Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Славина Лозанова

ORCID ID:0000-0001-6875-5651
Дисертация д-р
Славина Йорданова Лозанова, Семиотични аспекти на вербално-жестовия билингвизъм при деца с увреден слух, 2015
Друго (научно-популярни и др. под.)
Славина Лозанова, Таня Димитрова, Билатерална кохлеарна имплантация – препоръки, основани на практиката,Read.to.Hear - Специализирано списание за потребители на имплантируеми слухови системи , Изд. Cochlea Implantat Austria 2021
Научен проект
1 Славина Лозанова, Ефективна комуникация за глухите хора в кризисни ситуации, Ръководител, Столична община, Програма "Кризата като възможност" 2020
2 Славина Лозанова, Заедно можем повече – социално-комуникативен тренинг за общуване с глухи деца, Член, Фондация "Лъчезар Цоцорков" 2020
3 Славина Лозанова, Онлайн учене при учениците със слухови нарушения: оценка на езиковата компетентност и стратегии за преодоляване на комуникативните затруднения, Член, Фондация "Америка за България" 2020
4 Славина Лозанова, Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства, Член, МОН 2014
Статия в научно списание
1 Неда Балканска, Славина Лозанова, Методическо ръководство за обучение по български жестов език в предучилищна и начална училищна възраст, Жестов език и билингвизъм, issue:1, 2021, pages:26-84, ISSN (online):ISSN: 2738-8433 2021
2 Slavina Lozanova, Issues in Bulgarian Sign Language Interpreting, English Studies at NBU, vol:Vol.4, issue:Issue 2, 2018, pages:131-144, ISSN (print):ISSN 2367-5705 (Print), ISSN (online):ISSN 2367-8704, Ref, Web of Science 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Неда Балканска, Славина Лозанова, Жестовата компетентност в съвременните условия на обучение в предучилищна и начална училищна възраст, „Образование и изкуства: традиции и перспективи“, editor/s:Маргарита Крумова, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021, ISSN (online):ISSN 2738-8999 2021
2 Славина Лозанова, Ивелина Стоянова, Към ефективна оценка на езиковата и комуникативната компетентност при глухи деца в условия на билингвизъм, Доклади от Международна годишна конференция на Института за български език „Проф.Любомир Андрейчин“, Publisher:Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, pages:201-210, ISSN (print):ISSN 2683-118х , ISSN (online):ISSN 2683-1198 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Славина Лозанова, Ивелина Стоянова, Билингвистичен подход на четивно взаимодействие при глухи деца 2020
2 Секционен доклад, Slavina Lozanova, Ivelina Stoyanova, Communication modes as a factor in individual language planning of cochlear implanted children 2020
3 Секционен доклад, Славина Лозанова, Билингвистични модели на обучение в практиката на специалното и приобщаващото образование 2019
4 Секционен доклад, Славина Лозанова, Жестов език и жестови системи за езиково и речево развитие на деца с кохлеарна имплантация 2018
5 Секционен доклад, Славина Лозанова, Концепция за обучение по английски език на глухи младежи – методология и образователна технология 2018
6 Присъствие, Славина Лозанова, Full Inclusion with Sign Language 2017
7 Секционен доклад, Ивелина Стоянова, Славина Лозанова, Дочка Велева, Александър Иванов, Мултимедиен речник с български фразеологизми в подкрепа на обучението по български език за хора с увреден слух 2016
Участие в редколегия
Славина Лозанова, "Жестов език и билингвизъм", Участие в редколегия 2021