Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Савина Михайлова-Големинова

Researcher ID (Web of Science):https://www.researchgate.net/profile/Savina_Mihayl

ORCID ID:0000-0003-1896-752X
Глава от книга
Савина Михайлова-Големинова, Professor Dr Florian Haase, M.I.Tax, Professor Dr Dr Georg Kofler, LL.M., Колектив 50 учени, The Oxford Handbook of International Tax Law. Oxford Handbooks series.CHAPTER 39.TWENTY-FIRST CENTURY TAX CHALLENGES OF THE EU CANDIDATE COUNTRIES -под печат, ISBN:9780192897688, OUP, Handbook Series, Оксфорд, Великобритания, Рецензирано, International 2022
Глава от монография
1 Савина Михайлова-Големинова, Ганета Минкова, “Computation of taxable Business Profits: Book-Tax Conformity and other issues” .Computation of taxable Business Profits: Book-Tax Conformity and other issues in Bulgaria. Под печат, ISBN:под печат, IBFD, Амстердам, Рецензирано, International 2023
2 Савина Михайлова-Големинова, колектив, ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. SUSTAINABLE GOVERNANCE OF STATE-OWNED ENTERPRISES: THE BULGARIAN CASE (стр.266-292), ISBN:978-5-00172-310-3, Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Прометей" (Moscow), Москва https://elibrary.ru/item.asp?id=48284991 , Рецензирано, International 2022
3 Савина Михайлова-Големинова, Г.Ф. Ручкина, М.А. Лапина, Колектив, Публично-правовые средства эффективности развития экономики и финансов. Часть 2. Публично-правовые средства развития искусственного интеллекта, цифровизации финансов и институтов юридического ответственности. Реализация прав налогоплательщиков по соглашениям об избежении двойного налогообложения в условиях цифровой экономики (на примере цифровых компаний), с.37-47, ISBN:978-5-4365-5047-3, Кнорус, Москва, Ref, Рецензирано, International 2020
Дисертация д-р
Савина Иванова Михайлова-Големинова, ФИНАНСОВИ ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА ОТ СТРУКТУРНИТЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ , СУ, Св.Климент Охридски", Катедра "Административноправни науки", Юридически факултет, Ръководител:проф.д-р Сашо Пенов 2014
Друго (научно-популярни и др. под.)
Савина Иванова Михайлова-Големинова, Lex.bg. Българският правен портал. Електронно издание ISSN 2682-9606, Lex.bg. Българският правен портал. Електронно издание ISSN 2682-9606 2022
Монография
1 Савина Михайлова-Големинова, Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право. С научен редактор проф.Жак Малерб, ISBN:ISBN 978-954-28-2850-1, Сиела, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
2 Савина Михайлова-Големинова, Goleminova, S. Malherbeq J.Challenges Facing Member States and Candidate Countries of the European Union in the Field of Taxation and Financial Law. Sofia. Ciela Publishing, 2018 , ISBN:978-954-28-2734-4, Сиела, София, Ref, Рецензирано, International 2018
3 Савина Михайлова-Големинова, Финансови правни отношения в системата на публичните средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, ISBN:ISBN: 978-954-28-2394-0, Сиела, София, Рецензирано 2017
Научен проект
1 Савина Михайлова-Големинова, "The Influence of European Integration on the Development of Monetary Law", Член, Европейска комисия, Номер на договора: 620002-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE 2023
2 Савина Михайлова-Големинова, „Инкубатори за иновативни предприятия“ № 2022-3-BG01-KA154-YOU-000094123 , Ръководител, Национална агенция по Еразъм+ЦРЧР, Номер на договора:2022-3-BG01-KA154-YOU-000094123, сключен между Координатора и Националната агенция 2023
3 Савина Михайлова-Големинова, Jean Monnet Module for European Monetary Law and Faculty of Law University of Niš, Serbia is organizing an international scientific conference: "The Influence of European Integration on the Development of Monetary Law" , Член, Европейска комисия 2023
4 Савина Михайлова-Големинова, Преподавателска мобилност по Еразъм в University of Rijeka Faculty of Tourism and Hospitality Management на тема: European Public Finances. Institutional and Legal Framework of the Management and Control of EU fund under shared management. Shared Management of European Union Funds and the Rule of LawProtection of financial interests of the EU. Financial Instruments. , Член, Европейска комисия 2023
5 Савина Михайлова-Големинова, проект No BG05SFOP001-2.027-0001-С01 „Подобряване на инспекционния контрол, осъществяван от Агенцията за държавна финансова инспекция“, финансиран по приоритетна ос No 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление“., Член, ОПДУ, Номер на договора:No BG05SFOP001-2.027-0001-С01 2023
6 Савина Михайлова-Големинова, Разработване на методика за оценка на иновационната култура на фирмено равнище, Ръководител, МОН, Номер на договора:договор за изпълнение на изследователски проект от конкурсна сесия – 2023 г. е изведен с номер 80-10-113/27.04.2023 г. 2023
7 Савина Михайлова-Големинова, Curriculum Development of the course on “Legal Environment of Doing Business in the EU” under the Jean Monnet Module (Co-funded by the EU). The Jean Monnet Module Grant received by SIU (LEDBEU) has been coordinated by Prof. Dr. Bindu Ronald, Prof. Abhijit Vasmatkar and Prof. Lasya Vyakaranam (Faculty, SLS-Pune), Symbiosis Law School, Pune, Symbiosis International University, India (https://siu.edu.in/about-us.php ), Член, Европейска комисия 2022
8 Савина Михайлова-Големинова, Income systems of local self-governments in selected countries.Scientific grant obtained from the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland within the programs Social responsibility of science, Excellent science, Supporting science conferences, no DNK/SP/549878/2022.​, Член, Ministry of Education and Science of the Republic of Poland 2022
9 Савина Михайлова-Големинова, Как да стартираме собствен бизнес без капитал, Ръководител, няма 2022
10 Савина Михайлова-Големинова, Ръководство за сравнителни процедури на EPPO/OLAF. Provisions of Member States (27) and Union law (1) on EPPO and OLAF investigations, carefully compiled and explained. Programme: 2014-2020, Hercule III Deadline: 31.03.2023. , Член, Европейска комисия, Номер на договора:101015173 2022
11 Савина Михайлова-Големинова, Академия за устойчиви инвестиции и финанси(ProjectId=4293) , Ръководител, Българска банка за развитие ЕАД, Номер на договора:80.05-1409/08.10.2021 2021
12 Савина Михайлова-Големинова, договори: № РД51-57/20.05.2020 г. за изпълнение с предмет: Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ 2021-2027, и РД 51-56/20.05.2020 г. с предмет: „Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ (ПМДРА) 2021-2027, подписани между Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и ДЗЗД „Ексанте Консулт“, Член, Министерство на земеделието, храните и горите 2021
13 Савина Михайлова-Големинова, проект ИНДЕКС: UIA05-202, АКРОНИМ: INNOAIR, ИМЕ: „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда (Innovative demand responsive green public transportation for cleaner air in urban environment), по Покана 5 с приоритет подобряване качеството на въздуха по програма „Новаторски действия в областта на устойчиво развитие“ от проектите на „Иновативни градски действия“ - UIA (Urban innovative action) на Европейската комисия, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. , Член, Европейска комисия, Номер на договора:IA05-202, АКРОНИМ: INNOAIR 2021
14 Савина Михайлова-Големинова, „Изготвяне на анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване на характера на осъществяваната от тях дейност“ с Възложител Агенция за публични предприятия и контрол. , Член, Агенция за публични предприятия 2020
15 Савина Михайлова-Големинова, „Изготвяне на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година“, Проект № BG16M1OP001-5.001-0027“https://www.mtc.government.bg/bg/category/42/nacionalen-plan-za-razvitie-na-kombiniraniya-transport-na-republika-bulgariya-do-2030-g, Член, Министруство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 2020
16 Савина Михайлова-Големинова, Академия за данъци и мита. (ProjectId=4296) , Ръководител, Адвокатско сдружение"Ърнст енд Янг", Номер на договора:80-05-1494/17.07.2020 2020
17 Савина Михайлова-Големинова, "Territorial Expansion of EU Economic Law", Jean Monnet и Преподавателска мобилност по Еразъм в University of Lisbon School of Law, Член, Европейска комисия 2019
18 Савина Михайлова-Големинова, „ХЪБ – Как да прилагаме Хартата на основните права на ЕС на Балканите”, HUB: How to apply the Union’s Charter of fundamental rights on Balkans (JUST-AG-2016-04, Action grants to support European judicial training, Project № 763880), Член, Европейска комисия 2019
19 Савина Михайлова-Големинова, Еразъм преподавателска моблиност в Università degli studi di Milano, Италия, Член, ЕК 2018
Научно ръководство
1 Савина Михайлова-Големинова, ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕСТНАТА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА, Стопански факултет, МПИУПР дипломна работа:Пламен Петров 2022
2 Савина Михайлова-Големинова, Управление на средствата за кръгова икономика и националните стратегически документи , Стопански факултет, МПИУПР дипломна работа:Марио Милов 2022
3 Савина Михайлова-Големинова, УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНИ ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ , Стопански факултет, МПИУПР дипломна работа:Цветомира Иванове 2022
Редактор на сборник
1 Савина Михайлова-Големинова, Corporate and Financial Law Handbook, Редактор на сборник 2022
2 Савина Михайлова-Големинова, Академията по устойчиви инвестиции и финанси , Редактор на сборник 2022
3 Савина Михайлова-Големинова, „ПРАВО И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА” ”LAW AND DIGITALIZATION” Зборник сажетака Collection of summaries Ниш, Редактор на сборник 2021
Статия в научно списание
1 Савина Михайлова-Големинова, Марина Лапина, Алексей Иванов, Taxpayers’s under the Double Tax Avoidance Agreements and “Digital” Permanent Establishment, „Analizy i Studia CASP“, issue:бр.1/9/ май, 2020, pages:1-7, ISSN (online):ISSN 2451-0475, Ref, International, PhD 2020
2 Савина Михайлова-Големинова, Финансовият контрол, Общество и право, брой:1, 2020, стр.:40-56, ISSN (print):ISSN 0204-85-23, Ref 2020
3 Савина Михайлова-Големинова, Constitutional Identity and Direct Taxation, Financial Law Review, 2019, pages:124-128, ISSN (print): , ISSN (online):2299-6834 , Ref 2019
4 Савина Михайлова-Големинова, BULGARIAN FINANCIAL LAW AND THE EUROPEAN LEGAL AND FINANCIAL SYSTEM , Financial Law Review, issue:4, 2018, pages:39-50, ISSN (online):2299-6834, Ref 2018
5 Савина Михайлова-Големинова, КОНТРОЛ ЗА ЗАКОННОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ-10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО, Общество и право, брой:2, 2018, стр.:3-21, ISSN (print): 0204-85-23, Ref 2018
6 Савина Михайлова-Големинова, Регионално сътрудничество и основни ценности на Европейския съюз , Общество и право, брой:7, 2018, стр.:78-87, ISSN (print):0204-85-23, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
7 Савина Михайлова-Големинова, Финансови корекции по проекти съфинансирани от ЕСИФ, „Икономически и социални алтернативи”, брой:2, 2018, стр.:88-93, ISSN (print):1314-6556, Ref 2018
8 Савина Михайлова-Големинова, Преодоляване на окончателния характeр на съдебни решения и на административни актове, Общество и право, брой:4, 2017, стр.:95-102, ISSN (print): 0204-85-23, Ref 2017
9 Савина Михайлова-Големинова, Challenges and Opportunities Facing the Legal and Institutional Framework for the Management of ESI Funds in Bulgaria, EStIF - European Structural and Investment Funds Journal, vol:Volume 3 (2015), Issue 4, 2015, pages:239-243, ISSN (print):2196-8268, Ref, International 2015
10 Савина Михайлова-Големинова, Относно спрените оперативни програми за програмен период 2007-2013 и предизвикателствата на новия програмен период 2014-2020г, общество и право, брой:10, 2014, стр.:3-17, ISSN (print): 0204-85-23, Ref 2014
11 Савина Михайлова-Големинова, Topical issues of electronic Democracy, Justel, 2013, ISSN (print):1697-3046, Ref 2013
12 Савина Михайлова-Големинова, Държавни органи за управление и контрол в системата на публичните средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз., Норма, 2013, стр.:34-58, ISSN (print): 1314-5126, Ref 2013
13 Савина Михайлова-Големинова, Управлението на средствата от ЕС трябва да се възложи със закон на министъра на финансите, Правен свят, 2013 2013
14 Савина Михайлова-Големинова, Политиката на сближаване на Европейския съюз- програмен период 2007-2013 г. и 2014-2020г. , Общество и право, брой:№3, 2012, стр.:86-103, ISSN (print): 0204-85-23, Ref 2012
15 Савина Михайлова-Големинова, Електронната демокрация в България. , Де юре, брой:2, 2011, стр.:43-47, ISSN (print):1314-2593, Ref 2011
16 Савина Михайлова-Големинова, Правен режим на държавните помощи и оперативните програми на България, Правен свят, брой:9, 2011, стр.:86-92, ISSN (print):1312-51-76, Ref 2011
17 Савина Михайлова-Големинова, д-р Клара Добрев, д-р Петър Хейл, Електронната демокрация и електронното правителство в България. В съавт.Клара Добрев и Петър Хейл , Правен свят, 2010, №4, 107-108, 2010, стр.:107-108, ISSN (print): 1312-51-76, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
18 Савина Михайлова-Големинова, Електронната търговия и облагането й с данък върху добавената стойност, Правна мисъл, том:4, брой:4, 2004, стр.:93-108, Ref 2004
19 Савина Михайлова-Големинова, Електронната търговия и международното данъчно облагане , Право без граници, том:2, брой:2, 2002, стр.:10-15, Ref 2002
20 Савина Михайлова-Големинова, Промени в Закона за данъчната администрация , Търговско и данъчно право, том:3, брой:3, 1996, стр.:68-75, Ref 1996
21 Савина Михайлова-Големинова, Евелина Димитрова, Относно организационните финансови правоотношения , Правна мисъл, том:2, брой:2, 1995, стр.:95-98, ISSN (print):1310-7348, Ref 1995
Статия в поредица
Савина Михайлова-Големинова, Обжалване данъчния облагателен акт , право, том:Списание закон, брой:4, 1993 1993
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Савина Михайлова-Големинова, Екатерина Тархова, TAXING THE DIGITAL, Изследвания върху социалните и икономическите преходи Юбилейна конференция, посветена на 30-ата годишнина от възстановяването на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 23–24 ноември 2020 г. Под редакцията, editor/s:проф. дсн Цветан Давидков и доц. д-р Тодор Ялъмов, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, pages:71-78, ISBN:978-954-07-5423-9 2022
2 Савина Михайлова-Големинова, CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK OF STATE-OWNED ENTERPRISES IN BULGARIA AND ITS DIGITALIZATION, „ПРАВО И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА” ”LAW AND DIGITALIZATION” Зборник сажетака Collection of summaries Ниш, април 2021, editor/s:Проф. др Горан Обрадовић, Publisher:Правни факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Law, University of Niš, 2021, pages:138-140, ISSN (print):978-86-7148-279-0, Ref, International 2021
3 Савина Михайлова-Големинова, Финансовият контрол и одит-традиции и перспективи, Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса, редактор/и:проф.Валери Димитров, издателство:Издателски комплекс-УНСС, 2019, стр.:98-102, ISBN:978-619-232-191-8, Ref 2019
4 Савина Михайлова-Големинова, Rule of Law Infringements in the Field of European Structural and Investment Funds Management., Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century. , editor/s:Мартин Белов, Publisher:The Hague: Eleven publ., 2018, pages:329-339, ISBN:978-94-6236-858-3, Ref, International 2018
5 Савина Михайлова-Големинова, други, КОНТРОЛ ЗА ЗАКОННОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ-10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО, "10 години България в Европейския съюз-въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството", редактор/и:проф.д.ю.н. Райна Николова доцл Веселина Манева, издателство:Нов български университет ISBN 978-619-233-025-5, 2018, стр.:244-259, ISBN:978-619-233-025-5, Ref 2018
6 Савина Михайлова-Големинова, Сашо Пенов, Management and control of European Structural and Investment Funds in Bulgaria , International Scientific Conference 'Legal, Social and Political control in national, international and EU law', Publisher:Faculty of Law, University of Niš, 2016, pages:731-741, ISSN (print):978-86-7148-229-5, Ref 2016
7 Савина Михайлова-Големинова, РОЛЯ НА ФИНАНСОВИТЕ И КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ., Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от ЕС, издателство:Софийски университет, 2016, стр.:355-368, ISBN: 978-954-07-4203-8, Ref 2016
8 Савина Михайлова-Големинова, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКА: НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ПО КОНФИСКАЦИЯ И ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА Сравнителен доклад, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКА: НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ПО КОНФИСКАЦИЯ И ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА Сравнителен доклад, 2015, ISBN:978-954-2999-11-9, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
9 Савина Михайлова-Големинова, Необходима ли е промяна в системата за управление и координация на публичните средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз в България., Сборник Научна Конференция „100 години Върховен административен съд”, София, издателство:Издадетлство на СУ, 2014, стр.:541-564, ISBN: 978-954-07-3794-2, Ref 2014
10 Савина Михайлова-Големинова, Финансови основи на държавното управление според Търновската конституция, Сборник 135 години от приемането на Търновската конституция., 2014, стр.:426-434, Ref 2014
11 Савина Михайлова-Големинова, Актуални въпроси на електронната демокрация., Римско и съвременно публично право. Сборник статии и доклади от Международната научна конференция, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и проведена в София на 21. Май 2012 , 2013, стр.:498-506, ISBN: 978-954-07-3477-4, Ref, Web of Science 2013
12 Савина Михайлова-Големинова, Development of e-Democracy in Bulgaria, Conference for E-Democracy and Open Government. Danube University Krems, Centre for E-Governance, Austria, 2012, pages:323-327, ISBN:90250525-5, Ref 2012
Студия в научно списание
1 Савина Михайлова-Големинова, Участието на финансовите и кредитните институции в системата за управление, наблюдение, контрол, координация и усвояване на средствата от Европейския съюз по линия на Структурните и Кохезионния фондове от Европейския съюз през програмен период 2007–2013 г, Общество и право, брой:№9 , 2012, стр.:3-18, ISSN (print):0204-85-23, Ref 2012
2 Савина Михайлова-Големинова, Участието на финансовите и кредитните институции в системата за управление, наблюдение, контрол, координация и усвояване на средствата от Европейския съюз по линия на Структурните и Кохезионния фондове от Европейския съюз през програмен период 2007–2013 г. , Общество и право, том:10, брой:10, 2012, стр.:53-70, Ref 2012
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Савина Михайлова-Големинова, Румяна Михайлова, Екатерина Тархова, Инструменти на защитата на правата на човека. Особено значение на Хартата на основните права на Европейския съюз като източник на първичното право на правото на Европейския съюз в практиката на българските съдилища. , „Източниците на правото – съвременни национално- и международноправни аспекти“, издателство:Издателство на СЕУ, 2022, стр.:362-405, ISBN:978-954-07-5533-5 (pdf) 2022
2 Савина Михайлова-Големинова, Марина Лапина, Financial control reform in the Russian Federation and Bulgaria, ТАМОЖЕННЫЕ СПОРЫ. БАНКОВСКИЕ И СТРАХОВЫЕ СПОРЫ МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКИХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ (20 НОЯБРЯ 2020 г., 28 М, editor/s:И.А. Цинделиани, зав. кафедрой финансового права РГУП, профессор кафедры, канд. юрид. наук, доцент Т.А. Вершило, заместитель зав. кафедрой финансового права РГУП по научной работе, канд. юрид. наук, доцент, Publisher:Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ, 2021, pages:67-88, ISBN:978 5 93916 926 4, Ref, International 2021
3 Савина Михайлова-Големинова, International Initiatives in the Field of Taxation and European Law, International Scientific Conference: “Law and Multidisciplinarity” 12th and 13th April 2019 Faculty of Law, University of Niš, Publisher:Nis University, 2019, pages:263-274, ISSN (print):0350-8501, Ref 2019
4 Савина Михайлова-Големинова, Accession Negotiation Challenges Facing Candidate countries in the Field of Taxation, Collection of Papers of the Law Faculty , University of Nis No79/2018, editor/s:prof. Irena Pejic, Publisher:Publication Centre Faculty of Law Nis University, Sebia, 2018, pages:115-139, ISSN (print):0350-8501, Ref 2018
5 Савина Михайлова-Големинова, Сашо Пенов, Юрий Кучев, Атанас Симеонов, Калин Славов, Ирена Георгиева, Проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС, Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от ЕС, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:21-64, ISBN:978-954-07-4203-8, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, INCOME SYSTEM OF LOCAL SELF-GOVERNMENTS IN BULGARIA 2023
2 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Challenges and Opportunities Facing Bulgaria on the Way to the Eurozone 2023
3 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, PERSPECTIVES ON EU TAX POLICY 2023
4 Секционен доклад, Савина Михайлова-Големинова, RULE OF LAW, CONSTITUTIONAL IDENTITY AND BUSINESS TAXATION.проект SUMMITT 2023
5 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Shared Management of European Union Funds and the Rule of Law 2022
6 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Setting up of a Business in EU including types of associations, tax regime, environmental standards and Dispute Resolution. 2022
7 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, Taxation of companies in economic and financial distress 2022
8 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, Нова система на собствените ресурси на ЕС 2021
9 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, “Blended learning in International Economics courses” 2021
10 Секционен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Sustainable Governance of the State-owned Enterprises: the Bulgarian Case 2021
11 Секционен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Female Tax Professional work - life balance: COVID version. 2021
12 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Предизвикателства и възможности пред доброто управление на публичните предприятия модератор на панел 2021
13 Секционен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Връзка и взаимодействие на източниците на правото в областта на данъчното облагане 2021
14 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Corporate governance framework of the State-owned enterprises: the Bulgarian case study 2021
15 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, IFA European Region in collaboration with EATLP: Reshaping the EU own resources and its impact on third countries 2021
16 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, The tax system; Legal frame and applicability of state aid in tax measures 2021
17 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, Предизвикателствата пред МСП бизнес в България-модератор 2021
18 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, “Court of Justice of the European Union: Recent VAT Case Law” 2021
19 Секционен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Върховенството на закона и управлението на средствата по фондовете на Европейския съюз 2021
20 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Corporate governance framework of the State-owned enterprises in Bulgaria and its Digitalization 2021
21 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, The Chemical Industry in Bulgaria - Investment Opportunities, 28 October 2021 -модератор 2021
22 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, IFA Virtual Event 2020
23 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, IFA 2016 Congress Madrid, Spain 2019
24 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, International Initiatives in the Field of Taxation and European Law 2019
25 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, TAXATION IN BULGARIA CHALLENGES OF EU MEMBERSHIP 2019
26 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, Бъдещето на ДДС.Дигитална икономика 2018
27 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, Congress 2018 Zurich 2018
28 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Accession negotiation challenges facing candidate countries in the field of taxation 2018
29 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Концепцията за правни средства за защита в данъчното законодателство на ЕС в съответствие с Договорите на ЕС и практиката на Съда на ЕО. Средства за ефективно прилагане на данъчното право на ЕС. Доклад за България 2017
30 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Management and control of European Structural and Investment Funds in Bulgaria 2016
Участие в редколегия
Савина Михайлова-Големинова, GLOBALISATION AND LAW Collection of papers from the International Scientific Conference Held on 20-21 April 2017, Niš, Serbia, Участие в редколегия 2017
Учебник
1 Савина Михайлова-Големинова, Основи на правото за средните училища.Част втора.Раздел V. Финансово право , ISBN:954-8706-37-7, Тилия, София, Рецензирано 1998
2 Савина Михайлова-Големинова, Евелина Димитрова, Финансово право на Република България, ISBN:954-8706-60-1, Тилия, София, Рецензирано 1996
Учебно помагало
1 Савина Михайлова-Големинова, Марина Стефанова, Георги Георгиев, Ирина Богданова, Дилян Начев, Христина Танчева, Десислава Калчева, Светослава Георгиева, Ива Петкова, Магдалена Влахова, Corporate and Financial Law Handbook.Рецензенти :проф.д-рЖак Малерб и проф.д-р Ганета Минкова.Съставител и научен редактор: доц.д-р Савина Михайлова-Големинова. Под печат, ISBN:ISBN 978-954-9399-75-2 , Университетско издателство "Св.Климент Охридски", София, Рецензирано, International 2023
2 Савина Михайлова-Големинова, Кристина Пендичева, София Касидова, Ива Петкова, Вихър Георгиев, Дочка Василева, Марина Стефанова, Мирослава Георгиева, Илия Караниколов, Академия по устойчиви инвестиции и финанси. Сборник с учебни материали. , ISBN:978-954-9399-72-1, Стопански факултет, Sofia, Рецензирано 2022
3 Савина Михайлова-Големинова, Искра Александрова, Проф.д-р Жак Малерб, Мадлен Петрова, проф.д-р Теодор Седларски, Маруся Димитрова, проф.д-р Ганета Минкова, Иван Антов, гл. ас. д-р Цветан Мадански, Ирена Ставрева, Учебно помагало по данъци и мита., ISSN (online):, Софийски университет, Sofia, Рецензирано, International 2021
4 Савина Михайлова-Големинова, Евелина Димитрова, Ръководство по Финансово право, ISBN:954-649-418-6, Сиела, София, Рецензирано 2001
5 Савина Михайлова-Големинова, Евелина Димитрова, Основи на правото за средните училища.Част втора.Раздел V. Финансово право, ISBN:954-8706-37-7, Тилия, София, Рецензирано 1998