Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Борис Ценов
Научен проект
1 Борис Ценов, Проект Натура 2000 – Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 1, Член, МОСВ 2011
2 Борис Ценов, Повишаване капацитета на младите изследователи в изучаването, опазването и устойчивото ползване на растителното и гъбно разнообразие в България., Член, МОМН, Номер на договора:BG051PO001 2010
3 Борис Ценов, Каталог на неозойските растения в България (от еоцен до плиоцен) – допълнение, Член, ИБЕИ - БАН 2009
4 Борис Ценов, Опазване на биоразнообразието на глациалните реликтни растения в България, Член, МФ на ЕИП, Номер на договора:BG0034 2009
5 Борис Ценов, Анализ на биоразнообразието и растителността на територията на България през неогена., Член, ФНИ, Номер на договора:Б-1525 2006
6 Борис Ценов, Еволюция на екосистемите и климата в България през неогена., Член, 2006
7 Борис Ценов, Цикли на седиментация, корелация и развитие на палеогенски седиментни басейни от Югозападна България и Източна Македония., Член, ФНИ, Номер на договора:ФНИ - СНВИУ-25 2006
8 Борис Ценов, Еволюция на климата в Евразия през неогена (NECLIME), Член, ИБЕИ - БАН 2005
9 Борис Ценов, Еволюция на ценозойската флора и растителност на България, Член, ИБ - БАН 2005
Статия в научно списание
1 Hristova, V., Tsenov, B., Koleva, D., Cadmium Induced Ultrastructural Changes in Chloroplasts of Elodea nuttallii (Planch). H. St. John Leaves. , Ecologia Balkanika, vol:13, issue:1, 2021, Ref, Web of Science 2021
2 Ganeva Ts., B. Tsenov, M. Stefanova, D. Koleva, Assessment оf regenerative potential of in vitro and ex vitro Leonurus cardiaca L. plants by anatomical markers. , Oxidation Communications , том:38, брой:3, 2015, стр.:1305-1313, ISSN (print):1310-4772, Ref, IF, IF (0.451 - 2015), SCOPUS Quartile: Q4 (2015) 2015
3 Stănilă Iamandei, Eugenia Iamandei, Vladimir Bozukov, Boris Tsenov, Oligocene fossil wood from Rhodopes, Bulgaria, Acta Palaeontologica Romaniae, том:9, брой:2, 2013, стр.:3-13 2013
4 Bozukov, V., Tsenov, B., Catalogue of the Cenozoic plants of Bulgaria (Eocene to Pliocene). Addendum and Corrigendum, Phytologia Balcanica, том:18, брой:3, 2012, стр.:237-261, Ref 2012
5 Bozukov, V., Tsenov, B., Valchev, V., Georgiev, V., Tsoneva, S., Genus Ceratophyllum L. in the Bulgarian Neogene flora, Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences, том:65, брой:7, 2012, стр.:985-990, Ref, Web of Science 2012
6 Bozukov, V., Utescher, T., Ivanov, D., Tsenov, B., Ashraf, A. R., Mosbrugger, V., New results for the fossil macroflora of the Beli Breg Lignite Basin, West Bulgaria, Phytologia Balcanica, том:17, брой:1, 2011, стр.:3-19, Ref 2011
7 Bozukov, V., Tsenov, B., Vatsev, M., A first find of Botrichium (Ophioglossaceae) in Bulgarian paleomacroflora, Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences, том:63, брой:6, 2010, стр.:889-892, Ref, Web of Science 2010
8 Tsenov, B., New fossil plants for the Neogene flora of Bulgaria, Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences, том:63, брой:5, 2010, стр.:741-744, Ref, Web of Science 2010
9 Bozukov, V., Tsenov, B., Vatsev, M., New data about the fossil flora of Dospei Basin (Southwest Bulgaria), Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences, том:62, брой:2, 2009, стр.:271-275, Ref, Web of Science 2009
10 Palamarev, E., Tsenov, B., Genus Quercus in the Late Miocene flora of Baldevo Formation(Suothwest Bulgaria): taxonomical composition and palaeoecology, Phytologia Balcanica, том:10, брой:2-3, 2004, стр.:147-156, Ref 2004
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Борис Ценов, Сравнителен флористичен анализ на две неогенски флори от Югозападна България. 2011
2 Секционен доклад, Борис Ценов, Coexistence approach palaeoclimate reconstructions based on the taxonomical composition of two macro floras from SW Bulgaria. 2011
3 Секционен доклад, Борис Ценов, Comparative study of three methods for palaeoclimate reconstructions based on fossil plant macro remains. 2010
4 Секционен доклад, Борис Ценов, Late Miocene macroflora from the Gotse Delchev valley: composition, palaeoecological and palaeoclimatic characteristics. 2010
5 Секционен доклад, Борис Ценов, A new Cephalotaxus species in the Miocene macroflora of Satovcha Graben (Western Rhodopes) 2006
6 Секционен доклад, Борис Ценов, Fossil Fagaceae in the Kanina open cast (Southwest Bulgaria): taxonomical and palaeoecological analysis. 2006
7 Секционен доклад, Борис Ценов, Climate reconstructions based on Miocene leaf flora from NW Bulgaria: leaf physiognomy and nearest living relative approach. 2005