Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Елена Пенчева
Дисертация д-р
Елена Ангелова Пенчева, Римското селище в м. Дана бунар (с. Георги Добрево, общ. Любимец) в контекста на сходните комплекси от Тракия , 2014
Научен проект
1 Елена Пенчева, Археологическо проучване на ранносредновековно селище в м. Петрова нива, АР "Сборяново", Ръководител, Министерство на културата, Номер на договора:РД РД 11-00-164/07.08.2023 г. 2023
2 Елена Пенчева, Археологическо проучване на ранносредновековно селище в м. Петрова нива, АР "Сборяново", Ръководител, Министерство на културата, Номер на договора:РД 11-00122/12.08.2022 2022
3 Елена Пенчева, Издирване в землищата на селата Козаново, Златовръх, Стоево, Мулдава, Червен, Горнослав, Долнослав, Тополово, Орешец, общ. Асеновград, обл. Пловдив, Член, Министерство на културата 2022
4 Елена Пенчева, Археологическо проучване на ранносредновековно селище в м. Петрова нива, АР "Сборяново", Ръководител, Министерство на културата, Номер на договора:РД 11-00-121 от 15. 06. 2021 г. 2021
5 Елена Пенчева, Издирване на археологически обекти в землищата на селата Конуш и Избеглии, об-на Асеновград; Кочево и Поповица, об-на Садово , Член, Министерство на културата 2021
6 Елена Пенчева, Недеструктивни проучвания на обект "Селище от ХV - ХIХ в." в м. "Турско Конуш", с. Конуш и м. "Джамията", с. Богданица, обл. Пловдив, Член, Министерство на културата 2020
7 Елена Пенчева, Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ , Член, Министерство на образованието и науката 2019
8 Елена Пенчева, Недеструктивно археологическо проучване на селище от ХV - ХIХ в.в м. "Турско Конуш", с. Конуш, общ. Асеновград, Член, Министерство на културата 2019
9 Елена Пенчева, Теренно археологическо проучване на средновековно селище в м. "Петрова нива", АР "Сборяново", Ръководител, Министерство на културата, Номер на договора:РД 11-00-211/05. 07. 2019 г. 2019
10 Елена Пенчева, Археологически проучвания на ранносредновековното селище в м. "Петрова нива", АР "Сборяново", РД 11-00-209/16. 07. 2018 г., Ръководител, Министерство на културата, Номер на договора:РД 11-00-209/16. 07. 2018 г. 2018
11 Елена Пенчева, Археологически разкопки на ранносредновековното селище в м. "Петрова нива", АР "Сборяново", № на договора РД 11-00-169/12. 07. 2017 г. , Ръководител, Министерство на културата 2017
Научно ръководство
Елена Пенчева, Гребени от кост и рог, от диоцезите Тракия и Дакия, през IV – VI в. , дипломна работа:Гергана Узунава 2016
Статия в научно списание
1 Елена Пенчева, Ранновизантийско укрепление в местността Градище в землището на село Ярлово, Самоковско, SAUS, том:7, 2021, стр.:239-254, ISSN (print):1312-7284 2021
2 Елена Пенчева, Отново за напръстните хурки, Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, том:5, 2016, стр.:361-372 2016
3 Елена Пенчева, Нови наблюдения върху светилището на Хера в околностите на село Нови хан, Софийско, Известия на Националния исторически музей, том:ХХVI, 2014, стр.:89-107 2014
4 Елена Пенчева, Нови находки на фибули от Хасковска област, Studia Archaeologica Universitattis Serdicensis, том:4, 2014, стр.:117-140, Ref 2014
5 Елена Пенчева, Паметници от римския период на обект Дана бунар І (в землището на с. Георги Добрево, община Любимец), сезон 2006 г., Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, том:4, 2014, стр.:183-187, Ref 2014
6 Елена Пенчева, Скална гробница в околностите на с. Лозен, Софийско, Известия на Националния исторически музей, том:ХХV, 2013, стр.:15-22 2013
7 Елена Пенчева, Късноантично укрепление в местността „Градище” при село Лозен, Софийско, Известия на Националния исторически музей, том:ХХIV, 2012, стр.:65-94 2012
8 Елена Пенчева, Средновековно укрепление в местността „Големо градище“ в района на днешния софийски квартал Драгалевци, Известия на Националния исторически музей - София, том:ХХIII, 2011, стр.:82-87 2011
9 Елена Пенчева, Ранновизантийско укрепено селище в местността „Градище“, землището на с. Ковачевци, Самоковско, Известия на Националния исторически музей - София, том:XXII, 2010, стр.:29-52 2010
10 Елена Пенчева, Средновековни укрепления в района на днешния софийски квартал Драгалевци, Известия на Националния исторически музей - София, том:ХХ, 2009, стр.:62-71 2009
11 Елена Пенчева, Късноантични селища в землището на с. Бистрица, Софийско, Известия на Националния исторически музей - София, том:ХIХ, 2008, стр.:17-32 2008
12 Елена Пенчева, Нови наблюдения върху ранновизантийското укрепление в землището на с. Герман, Софийско, Известия на Националния исторически музей - София, том:ХVII, 2008, стр.:27-39 2008
13 Елена Пенчева, Ралица Иванова, Обковки от колесница от Базикова могила, с. Белица, Хасковско, Известия на Националния исторически музей - София, том:ХVII, 2006, стр.:14-18 2006
14 Елена Пенчева, Ранновизантийско укрепление в местността Еврейското кале при с. Долни Пасарел, Известия на Националния исторически музей - София, том:ХVI, 2006, стр.:123-138 2006
15 Елена Пенчева, Нови наблюдения върху укреплението в местността Момина скала, край кв. Бояна, София, Известия на Националния исторически музей - София, том:ХV, 2005, стр.:79-91 2005
16 Елена Ангелова, Хроника на археологическите проучвания на катедра Археология при СУ "Св. Климент Охридски", Годишник на Софийския университет "Св. климент Охридски" Исторически факултет, специалност Археология, том:2, 2003, стр.:195-210 2003
17 Елена Пенчева, Укрепено селище в м. “Калето” при с. Долни Пасарел, Софийско, Известия на Националния исторически музей - София, том:ХIII, 2002, стр.:73-97 2002
18 Стефка Ангелова, Румяна Колева, Елена Ангелова, Ралица Иванова, Знаци върху канцела на църква № 2 в Дръстър, Българите в Северното Причерноморие Изследвания и материали, том:6, 1997, стр.:67-74 1997
19 Стефка Ангелова, Румяна Колева, Елена Ангелова, Ралица Иванова, Църква № 2 в Дръстър (Силистра) (предварително съобщение), Минало, брой:3, 1996, стр.:28-40 1996
20 Елена Ангелова, Сарматски елементи в езическите некрополи от Североизточна България и Северна Добруджа, Археология, брой:2, 1995, стр.:5-17 1995
Статия в поредица
1 Елена Пенчева, Северноафриканска червенолакова керамика от селище от римската епоха в Дана бунар в землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец, Годишник на Националния археологически музей, том:In memoriam Ivani Venedikov По случай 100-годишнината от рождението му, брой:XIV, редактор/и:Стефан Александров, издателство:Булгед ООД, 2020, стр.:177-195, ISSN (print):ISSN 1310-7933, ISSN (online):ISSN 2738-7496, ISBN:ISBN 978-954-9472-95-0 2020
2 Елена Пенчева, Мария Николаева, Средновековни графити от IХ – Х в. от селището в местността Петрова нива, археологически резерват „Сборяново“, Acta Musei Varnaensis, том:История и култура на България и българите (IХ - ХIХ в.), брой:13 - 1, редактор/и:проф. д.и.н. Иван Русев, доц. д-р Валери Йотов гл.ас. д-р Игор Лазаренко, гл.ас. д-р Мария Манолова, издателство:Онгъл, 2019, стр.:185-198, ISSN (print):ISBN 978-619-7373-68-4 2019
3 Елена Пенчева, Предмети от стъкло, открити в сграда от римската епоха в м. Дана бунар, в землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец, Сборник есенни четения Сборяново, том:От находката до витрината, брой:11, издателство:Фабер, 2016, стр.:42-60 2016
4 Елена Пенчева, Две находки от Римската епоха, открити в местността Дана бунар, землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец, Сборник есенни четения Сборяново, том:От находката до витрината, брой:10, редактор/и:Боряна Матева, Мария николаева, Теодора Василева, Хрисиян Узунов, Веселина Белева, Цветалин Цветанов, Дарина Воденичарова, издателство:Фабер, 2014, стр.:42-47 2014
5 Елена Пенчева, Мария Николаева, Глинено съоръжение от ранносредновековното селище в местността „Петрова нива” - ИАР "Сборяново", Сборник есенни четения Сборяново, том:От находката до витрината, брой:8/9, редактор/и:Живка Михайлова, Мария Николаева, Теодора Василева, Цветалин Цветанов, Милена Николова, издателство:Фабер, 2013, стр.:206-215 2013
6 Елена Пенчева, Медицински инструменти, открити в сграда от римската епоха в м. Дана бунар, в землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец, Сборник есенни четения Сборяново, том:От находката до витрината, брой:8/9, редактор/и:Живка Михайлова, Мария Николаева, Теодора Василева, Цветалин Цветанов, Милена Николова, издателство:Фабер, 2013, стр.:186-196 2013
7 Елена Пенчева, Пещ за битова керамика от землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец, Сборник есенни четения Сборяново, том:От находката до витрината, брой:7, редактор/и:Мария Николаева, Теодора Василева, Дарина Илиева, Веселина Белева, Цветалин Цветанов, издателство:Славена, 2010, стр.:147-171 2010
8 Елена Пенчева, Мария Николаева, Ранносредновековно жилище от местността „Петрова нива“ в ИАР „Сборяново“, Сборник есенни четения Сборяново, том:Предизвикателството на теренната работа, брой:6, редактор/и:Живка Михайлова, Мария Николаева, Теодора Василева, Цветалин Цветанов, Милена Николова, издателство:Славена, 2009, стр.:59-75 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Елена Пенчева, Мария Николаева, Археологически проучвания на средновековно селище в местността Петрова нива, АР "Сборяново", АОР през 2019 г., редактор/и:Христо Попов, Анастасия Чолакова, Георги Иванов, издателство:Булгед ООД, 2020, стр.:1229-1231, ISSN (print):ISSN 1313-0889, ISSN (online):ISSN 2603-3658 2020
2 Елена Пенчева, Укрепление в местността Градище в землището на с. Железница, Софийско, Сердика-Средец-София, редактор/и:Цветозар Йотов, Венета Ханджийска-Янкулова, Марио Филипов, Лили Божилова, издателство:Фабер, 2020, стр.:465-481, ISBN:ISBN 978-619-91136-6-0 2020
3 Елена Пенчева, Мария Николаева, Археологически проучвания на средновековна селище в м. "Петрова нива", археологически резерват "Сборяново", Архелогически открития и разкопки през 2018 г., редактор/и:Христо Попов, Анастасия Чолакова, Георги Иванов, 2019, стр.:546-549, ISSN (print):ISSN 1313-0889, ISSN (online):ISSN 2603-3658 ( 2019
4 Елена Пенчева, Мария Николаева, Християн Узунов, Археологически проучвания на средновековната селище в м. Петрова нива, Археологически резерват "Сборяново", Археологически открития и разкопки през 2017 г., редактор/и:Главен редактор Людмил Вагалински, 2018, стр.:537-539 2018
5 Елена Пенчева, Нови наблюдения върху укреплението в местността Големо градище в землището на с. Кладница, община Перник, STUDIA ARCHAEOLOGICA UNIVERSITATIS SERDICENSIS Supplementum VI (2017) Stephanos archaeologicos ad 80 annum professoris Ludmili Getov, редактор/и:проф. д-р К. Рабаджиев, проф. д-р Т. Стоянов, гл. ас. д-р Ив. Вълчев, гл. ас. д-р Д. Стоянова, гл. ас. д-р Ив. Лозанов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:479-490 2018
6 Елена Пенчева, Мария Николаева, Археологически проучвания на средновековното селище в м. Петрова нива, Археологически резерват Сборяново, Археологически открития и разкопки през 2016 г., редактор/и:Главен редактор Людмил Вагалински, 2017, стр.:606-608 2017
7 Елена Пенчева, Мария Николаева, Археологически проучвания на ранносредновековното селище в м. „Петрова нива“, АР „Сборяново“, АОР през 2015 г., редактор/и:Главен редактор гл. ас. д-р Андрей Аладжов, 2016, стр.:657-660 2016
8 Елена Пенчева, Ключове и части от заключващи механизми, открити в сграда от римската епоха в м. Дана бунар, в землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец, Сборник в памет на Магдалина Станчева, Сердика – Средец – София, редактор/и:д-р Надежда Кирова, 2016, стр.:111-117 2016
9 Елена Пенчева, Мария Николаева, Археологически проучвания на ранносредновековното селище в м. „Петрова нива“, АР „Сборяново“, АОР през 2013 г., редактор/и:Главен редактор доц. д-р Мария Гюрова, 2014, стр.:577-579 2014
10 Елена Пенчева, Мария Николаева, Археологически проучвания на ранносредновековното селище в м. „Петрова нива“, ИАР „Сборяново“, АОР през 2012 г., редактор/и:Главен редактор доц. д-р Мария Гюрова, 2013, стр.:490-492 2013
11 Ивайло Лозанов, Чавдар Кирилов, Елена Пенчева, Археологически разкопки на обект Римско селище, с. Ябълково, община Димитровград, (АМ "Марица" км 29+640 - 29+820), Археологически открития и разкопки през 2012 г., редактор/и:Главен редактор доц. д-р Мария Гюрова, 2013, стр.:336-339 2013
12 Елена Пенчева, Керамичен производствен комплекс от VI в. от Дуросторум, Сборник в памет на академик Д. П. Димитров, редактор/и:Костадин Рабаджиев, Христо Попов, Маргарит Дамянов, Веселка Кацарова, 2013, стр.:569-577 2013
13 Ивайло Лозанов, Чавдар Кирилов, Елена Пенчева, Спасителни археологически разкопки на обект „Римско селище”, с. Ябълково, общ. Димитровград (АМ „Марица”, км. 29+640-29+820), Археологически открития и разкопки през 2012 г., редактор/и:М. Гюрова, 2013, стр.:336-339, ISSN (print):1313-0889 2013
14 Елена Пенчева, Нови наблюдения върху археологически обекти в околностите на село Лозен, Софийско, Василка Герасимова-Томова. In memoriam, редактор/и:Методи Манов, Боряна Русева, Бистра Божкова, Коста Хаджиев, Красимира Карадимитрова, Мирослава Доткова, 2012, стр.:397-436 2012
15 Елена Пенчева, Христо Кузов, Спасителни проучвания на обект Късноантична гробница на територията на ботаническа градина на СУ "Св. Климент Охридски" - гр. Варна, Археологически открития и разкопки през 2011 г., редактор/и:Главен редактор доц. д-р Мария Гюрова, 2012, стр.:227-229 2012
16 Елена Пенчева, Хореум от римската епоха, в землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец, Известия на Националния аррхеологически институт с музей, ХL, In Honorem Professoris Димитър Овчаров, редактор/и:Бони Петрунова, Валери Григоров, 2012, стр.:33-50 2012
17 Елена Пенчева, Чаша от римската епоха с гръцки надпис, изпълнен в техника „барботино”, Acta musei Varnanaensis, VIII-2 Terra Antiqua Balcanica et Mediterranea Сборник в чест на Александър Минчев, редактор/и:гл. ас. Игор Лазаренко, издателство:Онгъл, 2011 2011
18 Елена Пенчева, Мария Николаева, Археологически проучвания на средновековното селище в м. Петрова нива. Историко-археологически резерват Сборяново, Археологически открития и разкопки през 2009 г., редактор/и:Главен редактор ст. н. с. Диана Гергова, 2010, стр.:569-570 2010
19 Елена Пенчева, Пещ за строителна керамика в землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец, Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl.V, Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova, редактор/и:проф. д-р Людмил Гетов, доц. д-р Тотко Стоянов, гл. ас. д-р Даниела Стоянова, гл. ас. Елена Пенчева, гл. ас. Ивайло Лозанов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010, стр.:341-359 2010
20 Елена Пенчева, Мария Николаева, Археологически проучвания на средновековното селище в м. „Петрова нива“, ИАР "Сборяново", Археологически открития и разкопки през 2008 г., редактор/и:Главен редактор ст. н. с. Диана Гергова, 2009, стр.:691-693 2009
21 Елена Пенчева, Илиана Борисова-Кацарова, Археологическо проучване на обект № 13, ЛОТ 4, АМ "Тракия", км 286+600 - 286+900 в землището на с. Завой община Тунджа, Археологически открития и разкопки през 2008 г., редактор/и:Главен редактор ст. н. с. Диана Гергова, 2009, стр.:504-505, ISSN (print): 1313-0889 2009
22 Елена Пенчева, Керамичен съд от римската епоха, Сборник в памет на професор Велизар Велков, редактор/и:Дочка Аладжова, Анелия Божкова, Петър Делев, Васил Николов, Христо Прешленов, Христо Попов, Алена Тенчова, издателство:Фабер, 2009, стр.:321-325 2009
23 Елена Пенчева, Владимир Славчев, Теренни обхождания в ботаническата градина на СУ "Св. Климент Охридски" - гр. Варна, Археологически открития и разкопки през 2008 г., 2009, стр.:770-772 2009
24 Елена Пенчева, Мария Николаева, Археологически проучвания на средновековното селище в м. Петрова нива, ИАР „Сборяново“, Археологически открития и разкопки през 2007 г., редактор/и:Главен редактор ст. н. с. Диана Гергова, 2008, стр.:643-645 2008
25 Елена Пенчева, Мария Николаева, Археологически проучвания на средновековното селище в м. Петрова нива, Историко-археологически резерват Сборяново, Археологически открития и разкопки през 2006 г., редактор/и:Главен редактор н.с. д-р Христо Попов, 2007, стр.:551-552 2007
26 Красимир Лещаков, Надежда Тодорова, Ваня Петрова, Елена Ангелова, Мариана Славова, Спасителни разкопки на обект Дана бунар 1 до гр. Любимец, Археологически открития и разкопки през 2006 г., редактор/и:Главен редактор н.с. д-р Христо Попов, 2007, стр.:41-43 2007
27 Елена Пенчева, Мария Николаева, Проучвания в м. Петрова нива, ИАР „Сборяново“, Археологически открития и разкопки през 2005 г., редактор/и:Главен редактор н.с. д-р Христо Попов, 2006, стр.:357-359 2006
28 Елена Пенчева, Костени изделия, открити в сграда от римската епоха в м. Дана бунар (в землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец). , Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, suppl. IV, Stephanos Archeologicos in honorem Professoris Ludmil Getov, редактор/и:доц. д-р Тотко Стоянов, доц. д-р Стефка Ангелова, ас. Ивайло Лозанов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005, стр.:581-590 2005
29 Стефка Ангелова, Румяна Колева, Елена Ангелова, Ралица Иванова, Гроб № 98 от архиепископската базилика в Дръстър, Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Йордан Андреев, 14 - 15 май 1999 г. В. Търново, редактор/и:Казимир Попконстантинов, Красимира Мутафова, Момчил Младенов, издателство:АИМ БАН, 2003, стр.:141-146 2003
30 Красимир Лещаков, Елена Ангелова, Спасителни археологически разкопки на обект "Дана бунар-1" през 2000 г., Археологически открития и разкопки през 1999 - 2000 г., редактор/и:Главен редактор ст. н. с. д-р Дочка Аладжова, 2001, стр.:58-60 2001
Студия в научно списание
Elena Pencheva, Maria Nikolaeva, The Medieval Settlement in the Petrova niva Locality, Sboryanovo Archaeological Reserve, Приноси към българската археология, vol:ХIII, 2023, pages:77-124, ISSN (print):ISSN 1310-7976 (print), ISSN (online):ISSN 2603-3410 (online), Ref, др.(Erih Plus) 2023
Студия в поредица
1 Elena Pencheva, Boryana Mateva, Lazar Ninov, Maria Nikolaeva, Bone and Horn Artefacts from the Medieval Settlement in Petrova niva Locality, Sboryanovo Archaeological Reserve, CONTRIBUTIONS TO BULGARIAN ARCHAEOLOGYПриноси към българската археология, issue:ХI, editor/s:Евелина Тодорова, Publisher:BULGED, 2021, pages:71-133, ISSN (print):ISSN 1310-7976 (print), ISSN (online):ISSN 2603-3410 (online), Ref 2021
2 Elena Pencheva, Maria Nikolaeva, On the Origin of Late Antique Materials Discovered in a Medieval Context According to Data from the Archaeological Excavations of the Settlement in Petrova Niva Locality, “Sboryanovo” Archaeological Reserve, Приноси към българската археология, issue:Х, editor/s:Евелина Тодорова, Publisher:BULGED, 2020, pages:97-149, ISSN (print):ISSN 1310-7976, ISSN (online):ISSN 2603-3410, Ref 2020
Съставителска дейност
Елена Пенчева, Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl.V, Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Елена Пенчева, Археологически проучвания на средноовековното селище в м. Петрова нива, АР "Сборяново" през 2022 2023
2 Пленарен доклад, Елена Пенчева (в съавторство с Румяна Колева и Чавдар Кирилов), Професионалният път на Стефка Ангелова – идеи и влияния 2022
3 Секционен доклад, Елена Пенчева, Археологически проучвания на средноовековното селище в м. Петрова нива, АР "Сборяново" през 2021 2022
4 Секционен доклад, Елена Пенчева, Археологически проучвания на средноовековното селище в м. Петрова нива, АР "Сборяново" през 2019 г. 2020
5 Секционен доклад, Елена Пенчева, Районът на АР „Сборяново“ в Късната античност 2019
6 Секционен доклад, Елена Пенчева, Археологически проучвания на средноовековното селище в м. Петрова нива, АР "Сборяново" през 2019 2019
7 Секционен доклад, Елена Пенчева, Археологически проучвания на средноовековното селище в м. Петрова нива, АР "Сборяново" през 2017 г. 2018
8 Пленарен доклад, Елена Пенчева, Ранносредновековното селище в м. „Петрова нива”, АР „Сборяново” – резултати и проблеми„Early Medieval Settlement in Petrova Niva Locality, Sboryanovo Archaeological Reserve – Results and Problems 2017
Участие в редколегия
Елена Пенчева, Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl.V, Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova, Участие в редколегия 2010