Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Емил Стоянов
Дисертация доктор на науките
Емил Трайчев Стоянов, Тълкуването на старозаветните текстове в Новия Завет, 2012
Дисертация д-р
Емил Трайчев Стоянов, Хронологични аспекти в евангелските повествувания за живота на Иисус Христос (екзегетико-историческо изследване), 1997
Друго (научно-популярни и др. под.)
Емил Трайчев Стоянов, Евангелски събития предричат огнените комети, Космос 1994
Книга
1 Трайчев, Емил, Новозаветна хронология. Част I: Хронологични податки в евангелските вести за живота на Иисус христос, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2018
2 Трайчев, Емил, История на епохата на Новия Завет 2012
3 Емил Трайчев Стоянов, Тълкуването на старозаветните текстове в Новия Завет 2012
4 Трайчев, Емил, Синоптическа безизходица или грешка в метода (към въпроса за литературните отношения между първите три канонични евангелия), Рецензирано 2004
5 Трайчев, Емил, Нов прочит на студията на проф. Н. Н. Глубоковски "Синоптическият въпрос и опитите за неговото решаване", Рецензирано 2001
6 Трайчев, Емил, Павлов, Павел, Тайната на богопознанието (Увод в семантиката и методологията на богословието в светлината на православната традиция), София, Рецензирано 1999
Монография
1 Емил Трайчев Стоянов, Ръкописното предание на текста на Новия Завет 2024
2 Трайчев, Емил, Въпроси на библейската херменевтика, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 2023
Научен проект
1 Емил Стоянов, Рецепция на библейския текст в християнската култура: екзегеза и интертекстуалност, Член, , Номер на договора:80-10-194/26.04.2018 г. 2018
2 Емил Стоянов, Изграждане на електронна база данни по библеистика , Член, 2015
3 Емил Стоянов, База данни към текста на най-новия превод на библията на съвременен български език, Член, 2014
4 Емил Стоянов, 90 години Библеистика в България, Член, 2013
5 Емил Стоянов, Вторият храмов период от историята на Израил в светлината на археологическите артефакти , Член, 2012
6 Емил Стоянов, Свидетелства от неканоничната старозаветна литература за Втория храмов период и отношението им към археологическите артефакти , Член, 2010
7 Емил Стоянов, Древен Израил в изображения, артефакти и надписи от библейския контекст (археологически находки и декодиране на древния картинен език) , Член, 2009
8 Емил Стоянов, Аспекти на историята на новозаветната епоха , Член, 2008
9 Емил Стоянов, Превод и коментар на новобългарски език на „Мистагогия” на преп. Максим Изповедник , Член, 2005
10 Емил Стоянов, Специализиран богословски речник, Ръководител, 2004
11 Емил Стоянов, Научен богословски терминологичен речник, Ръководител, 2002
12 Емил Стоянов, Християнското семейство като стабилизиращ фактор в българското посттоталитарно плуралистично общество (религиозни, духовни и социални измерения), Член, 2002
13 Емил Стоянов, Библейска критика и/или светоотеческа екзегетика, Ръководител, 2001
14 Емил Стоянов, Социалната роля на жената в Църквата и съвременното общество, Член, 1998
15 Емил Стоянов, Международен проект проект на UBS за Нов превод на Библията на български език, Член, 1993
Научно ръководство
1 Емил Стоянов, Родословието на Господ Иисус Христос в евангелието според Матей и неговата рецепция и влиянието му в църковното предание, дисертация д-р:Ангел Валентинов Василев 2024
2 Емил Стоянов, Литургични аспекти в книга Откровение на Св. Йоан Богослов (глави 4 и 5), дисертация д-р:Нако Петков Наков 2023
3 Емил Стоянов, Посланието на св. ап. Павел до Филимон като благовестие на помирението, дисертация д-р:Петко Господинов Чолаков 2020
4 Емил Трайчев Стоянов, Възкресението на Иисус Христос - начало на възкресението на мъртвите според Първото послание на св. ап. Павел до коринтяни гл. 15, дисертация д-р:Емануела Иванова 2017
5 Емил Стоянов, Небесното богослужение пред Божия престол в книга Откровение (гл. 4-5), дисертация д-р:Невяна Харалампиева Макавеева-Ризова 2017
6 Емил Трайчев Стоянов, Христологичният химн в Посланието на св. ап. Павел до филипяни 2:5-11, дисертация д-р:Георги Боев 2017
7 Емил Стоянов, Национална и универсална есхатология в Евангелието от Матей 24:1-31, дисертация д-р:Венцислав Славчев Панайотов 2014
8 Емил Стоянов, Евангелските апокрифи и тяхната рецепция в преданието на Църквата (Протоевангелие на Яков, Евангелие на Никодим, Детство Иисусово), дисертация д-р:Пламен Данчев Николов 2012
9 Емил Стоянов, Есхатологични аспекти в Посланието на св. ап. Павел до евреите, дисертация д-р:Павлин Петвор Събев 2011
10 Емил Стоянов, Значението на кръста Христов в Посланието на св. апостол Павел до галатяни , дисертация д-р:Теодор Божидаров Стойчев 2008
11 Емил Стоянов, Мистагогията на Св. Дух като основен херменевтичен принцип в екзегетическите омилии на св. патриарх Фотий, дисертация д-р:Нели Иванова Йосифова-Цонова 2008
12 Емил Стоянов, Новомъчениците в българската духовност (XVII-XVIII в.), дисертация д-р:Магдалена Иванова Паскова-Павлова 2007
13 Емил Стоянов, Възкресението на мъртвите в Посланието на св. апостол Павел до коринтяни, дисертация д-р:Николай Иванов Цурев 2005
Превод на книга
1 Трайчев, Емил, Предраг Драгутинович, Тълкуването на Писанието в Православната църква: включване на контекстуалната херменевтика в православните библейски изследвания, ISBN:978-619-201-505-3 2021
2 Трайчев, Емил, Николай Н. Глубоковски. Бог-Слово. Екзегетичен ескиз на "предговора" на Йоановото евангелие (1:1-18) 2016
3 Трайчев, Емил, Павлов, Павел, Флоровски, Г. Творение и изкупление 2008
4 Трайчев, Емил, Латковски, Иван, Флоровски, Г. Библия, Църква, Предание (Православно гледище) 2003
Превод на статия
1 Трайчев, Емил, Йеротей, Митрополит Навпактски. Секуларизмът в Църквата, богословието и пастирската грижа 2003
2 Трайчев, Емил, Епископ Калист (Тимоти Уеър). Как да четем Библията 2002
3 Трайчев, Емил, Лоски, Вл. Предание и предания 2002
4 Трайчев, Емил, Флоровски, Г. Мракът на нощта (“Злото е сред нас”) 2000
5 Трайчев, Емил, Йост ван Росум. А. С. Хомяков и православната еклезиология 1995
6 Трайчев, Емил, Кесич, В. Православната църква и библейското тълкуване 1995
7 Трайчев, Емил, Сергий Булгаков. Религия и наука 1995
Редактор на издание нереферирано
Емил Трайчев, Събев, П. В тези последни дни..., Редактор на издание нереферирано 2013
Статия в научно списание
1 Трайчев, Емил, Съвременната новозаветна библеистика и православното богословие, Християнство и култура, брой:10, 2016, стр.:25-34 2016
2 Трайчев, Емил, Божият народ като общност в перспективата на Книга Деяния на св. апостоли, Християнство и култура, брой:1, 2013, стр.:5-14 2013
3 Emil Traytchev Stoyanov, Mission as Witness, Baptistic Theologies, 2010 2010
4 Трайчев, Емил, Антиохийското тълкувателно предание - търсене на Богочовека Христос, Богословска мисъл, 2009 2009
5 Трайчев, Емил, Приносът на св. отци и учители на Църквата в тълкуването на Свещ. Писание на Новия Завет, Богословска мисъл, 2009, стр.:93-128 2009
6 Трайчев, Емил, Християнският брак и семейство в съвременния плуралистичен свят, Духовна култура, 2006 2006
7 Трайчев, Емил, Църквата като общение и нейната роля в съвременното общество, Духовна култура, брой:№ 2, 2006 2006
8 Emil Traytchev Stoyanov, The Transforming Light of the Evangelic Sermon, Science, 2005, стр.:1-6 2005
9 Трайчев, Емил, Преданието, Църковен вестник, брой:21, 2005 2005
10 Трайчев, Емил, Преобразяващата светлина на евангелското слово, Наука, брой:4, 2005 2005
11 Трайчев, Емил, 80 години Богословски факултет (Проблеми и перспективи пред богословието), Богословска мисъл, 2004, стр.:18-22 2004
12 Трайчев, Емил, Духовното измерение на библейската херменевтика, Духовна култура, 2003, стр.:1-10 2003
13 Трайчев, Емил, Религиозната толерантност (Православно гледище), Християнство и култура, брой:4, 2003 2003
14 Трайчев, Емил, Библията и богослужението, Богословска мисъл, 2002, стр.:7-15 2002
15 Трайчев, Емил, Трите велики светила на Православната църква, Духовна култура, 2002 2002
16 Трайчев, Емил, Духовната екзегетика на преп. Максим Изповедник, Духовна култура, брой:2, 2001 2001
17 Трайчев, Емил, Евангелието от Тома, Архив за средновековна философия и култура, брой:7, 2001 2001
18 Трайчев, Емил, Синоптическият проблем в края на ХХ век, Духовна култура, брой:1, 2001 2001
19 Трайчев, Емил, Двамата месии в Кумран, Духовна култура, брой:9, 2000 2000
20 Трайчев, Емил, Св. евангелист Матей - автор на първото канонично евангелие, Духовна култура, брой:4, 2000 2000
21 Трайчев, Емил, Статутът на мъжа и жената в Църквата, Богословска мисъл, брой:1-4, 2000 2000
22 Трайчев, Емил, Христовото рождество - датировка, исторически свидетелства и научни изследвания, Църковен вестник, брой:2, 2000 2000
23 Трайчев, Емил, Мястото на жената в Православната църква, Демократически преглед, 1999 1999
24 Трайчев, Емил, Преглед и значение на историята на новозаветния канон за апостолския период, Духовна култура, брой:6, 1999 1999
25 Трайчев, Емил, Произходът на концепцията за Логоса, Духовна култура, брой:3, 1999 1999
26 Трайчев, Емил, Маркион и канонът на новозаветните свещени книги, Богословска мисъл, брой:4, 1998 1998
27 Трайчев, Емил, Преброяването на Квириний и неговото отношение към датата на раждането на Иисус Христос, Богословска мисъл, брой:4, 1997 1997
28 Трайчев, Емил, Богословското образование като свидетелство и служение днес, Църковен вестник, брой:23, 1996 1996
29 Трайчев, Емил, Датата на смъртта на Ирод Велики и нейната връзка в годината на Рождество Христово, Богословска мисъл, брой:4, 1996 1996
30 Трайчев, Емил, Руини от Витсаида разкриват "люлката на християнството", Църковен вестник, брой:23, 1996 1996
31 Трайчев, Емил, Самарянският календар - източник на спорове през новозаветния период, Духовна култура, брой:2, 1996 1996
32 Трайчев, Емил, "Йоановата Петдесетница" (Йоан 20:22 в съвременната екзегетика), Духовна култура, брой:№ 6, 1995 1995
33 Трайчев, Емил, Божията благодат и свободната воля на човека, Църковен вестник, брой:бр. 7, 1995 1995
34 Трайчев, Емил, Възнесение Господне, Църковен вестник, брой:22, 1995 1995
35 Трайчев, Емил, Даровете на Св. Дух, Църковен вестник, брой:23, 1995 1995
36 Трайчев, Емил, Датата на раждането на Иисус Христос и преброяването на Квириний, Църковен вестник, брой:52, 1995 1995
37 Трайчев, Емил, За празника Преображение Господне, Църковен вестник, брой:31, 1995 1995
38 Трайчев, Емил, За слънчевото затъмнение при Христовото разпятие, Църковен вестник, брой:бр. 16, 1995 1995
39 Трайчев, Емил, Кога е роден свети Йоан Кръстител (хронологична справка), Църковен вестник, брой:25, 1995 1995
40 Трайчев, Емил, Кръстът и гробът, Църковен вестник, брой:бр. 16, 1995 1995
41 Трайчев, Емил, Кумран и Новият Завет, Духовна култура, брой:№ 10, 1995 1995
42 Трайчев, Емил, Преброяването при император Август и раждането на Иисус Христос, Духовна култура, брой:№ 2, 1995 1995
43 Трайчев, Емил, Първият богослов - св. евангелист Йоан и неговото евангелие, Църковен вестник, брой:39, 1995 1995
44 Трайчев, Емил, Св. апостоли Сила и Силуан, Църковен вестник, брой:30, 1995 1995
45 Трайчев, Емил, Св. Ириней Лионски и новозаветният канон, Църковен вестник, брой:34, 1995 1995
46 Трайчев, Емил, Св. Лука и неговото евангелие, Църковен вестник, брой:42, 1995 1995
47 Трайчев, Емил, Свети апостол Акила, Църковен вестник, брой:28, 1995 1995
48 Трайчев, Емил, Свидетел на Христовата истина (животът и подвизите на св. апостол Матия), Църковен вестник, брой:32, 1995 1995
49 Трайчев, Емил, Седемте изречения на Иисус Христос от кръста, Духовна култура, брой:№ 4, 1995 1995
50 Трайчев, Емил, Сретение Господне, Църковен вестник, брой:бр. 5, 1995 1995
51 Трайчев, Емил, "И възкръсна в третия ден, според Писанията", Църковен вестник, брой:бр. 18, 1994 1994
52 Трайчев, Емил, Александрийската школа, Църковен вестник, брой:46, 1994 1994
53 Трайчев, Емил, Датата на Христовото раждане, Демократичен преглед, брой:№ 10, 1994 1994
54 Трайчев, Емил, Духовете са тук, на Земята, Космос, брой:12, 1994 1994
55 Трайчев, Емил, Евангелски събития предричат огнените комети, Космос, брой:12, 1994 1994
56 Трайчев, Емил, Образ и подобие, Църковен вестник, брой:бр. 47, 1994 1994
57 Трайчев, Емил, Раждането на Иисус Христос и смъртта на Ирод Велики, Църковен вестник, брой:бр. 51, 1994 1994
58 Трайчев, Емил, Тайната вечеря, Църковен вестник, брой:бр. 17, 1994 1994
59 Трайчев, Емил, Юдейският календар и датата на Христовата кръстна смърт, Духовна култура, брой:№ 4, 1994 1994
60 Трайчев, Емил, Всяко благо се постига с труд и жертви, Път, брой:16, 1993 1993
Статия в поредица
1 Трайчев, Емил, Социалната мисия на Църквата или оцърковление на обществото, Трудове на катедрите по история и богословие, Т. 8, Шумен, 2006, 2006 2006
2 Трайчев, Емил, Датата на Христовото раждане, ГСУ БФ, брой:4, 2000 2000
3 Трайчев, Емил, Великолипната Божия слава. Преображение Христово, Църковен вестник, брой:бр. 31, 1993 1993
4 Трайчев, Емил, Годината на Рождество Христово, Църковен вестник, брой:бр. 51, 1993 1993
5 Трайчев, Емил, Пътят, Църковен вестник, брой:бр. 28, 1993 1993
6 Трайчев, Емил, Химн на християнската любов, Църковен вестник, брой:бр. 14, 1993 1993
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Трайчев, Емил, Богословски и херменевтични предпоставки на библейския превод (някои размисли по въпроса), Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.теол.н. Румен Ваташки, 2023 2023
2 Емил Трайчев Стоянов, Книга „Притчи Соломонови“ 8:22-31 и предговорът на Евангелието според Йоан, NON ATRAMENTO, SED SPIRITU DEI VIVI Сборник в чест на 65-годишнината на професор доктор Димитър Попмаринов Киров, 2022 2022
3 Трайчев, Емил, Пророчествата за Седемте църкви в Мала Азия в книга Откровение, Професор д-р Борис Маринов: живот и академична дейност (1895-1980. Сборник по случай 40 години от кончината му), 2022, стр.:117-129, ISBN:978-954-07-5400-0 2022
4 Трайчев, Емил, Евангелие на спасението, СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – ПРЪВ ЕПИСКОП НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, 2020, стр.:23-32, ISBN:978-954-07-5097-2, Ref 2020
5 Трайчев, Емил, МЪДРОСТТА В ПЕРСПЕКТИВАТА НА КНИГА ПРИТЧИ СОЛОМОНОВИ (ГЛ. 8), МЕЃУНАРОДНА конференција Света Софија - „Премудроста која си изгради дом“, Охрид - Струга, 11-13 октомври 2019. Skopje, 2020 , 2020, pages:361-373, ISBN:978-9989-743-29-0 2020
6 Трайчев, Емил, "Като Христови апостоли... бяхме внимателни към вас" (1 Сол. 2:7), Свети Климент Охридски – Милоста и милосрдието во Библиjата и во Црквата, 2018 2018
7 Emil Traytchev Stiyanov, The Old Testament as a Scripture for the Church, PARADIGMA CREŞTINĂ A UNEI EUROPE UNITE. Educaţia religioasă – valori, exigenţe, finalităţi, издателство:Editura „Mitropolia Olteniei” Craiova, 2016 2016
8 Трайчев, Емил, Проф. Н. Н. Глубоковски и неговото влияние върху библейската мисъл у нас, Сборник в памет на проф. д-р Николай Никанорович Глубоковски, 2016, стр.:238-248 2016
9 Трайчев, Емил, Символични образи в Книга Откровение, Дни на науката 2013. Посвещава се на 50-годишнината на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", 2014, стр.:125-134 2014
10 Трайчев, Емил, "Буквата убива, а духът животвори", Теология и социум - съвременни перспективи, 2013 2013
11 Трайчев, Емил, Христовото възкресение - нов живот в Христос, Сборник от конференция по случай 40-годишнината на ШУ "Еп. Константин Преславски", 2013 2013
12 Трайчев, Емил, Юдаизмът между двата библейски Завета (история, книжнина, значение), Юбилеен сблорник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност "Теология" на ШУ "Еп. Константин Преславски", 2013 2013
13 Emil Traytchev Stoyanov, The Antiochian Interpretative Tradition (Beginnings, Method and Influence), International Scientific Conference "Cultural Road VIA PONTICA. Cultural Tourism Without Boundaries", 2012 2012
14 Трайчев, Емил, Отец Георги Флоровски и неговият възглед за Свещеното Предание, Прот. Георги Флоровски (1893-1979). In memoriam. Сборник в памет на 30-годишнината от кончината на о. Георги Флоровски, 2012 2012
15 Трайчев, "Добрият пастир полага душата си за овците", Свидетелства на традицията, 2011 2011
16 Трайчев, Емил, "Добрият пастир полага душата си за овците", Свидетелства на традицията, 2011 2011
17 Трайчев, Емил, Божието слово и Църквата, сборник по случай 20 години Богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, 2011 2011
18 Трайчев, Емил, По въпроса за кризата в основанията и методите на библейското тълкуване днес, Православие и постмодернизъм, 2010 2010
19 Emil Traytchev Stoyanov, Normative Base and Factual State, Sborník textu z conference: Religion and Public Authority in European Union Countries, 2009 2009
20 Emil Traytchev Stoyanov, Subsidization of Religious Organisations in the Republic of Bulgaria - Normative Base and Factual State, Sbornik textu z conference: Religion and Public Authoriry in European Union Countries, 2009 2009
21 Трайчев, Емил, Измеренията на човека според св. Йоан Златоуст, 1600 години от Успението на св. Йоан Златоуст, 2008, стр.:46-63 2008
22 Трайчев, Емил, Православното предание, Шести Св. Николаевски православни образователни четения, 2008, стр.:29-33 2008
23 Трайчев, Емил, Професор Николай Никанорович Глубоковски - основоположник на новозаветната Библеистика в България, Юбилеен сборник в памет на 70-годишнината от смъртта на проф. Н. Н. Глубоковски (1863-1937), 2008, стр.:105-110 2008
24 Emil Traytchev Stoyanov, Confessions and Religious Rights and Freedom of the Citizens in the Republic of Bulgaria, The Centre for Religious and Juridical-Canonical Study and Research of the Three Monotheistic Religions (Mosaic, Christian and Islamic), 2007 2007
25 Emil Traytchev Stoyanov, The Realities Which Orthodox Theology Faces and Lives in Today. Particularly in Bulgaria, Orthodox Tradition and the 21st Century. 7th Congress of the Higher Orthodox Schools of Theology (Joensuu, Finland, 12-18 June 2006), 2007 2007
26 Трайчев, Емил, Гражданство на Европейския съюз – реалности и предизвикателства, Научна конференция с международно участие (СУБ Благоевград 23-24 юни 2007), Т. І, кн. 1, Благоевград, 2007, 2007 2007
27 Трайчев, Емил, Свещеното Писание и светът днес, Библията в България, 2007, стр.:111-116 2007
28 Emil Traytchev Stoyanov, A New Ecumenusm A “Symphony of Hearts” , Simpozionul International. “Ortodoxia romaneasca si rolul ei in miscarea ecumenica” De la New Delhi la Porto Alegre 1961-2006, 2006 2006
29 Emil Traytchev Stoyanov, Restaurarea in Hristos, THEOLOGIA PONTICA. REVISTA CENTRULUI DE CERCETĂRI TEOLOGICE,. INTERCULTURALE ŞI ECUMENICE, 2006 2006
30 Трайчев, Емил, Апокрифни евангелия, Сборник с доклади от Научна конференция с международно участие Стара Загора (2-3 юни 2006), 2006, стр.:152-156 2006
31 Трайчев, Емил, Литургични измерения на библейската екзегетика, Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, посветена на 70-годишнината на проф. д-р Тотю Коев, 2005, стр.:40-47 2005
32 Трайчев, Емил, Православното богословско образование и съвременните предизвикателства , Сб. доклади от Научна конференция с международно участие Стара Загора, 2-3 юни 2005 , 2005 2005
33 Трайчев, Емил, Псалом 151 в свитъка с псалми от втора пещера в Кумран (II QPsq), Културните текстове на минолото. Носители, символи, идеи. Кн. 2, 2005 2005
34 Трайчев, Емил, Християнският брак и семейство, Богословски размисли. Сборник материали, 2005, стр.:56-64 2005
35 Трайчев, Емил, Шест нови папируса на Матеевото евангелие, Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, посветена на 70-годишнината на проф. д-р протопр. Н. Шиваров (Велико Търново 23-24 ноември 2001), 2005, стр.:127-130 2005
36 Трайчев, Емил, Към въпроса за типологическото тълкуване на Свещ. Писание, Религия, образование и общество за един мирен свят, 2003, стр.:113-126 2003
37 Трайчев, Емил, Духовното измерение на светоотеческата екзегетика, Византийското културно наследство и Балканите, 2001 2001
38 Трайчев, Емил, Възкресение Христово и явяванията на възкръсналия Спасител, Сборник по богословие. Тематични разработки за кандидат-студенти, 2000 2000
39 Трайчев, Емил, Възнесение Господне, Сборник по богословие. Тематични разработки за кандидат-студенти, 2000 2000
40 Трайчев, Емил, Кръщението на Иисус Христос, Сборник по богословие. Тематични разработки за кандидат-студенти, 2000 2000
41 Трайчев, Емил, Преображението на Иисус Христос, Сборник по богословие. Тематични разработки за кандидат-студенти, 2000 2000
42 Трайчев, Емил, Раждането на Иисус Христос, Сборник по богословие. Тематични разработки за кандидат-студенти, 2000 2000
43 Emil Traytchev Stoyanov, The New Testament text (The present position in New Testament textual studies), ΚΑΙΡΟΣ. Α φιερωμα Στον Καθηγητη Δαμιανο Αθ. Δοικο. Θεσσαλονικη, 1994, 1994 1994
Студия в сборник (на конференция и др.)
Трайчев, Емил, Интертекстуалност и библейски текст, Идеи, идеали – възход и крушение, Publisher:Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2019, pages:264-272, ISBN:978-619-7404-08-1 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Емил Стоянов, Интертекстуалност и библейски текст 2018
2 Секционен доклад, Емил Стоянов, Библия и апокрифна книжнина 2018
3 Секционен доклад, Емил Стоянов, Човешката сексуалност в перспективата на библейския текст (Някои наблюдения) 2018
4 Секционен доклад, Емил Стоянов, Православната херменевтика и историко-критичният метод 2017
5 Секционен доклад, Емил Стоянов, Канонът на новозаветните книги според св. Атанасий Александрийски 2017
6 Секционен доклад, Емил Стоянов, Смисълът на свободата в богословието на св. апостол Павел 2017
7 Секционен доклад, Емил Стоянов, "As Apostles of Christ... we were gentle among you" 2016
8 Секционен доклад, Емил Стоянов, Някои бележки за мястото на новозаветните изследвания в съвременното православно богословие 2015
9 Секционен доклад, Емил Стоянов, Библейското измерение на православното богослужение 2015
10 Секционен доклад, Емил Стоянов, Свещеното Писание в православната мисъл и живот 2014
11 Секционен доклад, Емил Стоянов, Алегоричното тълкуване на Стария Завет - път към самоопределяне на александрийските юдеи 2014
12 Секционен доклад, Емил Стоянов, Символични образи в книга Откровение 2013
13 Секционен доклад, Емил Стоянов, Проф. Н. Н. Глубоковски и неговото влияние върху библейската мисъл у нас 2013
14 Секционен доклад, Емил Стоянов, Мястото на Свещ. Писание в личния живот на вярващите 2012
15 Секционен доклад, Емил Стоянов, Божият народ като общност в перспективата на кн. Деяния на св. Апостоли 2012
16 Секционен доклад, Емил Стоянов, „Буквата убива, а духът животвори” 2011
17 Секционен доклад, Емил Стоянов, Христовото възкресение – нов живот в Христа 2011
18 Секционен доклад, Емил Стоянов, Християнските основания в българското общество 2010
19 Секционен доклад, Емил Стоянов, Православието днес: духовната просвета в съвременното общество 2005
20 Секционен доклад, Емил Стоянов, Православната църква в един плуралистичен свят 2004
21 Секционен доклад, Емил Стоянов, Spirituality in the Orthodox Church 2004
22 Секционен доклад, Емил Стоянов, Шест нови папируса на Матеевото евангелие 2001
23 Секционен доклад, Емил Стоянов, Духовното измерение на светоотеческата екзегетика 2001
24 Секционен доклад, Емил Стоянов, Тайната на пола в светлината на християнската антропология (Размисли върху някои страни на въпроса) 2001
25 Секционен доклад, Емил Стоянов, Техническата подготовка на превода на Новия Завет на съвременен български език 2000
26 Секционен доклад, Емил Стоянов, Литургични измерения на библейската екзегетика 2000
27 Секционен доклад, Емил Стоянов, Тенденции и перспективи в православното богословие и богословието в България (Размисли върху някои аспекти на проблема) 1999
Учебно помагало
Трайчев, Емил, Библейско богословие (Учебно пособие), ISBN:978-954-07-5064-4 2020