Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Екатерина Алтънкова-Борисова
Научен проект
1 Екатерина Алтънкова-Борисова, "Студентски практики" - фаза 2, Член, , Номер на договора:РД 22б1528/08.07.2020 2020
2 Екатерина Алтънкова-Борисова, Проект BG05M2O001-2.002-0001 "Студентски практики", Член, , Номер на договора:РД 22-2205/13.10.2016 2014
3 Екатерина Алтънкова-Борисова, “90 години специалност Немска филология в СУ Св. Климент Охридски – минало, настояще и бъдеще”, Член, , Номер на договора: № 171 / 08.05.2013 г. 2013
4 Екатерина Алтънкова-Борисова, „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии“, Член, 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Екатерина Алтънкова-Борисова, Миналото страдателно причастие в българския език и миналото причастие от преходни глаголи в немския език като предпоставени определения , 16 Научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти от ФКНФ, редактор/и:Мадлен Данова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридки", 2019, стр.:31-39 2019
2 Ekaterina Altankova-Borisova, Fehlerhaftge Darstellung der selbstständig gebrauchten Partizipien in den deutschen DaF-Lehrwerken, Germanisitk in Bulgarien, издателство:Нов български университет, 2015, стр.:427-434, ISSN (print):978-954-535-893-7, ISBN:978-954-535-893-7 2015
3 Екатерина Алтънкова, Немският перфект като предизвикателство за българските студенти, изучаващи немски език, Иноватилно обучение в 21 век, издателство:Полиграфюг АД, 2015, стр.:127-141, ISSN (print):978-954-535-893-7, ISBN:978-954-535-893-7 2015
4 Ekaterina Altynkova, Bulgarische partizipiale Übersetzungsäquivalente des deutschen Partzip Präsens, Perspektiven und Chanchen der Germanistik im 21.Jahrhundert, издателство:Фабер, 2012, стр.:265-271, ISSN (print):078-954-400-637-2, ISBN:078-954-400-637-2 2012
5 Екатерина Алтънкова, Връзката на опозицията активност – пасивност с лексическата семантика на глагола при причастията в немски и български език, Девета конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:131-138, ISSN (print):1314-3948, ISBN:1314-3948 2012
6 Екатерина Алтънкова, Преводни еквиваленти на немското минало причастие в българския език, Седма конференция на млади учени във Факултета по класически и нови филологии, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010, стр.:28-39, ISSN (print):1314-3948, ISBN:1314-3948 2010
7 Екатерина Алтънкова, Сегашното деятелно причастие и деепричастието в българския език и сегашното причастие в немския език, Шеста конференция на млади учени във Факултета по класически и нови филологии, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009, стр.:93-104, ISSN (print):978-954-07-2877-3 2009
Участие в конференция
1 Присъствие, Екатерина Алтънкова-Борисова, "Der Fremdspachenunterrich - nützlcih, leicht, interessant" 2020
2 Секционен доклад, Екатерина Алтънкова-Борисова, Миналото страдателно причастие в българския език и миналото причастие в немския език като предпоставени определения 2019
3 Присъствие, Екатерина Алтънкова-Борисова, "Der Fremdsprachenunterricht - inspirierend und gegenwärtig" 2019
4 Секционен доклад, Екатерина Алтънкова-Борисова, Възможни преводни причастни съответствия на миналото страдателно причастие в български език и на миналото причастие в немски език като определения по посока български-немски и немски-български 2019
5 Секционен доклад, Екатерина Алтънкова-Борисова, Das Partizip Aorist Passiv im Bulgarischen und das Partizip Perfekt Passiv im Deutschen als vorangestellte Linksattribute – ein kontrastiver Vergleich 2018
6 Присъствие, Екатерина Алтънкова-Борисова, Neue Perspektiven der universitären Detuschlehrerausbildung in Bulgarien 2018
7 Присъствие, Екатерина Алтънкова-Борисова, "Schreiben in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache" 2018
8 Секционен доклад, Екатерина Алтънкова-Борисова, Немският перфект като предизвикателство за българските студенти, изучаващи немски език 2015
9 Секционен доклад, Ekaterina Altankova-Borisova, Fehlerhafte Darstellung der selbstständig gebrauchten Partzipien in den deutschen Daf-Lehrwerken. In: Germanistik in Bulgarien, Band 1. Издателство на Нов български университет, 2015 г. 2014
10 Секционен доклад, Екатерина Алтънкова-Борисова, Fehlerhafte Darstellung der selbstständig gebrauchten Partizipien in den deuschen DaF-Lehrwerken 2014
11 Секционен доклад, Ekaterina Altankova, Methodisch-didaktische Darstellung der selbstständig gebrauchten Partizipien in den DaF-Lehrwerken (Niveaus B1, B2, C1) für Jugendliche und Erwachsene 2013
12 Секционен доклад, Екатерина Алтънкова, Връзката на опозицията активност – пасивност с лексическата семантика на глагола при причастията в немски и български език 2012
13 Секционен доклад, Екатерина Алтънкова, Преводни еквиваленти на немското минало причастие в блъгарския език 2010
14 Секционен доклад, Ekaterina Altynkova, Bulgarische partzipiale Übersetzungsäquivalente des deutschen Partizip Präsens 2010
15 Секционен доклад, Екатерина Алтънкова, Сегашното деятелно причастие и деепричастието и деепричастието в българнския език и сегашното причастие в немския език 2009