Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Николина Искърова

ORCID ID:0000-0002-8104-1044
Дисертация д-р
Николина Искърова, Мултимедийни компютърни дидактически игри в ранното чуждоезиково обучение, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Димитър Веселинов 2020
Научен проект
1 Николина Искърова, Създаване на електронно портфолио за филологическите специалности от педагогическия профил, Член, 2013
2 Николина Искърова, Устойчиво развитие на човешките ресурси за целите на университетското образование по/на различни езици във Факултета по класически и нови филологии чрез разработване и внедряване на електронни форми на дистанционно обучение 2013-2014, Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0057, 2013-2014 г. 2013
Статия в научно списание
1 Николина Искърова, Диференцирано преподаване в час по чужд език – слушане с разбиране и четене с разбиране чрез LearningApps, Чуждоезиковото обучение, issue:5, 2023, pages:470-481, ISSN (print):0205–1834, ISSN (online):1314–8508, doi:https://doi.org/10.53656/for23.522dife, Ref, IF (0.1 - 2022), Web of Science Quartile: Q4 (2022) 2023
2 Николина Искърова, Фактори за успешно използване на дигитални дидактични игри в чуждоезиковото обучение, ПЕДАГОГИЧЕСКИ новости = Pedagogical innovations: годишно научнотеоретично издание - Русенски университет "Ангел Кънчев", 2022, pages:137-145, ISSN (online):ISSN 1314-7714, Ref 2022
3 Николина Искърова, Игрови модели за обучение в компютърна среда, Чуждоезиково обучение, том:44, брой:4, 2017, стр.:355-361, ISSN (print):0205–1834, ISSN (online):1314–8508, Ref 2017
4 Николина Искърова, Мултимедийни игри за обучение по чужд език в детската градина, Чуждоезиково обучение, том:40, брой:4, 2013, стр.:470-477, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508, Ref 2013
5 Николина Искърова, Ролята на компютърните игри в ранното чуждоезиково обучение (разработка на детски образователен сайт), Чуждоезиково обучение, брой:3, 2010, стр.:40-44, ISSN (print):0205-1834, Ref 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Николина Искърова, Употребата на Scratch в чуждоезиковото обучение, Деветнадесета научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии 2022, editor/s:проф. д-р Мадлен Данова, Publisher:Университетско издателество "Св. Климент Охридски", 2023, pages:199-208, ISSN (print):2738-8158, Ref 2023
2 Николина Искърова, Употребата на софтуерния продукт Hot Potatoes в обучението по чужд език, XX научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии, Publisher:Университетско издателество "Св. Климент Охридски" (под печат), 2023, Ref 2023
3 Николина Искърова, 3D анимацията в чуждоезиковото обучение, XVIII научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии 2021 г., editor/s:Съставител проф. д-р Мадлен Данова, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, pages:258-266, ISSN (print):2738-8158, Ref 2022
4 Николина Искърова, Комиксите в обучението по чужд език, XVII научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии 2020, 2022, стр.:334-343, ISSN (print):2738-8158, Ref 2022
5 Николина Искърова, Някои аспекти при употребата на MS PowerPoint в обучението по чужд език, Лингводидактически залиси, editor/s:проф. д-р Вилфрид Деко, проф. д-р Хавиер Сусу Лопез, проф. дн Кирил Топалов, проф. д-р Енчо Герганов, проф. д-р Милена Йорданова. Рецензенти: проф. д-р Владимир Атанасов, проф. дн Божидар Ангелов., Publisher: "Св. Климент Охридски", 2022, pages:540-551, ISBN:978-954-07-5609-7, Ref 2022
6 Николина Искърова, Концептуален модел на компютърни игри за ранно чуждоезиково обучение, Лингводидактически ракурси, editor/s:проф. дфн Димитър Веселинов, проф. д-р Милена Йорданова , Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, pages:549-558, ISBN:ISBN 978-954-07-4982-2, Ref 2020
7 Николина Искърова, Интегративни функции на модел компютърни дидактически игри за ранно чуждоезиково обучение, Шестнадесета конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:проф. д-р Мадлен Данова, 2019, стр.:202-207, ISSN (print):1314-3948, Ref 2019
8 Николина Искърова, Оценяване на електронни дидактически материали, Млади изследователи, том 2, Сборник 2018, редактор/и:Стойчо Стоев, липса част от текста – предпечатна грешка, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:216-220, ISBN:978-954-07-4661-6, Ref 2019
9 Николина Искърова, Принципите на мултимедийното учене и ранното чуждоезиковото обучение, От лингвистика към семиотика: траектории и хоризонти в изследването на комуникацият, Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Попова, редактор/и:Людмила Илиева, Петър Моллов, Мартина Нинова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:500-507, ISBN:978-954-07-4824-5, Ref 2019
10 Николина Искърова, Дизайн на компютърни игри и игрови елементи в среда за учене на чужд език, Международна научно-практическа конференция "Възможности за развитие на бизнеса – икономически, управленски и социални измерения", 30 ноември 2018 г., том 1, редактор/и:публикуваните материали са рецензирани и редактирани, издателство:Академично издателство "Ценов" — С.А. "Д.А. Ценов", 2018, стр.:596-603, ISBN:978-954-23-1702-9, Ref 2018
11 Николина Искърова, Организиране на учебния процес при изучане на чужд език в детската градина с помощта на компютърни дидактически игри , Петнадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Фалкултета по класически и нови филологии, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:137-142, ISSN (print):1314-3948, Ref 2018
12 Николина Искърова, Отношението на учителя към информационните и комуникационни технологии - фактор за успешното приложение на мултимедийните компютърни дидактически игри в ранното чуждоезиково обучение, Педагогика на добрите възможсти за учене на всички, редактор/и:проф. д-р Димитър Веселинов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:153-158, ISBN:978-954-07-4566-4, Ref 2018
13 Николина Искърова, Теории за учене и мултимедийни компютърни игри, ХIІI конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Фалкултета по класически и нови филологии, редактор/и:проф. д-р Мадлен Данова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:195-201, ISSN (print):1314-3948, Ref 2017
14 Николина Искърова, Физиологични особености на децата в предучилищна възраст с оглед на въвеждането на чуждоезиково обучение и мултимедийни дидактически игри, Четиринадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ, редактор/и:проф. д-р Мадлен Данова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:334-341, ISSN (print):1314-3948, Ref 2017
15 Николина Искърова, Характеристика на мултимедийни компютърни дидактически игри, XIІ конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:проф. д-р Димитър Веселинов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2015, ISSN 1314-3948, 2015, стр.:285-292, ISSN (print):1314-3948, Ref 2015
16 Николина Искърова, Характеристики на компютърната игра за ранно чуждоезиково обучение, Обучение по и на чужд език : Със съвременни методи и информационни и компютърни технологии в СУ "Св. Климент Охридски" , редактор/и:съст. П. Янева, издателство: НИОН „Аз буки”, 2015, стр.:84-90, ISBN:978-619- 7065-06-0, Ref 2015
17 Николина Искърова, Теорията на потока от гледна точка на ранното чуждоезиково обучение, използващо мултимедийни дидактически компютърни игри, XI конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии 2014, редактор/и:проф. д-р Димитър Веселинов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:317-322, ISSN (print):1314-3948, Ref 2014
18 Николина Искърова, Приложение на облачните изчисления в обучението по чужд език в процеса на работа по проект в екип, Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии (май 2013), редактор/и:проф. д-р Димитър Веселинов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:341-346, ISBN:978-954-07-3633-4, Ref 2013
19 Николина Искърова, Блогът - елемент от информатизацията на образованието и учебна среда за самостоятелна работа в чуждоезиковото обучение, Девета конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:проф. д-р Димитър Веселинов, 2012, стр.:394-402, ISSN (print):1314-3948, Ref 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Николина Искърова, Някои възможности за използване на добавена реалност за усвояване на лексикални знания по чужд език в основна образователна степен 2024
2 Секционен доклад, Николина Искърова, Употребата на софтуерния продукт Hot Potatoes в обучението по чужд език 2023
3 Секционен доклад, Николина Искърова, Употребата на Scratch в чуждоезиковото обучение 2022
4 Секционен доклад, Николина Искърова, 3D анимацията в чуждоезиковото обучение 2021
5 Секционен доклад, Николина Искърова, Комиксите в обучението по чужд език 2020
6 Секционен доклад, Николина Искърова, Интегративни функции на модел компютърни дидактически игри за ранно чуждоезиково обучение 2019
7 Секционен доклад, Николина Искърова, Ефективност на обучението по чужд език в предучилищна възраст с използване на компютърни дидактически игри 2019
8 Секционен доклад, Николина Искърова, Концептуален модел на компютърни игри за ранно чуждоезиково обучение, международна конференция 2019
9 Секционен доклад, Николина Искърова, Оценяване на електронни дидактически материали 2018
10 Секционен доклад, Николина Искърова, Организиране на учебния процес при изучане на чужд език в детската градина с помощта на компютърни дидактически игри 2018
11 Секционен доклад, Николина Искърова, Създаване на мултимедийни компютърни дидактически игри за обучение по чужд език 2018
12 Секционен доклад, Николина Искърова, ОТНОШЕНИЕТО НА УЧИТЕЛЯ КЪМ ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ФАКТОР ЗА УСПЕШНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИТЕ КОМПЮТЪРНИ ДИДАКТИЧЕСКИ ИГРИ В РАННОТО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ 2017
13 Секционен доклад, Николина Искърова, Физиологични особености на децата в предучилищна възраст с оглед на въвеждането на чуждоезиково обучение и мултимедийни дидактически игри 2017
14 Секционен доклад, Николина Искърова, Теории за учене и мултимедийни компютърни игри 2016
15 Секционен доклад, Николина Искърова, Характеристика на мултимедийни компютърни дидактически игри 2015
16 Секционен доклад, Николина Искърова, Теорията на потока от гледна точка на ранното чуждоезиково обучение, използващо мултимедийни дидактични компютърни игри 2014
17 Секционен доклад, Николина Искърова, Приложение на облачните изчисления в обучението по чужд език в процеса на работа по проект в екип 2013
18 Секционен доклад, Николина Искърова, Блогът - елемент от информатизацията на образованието и учебна среда за самостоятелна работа в чуждоезиковото обучение 2012
Учебник
1 Николина Искърова, Математика, 2 клас, изработване на мултимедийни материали за интереактивен електронен учебник , Анубис 2017
2 Николина Искърова, Математика, 3 клас, изработване на мултимедийни материали за интереактивен електронен учебник , Анубис 2017
3 Николина Искърова, Математика, 1 клас, изработване на мултимедийни материали за интереактивен електронен учебник , Анубис 2016