Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Мануела Даскалова
Редактор на издание реферирано
Мануела Даскалова, Турско-български и Българско-турски речник, Редактор на издание реферирано 2007
Статия в научно списание
Мануела Даскалова, Фонетична адаптация на заемките от английски език в съвременния турски език, MANAS Електронно списание на Центъра за източни езици и култури Софийски университет „Св. Климент Охридски”, брой:5/2017, 2017 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Мануела Даскалова, ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИ ГРУПИ ПРИ АНГЛИЙСКИТЕ ЗАЕМКИ В СЪВРЕМЕННИЯ ТУРСКИ ЕЗИК, XIII конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии 2016, редактор/и:Гергана Борисова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, стр.:61-65 2017
2 Мануела Даскалова, Проблеми с названията на научните дисциплини фонетика и фонология в съвременния турски език, Български учен, ориентиран към изтока – научен сборник в памет на проф. Емил Боев, редактор/и:Татяна Евтимова, Жана Желязкова, Константин Поборников, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2017, стр.:54-58 2017
3 Мануела Даскалова, Семантични промени при думите от френски произход в съвременния турски език, Тюркологията днес, редактор/и:Юлия Кирилова, Веселина Стоянова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, стр.:111-115 2017
4 Мануела Даскалова, ГРЪЦКИ ЕЛЕМЕНТИ В ТУРСКИЯ ЖАРГОН СПОРЕД РЕЧНИКА НА АЛИ ПЮСКЮЛЛЮОГЛУ, XII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕХАБИЛИТИРАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ 2015, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2015, стр.:65-72 2015
5 Мануела Даскалова, Аспекти на калкирането в съвременния турски език през погледа на някои турски езиковеди, Тюркологията - настояще и бъдеще, редактор/и:Ина Владимирова, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2014, стр.:176-181 2014
6 Мануела Даскалова, Италиански, испански и немски думи в съвременния турски език, ДЕСЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии (май 2013), издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2013, стр.:58-63 2013
7 Мануела Даскалова, Някои особености на калкирането в съвременния турски език, Девета конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии , издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012 2012
8 Мануела Даскалова, Fransızca Alıntıların Türkçenin Fonetik Yapısına Uyarlanması (Фонетична адаптация на френските заемки в турския език), İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, V.ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ, 25-28 EYLÜL 2010, KIRCAALİ – BULGARİSTAN, издателство:Анкара, 2010, стр.:260-264 2010
9 Мануела Даскалова, Bulgarcadaki Türkce Alıntıların Bazı Özellikleri (Някои особености на турцизмите в българския език), I. ve II. Uluslararası Ortak Türk Dili ve Kültürü Arastırmaları Sempozyum Bildirileri, II. Bölüm (II. Sempozyum), издателство:Чанаккале, Турция, 2009 2009
Съставителска дейност
Татяна Евтимова, Ирина Саръиванова, Милена Йорданова, Жана Желязкова, Мануела Даскалова, Български учен, ориентиран към Изтока , ISBN:978-954-07-4248-9, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мануела Даскалова, МЯСТОТО НА КАЛКИРАНЕТО ПРИ ТЕРМИНООБРАЗУВАНЕТО В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАТИКАТА И КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЪВРЕМЕННИЯ ТУРСКИ ЕЗИ 2018
2 Секционен доклад, Мануела Даскалова, ЛИНГВИСТИЧНИ ТЕРМИНИ - КАЛКИ В СЪВРЕМЕННИЯ ТУРСКИ ЕЗИК 2017
3 Секционен доклад, Мануела Даскалова, Семантични промени при думите от френски произход в съвременния турски език 2017
4 Секционен доклад, Мануела Даскалова, Представяне на „Речник на турцизмите в българския език“ от Тюркер Аджароглу 2016
5 Секционен доклад, Мануела Даскалова, ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИ ГРУПИ ПРИ АНГЛИЙСКИТЕ ЗАЕМКИ В СЪВРЕМЕННИЯ ТУРСКИ ЕЗИК 2016
6 Секционен доклад, Мануела Даскалова, ГРЪЦКИ ЕЛЕМЕНТИ В ТУРСКИЯ ЖАРГОН СПОРЕД РЕЧНИКА НА АЛИ ПЮСКЮЛЛЮОГЛУ 2015
7 Секционен доклад, Мануела Даскалова, Италиански, испански и немски думи в съвременния турски език 2013
8 Секционен доклад, Мануела Даскалова, Aспекти на калкирането в съвременния турски език през погледа на някои турски езиковеди 2012
9 Секционен доклад, Мануела Даскалова, Някои особености на калкирането в съвременния турски език 2012
10 Секционен доклад, Мануела Даскалова, Фонетична адаптация на заемките от английски език в съвременния турски език 2010
11 Секционен доклад, Мануела Даскалова, Фонетична адаптация на френските заемки в турския език (Fransızca Alıntıların Türkçenin Fonetik Yapısına Uyarlanması). 2010
12 Секционен доклад, Мануела Даскалова, Някои особености на турцизмите в българския език (Bulgarcadaki Türkce Alıntıların Bazı Özellikleri) 2005
Участие в редколегия
Мануела Даскалова - съставител, Татяна Евтимова, Жана Желязкова, Константин Поборников, Участие в редколегия 2017