Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Гергана Деспотова

ORCID ID:0000-0003-4627-4149
Дисертация д-р
Гергана Георгиева Деспотова, Проследяване ефекта от методика на кинезитерапия при студенти с мускулно-скелетни дисфункции, наднормено тегло и затлъстяване, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. Костадин Костов, д-р 2021
Научен проект
1 Гергана Деспотова, Проследяване ефекта от прилагана комплексна методика на кинезитерапия при студенти, преподаватели и служители на СУ „Св. Климент Охридски“ с мускулно-скелетни дисфункции в областта на гръбначния стълб, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-144/12.05.2023 2023
2 Гергана Деспотова, Преодоляване на болковата симптоматика със средствата на кинезитерапията и физикалната терапия при студенти, преподаватели и служители на СУ „Св. Климент Охридски“, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-29/20.05.2022 2022
3 Гергана Деспотова, Насърчаване на образователната и научна дейност на докторанти в областта на спортната педагогика и кинезитерапия, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-119/26.03.2021 2021
4 Гергана Деспотова, Скрининг на затлъстяването като основен рисков фактор за развитие на метаболитен синдром сред студентите на СУ "Св. Климент Охридски", Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-86/25.03.2021 г. 2021
Статия в научно списание
1 Despotova G., Assessment of the Degree of Obesity among Sofia University “St. Kliment Ohridski” Students, Lecturers, and Staff., Trakia Journal of Sciences, vol:21, issue:1, 2023, pages:542-548, ISSN (online):1313-3551, doi:doi:10.15547/tjs.2023.s.01.090, Ref 2023
2 Despotova G., Effectiveness of applied complex kinesitherapy for correction of waist and hip circumferences, Research in kinesiology, vol:50, issue:2, 2022, pages:21-25, ISSN (print):1857-7679, ISSN (online):1857-8942, (EBSCO; SPORTDiscus; DOAJ Directory of Open Access ) 2022
3 Гергана Деспотова, Повлияване на болката в лумбалния дял на гръбначния стълб със средствата на кинезитерапията, Спорт и наука, брой:3-4, 2022, стр.:118-131, ISSN (print):1310-3393, Ref 2022
4 Despotova G., Analysis of Anthropometric Indicators Associated with the Risk of Developing Metabolic Complications among Sofia University "St. Kliment Ohridski" Students , Trakia Journal of Sciences, vol:19, issue:1, 2021, pages:925-929, ISSN (online):1313-3551 , doi:doi:10.15547/tjs.2021.s.01.145, Ref 2021
5 Despotova G., Monitoring the Effect of an Applied Kinesitherapy Methodology in Overweight and Obese University Students , Trakia Journal of Sciences, vol:19, issue:1, 2021, pages:930-934, ISSN (online):1313-3551, doi:doi:10.15547/tjs.2021.s.01.146, Ref 2021
6 Гергана Деспотова, Проучване въздействието на методика на кинезитерапия при лица с наднормено тегло и затлъстяване върху статичната силова издръжливост на коремната мускулатура, Професионално образование, том:23, брой:5, 2021, стр.:475-483, ISSN (print):1314–555X , doi:10.53656/voc21-5.5pro, Ref 2021
7 Гергана Деспотова, Отчитане на въздействието на методика на кинезитерапия за възстановяване на мускулната сила на ръката и пръстите след фрактура на радиуса на типично място, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, том:88, 2019, стр.:112-124, ISSN (print):1313-7417 2019
8 Гергана Деспотова, Отчитане на възстановителния ефект от прилагането на мануални техники по Mulligan след фрактура на радиуса на типично място, Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Департамент по спорт, том:88, 2019, стр.:125-139, ISSN (print):1313–7417 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Гергана Деспотова, Проследяване ефекта от прилагана комплексна методика на кинезитерапия при пациенти с болка в цервикоторакалния дял на гръбначния стълб, Сб. „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, 2024, pages:194-202, ISSN (print):1314-2275, Ref 2024
2 Гергана Деспотова, Оценка на подкожната мастна тъкан при студенти с наднормено тегло и затлъстяване, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, том 89, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:42-50, ISSN (print):ISSN 1313-7417, Ref 2022
3 Гергана Деспотова, Отчитане ефекта от прилагана кинезитерапия с различна честота при лица с наднормено тегло и затлъстяване, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:188-195, ISSN (print):1314-2275 2020
4 Гергана Деспотова, Проучване субективната оценка на студентите за физическата им активност – средство за превенция на затлъстяването, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:180-187, ISSN (print):1314-2275 2020
5 Гергана Деспотова, Затлъстяването като социално значимо заболяване, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, редактор/и:проф. Анжелина Янева, 2018, стр.:208-212, ISSN (print):1314-2275 2018
6 Гергана Деспотова, Оценка на охранеността и степента на затлъстяване при студенти от СУ "Св. Климент Охридски", Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 2018, стр.:213-217, ISSN (print):1314-2275 2018
7 Костов, К., Г. Деспотова, Отчитане на възстановителния ефект от прилагане на кинезитерапия след мозъчен инсулт, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, редактор/и:проф. Анжелина Янева, 2017, стр.:232-237, ISBN:1314-2275 2017
Студия в поредица
Гергана Деспотова, Затлъстяване и качество на живот, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, брой:89, 2022, стр.:51-75, ISSN (print):ISSN 1313-7417, Ref 2022
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Гергана Деспотова, Проследяване ефекта от прилагана комплексна методика на кинезитерапия при пациенти с болка в цервикоторакалния дял на гръбначния стълб 2023
2 Секционен доклад, Гергана Деспотова, Седма Международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите“ Секция: 6A Спортни проблеми на бизнеса и общностите. Assessment of the Degree of Obesity among Sofia University “St. Kliment Ohridski” Students, Lecturers, and Staff. 2023
3 Присъствие, Гергана Деспотова, 25-ти симпозиум за спорт и физическо възпитание на младежта и 17-та международна научна конференция 2022
4 Присъствие, Гергана Деспотова, Четиринадесета МНК "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“ 2022
5 Присъствие, Гергана Деспотова, Тринадесета МНК "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“ 2021
6 Секционен доклад, Гергана Деспотова, Шеста международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите" Section 7A: Sports problems of business and communities; Monitoring the effect of an applied kinesitherapy methodology in overweight and obese university students 2021
7 Секционен доклад, Гергана Деспотова, Шеста международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите" Section: 7A Sports problems of business and communities; Analysis of anthropometric indicators associated with the risk of developing metabolic complications among Sofia university “St. Kliment Ohridski” students 2021
8 Присъствие, Гергана Деспотова, Онлайн конференция на тема „Движението и играта, които ни свързват. Аспекти на психомоторната терапия в България“ 2021
9 Секционен доклад, Гергана Деспотова, Отчитане ефекта от прилагана кинезитерапия с различна честота при лица с наднормено тегло и затлъстяване 2020
10 Секционен доклад, Гергана Деспотова, Проучване субективната оценка на студентите за физическата им активност – средство за превенция на затлъстяването 2020
11 Присъствие, Гергана Деспотова, Единадесета МНК "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“ 2019
12 Секционен доклад, Гергана Деспотова, Затлъстяването като социално значимо заболяване 2018
13 Секционен доклад, Гергана Деспотова, Оценка на охранеността и степента на затлъстяване при студенти от СУ "Св. Климент Охридски" 2018
14 Секционен доклад, Гергана Деспотова, Отчитане на възстановителния ефект от прилагане на кинезитерапия след мозъчен инсулт 2017
Участие в редколегия
Гергана Деспотова, Годишник на Департамент по спорт, Софийски университет "Св. Климент Охридски", том 89, Участие в редколегия 2022