Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Ани Бурова
Доклад на конференция
1 Ани Бурова, Мистифицираното авторство - биографизъм, персонализъм, концептуализъм, Модернизъм и постмодернизъм. Мистика и мистификация, България/София 2017 2017
2 Ани Бурова, Рецептивен модел на съвременната българска литература в чешки контекст, Езици, култури, комуникации, България/Велико Търново 2017 2017
3 Ани Бурова, "Да освободиш бъдещето от миналото?" Какво означава да бъдеш източноевропейски писател според съвременните източноевропейски писатели , Юбилейни четения "Неукраинисти за украинистиката", България/София 2017 2017
4 Ани Бурова, Актуалност на определението "източноевропейски литератури" в съвременния литературен контекст, Надмощие и приспособяване, България/София 2017 2017
5 Ани Бурова, Участие в дискусия, Втори международен филологически форум за студенти и докторанти, България 2016 2016
6 Ани Бурова, Участие в дискусия, Шеста национална среща на бохемистите в България 2016 2016
7 Ани Бурова, Столетие по-късно: Пенчо Славейков и литературата от 90-те години на XX век. , Международна научна конференция „150 години от рождението на Пенчо Славейков“, България 2016 2016
8 Ани Бурова, Образът на литературоведа в съвременната проза, Филологическият проект – кризи и перспективи, България 2015 2015
9 Ани Бурова, Участие в дискусия, Международен филологически форум за студенти и докторанти, организиран от ФСлФ на СУ „Св. Климент Охридски“, 13-16 ноември 2014 2014
10 Ани Бурова, Пространства, маршрути, географии на писателската биография (Към генеалогията на едно литературно поколение), Пространство и движение в славянските езици, литератури и култури, София, 9-10 май 2014 2014
11 Ани Бурова, Участие в дискусия , Пета национална среща на бохемистите в България, 25-26 април 2014 2014
12 Ани Бурова, За една рецептивна асиметрия (преводна рецепция на българската литература в Чехия и на чешката литература в България през последните две десетилетия), Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалността „Славянска филология“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“, 16-17 октомври 2014 2014
13 Ани Бурова, Памет и антиутопия, Езици на паметта в литературния текст, София, 26 - 27 април 2013 2013
14 Ани Бурова, Поредицата "Малка чешка библиотека" на "Бохемия клуб" в контекста на рецепцията на чешката литература в България през последните двадесет години, 20 години "Бохемия клуб", София, 23 октомври 2013 2013
15 Ани Бурова, Метаморфозите на една културна утопия: представите за Средна Европа в съвременната литература, Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 10 май 2013 2013
16 Ани Бурова, Участие в дискусия, Четвърта национална среща на бохемистите в България, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 18-19 октомври 2012 2012
17 Ани Бурова, Образи на близкото миналото от втората половина на XX век в съвременната чешка проза, Кръгла маса на чуждестранните стипендианти на Института по чешка литература към Академия на науките на Република Чехия, Чешка република, 18. 09. 2012 2012
18 Ани Бурова, Хоризонти на безнадеждността и надеждата: образите на смъртта в литературата на чешкия модернизъм, Единадесети национални славистични четения „Време и история в славянските езици, литератури и култури” , СУ „Св. Климент Охридски”, София, 19-21 април 2012 2012
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Ани Бурова и кол., Българска литература в превод на полски език (1990-2016). Специализиран периодичен печат. Библиография., 2016
2 Ани Бурова и кол., Българска литература в превод на чешки език(1990 – 2016) Специализиран периодичен печат. Библиография., 2016
3 Ани Бурова и кол., Критическа рецепция на българската литература в Полша (1990-2016). Специализиран периодичен печат. Библиография., 2016
4 Ани Бурова и кол., Критическа рецепция на българската литература в Чехия (1990 – 2016). Специализиран периодичен печат. Библиография., 2016
5 Ани Бурова и кол., Съпоставителни изследвания на славянските литератури в България (1990-2016). Специализиран периодичен печат. Библиография., 2016
6 Ани Бурова, Критическа рецепция на българската литература в Чехия (1990-2015). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2015
7 Ани Бурова и кол., Критическа рецепция на чешката литература в България (1990 – 2015). Специализиран периодичен печат. Библиография., 2015
8 Ани Бурова, Преводна рецепция на българската литература в Чехия(1990-2015). Специализиран периодичен печат. Библиография., 2015
9 Ани Бурова и кол., Чешка литература в превод на български език (1990-2015). Специализиран периодичен печат. Библиография., 2015
10 Ани Бурова , Българска литература в превод на чешки език (1990 - 2014). Библиография., 2014
11 Ани Бурова и кол., Критическа рецепция на българската литература в съответните славянски страни. Книги и монографии (1990 – 2014). Библиография., 2014
12 Ани Бурова и кол., Критическа рецепция на славянските литератури в България. Книги и монографии (1990 – 2014). Библиография., 2014
13 Ани Бурова и кол., Чешка литература в превод на български език (1990 - 2014). Библиография. , 2014
14 Ани Бурова, Автор. В: Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник (речникова статия)., 2013
15 Ани Бурова, Нови медии. В: Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник (речникова статия)., 2013
16 Ани Бурова, Роман. В: Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник (речникова статия)., 2013
17 Ани Бурова и кол., Еквивалентен словник (терминология). В: Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник., 2011
18 Ани Бурова, Авторефлексивна проза (уводен текст към тематичен брой на "Литературен вестник")., Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 12 1999
Книга
Ани Бурова, Литературата и фрагментаризираният свят., Парадигма, София, Рецензирано 2014
Научен проект
1 Ани Бурова, Рецептивни модели на съвременната българска литература в превод на славянски езици (1990 - 2017), Ръководител, СУ, Номер на договора:№ 80-10-161/ 21.04.2017 2017
2 Ани Бурова, Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в съответните страни, III етап, Ръководител, СУ, Номер на договора:№ 148/2016 2016
3 Ани Бурова, Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в съответните страни, II етап, Член, СУ, Номер на договора:№ 205/2015 2015
4 Ани Бурова, Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в съответните страни, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2014
5 Ани Бурова, Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник, II етап, Член, СУ, Номер на договора:57 / 2013 2013
6 Ани Бурова, Научен форум – Единадесети национални славистични четения 19 – 22. 04./ 2012 г. СУ – София , Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора: № 062/05.04.2012 2012
7 Ани Бурова, Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник, 1 етап, Член, СУ, Номер на договора:№ 063 / 15.04.2011 2011
Научно ръководство
1 Ани Бурова, Интелектуалците в абсурдистката драматургия на Тадеуш Ружевич, Славомир Мрожек и Вацлав Хавел, дипломна работа:Кристиян Янев 2016
2 Ани Бурова, Механизмите на мистификацията в романите на Ладислав Фукс, дипломна работа:Даная Георгиева 2016
3 Ани Бурова, Два романа за Краля на Шумава - културен, литературен и социален контекст, дипломна работа:Борислава Спасова 2015
4 Ани Бурова, Детството в поезията на Иржи Ортен, дипломна работа:Александра Савова 2015
5 Ани Бурова, Женските образи в романите на Милан Кундера, дипломна работа:Мариета Димитрова 2015
6 Ани Бурова, Мотивът за идентичността и бунта в произведенията на Карел Чапек ("РУР"), Евгений Замятин ("Ние") и Джордж Оруел ("1984")., дипломна работа:Стояна Веселинова 2015
7 Ани Бурова, Мотивът са пътя в романа "Сестра" на Яхим Топол, дипломна работа:Миглена Митова 2015
8 Ани Бурова, Трансформации на художествените пространства в прозата на Иржи Кратохвил, дипломна работа:Лилия Тодорова 2015
9 Ани Бурова, Аспекти на смърт и греховност в "Китка от народни предания" от К. Я. Ербен, дипломна работа:Теодора Топузлиева 2014
10 Ани Бурова, Влияние на интернет комуникацията върху художествената литература ("Среднощен дневник" на Максим Е. Маткин и "*log" на Райна Маркова ), дипломна работа:Велислава Йончева 2012
11 Ани Бурова, Прага и Бърно като литературни пространства в чешките постмодерни романи на Даниела Ходрова, Михал Айваз и Иржи Кратохвил, дипломна работа:Тиха Георгиева 2012
12 Ани Бурова, Проблемната идентичност в романите „Лягай долу, звяр!” и „Лейди Карнавал” на Иржи Кратохвил, дипломна работа:Дивна Дойчева 2012
13 Ани Бурова, Типологизация на героя Швейк в романа на Ярослав Хашек "Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война", дипломна работа:Диляна Василева 2012
Статия в научно списание
1 Ани Бурова, Домът на литературата (рецензия - Людмила Миндова, "Другата Итака - за дома на литературата"., Литературен вестник, брой:36, 2016, стр.3-3 2016
2 Ани Бурова, Стилизации на авторския субект и на лирическия Аз в поезията на чешкия модернизъм., Език и литература, брой:1/2, 2015, стр.241-252, Ref 2015
3 Ани Бурова, Когато фактът победи измислицата (рецензия - Мариус Шчигел, "Готланд")., Литературен вестник, брой:38 , 2013, стр.3-3 2013
4 Ани Бурова, Неограничените възможности на мистификацията (рецензия - Димитър Шопов, "Gavazov")., Литературен вестник, брой:27, 2013, стр.3-3 2013
5 Ани Бурова, Спасителните мисии на литературата (рецензия - Георги Господинов, "Невидимите кризи")., Литературен вестник, брой:19, 2013, стр.3-3 2013
6 Ани Бурова, Пътища и прегради на преводимостта. (Преводната рецепция на българската литература след 1989 г.). , Литературата, брой:5, 2010, стр.106-117 2010
7 Ani Burova, Překlady ze slovanských literatur v Bulharsku. Překlady bulharské literatury v zahraničí (2001-2005). , Navýchod, брой:ročník 6 - speciál , 2006, стр.5-7 2006
8 Ани Бурова, Романсът на Дора Габе (“Като две капки вода” на Витезслав Незвал). , Алтера, брой:10, 2005, стр.22-25 2005
9 Ани Бурова, Ефекти от наследството. “На Острова на блажените” и мистифицираните антологии на 90-те. , Литературен вестник, брой:41, 2003, стр.6-7 2003
Статия в поредица
Ани Бурова, Литературните направления на чешкия модернизъм - хомогенност и разнородност на художествените езици., Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, брой:98, редактор/и:Татяна Славова, Катя Станева, Гергана Дачева, Маргарита Младенова, Ростислав Станков, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.33-51 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ани Бурова, Образът на литературоведа в съвременната проза., Филологическият проект - кризи и перспективи. Сборник доклади от международна научна конференция (24 - 26 април 2015), редактор/и:Ирен Александрова, Йовка Тишева, Красимира Алексова, Мария Калинова, Николай Чернокожев, Петя Осенова, Ренета Божанкова, издателство:Фабер, 2016, стр.456-464 2016
2 Ани Бурова, За една рецептивна асиметрия (преводна рецепция на българската литература в Чехия и на чешката литература в България през последните две десетилетия)., Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от Международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност „Славянска филология“, редактор/и:Маринела Младенова, Михаела Кузмова, издателство:УИ "Неофит Рилски", 2015, стр.415-420 2015
3 Ани Бурова, Пространства, маршрути, географии на писателската биография (Към генеалогията на едно литературно поколение)., Пространство и движение в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения 9-10 май 2014, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2015, стр.173-178 2015
4 Ани Бурова, Памет и антиутопия., Езици на паметта в литературния текст. Доклади от годишната конференция на Факултет "Славянски филологии", СУ "Св. Климент Охридски", 2013, редактор/и:Амелия Личева, Кристина Йорданова, Милена Кирова, Надежда Стоянова, Петя Осенова, издателство:Фабер, 2014, стр.391-397 2014
5 Ани Бурова, Поредицата "Малка чешка библиотека" на "Бохемия клуб" в контекста на рецепцията на чешката литература в България през последните двадесет години., Юбилеен сборник 20 години "Бохемия клуб", редактор/и:Владимир Пенчев, издателство:Парадигма, 2014, стр.46-58 2014
6 Ани Бурова, Метаморфозите на една културна утопия: представите за Средна Европа в съвременната литература., Юбилейна международна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". 1963-2013", редактор/и:Христо Бонджолов, Тодор Моллов, Стоян Буров, Маргрета Григорова, Виргиния Колева, Людмила Костова, Боряна Братанова, издателство:УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, стр.135-141 2013
7 Ани Бурова, Възраждането като постмодерен сюжет (към типологията на българската и чешката литература от 90-те години на XX в.)., Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов, редактор/и:Калина Бахнева, Ани Бурова, Добромир Григоров, Елена Дараданова, Славея Димитрова, Валентина Пирова, Камен Рикев, Лидия Терзийска, Ина Христова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2012, стр.230-239 2012
8 Ани Бурова, Литературата в хоризонтите на утопията., Антологии и антологийно - между автора и текста. 1910 и след това, редактор/и:Пламен Антов, Маринели Димитрова, Георги Господинов, издателство:Издателски център "Боян Пенев", Институт за литература на БАН, 2012, стр.173-185 2012
9 Ани Бурова, Трансформационни процеси в литературата на чешкия модернизъм., Българската бохемистика днес, редактор/и:Христина Дейкова, Владимир Пенчев, издателство:Парадигма, 2012, стр.208-216 2012
10 Ани Бурова, Хоризонти на безнадеждността и надеждата: образите на смъртта в литературата на чешкия модернизъм., Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. II. Литературознание. Фолклор. , редактор/и:Ани Бурова, Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова,, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2012, стр.215-221 2012
11 Ани Бурова, Прекъсване и възстановяване на традицията. Българската литература в превод на чешки (1989 - 2010). , Българската литература в превод (1989-2010): статистики, коментари, препоръки, издателство:Фондация Next page, 2011 2011
12 Ани Бурова, Хипостазите на автора., Стоян Михайловски, Пенчо Славейков – ракурси на модерното. (Текстът е публикуван и в: Литературен вестник, бр. 30, 1999, с. 6 – 7)., редактор/и:Маринели Димитрова, Пламен Антов, Цветанка Еленкова, издателство:Институт за литература - БАН, Издателски център “Боян Пенев”, 2009, стр.259-268 2009
13 Ани Бурова, Употреби на времето., Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Боян Биолчев. , редактор/и:Ани Бурова, Славея Димитрова, Добромир Григоров, Камен Рикев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, , 2002, стр.357-361 2002
участие в редколегия
1 Ани Бурова, Сб. Пространство и движение в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения, София, 9-10 май 2014. Т. II. София: УИ „Св. Климент Охридски", участие в редколегия 2014
2 Ани Бурова, Сб. Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. I. Езикознание. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2012, участие в редколегия 2012
3 Ани Бурова и кол., Сб. Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. II. Литературознание. Фолклор. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2012, участие в редколегия 2012
4 Ани Бурова и кол., Сб. Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Панайот Карагьозов. София: УИ „Св. Климент Охридски”, участие в редколегия 2012
5 Ани Бурова, Литературен вестник, участие в редколегия 2006
6 Ани Бурова, сп. Homo Bohemicus, участие в редколегия 2006
Забелязани цитирания (23)