Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Йоаннис Каминис

ORCID ID:0000-0003-3582-4037
Глава от книга
1 Йоаннис Каминис, Византийското изкуство в модерността: случаят на Фотис Контоглу, ISBN:978-954-07-5905-0, Университетско Издателство "Св. Климент Охридски", София 2024
2 Йоаннис Каминис, Гръцките изследвания за Св. Сава Сръбски, Центар за Црквене Студиje, Ниш, International 2024
Монография
Йоаннис Каминис, ПЪТЯТ НА ДУХОВЕН ВЪЗХОД СПОРЕД ЕВАГРИЙ ПОНТИЙСКИ, ISBN:978-619-01-1155-9, ИЗТОК-ЗАПАД, София 2022
Научен проект
1 Йоаннис Каминис, Догматически извори за борбата с иконоборството, Член, , Номер на договора:80-10-169/24.04.2020 2019
2 Ioannis Kaminis, Модерна палеославистика и медиевистика, Член, , Номер на договора:BG05М2OP001-2-009-0005 2017
Превод на статия
1 Йоанис Каминис, Хрисостомос Стамулис, "Любовта като рана. Общуването на телата и любовното естество на живота", првд. Йоанис Каминис, Християнство и култура , брой 6, 143, (2019):71-91., ISSN (print):, Комунитас, София 2019
2 Йоанис Каминис, Атанасиос Папатанасиу, "Признаци на националсоциализъм в Еладската църква", првд. Йоанис Каминис, Християнство и култура, брой 5, 122 (2017): 109-122, ISSN (online):, Комунитас, София 2017
3 Йоанис Каминис, Пантелеймон Калайдзидис, "Изкушението на Юда: Църквата и Националните Идентичности", првд. Йоанис Каминис, Християнство и култура, брой 6, 123, (2017):73-86., ISSN (print):, Комунитас, София 2017
Статия в научно списание
1 Йоаннис Каминис, Рецензия на John Behr, The Mystery of Christ: Life in Death. Crestwood, New York: St. Vladimir's Seminary Press, 2006, 189 сс. ISBN 978-0-88141-306-9, Богословска мисъл, том:2, брой:XXVII, 2022, стр.:171-175, ISSN (print):1310-7909 2022
2 Йоаннис Каминис, Употребата на понятието "материя" (ὕλη) у св. Йоан Дамаскин, Богословска мисъл, том:1, брой:XXVII, 2022, стр.:7-31, ISSN (print):1310-7909 2022
3 Ioannis Kaminis, Eastern Orthodox Chuch and Covid-19 A Threat or an Opportunity?, Theologische Rundschau, vol:86, 2021, pages:1-14, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2021), International 2021
4 Ioannis Kaminis, Transmission and Interpretation of Christian Legends and Stories the Modern Challenge to Christianity, International Journal of Orthodox Theology, vol:11, issue:3, 2020, pages:74-103, ISSN (online):2190-0582 2020
5 Йоаннис Каминис, Гръцките изследвания за св. Атанасий Велики през XX век, Богословска мисъл, 2018, стр.:121-133 2018
6 Йоанис Каминис, "Православие и Политика (Универсалистичната визия на православието и антисъвременни възгледи)", Християнство и култура , брой 6, 123, (2018): 87-94., Християнство и Култура, брой:123, 2017, стр.:87-94, ISSN (print):1311-9761 2017
7 Йоаннис Каминис, Символиката на числата в творбите на Евагрий Понтийски, Богословска мисъл, брой:2, 2017, стр.:73-103, ISSN (print):1310-7909 2017
8 Йоаннис Каминис, Христологията на Евагрий Понтийски, Forum Theologicum Sardicense, том:XII, брой:1, 2017, стр.:89-127, ISSN (print):1310-7909, PhD 2017
9 Йоаннис Каминис, Евагрий Понтийски: Богословието като начин на живот, Forum Theologicum Sardicense, том:XXI, брой:2, 2016, стр.:113-133, ISSN (print):1310-7909, PhD 2016
10 Йоаннис Каминис, Унинието - Старият демон в съвременната епоха, Богословска мисъл, том:1, 2016, стр.:85-101, ISSN (print):1310-7909 2016
Статия в поредица
Йоаннис Каминис, ДЕМИТОЛОГИЗИРАНЕТО НА НОВИЯ ЗАВЕТ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРАВОСЛАВИЕ?, STUDIA BALCANICA, брой:36, 2023, ISBN:978-954-326-508-4 2023
Статия в сборник (на конференция и др.)
Ioannis Kaminis, The Reception of Human Rights in the Eastern Orthodox Theology: Challenges and Perspectives, Politics, Society and Culture in Orthodox Theology in a Global Age, editor/s:Hans-Peter Grosshans, Pantelis Kalaitzidis, Publisher:Brill/Schöning., 2022, pages:252-273, ISSN (online):2628-974, ISBN:978-3-506-79379-9 2022
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Йоаннис Каминис, The human body and its role in the spiritual ascent according to the gnostic trilogy of Evagrius Ponticus 2024
2 Секционен доклад, Йоаннис Каминис, Византийското изкуство в модерността: Случаят на Фотис Кондоглу 2023
3 Секционен доклад, Ioannis Kaminis, The Hermit as the Other in the Early Christianity 2023
4 Секционен доклад, Йоаннис Каминис, Theological Education in the 21st Century 2023
5 Секционен доклад, Ѝоаннис Каминис, Christliche Askese ohne Grenzen: Evagrius Pontikus und sein diachroner Einfluss in der christlichen Welt 2021
6 Пленарен доклад, Ѝоаннис Каминис, Темата е насочено към изследване от различни гледни точки, методология и с различен научен инструментариум на релацията mirabilia – митология, рефлектираща в понятието за чудесното. 2021
7 Пленарен доклад, Ѝоаннис Каминис, културната история на съвременността 2019
8 Пленарен доклад, Ѝоаннис Каминис, Православие и политика 2017
Учебник/Учебно помагало
Светослав Риболов, Пол Ладосьор, Йоанис Каминис, Н. Аспрулис,, П. Калайдзидис, А. Манитакис, Увод в православното християнство за политолози, историци и социолози, АртГраф, 262 сс., София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017