Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Нина Христова

ORCID ID:0000-0002-9840-194X
Дипломна работа
Нина Христова Христова, Информационни канали и мрежи на влияние на Пьотър Толстой, първият руски посланик в Константинопол (1701-1714), СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. дин Иван Първев 2016
Книга
1 Н. Христова, К. Милкова, Г. Кънев, Л. Кънчева, Учебна тетрадка География и икономика 5 клас, ISSN (online):, Просвета, София 2005
2 Н. Христова, К. Милкова, И. Костадинова, География на България 10 клас, ISBN:954-90563-6-8 , Бенида, София 2002
Статия в научно списание
1 NITCHEVA, O, ATRALOVA, A, SHOPOVA, D., TRENKOVA, T., N. Hristova, MILEVA, B, KOUTEV, V., DOBREVA, P., KOTEV, V., A STUDY OF THE IMPACT OF THE CHANGES IN WINTER PRECIPITATION PATTERN ON THE WINTER CROPS YIELD IN SOUTH CENTRAL REGION OF BULGARIA, APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol:20(2), 2022, pages:1729-1740, ISSN (print):1589 1623, ISSN (online):1785 0037 , doi:10.15666/aeer (http://dx.doi.org/10.15666/aeer ), Ref 2022
2 А. Василев, Н. Христова, Хидрографско описание на езерата в Северозападна Рила, Год. СУ, том:114, брой:2, 2022, стр.:87-105, PhD 2022
3 N. Hristova, O. Nitcheva, T. Orehova, Monthly and seasonal long-time variability in Rositsa River catchment area , CLIMATE, ATMOSPHERE AND WATER RESOURCES IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE, issue:3, 2021, pages:30-37, ISSN (print):2683-0558 2021
4 Н. Христова, Т. Орехова, О. Ничева, Устойчивост и предсказуемост на реч ния отток на река Демяница – Банско., Год. СУ, ГГф, 2, vol:2, issue:113, 2021, pages:161-176, ISSN (print):ISSN 2535 – 0579 (online), ISSN (online):0324 – 2579 (print) 2021
5 Н. Христова, К. Милкова, ХИДРОСОЦИАЛНИ КОНФИГУРАЦИИ И ХИДРОСОЦИАЛНА ДИНАМИКА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1878–1944 г., Год. СУ ГГФ, vol:2, issue:113, 2021, pages:188-202 2021
6 Faiz, M.A., Liu, D., Naz, F, Hristova, N., Li, T., Niaz, M.A, Khan, Y.N., Assessment of dryness conditions according to transitional ecosystem patterns in an extremely cold region of China, Journal of Cleaner Production, issue:255, 2020, pages:1-11, ISSN (print):ISSN 0959-6526 (print) , ISSN (online):ISSN 1879-1786 (web), doi:doi:10.1016/j.jclepro.2020.120348, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.8 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International 2020
7 O. Nitcheva, P. Dobreva, N. Hristova, B. Mileva, T. Trenkova, K. Kolcheva, L.Hrischev, ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF THE HYDROLOGICAL MODEL APPLICATION TO PREDICT RUNOFF UNDER CLIMATE SCENARIOS.CASE STUDY IN THE BULGARIAN DANUBE BASIN, Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, vol:73, issue:10, 2020, pages:1443-1448, ISSN (print):ISSN 1310–1331 (Print) I, ISSN (online):ISSN 2367–5535 (Online), Ref, Web of Science 2020
8 N. Hristova, T. Orehova, O. Nicheva, Monthly and Seasonal Outflow in High Mountain River Watersheds in Pirin Mountain., Conference Proceedings: Climate, Atmosphere and Water Resources in the Face of Climate Chang, issue:2, 2020 2020
9 Кренчев, Д., Н. Христова, МОРФОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА РЕЧНАТА МРЕЖА В ПИРИН ПЛАНИНА, Год. СУ, ГГф, 2, vol:112, 2019 2019
10 Н. Христова, Олга Начева, Поля Добрева, ПРОСТРАНСТВЕНО - ВРЕМЕВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕДОСТИГА НАВОДИ ЧРЕЗ FALKENMARK INDEX, Водно дело, том:1, 2019, стр.:30-35 2019
11 Н. Христова, Ив. Пенков, К. Сейменов, Колебания и климатична еластичност на годишния речен отток в България, ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, том:Год. на СУ, ГГФ, кн.2, 2018, ISBN:0324-0525, Ref 2018
12 Кренчев, Д., Балтакова, А., Николова, Н., Божков, П., Кендерова, Р., Рачев, Г., Христова, Н., Пенков, И., Метеорологични, хидроложки и геоморфоложки изследвания във водосбора на река Бъндерица за периода 2011-2017 г., Год. на СУ, ГГФ, кн.2, том:111, 2018, стр.:7-33, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref, PhD 2018
13 Н. Христова, Е. Иванова, Оценка и географско разпределение на речния отток през 2000/2001 година, ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, том:110, 2018, стр.:39-51, Ref 2018
14 Борисова, Д., Айдарова, З., Стефанов, С, Христова, Н., Екстремни стойности на оттока в речния басейн на река Марица (Пазарджник), за периода 2000-2005 г. , Проблеми на географията, брой:1-2, 2015, стр.:185-197 2015
15 Н. Христова, Хаосът и редът в пространствената организация на склоновия отток., Год. СУ ГГФ, том:94, 2001 2001
16 Н. Христова, Организация на речната система при антропогенни въздействия, Год. СУ ГГФ, том:89, 2000, стр.:55-71 2000
17 Vekilska, B, Zlatunova D, Penkov I, N. Hristova, Slaveikov P, Rusev M, Philipov A, Geographic and methodical aspects of integrated water management in Bulgaria, Partnership for water management and Central and Eastern Europe, 1997 1997
18 Н. Христова, Положителни и отрицателни обратни връзки в речната система, Год. СУ ГГФ, том:88, 1997, Ref 1997
19 Н. Христова, Изменения в годишния и месечния отток на река Въча под влияние на антропогенната дейност, Год. СУ ГГФ, 1995 1995
Статия в поредица
1 Hristova, N., I. Penkov, K. Seymenov, Annual Streamflow of Major Catchment Areas in Bulgaria at the Beginning of XXІ Century, Book of International Scientific Conference "Air and Water Components of the Environment", издателство:Cluj-Napoca, Romania , 2018, стр.:153-162, ISSN (online):ISSN: 2067-743X, Ref 2018
2 Христова, Н., И. Пенков, К. Сейменов, Колебания и климатична еластичност на годишния речен отток в България, Год. на СУ, ГГФ, кн.2, том:География, брой:111, 2018, ISSN (online):ISSN 0324–0525, Ref, MSc 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Б. Симеонова, Н. Христова, Крайрречните градски алеи -хидросоциални места с идентичност., География и регионално развитие, editor/s:Б. Борисова, Б. Кулов, Г. Бърдаров, Кл. Найденов, С. Димитров, С. Недков, Publisher:Фондация ЛОПС, 2021, pages:77-89, ISSN (online):ISSN 1313-4698 2021
2 Н. Ленков, Н. Христова, ОЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ В КОНТЕКСТА НА ХИДРО-ГРАЖДАНСТВО, География и регионално развитие, editor/s:Б. Борисова, Б. Кулов, Г. Бърдаров, Кл. Найденов, С. Димитров, С. Недков, 2021, pages:100-108, ISSN (online):ISSN 1313-4698 2021
3 O. Nitcheva, P. Dobreva, N. Hristova, V. Koutev, D.Shopova, A. Vatralova, E. Bournazki, Assessment of the Changes in the Groundwater Recharge to Precipitation Ratio in the Recent Years Influenced by the Air Temperature and Rain Intensity Increase In The West Aegean Region Of Bulgaria , Proceeding of 1st International conference on Environmental protection and disaster RISKs, editor/s:Georgi Gadzhev Nina Dobrinkova, Publisher:Az-buki National Publishing House, 2020, pages:577-585, ISSN (online):978-619-7065-39-8, ISBN:978-619-7065-38-1, Ref 2020
4 Н. Христова, О. Ничева, Т. Орехова, Отточна динамика във високопланински речни водосборив Пирин планина, СБОРНИК ДОКЛАДИ ТОМ 2 /2020 КЛИМАТ, АТМОСФЕРА И ВОДНИ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, редактор/и:Я. Чапанов, Т. Орехова, Е. Бурназки, издателство:Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите, 2020, стр.:206-213, ISSN (print):2683-0558 2020
5 Т. Орехова, Н. Христова, Относителен дял на базисния отток във високопланински речни басейни на Рила планина, КЛИМАТ, АТМОСФЕРА И ВОДНИ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, редактор/и:Т. Орехова, Я. Чапанов, Е. Бурназки, 2019, стр.:48-54, ISSN (print):2683-0558 2019
6 A.Baltakova, V. Nilkolova, R.Kenderova, N. Hristova, Analysis of debris flows by application of GIS and remote sensing: a case study of western foothills of Pirin Mountains (Bulgaria), СЕЛЕВЫЕ ПОТОКИ: катастрофы, риск,прогноз, защита.Труды 5-й Международной конференции Тбилиси, Грузия, 1-5 октября 2018 г. , редактор/и:С.С. Черноморец, Г.В. Гавардашвили, издателство:Универсал, Тбилиси , 2018, стр.:22-32, ISSN (online):ISSN 0324–0525, Ref 2018
7 A. Baltakova, V. Nikolova, R. Kenderova, N. Hristova, Analysis of debris flows by application of GIS and remote sensing: case study of western foothills of Pirin Mountain (Bulgaria), 5th International Conference Debris Flows: disasters, risk, forecast, protection, Tbilisi, Georgia, 1-5 October 2018, редактор/и:S.S. Chernomorets, G.V.Gavardashvili, издателство:Publishing House “Universal”Tbilisi, 2018, стр.:22-32, ISBN:978 - 9941 - 26 - 283 - 8, Ref 2018
8 Нина Христова, Информационни канали и мрежи на влияние на първия руски посланик в Османската империя (1701-1714), Конфликтите в историята. Сборник доклади от студентските четения "Конфликтите в историята" (5 април 2017), издателство:Университетско издателство "Неофит Рилски" - Благоевград, 2018 2018
9 Н. Христова, Наименование на реките в България, География и регионално развитие, 2011 2011
10 Н. Христова, Странджа върху хидрографската карта на България, География и регионално развитие, 2010 2010
11 N. Hristova, The arrow of time and the hydrological processes, The first congress of Serbian geographer, 2007 2007
12 N. Hristova, New paradigms in hydrology, Зборник на трудови од Третиот конгрес на географите на Република Македония , издателство:Скопие, 2005 2005
13 Н. Христова, Методи за анализ на географските системи през призмата на синергетичната парадигма, „Теория и методология на географските изследвания“, издателство:СУ, 2003 2003
14 Н. Христова, Нови парадигми в географските изследвания на водните ресурси, Географски предизвикателства на 21 век, 2000 2000
15 Н. Христова, Речната система в режим на изостряне, 100 години география в Бългалия, 1998 1998
16 Н. Христова, Нива на организация в системата хидросфера, Сборник доклади от научна конференция в Несебър, 1993 1993
Студия в научно списание
К. Милкова, Н. Христова, Социална хидрология - теоретична основа и географски проекции, Год. СУ, том:114, 2022, стр.:7-9, ISSN (print):0324-2579 , ISSN (online):2535-0579 2022
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Нина Христова, Използването на информационните канали и мрежи на влияние на Пьотър Андреевич Толстой, първият руски посланик в Константинопол (1701-1714), в конфликта между Русия и Османската империя 2017
2 Секционен доклад, Нина Христова, Реформите на Петър I (1682-1724) в контекста на модела "еволюция-революция" 2017
3 Секционен доклад, Нина Христова, "Дейността на първия руски посланик в Османската империя Пьотър Андреевич Толстой (1702 - 1714)" 2017
4 Секционен доклад, Нина Христова, Сътрудниците-християни на първия руски посланик в османската столица Пьотър Андреевич Толстой 2017
5 Секционен доклад, Нина Христова, Негласната дейност на Пьотър Андреевич Толстой (1702-1714) 2017
Учебник
1 Н. Христова, А. Луканов, С. Атанасова, География и икономика 8 клас, Ив. Богоров, София 2008
2 Н. Христова, К. Милкова, Д. Ганчева, Матура География и икономика, Иван Богоров, София 2007
3 Н. Христова, К. Милкова, Тестове по география за ученици и кандидат студенти, Просвета, София 2007
4 Н. Христова, К. Милкова, М. Митев, География и икономика 6 клас, Прозороце, София 2006
5 Н. Христова, К. Милкова, М. Митев, Учебна тетрадка География и икономика 6 клас., Прозорец, София 2006
6 Н. Христова, К. Милкова, Г. Кънев, Л. Кънчева, География и икономика 5 клас, Просвета, София 2005
7 Н. Христова, К. Милкова, География и икономика за 10. клас - задължителна подготовка, ISBN: 954-528-261-4 , Труд 2001
8 Н. Христова, К. Милкова, Учебна тетрадка по география за 8 клас, Паралел 42, София 1996
9 Н. Христова, К. Милкова, Учебна тетрадка по география за 7 клас, Паралел 42, София 1995
10 Н. Христова, К. Милкова, Я. Цонева, Т. Кръстева, География за 7 клас, Даниела Убенова, София 1994
Учебно помагало
Н. Христова, Хидроложки задачи, ISBN:978-619-7739-04-6, Neofeedback, София 2024