Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Татяна Дронзина
Глава от книга
1 Dronzina, Tatyana, Suicide Terrorism as a Function of Patriarchal. Societies. In Stedom, Alex and Glyn Lowson Hostile intent and Counter-terrorism, Ashgate, London, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
2 Dronzina, Tatyana, Understanding international conflicts, Kaspian univerity press, Aktau, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
3 Dronzina, Tatyana, , Female Suicide Terrorism in Chechenia. In Tali K. Walters and J. Martin Ramirez, (eds.) Interdisciplinary Analyses of Terrorism and Aggression, Cambridge scholars publishing, Cambridge, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
Дисертация д-р
Татяна Александрова Дронзина, Сътрудничество между комунистическите партии и народните революционни въоръжени организации в Централна Америка (Салвадор, Гватемала, Никарагуа, Хондурас), СУ Свети Климент Охридски , Ръководител:проф. Димитър Филипов 1987
Друго (научно-популярни и др. под.)
Татяна Александрова Дронзина, Проф. Татяна Дронзина: Какво ще стане с децата на „Ислямска държава“, БИТ 2016
Книга
1 Dronzina, Tatyana, Marjan Gjurovski, Dragan Djukanović, Security and Covid-19. The Political and Security System, Regional Security Forecastsand New State Actors Before and During the Pandemic, ISSN (online):, Konrad-Adenauer-Stiftung, Office in Skopje“St. Kliment Ohridski” University - Bitola , Skopie, Рецензирано, International 2020
2 Дронзина, Татяна, Райчев, Явор, Жените в Ислямска държава, Свети Георги Победоносец, София 2016
3 Дронзина, Татяна , Управление на конфликни ситуации в училище , Сливен 2016
4 Дронзина, Татьяна, Медиация, Асамблея народа Казахстана, Астана, Рецензирано 2015
5 Дронзина, Татьяна, Основы конфликтного анализа , Фонд им. Фридриха Эберта, Астана , Рецензирано 2015
6 Дронзина, Татяна , Терроризма женский лик, КИСИ, Астана, Рецензирано 2011
7 Дронзина, Татяна , Женският самоубийствен тероризъм , Свети Георги Победоносец, София 2008
8 Дронзина, Татяна, Етнически конфликти и идентичности, Кота, София, Рецензирано 2005
9 Дронзина, Татяна, Разрешаване на конфликти: тенденции и инструменти, Кота, София 2002
10 Костадин Грозев, Надя Бояджиева, Мирослав Николов, Толя Стоицова, Цветан Давидков, Татяна Дронзина, Наръчник за партниране при разрешаване на конфликти, Фондация Европартньори 2000, София 2001
Монография
1 Татяна Дронзина, За радикализацията , Издателство на СУ Свети Климент Охридски, София 2023
2 Dronzina, Tatyana, Medikhanova, Akmaral. , ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО РЕПАТРИАЦИИ МИГРАНТОВ ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА (на примере Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Республики Северная Македония и Турции), ISSN (online):, Издателство на университета Есенов , Казахстан, Рецензирано, International 2021
Научен проект
1 Татяна Дронзина, Structural Capacities for Tackling Wicked Problems, Член, , Номер на договора:2021-1-MK01-KA220-HED-000030188 2022
2 Татяна Дронзина, РЕГИОНАЛНА ШКОЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ „ХИБРИДНИТЕ ЗАКАНИ И НАДВОРЕШНИ АКТЕРИ ВО ВРЕМЕ НА ВОЕНА АГРЕСИЈА ВО ЕВРОПА – ИМПЛИКАЦИИ ВРЗ РЕГИОНАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ“ , Член, 2022
3 Татяна Дронзина, Security and Covid-19: The political security system, regional challenges, and new state players before and during the pandemic, Член, 2021
4 Dronzina, Tatyana, Политология 4.0 (Изследване на влиянието на лекционния видеофонд върху качеството, ефективността и конкурентоспособността на присъствените и дистанционните програми на Специалност „Политология“), Член, , Номер на договора:80-10-90/25.03.2021 г. 2021
5 Татяна Дронзина, Политология 4.0 Изследване на влиянието на дигитализацията на учебния процес и неговото администриране върху качеството, ефективността и конкурентноспособността на програмите на специалност „Политология, Ръководител, , Номер на договора:№.80-10-126 от 16.04.2020 2020
6 Татяна Дронзина, Фактите, моля! Борба против фалшивите новини- национални и европейски политики, насочени към младежта, Ръководител, К3, Номер на договора:2019-2-BG01-KA347-062709 2019
7 Татяна Дронзина, “Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в транграничния регион между Румъния и България“,, Член, „Интеррег V-A Румъния – България“, Номер на договора:№ 18719/2.03.2017 2017
Научно ръководство
1 Татяна Дронзина, "Граждани на Киргизстан в Ислямска държава: мотивация, участие, дерадикализация (2014 - 2022)“, СУ дипломна работа:Пламен Пламенов дяков 2022
2 Татяна Дронзина, "ТАЛИБАНИТЕ: ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА УПРАВЛЯВАТ ДЪРЖАВА“, СУ, катедра политология дипломна работа:Денис Симеонов 2022
3 Татяна Дронзина, Социальный конфликт и социальная медиация» (культуфилософский анализ, Евразийски национален университет Гумилев дисертация д-р:Сымбат Шакиров 2022
4 Татяна Дронзина, A role of the Alternative for Germany (AfD) in the political system of Germany”, СУ, катедра политология дипломна работа:Dagmar Weisser 2021
5 Татяна Дронзина, he philosophy of non-violence: essence and content, Евразийски национален университет Гумилев дисертация д-р:Толганай Вагизовна Мустафина 2021
6 Татяна Дронзина, KOSOVO-SERBIA CONFLICT, FROM NEGOTIATIONS FOR FINAL STATUS RESOLUTION TO POLITICAL DIALOGUE (2006-2016), СУ, катедра политология дисертация д-р:Bujar Deskaj 2021
7 Татяна Дронзина, The influence of pandemic of COVID 19 on international relations, СУ, катедра политология дипломна работа:Александър костадинов 2021
8 Татяна Дронзина, Культурология / тема диссертаций Ораторское искусство как предмет культурологического анализа, Евразийски национален университет Гумилев дисертация д-р:Маликова Асель Маликкызы 2021
Статия в научно списание
1 Татяна Дронзина, Zholdazbekova,А., One belt, one road initiative: comparative analysis fo the projects in Central Asia. , Вестинк евразийского национального университета , vol:Направление политология, issue:.1(142)/2023, 2023, pages:251-264, ISSN (print):2616-6887, ISSN (online):2617-605X, Ref, International, PhD 2023
2 Dronzina, Tatyana, Medikhanova, Akmaral., REPATRIATION OF MIGRANTS TO ISIS: THE EXPERIENCE OF FOUR STATES FROM THE WESTERN BALKANS , Balkan Social Science Review, vol:17, 2021, pages:239-265, ISSN (online):18578772, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2021), International 2021
3 Dronzina, Tatyana, FIGHTING FOR SOMEONE ELSE'S CAUSE: WHAT FAMILIES OF KIRGHIZ MILITANTS IN ISIS SAY- AN EMPIRICAL VIEW , Balkan Social Science Review, брой:13, 2019, стр.:111-127, ISSN (print):1857-8799, ISSN (online): 1857-8772 , Ref, IF, IF (70.37 - 2017) 2019
4 Dronzina, Tatyana, Raychevm Yavor, Women from Kosovo in ISIS:quest for identity, community and protagonism, Sofiological Problems, vol:51, issue:Special issue 2, 2019, pages:344-373, ISSN (print):0324-1572, Ref, др.(EBSCO), International, PhD 2019
5 Дронзина, Татяна, Муча, Сулейман, De-radicalising the Western Balkans, New Easern Europe, брой:May-August 3-4, 2017, doi:6, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
6 Дронзина, Татяна, ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ, 2017, стр.:68-71, Ref, Web of Science 2017
7 Татяна Дронзина, Разрешаване на конфликтни ситуации в училище от учители медиатори, Професионално образование, брой:5, 2017, Ref 2017
8 Dronzina, Tatyana, Mihaleva, Biseka, РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ В УЧИЛИЩЕ ОТ УЧИТЕЛИ МЕДИАТОРИ, Професионално образование, том:19, брой:5, 2017, стр.:503-512, Ref 2017
9 Дронзина, Татяна, The strike against the Chinese embassy in Bishkek: Uyghur separatists, ISIS or somebody else?, New Easern Europe, том:XXII, брой:5, 2016, Ref 2016
10 Дронзина, Татяна, Women in ISIS, CROSSROADS The Macedonian Foreign Policy Journal, том:4, брой:4, 2016, стр.:39-49, Ref 2016
11 Dronzina, Tatyana, Boko Haram and female suicide bombers in Nigeria, 2014 http://www.trackingterrorism.org/article/boko-haram-female-suicide-bombers-nigeria , 2014 2014
12 Dronzina, Tatyana, Kazakhstani militants in Syria, ttp://www.trackingterrorism.org/article/kazakhstani-militants-syria, 2014 2014
13 Dronzina, Tatyana, Naida Asiyalova: The Female Suicide Bomber Who Carried out the Greatest Terrorist Attack in the History of Volgograd, http://www.trackingterrorism.org/article/naida-asiyalova-female-suicide-bomber-who-carried-out-greatest-terrorist-attack-history-volg , 2013, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
14 Dronzina, Tatyana, Uresolved Questions about the Bulgarian Suicide Attack against Israeli Tourists, http://www.trackingterrorism.org/search/apachesolr_search/Dronzina , 2013 2013
15 Dronzina, Tatyana, Volgograd hit twice in less than 24 hours, http://www.trackingterrorism.org/article/volgograd-hit-twice-less-24-hours , 2013 2013
16 Иванка Мавродиева, Татяна Дронзина, Образ России в средствах массовой информации Болгарии, Вестник Евразии, том:39, брой:1, 2008, стр.:52-74, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
17 Dronzina, Tatyana, Chechen Female Suicide Bombers: Who and why, Journal of Human Security, том:3, брой:1, 2007, Ref, Web of Science 2007
18 Dronzina, Tatyana, El director como gestor en la lucha contra la corrupción en educación: el caso de Bulgaria, Revista española de educación comparada,, брой:13, 2007, Ref, Web of Science 2007
19 Dronzina, Tatyana, Bulgaria en la OTAN, dos años más tarde, Revista de estudios europeos,, брой:42, 2006, стр.:79-89 2006
20 Dronzina, Tatyana, To die or not to die: unsuccessful female suicide bombers in Chechenya, Praxis sociológica, брой:10, 2006, Ref, Web of Science 2006
Статия в поредица
Dronzina, Tatyana, Roubanins, Ilya, Central Asian Women as Agents of Political Violence in the Islamic State, NATO Science for Peace and Security Series - E: Human and Societal Dynamics, vol:Gender Mainstreaming in Counter-terrorism Efforts in the Western Balkans, issue:154, editor/s: Metodi Hadji-Janev, Marija Jankuloska, Publisher:IOS, 2021, pages:54-62, ISSN (print):978-1-64368-232-7 , ISSN (online):978-1-64368-233-4 , International 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Dronzina, Tatyana, Илиева, Виолета, Желязков, Алекс, Патева, Радост, Стоянов, Димитър, Янкулова, Йоана, Райчев, Явор, СПРАВЯНЕТО С ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ КАТО ЧАСТ ОТ МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ, Наръчник за медийна грамотност Фалшивите новини вредят на нашите права, сигурност и участие, редактор/и:Дронзина, Татяна и Илиева, Виолета, издателство:Европартьнори 2007, 2021, ISSN (online):978-619-91806-9-3, PhD 2021
2 Dronzina, Tatyana, АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭТНОПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, «ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ: ТӘЖІРИБЕСІ, ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ, ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ», editor/s:Е.Т.Нұрмағанбет, А.И. Мамбетова, А.М. Джанисенова, О.Д. Табылдиева, Л.Қ. Тоқбаева, Publisher:Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,, 2020, pages:12-13, ISSN (online):978-601-226-184-4, Ref 2020
3 Дронзина, Татяна, ЭТНО-КУЛЬТУРНАЯ МEДИАЦИЯ, «Казахстан и Цeнтральная Азия: этносоциальныe процeссы и этнокультурный диалог» –, редактор/и:Садвокасова, А. , издателство:Асамблея народа Казахстана, 2019, стр.:18-23, ISSN (online):ISBN 978-601-80614-1-7 2019
4 Дронзина, Татяна, Восприятие и коммуникация в медиации, Вестник ПГУ, Гуманитарния серия , редактор/и:Орсариев, А.А, издателство:ПГУ, 2016, стр.:30-41, doi:11, Ref 2016
5 Дронзина, Татяна, Некоторые аспекты технологии медиации, СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК, редактор/и:Я. Оспанова , издателство:Евразийский гуманитерный институт, 2016, стр.:17-22, doi:7, Ref 2016
6 Татяна Дронзина, Искрен Иванов, Даниел Дионисиев, Явор Райчев, Радикализация и училище в България, Радикализмът и младите, редактор/и:Йордан Божилов, издателство:Елестра ЕООД, 2016, стр.:31-38, ISSN (print):978-619-7292-02-2 2016
7 Tali K. Walters, Martin Ramirez, Татяна Дронзина, Lyndsey Harris, 6th Annual CICA-STR International Conference on Terrorism and Aggression: Towards increased freedom and security, Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, 6th Annual CICA-STR International Conference on Terrorism and Aggression: Towards increased freedom and security, редактор/и:Tali K. Walters, издателство:Routledge, 2013, doi:10.1080/19434472.2013.768688, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
Студия в поредица
1 Dronzina, Tatyana, ЙЕРАРХИИ И МРЕЖИ. РОЛЯТА НА АНАЛИЗА НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ В ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ТЕРОРИЗМА, Малки студии, 2022, стр.:1-21, ISSN (online):978-619-7681-08-6 2022
2 Dronzina, Tatyana, Проблемът Тайван , Малки студии , 2022, стр.:1-24, ISSN (online):ISBN 978-619-7681-04-8 2022
3 Dronzina, Tatyana, РУСКАТА ИНВАЗИЯ В УКРАЙНА: ПОЗИЦИЯТА НА КИТАЙ ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД НАЧАЛОТО Й, Малки студии, 2022, стр.:1-23, ISSN (online):ISBN 978-619-7681-10-9 2022
Съставителска дейност
Dronzina, Tatyana, Илиева, Виолета, Патева, Радост , Желязков, Алекс , Стоянов, Димитър, Янкулова, Йоана, Райчев, Явор, Наръчник за медийна грамотност. Фалшивите новини вредят на нашите права, сигурност и участие, ISSN (online): 2021
Участие в конференция
1 Присъствие, Татяна Дронзина, Разоръжаване и дерадикализация в Коломбия 2023
2 Присъствие, Татяна Дронзина, Behavioral insights and commuincaation 2023
3 Присъствие, Татяна Дронзина, Behavioral Insights in communicating de-radicalizacion programs 2023
4 Секционен доклад, Татяна Дронзина, War in Ukraine: challenges to the Northern Balkans 2022
5 Секционен доклад, Татяна Дронзина, El Salvador: 30 anos despues de la guerra civil 2022
6 Секционен доклад, Татяна Дронзина, Электронное обучение: опыт болгарских унтиверситетов 2022
7 Секционен доклад, Татяна Дронзина, Motivation of Central Asia Women to join ISIS 2022
8 Пленарен доклад, Татяна Дронзина, El desastre ecológico: la cara desconocida de la guerra 2022
9 Секционен доклад, Татяна Дронзина, CONVID 19 CONCEQUENCES FOR EDUCATION AND HEALTHCARE SYSTEMS 2020
10 Пленарен доклад, Татяна Дронзина, Educacion militar en Bulgaria: retos y perspectivas. 2020
11 Секционен доклад, Татяна Дронзина, Building Bridges towards а common future: Bulgaria and Macedonia 2020
12 Пленарен доклад, Татяна Дронзина, NEW ACTORS IN CORONA VIRUS CRISIS 2020
13 Пленарен доклад, Татяна Дронзина, Цифровые права,безопасность и фейк нюз 2020
14 Пленарен доклад, Татяна Дронзина, Violecia sexual por los cascos azules 2020
15 Секционен доклад, Татяна Дронзина, Дискусията за Истанбулската конвенция: хибридна атака в дейсвие 2018
16 Секционен доклад, Татяна Дронзина, «Боевики Киргизстана: почему уезжают на чужую войну» 2018
17 Секционен доклад, Татяна Дронзина, Медиация в межэтнических отношениях 2018
18 Секционен доклад, Татяна Дронзина, Причини за присъединяване на бойци от Централна Азия към Ислямска държава 2018
19 Секционен доклад, Татяна Дронзина, Съвременни конфликти на Балканите 2018
20 Секционен доклад, Татяна Дронзина, Fighting radicalization at schools: what school communities can do? 2017
21 Секционен доклад, Татяна Дронзина, The hot August of 2017: why did they do so? Some underestimated factors in Jihadist radicalization in Europe and its implications for global security 2017
22 Секционен доклад, Татяна Дронзина, Motivation of foreign fighters to join ISIS 2016
23 Секционен доклад, Татяна Дронзина, Некоторые аспекты технологии медиации 2016
24 Секционен доклад, Татяна Дронзина, Women in ISIS 2016
Участие в редколегия
Francisco Jimenes Bautista, Resolucion de Conflictos, Участие в редколегия 2009
Учебник
Татяна Дронзина, Искрен Иванов, Ангел Митрев, Явор Райчев, Тероризмът. Заплаха за човешката сигурност. Мерки за училищата., ISSN (print):, Копи принт груп, София 2015