Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Ралица Димитрова
Дисертация д-р
Ралица Емилова Димитрова, Музикално интегративни функции на системата на методите на обучение, , Ръководител:проф. д-р Адриан Георгиев 2018
Концерт
1 Ралица Емилова Димитрова, Ралица Димитрова 2022 София, къща- музей Панчо Владигеров Жури във Втори национален клавирен конкурс "Орион", 10.12.2022г. 2022
2 Ралица Емилова Димитрова, Жури в Първи национален клавирен конкурс "Орион" 2021 София, къща- музей Панчо Владигеров Жури в Първи национален клавирен конкурс "Орион", 4.10. 2021г. 2021
3 Ралица Емилова Димитрова, Love letters a musical adventure 2019 къща-музей Панчо Владигеров, гр. София В програмата на концерта са включени произведения от композиторите: Бах, Верди, Мел Бонис, Пучини и Дебюси. 2019
4 Ралица Емилова Димитрова, Майсторски клас 2019 къща-музей Панчо Владигеров, гр. София Участие в майсторски клас по пиано, проведен в периода О3-05.12.2019г. 2019
Монография
1 Ралица Димитрова, Веселин Караатанасов, Дидактика на музикалното изкуство I-IV клас част 1, ISSN (print):978-954-9369-58-8, ISBN:978-954-9369-58-8, ЗИП, София 2022
2 Ралица Димитрова, Дидактика на музикалното изкуство I-IV клас част 2, ISSN (print):978-954-9369-59-5, ISBN:978-954-9369-59-5, ЗИП, София 2022
3 Радостина Ангелова, Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев, Габриела Йорданова, Марина Димитрова, Алексей Пампоров, Ралица Димитрова, К. Георгиева, Д. Банкова, Д. Илиева, Изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда, Министерство на образованието и науката, Глобал Метрикс, София 2020
Научен проект
1 Ралица Димитрова, „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“., Член, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Номер на договора:BG05M2OP001-2.016-0018 2021
2 Ралица Димитрова, Техники за дигитализиране на учебни ресурси и апробиране на хибридно обучение като подготовка за акредитация на дистанционна форма на обучение в катедра "Музика", Член, , Номер на договора:НИД 80-10-65-2021г. 2021
Статия в научно списание
Ралица Димитрова, Дигиталната компетентност-необходимо условие за бъдещия учител по музика, Педагогически и социални изследвания, vol:1, 2021, pages:25-35, ISSN (print):ISSN 2738-8298, Ref 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ралица Димитрова, Движението в контекста на обучението по Музика и Физическо възпитание и спорт, Резюмета от XIV международна научна конференция Тенденции на физическото възпитание и спорта, редактор/и:проф. Анжелина Янева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:109-0, ISSN (print):1314-2275, ISSN (online):1314-2275 2022
2 Димитрова, Ралица, Димитрова, Р., Проектно базираното обучение в интердисциплинарната учебна програма, Формиране на компетентности в съвременната образователна реалност, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:210-218, ISBN:978-954-07-5499-4 2022
3 Ралица Димитрова, Ключовите компетентности в обучението по музика в начален училищен етап, Измерения на компетентността, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:448-458, ISBN:978-954-07-5328-7 2021
4 Ралица Димитрова, Учебният проект като средство за обучение по предмета музика в общообразователното училище, Образование и изкуства: традиции и перспективи, редактор/и:доц. дпн Милен Замфиров, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:893-901, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
Студия в поредица
1 Ралица Димитрова, Компетентностният подход в обучението по музика– същност и измерения, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, vol:книга Изкуства, issue:115, editor/s:проф. д-р Бисера Вълева, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, pages:221-245, ISSN (print):2738-7062 2022
2 Ралица Димитрова, Готовността на студентите от специалност "Музика" за осъществяване на учебна практика в условията на обучение в дигитална среда, Годишник- книга Изкуства, issue:113, година I, 2020, editor/s:проф. д-р Бисера Вълева, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, pages:395-413, ISSN (print):0861-8216, ISBN:2738-7062 2020
Участие в конференция
1 Присъствие, Ралица Димитрова, Модератор 2022
2 Секционен доклад, Ралица Димитрова, Движението в контекста на обучението по Музика и Физическо възпитание и спорт 2022
3 Секционен доклад, Ралица Димитрова, Проектно-базираното обучение в интердисциплинарната учебна програма 2021
4 Присъствие, Ралица Димитрова, Модератор 2021
5 Секционен доклад, Ралица Димитрова, Ключовите компетентности в обучението по музика в начален училищен етап 2020
6 Секционен доклад, Ралица Димитрова, Проектът в обучението по музика 2019
Участие в редколегия
1 Ралица Димитрова, Сборник трета научно-практическа конференция "Образование и изкуства: традиции и перспективи", 10-11.11.2022г., Участие в редколегия, Участие в редколегия 2022
2 Ралица Димитрова, Сборник втора научно-практическа конференция "Образование и изкуства: традиции и перспективи", 11-12.11.2021г., Участие в редколегия, Участие в редколегия 2021