Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Венелина Ангелкова
Научен проект
1 Венелина Маринова Ангелкова, По Национална програма "Млади учени и постдокторанти" - Проучване върху структурата на Prunellaе spica (обикновена пришница, клас с плод) - макроскопски, микроскопски и хистохимичен анализ., Член, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по Химия и Фармация, Номер на договора:РД-22-951/29.04.2020 2020
2 Венелина Маринова Ангелкова, Проучване върху традиционната медицина: ресурси и културен обмен между България и Китай, две страни от инициативата „Един пояс, един път“., Член, ФНИ, Номер на договора:КП-06-Китай/15/17.12.2020 2020
3 Венелина Маринова Ангелкова, Проучване изменчивостта на антиоксидантната активност на Prunella vulgaris от български популации., Член, ФНИ СУ, Номер на договора:№ 80-10-140/23.04.2020 г. 2020
4 Венелина Маринова Ангелкова, По Национална програма "Млади учени и постдокторанти" - Фармакогностично проучване на представители от род Prunella L. (Lamiaceae): радикалоулавяща и антиоксидантна активност. , Член, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по Химия и Фармация, Номер на договора:BG05M2OP001-2.009-0028 2019
Статия в научно списание
1 Nedelcheva, A., Angelkova, V., Dogan, Y., Common selfheal in Bulgaria and Balkans: Contribution to the ethnobotanical survey. (in press), Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol:66, issue:Suppl 2, 2020, Ref, (EBSCO Host ) 2020
2 Angelkova, V., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Patterns and trends in Prunella vulgaris herbal products (in press), Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol:66, issue:2, 2020, Ref, (EBSCO Host ) 2020
3 Angelkova, V., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G., Preliminary study of the antioxidant and free radical scavenging activity of Prunella vulgaris herbal substances. (in press), Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol:66, issue:Suppl 2, 2020, Ref, (EBSCO Host ) 2020
Участие в конференция
1 Постер, Angelkova, V.*, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Patterns and trends in Prunella vulgaris herbal products 2021
2 Постер, Angelkova, V.*, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G. , A preliminary study of the antioxidant and free radical scavenging activity of Prunella vulgaris herbal substances. 2021
3 Постер, Nedelcheva, A., Angelkova, V., Dogan, Y. , Common selfheal in Bulgaria and Balkans: Contribution to the ethnobotanical survey. 2021
4 Секционен доклад, Ангелкова*, В., Свиняров, И., Неделчева, А., Богданов, М., Фармакогностично проучване на Prunella vulgaris L.: Радикалоулавяща и антиоксидантна активност. 2019
5 Секционен доклад, Ангелкова*, В., Свиняров, И., Неделчева, А., Богданов, М., Изследване антиоксидантната активност на екстракти от Prunella vulgaris L. 2019
6 Секционен доклад, Ангелкова*, В., Свиняров, И., Неделчева, А., Богданов, М. , Радикалоулавяща и антиоксидантна активност на Prunella vulgaris L. – сравнително изследване на различни хабитати. 2018
7 Секционен доклад, Nedelcheva, A.*, Angelkova, V., Svinyarov, I., Bogdanov, M.G. , Microstructure of the Common selfheal (Prunella vulgaris) nutlets and mucilage envelope. 2018
8 Секционен доклад, Angelkova*, V., Tanev, A., Tuzharova, M., Georgieva, N., Rogova, M. , Innovation program of education of plant biodiversity. 2017
9 Секционен доклад, Kosev, K.*, Nedelcheva, A., Tosheva, A., Svinyarov, I., Angelkova, V., The flora of walls in University Botanic Garden – Balchik (Bulgaria). 2017
10 Секционен доклад, Angelkova*, V., Pavlova, I., Svinyarov, I., Tosheva, A., Nedelcheva, A., Observation of the wall flora of University Botanic Garden – Balchik. 2016