Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Борис Ценов
Научен проект
1 Борис Ценов, Проект Натура 2000 – Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 1, Член, МОСВ 2011
2 Борис Ценов, Повишаване капацитета на младите изследователи в изучаването, опазването и устойчивото ползване на растителното и гъбно разнообразие в България., Член, МОМН, Номер на договора:BG051PO001 2010
3 Борис Ценов, Каталог на неозойските растения в България (от еоцен до плиоцен) – допълнение, Член, ИБЕИ - БАН 2009
4 Борис Ценов, Опазване на биоразнообразието на глациалните реликтни растения в България, Член, МФ на ЕИП, Номер на договора:BG0034 2009
5 Борис Ценов, Анализ на биоразнообразието и растителността на територията на България през неогена., Член, ФНИ, Номер на договора:Б-1525 2006
6 Борис Ценов, Еволюция на екосистемите и климата в България през неогена., Член, 2006
7 Борис Ценов, Цикли на седиментация, корелация и развитие на палеогенски седиментни басейни от Югозападна България и Източна Македония., Член, ФНИ, Номер на договора:ФНИ - СНВИУ-25 2006
8 Борис Ценов, Еволюция на климата в Евразия през неогена (NECLIME), Член, ИБЕИ - БАН 2005
9 Борис Ценов, Еволюция на ценозойската флора и растителност на България, Член, ИБ - БАН 2005
Статия в научно списание
1 Hristova, V., Tsenov, B., Koleva D., Cadmium Induced Ultrastructural Changes in Chloroplasts of Elodea nuttallii (Planch). H. St. John Leaves. , Ecologia Balkanika, vol:13, issue:1, 2021, ISSN (print):SJR:0.137, Ref, Web of Science 2021
2 D. Ivanov, B. Tsenov, T. Utescher, M. Kováčová, V. Mosbrugger, A.R. Ashraf, Climate reconstructions based on Miocene leaf flora from NW Bulgaria: comparing leaf physiognomy and nearest living relative approach, Phytologia Balcanica, issue:25, 2019, pages:137-144, International 2019
3 S. Iamandei, E. Iamandei, V. Bozukov, B. Tsenov, New Oligocene fossil woods from Rhodopes, Bulgaria. ,  Acta Palaeontologica Romaniae, vol:2, issue:12, 2016, pages:47-65, International 2016
4 Ganeva, Ts., Tsenov, B., Stefanova, M., D. Koleva, ASSESSMENT OF REGENERATIVE POTENTIAL OF in vitro AND ex vitro Leonurus cardiaca L. PLANTS BY ANATOMICAL MARKERS, OXIDATION COMMUNICATIONS, vol:38, issue:3, 2015, pages:1305-1313, ISSN (print):0209-4541, Ref 2015
5 Ganeva, Ts., Tsenov, B., Stefanova, M., Koleva, D., ASSESSMENT OF REGENERATIVE POTENTIAL OF in vitro AND ex vitro Leonurus cardiaca L. PLANTS BY ANATOMICAL MARKERS, OXIDATION COMMUNICATIONS, vol:38, issue:3, 2015, pages:1305-1313, ISSN (print):0209-4541 2015
6 Ganeva Ts., B. Tsenov, M. Stefanova, D. Koleva, Assessment оf regenerative potential of in vitro and ex vitro Leonurus cardiaca L. plants by anatomical markers. , Oxidation Communications , том:38, брой:3, 2015, стр.:1305-1313, ISSN (print):1310-4772, Ref, IF, IF (0.451 - 2015), SCOPUS Quartile: Q4 (2015) 2015
7 Stănilă Iamandei, Eugenia Iamandei, Vladimir Bozukov, Boris Tsenov, Oligocene fossil wood from Rhodopes, Bulgaria, Acta Palaeontologica Romaniae, том:9, брой:2, 2014, стр.:3-13 2014
8 Bozukov, V., Tsenov, B., Catalogue of the Cenozoic plants of Bulgaria (Eocene to Pliocene). Addendum and Corrigendum, Phytologia Balcanica, том:18, брой:3, 2012, стр.:237-261, Ref 2012
9 Bozukov, V., Tsenov, B., Valchev, V., Georgiev, V., Tsoneva, S., Genus Ceratophyllum L. in the Bulgarian Neogene flora, Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences, том:65, брой:7, 2012, стр.:985-990, Ref, Web of Science 2012
10 Bozukov, V., Utescher, T., Ivanov, D., Tsenov, B., Ashraf, A. R., Mosbrugger, V., New results for the fossil macroflora of the Beli Breg Lignite Basin, West Bulgaria, Phytologia Balcanica, том:17, брой:1, 2011, стр.:3-19, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
11 Bozukov, V., Tsenov, B., Vatsev, M., A first find of Botrichium (Ophioglossaceae) in Bulgarian paleomacroflora, Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences, том:63, брой:6, 2010, стр.:889-892, Ref, Web of Science 2010
12 Tsenov, B., New fossil plants for the Neogene flora of Bulgaria, Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences, том:63, брой:5, 2010, стр.:741-744, Ref, Web of Science 2010
13 Bozukov, V., Tsenov, B., Vatsev, M., New data about the fossil flora of Dospei Basin (Southwest Bulgaria), Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences, том:62, брой:2, 2009, стр.:271-275, Ref, Web of Science 2009
14 Palamarev, E., Tsenov, B., Genus Quercus in the Late Miocene flora of Baldevo Formation(Suothwest Bulgaria): taxonomical composition and palaeoecology, Phytologia Balcanica, том:10, брой:2-3, 2004, стр.:147-156, Ref 2004
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Борис Ценов, Сравнителен флористичен анализ на две неогенски флори от Югозападна България. 2011
2 Секционен доклад, Борис Ценов, Coexistence approach palaeoclimate reconstructions based on the taxonomical composition of two macro floras from SW Bulgaria. 2011
3 Секционен доклад, Борис Ценов, Comparative study of three methods for palaeoclimate reconstructions based on fossil plant macro remains. 2010
4 Секционен доклад, Борис Ценов, Late Miocene macroflora from the Gotse Delchev valley: composition, palaeoecological and palaeoclimatic characteristics. 2010
5 Секционен доклад, Борис Ценов, A new Cephalotaxus species in the Miocene macroflora of Satovcha Graben (Western Rhodopes) 2006
6 Секционен доклад, Борис Ценов, Fossil Fagaceae in the Kanina open cast (Southwest Bulgaria): taxonomical and palaeoecological analysis. 2006
7 Секционен доклад, Борис Ценов, Climate reconstructions based on Miocene leaf flora from NW Bulgaria: leaf physiognomy and nearest living relative approach. 2005