Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Зорница Чолакова

Author ID (SCOPUS):57192438551; 58880384400

Researcher ID (Web of Science):S-6119-2019

ORCID ID:0000-0003-3041-4717
Глава от книга
1 Ilia Tamburadzhiev, Zornitsa Cholakova, Structure and Peculiarities of the Karst Landscapes in the Besaparski Ridges, ISSN (print):978-3-030-28191-5 (eBook), ISSN (online):978-3-030-28191-5 (eBook), ISBN:978-3-030-28191-5 (eBook), In: Key Challenges in Geography, Smart Geography 100 Years of the Bulgarian Geographical Society, Springer Nature Switzerland AG, 289-302, Ref, Рецензирано 2020
2 Tamburadzhiev, I., Z. Cholakova, Structure and Peculiarities of the Karst Landscapes in the Besaparski Ridges , ISSN (print):978-3-030-28191-5 (eBook), ISSN (online):978-3-030-28191-5 (eBook), ISBN:978-3-030-28191-5 (eBook), In: Key Challenges in Geography, Smart Geography 100 Years of the Bulgarian Geographical Society,Springer Nature Switzerland AG, 289-302, Ref, Рецензирано 2020
3 Коцев, Ц., З. Чолакова, К. Чакалов, Т. Попова, Оценка на ефективността на хуматния тор “Хумустим” за саниране на замърсени с тежки метали и арсен алувиално-ливадни почви. – В: Хумустим, дар от природата – торът на бъдещето, , Дими 99 ООД 2007
Дисертация д-р
Зорница Николова Чолакова, Ландшафтно-геохимични изследвания в басейна на р. Искър между гр. Нови Искър и гр. Мездра, , Ръководител:проф. д-р Румен Пенин 2016
Книга
1 Kosyo Stoychev, Veselina Gospodinova, Zornitsa Cholakova, Irena Kostova, Nina Nikolova, Just transition for the Coal-Mining regions in Southwest Bulgaria. Development scenarios. (Shorted report), ISBN:978-954-07-4675-3 (e-book), УИ "Св. Кливент Охридски", София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
2 Косьо Стойчев, Веселина Господинова, Зорница Чолакова, Ирена Костова , Нина Николова, Справедлив преход за въгледобивните региони в Югозападна България. Сценарии за развитие. (Съкратен доклад) , ISBN:ISBN 978-954-07-4670-8 , УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
3 Косьо Стойчев, Веселина Господинова, Зорница Чолакова, Ирена Костова, Нина Николова, Справедлив преход за въгледобивните региони в Югозападна България. Сценарии за развитие. (Цялостен доклад) , ISBN:ISBN 978-954-07-4671-5 (e-book), УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
Монография
Чолакова, З., Карст и карстови природни комплекси, ISBN:978-619-7329-25-4, Neofeedback, София, Рецензирано 2018
Научен проект
1 Зорница Чолакова, "Изграждане на комплексен екологичен полигон в района на "Асарел-Медет"АД, научна задача:Биологичен мониторинг, Член, "Асарел-Медет" АД 2023
2 Зорница Чолакова, "Изграждане на комплексен екологичен полигон в района на "Асарел-Медет"АД, научна задача:Биологичен мониторинг, Член, "Асарел-Медет" АД 2022
3 Зорница Чолакова, Изграждане на комплексен екологичен полигон в района на "Асарел-Медет" АД, научна задача: Биологичен мониторинг, Член, "Асарел-Медет" АД 2021
4 Зорница Чолакова, Изграждане на комплексен екологичен полигон в района на "Асарел-Медет" АД,научна задача: Биологичен мониторинг, Член, "Асарел-Медет" АД 2020
5 Зорница Чолакова, Студентски практики - Фаза 2 Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН, Член, МОН 2020
6 Зорница Чолакова, Изграждане на комплексен екологичен полигон в района на "Асарел-Медет" АД,научна задача: Биологичен мониторинг, Член, "Асарел-Медет" АД 2019
7 Зорница Чолакова, Оценка на екогеохимичното състояние и предоставяните екосистемни/ландшафтни услуги в част от басейна на р. Арда, Ръководител, СУ, Номер на договора:80-10-164/16.04.2019 2019
8 Зорница Чолакова, Изграждане на комплексен екологичен полигон в района на "Асарел-Медет" АД,научна задача:Биологичен мониторинг, Член, "Асарел-Медет" АД 2018
9 Зорница Чолакова, Национална научна програма (ННП) „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, одобрена с Решение на МС № 577/17.08.2018 г. и финансирана от МОН (Споразумение № Д01-230/06.12.2018 г.). , Член, МОН 2018
10 Зорница Чолакова, Справедлив преход в Източна и Южна Европа (Справедлив преход за въгледобивните райони в Югозападна България. Сценарии за развитие), Член, European Climate Initiative (EUKI) - Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety of the Federal Republic of Germany (BMU) 2018
11 Зорница Чолакова, "Студентски практики - Фаза 1", Член, Eвропейски съюз 2016
12 Зорница Чолакова, Анализ на природно-ресурсния потенциал и компонентите на ландшафта за нуждите на Общински план за развитие на община Лом (2014–2020 г.), Член, Европейски социален фонд 2014
13 Зорница Чолакова, Анализ на природно-ресурсния потенциал и компонентите на ландшафта за нуждите на Общински план за развитие на община Сливен (2014–2020 г.), Член, Европейски социален фонд 2014
14 Зорница Чолакова, „Пространствена структура, функциониране и геоекологични проблеми на ландшафтите в Малешевска планина”, Член, СУ, Номер на договора:91/19.04.2013 2013
15 Зорница Чолакова, ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, Член, Европейски социален фонд 2013
16 Зорница Чолакова, Структура, динамика и антропогенни изменения на ландшафтите във Влахина планина, Член, СУ, Номер на договора:153/9.05.2012 2012
17 Зорница Чолакова, „Структура и динамика на ландшафтите във Влахина планина”, Член, СУ, Номер на договора:156/19.04.2011 2011
18 Зорница Чолакова, „Състояние на съвременните ландшафти и геоекологични проблеми на планините Берковска и Козница (Западна Стара планина)”, Член, СУ, Номер на договора:025/30.03.2010 г. 2010
19 Зорница Чолакова, „Състояние на съвременните ландшафти и геоекологични проблеми на планините Берковска и Козница (Западна Стара планина)”, Член, СУ, Номер на договора:222/2009 г. 2009
20 Зорница Чолакова, „Интеграция на глобалните проблеми на околната среда в процеса на регионално развитие в България” („Конвенциите от Рио”), Член, Глобален екологичен фонд (GEF) 2008
21 Зорница Чолакова, „Оценка на съвременната структура и геоекологично състояние на ландшафтите на Габерската котловина (Бурел)”, Член, СУ, Номер на договора:193/2008 г. 2008
22 Зорница Чолакова, „Оценка на съвременната структура и геоекологично състояние на ландшафтите на Габерската котловина (Бурел)”,, Член, СУ, Номер на договора:131/2007 г. 2007
23 Зорница Чолакова, „Съдържание, миграция и форма на тежки метали и металоиди в алувиално-ливадни почви от супераквалните ландшафти на заливната тераса на р. Огоста”, Член, СУ, Номер на договора:19/2006 г. 2006
24 Зорница Чолакова, Геоекологична оценка на хвостохранилищата като основни замърсители на параметрите на околната среда в Чипровския минен район, СЗ България (почви, води, растителност)”, Член, МОН, Номер на договора:ВУ–НЗ–04/05 г. 2005
25 Зорница Чолакова, “Предварителна оценка на ефективността на хуматния тор “Хумустим” за саниране на замърсени с тежки метали и арсен алувиално-ливадни почви”., Ръководител, АГРОСПЕЙС ООД, Номер на договора:Договор за взаимно сътрудничество между Географски Институт при БАН, Геолого-Географски факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” и “АГРОСПЕЙС” – ООД 2003
26 Зорница Чолакова, "Ландшафтно-геохимични изследвания в басейна на р. Искър между гр. Нови Искър и гр. Мездра", Член, СУ, Номер на договора:614/29.11.2002 г. 2002
27 Зорница Чолакова, "Ландшафтно-геохимични изследвания в басейна на р. Искър между гр. Нови Искър и гр. Мездра", Член, СУ, Номер на договора:336/05.07.2001 г. 2001
Научно ръководство
Зорница Чолакова, Съвременна ландшафтна и геохимична структура на биосферен резерват "Чупрене" и част от басейна на р. Лом в Западна Стара планина и Западния Предбалкан, СУ "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет, катедра "Ландшафтознание и опазване на природната среда" дипломна работа:Даниела Йорданова Аветисян 2012
Редактор на издание нереферирано
1 Зорница Чолакова, Мечтаните пътища на Европа, Младинска книга ЕООД, София, Редактор на издание нереферирано 2008
2 Зорница Чолакова, Атлантика - голям сателитен атлас, изд. Младинска книга ЕООД, София , Редактор на издание нереферирано 2006
Статия в научно списание
1 Чолакова, З., Особености в съдържанието на тежки метали в дънните седименти на някои притоци на р. Искър в Стара планина (река Искрецка и река Батулийска), Годишник СУ, ГГФ, том:113, брой:кн. 2 - География, 2021, стр.:140-160, ISSN (print):ISSN 0324-2579 (print), ISSN (online):ISSN 2535-0579 (online), Ref, Zentralblatt 2021
2 Чолакова, З., Доцент д-р Мимоза Контева (1952-2018) - живот, отдаден на науката за ландшафта, Известия на БГД, том:42, 2020, стр.:108-114, ISSN (print): 0375-5924, ISSN (online): 2682-986X, Ref, др.(ROAD, Google Scholar, COBBIS (BG), World Cat,НАЦИД) 2020
3 Чолакова, З., Сравнителен анализ на съдържанието на някои тежки метали в почвите на карстови ландшафти. , Известия на Българското географско дружество, брой:40, 2019, стр.:24-29, Ref 2019
4 Senila M., T. Kotsev, E. Levei, M. Roman, V. Mladenova, Z. Cholakova, L. Senila, Preliminary investigation on arsenic fractionation in soil from Ogosta river floodplain using a seven step extraction procedure, Studia UBB Chemia, том:LXI, 3, Tom II, 2016, стр.:333-344, Ref, Web of Science, IF (0.447 - 2020), SCOPUS, SJR (0.189 - 2020), в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
5 Чолакова, З., Р. Пенин, Геохимия на микроелементния състав на дънните седименти в басейна на река Дългоделска Огоста, Год. СУ, Геол.-геогр. фак., № 2 – География, том:107, 2016, стр.:107-121, Ref 2016
6 Тодоров, Н., Р. Пенин, З. Чолакова, М. Контева, Т. Стоилкова, Пространствена структура и геоекологични проблеми на ландшафтите в Малешевска планина, Годишник СУ, ГГФ, том:108, 2016, стр.:183-216, Ref, Zentralblatt 2016
7 Никола Тодоров, Румен Пенин, Зорница Чолакова, Мимоза Контева, Таня Стоилкова, Пространствена структура и геоекологични проблеми на ландшафтите в Малешевска планина, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ГГФ, том:108, брой:кн. 2 - География, 2015, стр.:183-216, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579 2015
8 Чолакова, З., Д. Аветисян, Ландшафтно-геохимични особености в басейна на река Лом в Западна Стара планина и Западния Предбалкан, Год. СУ, Геол.-геогр. фак., № 2 – География, том:106, 2014, стр.:191-216, Ref, Zentralblatt, MSc 2014
9 Никола Тодоров, Румен Пенин, Зорница Чолакова, Мимоза Контева, Таня Стоилкова, Особености на съвременните ландшафти в южната част на Влахина планина, Годдишник СУ, ГГФ, том:106, 2014, стр.:135-170, ISSN (print):0324–0525 2014
10 Тодоров, Н., М. Контева, Р. Пенин, З. Чолакова, Съвременна структура на ландшафтите от северния дял на Влахина планина, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет, кн. 2 - География, том:105, 2013, стр.:129-154, Ref 2013
11 Пенин, Р., З. Чолакова, Почвено-геохимични проучвания в планините Берковска и Козница (Западна Стара планина), Год. СУ, Геол.-геогр. фак., том:104, брой:кн. 2 - География, 2012, стр.:123-138, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref 2012
12 Чолакова, З., Д. Аветисян, Е. Иванова, Р. Недков, Съвременни ландшафти и степен на тяхната антропогенизация в част от горното поречие на р. Лом, картографирани в среда на ГИС на базата на GPS, спътникови и наземни данни, Ecological engineering and environment protection, брой:4, 2012, стр.:4-12, ISSN (print):ISSN 1311-8668, Ref, MSc 2012
13 Контева, М., Пенин, Р., Чолакова, З., Съвременна ландшафтна структура и геоекологично състояние на Габерската котловина (Бурел), Год. на СУ, том:102, брой:кн. 2 – География, 2011, Ref 2011
14 Филчева, Е., Ц. Коцев, З. Чолакова, К. Чакалов, Т. Попова, Съдържание и състав на органичното вещество и свързаните с него тежки метали в замърсени алувиални почви от басейна на р. Огоста., Почвознание, агрохимия и екология, год. 45,приожение 1-4, 2011, стр.:196-204, ISSN (print):0861-9425 (Print), ISSN (online):2534-9864 (Online), Ref, (CABI, EBSCO) 2011
15 Контева, М., Р. Пенин, З. Чолакова, Съвременна ландшафтна структура и геоекологично състояние на Габерската котловина (Бурел), Год. СУ, Геол.-геогр. фак., №2 – География, том:102, 2010, стр.:63-97, Ref 2010
16 Коцев, Ц., М. Николова, З. Чолакова, С.Недков, Замърсяване с тежки метали в басейна на река Малки Искър при наводнения и речни прииждания , Почвознание, агрохимия и екология, год. 43, кн. 2, 2009, стр.:78-95, ISSN (print):0861-9425, ISSN (online):2534-9864 , Ref, (CABI, EBSCO) 2009
17 Коцев, Ц., В. Младенова, З. Чолакова, Б. Блажев, Съдържание на тежки метали и арсен в овчето и козето мляко от горното поречие на река Огоста, География 21, брой:3, 2009, стр.:10-19, Ref 2009
18 Чолакова, З., Ц. Коцев, К. Чакалов, Т. Попова, Г. Сенгалевич, Влияние на хуматния тор “Хумустим” върху формите на арсена и оловото в замърсени алувиално-ливадни почви в долината на р. Огоста., Год. СУ, Геол.-геогр. фак., №2 – География, том:99, 2007, стр.:161-173, Ref 2007
19 Kotsev Ts., V. Mladenova, Z. Cholakova, Arsenic groundwater contamination in the Ogosta river floodplains, Northwest Bulgaria, Problems of Geography, брой:3-4, 2006, стр.:85-94, Ref 2006
20 Коцев, Ц., З. Чолакова, Т. Попова, К. Чакалов, Форми на арсена и оловото в замърсените от минно-добивната дейност почви в долината на р.Огоста., Проблеми на географията,, брой:1-2, 2005, стр.:55-63, Ref 2005
21 Чолакова, З., Геохимични особености на тежки метали в кафяви планинско-горски почви от избран катен в Софийска планина., Год. СУ, Геол.-геогр. фак., №2 – География, том:95, 2003, стр.:45-56, Ref, PhD 2003
22 Чолакова, З., Особености в съдържанието и разпределението на някои тежки метали в дънните отложения на р. Искър в Искърския пролом., Год. СУ, Геол.-геогр. фак., №2 – География, том:94, 2002, стр.:39-55, Ref, PhD 2002
23 Пенин, Р., З. Чолакова, Техногеохимични изследвания в долината на р. Янтра в района Велико Търново–Горна Оряховица., Проблеми на географията, брой:3-4, 1997, стр.:39-49, Ref, MSc 1997
24 Пенин, Р., З. Чолакова, Геоекологичните проблеми като част от географското образование, Обучението по география, брой:3-4, 1996, стр.:22-25, Ref, MSc 1996
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Зорница Чолакова, Ангел Велчев, Илия Тамбураджиев, Върху някои особености на карстовите ландшафти в рида Камъка (Мала планина), Карст и Карстови ландшафти (Избрани трудове). Автор: Ангел Велчев, Publisher:ИВИС, Велико Търново, 2016, pages:104-112, ISBN:978-619-205-029-0 2016
2 Чолакова, З., А. Велчев, И. Тамбураджиев, Върху някои особености на карстовите ландшафти в рида Камъка (Мала планина)., Сб. доклади от Четвърта международна конференция „Географски науки и образование”, 30-31 октомври 2015, Шуменски университет, , издателство:УИ „Еп. Константин Преславски”, 2016, стр.:52-57, ISBN:978-619-201-105-5 2016
3 Чолакова, З., Карстовите ландшафти и тяхната уязвимост от процесите на замърсяване в околната среда, „География и приятели”, издателство:Парадигма, 2016, стр.:236-245, ISBN:ISBN 978-954-326-273-1 2016
4 Чолакова, З., Оценка на замърсяването на почвите от бассейна на р. Искър в Стара планина, Сб. доклади от научна конференция „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени”, Вършец, 23–25 септември 2016 г., редактор/и:Георги Железов Георгиев, Стоян Цветанов Недков, Климент Минев Найденов, Марияна Костадинова Николова, Боян Йорданов Кулов, Биляна Богомилова Борисова, 2016, стр.:137-146 2016
5 Kotsev, Т., V. Mladenova, Z. Cholakova, D. Dimitrova, Arsenic and heavy metal vertical distribution in soil of the Ogosta river low floodplain., Proceedings of International Scientific Conference “Sustainable Mountain Regions: Make Them Work”, 14–16 May 2015, Borovets, Bulgaria, издателство:Center of Excellence in the Humanities “Alma Mater”, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgarian Academy of Sciences,, 2015, стр.:78-83, Ref 2015
6 Велчев, А., З. Чолакова, Карстът и карстовите ландшафти в университетското образование по география, Proceedings of International and Practical Conference “Protected Karst Territories – Education and Training”, September 23–26, 2015, Sofia, Bulgaria, издателство:Терарт, 2015, стр.:99-105 2015
7 Чолакова, З., Карстови ландшафти и съдържание на тежки метали в техните почви., Юбилеен сборник „40 години катедра ЛОПС”, издателство:Булвест 2000, 2013, стр.:105-110 2013
8 Konteva, M., R. Penin, N. Todorov, Z. Cholakova, D. Zhelev, B. Momerova, A. Stepchich, Contemporary state and geoecological problems of the landscapes in Berkovska and Koznitsa mountains (West Stara planina), Proceedings of the Seventh International Conference Dedicated to the International Earth Day “Security in the Age of Global Changes”, 15–16 April 2011, Sofia, Bulgaria, издателство:Univ. Press, 2012, стр.:21-26, Ref, MSc 2012
9 Konteva, M., N. Todorov, Пенин, Р., Z. Cholakova, D. Zhelev, B. Momerova, A. Stepchich, Contemporary State and Geoecological Problems of the Landscapes in Berkovska and Koznitsa Mountains (West Stara planina), Global Changes and Regional Development, 2012, ISBN:978-954-07-3375-3 , Ref 2012
10 Konteva, M., Пенин, Р., N. Todorov, Z. Cholakova, D. Zhelev, B. Momerova, A. Stepchich, Сontemporary state and geoecological problems of the landscapes in Berkovska and Koznitsa mountains (West Stara planina), Seven Intenational Conference: Global changes and regional development, 2012, pages:21-26, ISBN:978-954-07-3375-3 , Ref 2012
11 Mladenova, V., T. Kotsev, Z. Cholakova, D. Dimitrova, Arsenic and heavy metals in mining-affected surface waters and stream sediments in Chiprovtsi area, NW Bulgaria, Proceedings of the International Scientific Technical Conference “Ecology problems in mineral raw-material branch”, Varna, Bulgaria, 28 August – 1 September 2011, 2011, стр.:118-125, Ref 2011
12 Konteva, M., Z. Cholakova, R. Penin, N. Todorov, Contemporary state of the landscapes on the northern slope of the Berkovska planina mountain., Proceedings of the Sixth International Conference “Global Changes and Regional Development”, 16–17 April 2010, Sofia, Bulgaria, издателство:Univ. Press, 2011, стр.:69-74, Ref 2011
13 Mladenova V., T. Kotsev, Z. Cholakova, Chemical composition and heavy metal partition in mining-affected surface waters and stream sediments in Chiprovtsi area, NW Bulgaria., Proceedings of National Scientific Conference of the BGS with international participation “Geoscience 2010”, 2010, стр.:139-140, Ref 2010
14 M. Konteva, Z. Cholakova, Пенин, Р., N. Todorov, Contemporary state of landscapes on northern slope of Berkovska planina mountain, Sixth Intenational Conference: Global changes and regional development, 2010, Ref 2010
15 Mimoza Konteva, Zornitsa Cholakova, Rumen Penin, Nikola Todorov, Contemporary state of landscapes on northern slope of Berkovska planina mountain, Global changes and regional development,, 2010 2010
16 Kotsev, Т., Z. Cholakova, V. Mladenova, D. Dimitrova, Efficiency of the Chiprovtsi mining site remediation with regard to heavy metal and arsenic environmental pollution, Geologica Balcanica, 39, 1–2, Sofia: Abstracts volume of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010, 2010, стр.:206-207, Ref 2010
17 Mladenova, V., T. Kotsev, Z. Cholakova, R.-T. Schmitt, I. Ivanova, D. Dimitrova, Pollution with arsenic and heavy metals of soils and some components of the food chain in the environment of Goliam Bukovets mine tailings impoundment, Chiprovtsi mining area, NW Bulgaria, Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Special volume 100: Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, 2010, стр.:105-111, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
18 Konteva, M., R. Penin, Z. Cholakova, B. Momerova, Assessment of contemporary structure and geoecological status of the landscapes in Gaber kettle (Burel), Proceedings of the Fifth International Conference “Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation”, 17–18 April 2008, Sofia, Bulgaria, издателство:Univ. Press, 2009, стр.:103-108, Ref 2009
19 Stoilkova, T., V. Mladenova, T. Kotsev, Z. Cholakova, Ralf-Thomas Schmitt, Preliminary data on organic bounded heavy metals in sites affected by mining activity in Chiprovtsi district, NW Bulgaria, Proceedings of National Scientific Conference of the BGS with international participation “Geoscience 2009” , 2009, стр.:33-34, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
20 Konteva, M., Пенин, Р., Z. Cholakova, B. Momerova, Assessment of contemporary structure and geoecological status of the landscapes in Gaber Kettle (Burel), Proceedings of the Fifth International Conference “Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation”, 2008, pages:103-108, Ref 2008
21 Mladenova, V., T. Kotsev, I. Ivanova, Z. Cholakova, D. Dimitrova, R.-T. Schmitt, Mineralogy of the heavy metal and metalloid pollution of the Ogosta river floodplains, NW Bulgaria, Proceedings of National Conference with international participation "Geosciences 2008", 11–12 December 2008, Sofia, Bulgaria (Extended Abctract), 2008, стр.:121-122, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2008
22 Чолакова, З., Изследвания върху микрохимичния състав на кафяви планинско-горски почви в басейна на р. Искър в Стара планина, Сборник доклади от Младежки географски научни конференции с международно участие „Бъдещето на географията в България”, юни (2005, 2006, 2007) , В. Търново, издателство:Фондация „ЛОПС”, 2008, стр.:201-217, ISSN (print):131-4701 2008
23 Cholakova, Z., Ts. Kotsev, V. Mladenova, D. Dimitrova, I. Ivanova, Assessment of heavy metal and arsenic concentrations in the waters of Chiprovska river catchment., Proceedings of the Third International Conference “Global Changes and Regional Challenges”, 28–29 April 2006, Sofia, Bulgaria, издателство:Univ. Press, 2007, стр.:180-185, Ref, PhD 2007
24 Dimitrova, D., Z. Cholakova, N. Velitchkova,, Ts. Kotsev, V. Mladenova, T. Kerestidjian, D. Antonov, Heavy metal and metalloid concentration dynamics in mine and surface waters in the vicinity of the Chiprovtsi and Martinovo mines, Northwestern Bulgaria., Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXX, Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May, 2007, 2007, pages:1397-1408, ISSN (print):0438-9557, ISSN (online):2529-1718, doi:https://doi.org/10.12681/bgsg.16973, Ref 2007
25 Cholakova, Z., J.Mitev, Landscape-geochemical variety in some mountains of Zapadna Stara Planina (The Westеrn Balkan Range, Bulgaria), Proceedings of The First Congress of Serbian Geographers, Sokobanja, 2007, стр.:215-221, Ref 2007
26 Mladenova, V., T. Kotsev, Z. Cholakova, R.-T. Schmitt, I. Ivanova, Environmental impact of Goljam Bukovets mine tailings impoundment on the soils, plants and some elements of the food chain, Chiprovtsi mining area, NW Bulgaria , Proceedings of National Conference “Geosciences 2006”, 30 Nov.-1 Dec. 2006, Sofia, 2006, стр.:292-295, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2006
27 Dimitrova, D., N. Velitchkova, T. Kotsev, D. Antonov, Z. Cholakova, Heavy metals and metalloids content assessment in mine waters from Martinovo and Chiprovtsi mines, Northwestern Bulgaria., Proceedings of National Scientific Conference "Geosciences 2006", 30 November – 1 December 2006, Sofia, Bulgaria (Extended Abctract), 2006, стр.:276-279, Ref 2006
28 Cholakova, Z., Landscape-Geochemical Approach for Evaluation of the Iskar River Basin State in the Western Balkan Mountain (Bulgaria)., Proceedings of BALWOIS Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, 23–26 May, FYR Macedonia., 2006, Ref 2006
29 Чолакова, З., Биохимични особености на естествената растителност в някои от планините на Западна Стара планина., Сборник доклади от научни конференции "География и регионално развитие", Созопол, септември 2004–2005, издателство:фондация "ЛОПС", 2006, стр.:195-204, ISBN:10: 945-9450-04-Х, ISBN 13: 987-654-9450040 2006
30 Cholakova, Z., Geochemical peculiarities of migration and concentration of some heavy metals in Iskar river basin in Stara Planina Mountain, Proceedings of the First International Conference “Human Dimensions of Global Change in Bulgaria”, 22-24 April 2004, Sofia, Bulgaria, издателство:Univ. Press, 2005, стр.:185-189, Ref 2005
31 Чолакова, З., Геохимични аспекти на замърсяването с тежки метали на дънните седименти от басейна на р. Искър в Стара планина , Сборник научни трудове “Природни науки – 2004”, Шумен, издателство:УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2004, стр.:265-270 2004
32 Пенин, Р., Чолакова, З., Някои особености в разпределението на тежки метали в дънните отложения на избрани техногенни райони на България, Сборник доклади „Наука, околна среда и устойчиво развитие“, 2002, Ref 2002
33 Пенин, Р., З. Чолакова, Някои особености в разпределението на тежки метали в дънните отложения на избрани техногенни райони на България., Сб. доклади от Научна конференция с международно участие “Наука, околна среда и устойчиво развитие”, В. Търново, 2002, 2002, стр.:274-279 2002
34 Пенин, Р., З. Чолакова, Съдържание на тежки метали в кафяви горски почви от избрани райони на България, Юбилейна научно-практическа конференция “Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания”, Смолян, 2002, 2002, стр.:84-87, PhD 2002
35 Пенин, Р., Чолакова, З., Съдържание на тежки метали в кафяви горски почви от избрани райони на България, Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференцияна тема „Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания“, Смолян 28-29 05.2002, 2002, Ref 2002
36 Пенин, Р., З. Чолакова, Геохимични особености на аквални речни ландшафти от техногенни райони на България, Десети юбилеен международен симпозиум "ЕКОЛОГИЯ' 2001", Бургас, 2001, 2001, стр.:158-166, PhD 2001
37 Пенин, Р., Чолакова, З., Геохимични особености на аквалншти речни ладшафти от техногенни райони на България, X Международен симпозиум „Екология - 2001“ 7-9 юни – Бургас, 2001, Ref 2001
38 Пенин, Р., Чолакова, З., Димитров, П., Резултати от геоекологични проучвания в района на Врачанска планина, Сборник доклади от Балканска научно-практическа конференция “ Природният потенциал и устойчиво развитие на планинските райони“ – юли, 2001 г. Природен парк „Врачански Балкан“, 2001, Ref 2001
39 Пенин, Р., З. Чолакова, П. Димитров, Резултати от геоекологични проучвания в района на Врачанска планина, Сборник - доклади "Балканска научно-практическа конференция,Природният потенциал и устойчивото развитие на планинските райони", Враца, 2001, 2001, стр.:359-369, PhD 2001
40 Penin, R., Z. Tcholakova, Heavy Metals in the Bottom Sediments of Rivers in Technogenic and Background Regions in Bulgaria, Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Prague , 2000, 2000, стр.:162-0, PhD 2000
41 Пенин, Р., Z. Cholakova, Heavy metals in the bottom sediments of rivers technogenic and background regions in Bulgaria, 5-th International Simposium and Exibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 2000, Ref 2000
42 Чолакова, З., Геоекологични проблеми и някои методи за тяхното анализиране, 100 години география в Софийския университет, Международна научна конференция, 1998, стр.:517-522, MSc 1998
Участие в конференция
1 Присъствие, Зорница Чолакова, Приложение на геоинформационните технологии при изследване на ерозия в планински територии - на примера на изследвания в Източните Родопи (България) 2024
2 Присъствие, Зорница Чолакова, Почвите и тяхното биоразнообразие 2024
3 Присъствие, Зорница Чолакова, Професор д-р Иван Батаклиев - съзидател на географската наука 2023
4 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Оценка на качеството на повърхностните води в горната част от басейна на р. Арда 2022
5 Присъствие, Зорница Чолакова, "Зелената“ трансформация на София: предизвикателства, възможности, устойчиви решения 2022
6 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Heavy metals studies in sediments of Iskar River basin 2021
7 Секционен доклад, Zornitza Cholakova, ASSESSMENT OF SURFACE WATERS QUALITY IN THE UPPER PART OF THE ARDA RIVER BASIN 2019
8 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Мимоза Контева - живот, посветен на науката за ландшафта 2019
9 Секционен доклад, Ilia Tamburadzhiev, Zornitza Cholakova, STRUCTURE AND PECULIARITIES OF THE KARST LANDSCAPES IN THE BESAPARSKI RIDGES 2018
10 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Сравнителен анализ на съдържанието на някои тежки метали в почвите на карстови ландшафти 2017
11 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Оценка на замърсяването на почвите от бассейна на р. Искър в Стара планина. 2016
12 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Карстът и карстовите ландшафти в университетското образование по география 2015
13 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Върху някои особености на карстовите ландшафти в рида Камъка (Мала планина) 2015
14 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Contemporary state of the landscapes on the northern slope of the Berkovska planina mountain 2010
15 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Assessment of contemporary structure and geoecological status of the landscapes in Gaber kettle (Burel) 2008
16 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Landscape-geochemical variety in some mountains of Zapadna Stara Planina (The Westеrn Balkan Range, Bulgaria) 2006
17 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Assessment of heavy metal and arsenic concentrations in the waters of Chiprovska river catchment 2006
18 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Landscape-Geochemical Approach for Evaluation of the Iskar River Basin State in the Western Balkan Mountain (Bulgaria) 2006
19 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Content of Some Heavy Metals in Soils of Vrachanski Balkan Nature Park 2005
20 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Биохимични особености на естествената растителност в някои от планините на Западна Стара планина 2005
21 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Изследвания върху микрохимичния състав на кафяви планинско-горски почви в басейна на р. Искър в Стара планина 2005
22 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Геохимични аспекти на замърсяването с тежки метали на дънните седименти от басейна на р. Искър в Стара планина 2004
23 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Geochemical peculiarities of migration and concentration of some heavy metals in Iskar river basin in Stara Planina Mountain 2004
24 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Съдържание на тежки метали в кафяви горски почви от избрани райони на България 2002
25 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Някои особености в разпределението на тежки метали в дънните отложения на избрани техногенни райони на България 2002
26 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Резултати от геоекологични проучвания в района на Врачанска планина 2001
27 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Геохимични особености на аквални речни ландшафти от техногенни райони на България 2001
28 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Heavy Metals in the Bottom Sediments of Rivers in Technogenic and Background Regions in Bulgaria 2000
29 Секционен доклад, Зорница Чолакова, Геоекологични проблеми и някои методи за тяхното анализиране 1998