Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Здравка Костадинова
Научен проект
1 Здравка Костадинова, IX Есенен научно-образователен форум „Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество“, Член, 2019
2 Здравка Костадинова, .„Прилагане на новите учебни планова и програми от учители преподаващи във II kлас по технологии и предприемачество“, Член, 2017
3 Здравка Костадинова, 1.„Прилагане на новите учебни планова и програми от учители преподаващи в V I VI kлас по технологии и предприемачество“, Член, 2017
4 Здравка Костадинова, "Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви" по проект BG 051PO0001-3.1-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти", Член, , Номер на договора:N 18 от 10.12.2013 2013
5 Здравка Костадинова, Проект на Международна агенция по франкофония- „Развитие на професионалното образование и обучение в страните от Централна и Източна Европа“ , Член, , Номер на договора:ППОПО-466/15.07.2005г. 2002
Научно ръководство
1 Здравка Костадинова, – „Постиженията на учениците по БДП в IV клас“-2ПКС, ДИУУ дипломна работа:Стоянка Калудова 2019
2 Здравка Костадинова, „Диагностика на знанията и уменията на учениците от XI клас по учебна практика“, ДИУУ дипломна работа:Фотинка Въргова 2019
3 Здравка Костадинова, „Диагностициране на знанията и уменията по КВХТ“ 2ПКС, ДИУУ дипломна работа:Радка Стоянова Костадинова 2019
4 Здравка Костадинова, „Методи и техники на обучение за насърчаване на интереса по „Шлосерство“ в 8 клас“, ДИУУ дипломна работа:Даниела Илиева 2019
5 Здравка Костадинова, „Приложение на интерактивни методи на обучение при формиране на теоретични знания по Цифрова схемотехника“, ДИУУ дипломна работа:Георги Томов 2019
6 Здравка Костадинова, „Степен на усвоеност на знания за основните понятия и величини на ДВГ“-2ПКС, ДИУУ дипломна работа:Васил Бадьоков 2019
7 Здравка Костадинова, „Формиране на понятия и практически умения на учениците от II клас, свързани с изучаване на мерните единици за време“, ДИУУ дипломна работа:Гинка Тодорова 2019
8 Здравка Костадинова, „Интерактивни методи в обучението по математика в предучилищна група от ДГ“, ДИУУ дипломна работа:Галя Иванова Велева- 2018
9 Здравка Костадинова, -„Диагностика на знания и умения на учениците при обучението по компютърни мрежи“- 2 пкс, ДИУУ дипломна работа:Марияна Колева Въткова 2018
10 Здравка Костадинова, –„Диагностика на знанията и уменията на учениците при обучението по Дънни платки за РС“-2пкс, ДИУУ дипломна работа:Тихомира Влахова 2018
11 Здравка Костадинова, -„Приложение на интерактивните методи в обучението по БДП в детската градина“, ДИУУ дипломна работа:Николина Ковачева 2018
12 Здравка Костадинова, „Диагностика на преносими компетентности в обучението“- 2пкс, ДИУУ дипломна работа:.Даниела Петрова Алексиева- 2017
13 Здравка Костадинова, „Приложение на интерактивни методи на обучение в глобална тема „Моят велосипед-V клас“, ДИУУ дипломна работа:Наум Странджев 2017
14 Здравка Костадинова, „Самостоятелната работа чрез електронни тестове по компютърни системи“, ДИУУ дипломна работа:Марияна Колева Въткова 2017
15 Здравка Костадинова, „Системна групова работа в обучението по Асемблиране на PC”, ДИУУ дипломна работа:Тихомира Влахова 2017
16 Здравка Костадинова, „Формиране на знания и умения в реална работна среда“, ДИУУ дипломна работа:Боруш Садъков Сагунов 2017
Статия в научно списание
1 Здравка Костадинова, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАТА ЛИТЕРАТУРА ПО БДП (АНАЛИЗ), I-Продължаващо образование, 2018 2018
2 Здравка Костадинова, Даниела Алексиева, ВАРИАНТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ГЛОБАЛНА ТЕМА „МОЯТ ВЕЛОСИПЕД“ В 5. КЛАС, I Продължаващо образование, 2018, Ref, MSc 2018
3 Здравка Костадинова, Светлана Янкова, Портфолиото на учителя-средство за самооценяване и кариерно развитие на учителя по професионална подготовка , Професионално образование, том:19, брой:3, 2017, Ref 2017
4 Здравка Костадинова, Приложение на образователното портфолио в професионалната подготовка, Професионално образование, том:ХІV, брой:2, 2012, Ref 2012
5 Светлана Янкова, Здравка Костадинова, Training as a form of qualification of professional schools teachers, Trakia journal of sciences, том:3, брой:8, 2010, Ref, Web of Science 2010
6 Здравка Костадинова, Вариант за затвърждаване на знанията и уменията на учениците за хидравличните машини чрез упражнения, Посоки,МОН, 2008, Ref 2008
7 Здравка Костадинова, Приложение на съвременни методи на обучение в часовете по двигатели с вътрешно горене, Образование и квалификация, брой:6, 2005, Ref 2005
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Здравка Костадинова, Проектно-базирано обучение на деца и ученици по Безопасност на движението по пътищата, Модернизация на образованието, издателство: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, Ref 2017
2 Здравка Костадинова, Цели на обучението по Безопасност на движението по пътищата в българското училище – реалност и перспектива, Модернизация на образованието, издателство: УИ „Св.Климент Охридски“, 2017, Ref 2017
3 Здравка Костадинова, Експериментът в обучението на деца и ученици по безопасност на движението, Съвременното училище и квалификацията на учителите, редактор/и:УИ "Св.Климент Охридски", 2016, Ref 2016
4 Здравка Костадинова, Компетенции на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата, Съвременното училище и квалификацията на учителите. ДИУУ., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, Ref 2016
5 Здравка Костадинова, Светлана Янкова, Оценяване и самооценяване на децата по образователно направление "Конструктивно-технически и битови дейности" , Традиции и иновации в образованието, редактор/и:Габриела Каменова, издателство:"Св. Климент Охридски", 2013, стр.:235-241, Ref 2013
6 Здравка Костадинова, Приложение на интерактивните методи в обучението по специалните предмети от направление „Транспорт и Енергетика", Интерактивни методи в съвременното образование., издателство:Университетско издателство ”Неофит Рилски” Благоевград , 2010 2010
7 Здравка Костадинова, Професионалните компетенции-път към успешното реализиране на пазара на труда, Наука-образование-изкуство. Годишник Том 2. , издателство:Университетско издателство ”Неофит Рилски” Благоевград , 2008, Ref 2008
8 Здравка Костадинова, Учебните програми в направление “Транспорт”-съвременни проблеми и задачи, Образование и изкуство, том 1, издателство:Университетско издателство “Епископ Константин Преславски” Шумен, 2004, Ref 2004
9 Александра Ножарова, Здравка Костадинова, Отзиви от новата технология за оценяване на професионалните компетенции в съответните направления, Предизвикателства пред продължаващото образование на педагогическите кадри - Международна научна конференция- ДИУУ , 2003, Ref 2003