Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Гергана Деспотова
Научен проект
1 Гергана Деспотова, Насърчаване на образователната и научна дейност на докторанти в областта на спортната педагогика и кинезитерапия, Член, , Номер на договора:80-10-119/26.03.2021 2021
2 Гергана Деспотова, Скрининг на затлъстяването като основен рисков фактор за развитие на метаболитен синдром сред студентите на СУ "Св. Климент Охридски", Член, , Номер на договора:80-10-86/25.03.2021 г. 2021
Статия в научно списание
1 Гергана Деспотова, Отчитане на въздействието на методика на кинезитерапия за възстановяване на мускулната сила на ръката и пръстите след фрактура на радиуса на типично място, ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски." Департамент по спорт, том:88, 2019, стр.:112-124, ISSN (print):1313-7417 2019
2 Гергана Деспотова, Отчитане на възстановителния ефект от прилагането на мануални техники по Mulligan след фрактура на радиуса на типично място, Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски” , том:88, 2019, стр.:125-139, ISSN (print):1313–7417 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Гергана Деспотова, Отчитане ефекта от прилагана кинезитерапия с различна честота при лица с наднормено тегло и затлъстяване, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:188-195, ISSN (print):1314-2275 2020
2 Гергана Деспотова, Проучване субективната оценка на студентите за физическата им активност – средство за превенция на затлъстяването, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:180-187, ISSN (print):1314-2275 2020
3 Гергана Деспотова, Затлъстяването като социално значимо заболяване, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, редактор/и:проф. Анжелина Янева, 2018, стр.:208-212, ISSN (print):1314-2275 2018
4 Гергана Деспотова, Оценка на охранеността и степента на затлъстяване при студенти от СУ "Св. Климент Охридски", Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 2018, стр.:213-217, ISSN (print):1314-2275 2018
5 Костов, К., Г. Деспотова, Отчитане на възстановителния ефект от прилагане на кинезитерапия след мозъчен инсулт, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, редактор/и:проф. Анжелина Янева, 2017, стр.:232-237, ISBN:1314-2275 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Гергана Деспотова, Проучване субективната оценка на студентите за физическата им активност – средство за превенция на затлъстяването 2020
2 Секционен доклад, Гергана Деспотова, Отчитане ефекта от прилагана кинезитерапия с различна честота при лица с наднормено тегло и затлъстяване 2020
3 Секционен доклад, Гергана Деспотова, Затлъстяването като социално значимо заболяване 2018
4 Секционен доклад, Гергана Деспотова, Оценка на охранеността и степента на затлъстяване при студенти от СУ "Св. Климент Охридски" 2018
5 Секционен доклад, Гергана Деспотова, Отчитане на възстановителния ефект от прилагане на кинезитерапия след мозъчен инсулт 2017