Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Пламен Митев
Глава от книга
1 Матанов, Христо, Митев, Пламен, Баева, Искра, Калинова, Евгения, Танев, Стоян, Марков, Георги, Българи и турци. ISBN 978-954-378-141-6 , ИК Тангра ТанНакРа, София 2016
2 В. Стоянов, В. Стоянова, Г. Бакалов, Г. Марков, Калинова, Е., И. Тодев, И. Баева, Й. Бибина, П. Ангелов, П. Митев, Българи и турци. С., „ТАНГРА ТанНакРа ИК“, 2016,ISBN 978-954-378-141-6. 383 с. (съавт.) Е. Калинова е автор на главите „Българските турци в модерна България (1878-1944)“ (с. 152-177) и „Българските турци в социалистическа България (1944-1989)“ (с. 178-219) , ISBN:ISBN 978-954-378-141-6, ТАНГРА ТанНакРа ИК, София 2016
3 Митев, Пламен, Ιςτορια της BΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. [Гkιόργkι Mπαkάλoφ, Xρiστo Ματάνoφ, Пλάμεν Μιτeφ, Iβάν Iλτσεφ, Pouμιάνα Μαρινoβα-Xρiστιδi]. Μεταφραςι: Гεωργιoς E. Xρiστiδης. Θεσσαλονίκη: Επικεvτρο, 2015., Επικεvτρο, Солун (Θεσσαλονίκη), Рецензирано 2015
4 Митев, Пламен, Илчев, Иван, Докосвания до Америка (ХVІІІ – началото на ХХ век), София 2003
Дисертация д-р
Пламен Димитров Митев, Търговията в българските земи през 18 век, Исторически факултет, Софийски университет 1989
Книга
1 Митев, Пламен, Недопрочетени страници из политическото ни Възраждане, Стандарт, София 2012
2 Митев, Пламен, Създаване и дейност на “Българския революционен комитет - 1875 г., Лик, София 1998
Научно ръководство
1 Пламен Митев, „Предприемаческата дейност на братя Пулиеви между традицията и модерността (търговски практики и стратегии през епохата на Възраждането).”, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Ивайло Валентинов Найденов 2017
2 Пламен Митев, „Развитие и модернизация на пътносъобщителната инфраструктура в българските земи, 1856-1878 г.”, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Боряна Александрова Антонова 2016
3 Пламен Митев, "Болнично дело и здравеопазване в българските земи (1856-1878)", Софийски университет дисертация д-р:Екатерина Михайлова 2013
4 Пламен Митев, “Създаване и политическа дейност на Добродетелната дружина до 1878 г.”, Софийски университет дисертация д-р:Владимир Пеев 2009
5 Пламен Митев, “Социално-икономическо развитие на Видинската каза през ХVІІІ век (на базата на Видински кадийски книги)”, Софийски университет дисертация д-р:Християн Атанасов 2007
6 Пламен Митев, “Българите в административното управление на Дунавския вилает. (1864-1876 г.)”, Софийски университет дисертация д-р:Милена Тафрова 2006
Статия в научно списание
1 Митев, Пламен, 6. Руско-турската война 1877-1878 г., освобождението на България и зрелостта на българската историопис, Македонски преглед, issue:2, 2018, pages:7-16, ISSN (print):0861-2277 2018
2 Митев, Пламен, Васил Левски и комитетското дело в Пазарджик (известно, спорно и непроучено), Годишник на Регионален исторически музей Пазарджик, том:т. VІІ, 2016, стр.:45-55 2016
3 Митев, Пламен, Българската преса в Браила до Освобождението, Годишник на Регионалния исторически музей- Сливен, том:2, 2011, стр.:75-83, Ref 2011
4 Митев, Пламен, Юрдан Кършовски – един позабравен Ботев четник, История, брой:кн. 3, 2011, стр.:37-42, Ref 2011
5 Митев, Пламен, Дискусионни и нерешени въпроси по въстанието от 1850 г., Българско Възраждане. Идеи, личности, събития, том:12, 2010, стр.:216-228, Ref 2010
6 Митев, Пламен, Иванов, Мартин, Първата вълна на българската модернизация, 1850-1912 г., Исторически преглед, брой:кн. 3-4, 2010, стр.:90-135, Ref 2010
7 Митев, Пламен, Трифон Панов – един позабравен участник в освободителните борби на българския народ, Исторически преглед, том:LXIII, брой:3-4, 2007, стр.:389-394, Ref 2007
8 Митев, Пламен, Априлското въстание 1876 г. (историографски предизвикателства на времето), Известия на държавните архиви, том:91, 2006, стр.:20-31, Ref 2006
9 Митев, Пламен, Проектът за откриване на френско вицеконсулство в Пловдив от 1747 г., Bulgarian Historical Review, брой:кн. 1-2, 2006, стр.:365-374 2006
10 Митев, Пламен, Въстанието в Северозападна България през 1850 г., Библиотека, том:ХІІІ, брой:3-4, 2005, стр.:96-100, Ref 2005
11 Митев, Пламен, Историографски проблеми на Руско-турската освободителна война 1877/1878 г., Известия на Исторически музей, Перник, том:т. 1, 2005, стр.:24-32, Ref 2005
12 Митев, Пламен, Браилското събрание от 6 март 1876 г., Исторически преглед, брой:5-6, 2004, стр.:127-136, Ref 2004
13 Митев, Пламен, Георги Бенковски и българското националнореволюционно движение през 1875 г., Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития, том:6, 2004, стр.:73-79, Ref 2004
14 Митев, Пламен, Средоточното българско попечителство в Букурещ (предистория и същност, История, том:кн. 4, 2004, стр.:57-61, Ref 2004
15 Митев, Пламен, Обществено-политическата дейност на Стоян Заимов до Освобождението (дискусионни и нерешени въпроси), Наше минало, том:бр. 26, 2003, стр.:22-28, Ref 2003
16 Митев, Пламен, Дончо Фесчията – един от водачите на въстаниците в Ново село през 1876 г., Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития, том:4, 2002, стр.:53-61, Ref 2002
17 Митев, Пламен, Панаирната търговия в българските земи през ХVІІІ век., Studia Balcanica, 23, II. Изследвания в чест на чл. кор. професор Страшимир Димитров., том:23, ч. 2, 2001, стр.:481-490, Ref 2001
18 Митев, Пламен, Политическата активност на българите от Турну Мъгуреле до създаването на БРЦК, История, 2000, стр.:17-27, Ref 2000
19 Митев, Пламен, Търговското братство в Нежин и българските земи през ХVІІІ в., Годишник на Софийския университет, Исторически факултет, том:88, 1999, стр.:69-80, Ref 1999
20 Митев, Пламен, “Подпалвачите” на Цариград - един епизод от военната подготовка на Старозагорското въстание 1875 г. , Военно исторически сборник, брой:кн. 6, 1998, стр.:14-31, Ref 1998
21 Митев, Пламен, Една неизвестна страница от “Дневника” на БРК в Букурещ, Минало, брой:кн. 2, 1997, стр.:58-64, Ref 1997
22 Митев, Пламен, Панайот Хитов и Заарското движение от 1875 г., Родина, брой:кн. 1-2, 1997, стр.:155-165, Ref 1997
23 Митев, Пламен, Първият опит за откриване на руско консулство в българските земи - във Варна или в Силистра?, Исторически преглед, брой:кн. 8, 1991, стр.:53-57, Ref 1991
24 Митев, Пламен, Политическата активност на френските консулства в Букурещ и Яш в годините на Директорията и Империята., Векове, брой:кн. 4, 1989, стр.:4-14, Ref 1989
25 Митев, Пламен, Търговията на Холандия с Османската империя през 17 и 18 в. и българските земи, Векове, брой:кн. 4, 1988, стр.:49-58, Ref 1988
Статия в поредица
1 Митев, Пламен, За какво разказват старите тефтери на видинските училища от 70-те години на ХІХ в., Изследвания и материали за Видин и региона. Т. ІІІ, София, 2018, issue:т. ІІІ, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, pages:159-176, ISBN:ISBN 978-954-07-3647-1 2018
2 Митев, Пламен, Йованович, Владимир, Данова, Надя, Бонева, Вера, Георгиева, Гергана, Груев, Михаил, Русев, Иван, Самарджич, Момир, Григоров, Димитър, Първанова, Румяна, Северозападната българска граница през 40-те и 50-те години на ХХ век. , Изследвания и материали за Видин и региона, том:Изследвания и материали за Видин и региона, брой:т. ІІІ, редактор/и:Пламен Митев, Ваня Рачева, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2018, стр.:267-292 2018
3 Митев, Пламен, Тодев, Илия, Михнева, Румяна, Георгиева, Тина, Манолова, Надя, Фролова, Марина, Симов, Михаил, Ведерникова, Тамара, Баева, Искра, Гусев, Никита, А сега накъде? Или за емигрантските политически центрове в навечерието на Руско-турската освободителнавойна: организационно състояние и проблеми. ISBN 978-619-7084-36-8, „Фабрика за история”. Т. ІІІ., том:Войни, революции, памет., брой:т. ІІІ, редактор/и:Румяна Михнева, Костадин Грозев, издателство:Издателство „Камея груп” ЕООД, 2017, стр.:53-60, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
4 Митев, Пламен, Христо Ботев и Стоян Заимов (опит за сравнителни биографични бележки), Библиотека "Български северозапад", том:Те превърнаха роба в борец за народна правда, брой:25, издателство:Исторически музей, Враца, 2017, стр.:12-18 2017
5 Митев, Пламен, Недоизяснени и спорни въпроси по „Арабаконашкото приключение“, Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития., брой:Т. 14, 2014, стр.:7-13, Ref 2014
6 Митев, Пламен, Комитетското дело (1873-1874): дискусионни въпроси., Българско Възраждане. Идеи, личности, събития, брой:Т. 13, 2011, стр.:77-82, Ref 2011
7 Митев, Пламен, Опит за групов портрет на сподвижниците на Васил Левски. (Историографски проблеми), Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития., брой:Т. 9, 2007, стр.:19-26, Ref 2007
8 Митев, Пламен, Павел Бобеков – хилядникът на панагюрци., Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития., брой:Т. 8, 2006, стр.:139-145, Ref 2006
9 Митев, Пламен, Любен Каравелов (опит за преценка на неговия жизнен път) Събития., Българско Възраждане. Идеи. Личности., том:Т. 7, 2005, стр.:9-14, Ref 2005
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Митев, Пламен, Войната, мирът и свободата: 140 години по-късно (предизвикателствата пред българската историопис), Балканите и Европа в Източната криза 1875 – 1881. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2019, 45 – 50, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:45-50, ISBN:978-954-07-4653-1 2019
2 Митев, Пламен, Феноменът Котел – изключение или модел?, Рада и приятели. Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова.София, 2019, Publisher: УИ „Св. Климент Охридски”, 2019, pages:571-577, ISBN:ISBN 978-954-07-4700-2 2019
3 Митев, Пламен, Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа (спорни и нерешени въпроси), Обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджата (1868 г.). София: Фондация Българска памет, 2019, Publisher:Фондация "Българска памет", 2019, pages:17-28, ISBN:978-619-74447-02-6 2019
4 Митев, Пламен, Антонова, Боряна, Горгиев, Драги, Jанев, Владимир, Левкова-Мучинова, Мария, Мучинов, Венцислав, Пърличева, Олга, Тодев, Илия, Тодоров, Петар, Цветковски, Сашо, Белези на промяната (кратък разказ за едно вилаетско дружество).София-Скопие: Дъйрект Сървисиз ООД, 2017, 96 – 112. [ISBN 978-954-2903-27-7], Модернизационни процеси на Балканите под османска власт през 19 и началото на 20 век., редактор/и:Илия Тодев, Драги Георгиев, 2017, стр.:96-112, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
5 Митев, Пламен, Васил Левски и комитетското дело 1871-1872 г. (Историографски проблеми , Васил Левски и Вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение. Сборник с материали от национална научна конференция, Карлово., издателство:Изд. „Златен змей”, 2017, стр.:7-19 2017
6 Митев, Пламен, Стоянов, Иван, Тодев, Илия, Стоянов, Желязко, Куманов, Милен, Йорданов, Кръстьо, Мучинов, Венцислав, Донева, Ваня, Шопов, Атанас, Чаков, Венцислав, Гюргевските апостоли, Сърбия и българското въстание, Априлското въстание 1876 година в съдбата на българския народ. Съст. Атанас Шопов. Панагюрище: ИК „Оборище”, 2017. [ISBN: 978-954-682-066-2], редактор/и:Иван Стоянов, издателство:ИК "Оборище", 2017, стр.:73-88 2017
7 Митев, Пламен, Рачева, Ваня, Първев, Иван, Макарова, Ирина, Дубовик, Ольга, Јагодиħ, Милош, Самарџиħ, Момир, Макулевиħ, Ненад, Шемякин, Андрей, Българските граници” в контекста на Кримската война, Империи, граници, политики (ХІХ – началото на ХХ век), издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2016, стр.:57-62 2016
8 Митев, Пламен, Рачева, Ваня, Първев, Иван, Макарова, Ирина, Дубовик, Ольга, Јагодиħ, Милош, Самарџиħ, Момир, Макулевиħ, Ненад, Шемякин, Андрей, Генерал-фелдмаршал Михаил Кутузов и българите, Империи, граници, политики (ХІХ – началото на ХХ век)., издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2016, стр.:17-41 2016
9 Митев, Пламен, Опитът за всенародно въстание през септември 1875 г.:историографски проблеми, Сборник доклади от националната научна конференция, посветена на 140-годишнината от Старозагорското въстание (1875 г.), редактор/и:Пламен Митев, издателство:Абагар АД, 2016, стр.:33-43, Ref 2016
10 Mitev, Plamen, Heinz Duchhardt, Ivan Parvev, Jovan Pesali, Vera Constantini, Karl Vocelka, Colin Heywood, Martin Espenhorst, Wolfgang Schmale, etc., Russia’s Doctrine of the Ottoman Empire’s Bulgarian Provinces and Bulgarians (from Catherine II to Alexander I), Bordering Early Modern Europe. Ed. Maria Baramova, Grigor Boykov and Ivan Parvev. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015, 133 – 140., издателство:Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2015, стр.:133-140, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
11 Митев, Пламен, Към 170-годишнината от рождението на Георги Бенковски. (Историографски бележки), Сб. 170 години от рождението на Георги Бенковски. Юбилеен сборник доклади от научна конференция, Копривщица 2013 г., издателство:Фабер, 2014, стр.:17-20, Ref 2014
12 Митев, Пламен, Политическата дейност на Софроний Врачански в контекста на Новото време, Софроний Врачански – книжовник и политик от Новото време. Сборник с материали от международна научна конференция, София, 24 ноември 2011 г., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:124-135, Ref 2014
13 Митев, Пламен, Одринската крепост през ХІХ век., Сб. Сборник с материали от юбилейна военнонаучна конференция на тема „100 години от победата на българската армия при Одрин”, издателство:Военно издателство, 2013, стр.:32-43, Ref 2013
14 Митев, Пламен, „До Виена и назад“ (или как българите видяха Виенското изложение от 1873 г.), Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Искра Баева, 2011, стр.:248-259, Ref 2011
15 Митев, Пламен, „Да се върви на бой, без да губим ни минута!” (Размисли върху отколешния спор „за” и „против” идеята на Любен Каравелов от есента на 1872 г. за вдигане на въстание в Българско), Времето на Левски, 2010, стр.:209-236, Ref 2010
16 Mitev, Plamen, A French Perspective on the Balkans from the Time of the Russo-Turkish War, 1828-1829, Empires and Peninsulas: Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829, 2010, стр.:107-114, Ref 2010
17 Митев, Пламен, „Дано Господ ни сподоби да видим отечеството си освобожденно ...” или за Кримската война, Николай Палаузов и българските въжделения от средата на ХІХ век, Сб. Иван Стоянов. 60 години отдадени на историята и висшето образование, издателство:Велико Търново, 2009, стр.:31-40 2009
18 Митев, Пламен, Наченки на българския парламентаризъм преди Освобождението, Сб. Началата на българския парламентаризъм, 2009, стр.:4-28, Ref 2009
19 Митев, Пламен, Събранието на БРЦК от 26 декември 1874 г., Сб. Толерантният националист, 2009, стр.:75-88, Ref 2009
20 Митев, Пламен, Да си построим болница! (Щрихи към предисторията на търновската болница „Св. Козма и Дамян”, Етнически и културни пространства на Балканите. Сборник в чест на проф. дин Цветана Георгиева. Ч. 1, Миналото-исторически ракурси., издателство:УИ "Св. климент Охридски", 2008, стр.:549-564, Ref 2008
21 Митев, Пламен, За ползата от сдружаването (щрихи от съвместната дейност на братя Мустакови и х. Христо от Габрово), Балканските измерения на фамилията Мустакови, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2008, стр.:44-59, Ref 2008
22 Митев, Пламен, Революционерът и организаторът на Българския рволюционен комитет (БРК), – В: Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития. Т. 10, 2008, стр.:22-30, Ref 2008
23 Митев, Пламен, Българското възраждане (историографски бележки), Предизвикателствата на промяната, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2006, стр.:127-136 2006
24 Митев, Пламен, Създаване и дейност на Привременния смесен съвет на Българската екзархия, Държава & Църква – Църква & Държава в българската история. (Сборник по случай 135-годишнината от учредяването на Българската екзархия, 2006, стр.:269-280, Ref 2006
25 Митев, Пламен, Триптих за възрожденския даскал Мирчо Попов, Учител на учителите. Юбилеен сборник в чест на професор Йордан Шопов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2006, стр.:204-212, Ref 2006
26 Митев, Пламен, “Цариградски вестник”, Кримската война и българите, Българската журналистика 160 години. Минало – Настояще – Перспективи, 2005, стр.:180-187 2005
27 Митев, Пламен, “Наредата на работниците за освобождението на българския народ” – проекция на бъдещото конституционно управление на България, Сб.Васил Левски и държавността, 2004, стр.:61-68, Ref 2004
28 Митев, Пламен, Американският политически модел в идейните платформи на българското националнореволюционно движение, Българо-американски културни и политически връзки през ХІХ – първата половина на ХХ век, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2004, стр.:190-197 2004
29 Митев, Пламен, Комитетска жалба до Великите сили от 1873 г., Иронията на историка. Сборник в памет на историка и приятеля професор Милчо Лалков, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2004, стр.:69-78, Ref 2004
30 Митев, Пламен, Обиколката на Панайот Хитов из Влашко и Русия през пролетта на 1873 г. (Дискусионни и недоизяснени въпроси)., Сб. Дойно Дойнов. 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот., 2004, стр.:187-198, Ref 2004
31 Митев, Пламен, “За” и “против” твърдението, че Левски е заловен при случайни обстоятелства, Сб. БРЦК в историческата съдба на българския народ, 2003, стр.:191-197, Ref 2003
32 Mitev, Plamen, Die grossen öffentlichen Debatten in der bulgarischen Gesellschaft vor der Eigenstaatlichkeit , Öffentlichkeit ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne, 2003, стр.:25-36, Ref 2003
33 Митев, Пламен, Благотворителната дейност на абаджийския еснаф в Пловдив в началото на ХІХ в., Дарителство и взаимопомощ в българското общество (ХVІ – началото на ХХ в.), издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2003, стр.:139-152 2003
34 Митев, Пламен, Два дискусионни въпроса от ранната история на Екзархията, Българската църква през вековете, издателство:УИ "Св. Кливент Охридски", 2003, стр.:196-205, Ref 2003
35 Митев, Пламен, Организационно и идейно състояние на БРЦК през първата половина на 1873 г., Сб. БРЦК в историческата съдба на българския народ, 2003, стр.:69-78, Ref 2003
36 Митев, Пламен, Христо Ботев и идеята за “всеобщо въстание” в Българско, сб. В търсене на истината. Юбилейно издание по случай 70 годишнината от рождението на професор Николай Генчев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2002, стр.:189-201, Ref 2002
37 Митев, Пламен, План на Атанас Узунов от 1873 г. за организиране на въстанието в българските земи, сб. Историкът, гражданин и учен. Сборник в чест на академик Илчо Димитров., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2001, стр.:75-84, Ref 2001
38 Митев, Пламен, Политическата дейност на Тодор Ковачов в периода 1867-1870 г., сб. Българското революционно движение в навечерието на създаването на БРЦК 1869 г., 2000, стр.:37-46, Ref 2000
39 Митев, Пламен, Политическата дейност на Тодор Ковачов в периода 1867-1870 г., сб. Българското революционно движение в навечерието на създаването на БРЦК 1869 г., 2000, стр.:37-46, Ref 2000
40 Mitev, Plamen, Europa in den politischen Vorstellungen der Bulgaren zur Zeit der Nationalen Wiedergeburt, Die Bulgaren und Europa von der Nationalen Wiedergeburt bis zur Gegenwart, 1999, стр.:15-26, Ref 1999
41 Митев, Пламен, Влашкото население в Пещерско през периода на османското владичество, сб. Армъните в България, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1998, стр.:95-118 1998
42 Митев, Пламен, За “славянизацията” на възрожденските българи, сб. История на българите: потребност от нов подход. Преоценки. Ч. ІІ., 1998, стр.:155-172, Ref 1998
43 Митев, Пламен, Щрихи от апостолската дейност на Иван Семерджиев през 1875 г., сб. Националната революция, делото на Васил Левски и Освобождението на България, 1998, стр.:179-187, Ref 1998
44 Митев, Пламен, Държавната регламентация на градското стопанство в българските земи през ХVІІІ век, Исторически студии, кн. 1, Създаване и развитие на модерни институции в българското възрожденско общество, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1996, стр.:50-82, Ref 1996
45 Митев, Пламен, Зографският манастир и Българското възраждане, Сб. Светогорска обител Зограф. Т. 1., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1995, стр.:41-46, Ref 1995
46 Митев, Пламен, Опит за личностен портрет на османските владетели през ХVІІІ в., сб. Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1995, стр.:41-47, Ref 1995
47 Митев, Пламен, Османската империя през първата половина на 18 в., сб. Кризата в историческото развитие, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1991, стр.:55-60, Ref 1991
48 Митев, Пламен, Френската левантийска търговия и българските земи през 18 век., Втори межд. Конгрес по българистика. Т. 7, 1989, стр.:209-214, Ref 1989
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Пламен Митев, „Вакъфите в поземлените отношения през епохата на Танзимата” 2019
2 Секционен доклад, Пламен Митев, „Евлоги и Христо Георгиеви в историческата памет на потомците” 2019
3 Секционен доклад, Пламен Митев, Васил Левски, революционната емиграция във Влашко и комитетските дела през 1869-1870 г. (Една възможна хипотеза) 2019
4 Секционен доклад, Пламен Митев, „Руско-турската освободителна война: историографски проблеми” 2018
5 Секционен доклад, Пламен Митев, Войната, мирът и свободата: 140 години по-късно (предизвикателствата пред българската историопис) 2018
6 Секционен доклад, Пламен Митев, Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджата 2018
7 Секционен доклад, Пламен Митев, Какво платиха българите за своята свобода 2018
8 Секционен доклад, Пламен Митев, Олимпи Панов като деец на българското националноосвободително движение 2017
9 Секционен доклад, Пламен Митев, „Военните кореспонденти в битката за Плевен” 2017
10 Секционен доклад, Пламен Митев, „Стопанската модернизация в Одринския вилает (до 1878 г.)” 2017
11 Секционен доклад, Пламен Митев, „Васил Левски и комитетското дело 1871-1872 г.: историографски проблеми” 2017
12 Секционен доклад, Пламен Митев, А сега накъде?(Идейни проекти на българската емиграция в навечерието и по време на войната 1877/1878 г. 2017
13 Секционен доклад, Пламен Митев, Априлското въстание 1876 г.: спорни и нерешени въпроси 2016
14 Секционен доклад, Пламен Митев, Димитър Общи: авантюрист, предател или герой 2016
15 Секционен доклад, Пламен Митев, Гюргевските апостоли, Сърбия и българското въстание 2016
16 Секционен доклад, Пламен Митев, Христо Ботев и Стоян Заимов (опит за сравнителни биографични бележки) 2016
17 Секционен доклад, Пламен Митев, „Нови и спорни факти от въстанието в Брацигово, 1876 г.“ 2016
18 Секционен доклад, Пламен Митев, „Българските граници” в контекста на Кримската война 2015
19 Секционен доклад, Пламен Митев, „Опитът за всенародно въстание през септември 1875 г.: историографски проблеми” 2015
20 Секционен доклад, Пламен Митев, „Svishtov aux 18 siecle – une ville danubienne entre paix et guerre” 2014
21 Секционен доклад, Пламен Митев, „Когато скъсаме турските синджири ...”(размисли върху политическото верую на Каравелов) 2014
22 Секционен доклад, Пламен Митев, „Изяснени и спорни въпроси по Арабаконашкото приключение. Процесът и поведението на Димитър Общи, на подсъдимите и на Васил Левски” 2013
23 Секционен доклад, Пламен Митев, „Руската доктрина за балканските провинции на Османската империя и българите от Екатерина ІІ до Александър І” 2013
24 Секционен доклад, Пламен Митев, „Одринската крепост през 19 век” 2013
25 Секционен доклад, Пламен Митев, „Видин през 60-те и 70-те години на ХІХ век – белези на модерността” 2013
26 Секционен доклад, Пламен Митев, „Г. Бенковски – нерешени и спорни въпроси в съвременната историческа“ 2013
27 Секционен доклад, Пламен Митев, „Нови прочити за живота и делото на Апостола” 2012
28 Секционен доклад, Пламен Митев, „Комитетското дело 1873-1874 г.: дискусионни въпроси” 2011
29 Секционен доклад, Пламен Митев, „Политическите идеи на Софроний Врачански в контекста на Новото време“ 2011
30 Секционен доклад, Пламен Митев, „За някои основни предизвикателдства пред архивното дело у нас” 2010
31 Секционен доклад, Пламен Митев, „Дискусионни и нерешени въпроси около въстанието от 1850 г.” 2010
32 Секционен доклад, Пламен Митев, Високата порта през ХVІІІ век: явните и забулените лица на централната власт в Османската империя 2010
33 Секционен доклад, Пламен Митев, „По стъпките на Апостола в Добруджа: митове и неистини” 2010
34 Секционен доклад, Пламен Митев, „Делото на Васил Левски – историко-революционен път за освобождение и създаване на модерна българска държава” 2010
35 Секционен доклад, Пламен Митев, Левски и Ангел Кънчев – взаимодействие за организиране на ВРО и изработване на „Наредата” 2010
36 Секционен доклад, Пламен Митев, „Един поглед върху българите и Балканите от времето на Руско-турската война 1828-1829 г.” 2009
37 Секционен доклад, Пламен Митев, „За т.нар. „криза” в комитетското дело през 1873-1874 г.” 2009
38 Секционен доклад, Пламен Митев, „Васил Левски и Любен Каравелов в ранната история на БРЦК” 2009
39 Секционен доклад, Пламен Митев, “Възпитаниците на Болградската гимназия в борбите за освобождение на България” 2008
40 Секционен доклад, Пламен Митев, “Революционерът и организаторът на Българския революционен комитет (БРК)” 2008
41 Секционен доклад, Пламен Митев, “Опит за групов портрет на сподвижниците на Васил Левски (историографски проблеми)” 2007
42 Секционен доклад, Пламен Митев, По някои дискусионни въпроси за Руско-турската война от 1877-1878 г. 2007
43 Секционен доклад, Пламен Митев, Идийното наследство на Васил Левски - прилики и паралели в българското и гръцкото националноосвободително движение 2007
44 Секционен доклад, Пламен Митев, “За ползата от сдружаването (щрихи от съвместната търговска дейност на братя Мустакови и х. Христо от Габрово)” 2007
Учебник
Митев, Пламен, Българското Възраждане, Стандарт, София 2012