Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Савина Михайлова-Големинова

Researcher ID (Web of Science):https://www.researchgate.net/profile/Savina_Mihayl

ORCID ID:0000-0003-1896-752X
Глава от книга
Савина Михайлова-Големинова, Professor Dr Florian Haase, M.I.Tax, Professor Dr Dr Georg Kofler, LL.M., Approx. 40 highly-regarded scholars from EU Mem, 21st Century Tax Challenges of the EU Candidate Countries. The Oxford Handbook of International Tax Law. Oxford Handbooks series-под печат, OUP, Оксфорд, Великобритания, Рецензирано, International 2022
Глава от монография
Савина Михайлова-Големинова, SUSTAINABLE GOVERNANCE OF STATE-OWNED ENTERPRISES: THE BULGARIAN CASE-под печат, Финансов университет към Правителството на Руската Федерация, Москва, Рецензирано, International 2022
Монография
1 Савина Михайлова-Големинова, Белоусов Андрей Леонидович , Ручкина Гульнара Флюровна , Алексеева Диана Геннадьевна , Куракин Алексей Валентинович , Овчинникова Ларинса Ивановна , Пискунова Наталья Костантиновна , Белов Валерий Евгеньевич , Лапина Марина Афанасьевна , Шибанова Анна Анатольевна , Публично-правовые средства эффективности развития экономики и финансов, ISBN:ISBN 978-5-4365-5047-3, Кнорус, Москва, Ref, Рецензирано, International 2020
2 Савина Михайлова-Големинова, Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право. С научен редактор проф.Жак Малерб, ISBN:ISBN 978-954-28-2850-1, Сиела, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
3 Савина Михайлова-Големинова, Goleminova, S. Malherbeq J.Challenges Facing Member States and Candidate Countries of the European Union in the Field of Taxation and Financial Law. Sofia. Ciela Publishing, 2018 , ISBN:978-954-28-2734-4, Сиела, София, Ref, Рецензирано, International 2018
4 Савина Михайлова-Големинова, Финансови правни отношения в системата на публичните средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, ISBN:ISBN: 978-954-28-2394-0, Сиела, София, Рецензирано 2017
Научен проект
1 Савина Михайлова-Големинова, Академия за устойчиви инвестиции и финанси(ProjectId=4293) , Ръководител, Българска банка за развитие ЕАД, Номер на договора:80.05-1409/08.10.2021 2021
2 Савина Михайлова-Големинова, договори: № РД51-57/20.05.2020 г. за изпълнение с предмет: Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ 2021-2027, и РД 51-56/20.05.2020 г. с предмет: „Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ (ПМДРА) 2021-2027, подписани между Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и ДЗЗД „Ексанте Консулт“, Член, Министерство на земеделието, храните и горите 2021
3 Савина Михайлова-Големинова, „Изготвяне на анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване на характера на осъществяваната от тях дейност“ с Възложител Агенция за публични предприятия и контрол. , Член, Агенция за публични предприятия 2020
4 Савина Михайлова-Големинова, „Изготвяне на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година“, Проект № BG16M1OP001-5.001-0027“, Член, Министруство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 2020
5 Савина Михайлова-Големинова, Академия за данъци и мита. (ProjectId=4296) , Ръководител, Адвокатско сдружение"Ърнст енд Янг", Номер на договора:80-05-1494/17.07.2020 2020
Статия в научно списание
1 Савина Михайлова-Големинова, Марина Лапина, Алексей Иванов, Taxpayers’s under the Double Tax Avoidance Agreements and “Digital” Permanent Establishment, „Analizy i Studia CASP“, issue:бр.1/9/ май, 2020, pages:1-7, ISSN (online):ISSN 2451-0475, Ref, International, PhD 2020
2 Савина Михайлова-Големинова, Финансовият контрол, Общество и право, брой:1, 2020, стр.:40-56, ISSN (print):ISSN 0204-85-23, Ref 2020
3 Савина Михайлова-Големинова, Constitutional Identity and Direct Taxation, Financial Law Review, 2019, pages:124-128, ISSN (print): , ISSN (online):2299-6834 , Ref 2019
4 Савина Михайлова-Големинова, BULGARIAN FINANCIAL LAW AND THE EUROPEAN LEGAL AND FINANCIAL SYSTEM , Financial Law Review, issue:4, 2018, pages:39-50, ISSN (online):2299-6834, Ref 2018
5 Савина Михайлова-Големинова, КОНТРОЛ ЗА ЗАКОННОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ-10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО, Общество и право, брой:2, 2018, стр.:3-21, ISSN (print): 0204-85-23, Ref 2018
6 Савина Михайлова-Големинова, Регионално сътрудничество и основни ценности на Европейския съюз , Общество и право, брой:7, 2018, стр.:78-87, ISSN (print):0204-85-23, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
7 Савина Михайлова-Големинова, Финансови корекции по проекти съфинансирани от ЕСИФ, „Икономически и социални алтернативи”, брой:2, 2018, стр.:88-93, ISSN (print):1314-6556, Ref 2018
8 Савина Михайлова-Големинова, Преодоляване на окончателния характeр на съдебни решения и на административни актове, Общество и право, брой:4, 2017, стр.:95-102, ISSN (print): 0204-85-23, Ref 2017
9 Савина Михайлова-Големинова, Challenges and Opportunities Facing the Legal and Institutional Framework for the Management of ESI Funds in Bulgaria, EStIF - European Structural and Investment Funds Journal, vol:Volume 3 (2015), Issue 4, 2015, pages:239-243, ISSN (print):2196-8268, Ref, International 2015
10 Савина Михайлова-Големинова, Относно спрените оперативни програми за програмен период 2007-2013 и предизвикателствата на новия програмен период 2014-2020г, общество и право, брой:10, 2014, стр.:3-17, ISSN (print): 0204-85-23, Ref 2014
11 Савина Михайлова-Големинова, Topical issues of electronic Democracy, Justel, 2013, ISSN (print):1697-3046, Ref 2013
12 Савина Михайлова-Големинова, Държавни органи за управление и контрол в системата на публичните средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз., Норма, 2013, стр.:34-58, ISSN (print): 1314-5126, Ref 2013
13 Савина Михайлова-Големинова, Управлението на средствата от ЕС трябва да се възложи със закон на министъра на финансите, Правен свят, 2013 2013
14 Савина Михайлова-Големинова, Политиката на сближаване на Европейския съюз- програмен период 2007-2013 г. и 2014-2020г. , Общество и право, брой:№3, 2012, стр.:86-103, ISSN (print): 0204-85-23, Ref 2012
15 Савина Михайлова-Големинова, Електронната демокрация в България. , Де юре, брой:2, 2011, стр.:43-47, ISSN (print):1314-2593, Ref 2011
16 Савина Михайлова-Големинова, Правен режим на държавните помощи и оперативните програми на България, Правен свят, брой:9, 2011, стр.:86-92, ISSN (print):1312-51-76, Ref 2011
17 Савина Михайлова-Големинова, д-р Клара Добрев, д-р Петър Хейл, Електронната демокрация и електронното правителство в България. В съавт.Клара Добрев и Петър Хейл , Правен свят, 2010, №4, 107-108, 2010, стр.:107-108, ISSN (print): 1312-51-76, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
18 Савина Михайлова-Големинова, Електронната търговия и облагането й с данък върху добавената стойност, Правна мисъл, том:4, брой:4, 2004, стр.:93-108, Ref 2004
19 Савина Михайлова-Големинова, Електронната търговия и международното данъчно облагане , Право без граници, том:2, брой:2, 2002, стр.:10-15, Ref 2002
20 Савина Михайлова-Големинова, Промени в Закона за данъчната администрация , Търговско и данъчно право, том:3, брой:3, 1996, стр.:68-75, Ref 1996
21 Савина Михайлова-Големинова, Евелина Димитрова, Относно организационните финансови правоотношения , Правна мисъл, том:2, брой:2, 1995, стр.:95-98, ISSN (print):1310-7348, Ref 1995
Статия в поредица
Савина Михайлова-Големинова, Обжалване данъчния облагателен акт , право, том:Списание закон, брой:4, 1993 1993
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Савина Михайлова-Големинова, CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK OF STATE-OWNED ENTERPRISES IN BULGARIA AND ITS DIGITALIZATION, „ПРАВО И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА” ”LAW AND DIGITALIZATION” Зборник сажетака Collection of summaries Ниш, април 2021, editor/s:Проф. др Горан Обрадовић, Publisher:Правни факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Law, University of Niš, 2021, pages:138-140, ISSN (print):978-86-7148-279-0, Ref, International 2021
2 Савина Михайлова-Големинова, Финансовият контрол и одит-традиции и перспективи, Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса, редактор/и:проф.Валери Димитров, издателство:Издателски комплекс-УНСС, 2019, стр.:98-102, ISBN:978-619-232-191-8, Ref 2019
3 Савина Михайлова-Големинова, Rule of Law Infringements in the Field of European Structural and Investment Funds Management., Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century. , editor/s:Мартин Белов, Publisher:The Hague: Eleven publ., 2018, pages:329-339, ISBN:978-94-6236-858-3, Ref, International 2018
4 Савина Михайлова-Големинова, други, КОНТРОЛ ЗА ЗАКОННОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ-10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО, "10 години България в Европейския съюз-въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството", редактор/и:проф.д.ю.н. Райна Николова доцл Веселина Манева, издателство:Нов български университет ISBN 978-619-233-025-5, 2018, стр.:244-259, ISBN:978-619-233-025-5, Ref 2018
5 Савина Михайлова-Големинова, Сашо Пенов, Management and control of European Structural and Investment Funds in Bulgaria , International Scientific Conference 'Legal, Social and Political control in national, international and EU law', Publisher:Faculty of Law, University of Niš, 2016, pages:731-741, ISSN (print):978-86-7148-229-5, Ref 2016
6 Савина Михайлова-Големинова, РОЛЯ НА ФИНАНСОВИТЕ И КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ., Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от ЕС, издателство:Софийски университет, 2016, стр.:355-368, ISBN: 978-954-07-4203-8, Ref 2016
7 Савина Михайлова-Големинова, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКА: НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ПО КОНФИСКАЦИЯ И ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА Сравнителен доклад, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКА: НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ПО КОНФИСКАЦИЯ И ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА Сравнителен доклад, 2015, ISBN:978-954-2999-11-9, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
8 Савина Михайлова-Големинова, Необходима ли е промяна в системата за управление и координация на публичните средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз в България., Сборник Научна Конференция „100 години Върховен административен съд”, София, издателство:Издадетлство на СУ, 2014, стр.:541-564, ISBN: 978-954-07-3794-2, Ref 2014
9 Савина Михайлова-Големинова, Финансови основи на държавното управление според Търновската конституция, Сборник 135 години от приемането на Търновската конституция., 2014, стр.:426-434, Ref 2014
10 Савина Михайлова-Големинова, Актуални въпроси на електронната демокрация., Римско и съвременно публично право. Сборник статии и доклади от Международната научна конференция, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и проведена в София на 21. Май 2012 , 2013, стр.:498-506, ISBN: 978-954-07-3477-4, Ref, Web of Science 2013
11 Савина Михайлова-Големинова, Development of e-Democracy in Bulgaria, Conference for E-Democracy and Open Government. Danube University Krems, Centre for E-Governance, Austria, 2012, pages:323-327, ISBN:90250525-5, Ref 2012
Студия в научно списание
1 Савина Михайлова-Големинова, Участието на финансовите и кредитните институции в системата за управление, наблюдение, контрол, координация и усвояване на средствата от Европейския съюз по линия на Структурните и Кохезионния фондове от Европейския съюз през програмен период 2007–2013 г, Общество и право, брой:№9 , 2012, стр.:3-18, ISSN (print):0204-85-23, Ref 2012
2 Савина Михайлова-Големинова, Участието на финансовите и кредитните институции в системата за управление, наблюдение, контрол, координация и усвояване на средствата от Европейския съюз по линия на Структурните и Кохезионния фондове от Европейския съюз през програмен период 2007–2013 г. , Общество и право, том:10, брой:10, 2012, стр.:53-70, Ref 2012
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Савина Михайлова-Големинова, Румяна Михайлова, Екатерина Тархова, Инструменти на защитата на правата на човека. Особено значение на Хартата на основните права на Европейския съюз като източник на първичното право на правото на Европейския съюз в практиката на българските съдилища. , „Източниците на правото – съвременни национално- и международноправни аспекти“, издателство:Издателство на СЕУ, 2022, ISBN:под печат 2022
2 Савина Михайлова-Големинова, Марина Лапина, Financial control reform in the Russian Federation and Bulgaria, ТАМОЖЕННЫЕ СПОРЫ. БАНКОВСКИЕ И СТРАХОВЫЕ СПОРЫ МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКИХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ (20 НОЯБРЯ 2020 г., 28 М, editor/s:И.А. Цинделиани, зав. кафедрой финансового права РГУП, профессор кафедры, канд. юрид. наук, доцент Т.А. Вершило, заместитель зав. кафедрой финансового права РГУП по научной работе, канд. юрид. наук, доцент, Publisher:Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ, 2021, pages:67-88, ISBN:978 5 93916 926 4, Ref, International 2021
3 Савина Михайлова-Големинова, International Initiatives in the Field of Taxation and European Law, International Scientific Conference: “Law and Multidisciplinarity” 12th and 13th April 2019 Faculty of Law, University of Niš, Publisher:Nis University, 2019, pages:263-274, ISSN (print):0350-8501, Ref 2019
4 Савина Михайлова-Големинова, Екатерина Тархова, Румяна Михайлова, Инструменти на защитата на правата на човека. Особено значение на Хартата на основните права на ЕС в практиката на българските съдилища , по Проект „ХЪБ – Как да прилагаме Хартата на основните права на ЕС на Балканите”, HUB: How to apply the Union’s Charter of fundamental rights on Balkans (JUST-AG-2016-04, Action grants to support European judicial training, Project № 763880), 2019, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
5 Савина Михайлова-Големинова, Accession Negotiation Challenges Facing Candidate countries in the Field of Taxation, Collection of Papers of the Law Faculty , University of Nis No79/2018, editor/s:prof. Irena Pejic, Publisher:Publication Centre Faculty of Law Nis University, Sebia, 2018, pages:115-139, ISSN (print):0350-8501, Ref 2018
6 Савина Михайлова-Големинова, Сашо Пенов, Юрий Кучев, Атанас Симеонов, Калин Славов, Ирена Георгиева, Проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС, Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от ЕС, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:21-64, ISBN:978-954-07-4203-8, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
Участие в конференция
1 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, “Court of Justice of the European Union: Recent VAT Case Law” 2021
2 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, IFA European Region in collaboration with EATLP: Reshaping the EU own resources and its impact on third countries 2021
3 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Corporate governance framework of the State-owned enterprises in Bulgaria and its Digitalization 2021
4 Секционен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Върховенството на закона и управлението на средствата по фондовете на Европейския съюз 2021
5 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, The Chemical Industry in Bulgaria - Investment Opportunities 2021
6 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, Нова система на собствените ресурси на ЕС 2021
7 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, “Blended learning in International Economics courses” 2021
8 Секционен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Sustainable Governance of the State-owned Enterprises: the Bulgarian Case 2021
9 Секционен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Female Tax Professional work - life balance: COVID version. 2021
10 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, Предизвикателства и възможности пред доброто управление на публичните предприятия модератор на панел 2021
11 Секционен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Връзка и взаимодействие на източниците на правото в областта на данъчното облагане 2021
12 Пленарен доклад, Савина Михайлова-Големинова, Corporate governance framework of the State-owned enterprises: the Bulgarian case study 2021
13 Присъствие, Савина Михайлова-Големинова, IFA Virtual Event 2020
Учебник
1 Савина Михайлова-Големинова, Основи на правото за средните училища.Част втора.Раздел V. Финансово право , ISBN:954-8706-37-7, Тилия, София, Рецензирано 1998
2 Савина Михайлова-Големинова, Евелина Димитрова, Финансово право на Република България, ISBN:954-8706-60-1, Тилия, София, Рецензирано 1996
Учебно помагало
1 Савина Михайлова-Големинова, Искра Александрова, Проф.д-р Жак Малерб, Мадлен Петрова, проф.д-р Теодор Седларски, Маруся Димитрова, проф.д-р Ганета Минкова, Иван Антов, гл. ас. д-р Цветан Мадански, Ирена Ставрева, Учебно помагало по данъци и мита, ISSN (online):, Софийски университет, Sofia, Рецензирано, International 2021
2 Савина Михайлова-Големинова, Евелина Димитрова, Ръководство по Финансово право, ISBN:954-649-418-6, Сиела, София, Рецензирано 2001
3 Савина Михайлова-Големинова, Евелина Димитрова, Основи на правото за средните училища.Част втора.Раздел V. Финансово право, ISBN:954-8706-37-7, Тилия, София, Рецензирано 1998