Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Милена Миленова
Научен проект
1 Милена Миленова, Насърчаване на развитието на специалност Новогръцка филология / Promotion of Modern Greek Philology at Sofia University, Член, Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation 2023
2 Милена Миленова, Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване, Ръководител, МОН, Номер на договора:№ Кп-06-Н40/11, Член, 2023
3 Милена Миленова, Развитие на капацитета на специализанти постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06 - 0045 2013
Превод на книга
Dragomira Valceva, Milena Milenova, Dimitar Radev, Vasilios Telios. Οντολογία του Δικαίου , ISBN:9543210756, Iztok-Zapad, София 2004
Статия в научно списание
Milena Milenova, Stress effects on the spectral mean of the voiceless alveolar sibilants in Bulgarian and Modern Greek, Linguistic problems, vol:II, issue:2, 2021, pages:205-213, ISSN (print):2682-9673, Ref 2021
Статия в поредица
Milena Milenova, Diminutive Suffixes in Bulgarian, Patras Working Papers in Linguistics, том:Special Issue: Morphology, брой:1, редактор/и:Prof. Angela Ralli, издателство:Patras: Magnisalis Press, 2009, стр.:127-147, Ref 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Milena Milenova, Milenova, M. & Nicolaidis, K. (2021). Spectral characteristic of Bulgarian and Greek sibilants. Studies in Greek Linguistics 41, pp. 153-162. http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_41_153_162.pdf, Studies in Greek Linguistics 41, 2021, pages:153-162, ISSN (print):1106-9325, ISBN:978-960-231-206-3, International 2021
2 Milena Milenova, Vowel reduction in the interlanguage phonology of Bulgarian learners of Modern Greek - an acoustic study, Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2017, редактор/и:Elena Babatsouli, 2017, стр.:186-192 2017
3 Милена Миленова, Коартикулационна вариативност на сибилантите /s/ и /z/ в българския и новогръцкия език, Нови направления в синхронната и диахронната фонетика и фонология, редактор/и:Мадлен Данова, Снежина Димитрова, Мира Ковачева, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2017, стр.:77-90, ISBN:978-954-07-4293-9 2017
4 Milena Milenova, The acquisition of new and similar sounds – evidence from Bulgarian learners of Modern Greek, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics. Rhodes: University of the Aegean., редактор/и:G. Kotzoglou et al. , 2014, стр.:1113-1121 2014
5 Милена Миленова, Акустични свойства на гласните [a] и [o] в междинната фонологична система на българи, които изучават новогръцки език като чужд , Осма конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:Проф. дфн Цветан Теофанов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:283-291 2012
6 Милена Миленова, Вокалната редукция в българския и новогръцкия език - съпоставително изследване, Девета конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии , редактор/и:Проф. д-р Димитър Веселинов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:32-39 2012
7 Милена Миленова, Наблюдения върху фонологичната компетентност на българи, които изучават новогръцки като чужд език, Шеста конференция на млади учени във Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:Камелия Сярова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011, стр.:15-23 2011
8 Milena Milenova, Η ανάπτυξη της πραγματολογικής επάρκειας στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας , Πρακτικά του Β' συνεδρίου των νεοελληνιστών των Βαλκανίων, редактор/и:Проф. Стойна Пороманска, издателство:Нов български университет, 2010, стр.:159-167 2010
9 Milena Milenova, Preliminary Observations on Derivational and Headedness Properties of Diminutive Suffixes in Bulgarian, Proceedings of the First Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics, редактор/и:Karasimos Ath., Vlachos Chr., Dimela E., Giakoumelou M., Pavlakou M., Koutsoukos N., Bougounikolou D., издателство:University of Patras, 2009, стр.:110-122 2009
10 Milena Milenova, Η εφαρμογή της ολιστικής προσέγγισης στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης στο επίπεδο των αρχαρίων , 3ο Διεθνές Συνέδριο για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας: Αθήνα 22-23 Οκτωβρίου 2004: πρακτικά συνεδρίου. , editor/s:Θανάσης Αγάθος (κ.ά), Publisher:Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 2009, pages:417-426 2009
11 Милена Миленова, За функцията на обръщенията, които изразяват близост, привързаност и обич в новогръцкия език, Интеркултурна комуникация, редактор/и:Весела Кацарова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2007, стр.:35-43 2007
12 Милена Миленова, Социална дистанция и стратегии на учтивостта в българския и гръцкия език, Словото класическо и ново, редактор/и:Ина Кирякова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2007, стр.:72-79 2007
13 Милена Миленова, Ένα θεωρητικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής προφορικού λόγου των σπουδαστών της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας, Τέχνη Γραμματική: Сборник в чест на Стойна Пороманска, редактор/и:Проф. д-р Кирил Павликянов, издателство:София: Фабер, 2005, стр.:214-230 2005
Студия в сборник (на конференция и др.)
Милена Миленова, Борис Вунчев, Преглед на издадените книги, студии, монографии и защитени дисертации и хабилитационни трудове по новогръцки език и литература от преподаватели и докторанти на специалност „Новогръцка филология” от създаването на специалността до наши дни., Studia Classica Serdicensia № 6. 20 години специалност „Новогръцка филология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, редактор/и: Борис Вунчев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:96-132, ISBN:978-954-07-3682-2, doi: , PhD 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Милена Миленова, Spectral differentiation in female and male alveolar sibilants 2023
2 Секционен доклад, Milena Milenova, The learnability of new fricative sounds: evidence from Bulgarian learners of Modern Greek 2022
3 Секционен доклад, Milena Milenova, Which is more difficult: the learning of new L2 sounds or the unlearning of L1 phonological rules? 2022
4 Секционен доклад, Milena Milenova, Spectral differentiation between alveolar and post-alveolar sibilants: evidence from Bulgarian 2022
5 Секционен доклад, Milena Milenova, Stress effects on the spectral mean of the voiceless alveolar sibilants in Bulgarian and Modern Greek 2021
6 Секционен доклад, Milena Milenova, The acquisition of Modern Greek interdental and alveolar fricatives by beginner Bulgarian learners 2021
7 Секционен доклад, Milena Milenova, Katerina Nicolaidis, Spectral characteristics of Bulgarian and Greek sibilants 2021
8 Секционен доклад, Milena Milenova, Sibilant-vowel coarticulation: acoustic data from Bulgarian and Modern Greek 2019
9 Секционен доклад, Милена Миленова, Модел за обучение в произношение на новогръцки език 2019
10 Секционен доклад, Milena Milenova, The effectiveness of two models of pronunciation instruction for the acquisition of fricatives by Bulgarian learners of Modern Greek 2017
11 Секционен доклад, Milena Milenova, The production of Modern Greek sibilants by Bulgarian learners – an acoustic study 2016
12 Секционен доклад, Милена Миленова, Коартикулационна вариативност на сибилантите /s/ и /z/ в българския и новогръцкия език 2016
13 Секционен доклад, Milena Milenova, The production of new and similar fricatives by Bulgarian learners of Modern Greek 2015
14 Секционен доклад, Milena Milenova, The Production of Similar Vowel Categories by Bulgarian Learners of Modern Greek 2014
15 Секционен доклад, Milena Milenova, The Acquisition of New and Similar Sounds - Evidence from Bulgarian Learners of Modern Greek 2013
16 Секционен доклад, Milena Milenova, Segmental Acquisition by Bulgarian Learners of Modern Greek 2013
17 Секционен доклад, Milena Milenova, Vowel reduction in Bulgarian and Modern Greek - a comparative study 2011