Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Елиза Стефанова

Author ID (SCOPUS):7004567025

Research ID (Web of Science):R-1401-2016

ORCID ID:0000-0002-9697-2028
Дисертация д-р
Елиза Стефанова, Отворени виртуални светове за професионално израстване, СУ, Ръководител:доц. д-р Светла Бойчева 2012
Научен проект
1 Елиза Стефанова, 21st Century Skils: Changing the Approach to Teaching in Higher Education, Ръководител, , Номер на договора:2019-1-TR01-KA203-074482 2019
2 Елиза Стефанова, Използване на високотехнологични средства при изграждане на компетенции за прилагане на изследователски подход за обучение по природни науки в средното училище, Ръководител, , Номер на договора:80-10-75/12.04.2019 2019
3 Елиза Стефанова, Използване на високотехнологични средства при изграждане на компетенции за прилагане на изследователски подход за обучение по природни науки в средното училище, Ръководител, , Номер на договора:80-10-75/12.04.2019 2019
4 Елиза Стефанова, Използване на високи технологии при прилагане на изследователски подход за обучението по природни науки в средното училище, Ръководител, ФНИ-СУ, Номер на договора:80-10-90/19.04.2018 2018
5 Елиза Стефанова, Изследователският подход в обучението в областта на високите технологии като приложение на съвременните информационни технологии, Ръководител, ФНИ-СУ 2017
6 Елиза Стефанова, Проектиране и разработване на прототип на информационна система "Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)", Член, ФНИ, Номер на договора: ДН 15 / 1 от 11.12.2017 2017
7 Елиза Стефанова, Enhancing Learning In Teaching via e-inquiries, Член, EC-Erasmus+, Номер на договора:2016-1-EL01-KA201-023647 2016
8 Елиза Стефанова, Изследване на приложимостта в практиката на нови технологични средства и подходи за обучение, Ръководител, ФНИ-СУ, Номер на договора:30/31.03.2015 2015
9 Елиза Стефанова, Методи и технологии за подобряване на достъпа до електронни услуги, Член, ФНИ, Номер на договора:ДФНИ И 02/2, 12.12.2014 2015
10 Елиза Стефанова, Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere, Член, EC-LLP-Erasmus, Номер на договора:539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW 2013
11 Елиза Стефанова, Изследване на ролята на съвременни технологичните средства върху приложимостта на изследователския и проектен подходи в обучението по природните дисциплини , Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:108/19.04.2013 г. 2013
12 Елиза Стефанова, Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии, Член, ЕСФ, ОП Развитие на човешките ресурси, Номер на договора:BG051PO001-3.3.06 - 0045 2013
13 Елиза Стефанова, Устойчиво развитие на човешките ресурси за целите на университетското образование по/на различни езици във Факултета по класически и нови филологии чрез разработване и внедряване на електронни форми на дистанционно обучение, Член, ЕСФ, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0057 2013
14 Елиза Стефанова, Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Свети Климент Охридски” като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги (Ключ към качеството), Член, ЕСФ, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Номер на договора:BG051PO001-3.1.08-0010 2013
15 Елиза Стефанова, Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение , Член, ЕСФ, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0011 2012
16 Елиза Стефанова, Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика, Член, ЕСФ, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0018 2012
17 Елиза Стефанова, Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Член, ЕСФ, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0023 2012
18 Елиза Стефанова, BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование”, Проект "За по-качествено образование", Член, ЕСФ, Номер на договора:BG051PO001-3.1.04 2012
19 Елиза Стефанова, Competiveness and Innovation Framework Program 2007-2013: Young Entrepreneurship – Developing in Action (YEDAC), Член, ЕC-CIP 2012
20 Елиза Стефанова, Contemporary programming languages, environments and technologies and their application in building up software developers, Член, ФНИ 2012
21 Елиза Стефанова, Working Environment with Social and Personal Open Tools for inquiry based learning (weSPOT), Член, EC-FP7, Номер на договора:FP7-ICT-2011-8-318499 2012
22 Елиза Стефанова, Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във Факултета по математика и информатика на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Член, ЕСФ, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0052 2012
23 Елиза Стефанова, Shehera: Sheherazade, 1001 Stories for Adult Learning, Ръководител, EC - LLP Grundtvig, Номер на договора:518365-LLP-1-2011-1-BE-GRUNDTVIG-GMP 2011
24 Елиза Стефанова, Проект “Нов шанс за успех”, BG051PO001/4.3-01 "Ограмотяване на възрастни", Член, ЕСФ, Номер на договора:BG051PO001/4.3-01 2011
25 Елиза Стефанова, Заедно в час, Член, Америка за България 2010
26 Елиза Стефанова, GINCO: Grundtvig International Network of Course Organizers, Ръководител, EC - LLP Grundtvig, Номер на договора:LLP 503706-LLP-1-2009-1-BE-GRUNDTVIG-GNW 2009
27 Елиза Стефанова, Интегрален Университетски център за изследване, дизайн и провеждане на качествено електронно обучение в различен образователен контекст, Член, Фонд Научни Изследвания, Номер на договора:INZ01/0111 2009
28 Елиза Стефанова, Подпомагане на докторанти, специализанти, постдокторанти и млади учени, Член, ЕСФ, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Номер на договора:BG051PO001-3.3.04/52 2009
29 Елиза Стефанова, ETN-TRACE: Teaching, research and innovation in Computing education, Член, EC - LLP Erasmus, Номер на договора:142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW 2008
30 Елиза Стефанова, Share.TEC - SHAring digital REsources in the Teaching Education Community, Член, EC - eContent Plus, Номер на договора:ECP 427015 2008
31 Елиза Стефанова, SISTER Strengthening the IST Research Capacity of Sofia University, Член, EC - FP7, Номер на договора:FP7-REGPOT-2007-1-N205030 2008
32 Елиза Стефанова, Гражданските организации и повишаване на приноса им за по-добро бъдеще на талантите в науката и техниката, Член, Оперативна програма "Административен Капацитет", Номер на договора:08-23-18-С/02.09.2008 2008
33 Елиза Стефанова, Teacher Education - Innovation of Studies in Mathematics and IT, Член, EC - TEMPUS, Номер на договора:TEMPUS JEP-41110–2006 2007
34 Елиза Стефанова, Upgrading of 30 Vocational Standards and Development and Provision of In-service Teacher Training, Ръководител, EC - Phare, Номер на договора:EUROPEAID/124376/D/ SER/BG 2007
35 Елиза Стефанова, I*Teach: Innovative Teacher , Член, EC - Leonardo da Vinci , Номер на договора:BG/05/B/F/PP-166 038 2005
36 Елиза Стефанова, KALEIDOSCOPE “Concepts and methods for exploring the future of learning with digital technologies”, Член, EC - FP6, Номер на договора:FP6-NoE 2005
37 Елиза Стефанова, PARCEL Participatory Communication Activities on E-Learning, Ръководител, EC - FP6, Номер на договора:FP6-SSA-2004-013635 2005
38 Елиза Стефанова, TenCompetence “Building the European Network for Lifelong Competence Development”, Член, EC - FP6, Номер на договора:FP6- IST-2004-027087 2005
39 Елиза Стефанова, ETN DEC Doctoral Education in Computing, Член, EC - Erasmus, Номер на договора:114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN 2004
40 Елиза Стефанова, DIOGENE: A Training Web Broker for ICT Professionals, Член, EC - FP5, Номер на договора:FP5-IST-2001-33358 2002
41 Елиза Стефанова, eXPERT: Best Pracice on e-Project Development Methods, Ръководител, EC - FP5, Номер на договора:FP5-IST-2001-34488 2002
42 Елиза Стефанова, WG-ECUA: European COTS Working Group, Член, EC - FP5, Номер на договора:FP5-IST-2000-26436 2001
43 Елиза Стефанова, Centre of Excellence in Information Society Technologies, Член, EC - TEMPUS, Номер на договора:PHARE TEMPUS IB_JEP-14047-1999 1999
44 Елиза Стефанова, DEMAND: DEsign, implementation and MANagement of telematics based Distance education, Член, PHARE Multi-Country Programme in Distance Education , Номер на договора:ETF/98/VET/0003 1998
45 Елиза Стефанова, Establishment of computerized information network for Bulgarian Higher Education Institutions, Член, EC - TEMPUS, Номер на договора:TEMPUS JEP+ 07878 1994
46 Елиза Стефанова, Transfer of Knowledge Based Systems to Bulgaria, Член, EC - TEMPUS, Номер на договора:TEMPUS JEP 1497 1991
Научно ръководство
1 Елиза Стефанова, Автоматизация на процеса по цялостно инсталиране на сървъри в Облачна среда и автоматизирана поддръжка на сървърни операционни системи, дипломна работа:Антон Асенов Кирилов 2019
2 Елиза Стефанова, Мащабируемо и надеждно съхранение на огромен обем неструктурирани данни, дипломна работа:Мирослав Лъчезаров Георгиев 2019
3 Елиза Стефанова, Осигуряване на висока сигурност при предоставяне на услуги от Oracle Database версия 10g и 11g, дипломна работа:Поля Ваньова Миленкова 2019
4 Елиза Стефанова, Осигуряване на непрекъсната интеграция, доставяне и внедряване, дипломна работа:Виктория Ивова Иванова 2019
5 Елиза Стефанова, Разработване на Web Application Firewall защитна система с отворен код, дипломна работа:Огнян Истатков 2019
6 Елиза Стефанова, Решения за отказоустойчивост и възстановяване на бази от данни (High Availability and Disaster Recovery solutions for Databases), дипломна работа:Йовко Георгиев Узунов 2019
7 Елиза Стефанова, Онлайн платформа “Информационна система за средните училища в България”, която да подпомага потребителите в избора на средно училище, СУ-ФМИ-КИТ/РСМТ дипломна работа:Йордан Спасиянов Георгиев 2018
8 Елиза Стефанова, Виртуализационно решение с отворен код, приложимо за малък и среден бизнес, СУ-ФМИ-КИТ/ РСМТ дипломна работа:Иван Евтимов Евтимов 2018
9 Елиза Стефанова, Виртуализация на приложения и виртуална десктоп инфраструктура , СУ-ФМИ-КИТ/РСМТ дипломна работа: Иван Антониев Андонов 2018
10 Елиза Стефанова, Дизайн на високонадеждна ресурсно-ефективна бизнес инфраструктура, СУ-ФМИ-КИТ/РСМТ дипломна работа:Стоян Зарков Димитров 2018
11 Елиза Стефанова, Използване на Bluetooth хардуерни трансмитери за предоставяне на специфична, според местоположението, потребителска информация, СУ-ФМИ-КИТ/РСМТ дипломна работа:Атанас Василев Иларионов 2018
12 Елиза Стефанова, Синхронизиране на локална активна директория с облачна активна директория с цел интеграция с облачни услуги, дипломна работа:Йордан Георгиев Лазаров 2018
13 Елиза Стефанова, Синхронизиране на локална активна директория с облачна активна директория с цел интеграция с облачни услуги, СУ-ФМИ-КИТ/РСМТ дипломна работа:Йордан Георгиев Лазаров 2018
14 Елиза Стефанова, Система за стрийминг и запис на мултимедийно съдържание от ефирен цифров сигнал, СУ-ФМИ-КИТ/РСМТ дипломна работа:Красимир Бончев Василев 2018
15 Елиза Стефанова, Създаване на вътрешно-фирмена система за управление на съдържание и съвместна работа, СУ-ФМИ-КИТ/ РСМТ дипломна работа:Стефан Георгиев 2018
16 Елиза Стефанова, Виртуализация на сървърна инфраструктура на финансова институция и създаване на частен облак, СУ-ФМИ-КИТ/РСМТ дипломна работа:Ангелина Валентинова Дянкова 2017
17 Елиза Стефанова, Проектно-изследователски подход при преподаването на информатика и информационни технологии, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФМИ дисертация д-р:Николина Илиева Николова 2017
18 Елиза Стефанова, Система за домашно видеонаблюдение и сигнализация при нарушаване на сигурността и безопасността в дома, СУ-ФМИ-КИТ/РСМТ дипломна работа:Мария Радкова Уливерова 2017
19 Елиза Стефанова, Софтуер за защита на файлове в персонален компютър, СУ-ФМИ-КИТ/РСМТ дипломна работа:Пенчо Петров Пенчев 2017
20 Елиза Стефанова, Working Heroes –онлайн платформа за връзка между бизнес и образование, СУ-ФМИ-КИТ/ЗИКСМ дипломна работа:Емилиян Валентинов Кадийски 2016
21 Елиза Стефанова, Практическо приложение на Public Key Infrastructure за нуждите на държавната администрация, дипломна работа:Георги Костадинов 2016
22 Елиза Стефанова, Предотвратяване на грешки при управление на бази от данни, дипломна работа:Мирослав Пламенов Димитров 2016
23 Елиза Стефанова, Система за управление на база от данни за инфраструктури (компоненти, устройства и конфигурации) и услуги на компании, дипломна работа:Мирослава Веселинова Димитрова 2016
24 Елиза Стефанова, Уеб базирана система за управление на производствени ресурси, дипломна работа:Николай Русев 2016
25 Елиза Стефанова, Автоматизиране на управлението на MS SQL Server, ФМИ, СУ, КИТ, МП РСМТ дипломна работа:Светослава Борисова Стоичкова 2015
26 Елиза Стефанова, Защитна стена от следващо поколение, ФМИ, СУ, КИТ, МП СТ дипломна работа:Димитър Лазаров Сираков 2015
27 Елиза Стефанова, Интеграция между MS SQL сървър и Oracle бази данни, ФМИ, СУ, КИТ, МП РСМТ дипломна работа:Десислава Руменова Великина 2015
28 Елиза Стефанова, Интегриране на мобилни устройства в дейността по разносна търговия, ФМИ, СУ, КИТ, МП РСМТ дипломна работа:Дин Нгок Анх 2015
29 Елиза Стефанова, Мониторинг на оптични комутатори за мрежи за съхранение на данни, ФМИ, СУ, КИТ, МП РСМТ дипломна работа:Стоян Иванов Славчев 2015
30 Елиза Стефанова, Облачна услуга за предоставяне на електронна поща и съхранение на кореспонденцията за малки и средни фирми, дипломна работа:Антон Златанов 2015
31 Елиза Стефанова, Оптимизиране на мрежова производителност, ФМИ, СУ, КИТ, МП РСМТ дипломна работа:Румен Иванов Стойнов 2015
32 Елиза Стефанова, Осигуряване на максимална надеждност при предоставяне на поддръжка на услуги за бази данни чрез Microsoft SQL Server, ФМИ, СУ, КИТ, МП РСМТ дипломна работа:Лора Валентинова Ангелова 2015
33 Елиза Стефанова, Сериозните игри в областта на медицината и опазване на здравето - разработване на сценарии за сериозна игра “Открий моя свят”, ФМИ, СУ, КИТ, МП ЕО дипломна работа:Дария Йорданова Иванова 2015
34 Елиза Стефанова, Система, подпомагаща поддържането на ИТ услуги от университетски център за информационни и комуникационни технологии , ФМИ, СУ, КИТ, МП РСМТ дипломна работа:Добрин Ташев 2015
35 Елиза Стефанова, Усъвършенстване чрез виртуализация на изградена сървърна и мрежова инфраструктура на фирма, ФМИ, СУ, КИТ, МП РСМТ дипломна работа:Дамян Пенков Султанов 2015
36 Елиза Стефанова, Дизайн, проектиране и реализация на уеб-базирана социална среда за състезатели, дипломна работа:Станислава Мирославова Атанасова 2014
37 Елиза Стефанова, Контрол на достъпа до централизирано Уеб базирано ORACLE приложение, дипломна работа:Виолета Снежкова Петкова 2014
38 Елиза Стефанова, Реализиране в междуплатформен предсказуемо надежден транспортен протокол за работа в реално време на контрол на задръстването, който е базиран на забавянето на пакети, ФМИ, СУ дипломна работа:Димитрина Живкова Кръстева 2014
39 Елиза Стефанова, Система за балансиране на трафика и създаване на резервна осигуреност на услугите, дипломна работа:Таня Костадинова Дочева 2014
40 Елиза Стефанова, Създаване на агент за отдалечено управление на Java ME устройства, дипломна работа:Йордан Темелков 2014
41 Елиза Стефанова, Клиентска сигурност при използване на интернет портали за разплащания, СУ-ФМИ дипломна работа:Атанас Веселинов Атанасов 2013
42 Елиза Стефанова, Приложение за управление на хетерогенно облачно дисково пространство, СУ-ФМИ дипломна работа:Александър Пламенов Монев 2013
43 Елиза Стефанова, Редистрибуция между маршрутизиращи протоколи, СУ-ФМИ дипломна работа:Йордан Харалампиев Златанов 2013
44 Елиза Стефанова, Методи за борба с нежелана електронна поща (СПАМ). Примерен модел на система за анти-спам защита., дипломна работа:Христо Георгиев Илинов 2012
45 Елиза Стефанова, Онлайн система за проследяване дейността на служителите, СУ дипломна работа:Владимир Йорданов Котев 2012
46 Елиза Стефанова, Оптимизация на списъци за контрол на достъпа в маршрутизатори, дипломна работа:Емил Петров Попов 2012
47 Елиза Стефанова, Проектиране и реализация на модел на компютърна мрежа с Линукс защитна стена и система за отдалечен достъп с аутентикация, дипломна работа:Константин Петров Спасов 2012
48 Елиза Стефанова, Сигурна среда за пренос на данни между банка и отдалечени ATM устройства през публична мобилна мрежа, дипломна работа:Любомир Любенов Малинов 2012
49 Елиза Стефанова, Mountain maps generation through collected user GPS traces, дипломна работа:Антон Борисов Георгиев 2011
50 Елиза Стефанова, Изграждане на мрежови модел за повишаване на сигурността в корпоративна среда, дипломна работа:Лилия Янева Николова 2011
51 Елиза Стефанова, Информационни системи в туристическия сектор, дипломна работа:Гергана Николаева Дечева 2011
52 Елиза Стефанова, Мобилно приложение за поръчки и продажби в заведение, дипломна работа:Иван Петров Николов 2011
53 Елиза Стефанова, Персонализирана уеб базирана система с графичен интерфейс към често използвани услуги в интернет, дипломна работа:Росен Минчев Цеков 2011
54 Елиза Стефанова, Създаване на модели на мрежова инфраструктура за рутиране на IPv6, дипломна работа:Мирослав Методиев Миронов 2011
55 Елиза Стефанова, Изграждане на модел за аутентикация на служители на фирми, предлагащи SAAS услуги, дипломна работа:Кирил Георгиев Тотев 2010
56 Елиза Стефанова, Изграждане на модел на защитена корпоративна мрежова инфраструктура за фирми, предлагащи SAAS (Software as a Service) услуги, дипломна работа:Камена Лъчезарова Забунова 2010
57 Елиза Стефанова, Опорен пренос в мрежа от следващо поколение (NGN), дипломна работа:Мартин Красимиров Митрев 2010
58 Елиза Стефанова, Разработка и внедряване на инструментариум за наблюдение на корпоративна мрежа, дипломна работа:Христо Илиев Николов 2010
59 Елиза Стефанова, Реално обучение във витруален свят, дипломна работа:Елена Григорова Ненова 2010
60 Елиза Стефанова, Система за прозрачно легитимиране в уеб базирани приложения, дипломна работа:Калоян Здравков Димитров 2010
61 Елиза Стефанова, Автоматично тестване на Silverlight контроли, дипломна работа:Димитрина Руменова Сидерова 2009
62 Елиза Стефанова, Обработка и мониторинг на SMS (Short Message Service) гласуване, дипломна работа:Митко Колев Георгиев 2009
63 Елиза Стефанова, Разработка и внедряване на уеб услуги в AIA, дипломна работа:Калин Димитров Радойнов 2009
Редактор на издание нереферирано
1 Christo Dichev, Krassen Stefanov, and Eliza Stefanova, Software, Services & Semantic Technologies - Second International Conference, Редактор на издание нереферирано 2010
2 Darina Dicheva, Roumen Nikolov, and Eliza Stefanova, Software, Services & Semantic Technologies - First International Conference, Редактор на издание нереферирано 2009
Редактор на издание реферирано
Darina Dicheva, Zdravko Markov, and Eliza Stefanova, Advances in Intelligent and Soft Computing - Third International Conference on Software, Services and Semantic Technologies S3T 2011, Редактор на издание реферирано 2011
Статия в научно списание
1 Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Review of Policy Envisions and Requirements for STEM Teachers in Bulgaria, Serdica Journal of Computing, vol:11, issue:3-4, 2018, pages:279-296, ISSN (print):1312-6555, ISSN (online):1314-7897, Ref, PhD 2018
2 Dafinka Miteva, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, e-Analytics for e-Learning, International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP), vol:8, issue:4, 2017, pages:1-13, ISSN (print):1947-3478, ISSN (online):1947-3486, doi:https://doi.org/10.4018/IJHCITP.2017100101, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.28 - 2017), PhD 2017
3 Elitsa Peltekova, Grzegorz Gawdzik, Robert Budzyński, Arkadiusz Orłowski, Eliza Stefanova, Virtual Campus Walk, EduAkcja, issue:nr. 2 (14), 2017, pages:125-132, ISSN (print):2081-870X, doi:http://eduakcja.eu/files/pdf/157.pdf, International, PhD 2017
4 Elitsa Peltekova, Eliza Stefanova, Inquiry-based learning "outside" the classroom with virtual reality devices, Modern Information Technologies and IT-Education, vol:1761, 2016, pages:232-236, ISSN (print):1613-0073, ISSN (online):1613-0073, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.177 - 2016), PhD 2016
5 Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Inquiry-Based Science Education in Secondary School Informatics – Challenges and Rewards, Lecture Notes in Computer Science, Information Technology and Open Source: Applications for Education, Innovation, and Sustainability, vol:7991, 2014, pages:17-34, ISSN (print):0302-9743, ISSN (online):1611-3349, ISBN:978-3-642-54337-1, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-642-54338-8, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.305 - 2014) 2014
6 Michael A. Bedek, Olga Firssova, Eliza Stefanova, Fleur Prinsen, Foteini Chaimala, User-driven Development of an Inquiry-Based Learning Platform: Qualitative Formative Evaluations in weSPOT , International Journal on Interaction Design & Architecture(s) - IxD&A, vol:23, issue:1, 2014, pages:122-139, ISSN (print):1826-9745, ISSN (online):2283-2998, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.164 - 2015), International 2014
7 Nikolova, N., Zafirova-Malcheva, T., Stefanova, E., Boytchev, P., Is it too late to be a child? Is it too early to be adult?, Andragogika Journal, vol:2013/1, issue:4, 2013, pages:156-173, ISSN (print):2029-6894, PhD 2013
8 Stefanov, K., Nikolova, N., Stamenov, Sv., Dimitrova, T., Stefanova, E., weSPOT: INQUIRY-BASED SCIENCE EDUCATION APPROACH AND TECHNOLOGIES IN ACTION, ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY "ST. KLIMENT OHRIDSKI", FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATICS, vol:101, 2013, pages:123-141, ISSN (print):0205-0808, Ref, MSc 2013
9 Stefanova, E., K.Stefanova, D. Kozuharov, Mesozooplankton Assemblages in the Northwestern Part of the Black Sea, Acta Zoologica Bulgarica, issue:64 (4), 2012, pages:403-412, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q3 (2012), PhD 2012
10 Н. Николова, Е. Стефанова, ОпАрт или ОпИТ за Арт-програмиране, Списание на Софийския Университет за електронно обучение, брой:1, 2011, ISSN (online):1314-0086, PhD 2011
11 Николина Николова, Красен Стефанов, Корнелия Тодорова, Елиза Стефанова, Мирослава Илиева, TENCompetence инструментариум и I*Teach методология в действие: изграждане на активна Уеб-базирана учителска общност, Списание на Софийския Университет за електронно обучение, брой:1, 2010, ISSN (online):1314-0086, Ref, PhD, MSc 2010
12 Стефанова, Е., Николова, Н., Ковачева, Е., Стефанов, К., Бойчев, П., Дигитални библиотеки с ресурси за обучение, съобразени с нуждите на потребителите, Littera et Lingua, брой:Лято 2010, 2010, ISSN (online):1312-6172, PhD 2010
13 Krassen Stefanov, Nikolina Nikolova, Miroslava Ilieva, Eliza Stefanova, Turning University Professors into Competent Learners, iJET, vol:3, issue:S1, 2008, pages:46-52, ISSN (print):1868-8799, ISSN (online):1863-0383, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.136 - 2008), PhD, MSc 2008
14 Е. Сендова, Е. Стефанова, Н. Николова, Е. Ковачева, ДА УЧИШ РИБИ ДА ПЛУВАТ (или умения, обогатени с ИКТ, в действие), Математика и информатика, брой:2, 2008, стр.:26-34, ISSN (online):1310 – 2230, PhD 2008
15 Стефанова Е., Сендова Е., Николова И., Николова Н., Обучавам = Уча?, Математика и информатика, брой:4, 2007, стр.:3-13, ISSN (online):1310 – 2230, PhD 2007
16 Е. Стефанова, Олекотен метод за разработка на софтуер, сп. Автоматика и Информатика, брой: бр.4, 2002, стр.:37-39 2002
Статия в поредица
Stefanova E., Boytcheva S., Teachers’ Training Design Model and Decision Support System, Advances in Intelligent and Soft Computing, vol:Third International Conference on Software, Services and Semantic Technologies S3T 2011, issue:101, editor/s:Darina Dicheva, Zdravko Markov, and Eliza Stefanova, Publisher:Springer-Verlaag Berlin Heidelberg , 2011, pages:205-209, ISSN (print):1867-5662, ISBN:978-3-642-23162-9, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-642-23163-6, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.146 - 2011), SCOPUS Quartile: Q3 (2011), PhD 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Albena Antonova, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Boyan Bontchev, 21st century skills of ICT professionals - the requirements of business and readiness of Higher Education in Bulgaria, CompSysTech'20 Conference Proceedings, 2020, doi:https://doi.org/10.1145/3407982.3408004, Ref, Web of Science, IF (0.87 - 2018), SCOPUS, SJR (0.2 - 2019), ACM Digital Library, PhD 2020
2 Antonova, A., Stefanova, E., Nikolova, N., Mihnev, P., Bontchev, B., 21st Century Skills of ICT Professionals – the Requirements of Business and Readiness of Higher Education in Bulgaria, Proc. of CompSysTech'20, Publisher:ACM, 2020, ISBN:978-1-4503-7768-3, doi:https://doi.org/10.1145/3407982.3408004, Ref, ACM Digital Library(https://dl.acm.org/), PhD 2020
3 N. Nikolova, A. Antonova, E. Stefanova, T. Zafirova-Malcheva, D. Miteva, E. Peltekova, P. Mihnev, Design and evaluation of a holistic framework for participatory IBL validation, involving policymakers, teacher trainers and teachers in STEM, INTED2020 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2020, pages:2360-2369, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-17939-8, doi:10.21125/inted.2020.0720, Ref, др.(IATED Digital Library, Crossref), PhD 2020
4 Miteva, D., Stefanova, E., Design of Learning Analytics Tool: The Experts’ Eyes View, Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2020), Volume 2, Publisher:SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda, 2020, pages:307-314, ISBN:978-989-758-417-6, Ref 2020
5 Zafirova-Malcheva, T., Boytchev, P., Stefanova, E., Mihnev, P., Stefanov, K., E-learning and Flipped classroom in Inclusive Education Course Design for Teachers Training, 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019, conference proceedings, 2019, pages:319-324, ISSN (online):2472-7687, ISBN:978-1-7281-3222-8, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2019), IEEE Xplore(https://ieeexplore.ieee.org/document/9000433) 2019
6 Eliza Stefanova, Albena Antonova, Dafinka Miteva, Nikolina Nikolova, In the Dinosaur’ Steps through IBL Scenario: A Way to Overcome Prejudice for Career in STEM, CSEDU2019, Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education, vol.2, editor/s:H. Lane, Susan Zvacek and James Uhomoibhi, Publisher:SCITEPRESS – Science and Technology Publications,, 2019, pages:401-408, ISSN (print):2184-5026, ISBN:978-989-758-367-4, doi:10.5220/0007731104010408, Ref, SCOPUS, SJR (0.122 - 2018), PhD 2019
7 Zafirova-Malcheva, T., Boytchev, P., Stefanova, E., Mihnev, P., Stefanov, K., Inclusive Education Course Design for Informatics Teachers, BCI'19 Proceedings of the 9th Balkan Conference on Informatics, Publisher:ACM, New York, NY, USA, 2019, pages:1-4, ISSN (print):978-1-4503-7193-3, doi:10.1145/3351556.3351591, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2019), ACM Digital Library(dl.acm.org/citation.cfm?doid=3351556.3351591), PhD 2019
8 N. Nikolova, E. Stefanova, OPEN AIR LESSONS – MYTH OR NOT…, EDULEARN19 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2019, pages:1098-1106, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, doi:10.21125/edulearn.2019.0348 2019
9 E. Stefanova, N. Nikolova, OVERCOMING THE BARRIERS IN TEACHER-PARENT COMMUNICATION , EDULEARN19 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2019, pages:1107-1116, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, doi:10.21125/edulearn.2019.0349 2019
10 Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Pencho Mihnev, Atanas Georgiev, Albena Antonova, Participatory model for identifying and measuring teachers’ competences for open and Inquiry-based learning in STEM: field experience, Proceedings of Learning Innovations and Quality (LINQ) 2019, editor/s:Christian M. Stracke, Publisher:EasyChair: EPiC Series in Education Science, vol. 2, 2019, pages:28-39, ISSN (online):2516-2306, doi:10.29007/8g8k, Ref, др.(EasyChair Proceedings and Collections; Crossref), PhD 2019
11 Elitsa Peltekova, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Space Safari – Challenge for STEM Rangers, Proceedings of ACM CompSysTech'19, 21-22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria, editor/s:Tzvetomir Vassilev, Angel Smrikarov, Publisher:ACM Digital Library, 2019, pages:292-298, ISBN:978-1-4503-7149-0, doi:https://doi.org/10.1145/3345252.3345273, Ref, SCOPUS, SJR (0.169 - 2018), ACM Digital Library, PhD 2019
12 Албена Антонова, Дафинка Митева, Елиза Стефанова, Николина Николова, По стъпките на динозаврите с изследователския подход в образованието, Математика и математическо образование, 2019, 2019, стр.:133-142, ISSN (online):1313-3330, PhD 2019
13 Албена Антонова, Дафинка Митева, Елиза Стефанова, Николина Николова, По стъпките на динозаврите с изследователския подход в образованието, МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2019, стр.:133-142, ISSN (online):1313-3330, Ref, PhD 2019
14 Svetla Boytcheva, Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Challenges of teachers e-training: how to solve unsolvable problems, Сборник научни доклади на Седма национална конференция Електронното обучение във висшите училища, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, pages:102-111, ISBN:978-954-07-4509-1 2018
15 Dafinka Miteva, Eliza Stefanova, From Big Data to Big Decisions via the Bridge of Learning Analytics Visualization, Eight International Scientific Conference COMPUTER SCIENCE' 2018 , 2018, pages:85-91, ISBN:978-619-167-359-9, PhD 2018
16 Elitsa Peltekova, Aleksandar Dimov, Eliza Stefanova, Improvement of Students’ Achievement via VR Technology, Interactive Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, editor/s:Auer M., Tsiatsos T., Publisher:Springer, Cham, 2018, pages:36-43, ISSN (print):2194-5357, ISSN (online):2194-5365, ISBN:978-3-319-75174-0, doi:10.1007/978-3-319-75175-7_5, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.174 - 2018), PhD 2018
17 Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Atanas Georgiev, Dafinka Miteva, Krassen Stefanov, OPEN EYES - HOW TO DESIGN INQUIRY-BASED LEARNING FOR SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS STUDENTS IN STEM SUBJECTS, EDULEARN18 Proceedings , editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy (iated.org), 2018, pages:5921-5931, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-02709-5, doi:10.21125/edulearn.2018.1421, Ref, др.(Crossref, IATED Digital Library), PhD 2018
18 Nikolova N., Stefanova E., Mihnev P., Stefanov K., Opportunities and Challenges for Efficient and Effective STEM Teachers’ Competence Development, Trends and Advances in Information Systems and Technologies. WorldCIST'18, editor/s:Rocha Á., Adeli H., Reis L.P., Costanzo S., Publisher:Springer, Cham, 2018, pages:1367-1377, ISSN (print):21945357, ISBN:978-331977711-5, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-319-77712-2_131, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.4 - 2017), PhD 2018
19 Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Pencho Mihnev, STEM teacher's Competence Development: When Opportunities Jump over Barriers, CSEDU 2018, 10th International Conference on Computer Supported Education, editor/s:Bruce M. McLaren, Rob Reily, Susan Zvacek, James Uhomoibhii, Publisher:SCITEPRESS, 2018, pages:328-335, ISBN:978-989-758-291-2, doi:10.5220/0006767703280335, Ref, PhD 2018
20 Elitsa Peltekova, Eliza Stefanova, STEM Teaching and Learning - A Journey from Virtual to Real World, ATINER’s Conference Paper Proceedings Series No: STEAM2018-0107, editor/s:Athens Institute for Education and Research, Publisher:Athens Institute for Education and Research, 2018, ISSN (online):2529 - 167X, doi:https://www.atiner.gr/presentations/STEAM2018-0107.pdf, PhD 2018
21 Dafinka Miteva, Aleksandar Dimov, Eliza Stefanova, Teacher-oriented Data Services for Learning Analytics , Interactive Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, editor/s:Auer M., Tsiatsos T., Publisher:Springer, Cham, 2018, pages:29-35, ISSN (print):2194-5357, ISSN (online):2194-5365, ISBN:978-3-319-75174-0, doi:10.1007/978-3-319-75175-7_4, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.4 - 2017), PhD 2018
22 Дафинка Митева, Елиза Стефанова, Визуализиране на учебни аналитики за по-ефективно обучение, Седма национална конференция "Електронното обучение във висшите училища", издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:143-150, ISBN:978-954-07-4509-1, PhD 2018
23 Елица Пелтекова, Елиза Стефанова, Виртуална реалност в обучението, Седма национална конференция "Електронното обучение във висшите училища", редактор/и:Пейчева-Форсайт, Р., Стефанов, К., Тотков, Г., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:154-162, ISBN:978-954-07-4509-1, PhD 2018
24 Dafinka Miteva, Eliza Stefanova, LET'S TAKE A LOOK AT BIG DATA: LEARNING ANALYTICS METHODS AND TOOLS FOR VISUALIZATION, 9th International Conference on Education and New Learning Technologies JA - EDULEARN17 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2017, pages:1613-1622, ISSN (print): 2340-1117, ISBN:978-84-697-3777-4, doi:https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1348, Ref, PhD 2017
25 Елица Пелтекова, Елиза Стефанова, Виртуална реалност в час за изследователско обучение "извън" клас, Proceedings of the Forty Sixth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 9–13, 2017, 2017, стр.:280-286, ISSN (print):1313-3330, doi: http://www.math.bas.bg/smb/2017_PK/tom_2017/pdf/280-286.pdf, PhD 2017
26 Николина Николова, Елиза Стефанова, Профилиращо обучение по информатика и ИТ, Математика и математическо образование, редактор/и:Евгения Сендова, Ани Търсанкова, 2017, стр.:173-179, ISSN (print):1313-3330 2017
27 Dafinka Miteva, Eliza Stefanova, DRIVING TEACHING INTERVENTIONS WITH ANALYTICS, END 2016 Book of Proceedings, editor/s:Mafalda Carmo, Publisher:World Institute for Advanced Research and Science (WIARS), Portugal, 2016, pages:371-375, ISBN:978-989-99389-8-4, PhD 2016
28 Dafinka Miteva, Krassen Stefanov, Eliza Stefanova, e-learning Analytics for Improvement of Education, International Conference on e-Learning'16 Proceedings, editor/s:Daniela Chuda, Leon Rothkranz, Angel Smrikarov, Tzvetomir Vassilev, Stoyanka Smrikarova, Yuksel Aliev, 2016, pages:129-134, ISSN (print):2367-6698, ISSN (online):2367-6787, PhD 2016
29 Pencho Mihnev, Krassen Stefanov, Eliza Stefanova, Integrated education in e-learning design and development through synchronised assignments and assessments of courses, Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016, CompSysTech '16, editor/s:Boris Rachev, Angel Smrikarov , Publisher:ACM New York, NY, USA ©2016, 2016, pages:383-390, ISBN:978-1-4503-4182-0, doi:http://dx.doi.org/10.1145/2983468.2983508, Ref, SCOPUS, SJR (0.1 - 2017), ACM Digital Library, PhD 2016
30 Дафинка Митева, Елиза Стефанова, Силата на данните и тяхното въздействие върху успеха на студентите, Шеста национална конференция "Електронното обучение във висшите училища", издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:181-186, ISBN:978-954-07-4114-7, PhD 2016
31 Николина Николова, Светла Бойчева, Елиза Стефанова, Антон Денев, Учебник за всеки - мисията (не)възможна, МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ - Доклади на Четиридесет и петата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 2016, стр.:248-254, ISSN (print):1313-3330 2016
32 Elitsa Peltekova, Eliza Stefanova, Academic literacies of higher education lecturers: Readiness for the challenges of tomorrow's education, „Иновативно обучение в 21 век", Publisher:Полиграфюг АД, 2015, pages:79-90, ISBN:978-619-7240-17-7, PhD 2015
33 Pencho Mihnev, Krassen Stefanov, Eliza Stefanova, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Are we ready for quality e-learning: The case of the Faculty of Mathematics and Informatics of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, EUROPEAN THEMATIC NETWORK Future Education and Training in Computing: How to Support Learning at Anytime and Anywhere, INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-LEARNING, e-Learning'15, editor/s:Wladimir Bodrov, Angel Smrikarov, Stoyanka Smrikarova, Yuksel Aliev, 2015, pages:21-27, ISSN (print):2367-6698, ISSN (online):2367-6787, PhD 2015
34 Elitsa Peltekova, Dafinka Miteva, Eliza Stefanova, Creative Control over Educational Systems, EDULEARN15 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2015, pages:4906-4915, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-606-8243-1, Ref, PhD 2015
35 Dafinka Miteva, Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Data Analytics Support for Inquiry Based Learning, Proceeding of International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL) 2015, Publisher:IEEE, 2015, pages:116-120, ISBN:978-1-4673-8242-7 , doi:https://doi.org/10.1109/IMCTL.2015.7359567, Ref, PhD 2015
36 Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Dafinka Miteva, Krassen Stefanov, FEEDING WITH BALANCE – HEALTH IN ADVANCE OR THE ROLE OF ICT IN INQUIRY-BASED EDUCATION, EDULEARN15 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2015, pages:7369-7378, ISSN (print):2340-1125 (CD ROM), ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-606-8243-1, Ref, International, PhD 2015
37 Nikolina Nikolova, Dafinka Miteva, Eliza Stefanova, Miroslava Nikolova, Forming inquiry meta-skills in the School of the Future, Абстракти на докладите, MIDOC, 2015, PhD 2015
38 Dafinka Miteva, Nikolina Nikolova, Miroslava Nikolova, Eliza Stefanova, THE NEW GENERATION OF RESEARCHERS IN THE SCHOOL OF THE FUTURE, ICERI2015 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2015, pages:3345-3355, ISSN (print):2340-1095, ISBN:978-84-608-2657-6, Ref, PhD 2015
39 Aleksandar Dimov, Elitsa Peltekova, Eliza Stefanova, Dafinka Miteva, User-oriented service composition platform, IMCL Proceeding, Publisher:IEEE, 2015, pages:111-115, ISBN:978-1-4673-8242-7, doi:10.1109/IMCTL.2015.7359566, Ref, SCOPUS, SJR (0.17 - 2018), PhD 2015
40 Теменужка Зафирова-Малчева, Елиза Стефанова, Красен Стефанов, Пенчо Михнев, Електронно дистанционно обучение - от научните изследвания към практиката, Съвременни предизикателства пред педагогическата наука, редактор/и:С. Костова, Я. Мерджанова, Р. Пейчева-Форайт, Б. Господинов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:831-844, ISBN:978-954-07-3937-3, PhD 2015
41 Николина Николова, Дафинка Митева, Елиза Стефанова, Татяна Димитрова, Изследователският подход в обучението − практически възможен, технологично подпомогнат, МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2015, стр.:341-347, ISSN (online):1313-3330, PhD 2015
42 Stefanov, K., Bontchev, B., Stefanova, E., Electronic forms of distance learning – a challenge even to the most experienced, Proceedings of 5th Natational Conference in E-learning, Rousse, Bulgaria, 16-17 May, ISBN 978-954-712-611-4, 2014, pages:29-35, ISSN (print):2367-6698, ISSN (online):2367-6787, Ref 2014
43 Albena Antonova, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Krassen Stefanov, Innovative didactic model for interdisciplinary secondary school teaching – the YEDAC approach, 125 years of Mathematics and Natural Sciences at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Publisher:Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2014, ISSN (print):1313-9045 2014
44 Peltekova, E., Miteva, D., Stefanova, E., Stefanov, K., Mobile Technologies Supporting Research Approach in Teaching and Learning, weSPOT inquiry-based study, Proceeding of International Conference on Interactive Mobile & Computer Aided Learning (IMCL) 2014, Publisher:IEEE, 2014, pages:198-202, ISBN:978-1-4799-4742-3, doi:https://doi.org/10.1109/IMCTL.2014.7011131, Ref, SCOPUS, SJR (0.19 - 2018), PhD 2014
45 Dafinka Miteva, Elitsa Peltekova, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Real Quality Distance e-Learning - Real Challanges: Case in Faculty of Mathematics and Informatics, Sofia University, International Conference on E-Learning e-Learning'14, editor/s:Pino Caballero-Gil, Angel Smrikarov, Publisher:University of La Laguna, Spain, 2014, pages:169-175, ISSN (print):2367-6698, ISSN (online):2367-6787, ISBN:978-954-712-611-4, Ref, PhD 2014
46 Miteva, D., Peltekova, E., Stefanova, E., Research approaches in teaching and learning: weSPOT technology tools, Proceedings of the International Conference in Education and new developments (END 2014), editor/s:Mafalda Carmo, 2014, pages:258-260, doi:ISBN: 978-989-97866-7-7, Ref, PhD 2014
47 Николина Николова, Елиза Стефанова, Дафинка Митева, Красен Стефанов, Scientific inquiry as an approach for engaging science education, Инструмен​ти за привлекате​лно образовани​е, 2014, PhD 2014
48 Miteva, D., Peltekova, E., Stefanova, E., The Lost Energy and How to Collect It with weSPOT Tools, Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education [MIE2014], 2014, pages:112-121, ISBN:978-954-07-3759-1, PhD 2014
49 Boytchev, P., Stefanova, E., Nikolova, N., Stefanov, K., The Virtual Classroom – A Pilot Case in Inquiry Based Learning, Proceedings of 6th International Conference on Computer Supported Education – CSEDU 2014, vol 2, editor/s:S. Zvacek, M. Restivo, J. Uhomoibhi, M. Helfert, Publisher:Science and Technology Publications (SCITEPRESS), 2014, pages:264-269, ISBN:978-989-758-021-5, IR , SCOPUS, SJR (0.18 - 2015) 2014
50 Зафирова-Малчева Т., Стефанова Е., Стефанов К., Михнев П., Електронно дистанционно обучение – от научните изследвания към практиката , СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПЕДАГОГИЧЕСКАТА НАУКА, издателство:Софийски Университет "Св. Кл. Охридски", 2014, ISBN:978-954-07-3937-3 2014
51 Николова Н., Митева Д., Стефанова Е., Димитрова Т., Практически модел на изследователския подход в обучението, Сборник от Юбилейна научна конференция 125 години математика и природни науки в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 2014, стр.:67-69, ISSN (print):1313-9045, PhD 2014
52 Красен Стефанов, Николина Николова, Елиза Стефанова, weSPOT: Съвременен подход за обучение в природните дисциплини, Сборник с доклади на 42-та пролетна конференция на СМБ, 2013, стр.:172-182, ISSN (print):1313-3330, Ref 2013
53 Стефанова, Е., Николова, Н., Думам ти дъще, сещай се снахо...(Ролята на разказването на истории при подготовката на учители за използване на ИКТ в обучението), Сборник статии на конференция с международно участие „Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа", издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2013, стр.:581-587, ISBN:978-954-07-3522-1 2013
54 Елиза Стефанова, Отворени виртуални светове за професионално израстване, Сборник с доклади на 42-та пролетна конференция на СМБ, 2013, стр.:113-123, ISSN (print):1313-3330 2013
55 Николина Николова, Елиза Стефанова, Предизвикателствата на изследователския подход, Сборник от статии от практически семинар по проект Fibonacci" Изследователски подход в образованието по математика", редактор/и:Евгения Сендова, 2012, стр.:93-98, ISBN:978‐954‐745‐224‐4, PhD 2012
56 Stefanov, K., Nikolov, R., Boytchev, P., Stefanova, E., Georgiev, A., Koychev, I., Nikolova, N., Grigorov A., Emerging Models and e-Infrastructures for Teacher Education, Proceedings of the IEEE 10th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training ITHET 2011, Publisher:IEEE, 2011, ISBN:978-1-4577-1673-7 (CD-ROM: 978-1-4577-1671-3), doi:https://doi.org/10.1109/ITHET.2011.6018688, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.119 - 2011), IEEE Xplore(https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/6008654/pr), PhD 2011
57 Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Eugenia Kovatcheva, I*Teach - an Innovative Methodology, UNESCO International Workshop Re-designing Institutional Policies and Practices to Enhance the Quality of Education through Innovative Use of Digital Technologies, editor/s:Evgenia Sendova, Publisher:Za Bukvite, 2011, pages:114-119, ISBN:978-954-2946-19-9 2011
58 Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Elitsa Peltekova, Krassen Stefanov, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eugenia Kovatcheva, Knowledge Sharing with Share.TEC portal, Proceedings of the International Conference in E-learning and the Knowledge Siciety, editor/s:Smrikarov, Intorsureanu, Smrikarova, Adina Uta, Publisher:ASE Publishing House, 2011, pages:273-278, ISSN (online):2367-6787, ISBN:978-606-505-460-8, PhD, MSc 2011
59 Stefanova E., Boytcheva S., MODELLING A FUZZY SYSTEM FOR TEACHERS' TRAINING DESIGN, ECTA 2011/FCTA 2011: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON EVOLUTIONARY COMPUTATION THEORY AND APPLICATIONS AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUZZY COMPUTATION THEORY AND APPLICATIONS, editor/s:Rosa, A; Kacprzyk, J; Filipe, J; Correia, AD, Publisher:SciTePress – Science and Technology Publications, 2011, pages:505-508, ISBN:978-989-8425-83-6, Ref, PhD 2011
60 Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Evgenia Sendova, Op Art or the Art of Object-Oriented Programming, Proceedings of Selected Papers, 5th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives, editor/s:Daniela Bezáková and Ivan Kalaš, 2011, pages:28-28, ISBN:978-80-89186-90-7, PhD 2011
61 E. Stefanova, N. Nikolova, E. Peltekova, K. Stefanov, T. Zafirova-Malcheva, E. Kovatcheva, SHARE.TEC: An Innovative Solution for Teacher Educators, ICERI2011 Proceedings, editor/s: I. Candel Torres, L. Gómez Chova, A. López Martínez, Publisher:International Association of Technology, Education and Development, IATED, 2011, pages:1679-1688, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-615-3324-4, Ref, PhD, MSc 2011
62 Николина Николова, Елиза Стефанова, Оп Арт или Оп-ИТ за арт-програмиране, Сборник научни доклади от международна конференция “Електронно, дистанционно... или обучението на 21-ви век”, издателство:Деметра, 2011, стр.:190-198, ISBN:978-954-9526-75-2, PhD 2011
63 Елиза Стефанова, Николина Николова, Евгения Ковачева, Евгения Сендова, Елица Пелтекова, Нели Хубенова, Мария Миладинова, Екатерина Кантарджиева, От "пеперудeния полъх" до "вятърa на промяната" - поглед към училището на бъдещето, Доклади на Четиридесетата юбилейна пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 2011, стр.:444-453, ISSN (print):1313-3330, PhD, MSc 2011
64 Магдалина Тодорова, Христо Христов, Елиза Стефанова, Николина Николова, Евгения Ковачева, Проектно-базирано обучение по структури от данни и програмиране, Математика и математическо образование, Доклади на 40. пролетна конференция на СМБ, издателство:Българска Академия на Науките, 2011, стр.:454-456, ISSN (print):1313-3330, PhD 2011
65 Е. Стефанова, Св. Бойчева, Формален модел и проектиране на система за подпомагане на дизайна за обучение на учители, Сборник от статии на конференция „Електронно, дистанционно или .... образованието на 21 век”, 2011, стр.:436-445, ISSN (print):1313-3330, PhD 2011
66 Красен Стефанов, Павел Бойчев, Елиза Стефанова, Атанас Георгиев, Николина Николова, Александър Григоров, Цифровите библиотеки в обучението на учители, Доклади на Четиридесетата юбилейна пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 2011, стр.:120-135, ISSN (print):1313-3330, Ref 2011
67 Stefanova E., Nikolova N., Kovatcheva E., Stefanov K., Boytchev P., A Study of Users Requirements for Metadata Repositories of Educational Resources, proceeding of S3T conference, Varna, Bulgaria, 11-12 September 2010, 2010, pages:38-46, ISBN:978-954-9526-71-4, Ref 2010
68 Zafirova-Malcheva T., Kovatcheva E., Stefanova E., Nikolova N., An interface for ontology based platform – the evolution of the ideas, In proceeding S3T: The Second International Conference on SOFTWARE, SERVICES & SEMANTIC TECHNOLOGIES, editor/s:Dichev, Stefanov, Stefanova, Publisher:Demetra, 2010, pages:84-88, ISBN:978-954-9526-71-4, doi:10.13140/2.1.2923.0083 2010
69 Kovatcheva E., Nikolova N., Stefanova E., Collaborative creativity of learners and teachers - learning by e-communication, Proceeding of conference e-learning 2010, 2010, pages:209-214, ISBN:978-972-8939-17-5 , PhD 2010
70 Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Eugenia Kovatcheva, Evgenia Sendova, Elitsa Peltekova, Nelly Hubenova, Maria Miladinova, Ekaterina Kantardjieva, From a “Flap of a Butterfly Wing” to the “Wind of Change”, Constructionist approaches to creative learning and education: Lessons for the 21st century, editor/s:J. Clayson & I. Kalas, 2010, pages:91-91, ISBN:978-80-89186-65-5, PhD, MSc 2010
71 Magdalina Todorova, Hristo Hristov, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, How to build up contemporary software professionals (Project-Based Learning in Data Structure and Programming), Second International Conference on Software, Services and Semantic Technologies, 2010, pages:47-54, ISBN:978-954-9526-71-4, PhD 2010
72 Magdalina Todorova, Hristo Hristov, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Evgenia Kovatcheva, Innovative Experience in Undergraduate Education of Software Professionals - Project-Based Learning in Data Structure and Programming, Proceedings of ICERI2010 Conference, November 15 – 17, 2010, Madrid, Spain, editor/s:https://library.iated.org/publications/ICERI2010, 2010, pages:5141-5150, ISSN (print):2340-1095, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-614-2439-9, Ref, PhD 2010
73 Nikolina Nikolova, Krassen Stefanov, Cornelia Todorova, Eliza Stefanova, Miroslava Ilieva, Henk Sligte, Davinia Hernandez-Leo, TENCompetence tools and I*Teach methodology in action: development of an active web-based teachers' community, Rethinking Learning and Employment at a Time of Economic Uncertainty, editor/s:David Griffiths, Rob Koper, Publisher:Institute for Educational Cybernetics, University of Bolton, 2010, pages:73-84, ISBN:978-0-907311-30-0, Ref, MSc 2010
74 Stefanova E., Boytcheva S., Theoretical Framework of Open Virtual Worlds for Professional Development, Proceeding of Software, Services and Semantics 2010 conference, editor/s:Christo Dichev, Krassen Stefanov and Eliza Stefanova, Publisher:Demetra, 2010, pages:79-83, PhD 2010
75 Sendova, E., Boytchev, P., Stefanova, E., Nikolova, N., Kovatcheva, E., Creating a Natural Environment for Synergy of Disciplines, Lecture Notes in Computer Science: Proceedings of 4th European Conference on Technology Enhanced Learning, editor/s:U. Cress, V. Dimitrova, and M. Specht, Publisher:Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 2009, pages:549-555, ISSN (print):0302-9743, ISBN:978-3-642-04635-3, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-642-04636-0_50, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.302 - 2009), SCOPUS Quartile: Q2 (Computer Science (misc), PhD 2009
76 Stefanova, E., Nikolova, N., Kovatcheva, E., Boytchev, P., Sendova, E., Discovery in teaching using IT, Proceedings of the 38th Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, 2009 2009
77 Stefanova, E., Boytchev, P., Nikolova, N., Kovacheva, E., Sendova, E., Embracing and enhancing ideas as a strategy for ICT education, Proceeding of International conference on Multimedia and Information technologies in Education (m-ICTE), Volume 1, editor/s:Badajoz, Publisher:Formatex, 2009, pages:206-211, ISBN:978-84-692-1789-4, Ref 2009
78 E. Sendova, N. Nikolova, E. Stefanova, P. Boytchev, E. Kovatcheva, Harnessing ICT for building a creativity-based society, 4th IT STAR WS on ICT Skills, Education and Certification: the Multi-stakeholder Partnership, 2009, pages:27-28, International, PhD 2009
79 P. Boytchev, S. Kamenova, E. Sendova, E. Stefanova, E. Kovatcheva, N. Nikolova, IT for Innovative Educational Environments: Exploring, Authoring and Programming, Proceedings of International Conference for Interactive Computer Aided learning–The Challenges of Life Long Learning ICL 2009, 2009, pages:434-444, ISBN:978-3-89958-481-3 2009
80 Diepen, N.M., Stefanova, E., Miranowicz, M., Mastering skills using ICT: An active learning approach, International conference on Multimedia and Information technologies in Education (m-ICTE), Volume 1, 2009, pages:226-233 2009
81 E. Stefanova, N. Nikolova, E. Kovatcheva, P. Boytchev, E. Sendova, Myths and Realities about Technology Enhanced Learning, Proceeding of First International Conference on SOFTWARE, SERVICES & SEMANTIC TECHNOLOGIES, 2009, pages:116-123, ISBN:978-954-9526-62-2, Ref 2009
82 Eliza Stefanova, Eugenia Sendova, Krassen Stefanov, Teaching for lifelong learning, and lifelong learning for teaching, Teacher Education – Innovation of Studies in Mathematics and IT, 2009, pages:123-136, Ref 2009
83 Stefanova E., Sendova E., Stefanov K., Teaching for lifelong learning, and lifelong learning for teaching, Teacher Education – Innovation of Studies in Mathematics and IT, 2009, pages:123-136 2009
84 Nikolova, N, Stefanov, K., Todorova, K., Stefanova, E., Ilieva, M., Sligte, H., Hernández-Leo, D., TENCompetence tools and I*Teach methodology in action: development of an active web-based teachers’ community, Papers of the 'Open workshop of TENCompetence - Rethinking Learning and Employment at a Time of Economic Uncertainty-event', 2009, MSc 2009
85 Стефанова Е., Николова, Н., Ковачева, Е., Бойчев, П., Сендова, Е., Откривателството като част от преподаването в контекста на информационните технологии, Доклади на Тридесет и осмата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 2009, стр.:319-328, ISSN (online):1313-3330 2009
86 E. Stefanova, M. Ilieva, N. Nikolova, K. Stefanov, How to interweave a new educational methodology with a tool for Lifelong Learning, "Empowering Learners for Lifelong Competence Development: pedagogical, organisational and technological issues", editor/s:Henk Sligte and Rob Koper, Publisher:SCO-Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam, 2008, ISBN:978-90-6813-8474, Ref, PhD, MSc 2008
87 Evgenia Sendova, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Eugenia Kovatcheva, Like a (School of) Fish in Water (or ICT-Enhanced Skills in Action), Lecture Notes of Cumputer Science, Proceeding of Informatics Education – Supporting Computational Thinking, 3-rd International Conference on Informatics in Secondary Schools – Evolution and Perspectives, ISSEP 2008, editor/s:Roland Mittermeir, Maciej M. Syslo, Publisher:Springer Verlaag, 2008, pages:99-109, ISSN (online):0302-9743, ISBN:978-3-540-69923-1, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.277 - 2008), PhD 2008
88 Стефанов К., Стефанова Е., Николова Н., Илиева М., Превръщане на университетски преподаватели в компетентни учещи (или как да преплетем нова методика за обучение със средства за учене през целия живот), Том на конференция “120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”, 2008, стр.:309-317, ISBN:978-954-07-2776-9, PhD, MSc 2008
89 Forcheri, P., Molfino, M.T., Diepen, N., Stefanova, E., Sendova E., Giving Teachers a Hand(book) to Develop ICT-enhanced skills, Research in informatics and information society technologies, v.2, 2007, pages:301-312 2007
90 Di Cerbo F., Dodero G., Forcheri P., Luzzatto G., Stefanova E., Moodle come strumento di supporto alle comunitа di pratica per insegnanti in servizio, Online proceeding of the UniMoodle Conference, 2007 2007
91 Dodero, G., Ratcheva, D., Stefanova, E., Miranowicz, M., Vertan, C., Musankoviene, V., The Virtual Training Center: A Support Tool for Teachers Community, “Research in informatics and information society technologies, v.2, 2007, pages:349-362 2007
92 Miranowicz M., Burewicz A., Dodero G., Stefanova E., Ratcheva D., Virtual Training Centers of the I*Teach Project - Continuous learning, Proceedings ot the 13th International Conference on Technology Support Learning & Training - Online Educa Berlin, 2007, pages:435-441, PhD 2007
93 Stefanova E., Sendova E., Nikolova I., Nikolova N., When I*Teach means I*Learn: developing and implementing an innovative methodology for building ICT-enhanced skills, Abstracts and Proceedings of the Joint IFIP Conference: WG3.1 Secondary Education, WG3.5 Primary Education: Informatics, Mathematics, and ICT: a ‘golden triangle’ IMICT 2007, editor/s:Benzie D. and Iding M., Publisher:CCIS, Northeastern University, Boston, MA, 2007, ISBN:978-0-615-14623-2, Ref, PhD 2007
94 Desislava Ratcheva, Eliza Stefanova, Iliana Nikolova, A Virtual Teacher Community to Facilitate Professional Development, Proceedings of the Second International conference “Informatics at Secondary School: Evolution and Perspectives”, editor/s:Dagiene, V; Mittermeir, R, 2006, pages:297-305, ISBN:978-9955-680-47-5, Ref, PhD 2006
95 E. Сендова, Е. Стефанова, Е. Ковачева, М. Добрева, Н. Николова, Как “да акушираме” добрите идеи на учениците си, Сборник на Национална конференция „Образование в информационното общество”, издателство:Институт по математика и информатика, БАН, 2006, стр.:67-72, PhD 2006
96 Stefanov, K., Stefanova, E., Analysis of the usage of the Virtuoso system, AIED Workshop on Usage Analysis in Learning Systems, 2005, pages:97-104, ISBN:978-1-58603-530-3 2005
97 Nikolov R, Stefanov K, Stefanova E, Georgiev A, Boytcheva S, ATI Portal for Technology Enchanced Learning, European Thematic Network for Doctoral Education in Computer (ETN DEC), Publisher:E-learning conference – Knowledge Society, 2005, pages:9-18 2005
98 Sylvia Ilieva, Penko Ivanov, Eliza Stefanova, Analyses of an agile methodology implementation , Conference Proceedings of the EUROMICRO, editor/s:Steinmetz R.,Mauthe A., Publisher:IEEE, 2004, pages:326-333, ISBN:10896503, doi:10.1109/EURMIC.2004.1333387, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.229 - 2004), PhD 2004
99 Ilieva, S., Ivanov, P., Mihaylov, I., Stefanova, E., Eskenazi, A., eXPERT approach Implementation in Software SME, Proceedings of European Software Process Improvement Conference (EuroSPI’2003), 2003 2003
100 Mihaylov, I., Ivanov, P., Stefanova, E., Eskenazi, A., Ilieva, S., THE EXPERT APPROACH – A CASE STUDY, Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech2003, 2003, pages:51-56, ISBN:954-9641-33-3, doi:https://doi.org/10.1145/973620.973637, Ref, PhD 2003
101 Stefanova, E., Ilieva, S., eXPERT approach and framework for analysing experiments with it, Proceedings of 16th International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER’2002), 2002, pages:133-137 2002
102 Ilieva, S., Stefanova, E., eXPERT approach for e-business software development, Proceeding of International Conference TTFNE’ 2002 “BASIC TECHNOLOGIES FOR E-BUSINESS”, ISBN 954-438-324-7, 2002, pages:303-308 2002
103 Е. Стефанова, Олекотен метод за разработка на софтуер, Tом 2 na Международна конференция по Автоматика и Информатика (SAI), ISBN 954-9641-31-7, 2002, doi:ISBN 954-9641-31-7 2002
104 Nikolov, R., Stefanov, K., Stefanova, E., Kovatcheva. E., Centre of Excellence in Information Society Technologies the Role of the University in Capacity Building Outside the University, Proceeding of ICTPA '01, 2001 2001
105 Иванов, Ив., Стефанова, Е., Изграждане и развитие на информационни ресурси и услуги за целите на образователният процес, Сборник статии на международната конференция „ Нови подходи към използване на информационните и комуникационни технологии в обучението на учители”, 1999, стр.:169179-0 1999
106 Ivanov, I., Stefanova, E., Vladinova, L., A real world approach of the Business Data Communications course, Proceeding of International conference Information and Communication Technologies and Programming 98, 1998, pages:162-168 1998
107 Monchoud, S., Ivanov, I., Stefanova, E., How to play with technological limits, keys issues for the developments of the Internet services all over the world, Proceeding of NTICF 98, 1998 1998
108 Stefanova, E., Ivanov, I., Voutov, B., SUnet - a model of application of advanced Internet services, Intrаnet systems and information resources, Proceeding of the conference Telecom'98, 1998, pages:427-435 1998
109 Monchoud, S., Ivanov, I., Stefanova, E., Negaret, R., Dikljovski, V., Utilisation de la Technologie Web comme support a des activites administratives, d’enseignement et de recherche, Proceeding of JRES97, 1997, pages:137-145 1997
Студия в научно списание
Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Pavel Boytchev, Nikolina Nikolova, Atanas Georgiev, Alexandar Grigorov, Share. TEC Portal: How the Metadata Repositories of Educational Resources Meet the Users’ Expectations, Serdica Journal of Computing, vol:5, issue:3, 2011, pages:237-260, ISSN (print):1312-6555, ISSN (online):1314-7897, International, PhD 2011
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Елиза Стефанова, In the Dinosaur’ Steps through IBL Scenario: A Way to Overcome Prejudice for Career in STEM 2019
2 Секционен доклад, Елиза Стефанова, Николина Николова, По стъпките на динозаврите с изследователския подход в обучението 2019
3 Секционен доклад, Николина Николова, Елиза Стефанова, Профилиращо обучение по информатика и ИТ − предизвикателство за учителите и обучаващите ги 2017
4 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Елиза Стефанова, ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ В ЧАС ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ОБУЧЕНИЕ ”ИЗВЪН“ КЛАС 2017
5 Секционен доклад, Елиза Стефанова, DRIVING TEACHING INTERVENTIONS WITH ANALYTICS 2016
6 Секционен доклад, Елиза Стефанова, The New Generation of Researchers in the School of the Future 2015
7 Секционен доклад, Боян Бончев, Electronic forms of distance learning – a challenge even to the most experienced 2014
8 Секционен доклад, Павел Бойчев, The Virtual Classroom – A Pilot Case in Inquiry Based Learning 2014
9 Секционен доклад, Дафинка Митева, Елица Пелтекова, Research approaches in teaching and learning, weSPOT technology tools 2014
10 Секционен доклад, Елиза Стефанова, Отворени виртуални светове за професионално изразстване 2013
11 Секционен доклад, Елиза Стефанова, Challenges in online distance education of computer science students: looking for appropriate combination of environments, methodologies and technologies for teaching and learning 2013
12 Секционен доклад, Красен Стефанов, weSPOT: Съвременен подход за обучение в природните дисциплини 2013
13 Секционен доклад, Nikolina Nikolova, Inquiry-based science education in secondary school informatics – challenges and rewards 2012
14 Секционен доклад, Николина Николова, Думам ти дъще, сещай се снахо...(Ролята на разказването на истории при подготовката на учители за използване на ИКТ в обучението) 2012
15 Секционен доклад, Николина Николова, Елиза Стефанова, Предизвикателствата на изследователския подход 2012
16 Секционен доклад, Николина Николова, Елиза Стефанова, ОпАрт или ОпИТ за Арт-програмиране 2011
17 Секционен доклад, Eliza Stefanova, Modelling a Fuzzy System for Teachers’ Training Design 2011
18 Секционен доклад, Krassen Stefanov, Eliza Stefanova, Emerging Models and e-Infrastructures for Teacher Education 2011
19 Секционен доклад, Елиза Стефанова, Формален модел и проектиране на система за подпомагане на дизайна за обучение на учители 2011
20 Секционен доклад, Елиза Стефанова, Евгения Ковачева, От „пеперудeния полъх” до „вятърa на промяната” – поглед към училището на бъдещето 2011
21 Секционен доклад, Eliza Stefanova, Teachers’ Training Design Model and Decision Support System 2011
22 Секционен доклад, Елиза Стефанова, Евгения Ковачева, Проектно-базирано обучение по структури от данни и програмиране 2011
23 Секционен доклад, Eliza Stefanova, Theoretical Framework of Open Virtual Worlds for Professional Development 2010
24 Секционен доклад, Eliza Stefanova, Eugenia Kovatcheva, A Study of Users Requirements for Metadata Repositories of Educational Resources 2010
25 Секционен доклад, Eliza Stefanova, How to build up contemporary software professionals - Project-Based Learning in Data Structure and Programming 2010
26 Секционен доклад, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, From a “Flap of a Butterfly Wing” to the “Wind of Change” 2010
27 Секционен доклад, Eliza Stefanova, Mastering skills using ICT: An active learning approach 2009
28 Секционен доклад, Eliza Stefanova, Embracing and enhancing ideas as a strategy for ICT education 2009
29 Секционен доклад, Елиза Стефанова, Евгения Ковачева, Николина Николова, Откривателството като част от преподаването в контекста на ИТ 2009
30 Секционен доклад, Eliza Stefanova, Like a school (of fish) in water (or ICT-Enhanced Skills in Action) 2008
31 Секционен доклад, Eliza Stefanova, Desislava Ratcheva, A Virtual Teacher Community to Facilitate Professional Development 2006
Учебник
1 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Красен Стефанов, Информационни технологии за 10. клас, ISBN:978-954-01-3823-7, Просвета, София, Рецензирано 2019
2 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла Бойчева, Информационни технологии 7. клас, ISBN:978-954-01-3647-9, Просвета - Основано през 1945, Рецензирано 2018
3 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Дафинка Митева, Красен Стефанов, Информационни технологии за 9. клас, ISBN:978-954-01-3649-3, Просвета - основано 1945, Рецензирано 2018
4 Светла Бойчева, Николина Николова, Елиза Стефанова, Антон Денев, Учебник по информатика за 8. клас, ISBN:978-954-01-3444-4, "Просвета - София" АД, София, Рецензирано 2017
5 Николина Николова, Елиза Стефанова, Диана Петрова, Олег Константинов, Учебник по Информационни технологии за 6. клас, ISBN:978-954-01-3407-9 , “Просвета - София” АД, София, Рецензирано 2017
6 Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров, Николина Николова, Учебник по Информационни технологии за 8. клас , ISBN:978-954-01-3429-1, Просвета - София АД, София, Рецензирано 2017
7 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Учебник по Информационни технологии за 5. клас, ISBN:978-954-01-3206-8, "Просвета - София" АД, СОФИЯ, Рецензирано 2016
Учебно помагало
1 Елиза Стефанова, Николина Николова, Красен Стефанов, Дафинка Митева, Диана Петрова, Мирослава Николова, Текуща подготовка по информационни технологии за външно оценяване за 10. клас, ISBN:9789540139883, Просвета, София 2020
2 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Красен Стефанов, Книга за учителя по информационни технологии за 10. клас, ISBN:978-954-01-3868-8, Просвета, София 2019
3 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла Бойчева, Книга за учителя информационни технологии 7. клас, ISBN:978-954-01-3714-8, Просвета - основано 1945, Рецензирано 2018
4 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Дафинка Митева, Красен Стефанов, Книга за учителя информационни технологии 9. клас, ISBN:978-954-01-3713-1, Просвета - основано 1945 2018
5 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Книга за учителя информационни технологии 6. клас, ISBN:978-954-01-3498-7, Просвета - основано 1945, София, Рецензирано 2017
6 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Книга за учителя информационни технологии 5. клас, ISBN:978-954-01-3234-1, Просвета София, Рецензирано 2016
7 Николина Николова, Елиза Стефанова, Методически материали за учителя (книга за учителите), предназначени за провеждане на курсовете за усвояване на учебното съдържание по ИТ за V, VІ и VІІ клас от лицата над 16-годишна възраст , Рецензирано 2012
8 Николина Николова, Елиза Стефанова, Учебен пакет, предназначен за обучението в курсове за усвояване на учебно съдържание по ИТ за V слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат завършен клас от прогимназиалния етап на основното образование, Рецензирано 2012
9 Николина Николова, Елиза Стефанова, Учебен пакет, предназначен за обучението в курсове за усвояване на учебно съдържание по ИТ за VI слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат завършен клас от прогимназиалния етап на основното образование , Рецензирано 2012
10 Елиза Стефанова, Николина Николова, Учебен пакет, предназначен за обучението в курсове за усвояване на учебно съдържание по ИТ за VII слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат завършен клас от прогимназиалния етап на основното образование , Рецензирано 2012
11 Е. Стефанова, П. Бойчев, Е.Ковачева, Н. Николова, Е. Сендова, Книга за учителя към учебно помагало по информационни технологии за 7 клас „Ти и ИТ”, ISBN:978-954-426-737-7, Анубис, София, Рецензирано 2008
12 Стефанова, Е., Бойчев, П., Ковачева, Е., Николова, Н., Сендова, Е., Учебно помагало по Информационни технологии „Ти и ИТ” – 7 клас, Задължителна подготовка, ISBN:978-954-426-737-7, ИК Анубис, София, Рецензирано 2008
13 Добрева М., Ковачева Е., Николова Н., Сендова Е., Стефанова Е., „Уча и творя с компютър” – помагало по ИТ за 6. клас, ISBN:978–954–426–747–6, Анубис, София, Рецензирано 2007
14 Stefanova, E., Sendova, E., v. Diepen, N., Forcheri P, Dodero G., Miranowicz M., Brut M., Innovative Teacher - Methodological Handbook on ICT-enhanced skills, ISBN:978-954-92146-1-1, Faleza-Office 2000, Sofia 2007
15 Е. Сендова, Е. Стефанова, Е.Ковачева, Н. Николова, П. Бойчев, Книга за учителя към учебно помагало по информационни технологии за 6 клас „Уча и творя с компютър”, ISBN:978-954-426-726-9, Анубис, София, Рецензирано 2007
16 Стефанова, Е., Сендова, Е., ван Дийпен, Н., Форчери, П., Додеро, Г., Миранович, М., Брут, М., Учителят-новатор - Методическо ръководство за надграждане на умения с ИКТ, ISBN:978-954-921-46-28, Фалеза 2000, София, Рецензирано 2007
17 Добрева М., Ковачева Е., Николова Н., Сендова Е., Стефанова Е., „Компютърът в моя свят” – помагало по ИТ за 5. клас, ISBN:954 – 426 – 723 – 9, Анубис, София, Рецензирано 2006
18 Добрева М., Ковачева Е., Николова Н., Сендова Е., Стефанова Е., КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ: Компютърът в моя свят – помагало по ИТ за 5. клас, ISBN:978–954–426–726–1, ИК Анубис, София, Рецензирано 2006