Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Ани Бурова
Доклад на конференция
1 Ани Бурова, Мистифицираното авторство - биографизъм, персонализъм, концептуализъм, Модернизъм и постмодернизъм. Мистика и мистификация, България/София 2017 2017
2 Ани Бурова, Рецептивен модел на съвременната българска литература в чешки контекст, Езици, култури, комуникации, България/Велико Търново 2017 2017
3 Ани Бурова, Преводна рецепция на чешката литература в България след 1989 г. - процеси и контексти, Преводът между конюнктурата и мисията. Посттоталитарни стратегии за представяне на чуждите литератури в България 2017 2017
4 Ани Бурова, Рецептивни модели на съвременната българска литература в превод на славянски езици, Славянските езици, литератури и култури в контакт (Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch), Словакия 2017 2017
5 Ани Бурова, "Да освободиш бъдещето от миналото?" Какво означава да бъдеш източноевропейски писател според съвременните източноевропейски писатели , Юбилейни четения "Неукраинисти за украинистиката", България/София 2017 2017
6 Ани Бурова, Актуалност на определението "източноевропейски литератури" в съвременния литературен контекст, Надмощие и приспособяване, България/София 2017 2017
7 Ани Бурова, Столетие по-късно: Пенчо Славейков и литературата от 90-те години на XX век. , Международна научна конференция „150 години от рождението на Пенчо Славейков“, България 2016 2016
8 Ани Бурова, Участие в дискусия, Шеста национална среща на бохемистите в България 2016 2016
9 Ани Бурова, Участие в дискусия, Втори международен филологически форум за студенти и докторанти, България 2016 2016
10 Ани Бурова, Образът на литературоведа в съвременната проза, Филологическият проект – кризи и перспективи, България 2015 2015
11 Ани Бурова, Участие в дискусия, Международен филологически форум за студенти и докторанти, организиран от ФСлФ на СУ „Св. Климент Охридски“, 13-16 ноември 2014 2014
12 Ани Бурова, Пространства, маршрути, географии на писателската биография (Към генеалогията на едно литературно поколение), Пространство и движение в славянските езици, литератури и култури, София, 9-10 май 2014 2014
13 Ани Бурова, Участие в дискусия , Пета национална среща на бохемистите в България, 25-26 април 2014 2014
14 Ани Бурова, За една рецептивна асиметрия (преводна рецепция на българската литература в Чехия и на чешката литература в България през последните две десетилетия), Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалността „Славянска филология“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“, 16-17 октомври 2014 2014
15 Ани Бурова, Памет и антиутопия, Езици на паметта в литературния текст, София, 26 - 27 април 2013 2013
16 Ани Бурова, Поредицата "Малка чешка библиотека" на "Бохемия клуб" в контекста на рецепцията на чешката литература в България през последните двадесет години, 20 години "Бохемия клуб", София, 23 октомври 2013 2013
17 Ани Бурова, Метаморфозите на една културна утопия: представите за Средна Европа в съвременната литература, Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 10 май 2013 2013
18 Ани Бурова, Участие в дискусия, Четвърта национална среща на бохемистите в България, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 18-19 октомври 2012 2012
19 Ани Бурова, Хоризонти на безнадеждността и надеждата: образите на смъртта в литературата на чешкия модернизъм, Единадесети национални славистични четения „Време и история в славянските езици, литератури и култури” , СУ „Св. Климент Охридски”, София, 19-21 април 2012 2012
20 Ани Бурова, Образи на близкото миналото от втората половина на XX век в съвременната чешка проза, Кръгла маса на чуждестранните стипендианти на Института по чешка литература към Академия на науките на Република Чехия, Чешка република, 18. 09. 2012 2012
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Ани Бурова и кол., Българска литература в превод на полски език (1990-2016). Специализиран периодичен печат. Библиография., 2016
2 Ани Бурова и кол., Българска литература в превод на чешки език(1990 – 2016) Специализиран периодичен печат. Библиография., 2016
3 Ани Бурова и кол., Критическа рецепция на българската литература в Полша (1990-2016). Специализиран периодичен печат. Библиография., 2016
4 Ани Бурова и кол., Критическа рецепция на българската литература в Чехия (1990 – 2016). Специализиран периодичен печат. Библиография., 2016
5 Ани Бурова и кол., Съпоставителни изследвания на славянските литератури в България (1990-2016). Специализиран периодичен печат. Библиография., 2016
6 Ани Бурова, Критическа рецепция на българската литература в Чехия (1990-2015). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2015
7 Ани Бурова и кол., Критическа рецепция на чешката литература в България (1990 – 2015). Специализиран периодичен печат. Библиография., 2015
8 Ани Бурова, Преводна рецепция на българската литература в Чехия(1990-2015). Специализиран периодичен печат. Библиография., 2015
9 Ани Бурова и кол., Чешка литература в превод на български език (1990-2015). Специализиран периодичен печат. Библиография., 2015
10 Ани Бурова , Българска литература в превод на чешки език (1990 - 2014). Библиография., 2014
11 Ани Бурова и кол., Критическа рецепция на българската литература в съответните славянски страни. Книги и монографии (1990 – 2014). Библиография., 2014
12 Ани Бурова и кол., Критическа рецепция на славянските литератури в България. Книги и монографии (1990 – 2014). Библиография., 2014
13 Ани Бурова и кол., Чешка литература в превод на български език (1990 - 2014). Библиография. , 2014
14 Ани Бурова, Автор. В: Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник (речникова статия)., 2013
15 Ани Бурова, Нови медии. В: Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник (речникова статия)., 2013
16 Ани Бурова, Роман. В: Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник (речникова статия)., 2013
17 Ани Бурова и кол., Еквивалентен словник (терминология). В: Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник., 2011
18 Ани Бурова, Авторефлексивна проза (уводен текст към тематичен брой на "Литературен вестник")., Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 12 1999
Книга
Ани Бурова, Литературата и фрагментаризираният свят., Парадигма, София, Рецензирано 2014
Научен проект
1 Ани Бурова, Рецептивни модели на съвременната българска литература в превод на славянски езици (1990 - 2017), Ръководител, СУ, Номер на договора:№ 80-10-161/ 21.04.2017 2017
2 Ани Бурова, Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в съответните страни, III етап, Ръководител, СУ, Номер на договора:№ 148/2016 2016
3 Ани Бурова, Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в съответните страни, II етап, Член, СУ, Номер на договора:№ 205/2015 2015
4 Ани Бурова, Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в съответните страни, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2014
5 Ани Бурова, Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник, II етап, Член, СУ, Номер на договора:57 / 2013 2013
6 Ани Бурова, Научен форум – Единадесети национални славистични четения 19 – 22. 04./ 2012 г. СУ – София , Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора: № 062/05.04.2012 2012
7 Ани Бурова, Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник, 1 етап, Член, СУ, Номер на договора:№ 063 / 15.04.2011 2011
Научно ръководство
1 Ани Бурова, Интелектуалците в абсурдистката драматургия на Тадеуш Ружевич, Славомир Мрожек и Вацлав Хавел, дипломна работа:Кристиян Янев 2016
2 Ани Бурова, Механизмите на мистификацията в романите на Ладислав Фукс, дипломна работа:Даная Георгиева 2016
3 Ани Бурова, Два романа за Краля на Шумава - културен, литературен и социален контекст, дипломна работа:Борислава Спасова 2015
4 Ани Бурова, Детството в поезията на Иржи Ортен, дипломна работа:Александра Савова 2015
5 Ани Бурова, Женските образи в романите на Милан Кундера, дипломна работа:Мариета Димитрова 2015
6 Ани Бурова, Мотивът за идентичността и бунта в произведенията на Карел Чапек ("РУР"), Евгений Замятин ("Ние") и Джордж Оруел ("1984")., дипломна работа:Стояна Веселинова 2015
7 Ани Бурова, Мотивът са пътя в романа "Сестра" на Яхим Топол, дипломна работа:Миглена Митова 2015
8 Ани Бурова, Трансформации на художествените пространства в прозата на Иржи Кратохвил, дипломна работа:Лилия Тодорова 2015
9 Ани Бурова, Аспекти на смърт и греховност в "Китка от народни предания" от К. Я. Ербен, дипломна работа:Теодора Топузлиева 2014
10 Ани Бурова, Влияние на интернет комуникацията върху художествената литература ("Среднощен дневник" на Максим Е. Маткин и "*log" на Райна Маркова ), дипломна работа:Велислава Йончева 2012
11 Ани Бурова, Прага и Бърно като литературни пространства в чешките постмодерни романи на Даниела Ходрова, Михал Айваз и Иржи Кратохвил, дипломна работа:Тиха Георгиева 2012
12 Ани Бурова, Проблемната идентичност в романите „Лягай долу, звяр!” и „Лейди Карнавал” на Иржи Кратохвил, дипломна работа:Дивна Дойчева 2012
13 Ани Бурова, Типологизация на героя Швейк в романа на Ярослав Хашек "Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война", дипломна работа:Диляна Василева 2012
Статия в научно списание
1 Ани Бурова, Актуалност на определението „източноевропейски лит ератури“ в съвременния литературен контекст, Алманах "Българска украинистика", брой:7, 2017, стр.147-155 2017
2 Ани Бурова, Домът на литературата (рецензия - Людмила Миндова, "Другата Итака - за дома на литературата"., Литературен вестник, брой:36, 2016, стр.3-3 2016
3 Ани Бурова, Стилизации на авторския субект и на лирическия Аз в поезията на чешкия модернизъм., Език и литература, брой:1/2, 2015, стр.241-252, Ref 2015
4 Ани Бурова, Когато фактът победи измислицата (рецензия - Мариус Шчигел, "Готланд")., Литературен вестник, брой:38 , 2013, стр.3-3 2013
5 Ани Бурова, Неограничените възможности на мистификацията (рецензия - Димитър Шопов, "Gavazov")., Литературен вестник, брой:27, 2013, стр.3-3 2013
6 Ани Бурова, Спасителните мисии на литературата (рецензия - Георги Господинов, "Невидимите кризи")., Литературен вестник, брой:19, 2013, стр.3-3 2013
7 Ани Бурова, Пътища и прегради на преводимостта. (Преводната рецепция на българската литература след 1989 г.). , Литературата, брой:5, 2010, стр.106-117 2010
8 Ani Burova, Překlady ze slovanských literatur v Bulharsku. Překlady bulharské literatury v zahraničí (2001-2005). , Navýchod, брой:ročník 6 - speciál , 2006, стр.5-7 2006
9 Ани Бурова, Романсът на Дора Габе (“Като две капки вода” на Витезслав Незвал). , Алтера, брой:10, 2005, стр.22-25 2005
10 Ани Бурова, Ефекти от наследството. “На Острова на блажените” и мистифицираните антологии на 90-те. , Литературен вестник, брой:41, 2003, стр.6-7 2003
Статия в поредица
Ани Бурова, Литературните направления на чешкия модернизъм - хомогенност и разнородност на художествените езици., Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, брой:98, редактор/и:Татяна Славова, Катя Станева, Гергана Дачева, Маргарита Младенова, Ростислав Станков, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.33-51 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ани Бурова, Столетие по-късно: Пенчо Славейков и литературата от 90-те години на XX век., Пенчо Славейков. 150 години от рождението му., редактор/и:Александра Антонова, Елка Трайкова, Миряна Янакиева, Пенка Ватова, издателство:Институт по литература - Издателски център "Боян Пенев", 2017, стр.462-473 2017
2 Ани Бурова, Образът на литературоведа в съвременната проза., Филологическият проект - кризи и перспективи. Сборник доклади от международна научна конференция (24 - 26 април 2015), редактор/и:Ирен Александрова, Йовка Тишева, Красимира Алексова, Мария Калинова, Николай Чернокожев, Петя Осенова, Ренета Божанкова, издателство:Фабер, 2016, стр.456-464 2016
3 Ани Бурова, За една рецептивна асиметрия (преводна рецепция на българската литература в Чехия и на чешката литература в България през последните две десетилетия)., Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от Международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност „Славянска филология“, редактор/и:Маринела Младенова, Михаела Кузмова, издателство:УИ "Неофит Рилски", 2015, стр.415-420 2015
4 Ани Бурова, Пространства, маршрути, географии на писателската биография (Към генеалогията на едно литературно поколение)., Пространство и движение в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения 9-10 май 2014, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2015, стр.173-178 2015
5 Ани Бурова, Памет и антиутопия., Езици на паметта в литературния текст. Доклади от годишната конференция на Факултет "Славянски филологии", СУ "Св. Климент Охридски", 2013, редактор/и:Амелия Личева, Кристина Йорданова, Милена Кирова, Надежда Стоянова, Петя Осенова, издателство:Фабер, 2014, стр.391-397 2014
6 Ани Бурова, Поредицата "Малка чешка библиотека" на "Бохемия клуб" в контекста на рецепцията на чешката литература в България през последните двадесет години., Юбилеен сборник 20 години "Бохемия клуб", редактор/и:Владимир Пенчев, издателство:Парадигма, 2014, стр.46-58 2014
7 Ани Бурова, Метаморфозите на една културна утопия: представите за Средна Европа в съвременната литература., Юбилейна международна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". 1963-2013", редактор/и:Христо Бонджолов, Тодор Моллов, Стоян Буров, Маргрета Григорова, Виргиния Колева, Людмила Костова, Боряна Братанова, издателство:УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, стр.135-141 2013
8 Ани Бурова, Възраждането като постмодерен сюжет (към типологията на българската и чешката литература от 90-те години на XX в.)., Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов, редактор/и:Калина Бахнева, Ани Бурова, Добромир Григоров, Елена Дараданова, Славея Димитрова, Валентина Пирова, Камен Рикев, Лидия Терзийска, Ина Христова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2012, стр.230-239 2012
9 Ани Бурова, Литературата в хоризонтите на утопията., Антологии и антологийно - между автора и текста. 1910 и след това, редактор/и:Пламен Антов, Маринели Димитрова, Георги Господинов, издателство:Издателски център "Боян Пенев", Институт за литература на БАН, 2012, стр.173-185 2012
10 Ани Бурова, Трансформационни процеси в литературата на чешкия модернизъм., Българската бохемистика днес, редактор/и:Христина Дейкова, Владимир Пенчев, издателство:Парадигма, 2012, стр.208-216 2012
11 Ани Бурова, Хоризонти на безнадеждността и надеждата: образите на смъртта в литературата на чешкия модернизъм., Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. II. Литературознание. Фолклор. , редактор/и:Ани Бурова, Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова,, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2012, стр.215-221 2012
12 Ани Бурова, Прекъсване и възстановяване на традицията. Българската литература в превод на чешки (1989 - 2010). , Българската литература в превод (1989-2010): статистики, коментари, препоръки, издателство:Фондация Next page, 2011 2011
13 Ани Бурова, Хипостазите на автора., Стоян Михайловски, Пенчо Славейков – ракурси на модерното. (Текстът е публикуван и в: Литературен вестник, бр. 30, 1999, с. 6 – 7)., редактор/и:Маринели Димитрова, Пламен Антов, Цветанка Еленкова, издателство:Институт за литература - БАН, Издателски център “Боян Пенев”, 2009, стр.259-268 2009
14 Ани Бурова, Употреби на времето., Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Боян Биолчев. , редактор/и:Ани Бурова, Славея Димитрова, Добромир Григоров, Камен Рикев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, , 2002, стр.357-361 2002
участие в редколегия
1 Ани Бурова, Сб. Пространство и движение в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения, София, 9-10 май 2014. Т. II. София: УИ „Св. Климент Охридски", участие в редколегия 2014
2 Ани Бурова, Сб. Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. I. Езикознание. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2012, участие в редколегия 2012
3 Ани Бурова и кол., Сб. Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. II. Литературознание. Фолклор. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2012, участие в редколегия 2012
4 Ани Бурова и кол., Сб. Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Панайот Карагьозов. София: УИ „Св. Климент Охридски”, участие в редколегия 2012
5 Ани Бурова, Литературен вестник, участие в редколегия 2006
6 Ани Бурова, сп. Homo Bohemicus, участие в редколегия 2006