Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Жана Желязкова
Глава от книга
1 Жана Желязкова , "Толкова близо, толкова далеч" (поезия и разкази) - антология, Авангард Прима, София 2014
2 Жана Желязкова, "Усмихнати етюди" (разкази) - антология, Авангард Прима, София 2013
3 Жана Желязкова, "Смях с превалявания" (разкази) - антология, Авангард Прима, София 2010
4 Жана Желязкова, Общите граници на разбирателството. България и Турция партньори в XXI век (превод на поезия, 243-257 с.), IMIR , София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
5 Жана Желязкова, "Новото лице на Изтока" (поезия и разкази) - антология , УИ "Св. Климент Охридски", София 2006
6 Жана Желязкова, "Да си жена от Изтока" (поезия и разкази) - антология, Радарпринт, София 2002
7 Жана Желязкова, "Непознатият Изток" (разкази) - антология, УИ "Св. Климент Охридски", София 2001
Научен проект
Жана Желязкова, Издаване на четвърти и пети брой на електронното научно списание за азиатски и африкански изследвания "Манас", Член, МОН - ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" 2017
Превод на книга
1 Жана Желязкова, Диана Кая, Истанбул Истанбул (роман) от Бурхан Сьонмез, Рива, София 2017
2 Жана Желязкова, "Сънувани тайни в Истанбул" (роман) от Нермин Йълдъръм, Рива, София 2016
3 Жана Желязкова, "Милосърдие" (роман) от Решат Нури Гюнтекин, Рива 2014
4 Жана Желязкова, "Старата болест" (роман) от Решат Нури Гюнтекин, Рива, София 2013
5 Жана Желязкова, "Берджи Кристин. Приказки от бунището" (роман) от Лятифе Текин, Рива, София 2010
6 Жана Желязкова, Хляб и звезди. Турска поезия от XX век - антология, Авангард Прима, София 2005
Редактор на издание нереферирано
1 Жана Желязкова, антология „Толкова близо, толкова далеч”. София: Авангард Прима, 2014., Редактор на издание нереферирано 2014
2 Жана Желязкова, антология „Усмихнати етюди”. София: Авангард Прима, 2013., Редактор на издание нереферирано 2013
3 Жана Желязкова, Османистиката. Исторически отговори за бъдещето. Сборник статии по случай 75-годишнината на доц. Мария Михайлова-Мръвкарова. Авангард Прима, 2012., Редактор на издание нереферирано 2012
Статия в научно списание
1 Яна Сивилова, Жана Желязкова, Басня и пословица, Българска реч, брой:3, 2018, стр.:22-29, ISSN (print):Print ISSN: 1310-733X 2018
2 Яна Сивилова, Жана Желязкова, Занимателна фразеология, Българска реч, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", том:година XXIV/кн. 1 , брой:кн. 1, 2018, стр.:27-36, ISSN (print):Print ISSN: 1310-733X , Ref 2018
3 Жана Желязкова, Татяна Евтимова, Османистиката. Исторически отговори за бъдещето. Юбилеен сборник, посветен на 75-годишнината на доц. Мария Михайлова-Мръвкарова (анотация), Съпоставително езикознание, брой:2, 2014 2014
4 Татяна Евтимова, Жана Желязкова, За един дългоочакван юбилеен сборник, Съпоставително езикознание, брой:кн. 2-3, 2013 2013
5 Жана Желязкова, Проблеми на историческата граматика на турския език, Българско изтокознание (Acta Orientalia), 2008 2008
6 Жана Желязкова, Структурно-семантични особености на именителния падеж в паметниците на турския език от периода XIII-XV век, Orientalia. Списание за Изтока, брой: 1, 2008 2008
7 Жана Желязкова, Към въпроса за изразяване на множествеността в паметниците на турския език от периода XIII–XV век, Годишник на Факултета по класически и нови филологии, том:100, 2007 2007
8 Жана Желязкова, Второто ново в турската литература, Orientalia. Списание за изтока, 2006, стр.:59-70 2006
Статия в поредица
1 Жана Желязкова, Актуални проблеми на предаването на турски антропоними и топоними на български език в контекста на съвременната преводна практика, Manas - Studies into Asia and Africa. Електронно списание на ЦИЕК, СУ, том:Българска транскрипция на антропоними и топоними от азиатски и африкански езици, брой:том 4 брой 1, редактор/и:доц. д-р Галина Соколова; редактор на бпоя доц. д-р Цветомира Пашова, 2018 2018
2 Жана Желязкова, Турски заемки от арабски произход за названия на облекло в българския език, Manas - Studies into Asia and Africa. Електронно списание на ЦИЕК, СУ, том:Изток - Запад: Езици, култури, общества. Изследвания в чест на проф. дфн. Пенка Самсарева., брой:том 3 брой 1/2017, редактор/и:доц. д-р Галина Русева-Соколова, 2017, стр.:12-22 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Яна Сивилова, Жана Желязкова, Великият код – библеизмите в българския и турския език, Българистични езиковедски четения, издателство:СУ, 2019, стр.:84-88, ISSN (online):978-619-7433-31-9 (pdf) 2019
2 Яна Сивилова, Жана Желязкова, Магията на Изтока, или за заемането на някои лексикализирани словосъчетания от турски , Общество Думи Съзнание. Юбилеен сборник в чест на езиковедите Ангел Пачев, Иван Касабов и Максим Стаменов, редактор/и:съставители: Светла Коева и Ангел Ангелов, издателство:Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2018, стр.:159-168, ISBN:ISBN 978-954-322-923-9 2018
3 Жана Желязкова, Иван Колев, Монголизми в сибирските тюркски езици - тувински и якутски , От Монголия до Корея. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на проф. д-р Светла Къртева - Данчева, издателство:Камея груп, 2018, стр.:22-41 2018
4 Жана Желязкова, Иван Колев, Провербиални успоредици в казахския и в българския език, Азия и светът - взаимоотношения и взаимодействия - 2017. Сборник доклади от юбилейната VI Национална научна конференция с международно участие - 18 декември 2017 година, редактор/и:отговорен редактор Нако Стефанов, издателство:Пропелер, 2018, стр.:128-133 2018
5 Жана Желязкова, Türkçe Deyimlerin Bulgarca Deyimler Sistemine Etkisi Sorunu Üzerine (За влиянието на турската фразеология върху фразеологичната система на българския език), Български учен, ориентиран към Изтока. Научен сборник в памет на проф. Емил Боев, редактор/и:Татяна Евтимова, Жана Желязкова, Константин Поборников, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:73-82 2017
6 Жана Желязкова, Дателният падеж в писмените паметници на турския език от XIII-XV век, XIII конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии 2016, редактор/и:съставител Мадлен Данова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", София, 2017, стр.:65-73 2017
7 Жана Желязкова, Стоянка Кендерова, Един ранен документ за охраната на крепостта Султанийе (дн.Чименлик в Чанаккале), Тюркологията днес. Предизвикателства и перспективи, редактор/и:Юлия Кирилова, Веселина Стоянова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", София, 2017, стр.:88-101 2017
8 Жана Желязкова, За наличието на фразео-реликти в съвременния турски език, XIV научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от ФКНФ, май 2017 г. , редактор/и:Съставител проф. д-р Мадлен Данова, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2017, стр.:79-87 2017
9 Жана Желязкова, Писмени системи, използвани от тюрките, Луна, бамбук и огледало – изтоковедски изследвания. Юбилеен сборник по случай 60 годишнината на проф. дфн Александър Федотов., издателство:ЦИЕК, 2016, стр.:370-382 2016
10 Жана Желязкова, Винителният падеж в писмените паметници на турския език от XIII–XV век. , XII конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от ФКНФ 2015, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2015 2015
11 Жана Желязкова, Директивът в падежната система на турския език от XIII–XV век, Единадесета научна конференция на докторантите и нехабилитирани преподаватели от Факултета по класически и нови филологии, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, стр.:13-22 2014
12 Жана Желязкова, Структурно-семантични особености на родителния падеж в писмените паметници на турския език от периода ХIII–ХV век, Юбилейна конференция „Тюркологията – настояще и бъдеще“, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2014 2014
13 Жана Желязкова, Функции и употреба на инструментал в паметниците на турския език от ХIII–ХV век, Десета научна конференция на докторантите и нехабилитираните преподаватели от Факултета по класически и нови филологии, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, стр.:24-31 2013
14 Жана Желязкова, „За изразяването на категорията притежание в писмените паметници на турския език от периода ХIII–ХV век“, Османистиката. Исторически отговори за бъдещето. Сборник статии по случай 75-годишнината на доц. Мария Михайлова-Мръвкарова., редактор/и:проф. дфн Т. Евтимова„ доц. Ю. Кирилова, гл.ас. Ж. Желязкова„ ас. Д. Динова, Й. Коларова, издателство:Авангард Прима, 2012, стр.:308-336 2012
15 Жана Желязкова, „Функции и употреба на екватив в паметниците на турския език от ХIII–ХV век“, Девета конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии, издателство:Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2012 2012
16 Жана Желязкова, Culinary Lexis of Arabic Origin Reborrowed in Bulgarian through Turkish , Proceedings of the conference dedicated to the 30th anniversary of Arabic studies at Sofia University, 2005, издателство:СУ „Климент Охридски”, 2010 2010
17 Жана Желязкова, “Edirne Ağzında Bazı Bulgarca Alınma Sözcükler (Някои български лексикални заемки в одринския турски говор)”, Proceedıngs of the 2nd Bulgarian-Turkish conference on Turkish language and literature, Chanakkale 2005, издателство:Çanakkale, 2009 2009
18 Жана Желязкова, “Sofya Üniversitesinde Türkolojinin Gelişmesi (Развитието на тюркологията в СУ „Климент Охридски”)”, Proceedings of the 1st Bulgarian-Turkish conference on Turkish language and culture, 2001. Chanakkale, издателство:Çanakkale, 2009 2009
19 Жана Желязкова, Edirne Ağzında Bazı Bulgarca Alınma Sözcükler, Юбилейна международна конференция на катедра „Турски език и литература” в Шуменски университет „Константин Преславски”, 04–08 юни 2008, издателство:Фабер, Велико Търново, 2009 2009
20 Жана Желязкова, Към въпроса за тюркските заемки в съвременния книжовен хинди, Юбилеен сборник „20 години индология в СУ „Климент Охридски”, издателство:Университетско издателство СУ „Климент Охридски”, 2009 2009
21 Жана Желязкова, Към въпроса за успоредиците между турските и персийските пословици и поговорки, „Общуване с Изтока”. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на Стоянка Кендерова, издателство:НБКМ, София, 2007, стр.:395-409 2007
22 Жана Желязкова, Словообразувателна и семантична структура на деноминалните глаголи в българския език с мотивиращи основи от арабски произход, навлезли с посредничеството на турския език, Юбилеен сборник „20 години Център за източни езици и култури в СУ, издателство:СУ „Климент Охридски”, 2006, стр.:186-206 2006
23 Жана Желязкова, Към въпроса за причинителния залог в турски и корейски, Юбилеен сборник „10 години кореистика в СУ”, издателство:Изд. СУ „Климент Охридски”, 2005, стр.:171-187 2005
24 Жана Желязкова, “Sofya Üniversitesi’nde Türkoloji Öğrencilerinde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi (Развитие на говорните умения по турски език на студентите в специалност тюркология в СУ”, Proceedings of the 5th International Sympozium on Turkish Language Teaching, издателство:Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2004 2004
25 Жана Желязкова, “Türkçe Öğretiminde Bulgarcadan Yapılan Olumsuz Aktarım ve Bazı Önleme Stratejileri (Интерференция на българския език в обучението по турски език и някои стратегии за нейното преодоляване)”, Proceedıngs of the 6th internatıonal symposium on teaching Turkish language, 2004, издателство:Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2004 2004
26 Жана Желязкова, Към въпроса за съответствията при фразеологизмите в турския и персийския език, Нов български университет, Годишник на департамента по средиземноморски и източни изследвания, издателство:НБУ, София, 2004 2004
27 Жана Желязкова, Към проблема за фонетичната адаптация на арабските заемки в турския език, Сборник „50 години специалност тюркология в Софийския университет”, издателство:Изд. СУ „Климент Охридски”, 2004, стр.:5-20 2004
28 Жана Желязкова, “Çağdaş Çocuk Edebiyatına Bir Bakış (Bulgaristan Örneği) (Поглед към съвременната детска литература (Българският модел)”, Сборник, посветен на Първия международен симпозиум по детска литература, издателство:Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2000 2000
Съставителска дейност
Татяна Евтимова, Ирина Саръиванова, Милена Йорданова, Жана Желязкова, Мануела Даскалова, Български учен, ориентиран към Изтока , ISBN:978-954-07-4248-9, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Жана Желязкова, Актуални проблеми на предаването на турски антропоними и топоними на български език в контекста на съвременната  преводна практика 2018
2 Секционен доклад, Жана Желязкова, Немски рударски термини в османски документи от XV век 2018
3 Секционен доклад, Жана Желязкова, Някои извънсистемни характеристики на писмените паметници на турския език от периода XIII-XV век 2018
4 Секционен доклад, Жана Желязкова, Орхонските паметници - раждане на тюркската писменост 2018
5 Секционен доклад, Жана Желязкова/Яна Сивилова, Великият код - библизмите в български и турски 2018
6 Секционен доклад, Жана Желязкова/Иван Колев, Провербиални успоредици в казахския и в българския език. 2017
7 Секционен доклад, Жана Желязкова, За наличието на фразео-реликти в съвременния турски език 2017
8 Секционен доклад, Жана Желязкова/Стоянка Кендерова, Един ранен документ за охраната на крепостта Султанийе (дн. Чименлик в Чанаккале) 2017
9 Секционен доклад, Жана Желязкова, Фраземни компоненти с архаичен характер в съвременния турски език 2016
10 Секционен доклад, Жана Желязкова, Дателният падеж в писмените паметници на турския език от XIII–XV век 2016
11 Секционен доклад, Жана Желязкова, Винителният падеж в писмените паметници на турския език от XIII–XV век 2015
12 Секционен доклад, Жана Желязкова, „Структурно-семантични особености на родителния падеж в писмените паметници на турския език от периода ХIII–ХV век“ 2014
13 Секционен доклад, Жана Желязкова, Директивът в падежната система на турския език от XIII–XV век 2014
14 Секционен доклад, Жана Желязкова, Функции и употреба на инструментал в паметниците на турския език от ХIII–ХV век 2013
15 Секционен доклад, Жана Желязкова, Художествени преводи от турски на български в периода 2007-2012 г. 2012
16 Секционен доклад, Жана Желязкова, „Функции и употреба на екватив в паметниците на турския език от ХIII–ХV век“ 2012
Участие в редколегия
Жана Желязкова, "Български учен, ориентиран към Изтока". Научен сборник в памет на проф. Емил Боев, Участие в редколегия 2015
Учебник/Учебно помагало
1 Жана Желязкова, Упражнителна тетрадка по турски език и математика за предучилищна възраст, 1. и 2. клас, Скорпио, София 2016
2 Жана Желязкова, Българско-турски разговорник, Скорпио, София 2013
3 Жана Желязкова, Българско-турски разговорник, Скорпио, София 2002