Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Ренета Райкова

Author ID (SCOPUS):6508045918

Researcher ID (Web of Science):www.researchgate.net/profile/Reneta_Raykova

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-5125-675X
Глава от книга
E. Carminati, C. Doglioni, G. Gelabert, G. F. Panza, R. B. Raykova, E. Roca, F. Sabat, D. Scrocca, Evolution of the Western Mediterranean, Elsevier B. V., Ref, Рецензирано, International 2012
Дипломна работа
Ренета Благоева Райкова, Сеизмични източници – теория и графо-аналитични решения, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:акад. Людмил Христосков 1994
Дисертация д-р
Ренета Благоева Райкова, Строеж на земната кора и горната мантия в югоизточна Европа по повърхностни вълни, Геофизичен Институт (сега НИГГГ) на Българска Академия на Науките, Ръководител:ст. н. с. 1 ст. Светлана Николова 2005
Монография
Димчо Йосифов, Ради Радичев, Ренета Райкова, ГЕОФИЗИКА НА ЛИТОСФЕРАТА И МАНТИЙНА МЕТАЛОГЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ, ISBN:978-619-90939-6-2, Издателса къща на МГУ "Св. Иван Рилски", София 2020
Научен проект
1 Ренета Райкова, Моделиране на сеизмичността и определяне на сеизмоопасни зони в региона на България, Ръководител, , Номер на договора: КП-06-Русия/29 от 16.12.2020 2020
2 Ренета Райкова, Оценка на опасността от цунами в морските басейни от Югоизточна Европа, Член, , Номер на договора:№КП-06-КОСТ-7/24.09.2020 2020
3 Ренета Райкова, Тридименсионален модел на земната кора и горната мантия в района на Виртуалната Сеисмологична Мрежа на СУ, Ръководител, , Номер на договора:80-10-44/26.03.2020г 2020
4 Ренета Райкова, Нелинейна инверсия на дисперсионни данни от Виртуалната Сеизмологична Мрежа на Софийски Университет, Ръководител, 2019
5 Ренета Райкова, Разработване на система за ранно предизвестяване за природни бедствия Disaster alert , Член, МИЕ 2019
6 Ренета Райкова, Създаване на информационна база данни с измерванията от Виртуалната Сеизмична Мрежа на Софийски Университет (ВСМСУ), Ръководител, , Номер на договора:РД-22-864/08.04.2019 2019
7 Ренета Райкова, Построяване на карти на опасността от цунами за района на Черно море, Ръководител, , Номер на договора:80-10-215 2018
8 Ренета Райкова, Томография по данни от Виртуалната Сеизмична Мрежа на Софийски университет, Ръководител, , Номер на договора:80-10-214 2018
9 Ренета Райкова, Крос-корелация на записи от станциите на Виртуалната Сеизмична Мрежа на Софийски Университет., Ръководител, , Номер на договора:80-10-200 2017
10 Ренета Райкова, Числено моделиране на вълни цунами за региона на Егейско море., Ръководител, , Номер на договора:80-10-21 2017
11 Ренета Райкова, Изследване на регионалната сеизмичност на Балканския полуостров, регистрирана на Виртуалната Сеизмологична Мрежа на СУ, Ръководител, , Номер на договора:199/2016 2016
12 Ренета Райкова, Моделиране на аномални вълни в Черноморието., Ръководител, , Номер на договора:215/2016 2016
13 Ренета Райкова, Виртуална сеизмична мрежа на Софийски Университет, Ръководител, , Номер на договора:155/2015 2015
14 Ренета Райкова, Създаване на информационна база за изследване на сеизмичността и структурата на о. Ливингстън и околностите чрез провеждане на комплексни проучвания в района на Българската антарктическа база, Член, 2015
15 Ренета Райкова, Comparison between the present studies of surface waves in the Balkan Peninsula and the Bohemia massif: data, methods, techniques, results, Член, 2007
16 Ренета Райкова, PROMIRA: PROvadia Monitoring network – way for Improving Risk Assessment from natural and man-made hazards., Член, 2006
17 Ренета Райкова, Determination of free oscillations of the Earth and tidal waves from analysis of digital seismic data from Vitosha station., Член, 2005
18 Ренета Райкова, EMIRA: Environmental Monitoring Implement for Risk Assessment of natural and man-made hazard., Член, 2005
19 Ренета Райкова, Development of software for frequency-time analysis of very broadband seismic records from National seismic network and international seismic data centers., Член, 2003
20 Ренета Райкова, Modernization of Bulgarian National Seismic Network NOTSSI from analog to digital registration and transmission. , Член, 2003
21 Ренета Райкова, MEREDIAN-2: Mediterranean-European Rapid Earthquake Data Information and Archiving Network, Член, 2000
22 Ренета Райкова, Contemporary informative resources for compilation, transfer and processing of seismological data with investigation of the seismogenic structures in the territory of Bulgaria and surroundings. , Член, 1999
Научно ръководство
1 Ренета Райкова, Изследване на цунамигенни зони в Източното Средиземноморие, СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Люба Димова Димова 2019
2 Ренета Райкова, Зависимост на магнитуда от параметрите на източника, средата и приемника, СУ дипломна работа:Мария Филипова 2018
3 Ренета Райкова, Сеизмични скали – магнитуд, енергия и интензивност, дипломна работа:Мария Филипова 2017
4 Ренета Райкова, Вулканизъм и магматизъм, СУ дипломна работа:Десислава Латковска 2016
Редактор на издание нереферирано
Ренета Райкова, Предизвикателството на пионерите - 100 г. от рождението на проф. Петков, Редактор на издание нереферирано 2015
Статия в научно списание
1 L. Dimitrova, G. Georgieva, Pl. Raykova, V. Protopopova, I. Aleksandrova, M. Popova, D. Dimitrov, V. Gurev, R. Raykova, D. Solakov, Seismic activity of South Shetland Islands: Results from exploitation of first Bulgarian Broad Band seismic station in Antarctica, Annual of Sofia University, Faculty of physics, vol:Jub. Edition, 2019, pages:35-53 2019
2 L. Dimova, R. Raykova, Numerical simulations of the earthquake-induced tsunami of July 20, 2017 (Mw=6.6) in Bodrum-Kos, Aegean Sea, Review of Bulgarian Geological Society, vol:79, issue:1, 2018, pages:5-12, Ref, PhD 2018
3 R. Raykova, M. Filipova, M. Tsekov, REGIONAL MAGNITUDE RELATIONS FOR THE BALKAN PENINSULA, ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”, FACULTY OF PHYSICS, vol:111, 2018, pages:131-141, Ref, MSc 2018
4 L. Dimova, R. Raykova, Tsunami hazard of the Black Sea coast by numerical modelling, Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, vol:71, issue:10, 2018, pages:1350-1356, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.205 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2018), PhD 2018
5 L. Dimova, R. Raykova, A. Armigliato, G. Pagnoni, S. Tinti, DETAILED TSUNAMI MODELING IN THE REGION OF NE COAST OF BULGARIA, Annual of Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Faculty of Physics, vol:110, 2017, Ref, International, PhD 2017
6 L. Dimitrova, G.Georgieva, R. Raykova, D. Dimitrov, V. Gurev, D. Solakov, I. Georgiev, P. Raykova, V. Protopopova, I. Aleksandrova, Exploring seismicity of Livingston Island (Antarctica) and surroundings using records of Bulgarian Broadband Seismological Station LIVV during the astral summer 2015-2016, Compres rendus de l’Academie bulgare des Sciences, vol:70, issue:12, 2017, pages:1709-1718, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.21 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2017), PhD 2017
7 L. Dimova, R. Raykova, Tsunami radiation pattern in the Eastern Mediterranean., Journal of Physics and Technology, vol:1, issue:2, 2017, pages:22-27, Ref, PhD 2017
8 L. Dimova, R. Raykova, Observations and modeling of tsunamis in the eastern Mediterranean (review)., Annual of Sofia University, Faculty of Physics, vol:109, 2016, pages:1-17, Ref, PhD 2016
9 R. B. Raykova, Optimised non-linear inversion of surface-wave dispersion data., Comptes rendus BAS , vol:67, issue:10, 2014, pages:1387-1394, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.205 - 2014), SCOPUS Quartile: Q3 (2014) 2014
10 E. Brandmayr, R. B. Raykova, M. Zuri, F. Romanelli, G. F. Panza, C. Doglioni, The lithosphere in Italy: structure and seismicity, Journal of the Virtual Explorer, vol:36, 2010, doi:10.3809/jvirtex.2009.00224, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.195 - 2010), SCOPUS Quartile: Q4 (Geophysics), International 2010
11 R. B. Raykova, G. F. Panza, The shear-wave velocity structure of the lithosphere–asthenosphere system in the Iberian area and surroundings., Rendiconti Lincei, vol:21, issue:3, 2010, pages:183-231, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.22 - 2010), SCOPUS Quartile: Q3 (Earth sciences), International 2010
12 M. Grad, T.Tiira, ESC Working group, R. B. Raykova, The Moho depth map of the European Plate., Geophysical J. Int., vol:176, issue:1, 2009, pages:279-292, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.187 - 2009), SCOPUS Quartile: Q1 (Geophysics), International 2009
13 G. F. Panza, R. B. Raykova, Non color-saturated velocity models from non-linear tomography. , Rendicontu online Soc. Geol. It., vol:3, 2008, pages:604-605, Ref, International 2008
14 G. F. Panza, R. B. Raykova, Structure and rheology of the lithosphere in Italy and surrounding., Terra Nova, vol:20, 2008, pages:194-199, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.858 - 2008), SCOPUS Quartile: Q1 (2008), International 2008
15 R. B. Raykova, G. F. Panza, The lithosphere-asthenosphere structure of the Iberian Peninsula. , Rendiconti online Soc. Geol. It., vol:3, 2008, pages:670-671, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2008), International 2008
16 R. B. Raykova, S. B. Nikolova, Tomography and velocity structure of the crust and uppermost mantle in southeast Europe obtained from surface wave analysis., Stud. Geophys. Geod., vol:51, 2007, pages:164-180, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.749 - 2007), SCOPUS Quartile: Q2 (2007) 2007
17 G. F. Panza, R. B. Raykova, E. Carminati, C. Doglioni, Upper mantle flow in the Western Mediterranean. , Earth and Planetary Sci. Lett., vol:257, 2007, pages:200-214, Ref, IR , SCOPUS, SJR (3.709 - 2007), SCOPUS Quartile: Q1 (Geophysics), International 2007
18 R. B. Raykova, G. F. Panza, Surface waves tomography and non-linear inversion in the southeast Carpathians., Phys. Earth Planet. Int., vol:157, 2006, pages:164-180, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.164 - 2006), SCOPUS Quartile: Q1 (Geophysics), International 2006
19 R. B. Raykova, G. F. Panza, Tomography and non-linear inversion in southeast Carpathians. , J. Balkan Geophys. Soc., vol:8, 2005, pages:303-306, International 2005
20 M. Guidarelli, O. Gonzalez, R. B. Raykova, T. Pinat, G. F. Panza, The west-directed subduction zones outside of the Pacific: Scotia, Caribbean, Tyrrhenian and Carpathians domain., Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata, vol:45, 2004, pages:36-39, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.515 - 2004), SCOPUS Quartile: Q2 (Geophysics), International 2004
21 R. B. Raykova, S. Nikolova, Anisotropy in the Earth’s crust and the uppermost mantle in the southeastern Europe obtained from Rayleigh and Love surface waves., J. Applied Geophysics, vol:54, issue:3-4, 2003, pages:247-256, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.588 - 2003), SCOPUS Quartile: Q2 (2003) 2003
22 G. F. Panza, A. Pontevivo, G. Chimera, R. B. Raykova, A. Aoudia, The lithosphere-astenosphere: Italy and surroundings., Episodes, vol:26, 2003, pages:169-174, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.01 - 2003), SCOPUS Quartile: Q1 (2003), International 2003
23 G. F. Panza, R. B. Raykova, G. Chimera, A. Aoudia, Multiscale surface wave tomography in the Alps., Mem. Sci. Geo., Padova , vol:54, 2002, pages:55-56, International 2002
24 R. B. Raykova, S. Nikolova, Anisotropy in the Earth’s crust and uppermost mantle in the Balkan Peninsula and adjacent regions obtained from Rayleigh and Love surface waves., Bulgarian Geophys. J., vol:27, 2001, pages:3-20 2001
25 R. B. Raykova, S. Nikolova, Review of digital formats for exchange and processing of seismological data., Bulgarian Geophys. J., vol:26, 2000, pages:39-54 2000
26 R. B. Raykova, S. Nikolova, Shear wave velocity models of the Earth's crust and uppermost mantle from the Rayleigh waves in Balkan Peninsula and adjacent areas. , Bulgarian Geophys. J., vol:26, 2000, pages:11-27 2000
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 L. Dimova, R. Raykova, A. Armigliato, G. Pagnoni, S. Tinti, AGGREGATED TSUNAMI SCENARIO FOR KARPATHOS ISLAND, Proceeding of 1st International conference on Environmental protection and disaster RISKs, 2020, pages:443-451, doi:https://doi.org/10.48365/envr-2020.1.40, Ref, International 2020
2 D. Yosifov, R. Radichev, R. Raykova, Geophysics of the lithosphere and nonlinear metallogeny in Bulgaria, REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, 2020, pages:287-287, Ref 2020
3 L. Dimova, D. Dragomirov, R. Raykova, Strong offshore earthquakes in the past 10 years for the Southern Europe as an input for tsunami modelling, REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, 2020, pages:244-246 2020
4 E. Oinakov, L. Dimitrova, I. Aleksandrova, R. Raykova, Investigation of the deep structure in the Region of Prodavya with the method of microseismic sounding according to data of LSN Provadia, AIP Conference Proceedings , 2019, Ref, Web of Science, IF (0.415 - 2019), SCOPUS, SJR (0.19 - 2019) 2019
5 R. Raykova, L. Dimova, G. Panza, Lithosphere-asthenosphere velocity structure along the TransmedVII section (Moesianplatform -Aegean Sea). , REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, 2019, pages:105-107, ISBN:00073938, Ref, International 2019
6 M. Filipova, R. Raykova, Magnitude dependence from the parameters of the source, the Earth’s structure and the receiver: A case study, AIP Conference Proceedings , 2019, Ref, Web of Science, IF (0.415 - 2019), SCOPUS, SJR (0.19 - 2019), MSc 2019
7 L. Dimova, R. Raykova, A. Armigliato, G. Pagnoni, S. Tinti, Modelling of earthquake-induced tsunami in the Eastern Mediterranean Region, AIP Conference Proceedings , 2019, Ref, Web of Science, IF (0.415 - 2019), SCOPUS, SJR (0.19 - 2019), International, PhD 2019
8 L. Dimova, R. Raykova, Relief resolution effect on the tsunami numerical modeling., 10 Balkan Geophysical Congress, Proceedings, EarthDoc, 2019, pages:1-5, doi:https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902660, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2019), PhD 2019
9 M. Tsekov, E. Botev, L. Dimova, R. Raykova, Seismicity of the Shabla-Kaliakra-Balchik region over the period 1986-2014, 10th Congress of the Balkan Geophysical Society, 18-22 September 2019, Albena Resort, Bulgaria, BGS2019-SM2.2-N53O8, available at EarthDoc, 2019, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2019) 2019
10 R. Raykova, Seismological investigations in the Livingston Island (Antarctica) using the LIVV station’s records, AIP Conference Proceedings , 2019, Ref, Web of Science, IF (0.415 - 2019), SCOPUS, SJR (0.19 - 2019) 2019
11 L. Dimova, R. Raykova, L. Dimitrova, M. Tsekov, Virtual Seismological Network of Sofia University - a research database, 10th Congress of the Balkan Geophysical Society, 18-22 September 2019, Albena Resort, Bulgaria, BGS2019-ST1.4-N65P3, available at EarthDoc, 2019, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2019) 2019
12 R. Raykova, G. Panza, D. Yosifov, Mapping the lithosphere and asthenosphere in the Balkan Peninsula region, Proceedings of IX National Geophysical Conference, 2018, pages:38-42, Ref, International 2018
13 M. Filipova, R. Raykova, Magnitude Determination with Records from Sofia University’s Virtual Seismic Network, Journal of Physics and Technology, 2017, MSc 2017
14 L. Dimova, R. Raykova, Scenario based on numerical simulations of Jul 20, 2017 Bodrum-Kos tsunami, Geosciences 2017 - short communications, 2017, pages:109-110, Ref, PhD 2017
15 R. Raykova, L. Dimova, M. Filipova, M. Tsekov, L. Dimitrova, Virtual seismological network of Sofia University – results and perspectives, Geosciences 2015 - short communications, 2017, pages:119-120, PhD 2017
16 R. Raykova, L. Dimitrova, A. Morelli, Cross-correlation analysis of seismic noise in Bulgaria - first results., Proceedings, 8th National conference of geophysics, Sofia, ISSN 1314-2518, N3, 10-13, 2016, pages:10-13, Ref, International 2016
17 R. Raykova, M. Tsekov, V. Protopopova, M. Filipova, L. Dimitrova, L. Dimova, Magnitude Determinations from Records of the VSNSU Seismic Stations, In: Proceedings of the 3rd Bulgarian National Congress on Physical Sciences, Sofia, Bulgaria, Sep. 29 - Oct. 02, 2016, S06.25-10 [DVD: ISBN 978-954-580-364-2] Heron Press: Sofia;, 2016, pages:1-10, Ref, PhD, MSc 2016
18 L. Dimova, R. Raykova, Modelling of earthquake generated tsunamis in Black Sea (in Bulgarian), Proceedings, 8th National conference of geophysics, Sofia, ISSN 1314-2518, N4, 14-17., 2016, pages:14-17, Ref, PhD 2016
19 S. Castellaro, R. Raykova, M. Tsekov, Resonance Frequencies of Soil and Buildings – Some Measurements in Sofia and its Vicinity., In: Proceedings of the 3rd Bulgarian National Congress on Physical Sciences, Sofia, Bulgaria, Sep. 29 - Oct. 02, 2016, S06.23-1-10 [DVD: ISBN 978-954-580-364-2] Heron Press: Sofia;, 2016, Ref, International 2016
20 L. Dimova, A. Armigliato, G. Pagnoni, S. Tinti, R. Raykova, Tsunami radiation pattern from seismic sources in the Black Sea., In: Proceedings of the 3rd Bulgarian National Congress on Physical Sciences, Sofia, Bulgaria, Sep. 29 - Oct. 02, 2016, S06.23-1-10 [DVD: ISBN 978-954-580-364-2] Heron Press: Sofia;, 2016, Ref, International, PhD 2016
21 Ренета Б. Райкова, Люба Димова, Милен Цеков, Десислава Латковска, Мария Филипова, Гергана Георгиева, Клуб "Гея" – геофизика за всеки, „Неформално образование по физика и астрономия”, 2016, PhD, MSc 2016
22 Ренета Райкова, Гергана Герова, Мария Р. Филипова, Десислава В. Латковска, Люба Д. Димова, Клубна дейност на катедра „Метеорология и геофизика” на СУ, „Неформално образование по физика и астрономия”, 2016, PhD, MSc 2016
23 Dimitrova L, Georgieva G, R. Raykova, V. Gurev, I. Aleksandrova, P. Raykova, M. Popova, V. Protopopova, Assessment of the efficiency of seismological equipment in extreme weather conditions in Bulgaria -first stage of Livingston Island seismicity study, 7th National Geophysical Conference, 2015 2015
24 L. Dimitrova, Gergana Georgieva, R. Raykova, V. Gurev, P. Raykova, V. Protopopova, M. Popova, Initial Stage of the Project for Research Seismicity of Livingston Island, Proceedings of 8th Congress of the Balkan Geophysical Society, Publisher:Earthdoc, 2015, pages:1-5, doi:https://doi.org/10.3997/2214-4609.201414226, Ref 2015
25 R. B. Raykova, G. F. Panza, C. Doglioni, Lithosphere-asthenosphere system in the Mediterranean region in the framework of polarized plate tectonics, 8th Congress of the Balkan Geophysical Society, 2015, doi:10.3997/2214-4609.201414203, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2015), International 2015
26 R. B. Raykova, RETREAT seismic data analysis: from records to 3D velocity model., Book of Abstracts, 7th National Geophysical Conference, Sofia, 2015 2015
27 R. B. Raykova, G. F. Panza, Vs structure of the crust and upper mantle in the Balkan Peninsula region, 7th National Geophysical Conference Sofia, 2015, International 2015
28 L. Dimitrova, S. Nikolova, G. Georgieva, R. Raykova, I. Ivanova, I. Asparuhova, Processing and analysis of seismicity in Provadiya region in 3 year period, 6th National Geophysical Conference Sofia, 2010 2010
29 S. Nikolova, R. B. Raykova, Structure of the Earth’s crust and uppermost mantle in Southeast Europe from surface wave observations. , Book of Abstracts, NATO ARW, Borovetz, Bulgaria, editor/s:Husebye E. and C. Christova , Publisher:Kamea Ltd, Expressprint Ltd, 2005, pages:129-133 2005
30 Д. Солаков, Н. Милошев, Л. Христосков, С. Симеонова, Р. Главчева, С. Николова, Л. Димитрова, Р. Райкова, С. Стоянов, Национална сеизмологична мрежа - съвременно състояние и развитие. , Първа национална научно-практическа конференция по управление в инзвънредни ситуации и защита на населението, редактор/и:В: С. Хаджитодоров, издателство:Академично Издателство “Проф. Марин Дринов", 2005, стр.:232-239 2005
31 R. B. Raykova, S. Nikolova, Inversion of surface wave data and shear-wave velocity models of the Balkan Peninsula region., Book of abstracts, 4th National Geophysical Conference, Sofia, 2004, pages:95-97 2004
32 R. B. Raykova, G. F. Panza, The lithosphere-asthenosphere velocity structure of the East Carpathians., Book of Abstracts, 4th National Geophysical Conference, Sofia, 2004, pages:93-94, International 2004
33 R. B. Raykova, S. Nikolova, Processing of digital data from seismic stations Vitosha (VTS) – Bulgaria and Muntele Rosu (MLR) – Rumania for analysis of surface wave and determination of average model of the Earth’s crust in southeastern Europe. , Book of abstracts, 3rd National Geophysical Conference, Sofia, 2000, pages:39-40 2000
Участие в конференция
1 Присъствие, Ренета Райкова, ORFEUS + EPOS SP + AdriaArray Virtual Workshop Program 2020
2 Присъствие, Ренета Райкова, AlpArray & SPP 4D-MB Scientific Meeting 2020 2020
3 Постер, Ренета Райкова, Geophysics of the lithosphere and nonlinear metallogeny in Bulgaria 2020
4 Секционен доклад, M. Tsekov, Seismicity of the Shabla-Kaliakra-Balchik region over the period 1986-2014. 2019
5 Секционен доклад, L. Dimova, Virtual seismological network – a research database. 2019
6 Секционен доклад, L. Dimova, Scenario-based tsunami hazard assessment for the Karpathos Island, southeastern Aegean sea. 2019
7 Секционен доклад, L. Dimova, Relief resolution effect on the tsunami numerical modeling 2019
8 Секционен доклад, L. Dimova, Lithosphere-asthenosphere velocity structure along the Transmed VII section (Moesian platform – Aegean Sea) 2019
9 Секционен доклад, Ренета Райкова, Exploration of the Deep Structure in the Provadia District with the Method of Microseismic Drilling according to the data of the Local Seismic Network "Provadia" 2018
10 Секционен доклад, Ренета Райкова, Seismological investigations in the Livingston Island (Antarctica) using the LIVV station's records 2018
11 Секционен доклад, Л. Димитрова, Exploring seismicity of Livingston Island (Antarctica) and surroundings using records of Bulgarian broadband seismological station LIVV. 2018
12 Секционен доклад, L. Dimova, Virtual Seismological Network of Sofia University 2018
13 Секционен доклад, Lyuba Dimova, Tsunami Hazard Maps Based on Numerical Simulations in the Black Sea Region 2018
14 Секционен доклад, Lyuba Dimova, Modelling of earthquake-induced tsunami in the Eastern Mediterranean region 2018
15 Секционен доклад, Ренета Райкова, Magnitude dependence from the parameters of the source, the Earth’s structure and the receiver” 2018
16 Секционен доклад, Л. Димова, Крос-Корелация на сеизмичен шум, регистриран на станциите от ВСМСУ 2017
17 Секционен доклад, L. Dimova, Tsunami Waves Generated by Earthquakes and Landslides: Computed by Means of Numerical Simulations in the Western Black Sea 2017
18 Секционен доклад, Ренета Райкова, Virtual seismological network of Sofia University – results and perspectives. 2017
19 Секционен доклад, М. Филипова, Измерване на магнитуди с данни от Виртуалната Сеизмична Мрежа на Софийски Университет 2017
20 Секционен доклад, Люба Димова, Tsunami radiation pattern in the Eastern Mediterranean 2017
21 Секционен доклад, Л. Димова, Scenario based on numerical simulations of Jul 20, 2017 Bodrum-Kos tsunami 2017
22 Секционен доклад, L. Dimova, Earthquake-induced tsunamis in the northwestern Black Sea. 2016
23 Секционен доклад, Ренета Райкова, Magnitude determinations from the records of the VSNSU seismic stations. 2016
24 Секционен доклад, G. Georgieva, Комплексни сеизмологични изследвания в района на българската антарктическа база на остров Ливингстон, Антарктика 2016
25 Секционен доклад, M. Popova, Complex study of seismicity and Earth’s structure on Livingston Island and surroundings. 2016
26 Секционен доклад, L. Dimova, Tsunami radiation pattern simulated from seismic sources in the Black Sea. 2016
27 Секционен доклад, V. Protopopova, Shear-wave velocity structure and geodynamics in Balkan Peninsula region. 2016
28 Секционен доклад, M. Filipova, Analysis of the seismicity in the Balkan Peninsula by the records of Virtual Seismological Network of Sofia University 2016
29 Присъствие, Ренета Райкова, TIDES (MS) noise workshop 2016
30 Секционен доклад, Д. Латковска, Клубна дейност на катедра „Метеорология и геофизика” на СУ 2016
31 Секционен доклад, Ренета Райкова, Resonance frequencies of soil and buildings - some measurements in Sofia and its vicinity. 2016
32 Секционен доклад, M. Filipova, Клуб "Гея" – геофизика за всеки 2016
33 Секционен доклад, Ренета Райкова, Lithosphere-asthenosphere system in the Balkan Peninula region. 2015
34 Секционен доклад, Ренета Райкова, Lithosphere-asthenosphere sstem in the Mediterranean region in the frame of polarised plate tectonics 2015
35 Секционен доклад, Ренета Райкова, RETREAT seismic data analysis: from records to 3D velocity model. 2015
36 Секционен доклад, Liliya Dimitrova, Experimenting sesimological and GNSS equipment in extreme conditions in preparation for complex studies in the area of the Bulgarian Antarctic Base. 2015
37 Секционен доклад, L. Dimitrova, Assessment of the efficiency of seismological equipment in extreme weather conditions in Bulgaria -first stage of Livingston Island seismicity study 2015
38 Секционен доклад, Ренета Райкова, ONLI: a code for optimized non-linear inversion of surface-wave dispersion data. 2015
39 Секционен доклад, Ренета Райкова, Vs structure of the crust and upper mantle in the Balkan Peninsula region. 2015
40 Секционен доклад, L. Dimitrova, Initial stage of the project for research seismicity of Livingston Island 2015
41 Секционен доклад, Fabio Romanelli, A geological perspective on the lithosphere-asthenosphere system in the Periadriatic region 2015
42 Секционен доклад, Люба Димова, Виртуална сеизмична мрежа на Софийски Университет 2015
43 Секционен доклад, Ренета Райкова, Nowadays problems in seismology. 2015
44 Секционен доклад, Ренета Райкова, Integration of open source seismic waveform data in the IDC processing: case study for 2011. 2013
45 Секционен доклад, Ренета Райкова, Non-color-saturated velocity models from non-linear tomography 2008
46 Пленарен доклад, Ренета Райкова, Surface wave tomography in Northern Apennines (Italy) derived from RETREAT records 2006
47 Секционен доклад, Ренета Райкова, S-wave velocity structure of the lithosphere-asthenosphere system along Transmed Geotraverses 2004
48 Секционен доклад, Ренета Райкова, Crust and upper mantle structure in Balkan Peninsula from Rayleigh and Love surface waves. 2002
49 Секционен доклад, Ренета Райкова, 3-D shear-wave velocity pattern in the western Mediterranean region and the Alps. 2002