Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Стефан Стефанов

ORCID ID:0000-0003-1741-8887
Дисертация д-р
Стефан Семков Стефанов, Основни институции за организация и управление на образователното дело през Възраждането, СУ "Св. Климент Охридски" 2004
Книга
1 Стефанов, Стефан, Пиронкова, Марина, История на педагогиката и българското образование, ISBN:978-954-8846-50-9COBISS.BG-ID - 1290719972 , Веда Словена ЖГ; 380 с., София, Рецензирано 2019
2 Стефанов, Стефан, Желязков, Диян, Седемнадесет историко-филологически изследвания (Образование и религия, учебници и речници, личности от Възраждането. Едно историческо писмо. Една съвременна компаративистична теория. Най-старият речник, съдържащ старобългарски думи. Ръкописно сборниче от Тетевен.Най-ранният българско-унгарски речник.), ISBN:978-619-7171-83-9, Дайрект сървисис ООД; 252 с., София 2019
3 Стефанов, Стефан, Желязков, Диян, Десет историко-филологически изследвания(образование и религия, учебници и речници, личности от Възраждането), ISBN:978-619-7171-60-0COBISS.BG-ID - 1284813796 , Дайрект сървисиз; 140 с., София, Ref 2018
4 Стефанов, Стефан, Педагогическото образование в България : от Освобождението до средата на XX в., ISBN: ISBN - 978-954-8846-32-5 COBISS.BG-ID - 1280909540 , Веда Словена – ЖГ, 116 с., София 2015
5 Пиронкова, Марина, Стефанов, Стефан, Възрожденски педагогически текстове. Избрани откъси. Съставителство, предговор и бележки, 232 с., ISBN:978-954-8846-50-9COBISS.BG-ID - 1290719972, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”232 с., София, Рецензирано 2010
6 Стефанов, Стефан, Атанасов, Жечо, Стоянов, Георги, Пиронкова, Марина, История на педагогиката и българското образование.Трето преработено издание, ISBN:978-954-8846-10-3, “Веда Словена” – ЖГ; 211 с., София 2009
7 Стефанов, Стефан, Атанасов, Жечо, Стоянов, Георги, Пиронкова, Марина, История на педагогиката и българското образование. Второ преработено издание, “Веда Словена-ЖГ”; 232 с., София 2006
8 Стефанов, Стефан, Люлюшев, Марин и др., История на педагогиката и българското образование, ISBN:954-8510-41-3, “Веда Словена-ЖГ”] 415 с., София 1998
9 Стефанов, Стефан, Атанасов, Жечо и др., История на педагогиката и българското образование, ISBN:954-8510-21-9, “Веда Словена” – ЖГ; 402 с., София 1995
Научен проект
1 Стефан Стефанов, Възможности и предизвикателства при практическата подготовка на студентите по Социална педагогика в условията на криза. Проект на катедра СПСД, ФНОИ при СУ, Член, , Номер на договора:80-10-173/27.05.2022 г. 2022
2 Стефан Стефанов, Нагласи, очаквания и интереси сред студентите за образование, квалификация и кариерно развитие в социалнопедагогическата сфера (Проект на Катедра СПСД, ФНОИ, СУ). Номер на договора:№ 80-10-126 / 26.03.2021 г., Член, , Номер на договора:80-10-126/26.03.2021 2021
3 Стефан Стефанов, Актуални проблеми и предизвикателства в полето на социалната педагогика: Проучване на опита в съседни страни (Сърбия) (Проект на Катедра СПСД, ФНОИ, СУ). Номер на договора:80-10-110 / 16.04.2020, Член, , Номер на договора:80-10-110/16.04.2020 2020
4 Стефан Стефанов, Приложни полета на социалната педагогика. (Проект на Катедра СПСД, ФНОИ, СУ) Номер на договора:80-10-88/15.04.2019, Член, , Номер на договора:80-10-88/15.04.2019 2019
5 Стефан Стефанов, Развитие и перспективи на социалната педагогика в България (история, теория, практика). Номер на договора:№ 82/2016 , Член, , Номер на договора::№ 82/2016 2016
6 Стефан Стефанов, професионализиране на социално-психологическата интервенция, при работа с мигранти - в Русия, Украйна и Казахстан по програма ТЕМПУС-, Член, , Номер на договора:ТЕМПУС-516721-TEMPUS-1-2011-1-RO-TEMPUS-JPCR. 2011
7 Стефан Стефанов, професионализиране на социално-психологическата интервенция, при работа с мигранти - в Русия, Украйна и Казахстан по програма ТЕМПУС-, Член, , Номер на договора:ТЕМПУС-516721-TEMPUS-1-2011-1-RO-TEMPUS-JPCR. 2011
8 Стефан Стефанов, професионализиране на социално-психологическата интервенция, при работа с мигранти - в Русия, Украйна и Казахстан по програма ТЕМПУС-, Член, , Номер на договора:ТЕМПУС-516721-TEMPUS-1-2011-1-RO-TEMPUS-JPCR. 2011
Статия в научно списание
1 Стефанов, Стефан, Терзийска, Милка, Педагогически анархизъм – Свободно възпитание, Балканистичен форум, брой:1, 2011, стр.:79-88, ISSN (print):1310-3970, ISSN (online):2535-1265, Ref 2011
2 Стефанов, Стефан, Ян Амос Коменски и идеята за образование през целия живот, Управление и образование. Академично списание. , том:7, брой:4, 2011, стр.:175-179, ISSN (print):1312-6121 2011
3 Стефанов, Стефан, Основаване и развитие на Лабораторията по педагогическа психология при Софийския университет (1898-1944). , Педагогика, брой:6, 2008, стр.:87-91, ISSN (print):0861-3982, Ref 2008
4 Стефанов, Стефан, Приносът на проф. Петър Нойков за развитието на педагогическите дисциплини в Софийския университет , Педагогика, брой:4, 2008, стр.:92-103, ISSN (print):0861-3982, Ref 2008
5 Стефанов, Стефан, Социално-педагогически грижи за децата в България – 20-те – 30-те години на ХХ век (Дейността на Съюза за закрила на децата в България), Педагогика, брой:7, 2007, стр.:94-100, ISSN (print):0861-3982, Ref 2007
6 Стефанов, Стефан, Пиронкова, Марина, Пиронкова. 43-та международна конференция на World Education Fellowship. Памет за проф. Димитър Кацаров, Стратегии на образователната и научната политика, брой:3, 2006, стр.:158-163, ISSN (print):1310-0270, Ref 2006
7 Стефанов, Стефан, Участие на български представители в конгресите на международната лига за ново възпитание 1923-1936. , Педагогика, брой:8, 2006, стр.:104-110, ISSN (print):0861-3982, Ref 2006
8 Стефанов, Стефан, Терзийска, Милка, Международен конгрес по история на образованието в Женева., Педагогика, брой:9, 2004, стр.:104-105, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2004
9 Стефанов, Стефан, Пиронкова, Марина, Българското начално училище в нормативни документи (70-те–80-те години на 19 в.), Начално образование, брой:4, 1999, стр.:66-76, ISSN (print):6204-4951-0597, Ref 1999
10 Стефанов, Стефан, Ролята на обществените институции за създаване на образователна система и осъществяване на образователна политика в България през 18 – 19 век, Педагогика, брой:9, 1999, стр.:99-102, ISSN (print):0861-3982, Ref 1999
11 Стефанов, Стефан, Експеримент за подготовка на начални учители във Франция, Начално образование, брой:3, 1992, стр.:57-58, ISSN (print):6204-4951-0597, Ref 1992
12 Стефанов, Стефан, Пиронкова, Марина, Великата френска революция и образованието- проекти и реализации , Народна просвета, брой:7, 1989, стр.:35-44, ISSN (print):0861-3982 1989
13 Стефанов, Стефан, Краят украсява делото (Зографският манастир и развитието на българското образование през Възраждането), Дарители, брой:2, 1988, стр.:3-5 1988
Статия в поредица
1 Стефанов, Стефан, Възникване и развитие на специалност “Педагогика” и на основните педагогически дисциплини в СУ ”Св. Климент Охридски” (1888 – 1944 г.), Годишник на СУ – ФНПП,, брой:99-100, 2009, стр.:5-22, ISSN (print):0861-8216, Ref 2009
2 Стефанов, Стефан, Българската общественост и развитието на българското образование през Възраждането (Благотворителни институции с общонационално значение), ГСУ – ФНПП, брой:83, 1992, стр.:55-68, Ref 1992
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Стефанов, Стефан, Пиронкова Марина, Знанията по религия в българските светски училища през Възраждането, Общество, памет, образование(история и обществени нагласи), редактор/и:Красимир Кръстев и др., издателство:Анамнезис, 2022, стр.:123-134, ISBN:978-619-90188-6-6 2022
2 Стефанов, Стефан, Из бита на тетевенци след 1801 г., Общество, памет, образование(история и обществени нагласи), редактор/и:Красимир Кръстев и др., издателство:Анамнезис, 2022, стр.:145-150, ISBN:978-619-90188-6-6 2022
3 Стефанов, Стефан, Учителите в Тетевен през Възраждането, Общество, памет, образование(история и обществени нагласи), редактор/и:Красимир Кръстев и др., издателство:Анамнезис, 2022, стр.:135-144, ISBN:978 2022
4 Терзийска, Милка, Стефанов, Стефан, Преподаването на педология при подготовката на учители в България (първата половина на ХХ в.), Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ , Велико Търново, 19 ноември 2021 г., Publisher:Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 2021, pages:6-16, ISSN (online):2534-9317 2021
5 Стефанов, Стефан, Терзийска, Милка, Преподаването на природни науки в българските педагогически институти (една студентска учебна тетрадка по естествена история от 1930-та година), Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ , Велико Търново, 20-21 ноември 2020 г., 2020, стр.:53-67, ISSN (print):ISSN 2534-9317 2020
6 Стефанов, Стефан, Желязков, Диян, ЖЕЛЯЗКОВ, ДИЯН–СТЕФАНОВ, СТЕФАН: Най-ранниятбългарско-унгарскиречникот 1786-таг., откритвБългарияпрез 2019 г. ......., Българистични четения. Сегед 2019, редактор/и:Balázs L. Gábor Farkas Baráthi Mónika Majoros Henrietta , издателство:БЪЛГАРИСТИЧНИЧЕТЕНИЯ – СЕГЕД 2019 МеждународнанаучнаконференцияСегед, Унгария, 13–14 юни 2019 г. JATEPress Szeged 2019 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, 2019, стр.:15-20, ISBN:ISBN 978-963-315-424-3, Ref 2019
7 Стефанов, Стефан, Музеи на образованието, училищни музеи и възстановки на класни стаи в България, Музеите и училищната история, редактор/и:Вера Бонева, Тодор Петев, издателство:Фабер, 2019, стр.:41-44, ISBN:978-619-00-0920-7, Ref 2019
8 Стефанов, Стефан, Желязков, Диян, Ръкописно сборниче, притежавано през 19-ти век от монахиня Варвара Николова от Тетевен, Общество, памет, образование(История и обществени нагласи), том 5, редактор/и:Красимир Сашков Кръстев, Тодор Илиев Мишев, издателство:ИК "Стилует" ЕООД, 2019, 2019, стр.:261-294, ISBN:978-619-194-049-3 2019
9 Стефанов, Стефан, Желязков, Диян, Най-ранните граматики на българския език с кратък преглед на древните и славянските такива, Общество, памет, образование, т. 4, издателство:Стилует, 2018, стр.:119-155, ISBN:978-619-194-038-7, Ref 2018
10 Стефанов, Стефан, Частна музейна експозиция "Хаджиивановата къща", град Тетевен, Музеите и училищната история, редактор/и:Вера Бонева, Тодор Петев, издателство:Фабер, 2018, стр.:337-339, ISBN:978-619-00-0920-7, Ref 2018
11 Стефанов, Стефан, Културно-историческото наследство в един ученически албум от 1901 г., Общество, памет, образование, т. 3, издателство:Стилует, 2017, стр.:102-109, ISBN:978-619-194-031, Ref 2017
12 Стефанов, Стефан, Желязков, Диян, Михаил Кифалов Тетевенец и неговите преводи в полза на българския език и история, Общество, памет, образование, т. 2, издателство:Стилует, 2016, стр.:148-166, ISBN:978-619-940-23-3;COBISS.BG-ID-1290069732, Ref 2016
13 Стефанов, Стефан, Реформата "Джентиле" в Италия 1922 и реформата "Омарчевски" в България 1921 - две страни на една монета?, Общество, памет, образование, т. 2, издателство:Стилует, 2016, стр.:83-87, ISBN:978-619-940-23-3, Ref 2016
14 Стефанов, Стефан, Експериментален модел за създаване на виртуален музей на образованието., Общество, памет, образование (История и обществени нагласи). Сборник с доклади от летния семинар в Китен 25 – 30 юни 2015 г., , издателство:Стилует ЕООД, С., , 2015, стр.:101-106, ISBN:978-619-194-012-7 2015
15 Стефанов, Стефан, Желязков, Диян, Греко-Болгарски разговорник и кратка болгарска история на Христаки Павлович от 1835 г. , История на просветното дело – нови изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции. Иновативни форми на представяне. Международна научна конференция, Габрово,, 2014, стр.:101-112, ISBN:978-954-9462-98-2 2014
16 Стефанов, Стефан, Терзийска, Милка, Извори за историята на детството и младостта: ученически албум от 1900 г., Науката за културно-историческото наследство – scientia “incognita”. Сборник с доклади от Юбилейната научна конференция по повод 10-годишнината от създаването на Катедра „Културно-историческо наследство“ при Университета по библиотекознание и информационн, редактор/и:съставител Жоржета Назърска, издателство:За буквите, София, , 2014, стр.:113-122, ISBN:978-619-185-150-8 2014
17 Стефанов, Стефан, Желязков, Диян, Най-ранните речници на българския език – известно и неизвестно. , Науката за културно-историческото наследство – scientia “incognita”. Сборник с доклади от Юбилейната научна конференция по повод 10-годишнината от създаването на Катедра „Културно-историческо наследство“ при Университета по библиотекознание и информационн, редактор/и:съставител Жоржета Назърска, издателство:За буквите, София,, 2014, стр.:245-295, ISBN:978-619-185-150-8 2014
18 Стефанов, Стефан, Комплектът учебници „на наречие по-вразумително“за македонските българи на Кузман Шапкарев, 1868 г. , Празнично-юбилейната история. Сборник с доклади от летния семинар в Китен 25-29 юни 2012 г. , издателство:С., ИК “Ваньо Недков”, 2012, стр.:283-290, ISBN:978-954-9462-77-7 2012
19 Стефанов, Стефан, Пиронкова, Марина, Знанията по религия в българските светски учебници през Възраждането(буквари, читанки, взаимноучителни таблици), Девети "Светиниколаевски православни образователни четения", издателство:Димант, Бургас, 2011, стр.:76-87, ISSN (print):1313-9541, Ref 2011
20 Стефанов, Стефан, За какво е служел “Греко-болгарски разговорник и кратка болгарска история” на Христаки Павлович от 1835 г., Национален дидактически семинар “Историческо образование – традиции и иновации", Китен, 21 юни – 25 юни , 2010, стр.:185-190 2010
21 Стефанов, Стефан, Кратка свещена повестница и свещен катехизис на македонско наречие - Кузман Шапкарев, 1868 г. , Осми “Светиниколаевски православни четения”. Сборник доклади и съобщения. Бургас, 2010, стр.:53-60, ISBN:978-954-731-407-8 2010
22 Стефанов, Стефан, Личността на проф. Петър Нойков в развитието на българската педагогическа мисъл през първата четвърт на ХХ век, Национална научна конфепенция “Личността в историята”, 22–23 април , издателство:РИМ – Стара Загора, 2010, стр.:615-619, ISSN (print):1314-4510 2010
23 Стефанов, Стефан, Ролята на българските манастири и църковните настоятелства за издръжката и управлението на образователното дело през Възраждането, Седми “Светиниколаевски православни образователни четения” 04.12.–05.12. 2008 г. , Бургас, 2009, стр.:84-92, ISSN (print):1313-9541 2009
24 Стефанов, Стефан, Българската педагогическа наука в контекста на европейското педагогическо познание през първата половина на ХХ век, Българското образование – национални ориентири и европейски измерения. Международна научна конференция, Габрово, 2008. Сборник с доклади, издателство:Екс-прес, Габрово, 2008, стр.:213-221, ISBN:978-954-490-044-1 2008
25 Стефанов, Стефан, Приносът на проф. Петър Нойков за развитието на педагогическите дисциплини в Софийския университет, 120 години Софийски университет “Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука. Доклади на шестата есенна научна конференция на ФНПП, София, 21-22 ноември , 2008, стр.:649-660, ISBN:978-954-07-2776-9 2008
26 Стефанов, Стефан, Училището в манастира “Зограф” 1846–1853 г. , Шести “Светиниколаевски православни образователни четения” 30.11.–01.12. 2007 г. , Бургас, 2008, стр.:145-150, ISBN:978-954-731-361-3 2008
27 Стефанов, Стефан, Социално-педагогическата работа с малолетни правонарушители в България през първата половина на ХХ век (Дейността на Съюза на дружествата за борба с детската престъпност в България), Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България. Доклади на петата есенна научна конференция на ФНПП, Китен, 5-8.09.2007 г. , издателство:С, “Веда Словена-ЖГ”, 2007, стр.:669-673, ISBN:978-954-8846-02-8 2007
28 Стефанов, Стефан, Терзийска, Милка, L’influence des idées de l’Éducation nouvelle sur l’émergence et le développement des disciplines pédagogiques en Bulgarie (fin du 19e – première moitié du 20e siècle), Passion, Fusion, Tension. New Education and Educational sciences - Education nouvelle et Sciences de l'education (end 19th-middle 20th century - fin 19e-milieu 20e siecle), Publisher:Bern, Peter Lang, 2006, pages:223-252, ISBN:3-03910-983-9, Ref 2006
29 Стефанов, Стефан, Българската педагогика в контекста на европейското педагогическо познание през първата половина на ХХ век, Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. В: - Доклади на Четвъртата есенна научна конференция на ФНПП, Китен, 18-22 септември 2006 г. , издателство:С, “Веда Словена-ЖГ”, 2006, стр.:391-395 2006
30 Стефанов, Стефан, Социално-педагогически грижи за децата в България 20-те – 30-те години на ХХ век (Дейността на съюза за закрила на децата в България), Социална педагогика – история, теория и практика. Юбилейна научна конференция 17-18 ноември , 2006 2006
31 Стефанов, Стефан, Терзийска, Милка, Влиянието на идеите на “Новото възпитание” в България през първата половина на ХХ в. , Образование и изкуство, т. ІV, издателство:Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005, стр.:117-123, ISBN:954-577-218-2 2005
32 Стефанов, Стефан, Пиронкова, Марина, Историко-педагогическото познание в подготовката на българските учители – 1888-1944 г. , Осигуряване и оценяване качеството на обучение. Доклади на Третата есенна научна конференция на ФНПП, Китен, 19-24 септември 2005 г. , издателство:С, “Веда Словена-ЖГ”, 2005, стр.:431-435, ISBN:954-8510-92-8 2005
33 Стефанов, Стефан, Развитие на педагогическите дисциплини в Софийския университет и подготовката на учители с висше образование, Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции (доклади на научна конференция “20 години Факултет по начална и предучилищна педагогика, София, 23-24. ХІ. 2004, издателство:faber@abv.bg, 2005, стр.:286-288 2005
34 Стефанов, Стефан, Развитие на педагогическите дисциплини в Софийския университет и подготовката на учители с висше образование, Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции (доклади на научна конференция “20 години Факултет по начална и предучилищна педагогика, София, 23-24. ХІ. 2004, 2005 2005
35 Стефанов, Стефан, Пиронкова, Марина, Развитието на историко-педагогическите дисциплини и подготовката на учители в България (края на ХІХ – първата половина на ХХ век), Националното историческо образование. Национална конференция 14-15 май 2005 г., Велико Търново , 2005, стр.:69-74, ISBN:954-775-447-5 2005
36 Стефанов, Стефан, Ролята на българската секция към Международната лига за ново възпитание за подготовката на българските учители – 20-те – 30-те години на ХХ век, Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения. Доклади от втората есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, Китен, 20-25 септември 2004 г. , издателство:С., “Веда Словена” – ЖГ, 2004, стр.:427-429, ISBN:954-8510-87-1 2004
37 Стефанов, Стефан, Терзийска, Милка, Всеобщото образование – панацея за човечеството (социално-педагогическата утопия на Коменски), Общество на знанието и образование за всички. Юбилейна научна сесия 10 години списание “Стратегии на образователната и научната политика”, 21–22 февруари 2003, 2003, стр.:219-222, ISBN:954-9783-54-5 2003
38 Стефанов, Стефан, Националното възпитание и подготовката на учители, Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика, 2003, стр.:365-370, ISBN:954-8510-82-0 2003
39 Стефанов, Стефан, Един българин – предшественик на Ян Амос Коменски., Ян Амос Коменски и нашата съвременност, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”,, 2001, стр.:140-145, ISBN:954-07-1433-8 2001
40 Стефанов, Стефан, The Role of the Social Institutions in the creation of the Educational sistem and Implementation of the Educational Policy during the abcense of Bulgarian own state, Education in the Balkans: From the Enlightenment to the Founding of Nations-States. Thessaloniky, издателство:Publishing House Kiriakidis Brothers SA, 2000, стр.:29-33, ISBN:960-343-554-6, Ref 2000
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Стефан Стефанов, Стефанов, Ст., Терзийска, М. Преподаването на природни науки в българските педагогически институти (една студентска учебна тетрадка по естествена история от 1930-та година). – В: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ , Велико Търново, 20-21 ноември 2020 г., с. 53-67, ISSN 2534-9317 2020
2 Секционен доклад, Стефан Стефанов, ОБЩЕСТВО, ПАМЕТ, ОБРАЗОВАНИЕ (История и обществени нагласи) 2020
3 Секционен доклад, Стефан Стефанов,Диян Желязков, Най-ранният българско-унгарски речник от 1786-та г., открит в България през 2019-та г. 2019
4 Секционен доклад, Стефан Стефанов, Преподаването на педагогика в Софийския университет "Свети Климент Охридски" в края на 19-ти и първата половина на 20-ти век 2018
5 Секционен доклад, Стефан Стефанов, Музеи на образованието, училищни музеи и възстановки на класни стаи в България 2018
6 Секционен доклад, Стефан Стефанов, Частна музейна експозиция "Хаджиивановата къща" град Тетевен 2018
7 Секционен доклад, Стефан Стефанов, Educational Reforms in Bulgaria and Italy in the 1920s. 2013
8 Секционен доклад, Стефан Стефанов, L’influence des idees de l’Education nouvelle sur l’emergence et le developpement des disciplines pedagogiques en Bulgarie 2004
9 Секционен доклад, Стефан Стефанов, La diffusion des idées de l’ éducation nouvelle en Bulgarie (fin du 19e - première moitié du 20e siècle) 2004
Участие в редколегия
Стефан Стефанов, Gli Argonauti. Rivista di Studi Storico-Educativi e Pedagogici, Участие в редколегия 2020