Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Дафинка Митева

Author ID (SCOPUS):56825766800

Researcher ID (Web of Science):H-9531-2014

ORCID ID:0000-0002-4841-2245
Дисертация д-р
Дафинка Савова Митева, Визуализация на големи обеми от данни, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Елиза Стефанова 2023
Научен проект
1 Дафинка Митева, Mental Health Literacy and Diversity Enhancing Mental Health and Resilience through Digital Resources for Youth, Член, Erasmus+ Programme of the European Union, Номер на договора:1772022-1-АТ01-КА220-SCH-0000872 2023
2 Дафинка Митева, Приложение на изкуствения интелект и големите данни в образователните, софтуерните и информационните технологии“, дейност 3.4, ръководител доц. д-р Александър Димов, номер на поддоговор 70-123-459/27.06.2023, Член, Национален план за възстановяване и устойчивост, Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008 2023
3 Дафинка Митева, Formation of Critical Thinking and Media Literacy as Protection Against Media Manipulation, Misinformation and Fake News, Член, ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, Номер на договора:2022-1-BG01-KA220-HED-000086047 2022
4 Дафинка Митева, Developing and consolidating ICT skills in a digitalised environment in higher education, Член, ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, Номер на договора:2021-1-BG01-KA220-HED-000035885 2021
5 Дафинка Митева, Improving online and blended learning with educational data analytics (ILEDA), Член, , Номер на договора:2021-1-BG01-KA220-HED-000031121 2021
6 Дафинка Митева, Интегриране на компетентностно-базирано обучение във висшето образование чрез използване на високите технологии, Член, , Номер на договора:80-10-19/19.03.2021 г. 2021
7 Дафинка Митева, ICT in Textile and Clothing Higher Education and Business, Член, , Номер на договора:612248-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA2-KA 2020
8 Дафинка Митева, Използване на високотехнологични средства при изграждане на компетентностни модели в обучението, Член, , Номер на договора:80-10-18/18.03.2020г. 2020
9 Дафинка Митева, BRiDGE - Bridge for Researchers in Danger Going to Europe, Член, 2019
10 Дафинка Митева, Използване на високотехнологични средства при изграждане на компетенции за прилагане на изследователски подход за обучение по природни науки в средното училище, Член, , Номер на договора:80-10-75/12.04.2019 2019
11 Дафинка Митева, Социални иновации за дигитални умения в променящия се пазар на труда, Член, Министерство на труда и социалната политика, Номер на договора:BG05M9OP001-4.003-0019-C01 2019
12 Дафинка Митева, Използване на високи технологии при прилагане на изследователски подход за обучение по природни науки в средното училище, Член, , Номер на договора:80-10-90/19.04.2018 г. 2018
13 Дафинка Митева, Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" (ИКТ в НОС), Член, 2018
14 Дафинка Митева, Social Energy, Член, Европейска комисия 2017
15 Дафинка Митева, Изследователският подход в обучението в областта на високите технологии като приложение на съвременните информационни технологии, Член, , Номер на договора:80-10-217/24.04.2017 2017
16 Дафинка Митева, Enhancing Learning In Teaching via e-inquiries (ELITe), Член, Европейска комисия, Номер на договора:Project Code: 2016-1-EL01-KA201-023647 2016
17 Дафинка Митева, RAGE, Член, 2015
18 Дафинка Митева, Изследване на приложимостта в практиката на нови технологични средства и подходи за обучение, Член, 2015
19 Дафинка Митева, Методи и технологии за подобряване на достъпа до електронни услуги - ASSETS (Automatic Service diScovеry, sEmantic annoTation and compoSition), Член, , Номер на договора:FNI02-68 2015
20 Дафинка Митева, SCRIPTA BULGARICA: дигитална библиотека за старобългарска книжнина, Член, , Номер на договора:ДФНИ-КО2/5 2014
21 Дафинка Митева, Working Environment with Social and Personal Open Tools for inquiry based learning (weSPOT), Член, EC-FP7, Номер на договора:FP7-ICT-2011-8-318499 2012
22 Дафинка Митева, Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика, Член, ЕСФ, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0018 2012
23 Дафинка Митева, Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във Факултета по математика и информатика на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Член, ЕСФ, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0052 2012
Статия в научно списание
1 Miteva, D., Stefanova, E., eAnalytics: a model of a learning analytics visualization system, Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”. Faculté de Mathématiques et Informatique, vol:109, 2023, pages:99-119, ISSN (print):1313-9215, ISSN (online):2603-5529, doi:10.60063/GSU.FMI.109.99-119, Ref, Zentralblatt 2023
2 Dafinka Miteva, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, e-Analytics for e-Learning, International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP), vol:8, issue:4, 2017, pages:1-13, ISSN (print):1947-3478, ISSN (online):1947-3486, doi:https://doi.org/10.4018/IJHCITP.2017100101, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.28 - 2017), PhD 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 N. Nikolova, A. Antonova, E. Stefanova, T. Zafirova-Malcheva, D. Miteva, E. Peltekova, P. Mihnev, Design and evaluation of a holistic framework for participatory IBL validation, involving policymakers, teacher trainers and teachers in STEM, INTED2020 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2020, pages:2360-2369, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-17939-8, doi:10.21125/inted.2020.0720, Ref, др.(IATED Digital Library, Crossref), PhD 2020
2 Miteva, Dafinka, Stefanova, Eliza, Design of Learning Analytics Tool: The Experts' Eyes View, PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SUPPORTED EDUCATION (CSEDU), VOL 2, editor/s:Lane H.C.,Zvacek S.,Uhomoibhi J., Publisher:SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda, 2020, pages:307-314, ISBN:978-989-758-417-6, doi:10.5220/0009395503070314, Ref 2020
3 Miteva, D., Stefanova, E., Experts' perspective for selecting learning analytics visualizations, 020 International Conference Automatics and Informatics, ICAI 2020 - Proceedings, Publisher:IEEE, 2020, pages:1-6, ISBN:978-172819308-3, doi:10.1109/ICAI50593.2020.9311341, Ref, IEEE Xplore 2020
4 Eliza Stefanova, Albena Antonova, Dafinka Miteva, Nikolina Nikolova, In the Dinosaur’ Steps through IBL Scenario: A Way to Overcome Prejudice for Career in STEM, CSEDU2019, Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education, vol.2, editor/s:H. Lane, Susan Zvacek and James Uhomoibhi, Publisher:SCITEPRESS – Science and Technology Publications,, 2019, pages:401-408, ISSN (print):2184-5026, ISBN:978-989-758-367-4, doi:10.5220/0007731104010408, Ref, SCOPUS, SJR (0.122 - 2018), PhD 2019
5 Албена Антонова, Дафинка Митева, Елиза Стефанова, Николина Николова, По стъпките на динозаврите с изследователския подход в образованието, Математика и математическо образование, 2019, 2019, стр.:133-142, ISSN (online):1313-3330, Ref, др.(Националния референтен списък на съвременни българ), PhD 2019
6 Dafinka Miteva, Eliza Stefanova, From Big Data to Big Decisions via the Bridge of Learning Analytics Visualization, Eight International Scientific Conference COMPUTER SCIENCE' 2018 , 2018, pages:85-91, ISBN:978-619-167-359-9, PhD 2018
7 Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Atanas Georgiev, Dafinka Miteva, Krassen Stefanov, OPEN EYES - HOW TO DESIGN INQUIRY-BASED LEARNING FOR SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS STUDENTS IN STEM SUBJECTS, EDULEARN18 Proceedings , editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy (iated.org), 2018, pages:5921-5931, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-02709-5, doi:10.21125/edulearn.2018.1421, Ref, др.(Crossref, IATED Digital Library), PhD 2018
8 Dafinka Miteva, Aleksandar Dimov, Eliza Stefanova, Teacher-oriented Data Services for Learning Analytics , Interactive Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, editor/s:Auer M., Tsiatsos T., Publisher:Springer, Cham, 2018, pages:29-35, ISSN (print):2194-5357, ISSN (online):2194-5365, ISBN:978-3-319-75174-0, doi:10.1007/978-3-319-75175-7_4, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.184 - 2018), PhD 2018
9 Дафинка Митева, Елиза Стефанова, Визуализиране на учебни аналитики за по-ефективно обучение, Седма национална конференция "Електронното обучение във висшите училища", издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:143-150, ISBN:978-954-07-4509-1, PhD 2018
10 Dafinka Miteva, Eliza Stefanova, LET'S TAKE A LOOK AT BIG DATA: LEARNING ANALYTICS METHODS AND TOOLS FOR VISUALIZATION, 9th International Conference on Education and New Learning Technologies JA - EDULEARN17 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2017, pages:1613-1622, ISSN (print): 2340-1117, ISBN:978-84-697-3777-4, doi:https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1348, Ref, PhD 2017
11 Dafinka Miteva, Eliza Stefanova, DRIVING TEACHING INTERVENTIONS WITH ANALYTICS, END 2016 Book of Proceedings, editor/s:Mafalda Carmo, Publisher:World Institute for Advanced Research and Science (WIARS), Portugal, 2016, pages:371-375, ISBN:978-989-99389-8-4, PhD 2016
12 Dafinka Miteva, Krassen Stefanov, Eliza Stefanova, e-learning Analytics for Improvement of Education, International Conference on e-Learning'16 Proceedings, editor/s:Daniela Chuda, Leon Rothkranz, Angel Smrikarov, Tzvetomir Vassilev, Stoyanka Smrikarova, Yuksel Aliev, 2016, pages:129-134, ISSN (print):2367-6698, ISSN (online):2367-6787, PhD 2016
13 Дафинка Митева, Елиза Стефанова, Силата на данните и тяхното въздействие върху успеха на студентите, Шеста национална конференция "Електронното обучение във висшите училища", издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:181-186, ISBN:978-954-07-4114-7, PhD 2016
14 Elitsa Peltekova, Dafinka Miteva, Eliza Stefanova, Creative Control over Educational Systems, EDULEARN15 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2015, pages:4906-4915, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-606-8243-1, Ref, PhD 2015
15 Dafinka Miteva, Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Data Analytics Support for Inquiry Based Learning, Proceeding of International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL) 2015, Publisher:IEEE, 2015, pages:116-120, ISBN:978-1-4673-8242-7 , doi:https://doi.org/10.1109/IMCTL.2015.7359567, Ref, PhD 2015
16 Nikolova, Nikolina, Stefanova, Eliza, Miteva, Dafinka, Stefanov, Krassen, FEEDING WITH BALANCE - HEALTH IN ADVANCE OR THE ROLE OF ICT IN INQUIRY-BASED EDUCATION, EDULEARN15: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, 2015, pages:7369-7378, ISSN (print):2340-1117, ISBN:978-84-606-8243-1 2015
17 Nikolina Nikolova, Dafinka Miteva, Eliza Stefanova, Miroslava Nikolova, Forming inquiry meta-skills in the School of the Future, Абстракти на докладите, MIDOC, 2015, PhD 2015
18 Dafinka Miteva, Nikolina Nikolova, Miroslava Nikolova, Eliza Stefanova, THE NEW GENERATION OF RESEARCHERS IN THE SCHOOL OF THE FUTURE, ICERI2015 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2015, pages:3345-3355, ISSN (print):2340-1095, ISBN:978-84-608-2657-6, Ref, PhD 2015
19 Aleksandar Dimov, Elitsa Peltekova, Eliza Stefanova, Dafinka Miteva, User-oriented service composition platform, IMCL Proceeding, Publisher:IEEE, 2015, pages:111-115, ISBN:978-1-4673-8242-7, doi:10.1109/IMCTL.2015.7359566, Ref, SCOPUS, SJR (0.17 - 2018), PhD 2015
20 Николина Николова, Дафинка Митева, Елиза Стефанова, Татяна Димитрова, Изследователският подход в обучението − практически възможен, технологично подпомогнат, МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2015, стр.:341-347, ISSN (online):1313-3330, PhD 2015
21 Elitsa Peltekova, Dafinka Miteva, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Mobile technologies supporting research approach in teaching and learning: weSPOT inquiry-based study, 2014 International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL2014), Publisher:IEEE, 2014, ISBN:978-1-4799-4742-3, doi:10.1109/IMCTL.2014.7011131, Ref, IEEE Xplore 2014
22 Dafinka Miteva, Elitsa Peltekova, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Real Quality Distance e-Learning - Real Challanges: Case in Faculty of Mathematics and Informatics, Sofia University, International Conference on E-Learning e-Learning'14, editor/s:Pino Caballero-Gil, Angel Smrikarov, Publisher:University of La Laguna, Spain, 2014, pages:169-175, ISSN (print):2367-6698, ISSN (online):2367-6787, ISBN:978-954-712-611-4, Ref, PhD 2014
23 Miteva, D., Peltekova, E., Stefanova, E., Research approaches in teaching and learning: weSPOT technology tools, Proceedings of the International Conference in Education and new developments (END 2014), editor/s:Mafalda Carmo, 2014, pages:258-260, doi:ISBN: 978-989-97866-7-7, Ref, PhD 2014
24 Николина Николова, Елиза Стефанова, Дафинка Митева, Красен Стефанов, Scientific inquiry as an approach for engaging science education, Инструмен​ти за привлекате​лно образовани​е, 2014, PhD 2014
25 Miteva, D., Peltekova, E., Stefanova, E., The Lost Energy and How to Collect It with weSPOT Tools, Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education [MIE2014], 2014, pages:112-121, ISBN:978-954-07-3759-1, PhD 2014
26 Николова Н., Митева Д., Стефанова Е., Димитрова Т., Практически модел на изследователския подход в обучението, Сборник от Юбилейна научна конференция 125 години математика и природни науки в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 2014, стр.:67-69, ISSN (print):1313-9045, PhD 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Дафинка Митева, Поглед към данните в системите за управление на обучението 2022
2 Секционен доклад, Дафинка Митева, Experts' perspective for selecting learning analytics visualizations 2020
3 Секционен доклад, Дафинка Митева, Design of Learning Analytics Tool: The Experts’ Eyes View 2020
4 Секционен доклад, Дафинка Митева, Големите данни в полза на обучението: Използването на учебните аналитики през погледа на експертите 2019
5 Секционен доклад, Дафинка Митева, Разпределени системи за учебни аналитики 2018
6 Секционен доклад, Дафинка Митева, Визуализиране на учебни аналитики за по-ефективно обучение 2018
7 Секционен доклад, Дафинка Митева, Решения, скрити в данните 2018
8 Секционен доклад, Дафинка Митева, From Big Data to Big Decisions via the Bridge of Learning Analytics Visualization 2018
9 Секционен доклад, Дафинка Митева, LET‘S TAKE A LOOK AT BIG DATA: LEARNING ANALYTICS METHODS AND TOOLS FOR VISUALIZATION 2017
10 Секционен доклад, Дафинка Митева, Да „видим“ данните: методи и средства за визаулизиране на големи обеми от данни в обучението 2017
11 Секционен доклад, Дафинка Митева, Teacher-oriented Data Services for Learning Analytics 2017
12 Секционен доклад, Дафинка Митева, Силата на данните и тяхното въздействие върху успеха на студентите 2016
13 Секционен доклад, Дафинка Митева, Елиза Стефанова, Когато данните говорят... 2016
14 Секционен доклад, Дафинка Митева, Елиза Стефанова, DRIVING TEACHING INTERVENTIONS WITH ANALYTICS 2016
15 Секционен доклад, Дафинка Митева, Data Analytics Support for Inquiry Based Learning 2015
16 Секционен доклад, Dafinka Miteva, FEEDING WITH BALANCE – HEALTH IN ADVANCE OR THE ROLE OF ICT IN INQUIRY-BASED EDUCATION 2015
17 Секционен доклад, Dafinka Miteva, CREATIVE CONTROL OVER EDUCATIONAL SYSTEMS 2015
18 Секционен доклад, Дафинка Митева, Николина Николова, Човекът е това, с което се храни 2015
19 Секционен доклад, Дафинка Митева, Елица Пелтекова, Елиза Стефанова, Креативен контрол и над системи за обучение 2015
20 Секционен доклад, Дафинка Митева, THE NEW GENERATION OF RESEARCHERS IN THE SCHOOL OF THE FUTURE 2015
21 Секционен доклад, Дафинка Митева, Николина Николова, Forming inquiry meta-skills in the School of the Future 2015
22 Секционен доклад, Elitsa Peltekova, Dafinka Miteva, Mobile Technologies Supporting Research Approach in Teaching and Learning, weSPOT inquiry-based study 2014
23 Секционен доклад, Николина Николова, Дафинка Митева, Елица Пелтекова, Елиза Стефанова, Scientific inquiry as an approach for engaging science education 2014
24 Секционен доклад, Дафинка Митева, Елица Пелтекова, The Lost Energy and How to Collect It with weSPOT Tools 2014
25 Секционен доклад, Николина Николова, Дафинка Митева, Практически модел на изследователския подход в обучението 2014
26 Секционен доклад, Dafinka Miteva, Elitsa Peltekova, Research approaches in teaching and learning, weSPOT technology tools. 2014
27 Секционен доклад, Дафинка Митева, Елица Пелтекова, Елиза Стефанова, Изгубената енергия - идеи и предизвикателства при прилагане на weSPOT средства 2014
Учебник
1 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Дафинка Митева, Красен Стефанов, Информационни технологии за 9. клас, ISBN:978-954-01-3649-3, Просвета - основано 1945, Рецензирано 2018
2 Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров, Николина Николова, Учебник по Информационни технологии за 8. клас , ISBN:978-954-01-3429-1, Просвета - София АД, София, Рецензирано 2017
Учебно помагало
1 Елиза Стефанова, Николина Николова, Красен Стефанов, Дафинка Митева, Диана Петрова, Мирослава Николова, Текуща подготовка по информационни технологии за външно оценяване за 10. клас, ISBN:9789540139883, Просвета, София 2020
2 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Дафинка Митева, Красен Стефанов, Книга за учителя информационни технологии 9. клас, ISBN:978-954-01-3713-1, Просвета - основано 1945 2018