Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Теодор Димитров
Друго (научно-популярни и др. под.)
Т. Димитров, в. „Трета възраст“, бр. 19 (1433), 13–19.5.2020 г., с. 21., 2020
Книга
1 Христо Матанов, Теодор Димитров, Галя Иванова, История и цивилизации за 6. клас, ISBN:9786192151461 , Анубис, София 2017
2 Йоанна Бенчева, Теодор Димитров, REALIA BYZANTINO-BALCANICA. Studia in honorem LX annorum professoris Christi Matanov, съставителство и научна редакция Й. Бенчева, Т. Димитров, ISSN (print):978-954-378-118-8, ISBN:978-954-378-118-8, Тангра ТанНакРа, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
Научен проект
1 Теодор Димитров, "Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния", Член, Европейска комисия, Номер на договора:№BG05M2OP001-2.016-0019 2021
2 Теодор Димитров, "Съвременни тенденции в българската историческа балканистика", Член, , Номер на договора:71/12.04.2016 2016
3 Теодор Димитров, "Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение", Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.04 2012
Научно ръководство
1 Теодор Димитров, „Византийското обществено-политическо устройство, отразено в „Хронографията“ на Михаил Псел“, Софийски университет, Исторически факултет дипломна работа:Десислава Александрова 2020
2 Теодор Димитров, „Презвитер Арий (ок. 280 – 336 г.): опит за интелектуална биография”, Софийски университет дипломна работа:Велислава Страхилова 2017
3 Теодор Димитров, Византия и Вторият кръстоносен поход, СУ дипломна работа:София Добревска 2016
4 Теодор Димитров, Византия и Първият кръстоносен поход, СУ дипломна работа:Силвия Добревска 2016
5 Теодор Димитров, Възкачването на ранновизантийския император на трона. Церемониални аспекти, СУ дипломна работа:Весела Николова 2015
Статия в научно списание
1 Т. Димитров, Византийската медицина пред лицето на Черната смърт (1347–1453): институции, познания, практики , Bulgaria Mediaevalis, том:10, 2019, стр.:367-381, ISSN (print):1314-2941, Ref 2019
2 Т. Димитров, “Majores mures, qui vulgariter rati vocantur”: черният плъх (Rattus rattus) и Юстиниановата чума, Bulgaria Mediaevalis, том:7, 2016, стр.:303-316, ISSN (print):1314-2941, Ref 2016
3 T. Dimitrov, Fever-Demon or Plague-Demon? Toward a New Interpretation of v. Sym. Styl. J. 23175-77. , Etudes balkaniques, том:51, брой:4, 2015, стр.:15-22 2015
4 Т. Димитров, Mors intra urbem: за връзката между Юстиниановата чума и институционализирането на погребенията intra muros във Византия, Bulgaria Mediaevalis, том:6, 2015, стр.:297-306, ISSN (print):1314-2941, Ref 2015
5 Т. Димитров, Към въздействието на така наречената „Юстинианова чума” (541-748) върху демографската структура на Византийската империя, Исторически преглед, брой:LXVII, кн. 1-2, 2011, стр.:5-15, Ref 2011
6 Т. Димитров, Някои бележки върху диаболизацията на Мехмед ІІ Фатих в „Турко-византийската история” на Дука от Фокея, Анамнезис, брой:12, 2011, стр.:57-77 2011
7 Т. Димитров, Нищета, плъхове и чума (Към въпроса за санитарно-хигиенните условия в жилищата на ранновизантийския градски плебс), Минало, брой:4, 2009, стр.:48-56 2009
8 T. Dimitrov, Le traite imaginairé (some observations on the origin of Byzantine-Persian political symbiosis), Archaeologia Bulgarica, брой:XI, 2007, стр.:31-43 2007
9 Т. Димитров, Образът на гърците в творчеството на Петко Рачев Славейков, История, брой:5-6, 2007, стр.:13-23 2007
Статия в поредица
1 Т. Димитров, Инструментализирайки бедствието: бележки върху репрезентирането на Юстиниановата чума (541 – 750) като форма на теодицея и божествена педагогика във византийската литература, Мисъл, слово, текст, том:В категориите на богословската мисъл: традиции, образи, драми, брой:10 (16), редактор/и:Авксентий Делипапазов, Димитър Киров и др., издателство:Пловдивско университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2023, стр.:173-189, ISSN (online):2815-2816, Ref 2023
2 Т. Димитров, Във времената на безумие и ярост: наблюдения върху колективното поведение и поведенческите девиации във Византия в епохата на Юстиниановата чума (541 – 750 г.), Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Център за славяно-византийски проуцвания "Проф. Иван Дуйчев", том:Mobilitas: Движение на хора, идеи, стоки, пари, изкуство в средновековния свят. По случай 35 години от създаването на ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев", брой:102 (21), редактор/и:А. Миланова, И. Попова, В. Велинова, Ц. Йотов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:107-124, ISSN (print):1311-784X, Ref 2021
3 Т. Димитров, Черната смърт и процесът на депопулация във Византия или за границите на историческата демография, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", vol:Международна научна конференция "Граници, култури, идентичност", issue:100 (19), editor/s:В. Велинова, И. Попова, М. Маркова, А. Миланова, 2019, pages:81-90, ISSN (print):1311-784Х, Ref 2019
4 Т. Димитров, Демон на треската или демон на чумата? Към една нова интерпретация на V. Sym. Styl. J. 231.75-77, Мисъл, слово, текст, issue:5, editor/s:Д. Пенков, И. Рашков, С. Кацаров, 2018, pages:11-19, ISSN (print):2534-9694, Ref 2018
5 Т. Димитров, Ad Occidentem: щрихи към движението на алански групи от Северен Кавказ към Балканския полуостров и Южна Панония (последната четвърт на ІV - началото на V в.), Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", vol:Международна научна конференция "Културни мостове: минало и съвремие", issue:99 (18), editor/s:В. Велинова, А. Джурова, Р. бояджиев, К. Минчева, 2017, pages:163-177, ISSN (print):1311-784Х, Ref 2017
6 T. Dimitrov, Toward the Impact of the Justinianic Plague (541-750) on the Demographic Structure of the Byzantine Empire, Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”. Centre de Recherches Slavo-Byzantines “Ivan Dujčev”, брой:98 (17), 2013, стр.:457-470 2013
7 Т. Димитров, Климатични предпоставки за избухването на т. нар. „Юстинианова чума” (541-748) във Византийската империя, Годишник Collegium Historicum, брой:2, 2012, стр.:689-705, ISBN:978-954-07-3366-1 2012
8 Т. Димитров, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ (Бележки върху един аспект от интерпретацията на „Юстиниановата чума” във Византия), Годишник Collegium Historicum. , брой:1, редактор/и:М. Баръмова и Б. Стоянов, 2011, стр.:375-383, ISBN:978-954-617-115-3 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Т. Димитров, Бележки върху икономическите ефекти на Юстиниановата чума (541 – 750) във Византийската империя, Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р. Георги Н. Николов, 2018, стр.:143-157, ISBN: 978-954-07-4490-2 2018
2 Т. Димитров, От колективната памет до дипломатическия аргумент. Към една нова интерпретация на някои исторически реалии в писмата на патриарх Николай Мистик до българския владетел Симеон, Средновековните балкани като световен кръстопът: контакти и обмен, редактор/и:Лиляна Симеонова, Лора Тасева, издателство:Тендрил, 2017, стр.:53-60, ISBN:978-954-92809-6-8 2017
3 Т. Димитров, ΕΞΕΚΑΥΘΗ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Някои наблюдения върху един аспект от интерпретацията на „Юстиниановата чума“ във Византия. , Средновековният човек и неговият свят. Сборник в чест 70 годишнина на проф. Казимир Попконстантинов, редактор/и:Р. Костова, 2014, стр.:761-774, ISBN:978-619-00-0108-9 2014
4 Т. Димитров, Юстиниановата чума (541-750) и нейното въздействие върху демографската структура на Византийската империя. , Демографската ситуация и развитието на България. Форум: София, 26-27 февруари 2014 г. , 2014, стр.:501-511, ISBN:978-954-322-793-8 2014
5 Т. Димитров, Ирански и тюркски елементи в българската владетелска титулатура и титулна практика (първата половина на IX век) , Българското начало - поглед от 2012 година , издателство: Тангра ТанНакРа, 2013, стр.:121-137, ISBN:978-954-378-096-9 2013
6 Т. Димитров, Стратегия на оцеляването (наблюдения върху развитието на ромейската политическа теория в епохата на Ираклий), Omnia vincit amor. Юбилеен сборник на НГДЕК в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова, редактор/и:Състав. В. Вачкова и Цв. Степанов, 2008, стр.:247-267, ISBN:978-954-07-2850-6 2008
7 Т. Димитров, Наблюдения върху генезиса на византино-персийската политическа симбиоза, Византия в собствените и очи и в очите на другите, редактор/и:Състав. В. Вачкова, Цв.Степанов, А. Миланова, 2007, стр.:59-77, ISBN:978-954-617-022-4 2007
Студия в научно списание
1 T. Dimitrov, In the Times of Madness and Fury: Observations on Collective Behavior and Behavioral Deviations in Byzantium in the Age of Justinianic plague (541–750), Архив за средновековна философия и култура, vol:27, 2021, pages:71-93, ISSN (print):2603-5189, ISBN: 978-619-01-0946-4, Ref 2021
2 Т. Димитров, Черната смърт във Византия и византийския свят (1347–1453): избухване разпространение и демографски ефекти, Bulgaria Mediaevalis, vol:12, 2021, pages:291-314, ISSN (print):1314-2941, Ref 2021
3 T. Dimitrov, “And Еverything Here Was Filled with Misery and Tears”: A Few Notes on the Black Death Demographic Impact on Byzantium, 1347–1453, Études balkaniques, vol:LVI, issue:1, 2020, pages:104-125, ISSN (print):0324-1645, ISSN (online):2534-8574, Ref 2020
Студия в сборник (на конференция и др.)
Т. Димитров, „Юстиниановата чума” (541-750) и черният безглав демон/черните безглави демони: към историческата еволюция на образа и функциите на един демоничен персонаж., Realia Byzantino-balkanica. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Христо Матанов. , editor/s:Т. Димитров и Й. Бенчева, Publisher:Тангра/ТаНакРа, 2014, pages:190-215, ISBN:978-954-378-118-8 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Теодор Димитров, Борбата с Черната смърт във Византия и византийския свят (1347 - 1453): подходи, институции, медицински практики 2022
2 Секционен доклад, Теодор Димитров, Във времената на безумие и ярост: наблюдения върху колективното поведение и поведенческите девиации във Византия в епохата на Юстиниановата чума (541 – 750 2021
3 Секционен доклад, Теодор Димитров, Черната смърт във Византия и византийския свят (1347–1453): избухване, разпространение и демографски ефекти 2021
4 Секционен доклад, Теодор Димитров, Екологични предпоставки за избухването на т. нар. Юстинианова чума(541 – 750) на Балканите: ролята на черния плъх (Rattus rattus) 2021
5 Секционен доклад, Теодор Димитров, Черната смърт и процесът на депопулация във Византия или за границите на историческата демография 2018
6 Секционен доклад, Теодор Димитров, Ad Occidentem: щрихи към движението на алански групи от Северен Кавказ към Балканския полуостров и Южна Панония (последната четвърт на ІV - началото на V в.) 2016
7 Секционен доклад, Теодор Димитров, От колективната памет до дипломатическия аргумент. Към една нова интерпретация на някои исторически реалии в писмата на патриарх Николай Мистик (901 – 907/912 – 925) до българския владетел Симеон (893 – 927) 2015
8 Секционен доклад, Теодор Димитров, Юстиниановата чума (541-750) и нейното въздействие върху демографската структура на Византийската империя 2014
9 Секционен доклад, Теодор Димитров, Арабската обсада на Константинопол (717-718 г.), хан Тервел и "Юстиниановата чума" (541-750): няколко щрихи към значението на едно природно бедствие 2013
Участие в редколегия
Теодор Димитров, Й. Бенчева и Т. Димитров, Участие в редколегия 2012
Учебно помагало
1 Т. Димитров, Хр. Матанов, Г. Иванова, Книга за учителя по история и цивилизации за 6. клас, ISBN:9786192155070, Анубис, София 2020
2 Т. Димитров, Хр. Матанов, Г. Иванова, Книга за учителя по история и цивилизации за 6. клас, ISBN:9786192150716, Анубис, София 2017