Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Георги Кирилов

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-9012-6747
Глава от книга
Ива Пушкарова, Георги Кирилов, Видове рискови фактори -В: Криминогенни и виктимогенни рискови фактори при децата, С, 2009-2010 г., под ръководството на И. Пушкарова и рецензията на доц. Владимир Велинов, дм. и доц. Нели Петрова-Димитрова, ISBN:978-954-92585-2-3, София, Рецензирано 2010
Дисертация д-р
Георги Кирилов Кирилов, "Афект, уплаха и смущение в клинико-психологичната съдебна експертна дейност", СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. Ваня Матанова д.пс.н. 2022
Книга
Ива Пушкарова, Ралица Илкова, Георги Кирилов, ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ, ISBN:978-619-188-218-2, Фондация за развитие на правосъдието, София, Рецензирано 2018
Монография
Ива Пушкарова, Георги Петрунов, Георги Кирилов, Калоян Харалампиев, Рискови криминогенни и виктимогенни фактори при децата, ISSN (online):978-954-92585-2-3, ISBN:978-954-92585-2-3, Съюз на съдиите в България, София, Рецензирано 2010
Научен проект
Георги Кирилов, Реформиране на правосъдието: прокуратурата между митовете и фактите, Член, Фондация „Конрад Аденауер” 2020
Статия в научно списание
1 Владимир Велинов, Георги Кирилов, Психичните годности на свидетелите в правната процедура I част, Българско списание за психиатрия, vol:8, issue:3, 2023, pages:47-54, ISSN (print):2367-881Х, ISSN (online):2367-8828, Ref, SCOPUS, SJR (0.102 - 2023), SCOPUS Quartile: Q4 (2023) 2023
2 Владимир Велинов, Георги Кирилов, Психичните годности на свидетелите в правната процедура II част, Българско списание за психиатрия, том:8, брой:4, 2023, стр.:42-52, ISSN (print): 2367-881Х, ISSN (online):2367-8828, Ref, SCOPUS, SJR (0.102 - 2023), SCOPUS Quartile: Q4 (2023) 2023
3 Георги Кирилов, Владимир Велинов, Физиологичният афект и алкохолното опиване. Втора част, БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ПСИХИАТРИЯ, том:6, брой:2, 2021, стр.:14-23, ISSN (print):2367-881Х, ISSN (online):2367-8828, Ref 2021
4 Георги Кирилов, Владимир Велинов, Важни области при експертното освидетелстване на лица, суспектни за деменция, БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ПСИХИАТРИЯ, том:4, брой:3, 2019, ISSN (print): 2367-881Х, ISSN (online):2367-8828 2019
5 Георги Кирилов, Владимир Велинов, Методологични принципи при послесмъртната психиатрична и психологична оценка на състоянието на индивида, Теза, брой:6, 2013, ISSN (print):1314 – 5312 2013
6 Петкова П., Н. Цонева, Д. Видева, Г. Кирилов, Реконструиране и реинтегриране на позитивния опит и функционални вярвания в когнитивно-поведенческата психотерапия, Когнитивно-поведенческа психотерапия, 2009, ISBN:9789548177474 2009
7 Петкова П., Б. Димитров, Т. Георгиева, Д. Георгиев, Н. Цонева, Г. Кирилов, Будистката философия и медитативни практики в когнитивно-поведенческата психотерапия, Когнитивно-поведенческа психотерапия, 2007, ISBN:9789548177474 2007
Статия в поредица
Георги Кирилов, Владимир Велинов, Физиологичният афект и алкохолното опиване.Част първа, БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ПСИХИАТРИЯ, vol:6, issue:1, 2021, pages:31-39, ISSN (print):2367-881Х, ISSN (online):2367-8828, Ref 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Любомира Цветкова, Георги Гърков, Георги Кирилов, „Психометрични характеристики на българската версия на Скала за Алекситимия на Торонто“ (TAS-20), Сборник с абстракти от юбилейна международна научна конференция „Психология – традиция и съвременност“ – 1-2 /ни 2022г., София, България., 2022 2022
2 Георги Кирилов, Тежки личностови разстройства - подбор, назначаване на работа и справяне в трудовия процес, ЛИДЕРСТВО И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, 2019, стр.:810-817, ISSN (online):978-954-07-4979-2 2019
3 Георги Кирилов, Владимир Велинов, Методологични принципи при послесмъртната психиатрична и психологична оценка на състоянието на индивида, Сборник научни доклади от VII-я Национален конгрес по психология, София, 31.10.-2.11.2014 г. , 2014, ISBN:978-954-91472-9-2 2014
Студия в сборник (на конференция и др.)
Пушкарова И, Стойкова Н, Петрунов Г, Кирилов Г, МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: РАЗПОЗНАВАНЕ НА ТРАВМАТА ПРИ РАЗПИТ НА ПОСТРАДАЛ. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЪПРОТИВИТЕ МУ ПРИ ДАВАНЕ НА ПОКАЗАНИЯ.ОЦЕНКА НА ДОСТОВЕРНОСТТА НА ПОКАЗАНИЯТА , Справедлив процес за жертвите на трафик, редактор/и:проф. Ал. Стойков, доц. П. Петкова, доц. Н. Петрова - Димитрова, издателство:Експреспринт ООД, 2009, стр.:205-216, ISBN:978-954-92585-1-6 2009
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Георги Кирилов, IMPORTANT AREAS IN THE FORENSIC ASSESSMENT OF PEAPLE SUSPECTIBLE TO DEMENTIA 2019
2 Присъствие, Георги Кирилов, Тежки личностови разстройства - подбор, назначаване на работа и справяне в трудовия процес 2019
Учебно помагало
Ива Пушкарова, Диляна Гитева, Георги Кирилов, Веселина Берова, Димитър Манев, ,,ДЕТСКА ПЪТЕКА“ РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПРИ КОНТАКТ С ДЕЦА В РИСК ОТ НАСИЛИЕ, ПОСТРАДАЛИ, СВИДЕТЕЛИ ИЛИ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ , ISSN (print):, ISSN (online):, КОТА, Стара Загора, Рецензирано 2023