГФ, 1995 1995
Статия в поредица
1 Hristova, N., I. Penkov, K. Seymenov, Annual Streamflow of Major Catchment Areas in Bulgaria at the Beginning of XXІ Century, Book of International Scientific Conference "Air and Water Components of the Environment", издателство:Cluj-Napoca, Romania , 2018, стр.:153-162, ISSN (online):ISSN: 2067-743X, Ref 2018
2 Христова, Н., И. Пенков, К. Сейменов, Колебания и климатична еластичност на годишния речен отток в България, Год. на СУ, ГГФ, кн.2, том:География, брой:111, 2018, ISSN (online):ISSN 0324–0525, Ref, MSc 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Н. Христова, О. Ничева, Т. Орехова, Отточна динамика във високопланински речни водосборив Пирин планина, СБОРНИК ДОКЛАДИ ТОМ 2 /2020 КЛИМАТ, АТМОСФЕРА И ВОДНИ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, редактор/и:Я. Чапанов, Т. Орехова, Е. Бурназки, издателство:Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите, 2020, стр.:206-213, ISSN (print):2683-0558 2020
2 Т. Орехова, Н. Христова, Относителен дял на базисния отток във високопланински речни басейни на Рила планина, КЛИМАТ, АТМОСФЕРА И ВОДНИ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, редактор/и:Т. Орехова, Я. Чапанов, Е. Бурназки, 2019, стр.:48-54, ISSN (print):2683-0558 2019
3 A.Baltakova, V. Nilkolova, R.Kenderova, N. Hristova, Analysis of debris flows by application of GIS and remote sensing: a case study of western foothills of Pirin Mountains (Bulgaria), СЕЛЕВЫЕ ПОТОКИ: катастрофы, риск,прогноз, защита.Труды 5-й Международной конференции Тбилиси, Грузия, 1-5 октября 2018 г. , редактор/и:С.С. Черноморец, Г.В. Гавардашвили, издателство:Универсал, Тбилиси , 2018, стр.:22-32, ISSN (online):ISSN 0324–0525, Ref 2018
4 A. Baltakova, V. Nikolova, R. Kenderova, N. Hristova, Analysis of debris flows by application of GIS and remote sensing: case study of western foothills of Pirin Mountain (Bulgaria), 5th International Conference Debris Flows: disasters, risk, forecast, protection, Tbilisi, Georgia, 1-5 October 2018, редактор/и:S.S. Chernomorets, G.V.Gavardashvili, издателство:Publishing House “Universal”Tbilisi, 2018, стр.:22-32, ISBN:978 - 9941 - 26 - 283 - 8, Ref 2018
5 Нина Христова, Информационни канали и мрежи на влияние на първия руски посланик в Османската империя (1701-1714), Конфликтите в историята. Сборник доклади от студентските четения "Конфликтите в историята" (5 април 2017), издателство:Университетско издателство "Неофит Рилски" - Благоевград, 2018 2018
6 Н. Христова, Наименование на реките в България, География и регионално развитие, 2011 2011
7 Н. Христова, Странджа върху хидрографската карта на България, География и регионално развитие, 2010 2010
8 N. Hristova, The arrow of time and the hydrological processes, The first congress of Serbian geographer, 2007 2007
9 N. Hristova, New paradigms in hydrology, Зборник на трудови од Третиот конгрес на географите на Република Македония , издателство:Скопие, 2005 2005
10 Н. Христова, Методи за анализ на географските системи през призмата на синергетичната парадигма, „Теория и методология на географските изследвания“, издателство:СУ, 2003 2003
11 Н. Христова, Нови парадигми в географските изследвания на водните ресурси, Географски предизвикателства на 21 век, 2000 2000
12 Н. Христова, Речната система в режим на изостряне, 100 години география в Бългалия, 1998 1998
13 Н. Христова, Нива на организация в системата хидросфера, Сборник доклади от научна конференция в Несебър, 1993 1993
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Нина Христова, Използването на информационните канали и мрежи на влияние на Пьотър Андреевич Толстой, първият руски посланик в Константинопол (1701-1714), в конфликта между Русия и Османската империя 2017
2 Секционен доклад, Нина Христова, Реформите на Петър I (1682-1724) в контекста на модела "еволюция-революция" 2017
3 Секционен доклад, Нина Христова, "Дейността на първия руски посланик в Османската империя Пьотър Андреевич Толстой (1702 - 1714)" 2017
4 Секционен доклад, Нина Христова, Сътрудниците-християни на първия руски посланик в османската столица Пьотър Андреевич Толстой 2017
5 Секционен доклад, Нина Христова, Негласната дейност на Пьотър Андреевич Толстой (1702-1714) 2017
Учебник
1 Н. Христова, А. Луканов, С. Атанасова, География и икономика 8 клас, Ив. Богоров, София 2008
2 Н. Христова, К. Милкова, Д. Ганчева, Матура География и икономика, Иван Богоров, София 2007
3 Н. Христова, К. Милкова, Тестове по география за ученици и кандидат студенти, Просвета, София 2007
4 Н. Христова, К. Милкова, М. Митев, География и икономика 6 клас, Прозороце, София 2006
5 Н. Христова, К. Милкова, М. Митев, Учебна тетрадка География и икономика 6 клас., Прозорец, София 2006
6 Н. Христова, К. Милкова, Г. Кънев, Л. Кънчева, География и икономика 5 клас, Просвета, София 2005
7 Н. Христова, К. Милкова, География и икономика за 10. клас - задължителна подготовка, ISBN: 954-528-261-4 , Труд 2001
8 Н. Христова, К. Милкова, Учебна тетрадка по география за 8 клас, Паралел 42, София 1996
9 Н. Христова, К. Милкова, Учебна тетрадка по география за 7 клас, Паралел 42, София 1995
10 Н. Христова, К. Милкова, Я. Цонева, Т. Кръстева, География за 7 клас, Даниела Убенова, София 1994
Учебно помагало
1 Т. Борисова, К. Гетова, Н. Витанова, И. Мирчева, Н. Цанев, Н. Христова, Играя, уча, зная: Папка с материали за допълнителни дейности в 3. група, ISBN:9786192153939, ИК Анубис, София, Рецензирано 2019
2 Т. Борисова, К. Гетова, Н. Витанова, И. Мирчева, Н. Цанев, Н. Христова, Играя, уча, зная: Папка с материали за допълнителни дейности в 4. група , ISBN:9786192153946, ИК Анубис, София, Рецензирано 2019