Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Славина Лозанова

Author ID (SCOPUS):57386672800

Researcher ID (Web of Science):HRC-4229-2023

ORCID ID:0000-0001-6875-5651
Глава от монография
1 Анна Трошева-Асенова, Славина Лозанова, Алтернативни средства за комуникация при деца и ученици с нарушен слух, В Колективна монография "Специална педагогика", ISBN 978-954-07, ISSN (print):, УИ "Св. Климент Охридски", Рецензирано 2023
2 Милен Замфиров, Славина Лозанова, Методика на обучението по математика при ученици със специални образователни потребности, Колективна монография "Специална педагогика", ISSN (print):, УИ "Св. Климент Охридски", Рецензирано 2023
Дисертация д-р
Славина Йорданова Лозанова, Семиотични аспекти на вербално-жестовия билингвизъм при деца с увреден слух, 2015
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Славина Йорданова Лозанова, Онлайн ресурси за езиково обучение и учене за деца и ученици с увреден слух и техните родители, Информационен бюлетин на АРДУС, бр. 34, март 2022
2 Славина Лозанова, Таня Димитрова, Билатерална кохлеарна имплантация – препоръки, основани на практиката,Read.to.Hear - Специализирано списание за потребители на имплантируеми слухови системи , Изд. Cochlea Implantat Austria 2021
Монография
Славина Лозанова, Семиотични аспекти на бимодалния билингвизъм. Анализ на българския жестов език. , ISBN:978-954-07-5772-8, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
Научен проект
1 Славина Лозанова, Community-sourced Research Data on the Bulgarian Sign Language, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2023
2 Славина Лозанова, STEM Sign Language Lexicon Founders and Leaders , Член, Gallaudet University, Институт Науки за глухите хора 2023
3 Славина Лозанова, Ефективна комуникация за глухите хора в кризисни ситуации, Ръководител, Столична община, Програма "Кризата като възможност" 2020
4 Славина Лозанова, Заедно можем повече – социално-комуникативен тренинг за общуване с глухи деца, Член, Фондация "Лъчезар Цоцорков" 2020
5 Славина Лозанова, Онлайн учене при учениците със слухови нарушения: оценка на езиковата компетентност и стратегии за преодоляване на комуникативните затруднения, Член, Фондация "Америка за България" 2020
6 Славина Лозанова, Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства, Член, МОН 2014
Научно ръководство
1 Славина Лозанова, Attitudes of general and special education teachers regarding the inclusion of students with Autism Spectrum Disorders (ASD) - High Functionality Autism (HFA), дипломна работа:Flora Papatheodorou 2023
2 Славина Лозанова, Attitudes of teachers towards students with Special Learning Difficulties and the interoperability communication between them, дипломна работа:Antonia Dimitropoulou 2023
3 Славина Лозанова, Religious Education and Special Education, дипломна работа:Evgenia Papapavlou 2023
4 Славина Лозанова, Views and attitudes of general teachers in inclusion classes in primary school settings, дипломна работа:Valasia Papapavlou 2023
5 Славина Лозанова, The attitudes of special education teachers in the use of information and communication technologies (ICT) to support students with autism, дипломна работа:Sotirios Georgoulas 2022
6 Славина Лозанова, The contribution of the image and the multi-sensory approach to the narrative ability of children with mental retardation, дипломна работа:Agiannidi Magdalini 2022
7 Славина Лозанова, The stress of secondary special education teachers in Greece and coping strategies, дипломна работа:Eleni Sarantopouloy 2022
8 Славина Лозанова, Нагласи на родители и учители към използването на технологични помощни средства в обучението и комуникацията на деца със специални образователни потребности, дипломна работа:Невена Кацева 2022
Редактор на издание нереферирано
1 Славина Лозанова, Разказвам с жестове. Време за сън., Редактор на издание нереферирано 2023
2 Славина Лозанова, Разказвам с жестове. Толкова много емоции., Редактор на издание нереферирано 2023
Статия в научно списание
1 Славина Лозанова, Ивелина Стоянова, Създаване на жестов речник за подпомагане на комуникацията с глухите хора в кризисни ситуации , Специална педагогика и логопедия, том:5, брой:1, 2022, стр.:51-64, ISSN (online): 2683-1384 2022
2 Неда Балканска, Славина Лозанова, Методическо ръководство за обучение по български жестов език в предучилищна и начална училищна възраст, Жестов език и билингвизъм, issue:1, 2021, pages:26-84, ISSN (online):ISSN: 2738-8433 2021
3 Slavina Lozanova, Issues in Bulgarian Sign Language Interpreting, English Studies at NBU, vol:Vol.4, issue:Issue 2, 2018, pages:131-144, ISSN (print):ISSN 2367-5705 (Print), ISSN (online):ISSN 2367-8704, Ref, Web of Science 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Slavina Lozanova, Ivelina Stoyanova, WordNet-Based Bulgarian Sign Language Dictionary of Crisis Management Terminology, Proceedings of the Fifth International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2022), Publisher:Bulgarian Academy of Sciences, 2022, pages:59-67, ISSN (print):2367-5578, ISSN (online):2367-5675, SCOPUS, SJR ( - 2022) 2022
2 Славина Лозанова, Жестовият преводач в системата на приобщаващото образование, Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по-късно, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:269-276, ISBN:978-954-07-5570-0 2022
3 Славина Лозанова, Ивелина Стоянова, Система за комплексна оценка на езиковата компетентност при деца със слухови нарушения, Трета научно-практическа конференция „Образование и изкуства: традиции и перспективи“, 2022, стр.:165-181, ISSN (print):2738-8999 2022
4 Неда Балканска, Славина Лозанова, Жестовата компетентност в съвременните условия на обучение в предучилищна и начална училищна възраст, „Образование и изкуства: традиции и перспективи“, editor/s:Маргарита Крумова, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021, ISSN (online):ISSN 2738-8999 2021
5 Славина Лозанова, Ивелина Стоянова, Към ефективна оценка на езиковата и комуникативната компетентност при глухи деца в условия на билингвизъм, Доклади от Международна годишна конференция на Института за български език „Проф.Любомир Андрейчин“, Publisher:Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, pages:201-210, ISSN (print):ISSN 2683-118х , ISSN (online):ISSN 2683-1198 2021
6 Lozanova, Slavina, Stoyanova, Ivelina, BILINGUAL INTERACTION IN THE PROCESS OF READING WITH DEAF CHILDREN, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ANNUAL CONFERENCE OF THE INSTITUTE FOR BULGARIAN LANGUAGE, VOL II, 2020, pages:280-288, ISSN (print):2683-118X, ISSN (online):2683-1198, ISBN:***************** 2020
7 Славина Лозанова, Ивелина Стоянова, Билингвистичен подход на четивно взаимодействие при глухи деца, Доклади от Международна годишна конференция на института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, том 2, 2020, pages:280-287, ISSN (print):2683-118х , ISSN (online):2683-1198 2020
8 Escuder-Mollon, Pilar, Esteller-Curto, Roger, Issakainen, Cecil, Lubkina, Velta, Lozanova, Slavina, Pedagogical Proposal to Increase Senior Citizens' Quality of Life, 5TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES, vol:116, 2014, pages:3152-3159, ISSN (print):1877-0428, ISBN:*****************, doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.725 2014
9 Slavina Lozanova, Ivelina Stoyanova, Svetlozara Leseva, Svetla Koeva, Boian Savtchev, Text Modification for Bulgarian Sign Language Users, Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 2nd Predicting and Improving Text Readability for Target Reader Populations, PITR 2013, Publisher:Association for Computational Linguistics (ACL), 2013, pages:39-48, ISSN (online):0736587X, ISBN: 978-193728464-0, Ref, Web of Science 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Slavina Lozanova, Ivelina Stoyanova, WordNet-Based Bulgarian Sign Language Dictionary for Education and Community Access to Information 2023
2 Секционен доклад, Slavina Lozanova, Ivelina Stoyanova , WordNet-based Bulgarian Sign Language Dictionary of Crisis Management Terminology 2022
3 Секционен доклад, Славина Лозанова, Жестовият преводач в системата на приобщаващото образование 2022
4 Секционен доклад, Славина Лозанова, Ивелина Стоянова, Система за комплексна оценка на езиковата компетентност при деца със слухови нарушения 2022
5 Секционен доклад, Славина Лозанова, Ивелина Стоянова, Билингвистичен подход на четивно взаимодействие при глухи деца 2020
6 Секционен доклад, Slavina Lozanova, Ivelina Stoyanova, Communication modes as a factor in individual language planning of cochlear implanted children 2020
7 Секционен доклад, Славина Лозанова, Билингвистични модели на обучение в практиката на специалното и приобщаващото образование 2019
8 Секционен доклад, Славина Лозанова, Жестов език и жестови системи за езиково и речево развитие на деца с кохлеарна имплантация 2018
9 Секционен доклад, Славина Лозанова, Концепция за обучение по английски език на глухи младежи – методология и образователна технология 2018
10 Присъствие, Славина Лозанова, Full Inclusion with Sign Language 2017
11 Секционен доклад, Ивелина Стоянова, Славина Лозанова, Дочка Велева, Александър Иванов, Мултимедиен речник с български фразеологизми в подкрепа на обучението по български език за хора с увреден слух 2016
Участие в редколегия
Славина Лозанова, "Жестов език и билингвизъм", Участие в редколегия 2021