Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Галина Георгиева

Researcher ID (Web of Science):publons.com/researcher/4388185/galina-georgieva

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-9493-7336
Глава от книга
1 Georgieva, G., Specific Issues of Contemporary Preschool Education in Bulgaria and Slovakia. Teaching Mathematics Through Constructive Activities in Preschool-aged Children.pp. 360-375., ISBN:978-954-07-4388-2, St. Kliment Ohridski University Press, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
2 Georgieva, G., Mathematics in Bulgarian Kindergartens. In: R. Engels-Kritidis, B. Angelov, D. Kostrub, & Robert Osaďan (Eds.) Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia, pp. 95-105, ISBN 978-80-7315-261-1, Brno: Paido, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
Дипломна работа
Галина Георгиева Георгиева, „Общочовешките добродетели във фолклорните празници, претворени чрез конструктивно-техническите дейности“, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ, Ръководител:проф. д-р Мария Баева 2012
Дисертация д-р
Галина Георгиева Георгиева, Модел за развиване на математическо мислене в конструктивната дейност при децата от предучилищна възраст, , Ръководител:проф. д-р Мария Баева 2016
Монография
1 Георгиева, Г., Математиката в мисленето на децата., ISBN:978-954-07-5070-5, УИ „Св. Климент Охридски“, София 2020
2 Георгиева, Г., Математическа компетентност в предучилищна възраст., ISBN:978-954-07-5069-9, УИ „Св. Климент Охридски“, София 2020
Научен проект
1 Галина Георгиева, „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР , Член, ЕС, Номер на договора:BG05M2OP001-2.013-0001 2020
2 Галина Георгиева, „Анализ на образователни стратегии за личностна подкрепа в мултикултурна среда“, Член, 2019
3 Галина Георгиева, Национална програма „Млади учени и постдокторанти“. Постдокторант, второ ниво изследовател (R2), допълнително споразумение към трудов договор № РД-22-919 от 10.04.2019 г., 8.10.2019 г. и 01.04.2020 г., Член, 2019
4 Галина Георгиева, „Анализ на педагогически практики за приобщаващо образование“, Член, 2018
5 Галина Георгиева, „Изследване на социална и емоционална компетентност на учителя – умения и техники на работа с деца от малцинствени групи и деца-бежанци“, Член, 2017
6 Галина Георгиева, Анализ на алтернативни педагогически практики за приобщаващо образование, Член, , Номер на договора:Договор № 32 / 2014 г.// НИС при СУ „Св. Кл. Охридски 2014
7 Галина Георгиева, Създаване на иновативен модел на „учеща се общност“ за подобряване условията за достъп до образование, Член, , Номер на договора:№ 82 от 03.04.2015 г 2014
8 Галина Георгиева, Квалификация на педагогическите специалисти, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001 2013
9 Галина Георгиева, Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06 - 0045 2013
Научно ръководство
1 Галина Георгиева, "Основни управленски функции и качества на успешния директор на детска градина", СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Михаела Георгиева Петкова 2023
2 Галина Георгиева, рецензент, "Рoлятa нa директoрa зa ефективнa екипнa рaбoтa в детскaтa грaдинa", СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Аделина Стайкова 2023
3 Галина Георгиева, рецензент, Educational and Social Aspects of the Primary Multicultural Class., СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Хариклия Ефстратиос Спилиу 2022
4 Галина Георгиева, Exploring the views and perceptions of primary school teachers about their intercultural competence, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Анти Йоанис Гума 2022
5 Галина Георгиева, рецензент, Intercultural Education and Racism in Greece., СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Аглая Триандафилиос Теллиу 2022
6 Галина Георгиева, Intercultural Еducation and Social Inclusion of Refugee Children, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Пресвия Христос Каракацаниду 2022
7 Галина Георгиева, рецензент, Intercultural Сompetence and Readiness of Primary Education Teachers., СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Евангелия Александрос Фруксилиа 2022
8 Галина Георгиева, рецензент, Teaching English in Multilingual and Intercultural Classes., СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Димос Георгиос Циобанидис 2022
9 Галина Георгиева, Директорът – мениджър на детска градина., СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Десислава Ангелова Николова 2022
10 Галина Георгиева, Идеи за развиване на Монтесори материали за обучение по математика за деца от 3-6 г., СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Татяна Веселинова Станчева-Ангелова 2022
11 Галина Георгиева, Развиване на числовите представи по метода Монтесори у децата от предучилищна възраст., СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Петя Евлогиева Кукова 2022
12 Галина Георгиева, рецензент, Ролята на директора в образованието чрез правата на децата в Монтесори детската градина“, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Лина Линева 2022
13 Галина Георгиева, Формиране на представи за равнинни фигури по метода Монтесори у децата от предучилищна възраст., СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Ани Йорданова Петрова 2022
14 Галина Георгиева, рецензент, "Greek Curriculum: Intercultural Adequacy According to Primary School Teacher’s Views" , СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Georgia Stylianos Mermigka 2021
15 Галина Георгиева, рецензент, "Integration of Roma Children in Greek Primary Schools", СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Maria Nikolaos Vosika 2021
16 Галина Георгиева, рецензент, "Intercultural Integration of Children in Primary Schools through Information and Communication Technology", СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Aristotelis Konstantinos Tseas 2021
17 Галина Георгиева, "Managing and Improving Children's Social Relationships in the Multicultural Kindergarten", СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Konstantina Emmanouil Gkitakou 2021
18 Галина Георгиева, рецензент, "Nurturing Intercultural Competence of Preschoolers in Greece" , СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Eleni Othon Sampsoni 2021
19 Галина Георгиева, рецензент, "Teaching Science in Multilingual and Intercultural Classes" , СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Athanasia Georgopoulou 2021
20 Галина Георгиева, рецензент, "The Role of Primary School Textbooks in Greece for the Multicultural Classroom", СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Nikolina Loukeri 2021
21 Галина Георгиева, "Тeaching Mathematics in Multicultural and Multilingual Classes", СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Eirini Vasileios Georgopoulou 2021
22 Галина Георгиева, рецензент, “Secondary School Student’s Identity in a Multicultural Classroom in Central Greece.”, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Paraskevi Soultanopoulou 2021
23 Галина Георгиева, рецензент, “The Dimensions of Cultures Used for Intercultural Communication in Greece.”, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Sofoklis Kalogritas 2021
24 Галина Георгиева, рецензент, „Aspects of Secondary School Teacher’s Identity in Intercultural Communication: a Case Study in Crete, Greece. “, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Vidalaki Artemis 2021
25 Галина Георгиева, Advantages and disadvantages of intercultural communication and education: a case study in Athens., СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Panagiota Georgolopoulou 2021
26 Галина Георгиева, Intercultural education at primary school level through the Moodle online platform. , СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Christos Chaliamurdas 2021
27 Галина Георгиева, Relationships among Students in a Multicultural Classroom and Their Impact on Academic Achievements, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Vasiliki Galanopoulou 2021
28 Галина Георгиева, рецензент, COMMUNICATION IN PRIMARY EDUCATION BY STUDENTS IN AN INTERCULTURAL ENVIRONMENT. CHARACTERISTICS THROUGH A GAME BASED EXPERIMENT USING NEW TECHNOLOGIES., СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Maria-Maira Labadari 2020
29 Галина Георгиева, рецензент, CULTURALLY RESPONSIVE TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION. THEORETICAL APPROACHES AND INCLUSIVE PRACTICES, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Christina Rentzila 2020
30 Галина Георгиева, рецензент, EDUCATIONAL POLICIES IN THE EUROPEAN UNION ON INTERCULTURAL EDUCATION AND THE APPLIED FRAMEWORK IN GREECE FOR PRIMARY EDUCATION., СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Christovalantis Baliakos 2020
31 Галина Георгиева, рецензент, Integration of Refugee Students Aged 4-6 through Educational Projects, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Polyxeni Kareli 2020
32 Галина Георгиева, рецензент, THE REFUGEE ISSUE THROUGH ART AND INTERCULTURAL EDUCATION., СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Konstantina Salepi 2020
33 Галина Георгиева, рецензент, "Multicultural Perspectives of Music as a Teaching Method in Preschool Education", СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Vatista Evgenia 2019
34 Галина Георгиева, рецензент, “DIFFERENT BACKGROUND – SAME NUMBERS: TEACHING MATHEMATICS IN INTERCULTURAL SETTINGS AT SCHOOL”, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Athanasios Argiris 2019
35 Галина Георгиева, рецензент, “INTERCULTURAL EDUCATION AS A MEANS SOLVING THE CONFLICT BETWEEN NATURAL SCIENCES AND RELIGIOUS PERCEPTIONS.”, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Kostiani Eleni 2019
36 Галина Георгиева, рецензент, “INTERCULTURAL EDUCATION IN THE MAINSTREAM CLASSROOM (SPECIAL EDUCATION PERSPECTIVE)”, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Lambrini Karathanou 2019
37 Галина Георгиева, рецензент, “INTERCULTURAL PEDAGOGY AND INNOVATIVE ACTIONS IN THE PHYSICS LESSONS”, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Nikoleta Psarra 2019
38 Галина Георгиева, рецензент, “MATHEMATICS TEACHERS’ CHALLENGES IN INTERCULTURAL EDUCATION”, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Athanasios Tsoupras 2019
39 Галина Георгиева, рецензент, “RESEARCH IN PROVINCIAL SCHOOLS: THE ACCEPTANCE OF THE “OTHER” BY IMPROVING EMPATHY THROUGH ROLE-PLAYING SYSTEM GAME”, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Konstantinos Mouratidis 2019
40 Галина Георгиева, рецензент, “TEACHING MATHEMATICS IN INTERCULTURAL CLASSROOM”, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Vasiliki Zachoy 2019
41 Галина Георгиева, рецензент, The cultural diversity in the Greek primary school and the role of the teacher in the integration of foreign students, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Konstantina Militsi 2019
42 Галина Георгиева, рецензент, Лидерството в детската градина., СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Ирена Вучинова 2019
43 Галина Георгиева, рецензент, Лидерството на директора и неговите организаторски умения за постигане на ефективно управление в детската градина., СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Елеонора Караджинова 2019
44 Галина Георгиева, рецензент, Организация на приложните народни изкуства в детската градина за развитие на практическата опитност на децата., СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Яница Филипова 2019
45 Галина Георгиева, рецензент, Работата в екип в детската градина., СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Карина Бояджиева 2019
46 Галина Георгиева, рецензент, Родителски стилове на възпитание, самооценка и агресивно поведение на децата в детската градина., СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Велина Ковачева 2019
47 Галина Георгиева, рецензент, “COLLABORATION BETWEEN SCHOOL AND FAMILY. THE VIEWS OF TEACHERS IN GREEK INTERCULTURAL PRIMARY SCHOOLS.”, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Thomas Malliaros 2018
48 Галина Георгиева, рецензент, “DETECTION OF THE TRAINING NEEDS OF PRIMARY EDUCATION TEACHERS IN INTERCULTURAL EDUCATION”, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Evangelios Gatsios 2018
49 Галина Георгиева, рецензент, “IMPLEMENTATION OF INTERCULTURAL EDUCATION: TEACHERS’ PERSPECTIVES”, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Konstantina Spyropoulou 2018
50 Галина Георгиева, рецензент, “MULTICULTURAL MATHEMATICS: THE RELATIONSHIP OF MATHEMATICS WITH MULTICULTURALISM AND THEIR ROLE IN THE ELIMINATION OF INEQUALITIES WITHIN A MULTICULTURAL SCHOOL CLASS.”, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Karametou Vasiliki 2018
51 Галина Георгиева, рецензент, “TEACHING GREEK LANGUAGE TO BILINGUAL AND MULTILINGUAL STUDENTS”, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Evangelia Choleva 2018
52 Галина Георгиева, рецензент, Компютърните технологии и Интернет за развитието на социалната и информационната култура на децата в предучилищна възраст., СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Елена Петрова 2018
53 Галина Георгиева, рецензент, Формиране на умения за общуване чрез създаване на взаимодействие учител-деца от 5-6 годишна възраст в условията на съвместна дейност. , СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Елена Панова 2018
54 Галина Георгиева, рецензент, “INCLUSIVE EDUCATION IN BULGARIA AND GREECE: GOOD PRACTICES”, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Nikola Tsiakara 2017
55 Галина Георгиева, рецензент, “STEREOTYPICAL AND DEFENSIVE TEACHER’S ATTITUDES TOWARDS NATIVE STUDENTS AND STUDENTS OF DIFFERENT CULTURAL GROUPS”, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Lisgara Foteini 2017
56 Галина Георгиева, рецензент, “STUDYING DIFFICULTIES IN BILINGUAL ENVIRONMENT”, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Ioannis Tzikas 2017
57 Галина Георгиева, рецензент, Система за набиране и подбор на педагогически кадри в детските заведения, СУ "Свети Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Ралица Русева 2017
Статия в научно списание
1 Енгелс-Критидис, Р., Спиридонова, Л., Георгиева, Г., Щрихи от Юбилеен национален научен форум с международно участие „140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти (23-24 юни 2022), Детска градина, брой:6, 2022, стр.:80-86, ISSN (print):2535-0706, Ref, Web of Science 2022
2 Георгиева, Г., Субитацията като средство за развиване на числови компетентности у децата от предучилищна възраст, Списание за наука, култура и образование , брой:11, 2019, стр.:26-38, ISSN (online):2367-6396 2019
3 Георгиева, Г., Интерактивната дъска в педагогическото взаимодействие при децата от предучилищна възраст, Педагогика, брой:4, 2018, стр.:535-541, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref 2018
4 Георгиева, Г., Математиката в ежедневието и играта на децата от предучилищна възраст, Образование и технологии, том:8, брой:2, 2017, стр.:160-166, ISSN (print):1314-1791 2017
5 Георгиева, Г., Формиране на стратегии за събиране и изваждане при децата от предучилищна възраст, Образование и технологии, брой:7, 2016, стр.:244-248, ISSN (online):1314–1791 2016
6 Георгиева, Г., Невропсихологични модели на числовите представи, Образование и технологии, брой:6, 2015, стр.:104-106, ISSN (online):1314–1791 2015
7 Георгиева, Г., Развиване на математическо мислене чрез конструктивната дейност при децата от предучилищна възраст, Чуждоезиково обучение, брой:Сборник по и на чужд език, 2015, стр.:43-73, ISBN:978-619-7065-06-0 2015
8 Георгиева, Г., Ролята на конструктивните дейности за развитието на числовите представи при децата от предучилищна възраст, Педагогика, брой:8, 2015, стр.:1157-1162, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2015
9 Георгиева, Г., Феноменът математическо мислене, Образование и технологии, брой:5, 2014, стр.:266-271, ISSN (online):1314–1791 2014
10 Георгиева, Г., Възпитанието е обучение на детето да не преиграва, Предучилищно възпитание, брой:9, 2007, стр.:34-0, ISSN (print):0204-7004 2007
Статия в поредица
1 Георгиева, Г., Овладяване на числови компетентности от децата от предучилищна възраст. , Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, стр.:146-173, ISSN (print):2682-9622 2019
2 Георгиева, Г., Теоретични модели за формиране на числови представи в предучилищна възраст, Годишник на СУ “Св. Климент Охридски” – ФНПП, брой:108, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, стр.:27-49, ISSN (print):0861-8216 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Георгиева, Г., Значение на играта за ранното математическо обучение., Сборник "Вечното и непреходното в предучилищното възпитание". 100 години от рождението на проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова, издателство:УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2022, стр.:200-220, ISBN:978-619-208-297-0 2022
2 Георгиева, Г., Педагогическо взаимодействие в математическата подготовка на децата от предучилищна възраст, "140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти". Юбилеен сборник., редактор/и:Розалина Пламенова Енгелс-Критидис, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:317-325, ISBN:978-954-07-5471-0 2022
3 Георгиева, Г., Допълнителната ситуация като форма на педагогическо взаимодействие в обучението по математика на децата от предучилищна възраст., Сборник с доклади от втора научно-практическа конференция Образование и изкуства: традиции и перспективи. , редактор/и:М. Крумова, 2021, стр.:220-231, ISSN (online):2738-8999 2021
4 Георгиева, Г., Компетентностният подход като средство за развиване на математическите представи на децата от предучилищна възраст.София,6-7 ноември., Сборник с доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:102-112, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
5 Георгиева, Г., Формиране на математическа компетентност у 5–7-годишни деца в условията на детската градина.20-21 ноември 2020 г., ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Седма международна научна конференция "Педагогическо образование - традиции и съвременност", 20 - 21 ноември, 2020 г., В. Търново, 2020, стр.:233-240, ISSN (print):2534-9317, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
6 Георгиева, Г., Стратегии за развиване на усет за числата у децата от предучилищна възраст, Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", Плевен, 17-18 април, 2019, стр.:82-89, ISBN:978-619-91255-1-9, Ref 2019
7 Георгиева, Г., Предимства на смесения тип обучение със студенти от педагогически специалности към Факултета по начална и предучилищна педагогика, Педагогика на добрите възможности за учене на всички. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на проф. дпн Тодор Шопов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:168-174, ISBN:978-954-07-4566-4 2018
8 Георгиева, Г., Формата – естествена връзка между математиката и изобразителното изкуство., Децата и творчеството, Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Елена Русинова, Publisher:Университетско Издателство "Свети Климент Охридски", 2018, pages:243-250, ISBN:978-954-07-4407-0 2018
9 Георгиева, Г., Влияние на смесения тип обучение по педагогическата дисциплина „Приложни техники за детско творчество – конструктивни“, Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев, издателство:УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2015, стр.:390-395, ISBN:ISBN: 978-954-00-0044-2 2015
10 Георгиева, Г., Математиката - езикът на моделите и разрешаването на проблеми., Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013, Секция педагогически факултет., издателство:УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, стр.:239-243, ISBN:978-619-208-001-3 2015
11 Георгиева, Г., Ролята на работната памет за овладяване на числови представи в предучилищна възраст., Сборник от осма национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, Плевен, 22-24 април, издателство:Медиатех, 2015, стр.:93-95, ISBN:978-619-207-016-8 2015
12 Георгиева, Г., Математическите дейности в ежедневието на детето., Сборник от юбилейна международна научна конференция „30 години педагогически факултет“, Велико Търново, 20-21 ноември, издателство:УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2014, ISBN:978-619-00-0352-6 2014
13 Георгиева, Г., Партньорство и сътрудничество между родители и учители в детските градини в Германия., Сборник с материали от седма национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, Сливен, 27-29 април., 2014, стр.:195-197 2014
14 Георгиева, Г., Професионална компетентност на педагозите, Сборник с материали от ІV Есенен научно-образователен форум, ДИУУ, 14-15 ноември, 2014, стр.:231-241, ISBN:978-954-07-4013-3 2014
15 Георгиева, Г., Развиване на математическите способности на децата от предучилищна възраст., Сборник с материали от Международна конференция „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука”, 6-8 юни 2014 г., София, Publisher:УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, pages:444-451, ISBN:978-954-07-3937 2014
16 Георгиева, Г., Математическото мислене при децата от предучилищна възраст., Сборник доклади Юбилейна международна университетска конференция 130 години предучилищно образование в България., издателство:УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2012, стр.:397-399, ISBN:978–954–524–842–9 2012
Съставителска дейност
Радослав Пенев, Любослава Пенева, Галина Георгиева, Квалификация и добри педагогически практики. Четвърта част. Кръгла маса., ISBN:978-854-92368-4-2, София, Рецензирано 2022
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Галина Георгиева, Педагогическото взаимодействие в математическата подготовка на децата от предучилищна възраст. 2022
2 Присъствие, Галина Георгиева, Допълнителната ситуация като форма на педагогическо взаимодействие в обучението по математика на децата от предучилищна възраст 2021
3 Секционен доклад, Галина Георгиева, Стратегии за развиване на усет за числата у децата от предучилищна възраст 2019
4 Секционен доклад, Галина Георгиева, Интерактивната дъска в педагогическото взаимодействие при децата от предучилищна възраст 2017
5 Секционен доклад, Галина Георгиева, Ролята на конструктивните дейности за развитието на числовите представи при децата от предучилищна възраст 2015
6 Секционен доклад, Галина Георгиева, Ролята на работната памет за овладяване на числови представи в предучилищна възраст 2015
7 Секционен доклад, Галина Георгиева, Математическите дейности в ежедневието на детето. 2014
8 Секционен доклад, Галина Георгиева, Партньорство и сътрудничество между родители и учители в детските градини в Германия 2014
9 Секционен доклад, Галина Георгиева, Развиване на математическите способности на децата от предучилищна възраст 2014
10 Секционен доклад, Галина Георгиева, Математиката – езикът на моделите и разрешаването на проблеми 2013
11 Секционен доклад, Галина Георгиева, Математическото мислене при децата от предучилищна възраст 2012
Учебник
Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев, Пенка Вълчева, Галина Георгиева, Севдалина Витанова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Людмила Зафирова, Емилия Караминкова-Кабакова, Книга за учителя. Чуден свят. I възрастова група (3 – 4 г.), ISBN:ISBN: 978-954-01-3798-8, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
Учебно помагало
1 Георгиева, Г., Ежко и числата. Успешна подготовка за първи клас., ISBN:978-954-01-4080-3, Просвета, София 2020
2 Б. Ангелов, П. Вълчева, С. Витанова, Г. Георгиева, Л. Зафирова, Л. Ангелова, Г. Михайлова-Недкова, А. Георгиев, Е. Караминкова-Кабакова, Л. Витанов, Чуден свят – Книга за учителя за първа възрастова група (3-4 год.), ISBN:978-954-01-3798-8, Просвета, София, Рецензирано 2018
3 Галина Георгиева, Севдалина Витанова, Чуден свят - Математика за втора възрастова група (4-5-год.), ISBN:978-954-01-3759-9, Просвета, София, Рецензирано 2018
4 Галина Георгиева, Севдалина Витанова, Чуден свят - Математика за първа възрастова група (3-4-год.), ISBN:978-954-01-3758-2, Просвета, София, Рецензирано 2018
5 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Лучия Ангелова, Севдалина Витанова, Пенка Вълчева, Гергана Михайлова -Недкова, Емилия КАраминкова-Кабакова, Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Адриан Георгиев, Чуден свят. Книга за учителя за втора възрастова група 4 – 5 години, ISBN:ISBN: 978-954-01-3799-5, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
6 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев, Лучия Ангелова, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова, Людмила Зафирова, Емилия караминкова-Кебакова, Галина Георгиева, Гергана Михайлова-Недкова, Книга за учителя. Чуден свят. III подготвителна възрастова група (5 – 6), ISBN:ISBN: 978-954-01-3547-2, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
7 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Лучия Ангелова, Севдалина Витанова, Пенка Вълчева, Людмила Зафирова, Гергана Михайлова-Недкова, Галина Георгиева, Емилия Караминкова-Кабакова, Адриан Георгиев, Книга за учителя. Чуден свят. IV подготвителна възрастова група (6 – 7 г.), ISBN:ISBN: 978-954-01-3548-9, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
8 Галина Георгиева, Севдалина Витанова, Чуден свят - Математика за трета възрастова група (5-6-год.), ISBN:978-954-01-3540-3, Просвета, София, Рецензирано 2017
9 Галина Георгиева, Севдалина Витанова, Чуден свят - Математика за четвърта възрастова група (6-7-год.), ISBN:978-954-01-3541-0, Просвета, София, Рецензирано 2017