Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Миглена Бахчеванова
Дисертация д-р
Миглена Бахчеванова, Психолого-педагогически измерения на партньорството в спортните танци, НСА "Васил Левски", Ръководител:проф. Юлия Мутафова - Заберска 2016
Статия в научно списание
1 Миглена Бахчеванова, Юлия Мутафова-Заберска, Готовност за общуване между партньорите в танцовата двойка – степен на изразеност, Спорт & Наука, изв. брой 4, НСА Прес, С.,, брой:4, 2015, стр.:29-38, ISSN (print):1310-3393, Ref 2015
2 Миглена Бахчеванова, Юлия Мутафова-Заберска, Някои показатели за социално-психологичната съвместимост при танцовата двойка, Личност. Мотивация. Спорт, том:19, 2014, стр.:114-126, ISBN:978-954-718-397-1, Ref 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Миглена Бахчеванова, Фактори, обуславящи степента на увереност в успеха при лица, практикуващи спортни танци, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, редактор/и:проф. Анжелина Янева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:224-231, ISSN (print):1314-2275, ISSN (online):1314-2275 2020
2 Миглена Бахчеванова, Юлия Мутафова-Заберска, Проучване на емоционалния тонус при студенти от Софийски университет "Св. Климент Охридски" в часовете по спортни танци., Годишник на Национална спортна академия "Васил Левски", редактор/и:проф. Татяна Янчева, издателство:НСА, Прес, 2019, стр.:213-219, ISSN (print):2682-9908, Ref 2019
3 Бахчеванова, М., Специфични особености в дейността на партньорите в учебно-тренировъчния процес по спортни танци., Съвременне тенднеции на физическото възпитание и спорта, редактор/и:проф. Анжелина Янева, издателство:СУ, 2018, стр.:313-318, ISSN (print):1314-2275, Ref 2018
4 Миглена Бахчеванова, Юлия Мутафова-Заберска, Предстартово състояние на партньорите в танцовата двойка и ефективност на участието в състезание, Личност. Мотивация. Спорт. Tом 20 , издателство:НСА Прес, С., 2014, ISSN (print):978-954-718-397-1 2014
5 Миглена Бахчеванова, Юлия Мутафова-Заберска, Стилове на общуване между партньорите в спортните танци, Congress proceeding, 9th FIEP European Congress 7th International Scientific Congress “Sport, Stress, Adaptation”. НСА Прес, С., издателство:НСА Прес, 2014, стр.:750-755, ISBN:2367-458X, Ref 2014
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Бахчеванова, М., Елеонора Милева, Интереси на студентите от Софийския университет "Св. Климент Охридски" за изучаване на спортни танци, Съвременне тенднеции на физическото възпитание и спорта, издателство:2019 Университетско издателство "Св. Климент Охридски" , 2019, стр.:129-138, ISSN (print):1314-2275, ISSN (online):1314-2275 2019
2 Миглена Бахчеванова, Спортните танци - спорт и изкуство, Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски" Департамент по спорт, редактор/и:проф. Анжелина Янева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:193-214, ISSN (print):1313-7417, ISSN (online):1313-7417, Ref 2019