Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Калоян Цветков

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-6199-5000
Научен проект
1 Калоян Цветков, "Процесите на реиндустриализация в областите Велико Търново и Габрово", Член, , Номер на договора:80-10-41 2019
2 Kaloyan Tsvetkov, Triplex confinium - tackling gaps and mismatches in the field of higher education for architecture and urban planning while exploring and addressing discontinuities along the national borders in-between Romania, Hungary and Serbia., Член, , Номер на договора:2019-1-RO01-KA203-063881 2019
3 Калоян Цветков, "Деиндустриализация и трансформация на крайградски пространства в областите видин, Враца и Монтана", Член, , Номер на договора:8010-40 2018
Редактор на издание нереферирано
1 Калоян Цветков, ПРОСТРАНСТВО – ОБЩЕСТВО – ИКОНОМИКА Том 2, Редактор на издание нереферирано 2020
2 Калоян Цветков, ПРОСТРАНСТВО – ОБЩЕСТВО – ИКОНОМИКА Том 1, Редактор на издание нереферирано 2019
Статия в научно списание
1 Silvia Lozeva, Dora Marinova, Shamim Samani, Kaloyan Tsvetkov, Georgi Bardarov, Cultural Assimilation Policies in Bulgaria and the Plight of Muslim women, Taylor & Francis, 2020, pages:48-68, ISBN:9780429263194, doi:https://doi.org/10.4324/9780429263194, Ref 2020
2 Калоян Цветков, Пространствени и функционални промени в Братислава в периода 2006-2012 г., Годишник на СУ, том:книга 2 География, брой:том: 112, 2020 2020
3 Toni Traykov, Kaloyan Tsvetkov, Trends and specifics in the reproductive behaviour of the bulgarian population at the beginning of the 21-st century, JOURNAL OF THE BULGARIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY, том:41, 2019, стр.:43-47 2019
4 Георги Бърдаров, Калоян Цветков, Фактори, измерения и последствия от бежанската криза в Европа, Годишник на СУ, том:книга 2 География, брой:том: 109, 2017, стр.:149-160, Ref 2017
5 Калоян Цветков, Туристическа дестинация Букурещ, Е списание Географ, брой:1, 2016, стр.:159-170, ISSN (online):2534–949X 2016
Статия в поредица
Georgi Bardarov, Kaloyan Tsvetkov, Policies and Measures for Roma Integration—The European Experience, Smart Geography, vol:100 Years of the Bulgarian Geographical Society, Publisher:Springer, 2020, pages:193-200, Ref 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Калоян Цветков, Светла Георгиева, Гешо Гешев – новаторство и приноси, Сборник статии от научна сесия „Бележити български географи на ХХ век“, НИГГГ – БАН, 29 ноември 2019 г., 2020, pages:171-176 2020
2 Мирослав Кръстев, Калоян Цветков, Оценка на потребителските нагласи при посетителите на недвижими културни ценности, „ТУРИЗМЪТ В НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ– СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ”, издателство:Стопанска академия „Д. А. Ценов“, 2019, стр.:534-542 2019
3 Калоян Цветков, Пространствена структура на класовете земно покритие в Букурещ по данни от проекта Urban Atlas, ПРОСТРАНСТВО – ОБЩЕСТВО – ИКОНОМИКА, редактор/и:Петър Стоянов, Ивайло Стаменков, Калоян Цветков, издателство:Атласи, 2019, стр.:163-178, ISBN:978-619-238-085-4 2019
4 Калоян Цветков, Развитие на устойчив транспорт и транспортна система в София, Сборник доклади "Устойчиво регионално развитие на България", Втора международна и бизнес конференция, 2016, стр.:88-98 2016
5 Георги Бърдаров, Калоян Цветков, Застаряване на населението като заплаха за националната сигурност на България, IX конгрес по Медицинска география, редактор/и:проф. д-р Нено Димов и проф. дмн Светослав Мартинов, издателство:FastPrintBooks , 2015 2015
6 Viktor Chaushev, Kaloyan Tsvetkov, Structural Changes in Territorial Organization of the Tertiary Sector in Bulgaria for the Period 2001-2008, Proceedings of the 7-th international conference “Security in the Age of Global Changes”, Sofia University “St. Kliment Ohridski” 15–16 April 2011, Publisher:Sofia: University press, 2012, pages:36-41, ISBN:978–954–07–3375–3 2012
7 Viktor Chaushev, Kaloyan Tsvetkov, Optimization Model for the Project of the Third Metrodiameter in Sofia, According to its Maximum Social–Economic Efficiency, Proceedings of the 6-th international conference “Global Changes and Regional Development”, Sofia University “St. Kliment Ohridski” 16–17 April 2010, Publisher:Sofia: University press, 2011, pages:244-249, ISBN:978–954–07–3200 2011
8 Kaloyan Tsvetkov, Viktor Chaushev, Rabisha Lake – Natural–Anthropogenic System, Proceedings of the 5-th international conference “Global changes – Vulnerability, Mitigation and Adaptation”, Sofia University “St. Kliment Ohridski” 17–18 April 2008, Publisher:Sofia: University press, 2009, pages:48-53, ISBN:978–954–07–2900–8 2009
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Калоян Цветков, Оценка на потребителските нагласи при посетителите на недвижими културни ценности 2019
2 Секционен доклад, Kaloian Tsvetkov, Post-Socialist Transformations in the Functional Urban Area of Sofia based on Urban Atlas data 2019
3 Секционен доклад, Калоян Цветков, Проф. Гешо Гешов 2019
4 Секционен доклад, Kaloyan Tsvetkov, Policies and Measures for Roma Integration—The European Experience 2018
5 Секционен доклад, Калоян Цветков, „Геоурбанистични социално-икономически и културни промени в Букурещ в социалистическия период на развитие“ 2018
6 Секционен доклад, Kaloyan Tsvetkov, Trends and specifics in the reproductive behaviour of the bulgarian population at the beginning of the 21-st century 2018
7 Секционен доклад, Kaloyan Tsvetkov, Privatization of Public Spaces in Sofia, One of the Most Important Problems for the Development of the City 2018
8 Секционен доклад, Калоян Цветков, Развитие на устойчив транспорт и транспортна система в София 2016
9 Секционен доклад, Kaloyan Tsvetkov, Contemporary Problems And Perspectives In The Development Of Urban Transport In Sofia 2016
10 Секционен доклад, Калоян Цветков, Застаряване на населението като заплаха за националната сигурност на България 2015
11 Секционен доклад, Kaloyan Tsvetkov, STRUCTURAL CHANGES IN TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE TERTIARY SECTOR IN BULGARIA FOR THE PERIOD 2001-2008 2011
12 Секционен доклад, Kaloyan Tsvetkov, OPTIMIZATION MODEL FOR THE PROJECT OF THE THIRD METRODIAMETER IN SOFIA, ACCORDING TO ITS MAXIMUM SOCIAL-ECONOMIC EFFICIENCY 2010
13 Секционен доклад, Kaloyan Tsvetkov, RABISHA LAKE – NATURAL-ANTHROPOGENIC SYSTEM 2008