Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Илко Пенелов
Дисертация д-р
Илко Ненчев Пенелов, Цензурата върху книгите в България 1944-1956, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Красимира Петрова Даскалова 2007
Книга
Даскалова, Красимира, Пенелов, Илко, Ани Гергова - Живот с книжовни пристрастия, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
Монография
1 Илко Пенелов, Библиотеките и цензурата в НРБ, ISBN:978-954-07-, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София 2020
2 Илко Пенелов, Специални библиотеки в България до края на Втората световна война., ISBN:978-954-07-4695-1, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София 2019
Научен проект
1 Илко Пенелов, Непроменящият се императив за промяна: 70 години Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-39/20.04.2023 2023
2 Илко Пенелов, Дигитална библиотека "Библиотечно-информационни науки", Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски" 2021
3 Илко Пенелов, Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, архиви, музеи (добри практики в Кюстендилска област), Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 80-10-35/10.04.2019 2019
4 Илко Пенелов, Ръкописното наследство на България от 15 до 19 век - неизследвани територии (ЦИАИ при Българската православна църква Българска патриаршия - минеи, кратък каталог на цялата колекция), Член, Европейски фонд за регионално развитие, Номер на договора:BG05M2OP001-1.001-0001 2019
5 Илко Пенелов, Славянски и гръцки ръкописи в Регионален исторически музей - Ловеч, Член, Европейски фонд за регионално развитие, Номер на договора:BG05M2OP001-1.001-0001 2019
6 Илко Пенелов, Ловеч в българското културно пространство (история и съвременност, културни институции, културно наследство и съвременни технологии), Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 80-10-174 от 26. 04. 2018 2018
7 Илко Пенелов, "Книгата и четенето : книжовно-документалното наследство в българските библиотеки и музеи", Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:67/03. 04. 2015 2015
8 Илко Пенелов, Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България, Член, Българска библиотечно-информационна асоциация 2011
9 Илко Пенелов, Дигитализация и запазване на писменото наследство на България, Член, Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", Номер на договора:BG0046 2010
10 Илко Пенелов, Ръкописни и документални паметници от българските земи ХIII-XVII век, Член, Министерство на образованието, младежта и науката 2009
Научно ръководство
1 Илко Пенелов, Социални ефекти от библиофилството в 21-и век, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мила Ангелова 2023
2 Илко Пенелов, Личната библиотека на Недю Александров: Каталог на наличното в РБ "Захарий Княжески" - Стара Загора (биографично, библиографско и архивистично изследване), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петя Братанова-Стоянова 2022
3 Илко Пенелов, Опазване на ръкописното наследство Регионална библиотека "Пенчо славейков" - Варна: Случаят с ръкопис "Петър Енчев" (S27), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Георги Стоименов 2022
4 Илко Пенелов, Инкриминираните издания на художествена литература в НРБ: Репресивни модели, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Боряна Петкова 2021
5 Илко Пенелов, Страшимир Дочков и Свиленград: Архивистично и библиографско изследване, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елена Влашева 2021
6 Илко Пенелов, Проблеми в практиката на библиотекаря при насърчаване на четенето в детска възраст: (Според опита в Общинска библиотека "Искра" Казанлък), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Румен Димитров 2020
7 Илко Пенелов, Вътрешни комуникативни процеси в регионалните библиотеки в България – изследване на организационните аспекти, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Светослава Тончева 2019
8 Илко Пенелов, Обслужването на деца и юноши в Общинска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Самоков: нови реалности, практики, подходи. Емпирично изследване, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мариела Станева 2019
9 Илко Пенелов, Общинска библиотека „Паисий Хилендарски“ – партньор на местната власт, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Калинка Пиргова 2019
10 Илко Пенелов, Изграждане на специалните колекции по изкуствознание в библиотеките при Харвардския университет., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Александър Сиклунов 2018
11 Илко Пенелов, Регионална библиотека "Партений Павлович" - фактор за кохеренцията на местната общност: Съвременно състояние и перспективи, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Росица Костадинова 2018
12 Илко Пенелов, Българското историческо дружество и неговото списание „Векове“. Тематичен библиографски указател (1972-1982), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ивелина Таракчиева 2017
13 Илко Пенелов, Значение на Бургаската регионална библиотека като културна и образователна институция в миналото и днес, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Мутафчиева 2017
14 Илко Пенелов, Българската възрожденска книжнина в библиотеката при Народно читалище "Диньо Петров Сивков-1870" - Нова Загора, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Йовка Петкова 2015
15 Илко Пенелов, Обучението в специалност "БИН" - очаквания, впечатления, перспективи: (Емпирично изследване), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Светлана Стойнова 2015
16 Илко Пенелов, Колекция "Александър Фол" в Библиотеката на Нов български университет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Тихомир Асенов 2013
17 Илко Пенелов, Опазване и достъп до славянското ръкописно книжовно наследство на България - случаят Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Антоанета Лесенска 2013
18 Илко Пенелов, Опазване на българското литературно наследство: случаят Пенчо Славейков, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мина Игова 2013
19 Илко Пенелов, Печатни издания от XIX в. във фонда на РБ „Проф. Боян Пенев” – Разград, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Галя Ралева 2013
20 Илко Пенелов, Нови форми на сътрудничество в Комплексен отдел "Изкуство" на Регионална библиотека "Гео Милев" - Монтана, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Валерия Кръстева-Иванова 2012
21 Илко Пенелов, Ръкописни книжовни паметници от Видин и видинско XIV-XIX век, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Десислава Иванова 2011
22 Илко Пенелов, Славянски старопечатни книги в библиотеката на Светата Видинска митрополия, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Гергана Панова 2011
Превод на статия
1 Илко Пенелов, de Hamel, Christopher. The European Medieval Book., Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София 2020
2 Илко Пенелов, Love, Harold. The Manuscript after the Coming of Print., Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София 2020
Редактор на издание нереферирано
1 Илко Пенелов, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки, Редактор на издание нереферирано 2014
2 Илко Пенелов, Ани Гергова - живот с книжовни пристрастия : Сборник в чест на 75-годишнината й., Редактор на издание нереферирано 2012
Статия в научно списание
1 Илко Пенелов, 120 години от рождението на Тодор Боров, ББИА онлайн, том:XI, брой:6, 2021, стр.:36-41, ISSN (print):1314-7285, ISSN (online):1314-4944 2021
2 Илко Пенелов, Библиотеката при Българското ентомологично дружество (1909 - 1930), Информационен бюлетин. Централна библиотека на БАН, ISSN 1312 - 9899, том:VІІІ, брой:10 (82) В памет на Мария Аргирова Герасимова, 2014, стр.:65-71 2014
3 Илко Пенелов, Библиотеки във време на война: политиката на българската държава спрямо Народната библиотека в Скопие 1941-1944 г., Библиотека, том:ХХІ (LX), брой:6, 2014, doi:http://www.nationallibrary.bg/fce/001/0105/files/Biblioteka%206-2014.pdf 2014
Статия в поредица
1 Илко Пенелов, Принос към историята на първата държавна медицинска библиотека в България., Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга "Библиотечно-информационни науки.", брой:8, редактор/и:Илко Пенелов, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:133-151 2016
2 Илко Пенелов, Специални библиотеки в България до Втората световна война., Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга "Библиотечно-информационни науки.", брой:7, редактор/и:Илко Пенелов, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:93-169 2015
3 Илко Пенелов, Печатни книги от ХVІ и ХVІІ век във фонда на Националния литературен музей. , Известия на Националния литературен музей, брой:4, редактор/и:Стефанка Кръстева, 2006, стр.:52-62 2006
4 Илко Пенелов, “Хемус А. Д.” – в ликвидация (1948 – 1952), Известия на Националния литературен музей, брой:3, издателство:Национален литературен музей, 2005, стр.:119-132 2005
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Илко Пенелов, Трансформациите в книгоиздателския сектор през 1947/1949 г. - етап в изграждането на единна цензурна система в НРБ, Цензурата върху българската литература и книга 1944-1990, редактор/и:Пламен Дойнов, издателство:Кралица Маб, 2018, стр.:29-54 2018
2 Илко Пенелов, Непознат по принуда - Змей Горянин в протоколите за унищожени книги през 40-те години., Змей Горянин - непознатият., редактор/и:Силва Василева, издателство:Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов", 2015, стр.:73-81 2015
3 Илко Пенелов, Книгоиздаване в навечерието: проектът "Завети", 1934-1948 г., Ани Гергова - живот с книжовни пристрастия : Сб. в чест на 75-годишнината й, редактор/и:Красимира Даскалова, Илко Пенелов; Парка Атанасова, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:227-240 2012
4 Илко Пенелов, Списъци на забранените книги в България през 40-те и 50-те години на ХХ век., Пътят към книгите и информацията : Юб. сб., посветен на 65-год. на Татяна Янакиева., редактор/и:Антоанета Тотоманова, Цветанка Панчева, издателство:НБКМ, 2009, стр.:122-129 2009
5 Илко Пенелов, За прочистването на обществените библиотеки в България през 1945 г. , Професия Поприще Призвание : Юб. сб., посветен на 65-годишнината на Радка Колева., редактор/и:Антоанета Тотоманова, Цветанка Панчева, издателство:НБКМ, 2008, стр.:141-150 2008
6 Илко Пенелов, За Спецфонда на Народната библиотека през 50-те години на ХХ век., Библиотечни дискурси : Юб. сб., посветен на 60-годишнината на Александра Дипчикова., редактор/и:Антоанета Тотоманова, Цветанка Панчева, издателство:НБКМ, 2006, стр.:45-50 2006
7 Илко Пенелов, Националната библиотека и създаването на библиотечна цензура в България (1945–1957). , Библиотеката минало и настояще : Юб. сб., посветен на 125-годишнината на Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, редактор/и:Александра Дипчикова, Елисавета Мусакова, издателство:НБКМ, 2005, стр.:96-103 2005
8 Илко Пенелов, Историческите изследвания на цензурата върху книгите в България – състояние и възможности., Библиотечното сътрудничество – настояще и бъдеще. Идеи и проекти за изследвания в областта на писмените комуникации : ХІІІ Нац. науч. конф. на СБИР, редактор/и:Ваня Грашкина, Валентина Славчева, Красимира Папазова, издателство:СБИР, 2003, стр.:182-185 2003
9 Илко Пенелов, Библиография на публикациите на проф. д.ф.н. Ани Гергова, Историята на книгата – начин на живот : Сб. в чест на проф. д.ф.н. Ани Гергова, редактор/и:Красимира Даскалова, издателство:ЛИК, 2002, стр.:13-34 2002
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Илко Пенелов, Евристични проблеми при подготовката на предварителeн ( списък на колекция от славянски ръкописи (Примерът с ЦИАИ при БПЦ БП в София) 2022
2 Присъствие, Илко Пенелов, 86th IFLA World Library and Information Congress 2021 2021
3 Секционен доклад, Илко Пенелов, Наблюдения върху ръкописите от ХIХ век във фонда на РИМ – Ловеч 2021
4 Секционен доклад, Илко Пенелов, Просопография и библиотекография на ловешките библиофили XIX - XX век. 2018
5 Секционен доклад, Илко Пенелов, Извори за историята на книгата в София от фонда на Държавен архив - София. 2018
6 Пленарен доклад, Илко Пенелов, Библиотечно-информационното образование - между традиционализма и отвореността. 2018
7 Секционен доклад, Илко Пенелов, Изследванията по история на книгата и четенето в България – проблемът с архивните фондове 2017
8 Секционен доклад, Илко Пенелов, Трансформациите в книгоиздателския сектор през 1947/1948 г. – етап в изграждането на единна цензурна система в НРБ 2017
9 Присъствие, Илко Пенелов, Модерно образование – модерни библиотеки. Виртуална учебна среда "Библиотечно-информационни науки" 2010
10 Присъствие, Илко Пенелов, 76th IFLA World Library and Information Congress 2010
11 Секционен доклад, Илко Пенелов, Една инициатива за опазване на уникални паметници от сбирката на Църковния историко-архивен институт в София. 2009
12 Секционен доклад, Илко Пенелов, Защитната реч на един съвременен цензор. 2002