Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Дияна Тишева
Книга
Дияна Тишева, Складове от данни, Университетско издателство СУ Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2016
Научен проект
1 Дияна Тишева, Модифициран подход за оценка на адекватност на получени посредством числови методи прогнози за пазарен риск на индексни портфейли от акции, Член, 2016
2 Дияна Тишева, Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Член, ЕСФ - ОП РЧР, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0023-C0001 2013
3 Дияна Тишева, Създаване и устойчиво развитие на нова институционална форма "Докторантска академия по стопански и управленски науки" (ДАСУН) за образователна, квалификационна и научна реализация на докторанти и млади учени в СУ "Св. Климент Охридски", Член, ЕСФ - ОП РЧР, Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0012-C0001 2012
Научно ръководство
1 Дияна Тишева, Разработване и внедряване на склад от данни и решение за бизнес разузнаване в застрахователна компания, СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ дипломна работа:Диана Истилиянова Бедерева 2015
2 Дияна Тишева, "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ В БАНКА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА СКЛАД ОТ ДАННИ И ИНТЕГРИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕЙТА КУБОВЕ И МАРТОВЕ", СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ дипломна работа:Иван Цветанов Диков PMP&CBAP 2013
3 Дияна Тишева, Подобряване на интеграцията на система за управление и анализ на корпоративната информация върху склад от данни за нуждите на отдел „Банкиране на дребно“ в банкова организация в България, СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ дипломна работа:Никола Александров Димитров 2011
4 Дияна Тишева, “Стратегически и оперативни анализи с QlikView” , СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ дипломна работа:Севдалена Войнакова 2010
5 Дияна Тишева, Имплементация на решение за комуникации и съвместна работа Lotus software в Агенция „Митници” , СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ дипломна работа:Мирослава Ламбова Филчовска 2010
Статия в научно списание
1 Boyadzhieva D., Kolev B., Intuitionistic Fuzzy Data Quality Attribute Model and Aggregation of Data Quality Measurements, Intelligent Systems: From Theory to Practice, Studies in Computational Intelligence, том:299/2010, 2010, стр.:383-395, doi:10.1007/978-3-642-13428-9_18, Ref 2010
2 Boyadzhieva D., New Type of Similarity Measures for Intuitionistic Fuzzy Sets Based on the Different Operations “Subtraction”, Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, том:63, брой:7, 2010, стр.:993-998, Ref, Web of Science 2010
Статия в поредица
1 Tisheva D., Riecan B., Atanassov K., On Intuitionistic Fuzzy Norms and Distances, Generated by the Intuitionistic Fuzzy Subtractions -'11 и -''11, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, брой:22, No 1, 2016, стр.:7-12, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
2 Boyadzhieva D., Multidimensional Intuitionistic Fuzzy Data Model, Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, брой:8, редактор/и:Krassimir Atanassov, Janusz Kacprzyk, Maciej Krawczak, Eulalia Szmidt , издателство:Polish Academy of Sciences, 2010, стр.:58-73 2010
3 Boyadzhieva D., A Generalized Net Model of the Process of Modeling an Economic Problem, Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, брой:7, 2008, стр.:115-123 2008
4 Boyadzhieva D., Generalized Nets with Extended Transition Type, Issues inIntuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, брой:7, 2008, стр.:124-131 2008
5 Boyadzhieva D., K. Atanasov, Two New Transition Types of Generalized Nets, Challenging Problems of Science, Computer Science: Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics, том:Foundations, брой:1, издателство:Academic Publishing House EXIT, Poland, 2008, стр.:85-90 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Д. Тишева, Г. Димитров, И. Добрев, Нов метод за комуникация между онлайн медии и читатели и анализ на общественото мнение, Годишник на „СУ Св. Климент Охридски,“ Стопански факултет, том 16, ISSN 1311-8420 , 2016 2016
2 Tisheva D., Teaching Self-Service BI in a Master Program of Business Administration, Proceedings of 4th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE 2014), 2014, стр.:465-471 2014
3 Netov, N., Tisheva, D., AN INTUITIONISTIC FUZZY APPROACH FOR AUTOMATIC EVALUATION AND COMPARISON OF ONLINE TEST ANSWERS, Conference Proceedings of the 6-th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, редактор/и:Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos, издателство:EuroMed Press, 2013, стр.:1598-1607, Ref 2013
4 Nikolay Netov, Tisheva, D., An Intuitionistic Fuzzy Approach for Automatic Evaluation and Comparison of Online Test Answers, Confronting Contemporary Business Challenges through Management Innovation, редактор/и:Demetris Vrontis, Yaakov Weber and Evangelos Tsoukatos, издателство:EuroMed Press, 2013, стр.:1684-1693, Ref 2013
5 Boyadzhieva D., Netov N., Assessment of student’s e-reading literacy by a methodology with intuitionistic fuzzy grades, OAR International Conference on "Educational Leadership, Knowledge & Technology Innovation in Cultural Diversity and Knowledge-based Society, Proceedings of OAR International Conference on "Educational Leadership, Knowledge & Technology Innovation in Cultural Diversity and Knowledge-based Society", 2011 2011
6 Boyadzhieva D., Netov N., Extension of a LMS to Support Analysis of Tacit Knowledge, Proceedings of 13th International Conference "ICT IN THE EDUCATION OF THE BALKAN COUNTRIES", 2010, стр.:66-72 2010
7 Tisheva, D., Netov, N., Extension of a LMS to Support Analysis of Tacit Knowledge, ICT in the education of the Balkan countries, издателство:Balkan Society for Pedagogy and Education, 2010, стр.:66-72 2010
8 Boyadzhieva D., Kolev B., Netov N., Intuitionistic Fuzzy Data Warehouse and Some Analytical Operations, Intelligent Systems (IS), 2010 5th IEEE International Conference, 2010, стр.:331-336, doi:10.1109/IS.2010.5548391, Ref 2010
9 Boyadzhieva D., Data Mining – Overview of the Technology and the Potential for Adoption in the Bulgarian Banking Industry, Towards a Knowledge-Based Society in Europe: Proceedings of the 10th International Conference of the Faculty of Economics and Business Administration at Sofia University ”St. Kl. Ohridski”, издателство:Peter Lang Publ. House, 2009, стр.:59-76 2009
10 Riecan B., D. Boyadzhieva, K. Atanassov, On Intuitionistic Fuzzy Subtraction, Related to Intuitionistic Fuzzy Negation 11, Proceedings of Fifth International Workshop on IFSs, Banska Bystrica, Slovakia, 2009, стр.:9-11 2009
11 Boyadzhieva D., Netov N., B. Kolev, Web-based Intuitionistic Fuzzy e-Learning System, Information Technologies for Business Management – Proceedings of the International Scientific Conference “40 Years Department of Computer Sciences at Economics University-Varna”, 2009, стр.:334-340 2009
12 Boyadzhieva D., А Framework for a Prototype of an Intuitionistic Fuzzy Expert System, Proceedings of Thirteenth International Conference on Intuitionistic Fuzzy Sets, 2009, стр.:1-9 2009
13 Boyadzhieva D., B. Kolev, An Extension of the Relational Model to Intuitionistic Fuzzy Data Quality Attribute Model, Proceedings of 4th International IEEE Conference on Intelligent Systems, 2008, стр.:1314-1319, doi:10.1109/IS.2008.4670520 2008
14 Boyadzhieva D., The Process of Modeling Economic Problems Presented as a Generalized Net with Intuitionistic Fuzzy Logic Elements, Proceedings of Ninth Int. Workshop on Generalized Nets, 2008, стр.:106-112 2008
15 Boyadzhieva D., Data Warehousing and Business Intelligence in the Spotlight – the case for the Bulgarian Banks, Годишник на „СУ Св. Климент Охридски,“ Стопански факултет, 2007, стр.:227-238 2007
16 Boyadzhieva D., Dayparting in Internet: the Bulgarian case, Годишник на „СУ Св. Климент Охридски,“ Стопански факултет, 2005, стр.:187-210 2005
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Дияна Тишева, Survey of the Student’s Attitude Towards the Self-Service BI as a Topic in the Curriculum of the Information Systems and Technologies Course from an MBA Program 2015
2 Секционен доклад, Дияна Тишева, Teaching Self-Service BI in a Master Program of Business Administration 2014
3 Секционен доклад, Diana Tisheva, An Intuitionistic Fuzzy Approach for Automatic Evaluation and Comparison of Online Test Answers 2013
4 Секционен доклад, Nikolay Netov, Assessment of student’s e-reading literacy by a methodology with intuitionistic fuzzy grades 2011
5 Секционен доклад, Дияна Тишева, Intuitionistic Fuzzy Data Warehouse and Some Analytical Operations 2010
6 Секционен доклад, Дияна Тишева, Extension of a LMS to Support Analysis of Tacit Knowledge 2010
7 Секционен доклад, Krassimir Atanassov, On Intuitionistic Fuzzy Subtraction, Related to Intuitionistic Fuzzy Negation 11 2009
8 Секционен доклад, Дияна Тишева, Web-based Intuitionistic Fuzzy e-Learning System 2009
9 Секционен доклад, Дияна Тишева, А Framework for a Prototype of an Intuitionistic Fuzzy Expert System 2009
10 Секционен доклад, Дияна Тишева, An Extension of the Relational Model to Intuitionistic Fuzzy Data Quality Attribute Model 2008
11 Секционен доклад, Дияна Тишева, The Process of Modeling Economic Problems Presented as a Generalized Net with Intuitionistic Fuzzy Logic Elements 2008
12 Секционен доклад, Дияна Тишева, Data Mining – Overview of the Technology and the Potential for Adoption in the Bulgarian Banking Industry 2007
13 Секционен доклад, Дияна Тишева, Data Warehousing and Business Intelligence in the Spotlight – the case for the Bulgarian Banks 2006
Учебник/Учебно помагало
Дияна Тишева, Информационни системи и средства за бизнес анализ, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2016