Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Савина Михайлова-Големинова

Researcher ID (Web of Science):https://www.researchgate.net/profile/Savina_Mihayl

ORCID ID:0000-0003-1896-752X
Глава от книга
Савина Михайлова-Големинова, Professor Dr Florian Haase, M.I.Tax, Professor Dr Dr Georg Kofler, LL.M., Approx. 40 highly-regarded scholars from EU Mem, 21st Century Tax Challenges of the EU Candidate Countries. The Oxford Handbook of International Tax Law. Oxford Handbooks series-под печат, OUP, Оксфорд, Великобритания, Рецензирано, International 2022
Монография
1 Савина Михайлова-Големинова, Белоусов Андрей Леонидович , Ручкина Гульнара Флюровна , Алексеева Диана Геннадьевна , Куракин Алексей Валентинович , Овчинникова Ларинса Ивановна , Пискунова Наталья Костантиновна , Белов Валерий Евгеньевич , Лапина Марина Афанасьевна , Шибанова Анна Анатольевна , Публично-правовые средства эффективности развития экономики и финансов, ISBN:ISBN 978-5-4365-5047-3, Кнорус, Москва, Ref, Рецензирано, International 2020
2 Савина Михайлова-Големинова, Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право. С научен редактор проф.Жак Малерб, ISBN:ISBN 978-954-28-2850-1, Сиела, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
3 Савина Михайлова-Големинова, Goleminova, S. Malherbeq J.Challenges Facing Member States and Candidate Countries of the European Union in the Field of Taxation and Financial Law. Sofia. Ciela Publishing, 2018 , ISBN:978-954-28-2734-4, Сиела, София, Ref, Рецензирано, International 2018
4 Савина Михайлова-Големинова, Финансови правни отношения в системата на публичните средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, ISBN:ISBN: 978-954-28-2394-0, Сиела, София, Рецензирано 2017
Научен проект
1 Савина Михайлова-Големинова, договори: № РД51-57/20.05.2020 г. за изпълнение с предмет: Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ 2021-2027, и РД 51-56/20.05.2020 г. с предмет: „Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ (ПМДРА) 2021-2027, подписани между Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и ДЗЗД „Ексанте Консулт“, Член, Министерство на земеделието, храните и горите 2021
2 Савина Михайлова-Големинова, „Изготвяне на анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване на характера на осъществяваната от тях дейност“ с Възложител Агенция за публични предприятия и контрол. , Член, Агенция за публични предприятия 2020
3 Савина Михайлова-Големинова, „Изготвяне на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година“, Проект № BG16M1OP001-5.001-0027“, Член, Министруство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 2020
Статия в научно списание
1 Савина Михайлова-Големинова, Марина Лапина, Алексей Иванов, Taxpayers’s under the Double Tax Avoidance Agreements and “Digital” Permanent Establishment, „Analizy i Studia CASP“, issue:бр.1/9/ май, 2020, pages:1-7, ISSN (online):ISSN 2451-0475, Ref, International, PhD 2020
2 Савина Михайлова-Големинова, Финансовият контрол, Общество и право, брой:1, 2020, стр.:40-56, ISSN (print):ISSN 0204-85-23, Ref 2020
3 Савина Михайлова-Големинова, Constitutional Identity and Direct Taxation, Financial Law Review, 2019, pages:124-128, ISSN (print): , ISSN (online):2299-6834 , Ref 2019
4 Савина Михайлова-Големинова, BULGARIAN FINANCIAL LAW AND THE EUROPEAN LEGAL AND FINANCIAL SYSTEM , Financial Law Review, issue:4, 2018, pages:39-50, ISSN (online):2299-6834, Ref 2018
5 Савина Михайлова-Големинова, КОНТРОЛ ЗА ЗАКОННОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ-10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО, Общество и право, брой:2, 2018, стр.:3-21, ISSN (print): 0204-85-23, Ref 2018
6 Савина Михайлова-Големинова, Регионално сътрудничество и основни ценности на Европейския съюз , Общество и право, брой:7, 2018, стр.:78-87, ISSN (print):0204-85-23, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
7 Савина Михайлова-Големинова, Финансови корекции по проекти съфинансирани от ЕСИФ, „Икономически и социални алтернативи”, брой:2, 2018, стр.:88-93, ISSN (print):1314-6556, Ref 2018
8 Савина Михайлова-Големинова, Преодоляване на окончателния характeр на съдебни решения и на административни актове, Общество и право, брой:4, 2017, стр.:95-102, ISSN (print): 0204-85-23, Ref 2017
9 Савина Михайлова-Големинова, Challenges and Opportunities Facing the Legal and Institutional Framework for the Management of ESI Funds in Bulgaria, EStIF - European Structural and Investment Funds Journal, vol:Volume 3 (2015), Issue 4, 2015, pages:239-243, ISSN (print):2196-8268, Ref, International 2015
10 Савина Михайлова-Големинова, Относно спрените оперативни програми за програмен период 2007-2013 и предизвикателствата на новия програмен период 2014-2020г, общество и право, брой:10, 2014, стр.:3-17, ISSN (print): 0204-85-23, Ref 2014
11 Савина Михайлова-Големинова, Topical issues of electronic Democracy, Justel, 2013, ISSN (print):1697-3046, Ref 2013
12 Савина Михайлова-Големинова, Държавни органи за управление и контрол в системата на публичните средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз., Норма, 2013, стр.:34-58, ISSN (print): 1314-5126, Ref 2013
13 Савина Михайлова-Големинова, Управлението на средствата от ЕС трябва да се възложи със закон на министъра на финансите, Правен свят, 2013 2013
14 Савина Михайлова-Големинова, Политиката на сближаване на Европейския съюз- програмен период 2007-2013 г. и 2014-2020г. , Общество и право, брой:№3, 2012, стр.:86-103, ISSN (print): 0204-85-23, Ref 2012
15 Савина Михайлова-Големинова, Електронната демокрация в България. , Де юре, брой:2, 2011, стр.:43-47, ISSN (print):1314-2593, Ref 2011
16 Савина Михайлова-Големинова, Правен режим на държавните помощи и оперативните програми на България, Правен свят, брой:9, 2011, стр.:86-92, ISSN (print):1312-51-76, Ref 2011
17 Савина Михайлова-Големинова, д-р Клара Добрев, д-р Петър Хейл, Електронната демокрация и електронното правителство в България. В съавт.Клара Добрев и Петър Хейл , Правен свят, 2010, №4, 107-108, 2010, стр.:107-108, ISSN (print): 1312-51-76, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
18 Савина Михайлова-Големинова, Електронната търговия и облагането й с данък върху добавената стойност, Правна мисъл, том:4, брой:4, 2004, стр.:93-108, Ref 2004
19 Савина Михайлова-Големинова, Електронната търговия и международното данъчно облагане , Право без граници, том:2, брой:2, 2002, стр.:10-15, Ref 2002
20 Савина Михайлова-Големинова, Промени в Закона за данъчната администрация , Търговско и данъчно право, том:3, брой:3, 1996, стр.:68-75, Ref 1996
21 Савина Михайлова-Големинова, Евелина Димитрова, Относно организационните финансови правоотношения , Правна мисъл, том:2, брой:2, 1995, стр.:95-98, ISSN (print):1310-7348, Ref 1995
Статия в поредица
Савина Михайлова-Големинова, Обжалване данъчния облагателен акт , право, том:Списание закон, брой:4, 1993 1993
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Савина Михайлова-Големинова, CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK OF STATE-OWNED ENTERPRISES IN BULGARIA AND ITS DIGITALIZATION, „ПРАВО И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА” ”LAW AND DIGITALIZATION” Зборник сажетака Collection of summaries Ниш, април 2021, editor/s:Проф. др Горан Обрадовић, Publisher:Правни факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Law, University of Niš, 2021, pages:138-140, ISSN (print):978-86-7148-279-0, Ref, International 2021
2 Савина Михайлова-Големинова, Финансовият контрол и одит-традиции и перспективи, Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса, редактор/и:проф.Валери Димитров, издателство:Издателски комплекс-УНСС, 2019, стр.:98-102, ISBN:978-619-232-191-8, Ref 2019
3 Савина Михайлова-Големинова, Rule of Law Infringements in the Field of European Structural and Investment Funds Management., Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century. , editor/s:Мартин Белов, Publisher:The Hague: Eleven publ., 2018, pages:329-339, ISBN:978-94-6236-858-3, Ref, International 2018
4 Савина Михайлова-Големинова, други, КОНТРОЛ ЗА ЗАКОННОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ-10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО, "10 години България в Европейския съюз-въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството", редактор/и:проф.д.ю.н. Райна Николова доцл Веселина Манева, издателство:Нов български университет ISBN 978-619-233-025-5, 2018, стр.:244-259, ISBN:978-619-233-025-5, Ref 2018
5 Савина Михайлова-Големинова, Сашо Пенов, Management and control of European Structural and Investment Funds in Bulgaria , International Scientific Conference 'Legal, Social and Political control in national, international and EU law', Publisher:Faculty of Law, University of Niš, 2016, pages:731-741, ISSN (print):978-86-7148-229-5, Ref 2016
6 Савина Михайлова-Големинова, РОЛЯ НА ФИНАНСОВИТЕ И КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ., Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от ЕС, издателство:Софийски университет, 2016, стр.:355-368, ISBN: 978-954-07-4203-8, Ref 2016
7 Савина Михайлова-Големинова, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКА: НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ПО КОНФИСКАЦИЯ И ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА Сравнителен доклад, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКА: НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ПО КОНФИСКАЦИЯ И ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА Сравнителен доклад, 2015, ISBN:978-954-2999-11-9, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
8 Савина Михайлова-Големинова, Необходима ли е промяна в системата за управление и координация на публичните средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз в България., Сборник Научна Конференция „100 години Върховен административен съд”, София, издателство:Издадетлство на СУ, 2014, стр.:541-564, ISBN: 978-954-07-3794-2, Ref 2014
9 Савина Михайлова-Големинова, Финансови основи на държавното управление според Търновската конституция, Сборник 135 години от приемането на Търновската конституция., 2014, стр.:426-434, Ref 2014
10 Савина Михайлова-Големинова, Актуални въпроси на електронната демокрация., Римско и съвременно публично право. Сборник статии и доклади от Международната научна конференция, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и проведена в София на 21. Май 2012 , 2013, стр.:498-506, ISBN: 978-954-07-3477-4, Ref, Web of Science 2013
11 Савина Михайлова-Големинова, Development of e-Democracy in Bulgaria, Conference for E-Democracy and Open Government. Danube University Krems, Centre for E-Governance, Austria, 2012, pages:323-327, ISBN:90250525-5, Ref 2012
Студия в научно списание
1 Савина Михайлова-Големинова, Участието на финансовите и кредитните институции в системата за управление, наблюдение, контрол, координация и усвояване на средствата от Европейския съюз по линия на Структурните и Кохезионния фондове от Европейския съюз през програмен период 2007–2013 г, Общество и право, брой:№9 , 2012, стр.:3-18, ISSN (print):0204-85-23, Ref 2012
2 Савина Михайлова-Големинова, Участието на финансовите и кредитните институции в системата за управление, наблюдение, контрол, координация и усвояване на средствата от Европейския съюз по линия на Структурните и Кохезионния фондове от Европейския съюз през програмен период 2007–2013 г. , Общество и право, том:10, брой:10, 2012, стр.:53-70, Ref 2012
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Савина Михайлова-Големинова, International Initiatives in the Field of Taxation and European Law, International Scientific Conference: “Law and Multidisciplinarity” 12th and 13th April 2019 Faculty of Law, University of Niš, Publisher:Nis University, 2019, pages:263-274, ISSN (print):0350-8501, Ref 2019
2 Савина Михайлова-Големинова, Екатерина Тархова, Румяна Михайлова, Инструменти на защитата на правата на човека. Особено значение на Хартата на основните права на ЕС в практиката на българските съдилища , по Проект „ХЪБ – Как да прилагаме Хартата на основните права на ЕС на Балканите”, HUB: How to apply the Union’s Charter of fundamental rights on Balkans (JUST-AG-2016-04, Action grants to support European judicial training, Project № 763880), 2019, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
3 Савина Михайлова-Големинова, Accession Negotiation Challenges Facing Candidate countries in the Field of Taxation, Collection of Papers of the Law Faculty , University of Nis No79/2018, editor/s:prof. Irena Pejic, Publisher:Publication Centre Faculty of Law Nis University, Sebia, 2018, pages:115-139, ISSN (print):0350-8501, Ref 2018
4 Савина Михайлова-Големинова, Сашо Пенов, Юрий Кучев, Атанас Симеонов, Калин Славов, Ирена Георгиева, Проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС, Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от ЕС, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:21-64, ISBN:978-954-07-4203-8, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
Участие в конференция
1 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, “Court of Justice of the European Union: Recent VAT Case Law” 2021
2 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, IFA European Region in collaboration with EATLP: Reshaping the EU own resources and its impact on third countries 2021
3 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Corporate governance framework of the State-owned enterprises in Bulgaria and its Digitalization 2021
4 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, “Blended learning in International Economics courses” 2021
5 Секционен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Female Tax Professional work - life balance: COVID version. 2021
6 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Corporate governance framework of the State-owned enterprises: the Bulgarian case study 2021
7 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, IFA Virtual Event 2020
Учебник
1 Савина Михайлова-Големинова, Основи на правото за средните училища.Част втора.Раздел V. Финансово право , ISBN:954-8706-37-7, Тилия, София, Рецензирано 1998
2 Савина Михайлова-Големинова, Евелина Димитрова, Финансово право на Република България, ISBN:954-8706-60-1, Тилия, София, Рецензирано 1996
Учебно помагало
1 Савина Михайлова-Големинова, Искра Александрова, Проф.д-р Жак Малерб, Мадлен Петрова, проф.д-р Теодор Седларски, Маруся Димитрова, проф.д-р Ганета Минкова, Иван Антов, гл. ас. д-р Цветан Мадански, Ирена Ставрева, Учебно помагало по данъци и мита, ISSN (online):, Софийски университет, Sofia, Рецензирано, International 2021
2 Савина Михайлова-Големинова, Евелина Димитрова, Ръководство по Финансово право, ISBN:954-649-418-6, Сиела, София, Рецензирано 2001
3 Савина Михайлова-Големинова, Евелина Димитрова, Основи на правото за средните училища.Част втора.Раздел V. Финансово право, ISBN:954-8706-37-7, Тилия, София, Рецензирано 1998