Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Милена Миленова
Научен проект
Милена Миленова, Развитие на капацитета на специализанти постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06 - 0045 2013
Превод на книга
Dragomira Valceva, Milena Milenova, Dimitar Radev, Vasilios Telios. Οντολογία του Δικαίου , ISBN:9543210756, Iztok-Zapad, София 2004
Статия в поредица
Milena Milenova, Diminutive Suffixes in Bulgarian, Patras Working Papers in Linguistics, том:Special Issue: Morphology, брой:1, редактор/и:Prof. Angela Ralli, издателство:Patras: Magnisalis Press, 2009, стр.:127-147, Ref 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Milena Milenova, Vowel reduction in the interlanguage phonology of Bulgarian learners of Modern Greek - an acoustic study, Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2017, редактор/и:Elena Babatsouli, 2017, стр.:186-192 2017
2 Милена Миленова, Коартикулационна вариативност на сибилантите /s/ и /z/ в българския и новогръцкия език, Нови направления в синхронната и диахронната фонетика и фонология, редактор/и:Мадлен Данова, Снежина Димитрова, Мира Ковачева, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2017, стр.:77-90 2017
3 Milena Milenova, The acquisition of new and similar sounds – evidence from Bulgarian learners of Modern Greek, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics. Rhodes: University of the Aegean., редактор/и:G. Kotzoglou et al. , 2014, стр.:1113-1121 2014
4 Милена Миленова, Акустични свойства на гласните [a] и [o] в междинната фонологична система на българи, които изучават новогръцки език като чужд , Осма конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:Проф. дфн Цветан Теофанов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:283-291 2012
5 Милена Миленова, Вокалната редукция в българския и новогръцкия език - съпоставително изследване, Девета конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии , редактор/и:Проф. д-р Димитър Веселинов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:32-39 2012
6 Милена Миленова, Наблюдения върху фонологичната компетентност на българи, които изучават новогръцки като чужд език, Шеста конференция на млади учени във Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:Камелия Сярова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011, стр.:15-23 2011
7 Milena Milenova, Η ανάπτυξη της πραγματολογικής επάρκειας στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας , Πρακτικά του Β' συνεδρίου των νεοελληνιστών των Βαλκανίων, редактор/и:Проф. Стойна Пороманска, издателство:Нов български университет, 2010, стр.:159-167 2010
8 Milena Milenova, Preliminary Observations on Derivational and Headedness Properties of Diminutive Suffixes in Bulgarian, Proceedings of the First Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics, редактор/и:Karasimos Ath., Vlachos Chr., Dimela E., Giakoumelou M., Pavlakou M., Koutsoukos N., Bougounikolou D., издателство:University of Patras, 2009, стр.:110-122 2009
9 Milena Milenova, Η εφαρμογή της ολιστικής προσέγγισης στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης στο επίπεδο των αρχαρίων , 3ο Διεθνές Συνέδριο για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας: Αθήνα 22-23 Οκτωβρίου 2004: πρακτικά συνεδρίου. , editor/s:Θανάσης Αγάθος (κ.ά), Publisher:Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 2009, pages:417-426 2009
10 Милена Миленова, За функцията на обръщенията, които изразяват близост, привързаност и обич в новогръцкия език, Интеркултурна комуникация, редактор/и:Весела Кацарова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2007, стр.:35-43 2007
11 Милена Миленова, Социална дистанция и стратегии на учтивостта в българския и гръцкия език, Словото класическо и ново, редактор/и:Ина Кирякова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2007, стр.:72-79 2007
12 Милена Миленова, Ένα θεωρητικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής προφορικού λόγου των σπουδαστών της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας, Τέχνη Γραμματική: Сборник в чест на Стойна Пороманска, редактор/и:Проф. д-р Кирил Павликянов, издателство:София: Фабер, 2005, стр.:214-230 2005
Студия в сборник (на конференция и др.)
Милена Миленова, Борис Вунчев, Преглед на издадените книги, студии, монографии и защитени дисертации и хабилитационни трудове по новогръцки език и литература от преподаватели и докторанти на специалност „Новогръцка филология” от създаването на специалността до наши дни., Studia Classica Serdicensia № 6. 20 години специалност „Новогръцка филология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, редактор/и: Борис Вунчев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:96-132, ISBN:978-954-07-3682-2, doi: , PhD 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Милена Миленова, Модел за обучение в произношение на новогръцки език 2019
2 Секционен доклад, Milena Milenova, Sibilant-vowel coarticulation: acoustic data from Bulgarian and Modern Greek 2019
3 Секционен доклад, Milena Milenova, The effectiveness of two models of pronunciation instruction for the acquisition of fricatives by Bulgarian learners of Modern Greek 2017
4 Секционен доклад, Milena Milenova, The production of Modern Greek sibilants by Bulgarian learners – an acoustic study 2016
5 Секционен доклад, Милена Миленова, Коартикулационна вариативност на сибилантите /s/ и /z/ в българския и новогръцкия език 2016
6 Секционен доклад, Milena Milenova, The production of new and similar fricatives by Bulgarian learners of Modern Greek 2015
7 Секционен доклад, Milena Milenova, The Production of Similar Vowel Categories by Bulgarian Learners of Modern Greek 2014
8 Секционен доклад, Milena Milenova, The Acquisition of New and Similar Sounds - Evidence from Bulgarian Learners of Modern Greek 2013
9 Секционен доклад, Milena Milenova, Segmental Acquisition by Bulgarian Learners of Modern Greek 2013
10 Секционен доклад, Milena Milenova, Vowel reduction in Bulgarian and Modern Greek - a comparative study 2011