Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Калоян Цветков

Author ID (SCOPUS):57223978791

Researcher ID (Web of Science):HSF-7410-2023

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-6199-5000
Научен проект
1 Калоян Цветков, Пространствени модели на ромските гетоизирани градски структури в България, Член, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:КП-06 ПН65/ 13 от 2022 г./ BG-175467353-2022-04-0103 2023
2 Калоян Цветков, Географски изследвания на руралните (селските) райони в Северозападния регион – класификация, социално-икономически профили и възможности за регионално и локално развитие , Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:Договор № 80-10-113 от 13.05.2022 2022
3 Калоян Цветков, Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“– гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“, Член, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:BG05M2OP001-2.016-0005-C01 2021
4 Калоян Цветков, Социално-икономически профили и класификация на руралните (селските) райони в Северния централен регион, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-51/ 22.03.2021 2021
5 Калоян Цветков, Руралните (селските) райони в Североизточния регион - класификация и анализ на възможностите за интегрирано пространствено развитие, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-120/ 16.04.2020 2020
6 Калоян Цветков, "Процесите на реиндустриализация в областите Велико Търново и Габрово", Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-41 2019
7 Kaloyan Tsvetkov, Triplex confinium - tackling gaps and mismatches in the field of higher education for architecture and urban planning while exploring and addressing discontinuities along the national borders in-between Romania, Hungary and Serbia., Ръководител, ERASMUS+, Номер на договора:2019-1-RO01-KA203-063881 2019
8 Калоян Цветков, "Деиндустриализация и трансформация на крайградски пространства в областите Видин, Враца и Монтана", Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:8010-40 2018
Научно ръководство
1 Калоян Цветков, „Проблеми и предизвикателства пред Хасковска и Кърджалийска област, свързани с бежанската криза в Европа“, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Марияна Арабаджиева 2022
2 Калоян Цветков, Възможности и предизвикателства пред устойчивото развитие на туризма на Пловдивска област, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Габриела Манева 2022
Редактор на издание реферирано
Калоян Цветков, Journal of the Bulgarian Geographical Society 46 (2022), Редактор на издание реферирано 2022
Статия в научно списание
1 Калоян Цветков, Фактори, параметри и последици от бежанските вълни в Европа от началото на XXI в., Е-списание "Географ", issue:7, 2023, Ref 2023
2 Калоян Цветков, Възникване и развитие на утопичните градове, Е-списание "Географ", том:6, 2022, стр.:69-76, ISSN (online):2534-949X, Ref 2022
3 Калоян Цветков, Сравнителен географски анализ на електоралните резултати от местните избори за районни кметства в Столична община за периода 2015–2019 г., ПРОСТРАНСТВО – ОБЩЕСТВО – ИКОНОМИКА, vol:4, 2022, pages:173-215, ISBN:978-619-238-216-2, Ref 2022
4 Toni Traykov, Kaloyan Tsvetkov, Marriage rates of the population in Bulgaria: features and trends of change, Journal of the Bulgarian Geographical Society, vol:44, 2021, pages:49-57, ISSN (print):2738-8107, ISSN (online):2738-8115, doi:10.3897/jbgs.e72840, Ref, Web of Science 2021
5 Калоян Цветков, Пространствени и функционални промени в Братислава в периода 2006-2012 г., Годишник на СУ, том:книга 2 География, брой:том: 112, 2021 2021
6 Калоян Цветков, Мирослав Кръстев, Пространствено-градоустройствено развитие на София от края на XIX в. до наши дни (през „погледа“ на район Лозенец), Е-списание "Географ", том:5, брой:проф. Румен Пенин и кол., 2021, стр.:36-46, ISSN (online):2534–949X, Ref 2021
7 Silvia Lozeva, Dora Marinova, Shamim Samani, Kaloyan Tsvetkov, Georgi Bardarov, Cultural Assimilation Policies in Bulgaria and the Plight of Muslim women, Taylor & Francis, 2020, pages:48-68, ISBN:9780429263194, doi:https://doi.org/10.4324/9780429263194, Ref 2020
8 Toni Traykov, Kaloyan Tsvetkov, Trends and specifics in the reproductive behaviour of the bulgarian population at the beginning of the 21-st century, JOURNAL OF THE BULGARIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY, vol:41, 2019, pages:43-47, doi:10.3897/jbgs.2019.41.7, Ref 2019
9 Георги Бърдаров, Калоян Цветков, Фактори, измерения и последствия от бежанската криза в Европа, Годишник на СУ, том:книга 2 География, брой:том: 109, 2017, стр.:149-160, Ref 2017
10 Калоян Цветков, Туристическа дестинация Букурещ, Е списание Географ, брой:1, 2016, стр.:159-170, ISSN (online):2534–949X 2016
Статия в поредица
Georgi Bardarov, Kaloyan Tsvetkov, Policies and Measures for Roma Integration—The European Experience, Smart Geography, vol:100 Years of the Bulgarian Geographical Society, Publisher:Springer, 2020, pages:193-200, Ref 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Toni Traykov, Kaloyan Tsvetkov, Polytheistic and Syncretic Religious Beliefs in Southeast Asia - Nature, Features and Geographical Distribution, Пространство-общество-икономика, том 5, editor/s:Петър Стоянов, Ивайло Стаменков, Калоян Цветков , Publisher:Атласи, 2023, pages:105-130, ISBN:978-619-238-229-2, Ref 2023
2 Калоян Цветков, Надежда Илиева, Борис Казаков, Ромските гетоизирани структури в област Mонтана: пространствени и социални аспекти, География и регионално развитие, Publisher:Фондация ЛОПС, 2023 2023
3 Калоян Цветков, Социалистическата трансформация на Букурещ: Пространствен анализ в условията на централно-планова икономика (1947-1989 г.), ПРОСТРАНСТВО – ОБЩЕСТВО – ИКОНОМИКА, editor/s:Петър Стоянов, Ивайло Стаменков, Калоян Цветков , Publisher:Атласи, 2023, pages:194-224, ISBN:978-619-238-229-2, Ref 2023
4 Красимир Калоянов, Елица Стоянова, Калоян Цветков, Александър Пейчев, Тенденции на вътрешномиграционните процеси в област Шумен, География и регионално развитие, Publisher:Фондация ЛОПС, 2022, pages:110-122, ISSN (online):1313-4698, Ref 2022
5 Яни Никола, Калоян Цветков, Развитие на външнополитическите отношения между Албания и България в периода 1989 – 1994 г., География и регионално развитие, издателство:Фондация ЛОПС, 2021, стр.:216-235, ISSN (online):1313–4698, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2021
6 Калоян Цветков, Светла Георгиева, Гешо Гешев – новаторство и приноси, Сборник статии от научна сесия „Бележити български географи на ХХ век“, НИГГГ – БАН, 29 ноември 2019 г., 2020, pages:171-176, doi:10.3897/jbgs.2020.42.25 2020
7 Мирослав Кръстев, Калоян Цветков, Оценка на потребителските нагласи при посетителите на недвижими културни ценности, „ТУРИЗМЪТ В НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ– СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ”, издателство:Стопанска академия „Д. А. Ценов“, 2019, стр.:534-542 2019
8 Калоян Цветков, Пространствена структура на класовете земно покритие в Букурещ по данни от проекта Urban Atlas, ПРОСТРАНСТВО – ОБЩЕСТВО – ИКОНОМИКА, редактор/и:Петър Стоянов, Ивайло Стаменков, Калоян Цветков, издателство:Атласи, 2019, стр.:163-178, ISBN:978-619-238-085-4 2019
9 Калоян Цветков, Развитие на устойчив транспорт и транспортна система в София, Сборник доклади "Устойчиво регионално развитие на България", Втора международна и бизнес конференция, 2016, стр.:88-98 2016
10 Георги Бърдаров, Калоян Цветков, Застаряване на населението като заплаха за националната сигурност на България, IX конгрес по Медицинска география, редактор/и:проф. д-р Нено Димов и проф. дмн Светослав Мартинов, издателство:FastPrintBooks , 2015 2015
11 Viktor Chaushev, Kaloyan Tsvetkov, Structural Changes in Territorial Organization of the Tertiary Sector in Bulgaria for the Period 2001-2008, Proceedings of the 7-th international conference “Security in the Age of Global Changes”, Sofia University “St. Kliment Ohridski” 15–16 April 2011, Publisher:Sofia: University press, 2012, pages:36-41, ISBN:978–954–07–3375–3 2012
12 Viktor Chaushev, Kaloyan Tsvetkov, Optimization Model for the Project of the Third Metrodiameter in Sofia, According to its Maximum Social–Economic Efficiency, Proceedings of the 6-th international conference “Global Changes and Regional Development”, Sofia University “St. Kliment Ohridski” 16–17 April 2010, Publisher:Sofia: University press, 2011, pages:244-249, ISBN:978–954–07–3200 2011
13 Kaloyan Tsvetkov, Viktor Chaushev, Rabisha Lake – Natural–Anthropogenic System, Proceedings of the 5-th international conference “Global changes – Vulnerability, Mitigation and Adaptation”, Sofia University “St. Kliment Ohridski” 17–18 April 2008, Publisher:Sofia: University press, 2009, pages:48-53, ISBN:978–954–07–2900–8 2009
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Kaloyan Tsvetkov, Exploring the spatial and social dimensions of the Roma ghettoized structures in Northwestern Bulgaria (Vidin District) 2023
2 Секционен доклад, Калоян Цветков, „Проучването на пътеписите за Османската империя и дейността на Анастас Иширков“ 2023
3 Секционен доклад, Калоян Цветков, Ромските гетоизирани структури в област Mонтана: пространствени и социални аспекти 2023
4 Секционен доклад, Калоян Цветков, Когнитивното картографиране като метод за оценка за привързаността на хората от Бърдарски геран 2023
5 Секционен доклад, Калоян Цветков, Кулинарните традиции като елемент от културния ландшафт на банатските българи 2023
6 Секционен доклад, Калоян Цветков, Тенденции на вътрешномиграционните процеси в област Шумен 2022
7 Секционен доклад, Калоян Цветков, Demographic models and dynamics of the living conditions in the isolated border areas in Bulgaria (case study of Belogradchik municipality) 2022
8 Секционен доклад, Калоян Цветков, Политеистични и синкретични религиозни вярвания в Югоизточна Азия – същност, особености и географско разпространение 2022
9 Секционен доклад, Калоян Цветков, Развитие на външнополитическите отношения между Албания и България в периода 1989 – 1994 г 2021
10 Секционен доклад, Калоян Цветков, Marriage rates of the population in Bulgaria: features and trends of change 2020
11 Секционен доклад, Калоян Цветков, Spatial and urban development of Sofia from the end of the XIX century to the present day (case study of Lozenets district) 2020
12 Секционен доклад, Калоян Цветков, Оценка на потребителските нагласи при посетителите на недвижими културни ценности 2019
13 Секционен доклад, Kaloian Tsvetkov, Post-Socialist Transformations in the Functional Urban Area of Sofia based on Urban Atlas data 2019
14 Секционен доклад, Калоян Цветков, Проф. Гешо Гешов - новаторство и приноси 2019
15 Секционен доклад, Калоян Цветков, „Геоурбанистични социално-икономически и културни промени в Букурещ в социалистическия период на развитие“ 2018
16 Секционен доклад, Kaloyan Tsvetkov, Trends and specifics in the reproductive behaviour of the bulgarian population at the beginning of the 21-st century 2018
17 Секционен доклад, Kaloyan Tsvetkov, Policies and Measures for Roma Integration—The European Experience 2018
18 Секционен доклад, Kaloyan Tsvetkov, Privatization of Public Spaces in Sofia, One of the Most Important Problems for the Development of the City 2018
19 Секционен доклад, Калоян Цветков, CONTEMPORARY PROBLEMS AND PERSPECTIVES IN THE DEVELOPMENT OF URBAN TRANSPORT IN SOFIA 2016
20 Секционен доклад, Kaloyan Tsvetkov, Contemporary Problems And Perspectives In The Development Of Urban Transport In Sofia 2016
21 Секционен доклад, Калоян Цветков, Развитие на устойчив транспорт и транспортна система в София 2016
22 Секционен доклад, Калоян Цветков, Застаряване на населението като заплаха за националната сигурност на България 2015
23 Секционен доклад, Kaloyan Tsvetkov, STRUCTURAL CHANGES IN TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE TERTIARY SECTOR IN BULGARIA FOR THE PERIOD 2001-2008 2011
24 Секционен доклад, Kaloyan Tsvetkov, OPTIMIZATION MODEL FOR THE PROJECT OF THE THIRD METRODIAMETER IN SOFIA, ACCORDING TO ITS MAXIMUM SOCIAL-ECONOMIC EFFICIENCY 2010
25 Секционен доклад, Kaloyan Tsvetkov, RABISHA LAKE – NATURAL-ANTHROPOGENIC SYSTEM 2008
Участие в редколегия
1 Калоян Цветков, ПРОСТРАНСТВО – ОБЩЕСТВО – ИКОНОМИКА Том 5, Участие в редколегия 2023
2 Калоян Цветков, ПРОСТРАНСТВО – ОБЩЕСТВО – ИКОНОМИКА Том 4, Участие в редколегия 2022
3 Калоян Цветков, ПРОСТРАНСТВО – ОБЩЕСТВО – ИКОНОМИКА Том 3, Участие в редколегия 2021
4 Калоян Цветков, ПРОСТРАНСТВО – ОБЩЕСТВО – ИКОНОМИКА Том 2, Участие в редколегия 2020
5 Калоян Цветков, ПРОСТРАНСТВО – ОБЩЕСТВО – ИКОНОМИКА Том 1, Участие в редколегия 2019
Учебно помагало
Георги Пейков, Мариан Върбанов, Василка Йорданова, Калоян Цветков , Национално състезание Акад. Любомир Чакалов по природни науки и география за 7. клас: Модул География и икономика, ISSN (print):, Педагог 6, София 2023