Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Далия Ал-Халил
Дисертация д-р
Далия Джасир Ал-Халил, Технологичен модел за творческо писане при развитие на умението за съчиняване на 10-11-годишни ученици, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц д-р Татяна Борисова Ненкова 2019
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Далия Ал-Халил, Неизбежната самоотбрана на господин Гезамткунстверк. В: Сборище на трубадури, Год. 12, Бр. 2, 89-102, ISSN 2683-0914 , Ерго 2021
2 Далия Ал-Халил, Io Saturnalia, В: Сборище на трубадури (електронно списание - ISSN 2683-0914 (online), 2019
3 Далия Ал Халил, Свежа вода. В: Библиотека "Галактика", №123, 202-207, ISBN 978-954-8196-17-8, Сталкер 2019
4 Далия Ал-Халил, "Венара" на Земята. В: Списание 8, 2017, № 3, 36-41, 2017
5 Далия Ал-Халил, 15. или сцената. В: Спри, обичам те. Фараго, С., 270-277., 2017
6 Далия Ал-Халил, Пътеводител на младия учен или как да оцелееш в лабиринт с циклопи., сп. Българска наука 2017
7 Далия ал-Халил, Свежа вода. В: Машина за истории. ИК Litus, 2017, 113-118, Litus 2017
8 Далия Ал-Халил, Капсулирай се! В: Списание Осем, 2016, № 7, 104-110, 2016
9 Далия Ал-Халил, Странно стечение. В: Списание Осем, 2016, № 5, 82-91, 2016
10 Далия Ал-Халил, Свежа вода. В: Българистика Nuova III. Годишник на Департамент „Нова българистика” - НБУ (2014-2015), 2015
11 Далия Ал-Халил, Вечно верен. В: Следва – Университетско списание на НБУ, 2014, № 30, 144-146 , 2014
12 Далия Ал-Халил, Последен шанс. В: Списание Осем, 2014, № 6, 126-127 , 2014
13 Далия Ал-Халил, Enter. В: Сп. Съвременник, 2011, №4, 310-312 , "Издателство за списания Медиа" ЕООД 2011
14 Далия Ал-Халил, Трудов договор. В: Световна фантастика на ХХІ век, том 4, 124-128, Лингея 2011
Монография
Далия Ал-Халил, Творческо писане в началните класове (Прилагане на авторска система от речеви задачи с творчески характер), ISBN:978-954-07-5496-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2022
Научен проект
1 Далия Ал-Халил, Интерактивни методи в обучението по български език и литература в начален етап на основна образователна степен, Ръководител, , Номер на договора:РД22-917/01.04.2021 2021
2 Далия Ал-Халил, Обучението по български език и литература в контекста на новите учебни програми и алтернативни учебници за началните класове, Член, , Номер на договора:80-10-97/15.04.2019г. 2019
Редактор на издание нереферирано
1 Далия Ал-Халил, Сборник доклади и презентации - Пети студентски научен форум, Редактор на издание нереферирано 2017
2 Габриела Кирова/Далия Ал-Халил, Сборник доклади и презентации. Студентски научен форум на ФНПП, 2016, Редактор на издание нереферирано 2016
Редактор на сборник
1 Далия Ал-Халил, Сборник доклади и презентации : седми студентски научен форум, София, 17 май 2019 г., Редактор на сборник 2019
2 Далия Ал-Халил, Сборник доклади и презентации : шести студентски научен форум, 18 май 2018, София, Редактор на сборник 2018
Статия в научно списание
1 Далия Ал-Халил, Приложение на колаборативно-интерактивни методи в часовете по литература (четене) в началните класове, Педагогика, том:95, брой:5, 2023, стр.:687-696, ISSN (print):0861–3982, ISSN (online):1314–8540, Ref, Web of Science 2023
2 Dalia Al-Khalil, Survey of the readiness of future primary teachers to use interactive methods in teaching Bulgarian language and literature, Knowledge – International Journal, issue:46.2, 2021, pages:297-304, ISSN (print):2545 – 4439, Ref, IF, IF (1.822 - 2018) 2021
3 Далия Ал-Халил, Интерактивни методи в езиковото обучение, провеждано в началните класове, Управление и образование, том:17, брой:3, 2021, стр.:64-72, ISSN (print):13126121, Ref, др.(EBSCO) 2021
4 Далия Ал-Халил, Общи интерактивни методи, приложими в обучението по български език и литература в началните класове, Управление и образование, том:17, брой:3, 2021, стр.:73-80, ISSN (print):13126121, Ref, др.(EBSCO) 2021
5 Далия Ал-Халил, Екстраполация на технологиите по творческо писане при обучението на ученици от началните класове, Управление и образование, том:14, брой:3, 2018, стр.:97-103, ISSN (print):13126121, Ref, др.(EBSCO) 2018
6 Далия Ал-Халил, Система на обучение по творческо писане в началните класове, Управление и образование, том:14, брой:3, 2018, стр.:104-112, ISSN (print):13126121, Ref, др.(EBSCO) 2018
7 Далия Джасир Ал-Халил, Компютърни математически забавления и вълшебства, Предучилищно възпитание , брой:9, 2011, стр.:100-105, ISSN (print):0204-7004, Ref, (CEEOL) 2011
8 Далия Джасир Ал-Халил, Уплахата на детето, бурното развлечение, свещеният ритуал и мистичното въображение в играенето, Предучилищно възпитание , брой:6, 2011, стр.:36-38, ISSN (print):0204-7004, Ref, (CEEOL) 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Далия Джасир Ал-Халил, Мария-Светослава Бориславова Шаранкова, Йоана Емилова Турлакова, Изучаване на лирическото произведение в началните класове – възможност за творческа изява на учителя, Сборник доклади и презентации : седми студентски научен форум, редактор/и:доц. д-р Габриела Кирова, ас. Далия Ал-Халил, издателство:Авангард Прима, 2019, стр.:26-35, ISBN:978-954-07-4674-6, MSc 2019
2 Далия Джасир Ал-Халил, Детето и творческото писане, Детето и педагогиката. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Емилия Василева, издателство:Просвета-София, 2018, стр.:253-264, ISBN:978-954-01-3806-0 2018
3 Далия Джасир Ал-Халил, Мария Николаева Петрова, Игровият подход в съдържателната страна на почивката между учебните часове при ученици от началните класове, Сборник доклади и презентации Шести студентски научен форум, редактор/и:доц. д-р Габриела Кирова, ас. Далия Ал-Халил, издателство:Авангард Прима, 2018, стр.:92-100, ISBN:978-619-160-997-0, 978-619-160-995-6, MSc 2018
4 Далия Ал-Халил, Социален конструктивизъм и развитие на афилиация чрез обучението по творческо писане в началните класове, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Том 1: Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“, 2018, стр.:83-90, ISSN (print):1314-1937, ISSN (online):978-619-7246-20-9, ISBN:978-619-7246-20-9, Ref, др.(CEEOL) 2018
5 Далия Джасир Ал-Халил, Росица Милчева Бърдарова, Дидактични игри за обучението по литература в началните класове, Сборник доклади и презентации - Пети студентски научен форум, издателство:Авангард Прима, 2017, стр.:119-128, ISBN:978-619-160-795-2 2017
6 Далия Ал-Халил, Периодизация и типология на технологиите по творческо писане, : Сборник – ХІІ Международен балкански образователен и научен конгрес на тема: Образование за живота, професионалната реализация и благополучието, 2017, стр.:324-333, ISSN (online):2535-1125, Ref, (SIS) 2017
7 Далия Джасир Ал-Халил, Творческо писане – определение на понятието, значение и място в образованието, Иновации в образованието, издателство:Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", 2017, стр.:161-175, ISBN:1314–6769 , Ref 2017
8 Далия Джасир Ал-Халил, Мисловните карти в обучението по български език и литература и като технология по творческо писане в началните класове, Годишник на шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Т. ХХ D, 2016, стр.:242-254, ISSN (print):1314-6769 2016
9 Далия Джасир Ал-Халил, Ангелина Владимирова Белова, Кристина Антонова Гроздева, Мирела Руменова Миленкова, Цветомира Делчева Цветкова, Представяне на литературното произведение от учителя в началните класове чрез аудиозапис, Сборник доклади и презентации. Студентски научен форум на ФНПП, редактор/и:Габриела Кирова/Далия Ал-Халил, издателство:Авангард Прима, 2016, стр.:37-46, ISBN:978-619-160-637-5 2016
10 Далия Ал-Халил, Технологии за стимулиране на интереса към творческото писане в начален етап на основна образователна степен, ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ. НОВАТА ИДЕЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО. Том II, издателство:Бургаски свободен университет, 2016, стр.:327-334, ISBN:978-619-7126-28-0, Ref, (CEEOL) 2016
11 Далия Ал-Халил, Любомир Илиев, AIESEC и международният проект – World playground 2012, Сборник с доклади и презентации от студентски научен форум 2012, 2012, стр.:81-89, ISBN:978-619-160-068-7 2012
12 Габриела Кирова, Галина Белдева, Адрияна Качамачкова, Елена Левенова, Петя Кръстева, Далия Ал-Халил, Надя Петрова, Невена Гушкова, Мая Башева, Ирена Вучинова, Дидактични игри по математика за начална училищна възраст, Студентски научен форум на ФНПП, издателство:Авангард Прима, 2012, стр.:159-169, ISBN:978-619-160-069-7 2012
13 Далия Ал-Халил, Математическите пъзели и техният занимателен характер при изучаването на естествените числа, Сборник с доклади и презентации от студентски научен форум 2012, 2012, стр.:136-145, ISBN:978-619-160-068-7 2012
14 Далия Ал-Халил, Деян Велковски, Михаела Митева, Снежана Радева, Проект „Човекът и природата“, Сборник с доклади и презентации от студентски научен форум 2012, 2012, стр.:90-98, ISBN:978-619-160-068-7 2012
Съставителска дейност
1 Далия Джасир Ал-Халил, Габриела Кирова, Сборник доклади и презентации : седми студентски научен форум, София, 17 май 2019 г., ISBN:978-954-07-4674-6, Авангард Прима 2019
2 Габриела Кирова, Габриела Кирова, Сборник доклади и презентации : шести студентски научен форум, 18 май 2018, София, ISBN:978-619-160-995-6, Авангард Прима, София 2018
3 Далия Джасир Ал-Халил, Габриела Кирова, Сборник доклади и презентации : пети студентски научен форум, 17 май 2017, София, ISBN:978-619-160-795-2, Авангард Прима 2017
4 Далия Джасир Ал-Халил, Габриела Кирова, Сборник доклади и презентации : студентски научен форум, 18 май 2016, София, ISBN:978-619-160-637-5, Авангард Прима 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Далия Ал-Халил, „Обществени и хуманитарни науки” 2018
2 Секционен доклад, Далия Ал-Халил, Творческо писане – определение на понятието, значение и място в образованието 2017
3 Секционен доклад, Далия Ал-Халил, Периодизация и типология на технологиите по творческо писане 2017
4 Секционен доклад, Далия Ал-Халил, Технологии за стимулиране на интереса към творческото писане в начален етап на основна образователна степен 2016
5 Секционен доклад, Далия Ал-Халил, Мисловните карти в обучението по български език и литература и като технология по творческо писане в началните класове 2016