Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Венелина Ангелкова
Научен проект
1 Венелина Маринова Ангелкова, По Национална програма "Млади учени и постдокторанти" - Проучване върху структурата на Prunellaе spica (обикновена пришница, клас с плод) - макроскопски, микроскопски и хистохимичен анализ., Член, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по Химия и Фармация, Номер на договора:РД-22-951/29.04.2020 2020
2 Венелина Маринова Ангелкова, Проучване върху традиционната медицина: ресурси и културен обмен между България и Китай, две страни от инициативата „Един пояс, един път“., Член, ФНИ, Номер на договора:КП-06-Китай/15/17.12.2020 2020
3 Венелина Маринова Ангелкова, Проучване изменчивостта на антиоксидантната активност на Prunella vulgaris от български популации., Член, ФНИ СУ, Номер на договора:№ 80-10-140/23.04.2020 г. 2020
4 Венелина Маринова Ангелкова, По Национална програма "Млади учени и постдокторанти" - Фармакогностично проучване на представители от род Prunella L. (Lamiaceae): радикалоулавяща и антиоксидантна активност. , Член, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по Химия и Фармация, Номер на договора:BG05M2OP001-2.009-0028 2019
Статия в научно списание
1 Angelkova, V., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G., A comparative study of the antioxidant and free radical scavenging activity of Prunella vulgaris herbal substances, Planta Med, vol:88, issue:15, 2022, pages:1511-1511, doi:DOI 10.1055/s-0042-1759185, Ref, Web of Science, IF (3.007 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (0.572 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), PhD 2022
2 Nedelcheva, A., Angelkova, V., Dogan, Y., Traditional Use of Common Selfheal as medicinal plant in the Balkans., Planta Med, vol:87, 2021, pages:1286-0, doi:10.1055/s-0041-1736900, Ref, Web of Science, IF (3.352 - 2020), Web of Science Quartile: Q2 (2021), SCOPUS, SJR (0.422 - 2020), International 2021
3 Nedelcheva, A., Angelkova, V., Dogan, Y., Common selfheal in Bulgaria and Balkans: contribution to the ethnobotanical survey., Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol:66, issue:Suppl 2, 2020, pages:11-12, ISSN (online):1857 - 8969, doi:10.33320/maced.pharm.bull.2020.66.04.005, Ref, (EBSCO Host ) 2020
4 Angelkova, V., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G., Preliminary study of the antioxidant and free radical scavenging activity of Prunella vulgaris herbal substances, Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol:66, issue:Suppl 2, 2020, pages:9-10, ISSN (online):1857 - 8969, doi:10.33320/maced.pharm.bull.2020.66.04.004, Ref, (EBSCO Host ) 2020
5 Angelkova, V., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Study on the Common Selfheal - based products for human use , Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol:66, issue:Suppl 2, 2020, pages:27-28, ISSN (online):1857 - 8969, doi:10.33320/maced.pharm.bull.2020.66.04.013, Ref, (EBSCO Host ) 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
Angelkova, V., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Prunella vulgaris herbal products - diversity and opportunities, Planta Med vol. 87 , 2021, pages:1287-0, Ref, IF (3.352 - 2020), Web of Science Quartile: Q2 (2021) 2021
Участие в конференция
1 Постер, Nedelcheva, A.*, Angelkova, V., Dogan, Y., Traditional Use of Common Selfheal as medicinal plant in the Balkans 2021
2 Постер, Angelkova, V.*, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G. , A preliminary study of the antioxidant and free radical scavenging activity of Prunella vulgaris herbal substances 2021
3 Постер, Angelkova, V.*, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G. , Assessment of antioxidant properties of Prunella vulgaris 2021
4 Постер, Angelkova, V.*, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Study on the Common Selfheal - based products for human use 2021
5 Секционен доклад, Angelkova, V.*, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G. , Study of plant substances from Prunella vulgaris - antioxidant and radical scavenging activity 2021
6 Секционен доклад, Ангелкова*, В., Свиняров, И., Неделчева, А., Изследване микроструктурата на хидратирани плодове от Prunella vulgaris L. 2021
7 Постер, Nedelcheva, A., Angelkova, V., Dogan, Y. , Common selfheal in Bulgaria and Balkans: Contribution to the ethnobotanical survey. 2021
8 Постер, Angelkova, V., Svinyarov, I.*, Nedelcheva, A., Prunella vulgaris herbal products - diversity and opportunities 2021
9 Секционен доклад, Ангелкова*, В., Свиняров, И., Неделчева, А., Богданов, М., Фармакогностично проучване на Prunella vulgaris L.: Радикалоулавяща и антиоксидантна активност. 2019
10 Секционен доклад, Ангелкова*, В., Свиняров, И., Неделчева, А., Богданов, М., Изследване антиоксидантната активност на екстракти от Prunella vulgaris L. 2019
11 Секционен доклад, Ангелкова*, В., Свиняров, И., Неделчева, А., Богданов, М. , Радикалоулавяща и антиоксидантна активност на Prunella vulgaris L. – сравнително изследване на различни хабитати. 2018
12 Секционен доклад, Nedelcheva, A.*, Angelkova, V., Svinyarov, I., Bogdanov, M.G. , Microstructure of the Common selfheal (Prunella vulgaris) nutlets and mucilage envelope. 2018
13 Секционен доклад, Angelkova*, V., Tanev, A., Tuzharova, M., Georgieva, N., Rogova, M. , Innovation program of education of plant biodiversity. 2017
14 Секционен доклад, Kosev, K.*, Nedelcheva, A., Tosheva, A., Svinyarov, I., Angelkova, V., The flora of walls in University Botanic Garden – Balchik (Bulgaria). 2017
15 Секционен доклад, Angelkova*, V., Pavlova, I., Svinyarov, I., Tosheva, A., Nedelcheva, A., Observation of the wall flora of University Botanic Garden – Balchik. 2016