Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Костадин Бачев
Научен проект
1 Костадин Бачев, Високочестотен плазмен источник на отрицателни водородни йони: нетрадиционна концепция, основаваща се на самосъгласуваността на разряда и обезпечаваща ефективност на работа на източника, Член, Министерство на образованието, младежта и науката, Номер на договора:ДО 02-267/18.12.2008 2008
2 Костадин Бачев, Development of volume production-based RF source of negative hydrogen ions, Член, Европейска Евратом Асоциация, Номер на договора:Task 2.1.1 (P.2) 2007
Научно ръководство
Костадин Бачев, Цифрово-аналогов аудио преобразувател за персонален компютър, СУ Св. Климент Охридски дипломна работа:Георги Тренчев 2013