Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Велислава Тодорова

Author ID (SCOPUS):57210411568

Researcher ID (Web of Science):ACU-0565-2022

ORCID ID:0000-0003-1264-9264
Дисертация д-р
Велислава Тодорова, „Логически модели за предаването на информацията в естествените езици“, , Ръководител:Евгени Латинов 2022
Научен проект
1 Велислава Тодорова, Сравнение на формалните подходи към евиденциалността, Член, , Номер на договора:РД-22-999/12.05.2020г. 2020
2 Велислава Тодорова, „Предизвикателството Аристотел“. Национална конференция с международно участие. 28-30 ноември 2016 г., Член, 2016
3 Велислава Тодорова, Интенции и конвенции в теорията на лингвистичното значение, Член, 2011
4 Велислава Тодорова, Морфологична и синтактична терминология за студенти по филология, Член, 2009
5 Велислава Тодорова, Философия на пространството, времето и движението в ХVII век, Член, 2009
Превод на статия
1 Велислава Тодорова, „Значение“ от Пол Грайс, в: М. Стойчева, А. Бешкова (съст.) „Философия на езика, УИ „Св. Климент Охридски“, София 2021
2 Велислава Тодорова, Анна Бешкова, „Какво е речеви акт“ от Джон Сърл, УИ „Св. Климент Охридски“, София 2021
Статия в научно списание
Анна Бешкова, Велислава Тодорова, Пол Грайс и машината на общуването, Критика и хуманизъм, том:51, брой:2, 2019, стр.:17-30, ISSN (print):0861-1718, PhD 2019
Статия в поредица
1 Velislava Todorova, Playing with Information Source, Lecture Notes in Computer Science, vol:At the Intersection of Language, Logic, and Information. ESSLLI 2018., issue:11667, editor/s:Sikos J., Pacuit E., Publisher:Springer, Berlin, Heidelberg, 2019, pages:171-184, ISBN:978-3-662-59619-7, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-662-59620-3_11, Ref, SCOPUS, SJR (0.28 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (Computer Science, miscellaneous) 2019
2 Христо Тодоров, Велислава Тодорова, За „Амфилохии“ на патриарх Фотий, Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur, issue:15, 2009, pages:142-146 2009
3 Велислава Тодорова, Христо Тодоров, За останалите шест категории. Един логически проблем в неоплатоническата интерпретация на Аристотел, Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur, issue:15, 2009, pages:7-32 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Velislava Todorova, Maria Chinkina, Significance Filters for N-gram Viewer, Visualisierung sprachlicher Daten: Visual Linguistics – Praxis – Tools, editor/s:Bubenhofer, Noah und Kupietz, Marc, Publisher:Heidelberg University Publishing, 2018, pages:301-314, ISBN:978-3-946054-77-1, doi:https://doi.org/10.17885/heiup.345.474, International 2018
2 Kiril Simov, Iliana Simova, Velislava Todorova, Petya Osenova, Factored Models for Deep Machine Translation, Proceedings of the 1st Deep Machine Translation Workshop (DMTW 2015), 2015, стр.:97-105, Ref 2015
3 Velislava Todorova, Kiril Simov, Training Automatic Transliteration Models on DBpedia Data, International Conference Recent Advances in Natural Language Processing, editor/s:Galia Angelova, Kalina Bontcheva, Ruslan Mitkov, 2015, pages:654-662, ISSN (online):1313-8502, Ref, SCOPUS, SJR (0.249 - 2015) 2015
4 Velislava Todorova, Maria Chinkina, „Slash/A N-gram Tendency Viewer, Visual Exploration of N-gram Frequencies in Correspondence Corpora, Proceedings of the ESSLLI 2014 Student Session, editor/s:Ronald de Haan, 2014, pages:229-239, International 2014
5 Велислава Тодорова, Пропозиция, изречение, мисъл, Словото – митове и (без)крайности. Сборник с доклади от XIII национална конференция за студенти и докторанти, 2011 2011
6 Велислава Тодорова, Обратното обръщение в съвременния български език, Планетата Слово. Сборник с доклади от Единадесетата национална конференция за студенти и докторанти, 2009 2009
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Велислава Тодорова, Playing with Information Source 2018
2 Секционен доклад, Велислава Тодорова, Factored Models for Deep Machine Translation 2015
3 Секционен доклад, Велислава Тодорова, Training Automatic Transliteration Models on DBpedia Data 2015
4 Постер, Велислава Тодорова, Significance Filters for N-gram Viewers 2014
5 Секционен доклад, Велислава Тодорова, Мария Чинкина, Slash/A N-gram Tendency Viewer, Visual Exploration of N-gram Frequencies in Correspondence Corpora 2014
6 Секционен доклад, Велислава Тодорова, Категориална граматика 2012
7 Секционен доклад, Велислава Тодорова, Пропозиция, изречение, мисъл 2011
8 Секционен доклад, Велислава Тодорова, Обратното обръщение в съвременния български език 2009