Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Савина Михайлова-Големинова

Researcher ID (Web of Science):https://www.researchgate.net/profile/Savina_Mihayl

ORCID ID:0000-0003-1896-752X
Глава от книга
Савина Михайлова-Големинова, Professor Dr Florian Haase, M.I.Tax, Professor Dr Dr Georg Kofler, LL.M., Колектив 50 учени, The Oxford Handbook of International Tax Law. Oxford Handbooks series.CHAPTER 39.TWENTY-FIRST CENTURY TAX CHALLENGES OF THE EU CANDIDATE COUNTRIES https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-international-tax-law-9780192897688?cc=bg&lang=en&, ISBN:9780192897688, OUP, Handbook Series, Оксфорд, Великобритания, Рецензирано, International 2023
Глава от монография
1 Савина Михайлова-Големинова, Рита Де Ла Ферия, колектив, Taxation and Inequalities (под печат), ISBN:под печат, IBFD, Амстердам, Рецензирано, International 2024
2 Савина Михайлова-Големинова, Ганета Минкова, “Computation of taxable Business Profits: Book-Tax Conformity and other issues” .Computation of taxable Business Profits: Book-Tax Conformity and other issues in Bulgaria. Под печат, ISBN:под печат, IBFD, Амстердам, Рецензирано, International 2023
3 Савина Михайлова-Големинова, колектив, ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. SUSTAINABLE GOVERNANCE OF STATE-OWNED ENTERPRISES: THE BULGARIAN CASE (стр.266-292), ISBN:978-5-00172-310-3, Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Прометей" (Moscow), Москва https://elibrary.ru/item.asp?id=48284991 , Рецензирано, International 2022
4 Савина Михайлова-Големинова, Г.Ф. Ручкина, М.А. Лапина, Колектив, Публично-правовые средства эффективности развития экономики и финансов. Часть 2. Публично-правовые средства развития искусственного интеллекта, цифровизации финансов и институтов юридического ответственности. Реализация прав налогоплательщиков по соглашениям об избежении двойного налогообложения в условиях цифровой экономики (на примере цифровых компаний), с.37-47, ISBN:978-5-4365-5047-3, Кнорус, Москва, Ref, Рецензирано, International 2020
Дисертация д-р
Савина Иванова Михайлова-Големинова, ФИНАНСОВИ ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА ОТ СТРУКТУРНИТЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ , СУ, Св.Климент Охридски", Катедра "Административноправни науки", Юридически факултет, Ръководител:проф.д-р Сашо Пенов 2014
Друго (научно-популярни и др. под.)
Савина Иванова Михайлова-Големинова, Lex.bg. Българският правен портал. Електронно издание ISSN 2682-9606, Lex.bg. Българският правен портал. Електронно издание ISSN 2682-9606 2022
Монография
1 Савина Михайлова-Големинова, Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право. С научен редактор проф.Жак Малерб, ISBN:ISBN 978-954-28-2850-1, Сиела, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
2 Савина Михайлова-Големинова, Goleminova, S. Malherbeq J.Challenges Facing Member States and Candidate Countries of the European Union in the Field of Taxation and Financial Law. Sofia. Ciela Publishing, 2018 , ISBN:978-954-28-2734-4, Сиела, София, Ref, Рецензирано, International 2018
3 Савина Михайлова-Големинова, Финансови правни отношения в системата на публичните средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, ISBN:ISBN: 978-954-28-2394-0, Сиела, София, Рецензирано 2017
Научен проект
1 Савина Михайлова-Големинова, "The Influence of European Integration on the Development of Monetary Law". Member of Jean Monnet Module for European Monetary Law (MONELA) Program Committee together with:Prof. Dušica Miladinović Stefanović, LL.D., Associate Professor, Vice Dean for Science and Finances,Faculty of Law University of Niš, The Republic of Serbia; Prof. Tatjana Jovanić, LL.D ., Full Professor, Faculty of Law University of Belgrade, The Republic of Serbia; Prof. Ivana Bajakić, LL.D., Full Professor, Faculty of Law University of Zagreb, The Republic of Croatia;Prof. Jovan Zafiroski, LL.D., Full Professor, Faculty of Law “Iustinianus Primus”, University “St. Cyril and Methodius” in Skopje, The Republic of North Macedonia , Член, Европейска комисия, Номер на договора: 620002-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE 2023
2 Савина Михайлова-Големинова, „Инкубатори за иновативни предприятия“ № 2022-3-BG01-KA154-YOU-000094123 , Ръководител, Национална агенция по Еразъм+ЦРЧР, Номер на договора:2022-3-BG01-KA154-YOU-000094123, сключен между Координатора и Националната агенция 2023
3 Савина Михайлова-Големинова, „Разработване на методика за оценка на иновационната култура на фирмено равнище.“ Изследователски проект за подкрепа за докторанти, фонд научни изследвания, Ръководител, СУ 2023
4 Савина Михайлова-Големинова, Преподавателска мобилност по Еразъм в University of Rijeka Faculty of Tourism and Hospitality Management на тема: European Public Finances. Institutional and Legal Framework of the Management and Control of EU fund under shared management. Shared Management of European Union Funds and the Rule of LawProtection of financial interests of the EU. Financial Instruments. , Член, Европейска комисия 2023
5 Савина Михайлова-Големинова, Преподавателска мобилност по Еразъм+ за периода 23-27.10.2023г. в 5-та Международна седмица, организирана от Факултета по икономика и мениджмънт на Университета на Флоренция. Тема: Върховенството на закона и управлението на средствата от фондовете на Европейския съюз, Ръководител, Европейска комисия 2023
6 Савина Михайлова-Големинова, проект No BG05SFOP001-2.027-0001-С01 „Подобряване на инспекционния контрол, осъществяван от Агенцията за държавна финансова инспекция“, финансиран по приоритетна ос No 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление“., Член, ОПДУ, Номер на договора:No BG05SFOP001-2.027-0001-С01 2023
7 Савина Михайлова-Големинова, Curriculum Development of the course on “Legal Environment of Doing Business in the EU” under the Jean Monnet Module (Co-funded by the EU). The Jean Monnet Module Grant received by SIU (LEDBEU) has been coordinated by Prof. Dr. Bindu Ronald, Prof. Abhijit Vasmatkar and Prof. Lasya Vyakaranam (Faculty, SLS-Pune), Symbiosis Law School, Pune, Symbiosis International University, India (https://siu.edu.in/about-us.php ), Член, Европейска комисия 2022
8 Савина Михайлова-Големинова, Income systems of local self-governments in selected countries.Scientific grant obtained from the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland within the programs Social responsibility of science, Excellent science, Supporting science conferences, no DNK/SP/549878/2022.​, Член, Ministry of Education and Science of the Republic of Poland 2022
9 Савина Михайлова-Големинова, Как да стартираме собствен бизнес без капитал, Ръководител, няма 2022
10 Савина Михайлова-Големинова, Ръководство за сравнителни процедури на EPPO/OLAF. Provisions of Member States (27) and Union law (1) on EPPO and OLAF investigations, carefully compiled and explained. Programme: 2014-2020, Hercule III Deadline: 31.03.2023. , Член, Европейска комисия, Номер на договора:101015173 2022
11 Савина Михайлова-Големинова, Академия за устойчиви инвестиции и финанси(ProjectId=4293) , Ръководител, Българска банка за развитие ЕАД, Номер на договора:80.05-1409/08.10.2021 2021
12 Савина Михайлова-Големинова, договори: № РД51-57/20.05.2020 г. за изпълнение с предмет: Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ 2021-2027, и РД 51-56/20.05.2020 г. с предмет: „Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ (ПМДРА) 2021-2027, подписани между Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и ДЗЗД „Ексанте Консулт“, Член, Министерство на земеделието, храните и горите 2021
13 Савина Михайлова-Големинова, проект ИНДЕКС: UIA05-202, АКРОНИМ: INNOAIR, ИМЕ: „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда (Innovative demand responsive green public transportation for cleaner air in urban environment), по Покана 5 с приоритет подобряване качеството на въздуха по програма „Новаторски действия в областта на устойчиво развитие“ от проектите на „Иновативни градски действия“ - UIA (Urban innovative action) на Европейската комисия, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. , Член, Европейска комисия, Номер на договора:IA05-202, АКРОНИМ: INNOAIR 2021
14 Савина Михайлова-Големинова, „Изготвяне на анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване на характера на осъществяваната от тях дейност“ с Възложител Агенция за публични предприятия и контрол. , Член, Агенция за публични предприятия 2020
15 Савина Михайлова-Големинова, „Изготвяне на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година“, Проект № BG16M1OP001-5.001-0027“https://www.mtc.government.bg/bg/category/42/nacionalen-plan-za-razvitie-na-kombiniraniya-transport-na-republika-bulgariya-do-2030-g, Член, Министруство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 2020
16 Савина Михайлова-Големинова, Академия за данъци и мита. (ProjectId=4296) , Ръководител, Адвокатско сдружение"Ърнст енд Янг", Номер на договора:80-05-1494/17.07.2020 2020
17 Савина Михайлова-Големинова, "Territorial Expansion of EU Economic Law", Jean Monnet и Преподавателска мобилност по Еразъм в University of Lisbon School of Law, Член, Европейска комисия 2019
18 Савина Михайлова-Големинова, „ХЪБ – Как да прилагаме Хартата на основните права на ЕС на Балканите”, HUB: How to apply the Union’s Charter of fundamental rights on Balkans (JUST-AG-2016-04, Action grants to support European judicial training, Project № 763880), Член, Европейска комисия 2019
19 Савина Михайлова-Големинова, Еразъм преподавателска моблиност в Università degli studi di Milano, Италия, Член, ЕК 2018
Научно ръководство
1 Савина Михайлова-Големинова, Оценка на приложимостта на законодателство и добри практики в областта на екологията , Стопански факултет, МПИУПР дипломна работа:Кристина Конарчева 2023
2 Савина Михайлова-Големинова, ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕСТНАТА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА, Стопански факултет, МПИУПР дипломна работа:Пламен Петров 2022
3 Савина Михайлова-Големинова, Управление на средствата за кръгова икономика и националните стратегически документи , Стопански факултет, МПИУПР дипломна работа:Марио Милов 2022
4 Савина Михайлова-Големинова, УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНИ ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ , Стопански факултет, МПИУПР дипломна работа:Цветомира Иванове 2022
Редактор на сборник
1 Савина Михайлова-Големинова, Corporate and Financial Law Handbook, Редактор на сборник 2022
2 Савина Михайлова-Големинова, Академията по устойчиви инвестиции и финанси , Редактор на сборник 2022
3 Савина Михайлова-Големинова, „ПРАВО И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА” ”LAW AND DIGITALIZATION” Зборник сажетака Collection of summaries Ниш, Редактор на сборник 2021
Статия в научно списание
1 Савина Михайлова-Големинова, ОТНОСНО НЯКОИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОЗИТИВНАТА И НЕГАТИВНАТА ДАНЪЧНА ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА КОРПОРАТИВНОТО ОБЛАГАНЕ, Общество и право, том:бр.2, брой:бр.2, 2024, стр.:18-26, ISSN (print):ISSN 0204-85-23, Ref 2024
2 Савина Михайлова-Големинова, Марина Лапина, Алексей Иванов, Taxpayers’s under the Double Tax Avoidance Agreements and “Digital” Permanent Establishment, „Analizy i Studia CASP“, issue:бр.1/9/ май, 2020, pages:1-7, ISSN (online):ISSN 2451-0475, Ref, International, PhD 2020
3 Савина Михайлова-Големинова, Финансовият контрол, Общество и право, брой:1, 2020, стр.:40-56, ISSN (print):ISSN 0204-85-23, Ref 2020
4 Савина Михайлова-Големинова, Constitutional Identity and Direct Taxation, Financial Law Review, 2019, pages:124-128, ISSN (print): , ISSN (online):2299-6834 , Ref 2019
5 Савина Михайлова-Големинова, BULGARIAN FINANCIAL LAW AND THE EUROPEAN LEGAL AND FINANCIAL SYSTEM , Financial Law Review, issue:4, 2018, pages:39-50, ISSN (online):2299-6834, Ref 2018
6 Савина Михайлова-Големинова, КОНТРОЛ ЗА ЗАКОННОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ-10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО, Общество и право, брой:2, 2018, стр.:3-21, ISSN (print): 0204-85-23, Ref 2018
7 Савина Михайлова-Големинова, Регионално сътрудничество и основни ценности на Европейския съюз , Общество и право, брой:7, 2018, стр.:78-87, ISSN (print):0204-85-23, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
8 Савина Михайлова-Големинова, Финансови корекции по проекти съфинансирани от ЕСИФ, „Икономически и социални алтернативи”, брой:2, 2018, стр.:88-93, ISSN (print):1314-6556, Ref 2018
9 Савина Михайлова-Големинова, Преодоляване на окончателния характeр на съдебни решения и на административни актове, Общество и право, брой:4, 2017, стр.:95-102, ISSN (print): 0204-85-23, Ref 2017
10 Савина Михайлова-Големинова, Challenges and Opportunities Facing the Legal and Institutional Framework for the Management of ESI Funds in Bulgaria, EStIF - European Structural and Investment Funds Journal, vol:Volume 3 (2015), Issue 4, 2015, pages:239-243, ISSN (print):2196-8268, Ref, International 2015
11 Савина Михайлова-Големинова, Относно спрените оперативни програми за програмен период 2007-2013 и предизвикателствата на новия програмен период 2014-2020г, общество и право, брой:10, 2014, стр.:3-17, ISSN (print): 0204-85-23, Ref 2014
12 Савина Михайлова-Големинова, Topical issues of electronic Democracy, Justel, 2013, ISSN (print):1697-3046, Ref 2013
13 Савина Михайлова-Големинова, Държавни органи за управление и контрол в системата на публичните средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз., Норма, 2013, стр.:34-58, ISSN (print): 1314-5126, Ref 2013
14 Савина Михайлова-Големинова, Управлението на средствата от ЕС трябва да се възложи със закон на министъра на финансите, Правен свят, 2013 2013
15 Савина Михайлова-Големинова, Политиката на сближаване на Европейския съюз- програмен период 2007-2013 г. и 2014-2020г. , Общество и право, брой:№3, 2012, стр.:86-103, ISSN (print): 0204-85-23, Ref 2012
16 Савина Михайлова-Големинова, Електронната демокрация в България. , Де юре, брой:2, 2011, стр.:43-47, ISSN (print):1314-2593, Ref 2011
17 Савина Михайлова-Големинова, Правен режим на държавните помощи и оперативните програми на България, Правен свят, брой:9, 2011, стр.:86-92, ISSN (print):1312-51-76, Ref 2011
18 Савина Михайлова-Големинова, д-р Клара Добрев, д-р Петър Хейл, Електронната демокрация и електронното правителство в България. В съавт.Клара Добрев и Петър Хейл , Правен свят, 2010, №4, 107-108, 2010, стр.:107-108, ISSN (print): 1312-51-76, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
19 Савина Михайлова-Големинова, Електронната търговия и облагането й с данък върху добавената стойност, Правна мисъл, том:4, брой:4, 2004, стр.:93-108, Ref 2004
20 Савина Михайлова-Големинова, Електронната търговия и международното данъчно облагане , Право без граници, том:2, брой:2, 2002, стр.:10-15, Ref 2002
21 Савина Михайлова-Големинова, Промени в Закона за данъчната администрация , Търговско и данъчно право, том:3, брой:3, 1996, стр.:68-75, Ref 1996
22 Евелина Димитрова, Савина Михайлова-Големинова, Относно организационните финансови правоотношения , Правна мисъл, том:2, брой:2, 1995, стр.:95-98, ISSN (print):1310-7348, Ref 1995
Статия в поредица
Савина Михайлова-Големинова, Обжалване данъчния облагателен акт , право, том:Списание закон, брой:4, 1993 1993
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Савина Михайлова-Големинова, Legal Principles in Contemporary Financial Control and Audit in the Public Sector, "LEGAL PRINCIPLES IN CONTEMPORARY LAW", Publisher:Међународна научна конференција International Scientific Conference ПРАВНИ ПРИНЦИПИ У САВРЕМЕНОМ ПРАВУ LEGAL PRINCIPLES IN CONTEMPORARY LAW Зборник сажетака Collection of summaries Ниш, април 2024., 2024, ISBN:ISBN: 978-86-7148-319-3 2024
2 Савина Михайлова-Големинова, Магдалена Влахова-Велева, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FACING BULGARIA ON THE PATH TOWARDS THE EURO AREA, "The Influence of European Integration on the Development of Monetary Law", editor/s:Prof. Ivana Bajakić, LL.D., Full Professor, Faculty of Law University of Zagreb, Croatia Prof. Aleksandar Mojašević, LL.D., Full Professor, Faculty of Law University of Niš, Serbia Prof. Kristina Misheva, LL.D., Associate Professor, Faculty of Law, Goce D, Publisher:Faculty of Law, University of Niš, 2023, pages:87-97, ISBN:978-86-7148-309-4, Ref, Web of Science, International, MSc 2023
3 Савина Михайлова-Големинова, Екатерина Тархова, TAXING THE DIGITAL, Изследвания върху социалните и икономическите преходи Юбилейна конференция, посветена на 30-ата годишнина от възстановяването на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 23–24 ноември 2020 г. Под редакцията, editor/s:проф. дсн Цветан Давидков и доц. д-р Тодор Ялъмов, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, pages:71-78, ISBN:978-954-07-5423-9 2022
4 Савина Михайлова-Големинова, CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK OF STATE-OWNED ENTERPRISES IN BULGARIA AND ITS DIGITALIZATION, „ПРАВО И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА” ”LAW AND DIGITALIZATION” Зборник сажетака Collection of summaries Ниш, април 2021, editor/s:Проф. др Горан Обрадовић, Publisher:Правни факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Law, University of Niš, 2021, pages:138-140, ISSN (print):978-86-7148-279-0, Ref, International 2021
5 Савина Михайлова-Големинова, Финансовият контрол и одит-традиции и перспективи, Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса, редактор/и:проф.Валери Димитров, издателство:Издателски комплекс-УНСС, 2019, стр.:98-102, ISBN:978-619-232-191-8, Ref 2019
6 Савина Михайлова-Големинова, Rule of Law Infringements in the Field of European Structural and Investment Funds Management., Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century. , editor/s:Мартин Белов, Publisher:The Hague: Eleven publ., 2018, pages:329-339, ISBN:978-94-6236-858-3, Ref, International 2018
7 Савина Михайлова-Големинова, други, КОНТРОЛ ЗА ЗАКОННОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ-10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО, "10 години България в Европейския съюз-въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството", редактор/и:проф.д.ю.н. Райна Николова доцл Веселина Манева, издателство:Нов български университет ISBN 978-619-233-025-5, 2018, стр.:244-259, ISBN:978-619-233-025-5, Ref 2018
8 Савина Михайлова-Големинова, Сашо Пенов, Management and control of European Structural and Investment Funds in Bulgaria , International Scientific Conference 'Legal, Social and Political control in national, international and EU law', Publisher:Faculty of Law, University of Niš, 2016, pages:731-741, ISSN (print):978-86-7148-229-5, Ref 2016
9 Савина Михайлова-Големинова, РОЛЯ НА ФИНАНСОВИТЕ И КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ., Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от ЕС, издателство:Софийски университет, 2016, стр.:355-368, ISBN: 978-954-07-4203-8, Ref 2016
10 Савина Михайлова-Големинова, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКА: НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ПО КОНФИСКАЦИЯ И ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА Сравнителен доклад, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКА: НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ПО КОНФИСКАЦИЯ И ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА Сравнителен доклад, 2015, ISBN:978-954-2999-11-9, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
11 Савина Михайлова-Големинова, Необходима ли е промяна в системата за управление и координация на публичните средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз в България., Сборник Научна Конференция „100 години Върховен административен съд”, София, издателство:Издадетлство на СУ, 2014, стр.:541-564, ISBN: 978-954-07-3794-2, Ref 2014
12 Савина Михайлова-Големинова, Финансови основи на държавното управление според Търновската конституция, Сборник 135 години от приемането на Търновската конституция., 2014, стр.:426-434, Ref 2014
13 Савина Михайлова-Големинова, Актуални въпроси на електронната демокрация., Римско и съвременно публично право. Сборник статии и доклади от Международната научна конференция, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и проведена в София на 21. Май 2012 , 2013, стр.:498-506, ISBN: 978-954-07-3477-4, Ref, Web of Science 2013
14 Савина Михайлова-Големинова, Development of e-Democracy in Bulgaria, Conference for E-Democracy and Open Government. Danube University Krems, Centre for E-Governance, Austria, 2012, pages:323-327, ISBN:90250525-5, Ref 2012
Студия в научно списание
1 Савина Михайлова-Големинова, Участието на финансовите и кредитните институции в системата за управление, наблюдение, контрол, координация и усвояване на средствата от Европейския съюз по линия на Структурните и Кохезионния фондове от Европейския съюз през програмен период 2007–2013 г, Общество и право, брой:№9 , 2012, стр.:3-18, ISSN (print):0204-85-23, Ref 2012
2 Савина Михайлова-Големинова, Участието на финансовите и кредитните институции в системата за управление, наблюдение, контрол, координация и усвояване на средствата от Европейския съюз по линия на Структурните и Кохезионния фондове от Европейския съюз през програмен период 2007–2013 г. , Общество и право, том:10, брой:10, 2012, стр.:53-70, Ref 2012
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Савина Михайлова-Големинова, Румяна Михайлова, Екатерина Тархова, Инструменти на защитата на правата на човека. Особено значение на Хартата на основните права на Европейския съюз като източник на първичното право на правото на Европейския съюз в практиката на българските съдилища. , „Източниците на правото – съвременни национално- и международноправни аспекти“, издателство:Издателство на СЕУ, 2022, стр.:362-405, ISBN:978-954-07-5533-5 (pdf) 2022
2 Савина Михайлова-Големинова, Марина Лапина, Financial control reform in the Russian Federation and Bulgaria, ТАМОЖЕННЫЕ СПОРЫ. БАНКОВСКИЕ И СТРАХОВЫЕ СПОРЫ МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКИХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ (20 НОЯБРЯ 2020 г., 28 М, editor/s:И.А. Цинделиани, зав. кафедрой финансового права РГУП, профессор кафедры, канд. юрид. наук, доцент Т.А. Вершило, заместитель зав. кафедрой финансового права РГУП по научной работе, канд. юрид. наук, доцент, Publisher:Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ, 2021, pages:67-88, ISBN:978 5 93916 926 4, Ref, International 2021
3 Савина Михайлова-Големинова, International Initiatives in the Field of Taxation and European Law, International Scientific Conference: “Law and Multidisciplinarity” 12th and 13th April 2019 Faculty of Law, University of Niš, Publisher:Nis University, 2019, pages:263-274, ISSN (print):0350-8501, Ref 2019
4 Савина Михайлова-Големинова, Accession Negotiation Challenges Facing Candidate countries in the Field of Taxation, Collection of Papers of the Law Faculty , University of Nis No79/2018, editor/s:prof. Irena Pejic, Publisher:Publication Centre Faculty of Law Nis University, Sebia, 2018, pages:115-139, ISSN (print):0350-8501, Ref 2018
5 Савина Михайлова-Големинова, Сашо Пенов, Юрий Кучев, Атанас Симеонов, Калин Славов, Ирена Георгиева, Проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС, Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от ЕС, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:21-64, ISBN:978-954-07-4203-8, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
Участие в конференция
1 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, Legal Principles in Contemporary Financial Control and Audit in the Public Sector 2024
2 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, Силата на разнообразието: Да променим стереотипите“ 2024
3 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, Taxation and Inequalities in Bulgaria 2024
4 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, 2024 WU Global Transfer Pricing Conference 2024
5 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Две големи промени в Европейската данъчна система", организирана от EY Bulgaria съвместно със Стопанския факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски", Saïd Business School, Oxford University Centre for Business Taxation 2023
6 Секционен доклад, Савина Михайлова-Големинова, RULE OF LAW, CONSTITUTIONAL IDENTITY AND BUSINESS TAXATION.проект SUMMITT 2023
7 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Актуални въпроси на позитивната данъчна интеграция в областта на прякото данъчно облагане 2023
8 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, “Computation of Taxable Business Profits: Book-Tax Conformity and Other Issues” Bulgarian case. National Reporter. 2023
9 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, PERSPECTIVES ON EU TAX POLICY 2023
10 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Challenges and Opportunities Facing Bulgaria on the Way to the Eurozone 2023
11 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, „Международно бизнес данъчно облагане: Поглед назад за яснота в бъдещето“. 2023
12 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, INCOME SYSTEM OF LOCAL SELF-GOVERNMENTS IN BULGARIA 2023
13 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Assessing innovation potential in agribusiness: opportunities and challenges (Mileva, S., T. Georgieva, P. Ivanov, S. Mihailova) 2023
14 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Setting up of a Business in EU including types of associations, tax regime, environmental standards and Dispute Resolution. 2022
15 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Shared Management of European Union Funds and the Rule of Law 2022
16 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, Taxation of companies in economic and financial distress 2022
17 Секционен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Връзка и взаимодействие на източниците на правото в областта на данъчното облагане 2021
18 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Corporate governance framework of the State-owned enterprises: the Bulgarian case study 2021
19 Секционен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Sustainable Governance of the State-owned Enterprises: the Bulgarian Case 2021
20 Секционен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Female Tax Professional work - life balance: COVID version. 2021
21 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Предизвикателства и възможности пред доброто управление на публичните предприятия модератор на панел 2021
22 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, Нова система на собствените ресурси на ЕС 2021
23 Секционен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Върховенството на закона и управлението на средствата по фондовете на Европейския съюз 2021
24 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, “Blended learning in International Economics courses” 2021
25 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, The Chemical Industry in Bulgaria - Investment Opportunities, 28 October 2021 -модератор 2021
26 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Corporate governance framework of the State-owned enterprises in Bulgaria and its Digitalization 2021
27 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, IFA European Region in collaboration with EATLP: Reshaping the EU own resources and its impact on third countries 2021
28 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, The tax system; Legal frame and applicability of state aid in tax measures 2021
29 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, Предизвикателствата пред МСП бизнес в България-модератор 2021
30 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, “Court of Justice of the European Union: Recent VAT Case Law” 2021
31 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, IFA Virtual Event 2020
32 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, International Initiatives in the Field of Taxation and European Law 2019
33 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, TAXATION IN BULGARIA CHALLENGES OF EU MEMBERSHIP 2019
34 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, IFA 2016 Congress Madrid, Spain 2019
35 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, Congress 2018 Zurich 2018
36 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Accession negotiation challenges facing candidate countries in the field of taxation 2018
37 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, Бъдещето на ДДС.Дигитална икономика 2018
38 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Концепцията за правни средства за защита в данъчното законодателство на ЕС в съответствие с Договорите на ЕС и практиката на Съда на ЕО. Средства за ефективно прилагане на данъчното право на ЕС. Доклад за България 2017
39 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Management and control of European Structural and Investment Funds in Bulgaria 2016
Участие в редколегия
Савина Михайлова-Големинова, GLOBALISATION AND LAW Collection of papers from the International Scientific Conference Held on 20-21 April 2017, Niš, Serbia, Участие в редколегия 2017
Учебник
1 Савина Михайлова-Големинова, Основи на правото за средните училища.Част втора.Раздел V. Финансово право , ISBN:954-8706-37-7, Тилия, София, Рецензирано 1998
2 Евелина Димитрова, Савина Михайлова-Големинова, Финансово право на Република България, ISBN:954-8706-60-1, Тилия, София, Рецензирано 1996
Учебно помагало
1 Савина Михайлова-Големинова, Кристина Пендичева, София Касидова, Ива Петкова, Вихър Георгиев, Дочка Василева, Марина Стефанова, Мирослава Георгиева, Илия Караниколов, Академия по устойчиви инвестиции и финанси. Сборник с учебни материали. , ISBN:978-954-9399-72-1, Стопански факултет, Sofia, Рецензирано 2022
2 Савина Михайлова-Големинова, Искра Александрова, Проф.д-р Жак Малерб, Мадлен Петрова, проф.д-р Теодор Седларски, Маруся Димитрова, проф.д-р Ганета Минкова, Иван Антов, гл. ас. д-р Цветан Мадански, Ирена Ставрева, Учебно помагало по данъци и мита., ISSN (online):, Софийски университет, Sofia, Рецензирано, International 2021
3 Савина Михайлова-Големинова, Евелина Димитрова, Ръководство по Финансово право, ISBN:954-649-418-6, Сиела, София, Рецензирано 2001
4 Евелина Димитрова, Савина Михайлова-Големинова, Основи на правото за средните училища.Част втора.Раздел V. Финансово право, ISBN:954-8706-37-7, Тилия, София, Рецензирано 1998