Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Данаил Данов

Researcher ID (Web of Science):AAL-5521-2021

ORCID ID:0000-0002-5131-7927
Глава от книга
1 Danail Danov, Media Coach Book: How to Become a Media Literacy Coach, ISSN (print):, EAVI, Brussels, Ref, Рецензирано, International 2021
2 Данаил Данов, Development of media literacy, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
3 Данаил Данов, Media Regulation in Britain, ISBN:954-90728-1-8 , ПОЛИС, София, Ref, Рецензирано 2000
Глава от монография
1 Божидар Ангелов, Данаил Данов, Светослав Ангелов, Живко Рачев, Десислава Начева, Боряна Василева, Марияна Златкова, Комуникативна компетентност-езикови и медийни измерения,В: Теоретични аспекти и приложни изследвания в областта на медийната педагогика, ISBN:976-954-07-4960-0, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
2 Данаил Данов, Медийна грамотност и медийна педагогика - взаимовръзка и точка на пресичане, ISBN:ISBN-978-954-07-4960-0, ИСУ, София, Ref, Рецензирано 2020
3 Данаил Данов, Медийната педагогика в контекста на изискванията на Европейския съюз за развитие на медийната грамотност, ISSN (print):, ИСУ, София, Ref 2020
4 Данаил Данов, С поглед към образованието на бъдещето, ISBN:ISBN-978-954-07-4960-0, ИСУ, София, Ref, Рецензирано 2020
Дисертация доктор на науките
Данаил Кирилов Данов, Медийната грамотност - генезис предизвикателства и перспектив, СУ 2019
Дисертация д-р
Данаил Кирилов Данов, Новите информационни и комуникационни технологии като алтернатива на традиционните учебни средства, , Ръководител:Божидар Ангелов 2011
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Danov, Danail, A Sowing Sow Comes Out... An Introduction to Classical Theory of Modern Language Tests, 2017
2 Danov, Danail, Morphosyntactic Aspects of the Category of Vegetation in the Modern Turkish Language, 2017
Изложби
Данаил Кирилов Данов , Международна Bulgaria in Africa 2022 Dakar, Senegal The exhibition, organized by the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs and supported by Sofia University, African Studies 2022
Книга
1 Данаил Данов, Децата и медиите, ISSN (print):, Издателство на СУ, София, Рецензирано 2018
2 Данаил Данов, Педагогика на медийната комуникация, ISBN:954—07-4119-2978, ИСУ, София, Ref, Рецензирано 2016
3 Д. Гюров, И. Колева, Р. Пенев, Д.Данов, Л. Спиридонова, Мобилност и интеракция в професионалната компетентност на педагогическия специалист в детската градина и началното училище. Първи учебен свитък, СУ, София, Ref, Рецензирано 2013
4 Данаил Данов, Педагогика на ефективната комуникация, ISSN (print):, ПОЛИС, София, Ref, Рецензирано 2011
5 Данаил Данов, Наръчник за организиране на публични събития и кампании, ЦРМ, София, Ref, Рецензирано 2008
6 Данаил Данов, Ръководстов за провеждане на форуми за социално включване на хора с увреждания и роми , ЦРМ, София, Рецензирано 2007
7 Данаил Данов, Александър Кашъмов, Потър Боржоми Лазар, Media Self-regulation: Practices and Decriminalization of Defamation in the Countries in South-East Europe, ISBN:954-90728-6-7, ЦРМ, София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
8 Данаил Данов, Информационното радио: поглед отвътре, Полис, София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
9 Данаил Данов, Мадлен Данова, Медиите във Великобритания и САЩ, ISSN (print):, ПОЛИС, София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2000
Монография
1 Danail Danov, Ourania Xilouri, Haris Xynari, Astrid van Roi, Paolo Celot, Mihaela Tomita, Empowering Parents in the Digital Age, ISBN:978-618-84619-3-2, Athens Long-Life Institute, Athens, Ref, Рецензирано, International 2023
2 Данаил Данов, Дигитализация и образование – иновативност, креативност и интеркултурност, ISBN:978-954-07-5004-0, ИСУ, София, Ref, Рецензирано 2020
3 Данаил Данов, Медийната грамотност: преосмисляне на опита, ISBN:978-954-07-4912-9, ИСУ, София 2020
4 Данаил Данов, Божидар Ангелов, Теоретични аспекти и приложни изследвания в областта медийната педагогика, София, Издателство на СУ, 2020 , ISBN:978-954-07-5609-7 2020
5 Данаил Данов, Педагогика на медийната комуникация, ISBN:954— 07-4119-2978, Издателство на СУ, София 2016
6 Данаил Данов, Педагогика на ефективната комуникация, ISSN (online):, ПОЛИС, София 2011
Научен проект
1 Данаил Данов, Building school and family allience, Член, EC 2023
2 Данаил Данов, „Дигитализация и образование в условията на Ковид-19: създаване, приложение и разпространение на електронни ресурси за педагогическо взаимодействие и обучение“, Ръководител, СУ, Номер на договора:НИС-80-10-03-2021 2021
3 Данаил Данов, Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във ВТУ, СУ, ЮЗУ и ТУ, Член, ЕК, Номер на договора:РД-2259/13.01.2022 2021
4 Данаил Данов, МОДЕРНА: оптимизация и модернизация на образованието, Член, ЕК 2021
5 Данаил Данов, Teaching Through Media Literacy, Член, US Embassy in Sofia 2020
6 Данаил Данов, Европейска инициатива за безопасен интернет, Член, , Номер на договора:N° 612184-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 2020
7 Данаил Данов, Приложни изследвания по медийна педагогика, Ръководител, , Номер на договора:80-10-29/ 18.03.2020 2020
8 Данаил Данов, “Дигитално-медийната грамотност – част от образованието за всеки“, Ръководител, СУ 2018
9 Данаил Данов, Подобряване на състоянието на медийната грамотност в България (Enhancing Digital Media Literacy in Bulgaria), Ръководител, US, Номер на договора:S-BU800-18-GR-0034 2018
10 Данаил Данов, Продължаващо разработване на среда за колаборативни практики и електронно дистанционно обучение за нуждите на ФКНФ, Член, , Номер на договора:80-10-83/19.04.2018 2018
11 Данаил Данов, European Media Couch, Ръководител, Е 2017
12 Данаил Данов, Докторантско училище на СУ "Св. Кл.Охридски", Член, СУ 2017
13 Данаил Данов, От дигитална компетентност към дигитално гражданство, Член, СУ 2016
14 Данаил Данов, Развитие и прилагане на комуникационна стратегия на УКХ "Алма Матер", Ръководител, , Номер на договора:159/2016 2016
15 Данаил Данов, Развитие на информационна и медийна грамотност в контекста на гражданското общество, Ръководител, 2016
16 Данаил Данов, Практическо обучение на учители по чужд език, Член, 2015
17 Данаил Данов, Разработване и прилагане на иновативни техники и модели в обучението по медийна и информационна грамотност в контекста на гражданското образование, Ръководител, ФНИ, Номер на договора:ДУНК01-1/22.12.2009 2014
18 Данаил Данов, Система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите във висшите учебни училища, Член, 2014
19 Данаил Данов, Оценяване, Член, 2013
20 Данаил Данов, Създаване и прилагане на комуникационна стратегия, насочена към утвърждаване и популяризиране на УХК “Алма Матер” като водещо звено в научно-изследователската дейност на СУ «Св. Кл. Охридски». , Ръководител, ФНИ, Номер на договора:ДУНК01-1/22.12.2009 2013
21 Данаил Данов, Квалификация на педагогическите специалисти, Член, , Номер на договора:BG 051PO0001-3.1.03-000 2007
22 Данаил Данов, Квалификация на педагогическите специалисти по ОП"Развитие на човешките ресурси"-2007-2013, Член, МФ, Номер на договора:БГ051РО001-3.1.10-0001 2007
Научно ръководство
1 Данаил Данов, Монтесори педагогиката в дигиталното общество, СУ дисертация д-р:Деси Стопева 2024
2 Данаил Данов, Монтесори педагогиката в дигиталното общество, СУ дисертация д-р:Деси Стоева 2024
3 Данаил Данов, Computer and internet in the intercultural environment of migrant children. , СУ дипломна работа:Елени Кокова 2022
4 Данаил Данов, : Using digital technology in intercultural education in the region of Attica, СУ дипломна работа:Елени Салтаяни 2022
5 Данаил Данов, “The education of refugees in Greek foreign language classrooms”, СУ дипломна работа:Димитра Варела 2022
6 Данаил Данов, «Internet and intercultural education: Participation of refugee students in distance education during the covid-19 pandemic. Teachers' views.», СУ дипломна работа:Николаос Стафанодакис 2022
7 Данаил Данов, Computer and internet in the intercultural environment of migrant children, СУ дипломна работа:Елени Кокова 2022
8 Данаил Данов, Creating Cultural Awareness in School: Good Practices , СУ дипломна работа:Параскеви Караяни 2022
9 Данаил Данов, English Language Teachers` intercultural awareness: Greek Good Practices , СУ дипломна работа:Елени Димула 2022
10 Данаил Данов, English Language Teachers` intercultural awareness: Greek Good Practices , СУ дипломна работа:Ейрини Димула 2022
11 Данаил Данов, Foreign language teachers’ perceptions about intercultural education and social integration, СУ дипломна работа:Аргиро Рали 2022
12 Данаил Данов, FΤhe foreign language teachers’ perceptions about intercultural education and social integration, СУ дипломна работа:Аргиро Рали 2022
13 Данаил Данов, Innovative teaching methods in Intercultural Education: The example of the Flipped Classroom, СУ дипломна работа:Елефтерия Перогамвру 2022
14 Данаил Данов, Innovative teaching methods in Intercultural Education: The example of the Flipped Classroom, СУ дипломна работа:Елефтерия Перогамвру 2022
15 Данаил Данов, Integrating of ICT in Teaching English in Intercultural Environment, СУ дипломна работа:Константина Цаканика 2022
16 Данаил Данов, Intercultural education and leadership in primary school, СУ дипломна работа:Герасимус Татсис 2022
17 Данаил Данов, Internet and Intercultural education among refugee students during the Covid-19 pandemic. Teachers’ views, СУ дипломна работа:Харилаос Муратян 2022
18 Данаил Данов, Internet and intercultural education: Participation of refugee students in distance education during the covid-19 pandemic. Teachers' views, СУ дипломна работа:Николаос Стфанодакис 2022
19 Данаил Данов, Methodology of foreign language teaching in intercultural environment, СУ дипломна работа:Герасимус Татсис 2022
20 Данаил Данов, Methodology of foreign language teaching in intercultural environment, СУ дипломна работа:Харилаос Муратян 2022
21 Данаил Данов, Multiculturalism and Multilingualism in education. A case study of the Karditsa district, СУ дипломна работа:Стилияни Папалекси 2022
22 Данаил Данов, 'Multiculturalism and Multilingualism in education. A case study of the Karditsa district', СУ дипломна работа:Стилияни-Марияни Папалекси 2022
23 Данаил Данов, New Technologies and Intercultural Education in Greek Multicultural Reception Classes, СУ дипломна работа:Аристотелис Цукалас 2022
24 Данаил Данов, New Technologies and Intercultural Education in Greek Multicultural Reception Classes, СУ дипломна работа:Аристотелис Цукалса 2022
25 Данаил Данов, New technologies and Intercultural Education: Utilization of ICT in the multicultural reception classes in primary education, СУ дипломна работа:Николаос Коцаманоглу 2022
26 Данаил Данов, TEACHING FOREIGN LANGUGAGEMETHODOLOGY IN INTERCULTURAL ENVIRONMENT, СУ дипломна работа:Константина Цаканика 2022
27 Данаил Данов, TEACHING FOREIGN LANGUGAGEMETHODOLOGY IN INTERCULTURAL ENVIRONMENT, СУ дипломна работа:Константинос Кранитсас 2022
28 Данаил Данов, Teaching History Through Literature in Intercultural Schools, СУ дипломна работа:Фотиос Паламйотис 2022
29 Данаил Данов, Teaching practices of newly appointed and substitute secondary school teachers in managing ethno-cultural diversity in Greek island regions: educational needs , СУ дипломна работа:Анастасия Хондру 2022
30 Данаил Данов, Teaching practices of newly appointed and substitute secondary school teachers in managing ethno-cultural diversity in Greek island regions: educational needs , СУ дипломна работа:Анастасия Хондру 2022
31 Данаил Данов, TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING: GAMIFYING ENGLISH LANGUAGE LEARNING, СУ дипломна работа:Константинос Краницас 2022
32 Данаил Данов, The attitudes of school principals and deputy principal towards inclusive education of refugee students in Greece , СУ дипломна работа:Параскеви Калугеру 2022
33 Данаил Данов, The cultural diversity of the classroom and its management through the use of differentiated teaching, дипломна работа:Евдокия Зангла 2022
34 Данаил Данов, The cultural diversity of the FL classroom and its management through the use of differentiated teaching, СУ дипломна работа:Евдокия Зангла 2022
35 Данаил Данов, The education of refugees in Greek foreign language classrooms, СУ дипломна работа:Димитра Варела 2022
36 Данаил Данов, The Intercultural dimension in the classroom at a digital Environment, to students 13 to 15 years old, СУ дипломна работа:Спиридон Пападопулос 2022
37 Данаил Данов, The Intercultural dimension in the classroom at a digital Environment, to students 13 to 15 years old”, СУ дипломна работа:Спиридон Пападопулус 2022
38 Данаил Данов, The needs of multicultural education worldwide and the current situation of multicultural education in Greece, СУ дипломна работа:Адрияна Цирвули 2022
39 Данаил Данов, The needs of multicultural education worldwide and the current situation of multicultural education in Greece, СУ дипломна работа:Андриана Цирвули 2022
40 Данаил Данов, The role of the principal in enhancing the intercultural capacity of teachers and students in secondary education, СУ дипломна работа:Панайота Малаки 2022
41 Данаил Данов, The role of the principal in enhancing the intercultural capacity of teachers and students in secondary education, СУ дипломна работа:Панайота Малаки 2022
42 Данаил Данов, THE USE OF ADAPTED LEARNING RESOURCES IN LANGUAGE TEACHING IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT , СУ дипломна работа:Хрисула Караиску 2022
43 Данаил Данов, THE USE OF ADAPTED LEARNING RESOURCES IN LANGUAGE TEACHING IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT (Ages 6 to 7 years old), СУ дипломна работа:Хрисула Караиску 2022
44 Данаил Данов, Title: The attitudes of school principals and deputy principal towards inclusive education of refugee students in Greece , СУ дипломна работа:Параскеви Калугеру 2022
45 Данаил Данов, Using digital technology in intercultural education in the region of Attica, СУ дипломна работа:Елени Салтаяни 2022
46 Данаил Данов, Views of FL teachers on the effectiveness of collaborative learning in intercultural education and teaching, СУ дипломна работа:Ирини Цапаниду 2022
47 Данаил Данов, Views of secondary education teachers on the effectiveness of collaborative learning in intercultural education and teaching, СУ дипломна работа:Ирини Цапаниду 2022
48 Данаил Данов, Медийна грамотност, СУ дисертация д-р:Боряна Василева 2022
49 Данаил Данов, Медийна педагогика, дисертация д-р:Живко Георгиев Рачев 2022
50 Данаил Данов, Методът на Монтесори в дигиталното общество, СУ дипломна работа:Детелина Владимирова 2022
51 Данаил Данов, Методът на Монтесори в дигиталното общество , СУ дипломна работа:Детелина Детелинова 2022
52 Данаил Данов, Приложение на невербалната комуникация в ЧЕО в интеркултурна среда, СУ дипломна работа:Кристина Александрова 2022
53 Данаил Данов, ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ИНТЕРКУЛТУРНО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ, СУ дипломна работа:Кристина Александрова 2022
54 Данаил Данов, "Attitudes and perceptions of primary school teachers regarding the attendance and school performance of Roma students", СУ дипломна работа:Панайота Псуруки 2021
55 Данаил Данов, Gamification in teaching English in an intercultural environment, СУ дипломна работа:Поликсени Фитили 2021
56 Данаил Данов, Intercultural education and leadership in primary school, СУ дипломна работа:Герасимос Татсис 2021
57 Данаил Данов, Intercultural education in Greece. Case of Muslim minority of Trace, СУ дипломна работа:Марианти Стояни 2021
58 Данаил Данов, Intercultural education in the Greek School: Teaching approaches in the mixed classes. The role of the teacher in the development of cultural awareness, СУ дипломна работа:Ангелики Левенти 2021
59 Данаил Данов, Intercultural education of Roma children in Greece, СУ дипломна работа:Фани Агриогиду 2021
60 Данаил Данов, Intercultural Integration of Children in Primary Schools through Information and Communication Technology, СУ дипломна работа:Аристотелис Тсеас 2021
61 Данаил Данов, Internet and Computer Technology in the Process of Inclusion of Refugees and Migrant Children in Secondary Intercultural Classrooms, СУ дипломна работа:Йоанис Скондрас 2021
62 Данаил Данов, New Technologies and Intercultural Education: Primary Teachers' Perceptions , СУ дипломна работа:Хрисанти Апостолис 2021
63 Данаил Данов, Secondary education teachers’ attitudes, perceptions and satisfaction in regard to students in reception classes at the junior high school, СУ дипломна работа:Пелагия Пахи 2021
64 Данаил Данов, Teaching Greek as a foreign language through art in intercultural education, СУ дипломна работа:Марина Сиску 2021
65 Данаил Данов, Teaching science to an intercultural diverse classroom , СУ дипломна работа:Мария Бурсияни 2021
66 Данаил Данов, Teenagers'attitudes towards cultural diversity, СУ дипломна работа:Ана Яковиду 2021
67 Данаил Данов, The Role of the Primary School in Preventing School Bullying of Turkish-speaking Students in Eastern Thrace: Teachers’ Perspective, СУ дипломна работа:Николета Иляду 2021
68 Данаил Данов, The Role of the Teacher at Primary School in the Multicultural Teaching Environment , СУ дипломна работа:Теодора Леонтариду 2021
69 Данаил Данов, The theories of learning and their application in Intercultural Education, СУ дипломна работа:Панайотис Политис 2021
70 Данаил Данов, Views of National Identity and Intercultural Adequacy of Teachers: Exploring the Perceptions of Primary Education Teachers, СУ дипломна работа:Кириаки Канакаки 2021
71 Данаил Данов, Приобщаващо образование и чуждоезиково обучение: преподаване на английски език на начално ниво“, СУ дипломна работа:Делина Златанова 2021
72 Данаил Данов, “Intercultural education for adults and adult education in Greece” , СУ дипломна работа:Христос Гунидис 2020
73 Данаил Данов, Advantages and disadvantages of teaching music in an intercultural environment, СУ дипломна работа:Теофания Дзамдзи 2020
74 Данаил Данов, Educational policies in the European Union on intercultural education and the applied framework in Greece for primary education, СУ дипломна работа:Валантис Байлякос 2020
75 Данаил Данов, Intercultural Education of Adult Immigrants and Refugees , СУ дипломна работа:Елени Лиапи 2020
76 Данаил Данов, New technologies and Intercultural Education: Utilization of ICT in the multicultural reception classes in primary education, СУ дипломна работа:Николаос Коцаманоглу 2020
77 Данаил Данов, Teaching history in an intercultural environment by using technological tools, СУ дипломна работа:Христина Апостолаки 2020
78 Данаил Данов, Teaching technology and using modern equipment in an intercultural environment , СУ дипломна работа:Василис Гиокас 2020
79 Данаил Данов, Utilization of new technologies in intercultural education on primary education in Greece, СУ дипломна работа:Димитра Салуру 2020
80 Данаил Данов, Медийна грамотност: игрова култура и игрови приложения, СУ дисертация д-р:Светлин Божидаров 2020
81 Данаил Данов, Прилагане на интерактивни комуникационни и информационни технологии в обучението по английски език, СУ дипломна работа:Калина Антонова 2020
82 Данаил Данов, Развитие на дигитално-медийната грамотност в началното училище, СУ дипломна работа:Марияна Златкова 2020
83 Данаил Данов, Detection of the training needs of secondary education professors in intercultural education, СУ дипломна работа:Мария Ирини Лазину 2019
84 Данаил Данов, Utilizing Stories to Develop Understanding Towards Cultural Coexistence, СУ дипломна работа:Арзу Камар 2019
85 Данаил Данов, Дигиталните технологии в подкрепа на интеркултурното образование, СУ дипломна работа:Пагона Цекоропулу 2019
86 Данаил Данов, Преимущества и недистатъци на комуникацията в интеркултурна среда за децата на възраст 6-7 години, СУ дипломна работа:Марта Симеонова 2019
87 Данаил Данов, Преимущества и недостатъци при поемането на риск в игровата дейност на деца до 10 годишна възраст, СУ дипломна работа:Ива Георгиева 2019
88 Данаил Данов, Ролята на продуцента за оценка на медийното съдържание на детска аудитория, СУ дипломна работа:Вероника Здравкова Лукиановска 2019
89 Данаил Данов, EU perspective on the hybrid war between Russia and Ukrain, СУ дипломна работа:Олександра Домагало 2018
90 Данаил Данов, Media as a tool of cultural diplomacy, СУ дипломна работа:Артьом Нурдинов 2018
91 Данаил Данов, Practical proposal for multicultural school management realization, СУ дипломна работа:СтелаТрипа 2018
92 Данаил Данов, Strategies and activities for intercultural education at primary school level, СУ дипломна работа:Мария Бити 2018
93 Данаил Данов, Влияние на принципите на интеркултурното образование върху комуникационните умения на учениците в началното училище, СУ дипломна работа:Марина Крания 2018
94 Данаил Данов, Ефективност на прилагането на дигиталните технологии в интекултурното образование, СУ дипломна работа:Матина Папагеоргиу 2018
95 Данаил Данов, Креативното в 145-то училище: критичен анализ на методиката на фондация "Шилер", прилагана за целите на ЧЕО, СУ дипломна работа:Анна Шиндарова 2018
96 Данаил Данов, Application of IT in intercultural education of children in preschool age, СУ дипломна работа:Фотини Фитсили 2017
97 Данаил Данов, Application of modern technologies in intercultural education at primary school, СУ дипломна работа:Ахилеас Папаконстантину 2017
98 Данаил Данов, IT applications enhancing empathy in intercultural class, СУ дипломна работа:Атанасия Крикони 2017
Превод на книга
1 Данаил Данов, Креативните училища, РААБЕ, България, София, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
2 Данаил Данов, Мадлен Данова, Магна Харта:Кратко въведение, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
3 Данаил Данов, Телевизията в Европа-Television across Europe, ISBN:1-891385-37-2, Open Society Institute, Budapest, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
4 Данаил Данов, Как се прави въздействащо радио, ISBN:954-8932-32-6, Интерлогос,ЕААД, Пловдив, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
5 Данаил Данов, Отговорната пресслужба, Responsible Press office, Margret Sullivan, translation from English, ISSN (online):, MDC, Viena, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
6 Данаил Данов, Managing the Newsroom, Peter Saunders, ISBN:954-90517-6-5, ЦРМ, София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
7 Данаил Данов, Продуцентски наръчник, ISBN:954-90728-6-8, BBC World Service London, Лондон, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
8 Мадлен Данова, Красимира Олах, Данаил Данов, Ели Хауърд, Медиите във Великобритания и САЩ, ISBN:954-90728-1-9, ПОЛИС, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2000
9 Данаил Данов, Правила в телевизионното репортерство/Basic TV reporting, Ivor Yorke, превод от английски език, ISSN (print):, ЦРМ, София, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2000
Превод на статия
Данаил Данов, В преосмисляне на отвореното общество, ISSN (print):, Литературен форум, бр. 7, 1997, София 1997
Редактор на издание реферирано
1 Данаил Данов, Лични финанси, Редактор на издание реферирано 2018
2 Данаил Данов, Mapping Digital Media, Редактор на издание реферирано 2010
Статия в научно списание
1 Danail Danov, Мадлен Данова, TEACHING IN THE DIGITAL AGE DURING THE COVID-19 PANDEMIC, Pedagogika-Pedagogy Volume 94, Number 3s, 2022 Педагогика ., issue:94, 2022, pages:34-40, ISSN (print):0204-8779, Ref 2022
2 Данаил Данов, Мадлен Данова, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНИЦИАТИВА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ В БЪЛГАРИЯ, Професионално образование, том:23, брой:3, 2021, ISSN (print):1314–555X, ISSN (online):1314–8567, Ref 2021
3 Danail Danov, Modern Approaches to Foreign Language Teaching,, Чуждоезиково обучение, issue:3, 2020, pages:251-259, ISBN:0205-1834, Ref 2020
4 Данаил Данов, Автохтонните езици -защо са застрашени и как да бъдат съхранени, Филология, issue:36, 2020, pages:161-166, ISSN (print):0204-8779, Ref 2020
5 Данаил Данов, Дигиталният свят и отражението му върху човека, Практическа педиатрия, брой:4, 2020, ISSN (print):1311-0756 2020
6 Данаил Данов, Интеркултурност и образование, Филология, брой:37, 2020, стр.:63-71, ISBN:0204-8779, Ref 2020
7 Данаил Данов, Медийната грамотност: поглед отблизо, Педагогически изследвания, брой:1, 2020, стр.:4-13, ISSN (print):2683-1376, Ref 2020
8 Данаил Данов, Синхронното виртуално обучение по чужд език в прдучилищна и начална училищна възраст, Филология, брой:38, 2020, стр.:91-94, ISSN (print):0204-8779 2020
9 Данаил Данов, Media Literacy Training Program, International Journal of Knowledge, vol:34.2., issue:2, 2019, pages:529-535, ISSN (print):2545-4439, Ref, Web of Science 2019
10 Danov, Danail, PLANNING THE FOREIGN LANGUAGE CLASS IN THE 21st CENTURY DIGITAL ENVIRONMENT, CHUZHDOEZIKOVO OBUCHENIE-FOREIGN LANGUAGE TEACHING, vol:46, issue:2, 2019, pages:139-149, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508 2019
11 Данаил Данов, Планиране на съвременния урок по чужд език в контекста на дигиталната среда на 21-ви век, Чуждоезиково обучение, брой:2, 2019, Ref, Web of Science 2019
12 Danov, Danail, DIGITALIZATION AND SOCIAL TRANSFORMATIONS: DEVELOPMENT OF MEDIA PEDAGOGY AND MEDIA LITERACY, CHUZHDOEZIKOVO OBUCHENIE-FOREIGN LANGUAGE TEACHING, vol:44, issue:1, 2017, pages:42-52, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508 2017
13 Данаил Данов, Formation and development of media literacy in the kindergarten, Педагогически иновации, брой:1, 2017, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
14 Данаил Данов, Media Literacy and Media Pedagogy, Litter Net, брой:1, 2017, Ref, Web of Science 2017
15 Данаил Данов, Дигитализация и социални трансформации: медийна педагогика и медийна грамотност, Чуждоезиково обучение, брой:1, 2017, Ref, Web of Science 2017
16 Данаил Данов, Категорията посесивност и нейните проекции в съвременния турски книжовен език, Чуждоезиково обучение, том:44, брой:6, 2017, стр.:682-686, Ref 2017
17 Данаил Данов, Предизвикателствата пред сеяча, ЧУждоезиково обучение, брой:3, 2017, стр.:317-320, Ref, Web of Science 2017
18 Danail Danov, Bulgaria: TV prime time domestic news BNT und bTV. Blurring of boundaries between public and commercial television, Indicator of public interest–Monitoring & Analysis of TV news, 2007, Ref, Web of Science 2007
19 Danail Danov, Bulgaria: Muddy Waters, Transitions Online, issue:10-19, 2005, ISSN (print):1214-1615, Ref, Web of Science 2005
20 Данаил Данов, Bulgaria: Freedom of Speech Under Question, IPI Congress Report, Ljubljana, брой:July, 2002, Ref, Web of Science 2002
Статия в поредица
Данаил Данов, Формиране и развитие на медийната грамотност при децата от детската градина на възраст 4-5 години, Contemporary Preschool and Primary Education, том:Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia, брой:2, редактор/и:R. Engels-Kritidis, B. Angelov, D. Kostrub, & Robert Osaďan, издателство:Братислава, 2018, стр.:71-84, ISSN (print):978-954-07-4388-2, Ref, Web of Science 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Данаил Данов, МУЛТИКУЛТУРНОСТ, ИНТЕГРАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ, ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ, Лингводидактически записи, редактор/и:Милена Йорданова, издателство:СУ, 2023, ISBN:978-954-07-5609-7, Ref 2023
2 Danail Danov, РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МУЛТИКУЛТУРНАТА КЛАСНА СТАЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМУНИКАЦИЯ, Cross-disciplinary and Cross-cultural Awareness: Essays in honor of Prof. Madeleine Danova, editor/s:G. Jetchev, V. Budakov, G. Avramova, Publisher:Издателство на СУ "Св. Климент Охридски", 2023, International, PhD 2023
3 Danail Danov, Media Literacy: Shaping the education of 21st century, Meta Verse, editor/s:Teodora Petrova, 2022 2022
4 Мадлен Данова, Данаил Данов, Симеон Хинковски, Теодора Петрова, Поглед върху методологията за обучение на обучителите по медийна грамотност на обобщената методика на EMCI (European Media Coach Initiative), МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ: КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ Международна научна конференция на ФЖМК, проведена на 28-29.10.2021 г. , editor/s:Съставители: Проф. д-р Веселина Вълканова Проф. д.н. Андреана Ефтимова , Publisher:Електронна библиотека "Медии и комуникации", 2022, pages:157-165, ISBN:978-619-7567-12-0, Ref 2022
5 Danail Danov, Media Literacy Study Guide, Communication Management: Theory and Practice in the 21st century, editor/s:Vesselina Valkanova, Publisher:ИСУ, 2020, pages:266-272, ISBN:ISBN-978-7567-03-8, International 2020
6 Данаил Данов, Комуникация и обучение, Юбилеен сборник в чест на 70-та годишнинан на катедра "Методика на ЧЕО", ФКНФ, СУ, редактор/и:Димитър Веселинов, издателство:ИСУ, 2020, Ref 2020
7 Данаил Данов, Към необходимост от развитие на медийна грамотност в детската градина, Сборник в чест на 80 години от рождението на проф. Георги Бижков, Publisher:ИСУ, 2020 2020
8 Данаил Данов, Приложение на новите дигитални технологии в обучението, Сборник в чест на 80 години орт рождението на проф. Георги Би, 2020 2020
9 Данаил Данов, Планиране на съвременното обучение, Педагогика на добрите възможности, редактор/и:Димитър Веселинов, 2019, стр.:28-34, ISSN (print):978-954-07-4566-4, Ref 2019
10 Данаил Данов, Медийна педагогика и (мулти)медийна грамотност, Децата и медиите: материали от научно-практическа конференция, съпътсвала XVII-ия Международен семинар на фондация "Азия-Европа", София, 8-9.11.2017, редактор/и:Данаил Данов, издателство:Издателство на Софийския университет, 2018, стр.:35-65, ISSN (print):978-954-07-4394-3, doi:200, Ref 2018
11 Данаил Данов, Психология на медийната комуникация, Медийната среда, публична и стратегическа комуникация, редактор/и:Стела Ангова, издателство:УНСС, 2018, стр.:161-176, ISSN (print):978-619-232-086-7, Ref, Web of Science 2018
12 Данаил Данов, Социализация, цифровизация и медийна култура, Смесеното обучение-модернизиране на образованието чрез технологиите, редактор/и:Николай Цанев, Данаил Данов, издателство:Булвест Принт АД, 2018, стр.:83-97, ISSN (print):978-954-8421-38-6, Ref 2018
13 Мадлен Данова, Данаил Данов, "Медии и влияние:миграционният проблем през пpизмата на европейските ценности", Миграциите: Европа между историческия опит и страховете на съвременността, редактор/и:Румяна Михнева, Искра Баева, Костадин Грозев, издателство:"Камея Груп ЕООД", 2016, стр.:137-147, ISBN:ISBN 978-619-7084-30-6, Ref 2016
14 Madeleine Danova, Danail Danov, „Freedom of Speech and Political Advertising: European Election Campaign 2014”, "Deutsch als Bindeglied zwischen Inlands- und Auslandsgermanistik. Beitrage zu den 23. GeSuS-Linguistiktagen Sankt Petersburg, 22.-24. Juni 2015", редактор/и:Bettina Bock, Liubov Grigorieva, Sergej Nefedov, издателство: Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2016, ISSN (online):3830094671, ISBN: 9783830094678, Ref 2016
15 Луиза Шахбазян, Данаил Данов, Медийна педагогика и медийна грамотност, Приложни изследвания и комуникации, редактор/и:д-р Луиза Шахбазян, издателство:Отворено общество, 2016, стр.:10-30, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
16 Данаил Данов, Медийната грамотност на 6-7 годишните деца в процеса на педагогическото взаимодействие в подготвителната група/първи клас , Педагогически иновации, редактор/и:доц. д-р Розалина Енгелс, издателство:Братислава, 2016, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
17 Костадин Грозев, Миграции и бежанци в политиката на САЩ и ЕС:исторически аспекти и актуални проблеми. , Миграциите : Европа между историческия опит и страховете на съвремеността : Анализи и дискусии, редактор/и:Румана Михнева, Костадин Грозев, Искра Баева, , издателство:Камея Груп ЕООД, 2016 2016
18 Данаил Данов, Формиране и развитие на медийната грамотност в детската градина, Емпатия и комуникация, редактор/и:проф. д-р Мария Баева, издателство:ИСУ, 2016 2016
19 Данаил Данов, Приложение на новите технологии в чуждоезиковото обучение, Иновации в обучението и познавателно развитие, редактор/и:М. Стефанова, издателство:Бургас, 2015, Ref, Web of Science, PhD, MSc 2015
20 Danov, Danail, Web-based Communication and New Technologies, Proceedings from the Seventh International Conference "Teaching, Learning and Quality in Higher education, редактор/и:Todor Shopov, издателство:IBS Press, 2011, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
21 Данаил Данов, Новите информационни и комуникационни технологии като основно средство в обучението, Висшето образование в България и Стратегия "Европа 2020", редактор/и:Т. Георгиева, издателство:МВБУ, 2011, Ref, Web of Science, PhD, MSc 2011
22 Данаил Данов, Using New Media for Training and Education, Proceedings from the First International Conference on New Media and Education, редактор/и:Traute, K., T. Shopov, издателство:ИСУ, 2010, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
23 Данаил Данов, Bulgaria: The Impact of regulating EU On Demand/Non Linear Services (AVMS) Directive on Freedom of Speech in Post-Communist Democracies of Central and South-Eastern Europe, The Impact of regulating EU On Demand/Non Linear Services (AVMS) Directive on Freedom of Speech in Post-Communist Democracies of Central and South-Eastern Europe, редактор/и:Boro Kontic, издателство:Sarajevo, 2008, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
24 Боро Контич, Данаил Данов, Дуня Миятович, Корина Чепой, Наталия Коринтска, Labor relations in the Bulgarian Media, Labor Relation in the Media, редактор/и:Нева Нахтигал, издателство:Chisinau, 2008, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
25 Данаил Данов, Miklos Sukost, Adla Isanovic, Indicators for Public Service Broadcasting, in Regional Study on Public Service Television in the Digital Age, , Radio and TV in South-East Europe, редактор/и:Miklos Sukost, Adla Isanovic, издателство:Media Center, Sarajevo, BiH, 2007, ISBN:1-891385-37-4, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
26 Guy Berger, Romanita Bergia, Данаил Данов, Korina Cepoi, Evaluation of Training, Impact Indicators: Making a Difference, редактор/и:K. Cepoi, издателство:Chisinau, 2003, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
27 Данаил Данов, “Bilinguality and National Identity”, (co-author), Problems of Sociolinguistics IV: Sociolinguistics and Communication, Sofia, 1995,с. 41-52., 1995, стр.:41-52, Ref 1995
28 Madeleine Danova, Danail Danov, "Language-based identity transformation in Bulgaria: the case of the Turks, the Gagauzes, and the Pomaks" , Culture, Unity and Diversity: Proceedings of the Annual Conference of the British Society for Middle Eastern Studies , 1994, стр.:79-88, Ref 1994
Студия в научно списание
1 Данаил Данов, Европейската инициатива "Медия коуч" като средство за развитие на медийната грамотност в България , Годишник на ФНОИ, СУ, 2020, pages:123-143, ISSN (print):ISSN 2683-1074 2020
2 Данаил Данов, СЪСТОЯНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ В БЪЛГАРСКОТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ , ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА Том 112, 2019, Ref, Web of Science 2019
Студия в сборник (на конференция и др.)
Божидар Ангелов, Данаил Данов, Михаела Рачева, Media Literacy of 6–7 Year Olds in the Process of Pedagogical Interaction in Preparatory Group/1st Class. , Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia, редактор/и:R. Engels-Kritidis, B. Angelov, D. Kostrub, & Robert Osaďan (Eds.) , издателство:Brno: Paido, 2016, стр.:397-416, ISSN (print):ISBN 978-80-7315-261-1, ISBN:ISBN 978-80-7315-261-1, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
Съставителска дейност
1 Данаил Данов, Мариус Драгомир, Марк Томпсън, Душан Релич, Куентин Рийд, Television across Europe: regulation, policy and independence, ISBN:1-891385-37-2, OSF, Budapest, Ref, Рецензирано 2005
2 Данаил Данов, За свободата на словото - с откровеност, ISBN:954-9396-01-0, Център за развитие на медиите, София, Ref, Рецензирано 2004
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Данаил Данов, Prevention of early school drop-out 2023
2 Присъствие, Данаил Данов, Медийната грамотност 2023
3 Секционен доклад, Данаил Данов, Медиазнание и образование: медийна грамотност и медийна педагогика 2023
4 Секционен доклад, Данаил Данов, Implementation of the European Safe Online Initiative in Bulgaria 2023
5 Секционен доклад, Данаил Данов, Медийната грамотност като основен образователен подход през 21 век 2022
6 Секционен доклад, Данаил Данов, Intercultural education: Enhancing the effectiveness of the multicultural classroom 2022
7 Пленарен доклад, Данаил Данов, Media Literacy in Higher Education 2022
8 Секционен доклад, Данаил Данов, Media Literacy as a New Educational Approach 2022
9 Присъствие, Данаил Данов, Media Literacy and Foreign Language Education 2022
10 Пленарен доклад, Данаил Данов, Медийн ата грамотност-обучение на обучители 2021
11 Пленарен доклад, Данаил Данов, Медийната грамотност-обучение на обучители 2021
12 Пленарен доклад, Данаил Данов, European Media Coach Initiative: Bulgarian Achievements 2021
13 Пленарен доклад, Данаил Данов, Дигитално-медийна грамотност-опитът на СУ 2020
14 Секционен доклад, Данаил Данов, Развитие на дигитално-медийната грамотност в България. 2019
15 Секционен доклад, Данаил Данов, Медийната грамотност-преосмисляне на опита 2019
16 Секционен доклад, Данаил Данов, Teaching Media Literacy in Bulgaria 2019
17 Секционен доклад, Данаил Данов, Media Literacy Application 2019
18 Секционен доклад, Данаил Данов, Ръководство за обучение по медийна грамотност в България (Bulgarian Media Literacy Study Guide) 2019
19 Секционен доклад, Данаил Данов, Креативност в обучението: използване на дигитално-медийни средства на всички нива на образованието 2018
20 Секционен доклад, Данаил Данов, Дигиталната грамотност днес 2018
21 Секционен доклад, Данаил Данов, Медийна педагогика-ключ към развитието на дигитално-медийната грамотност 2018
22 Секционен доклад, Данаил Данов, От медийна грамотност към дигитално гражданство 2018
23 Секционен доклад, Данаил Данов, Българската национална идентичност като конструкт и представяне в национални и чуждестранни медии 2018
24 Секционен доклад, Данаил Данов, Развитие на дигитално медийна грамотност 2018
25 Секционен доклад, Данаил Данов, Педагогически аспекти на проблема "Децата и медиите" 2017
26 Секционен доклад, Данаил Данов, Планиране на съвременното обучение 2017
27 Секционен доклад, Данаил Данов, Умения на 21-ви век: представяне, комуникация и управление" 2017
28 Секционен доклад, Данаил Данов, Мултимедийна грамотност 2017
29 Секционен доклад, Данаил Данов, Цивровизация, социализация и медийна култура 2017
30 Секционен доклад, Данаил Данов, Иновативни подходи в обучението 2017
31 Секционен доклад, Данаил Данов, „Планиране на обучението в условията на дигиталното общество“ 2017
32 Секционен доклад, Данаил Данов, Медийна педагогика и медийна грамотност 2017
33 Секционен доклад, Данаил Данов, Медийна педагогика и медийна грамотност 2016
34 Секционен доклад, Данаил Данов, Media Effects and Persuasive Influence 2016
35 Секционен доклад, Данаил Данов, Развитие на медийната грамотност в условията на училищното образование 2015
36 Секционен доклад, Данаил Данов, Freedom of Speech and Political Advertising: a Comparative Study of the European Elections, 2014, conducted in Bulgaria, Germany and UK 2015
37 Секционен доклад, Данаил Данов, Media Influence and Changes in Behaviour 2015
38 Секционен доклад, Данаил Данов, Freedom of Speech During the Euro Elections in 2014 2015
39 Секционен доклад, Данаил Данов, Медии и въздейстие 2015
40 Секционен доклад, Данаил Данов, Етични стандарти в гражданската журналистика 2014
41 Секционен доклад, Данаил Данов, Критериални методи в оценяването 2013
42 Секционен доклад, Данаил Данов, Новите информационни и комуникационни технологии като образователно средство 2012
43 Секционен доклад, Данаил Данов, New Media and Education 2011
44 Секционен доклад, Данаил Данов, New Technologies in Education 2010
45 Секционен доклад, Данаил Данов, Minority Media and Upward Development of Under Privileged Groups: Roma Communities in the Balkans 2009
46 Секционен доклад, Данаил Данов, Coaching as a method in Life-Long Learning 2009
47 Секционен доклад, Данаил Данов, Ethic Standards in Public Service Broadcasting 2008
48 Секционен доклад, Данаил Данов, Indicators for Public Broadcasting 2007
49 Секционен доклад, Данаил Данов, Informative Radio: Public v/s Commercial Broadcasting 2006
50 Секционен доклад, Данаил Данов, Regulation, Development and Independence of Public Service Broadcasting in Bulgaria 2005
51 Секционен доклад, Данаил Данов, Обществените радио и телевизионни оператори между държавната регулация и обществения интерес 2004
52 Секционен доклад, Данаил Данов, Media Self-Regulation 2004
53 Секционен доклад, Данаил Данов, Broadcasting Models: Media Self-Regulation and Deregulation 2003
54 Секционен доклад, Данаил Данов, Digitization of Media in Bulgaria: real steps or lots of hot air 2002
55 Секционен доклад, Данаил Данов, Media landscapes in Bulgaria 2001
56 Секционен доклад, Данаил Данов, Training and Development: Setting-up Vocational Centers for Journalists in Bulgaria 2001
57 Секционен доклад, Данаил Данов, Public Service Broadcasting in Bulgaria: Management of Change or Change of the Management 2001
Участие в редколегия
1 Данаил Данов, Образователни идеи и методически парадигми, Участие в редколегия 2022
2 Данаил Данов, Теоретични аспекти и приложни изследвания по медийна педагогика, Участие в редколегия 2020
3 Данаил Данов, Децата и медиите, Участие в редколегия 2018
4 Данаил Данов, Наръчници по мултимедийна-грамотност под общо заглавие "От медийна компетентност към дигитално гражданство", Участие в редколегия 2016
5 Danov, D., Mark Thompson, Dusan Relic, Marius Dragomir, Quentin Reed, Danail Danov, Участие в редколегия 2003
Учебник
1 Данаил Данов, Основи на медийната педагогика: пътеводител в света на дигиталната култура и нейните средства, ISBN:978-954-07-5609-7, СУ, София, Ref, Рецензирано 2023
2 Данаил Данов, ЕСО за квалификация на педагогическите специалисти, РЧР 2014 Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система «детска градина-начално училище». Мобилност и интеракция в професионалната компетентност на педагогическия специалист в детската градина и в началното училище. Първи учебен свитък (по проект BG051РО001-3.03-0001).Техники на игрова кутура и европейски компетенции в детството (32-38); Културни комептенции за игра, общуване, познание и творчество (47-54) , УИ "Св. Кл. Охридски", Рецензирано 2014
3 Димитър Гюров, Ирина Колева, Радослав Пенев, Лора Спиридонова, Данаил Данов, Магдалена Стоянова, Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система "Детска градина-начално училище" Моделни технологии за учителя на XXI век ; Св. 1. Т.1.2.(1-20); 2.1.2.2 (20-22);3.1.,3.2.3.3.(38-47); София, УИ "Св.Кл.Охридски",20141 ISBN 978-954-07-3623-5, ISSN (print):978-954-07-3623-5, ISBN:978-954-07-3623-5, СУ "Св. Кл. Охридски", София , Рецензирано 2013
Учебно помагало
Данаил Данов, От дигитална компетентност към дигитално гражданство, Фондация ПИК, София, Рецензирано 2017