Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Пламен Митев
Глава от книга
1 Матанов, Христо, Митев, Пламен, Баева, Искра, Калинова, Евгения, Танев, Стоян, Марков, Георги, Българи и турци. ISBN 978-954-378-141-6 , ИК Тангра ТанНакРа, София 2016
2 В. Стоянов, В. Стоянова, Г. Бакалов, Г. Марков, Калинова, Е., И. Тодев, И. Баева, Й. Бибина, П. Ангелов, П. Митев, Българи и турци. С., „ТАНГРА ТанНакРа ИК“, 2016, 383 с. (съавт.) Е. Калинова е автор на главите „Българските турци в модерна България (1878-1944)“ (с. 152-177) и „Българските турци в социалистическа България (1944-1989)“ (с. 178-219) , ТАНГРА ТанНакРа ИК, София 2016
3 Митев, Пламен, Ιςτορια της BΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. [Гkιόργkι Mπαkάλoφ, Xρiστo Ματάνoφ, Пλάμεν Μιτeφ, Iβάν Iλτσεφ, Pouμιάνα Μαρινoβα-Xρiστιδi]. Μεταφραςι: Гεωργιoς E. Xρiστiδης. Θεσσαλονίκη: Επικεvτρο, 2015., Επικεvτρο, Солун (Θεσσαλονίκη), Рецензирано 2015
4 Митев, Пламен, Илчев, Иван, Докосвания до Америка (ХVІІІ – началото на ХХ век), София 2003
Дисертация д-р
Пламен Димитров Митев, Търговията в българските земи през 18 век, Исторически факултет, Софийски университет 1989
Доклад на конференция
1 Пламен Митев, Васил Левски, революционната емиграция във Влашко и комитетските дела през 1869-1870 г. (Една възможна хипотеза), Изграждане и дейност на Вътрешата революционна организация (1869-1876 г.), България/Плевен 2019 2019
2 Пламен Митев, „Руско-турската освободителна война: историографски проблеми”, „Стрелча – непобедена в Априлското въстание (дейността на Стрелешката чета и Освобождението на Централното Средногорие 1877-1878 г.)”, България/Стрелча 2018 2018
3 Пламен Митев, Войната, мирът и свободата: 140 години по-късно (предизвикателствата пред българската историопис), Балканите и Европа по време на Източната криза 1875 - 1881 г., България/София 2018 2018
4 Пламен Митев, Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджата, 150 години от подвига на четата на Хаджи Димитър и Стефан Карджа, България/София 2018 2018
5 Пламен Митев, Какво платиха българите за своята свобода, 140 години от Освобождението, България/Балчик 2018 2018
6 Пламен Митев, „Военните кореспонденти в битката за Плевен”, „140 години Руско-турска война 1877-1878 г. и Плевенската епопея” , България/Плевен 2017 2017
7 Пламен Митев, „Стопанската модернизация в Одринския вилает (до 1878 г.)”, Стопански и културен живот в Родопите и Тракия през ХІХ и ХХ в., България/Смолян 2017 2017
8 Пламен Митев, „Васил Левски и комитетското дело 1871-1872 г.: историографски проблеми”, „Васил Левски и Вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение”, България/Карлово 2017 2017
9 Пламен Митев, А сега накъде?(Идейни проекти на българската емиграция в навечерието и по време на войната 1877/1878 г., Източната криза и руско-турската война 1877-1878 г.: памет и съвременни проекции, България/София 2017 2017
10 Пламен Митев, Олимпи Панов като деец на българското националноосвободително движение, „Олимпий Панов – първият началник на артилерията на България”, България/София 2017 2017
11 Пламен Митев, Априлското въстание 1876 г.: спорни и нерешени въпроси, 140 години Априлска епопея, България/Ловеч 2016 2016
12 Пламен Митев, Димитър Общи: авантюрист, предател или герой, „Българите в Османската империя, ХІХ в.: понятия, структури, личности”, България/Велинград 2016 2016
13 Пламен Митев, „Нови и спорни факти от въстанието в Брацигово, 1876 г.“, „Брацигово падна подир славни битви“, България/Брацигово 2016 2016
14 Пламен Митев, Гюргевските апостоли, Сърбия и българското въстание, Априлското въстание 1876 г. в съдбата на българския народ, България/Панагюрище 2016 2016
15 Пламен Митев, Христо Ботев и Стоян Заимов (опит за сравнителни биографични бележки), Христо Ботев и неговата чета, България/Враца 2016 2016
16 Пламен Митев, „Опитът за всенародно въстание през септември 1875 г.: историографски проблеми”, национална конференция, посветена на 14-годишнината от Старозагорското въстание, България/София/Стара Загора 2015 2015
17 Пламен Митев, „Българските граници” в контекста на Кримската война, „Империи, граници, политики XIX – началото на XX в.”, София, Софийски университет, 27-28 февруари 2015 2015
18 Пламен Митев, „Svishtov aux 18 siecle – une ville danubienne entre paix et guerre”, „Rivers and River Spaces in the 18th century: The Danube and the other Examples”, София, 27 август 2014 2014 2014
19 Пламен Митев, „Когато скъсаме турските синджири ...”(размисли върху политическото верую на Каравелов), национална научна конференция „180 години от рождението на Любен Каравелов”, Копривщица, 7-8 ноември 2014 2014 2014
20 Пламен Митев, „Изяснени и спорни въпроси по Арабаконашкото приключение. Процесът и поведението на Димитър Общи, на подсъдимите и на Васил Левски”, Кръгла маса, посветена на 140 години от процеса в София и гибелта на Апостола Васил Левски, София, 6 февруари 2013 2013 2013
21 Пламен Митев, „Руската доктрина за балканските провинции на Османската империя и българите от Екатерина ІІ до Александър І”, международна конференция „Bordering Early Modern Europe” („Граници и линии на разграничение в Европа, ХVІ – ХVІІІ в.), София, 21-23 март 2013 2013 2013
22 Пламен Митев, „Видин през 60-те и 70-те години на ХІХ век – белези на модерността”, „Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот на Видинско и Тимошко (ХІХ – ХХ век)”, Видин, 24-25 октомври 2013 2013 2013
23 Пламен Митев, „Г. Бенковски – нерешени и спорни въпроси в съвременната историческа“, научна конференция, посветена на 170 години от рождението на Георги Бенковски, Копривщица, 20 септември 2013 2013 2013
24 Пламен Митев, „Одринската крепост през 19 век”, научна конференция „100 години от победата на българската армия при Одрин”, София, 11 март 2013 2013 2013
25 Пламен Митев, „Нови прочити за живота и делото на Апостола”, Национална конференция „Васил Левски, Вътрешната революционна организация и европейските национални движения през ХІХ век”, посветена на 175-годишнината от рождението на Васил Левски, Карлово, 17 юли 2012 2012 2012
26 Пламен Митев, „Комитетското дело 1873-1874 г.: дискусионни въпроси”, Национална научна конференция „140 години БРЦК в Българско”, Ловеч, 9-10 юни 2011 2011 2011
27 Пламен Митев, „Политическите идеи на Софроний Врачански в контекста на Новото време“, Международна конференция „Софроний Врачански – книжовник и политик от Новото време“, София, 24 ноември 2011 2011 2011
28 Пламен Митев, „За някои основни предизвикателдства пред архивното дело у нас”, „Архивният документ – извор за историята на институциите и личностите от Възраждането до днес”,Национална конференция, посветена на 50 години от ТА, Ловеч, Ловеч, 8 октомври 2010 2010 2010
29 Пламен Митев, „Дискусионни и нерешени въпроси около въстанието от 1850 г.”, „160 години от въстанието в Северозападна България”, Белоградчик, 31 май 2010 2010 2010
30 Пламен Митев, Високата порта през ХVІІІ век: явните и забулените лица на централната власт в Османската империя, „Власт и влияние в Югоизточна Европа ХVІ-ХІХ век”, София, 8-10 октомври 2010 2010 2010
31 Пламен Митев, „По стъпките на Апостола в Добруджа: митове и неистини”, „Левски между истините и идеализацията, митовете и злоупотребите”, Карлово, 18 юли 2010 2010 2010
32 Пламен Митев, Левски и Ангел Кънчев – взаимодействие за организиране на ВРО и изработване на „Наредата”, Национална кръгла маса „Делото и саможертвата на Ангел Кънчев – преоткриването на героя в паметта на идеала за свобода – вчера, днес и утре”, посветена на 160 годишнината от рождението на Ангел Кънчев, Трявна, 1 ноември 2010 2010 2010
33 Пламен Митев, „Делото на Васил Левски – историко-революционен път за освобождение и създаване на модерна българска държава”, ІV национална правно-историческа науна сесия „Да бъдем равни с другите европейски народи”, София, 22 октомври 2010 2010 2010
34 Пламен Митев, „За т.нар. „криза” в комитетското дело през 1873-1874 г.”, „Кризата в историята: 20 години по-късно”, Кюстендил, 29-30 май 2009 2009 2009
35 Пламен Митев, „Един поглед върху българите и Балканите от времето на Руско-турската война 1828-1829 г.”, „Империи и полуострови. Югоизточна Европа от Сремски Карловци до Одринския мир, 1699 – 1829 (общества, войни и преходи)”, София, 9 – 10 октомври 2009 2009 2009
36 Пламен Митев, „Васил Левски и Любен Каравелов в ранната история на БРЦК”, Национална конференция „Левски и Каравелов”, Карлово, 18 юли 2009 2009 2009
37 Пламен Митев, “Възпитаниците на Болградската гимназия в борбите за освобождение на България”, “Възпитаниците на Болградската гимназия в културно-историческото развитие на България”, София, 29 октомври 2008 2008 2008
38 Пламен Митев, “Революционерът и организаторът на Българския революционен комитет (БРК)”, Национална конференция, посветена на 160 годишнината от рождението на Христо Ботев, Калофер, 5 януари 2008 2008 2008
39 Пламен Митев, По някои дискусионни въпроси за Руско-турската война от 1877-1878 г., 130 години от боевете за Стара Загора през руско-турската освободителна война, Стара Загора, 31 юли 2007 2007 2007
40 Пламен Митев, “Опит за групов портрет на сподвижниците на Васил Левски (историографски проблеми)”, “Съратниците на Васил Левски”, посветена на 170 годишнината от рождението на Васил Левски, Ловеч, 29 май 2007 2007 2007
41 Пламен Митев, Идийното наследство на Васил Левски - прилики и паралели в българското и гръцкото националноосвободително движение, Васил Левски - паралели между българското и гръцкото национално-освободително движение, Солун, Гърция, 26 септември 2007 2007 2007
42 Пламен Митев, “За ползата от сдружаването (щрихи от съвместната търговска дейност на братя Мустакови и х. Христо от Габрово)”, “Балканските измерения на фамилията Мустакови”, Габрово, 18-19 септември 2007 2007 2007
Книга
1 Митев, Пламен, Недопрочетени страници из политическото ни Възраждане, Стандарт, София 2012
2 Митев, Пламен, Създаване и дейност на “Българския революционен комитет - 1875 г., Лик, София 1998
Научно ръководство
1 Пламен Митев, „Предприемаческата дейност на братя Пулиеви между традицията и модерността (търговски практики и стратегии през епохата на Възраждането).”, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Ивайло Валентинов Найденов 2017
2 Пламен Митев, „Развитие и модернизация на пътносъобщителната инфраструктура в българските земи, 1856-1878 г.”, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Боряна Александрова Антонова 2016
3 Пламен Митев, "Болнично дело и здравеопазване в българските земи (1856-1878)", Софийски университет дисертация д-р:Екатерина Михайлова 2013
4 Пламен Митев, “Създаване и политическа дейност на Добродетелната дружина до 1878 г.”, Софийски университет дисертация д-р:Владимир Пеев 2009
5 Пламен Митев, “Социално-икономическо развитие на Видинската каза през ХVІІІ век (на базата на Видински кадийски книги)”, Софийски университет дисертация д-р:Християн Атанасов 2007
6 Пламен Митев, “Българите в административното управление на Дунавския вилает. (1864-1876 г.)”, Софийски университет дисертация д-р:Милена Тафрова 2006
Статия в научно списание
1 Митев, Пламен, Васил Левски и комитетското дело в Пазарджик (известно, спорно и непроучено), Годишник на Регионален исторически музей Пазарджик, том:т. VІІ, 2016, стр.:45-55 2016
2 Митев, Пламен, Българската преса в Браила до Освобождението, Годишник на Регионалния исторически музей- Сливен, том:2, 2011, стр.:75-83, Ref 2011
3 Митев, Пламен, Юрдан Кършовски – един позабравен Ботев четник, История, брой:кн. 3, 2011, стр.:37-42, Ref 2011
4 Митев, Пламен, Дискусионни и нерешени въпроси по въстанието от 1850 г., Българско Възраждане. Идеи, личности, събития, том:12, 2010, стр.:216-228, Ref 2010
5 Митев, Пламен, Иванов, Мартин, Първата вълна на българската модернизация, 1850-1912 г., Исторически преглед, брой:кн. 3-4, 2010, стр.:90-135, Ref 2010
6 Митев, Пламен, Трифон Панов – един позабравен участник в освободителните борби на българския народ, Исторически преглед, том:LXIII, брой:3-4, 2007, стр.:389-394, Ref 2007
7 Митев, Пламен, Априлското въстание 1876 г. (историографски предизвикателства на времето), Известия на държавните архиви, том:91, 2006, стр.:20-31, Ref 2006
8 Митев, Пламен, Проектът за откриване на френско вицеконсулство в Пловдив от 1747 г., Bulgarian Historical Review, брой:кн. 1-2, 2006, стр.:365-374 2006
9 Митев, Пламен, Въстанието в Северозападна България през 1850 г., Библиотека, том:ХІІІ, брой:3-4, 2005, стр.:96-100, Ref 2005
10 Митев, Пламен, Историографски проблеми на Руско-турската освободителна война 1877/1878 г., Известия на Исторически музей, Перник, том:т. 1, 2005, стр.:24-32, Ref 2005
11 Митев, Пламен, Браилското събрание от 6 март 1876 г., Исторически преглед, брой:5-6, 2004, стр.:127-136, Ref 2004
12 Митев, Пламен, Георги Бенковски и българското националнореволюционно движение през 1875 г., Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития, том:6, 2004, стр.:73-79, Ref 2004
13 Митев, Пламен, Средоточното българско попечителство в Букурещ (предистория и същност, История, том:кн. 4, 2004, стр.:57-61, Ref 2004
14 Митев, Пламен, Обществено-политическата дейност на Стоян Заимов до Освобождението (дискусионни и нерешени въпроси), Наше минало, том:бр. 26, 2003, стр.:22-28, Ref 2003
15 Митев, Пламен, Дончо Фесчията – един от водачите на въстаниците в Ново село през 1876 г., Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития, том:4, 2002, стр.:53-61, Ref 2002
16 Митев, Пламен, Панаирната търговия в българските земи през ХVІІІ век., Studia Balcanica, 23, II. Изследвания в чест на чл. кор. професор Страшимир Димитров., том:23, ч. 2, 2001, стр.:481-490, Ref 2001
17 Митев, Пламен, Политическата активност на българите от Турну Мъгуреле до създаването на БРЦК, История, 2000, стр.:17-27, Ref 2000
18 Митев, Пламен, Търговското братство в Нежин и българските земи през ХVІІІ в., Годишник на Софийския университет, Исторически факултет, том:88, 1999, стр.:69-80, Ref 1999
19 Митев, Пламен, “Подпалвачите” на Цариград - един епизод от военната подготовка на Старозагорското въстание 1875 г. , Военно исторически сборник, брой:кн. 6, 1998, стр.:14-31, Ref 1998
20 Митев, Пламен, Една неизвестна страница от “Дневника” на БРК в Букурещ, Минало, брой:кн. 2, 1997, стр.:58-64, Ref 1997
21 Митев, Пламен, Панайот Хитов и Заарското движение от 1875 г., Родина, брой:кн. 1-2, 1997, стр.:155-165, Ref 1997
22 Митев, Пламен, Първият опит за откриване на руско консулство в българските земи - във Варна или в Силистра?, Исторически преглед, брой:кн. 8, 1991, стр.:53-57, Ref 1991
23 Митев, Пламен, Политическата активност на френските консулства в Букурещ и Яш в годините на Директорията и Империята., Векове, брой:кн. 4, 1989, стр.:4-14, Ref 1989
24 Митев, Пламен, Търговията на Холандия с Османската империя през 17 и 18 в. и българските земи, Векове, брой:кн. 4, 1988, стр.:49-58, Ref 1988
Статия в поредица
1 Митев, Пламен, Йованович, Владимир, Данова, Надя, Бонева, Вера, Георгиева, Гергана, Груев, Михаил, Русев, Иван, Самарджич, Момир, Григоров, Димитър, Първанова, Румяна, Северозападната българска граница през 40-те и 50-те години на ХХ век. , Изследвания и материали за Видин и региона, том:Изследвания и материали за Видин и региона, брой:т. ІІІ, редактор/и:Пламен Митев, Ваня Рачева, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2018, стр.:267-292 2018
2 Митев, Пламен, Тодев, Илия, Михнева, Румяна, Георгиева, Тина, Манолова, Надя, Фролова, Марина, Симов, Михаил, Ведерникова, Тамара, Баева, Искра, Гусев, Никита, А сега накъде? Или за емигрантските политически центрове в навечерието на Руско-турската освободителнавойна: организационно състояние и проблеми. ISBN 978-619-7084-36-8, „Фабрика за история”. Т. ІІІ., том:Войни, революции, памет., брой:т. ІІІ, редактор/и:Румяна Михнева, Костадин Грозев, издателство:Издателство „Камея груп” ЕООД, 2017, стр.:53-60, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
3 Митев, Пламен, Христо Ботев и Стоян Заимов (опит за сравнителни биографични бележки), Библиотека "Български северозапад", том:Те превърнаха роба в борец за народна правда, брой:25, издателство:Исторически музей, Враца, 2017, стр.:12-18 2017
4 Митев, Пламен, Недоизяснени и спорни въпроси по „Арабаконашкото приключение“, Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития., брой:Т. 14, 2014, стр.:7-13, Ref 2014
5 Митев, Пламен, Комитетското дело (1873-1874): дискусионни въпроси., Българско Възраждане. Идеи, личности, събития, брой:Т. 13, 2011, стр.:77-82, Ref 2011
6 Митев, Пламен, Опит за групов портрет на сподвижниците на Васил Левски. (Историографски проблеми), Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития., брой:Т. 9, 2007, стр.:19-26, Ref 2007
7 Митев, Пламен, Павел Бобеков – хилядникът на панагюрци., Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития., брой:Т. 8, 2006, стр.:139-145, Ref 2006
8 Митев, Пламен, Любен Каравелов (опит за преценка на неговия жизнен път) Събития., Българско Възраждане. Идеи. Личности., том:Т. 7, 2005, стр.:9-14, Ref 2005
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Митев, Пламен, Антонова, Боряна, Горгиев, Драги, Jанев, Владимир, Левкова-Мучинова, Мария, Мучинов, Венцислав, Пърличева, Олга, Тодев, Илия, Тодоров, Петар, Цветковски, Сашо, Белези на промяната (кратък разказ за едно вилаетско дружество).София-Скопие: Дъйрект Сървисиз ООД, 2017, 96 – 112. [ISBN 978-954-2903-27-7], Модернизационни процеси на Балканите под османска власт през 19 и началото на 20 век., редактор/и:Илия Тодев, Драги Георгиев, 2017, стр.:96-112, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
2 Митев, Пламен, Васил Левски и комитетското дело 1871-1872 г. (Историографски проблеми , Васил Левски и Вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение. Сборник с материали от национална научна конференция, Карлово., издателство:Изд. „Златен змей”, 2017, стр.:7-19 2017
3 Митев, Пламен, Стоянов, Иван, Тодев, Илия, Стоянов, Желязко, Куманов, Милен, Йорданов, Кръстьо, Мучинов, Венцислав, Донева, Ваня, Шопов, Атанас, Чаков, Венцислав, Гюргевските апостоли, Сърбия и българското въстание, Априлското въстание 1876 година в съдбата на българския народ. Съст. Атанас Шопов. Панагюрище: ИК „Оборище”, 2017. [ISBN: 978-954-682-066-2], редактор/и:Иван Стоянов, издателство:ИК "Оборище", 2017, стр.:73-88 2017
4 Митев, Пламен, Рачева, Ваня, Първев, Иван, Макарова, Ирина, Дубовик, Ольга, Јагодиħ, Милош, Самарџиħ, Момир, Макулевиħ, Ненад, Шемякин, Андрей, Българските граници” в контекста на Кримската война, Империи, граници, политики (ХІХ – началото на ХХ век), издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2016, стр.:57-62 2016
5 Митев, Пламен, Рачева, Ваня, Първев, Иван, Макарова, Ирина, Дубовик, Ольга, Јагодиħ, Милош, Самарџиħ, Момир, Макулевиħ, Ненад, Шемякин, Андрей, Генерал-фелдмаршал Михаил Кутузов и българите, Империи, граници, политики (ХІХ – началото на ХХ век)., издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2016, стр.:17-41 2016
6 Митев, Пламен, Опитът за всенародно въстание през септември 1875 г.:историографски проблеми, Сборник доклади от националната научна конференция, посветена на 140-годишнината от Старозагорското въстание (1875 г.), редактор/и:Пламен Митев, издателство:Абагар АД, 2016, стр.:33-43, Ref 2016
7 Mitev, Plamen, Heinz Duchhardt, Ivan Parvev, Jovan Pesali, Vera Constantini, Karl Vocelka, Colin Heywood, Martin Espenhorst, Wolfgang Schmale, etc., Russia’s Doctrine of the Ottoman Empire’s Bulgarian Provinces and Bulgarians (from Catherine II to Alexander I), Bordering Early Modern Europe. Ed. Maria Baramova, Grigor Boykov and Ivan Parvev. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015, 133 – 140., издателство:Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2015, стр.:133-140, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
8 Митев, Пламен, Към 170-годишнината от рождението на Георги Бенковски. (Историографски бележки), Сб. 170 години от рождението на Георги Бенковски. Юбилеен сборник доклади от научна конференция, Копривщица 2013 г., издателство:Фабер, 2014, стр.:17-20, Ref 2014
9 Митев, Пламен, Политическата дейност на Софроний Врачански в контекста на Новото време, Софроний Врачански – книжовник и политик от Новото време. Сборник с материали от международна научна конференция, София, 24 ноември 2011 г., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:124-135, Ref 2014
10 Митев, Пламен, Одринската крепост през ХІХ век., Сб. Сборник с материали от юбилейна военнонаучна конференция на тема „100 години от победата на българската армия при Одрин”, издателство:Военно издателство, 2013, стр.:32-43, Ref 2013
11 Митев, Пламен, „До Виена и назад“ (или как българите видяха Виенското изложение от 1873 г.), Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Искра Баева, 2011, стр.:248-259, Ref 2011
12 Митев, Пламен, „Да се върви на бой, без да губим ни минута!” (Размисли върху отколешния спор „за” и „против” идеята на Любен Каравелов от есента на 1872 г. за вдигане на въстание в Българско), Времето на Левски, 2010, стр.:209-236, Ref 2010
13 Mitev, Plamen, A French Perspective on the Balkans from the Time of the Russo-Turkish War, 1828-1829, Empires and Peninsulas: Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829, 2010, стр.:107-114, Ref 2010
14 Митев, Пламен, „Дано Господ ни сподоби да видим отечеството си освобожденно ...” или за Кримската война, Николай Палаузов и българските въжделения от средата на ХІХ век, Сб. Иван Стоянов. 60 години отдадени на историята и висшето образование, издателство:Велико Търново, 2009, стр.:31-40 2009
15 Митев, Пламен, Наченки на българския парламентаризъм преди Освобождението, Сб. Началата на българския парламентаризъм, 2009, стр.:4-28, Ref 2009
16 Митев, Пламен, Събранието на БРЦК от 26 декември 1874 г., Сб. Толерантният националист, 2009, стр.:75-88, Ref 2009
17 Митев, Пламен, Да си построим болница! (Щрихи към предисторията на търновската болница „Св. Козма и Дамян”, Етнически и културни пространства на Балканите. Сборник в чест на проф. дин Цветана Георгиева. Ч. 1, Миналото-исторически ракурси., издателство:УИ "Св. климент Охридски", 2008, стр.:549-564, Ref 2008
18 Митев, Пламен, За ползата от сдружаването (щрихи от съвместната дейност на братя Мустакови и х. Христо от Габрово), Балканските измерения на фамилията Мустакови, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2008, стр.:44-59, Ref 2008
19 Митев, Пламен, Революционерът и организаторът на Българския рволюционен комитет (БРК), – В: Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития. Т. 10, 2008, стр.:22-30, Ref 2008
20 Митев, Пламен, Българското възраждане (историографски бележки), Предизвикателствата на промяната, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2006, стр.:127-136 2006
21 Митев, Пламен, Създаване и дейност на Привременния смесен съвет на Българската екзархия, Държава & Църква – Църква & Държава в българската история. (Сборник по случай 135-годишнината от учредяването на Българската екзархия, 2006, стр.:269-280, Ref 2006
22 Митев, Пламен, Триптих за възрожденския даскал Мирчо Попов, Учител на учителите. Юбилеен сборник в чест на професор Йордан Шопов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2006, стр.:204-212, Ref 2006
23 Митев, Пламен, “Цариградски вестник”, Кримската война и българите, Българската журналистика 160 години. Минало – Настояще – Перспективи, 2005, стр.:180-187 2005
24 Митев, Пламен, “Наредата на работниците за освобождението на българския народ” – проекция на бъдещото конституционно управление на България, Сб.Васил Левски и държавността, 2004, стр.:61-68, Ref 2004
25 Митев, Пламен, Американският политически модел в идейните платформи на българското националнореволюционно движение, Българо-американски културни и политически връзки през ХІХ – първата половина на ХХ век, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2004, стр.:190-197 2004
26 Митев, Пламен, Комитетска жалба до Великите сили от 1873 г., Иронията на историка. Сборник в памет на историка и приятеля професор Милчо Лалков, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2004, стр.:69-78, Ref 2004
27 Митев, Пламен, Обиколката на Панайот Хитов из Влашко и Русия през пролетта на 1873 г. (Дискусионни и недоизяснени въпроси)., Сб. Дойно Дойнов. 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот., 2004, стр.:187-198, Ref 2004
28 Митев, Пламен, “За” и “против” твърдението, че Левски е заловен при случайни обстоятелства, Сб. БРЦК в историческата съдба на българския народ, 2003, стр.:191-197, Ref 2003
29 Mitev, Plamen, Die grossen öffentlichen Debatten in der bulgarischen Gesellschaft vor der Eigenstaatlichkeit , Öffentlichkeit ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne, 2003, стр.:25-36, Ref 2003
30 Митев, Пламен, Благотворителната дейност на абаджийския еснаф в Пловдив в началото на ХІХ в., Дарителство и взаимопомощ в българското общество (ХVІ – началото на ХХ в.), издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2003, стр.:139-152 2003
31 Митев, Пламен, Два дискусионни въпроса от ранната история на Екзархията, Българската църква през вековете, издателство:УИ "Св. Кливент Охридски", 2003, стр.:196-205, Ref 2003
32 Митев, Пламен, Организационно и идейно състояние на БРЦК през първата половина на 1873 г., Сб. БРЦК в историческата съдба на българския народ, 2003, стр.:69-78, Ref 2003
33 Митев, Пламен, Христо Ботев и идеята за “всеобщо въстание” в Българско, сб. В търсене на истината. Юбилейно издание по случай 70 годишнината от рождението на професор Николай Генчев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2002, стр.:189-201, Ref 2002
34 Митев, Пламен, План на Атанас Узунов от 1873 г. за организиране на въстанието в българските земи, сб. Историкът, гражданин и учен. Сборник в чест на академик Илчо Димитров., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2001, стр.:75-84, Ref 2001
35 Митев, Пламен, Политическата дейност на Тодор Ковачов в периода 1867-1870 г., сб. Българското революционно движение в навечерието на създаването на БРЦК 1869 г., 2000, стр.:37-46, Ref 2000
36 Митев, Пламен, Политическата дейност на Тодор Ковачов в периода 1867-1870 г., сб. Българското революционно движение в навечерието на създаването на БРЦК 1869 г., 2000, стр.:37-46, Ref 2000
37 Mitev, Plamen, Europa in den politischen Vorstellungen der Bulgaren zur Zeit der Nationalen Wiedergeburt, Die Bulgaren und Europa von der Nationalen Wiedergeburt bis zur Gegenwart, 1999, стр.:15-26, Ref 1999
38 Митев, Пламен, Влашкото население в Пещерско през периода на османското владичество, сб. Армъните в България, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1998, стр.:95-118 1998
39 Митев, Пламен, За “славянизацията” на възрожденските българи, сб. История на българите: потребност от нов подход. Преоценки. Ч. ІІ., 1998, стр.:155-172, Ref 1998
40 Митев, Пламен, Щрихи от апостолската дейност на Иван Семерджиев през 1875 г., сб. Националната революция, делото на Васил Левски и Освобождението на България, 1998, стр.:179-187, Ref 1998
41 Митев, Пламен, Държавната регламентация на градското стопанство в българските земи през ХVІІІ век, Исторически студии, кн. 1, Създаване и развитие на модерни институции в българското възрожденско общество, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1996, стр.:50-82, Ref 1996
42 Митев, Пламен, Зографският манастир и Българското възраждане, Сб. Светогорска обител Зограф. Т. 1., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1995, стр.:41-46, Ref 1995
43 Митев, Пламен, Опит за личностен портрет на османските владетели през ХVІІІ в., сб. Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1995, стр.:41-47, Ref 1995
44 Митев, Пламен, Османската империя през първата половина на 18 в., сб. Кризата в историческото развитие, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1991, стр.:55-60, Ref 1991
45 Митев, Пламен, Френската левантийска търговия и българските земи през 18 век., Втори межд. Конгрес по българистика. Т. 7, 1989, стр.:209-214, Ref 1989
Учебник
Митев, Пламен, Българското Възраждане, Стандарт, София 2012