Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Бояна Митрева
Дисертация д-р
Бояна Николова Митрева, Методика на обучението по баскетбол 3 х 3 във висшите училища., СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Доц. Милена Алексиева, д-р 2015
Научен проект
Бояна Митрева, Изследване нивата на агресия и депресия на студенти, занимаващи се със спорт в Университета., Член, 2020
Статия в научно списание
1 Елица Стоянова, Анжелина Янева, Бояна Митрева, Резултати от изследване на агресивните нагласи и емоционално състояние на студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и медицинския колеж „Йорданка Филаретова“, сп. "Професионално образование", брой:6, 2022, ISSN (print):1314-555X, ISSN (online):1314-8567, (EBSKO) 2022
2 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Валерия Луканова, Бояна Митрева, Евгени Йорданов, Таня Гаврилова, Study of the levels of aggression of students engaged in Judo, basketball, fitness, and tennis. , Trakia Journal of Sciences, SSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2020.s.01.124,, vol:18, issue:1, 2020, pages:771-776, ISSN (print):133-3551, ISSN (online):doi:10.5547/tjs 01.124, Ref, IF ( - 2020) 2020
3 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Валерия Луканова, Бояна Митрева, Евгени Йорданов, Таня Гаврилова, Study of the levels of aggression of students engaged in Judo, basketball, fitness, and tennis. , Trakia Journal of Sciences, SSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2020.s.01.124,, vol:18, issue:1, 2020 2020
4 Yaneva, A., Stoyanova, E., Lukanova, V., Mitreva, B., Yordanov, E., Gavrailova, T., Study of the levels of aggression of students engaged in judo, basketball, fitness, and tennis. , Trakia Journal of Sciences, issue:Vol. 18, Suppl. 1, 2020, pages:771-776, ISSN (online):1313-3551 , doi:10.15547/tjs.2020.s.01.124 , Ref 2020
5 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Мариана Алберт, Бояна Митрева, Валерия Луканова, Таня Гавраилова, Статистическа извадка от проведено изследване по научен проект за проявите на агресивност и депресия със студенти, Професионално образование "Аз Буки", vol:22, issue:5, 2020, pages:501-510, ISSN (print):1314-555X, ISSN (online):1314-8567, Ref, PhD 2020
6 Милена Алексиева, Бояна Митрева, Корелационни зависимости между признаците на физическо развитие и специфична подготвеност в началното обучение по баскетбол 3 х 3., Наука и спорт., 2016 2016
7 Марина Недкова, Бояна Митрева, Диана Пеева, Физическо състояние и развитие на студенти практикуващи баскетбол в Софийски университет “Св. Кл. Охридски“ и ВТУ “Т. Каблешков“, "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт", СУ " Св. Кл. Охридски", 2016, стр.:76-80, ISSN (print):1314-2275, Ref 2016
Статия в поредица
Бояна Митрева, Програма за начално обучение по Баскетбол 3х3 в СУ "Св. Климент Охридски" , Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски"У, Шумен.., брой:Т. ХХIIID, издателство:Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2019, ISSN (print):1314-6769 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Евгени Йорданов, Бояна Митрева, Валерия Луканова, Изследване нивата на косвена агресия на студентите, занимаващи се с джудо, фитнес, баскетбол и тенис в СУ „Св. Климент Охридски“, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, редактор/и:проф. Ем. Рангелова, издателство:ЕКС-ПРЕС - Габрово, 2020, стр.:249-255, ISBN:978-954-490-676-4, PhD 2020
2 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Бояна Митрева, Таня Гавраилова, Изследване на мнението на студентие от Софийския университет за мотивите им за участие в спортните дейности по време на обучението им в университета, сб. Европейски стандарти в спортното образование, издателство:Враца, 2018, ISBN 978-954-9689-79-2, 2018, Ref 2018
3 Бояна Митрева, Установяване нивото на придобитите знания за правилата на играта Баскетбол 3Х3 на студенти от Софийския университет "Св. Климент Охридски", "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт", СУ " Св. Кл. Охридски", издателство:УИП СУ "Св. Климент Охридски", 2018, ISSN (print):1314-2275 2018
4 Бояна Митрева, Физическо развитие и технико-тактическа подготвеност на студенти от профилирани групи по баскетбол и баскетбол 3 х 3. , "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт", СУ " Св. Кл. Охридски", издателство:УИП СУ "Св. Климент Охридски", 2015, ISSN (print):1314-2275 2015
5 Бояна Митрева, Анализ на физическата подготвеност на студенти от профилираните групи по баскетбол и баскетбол 3 х 3 при Софийския университет. , "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт", СУ " Св. Кл. Охридски", издателство:УИП СУ "Св. Климент Охридски", 2014, ISSN (print):1314-2275 2014
6 Бояна Митрева, Анализ на официалните правила на ФИБА 3х3 баскетбол. , "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт", СУ " Св. Кл. Охридски", издателство:УИП СУ "Св. Климент Охридски", 2013, ISSN (print):1314-2275 2013
7 Бояна Митрева, Джудо в анимационната програма на спортните лагери на отбори, подготвящи състезатели по бойни изкуства., "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт", СУ " Св. Кл. Охридски", издателство:УИП СУ "Св. Климент Охридски", 2012, ISSN (print):1314-2275 2012
8 Ирен Пелтекова, Бояна Митрева, Телесна структура на студентите от профилираните групи по баскетбол на софийския университет, Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес, 2011, стр.:215-222 2011
Студия в поредица
Ирен Пелтекова, Бояна Митрева, Нов нюанс на баскетболната игра - баскетбол 3х3., Годишник на СУ, том:Департамент по спорт, брой:87, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2015, стр.:164-178, ISSN (print):1313-7417, Ref 2015
Участие в конференция
1 Постер, Бояна Митрева, Изследване нивата на косвена агресия на студентите, занимаващи се с джудо, фитнес, баскетбол и тенис в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2020
2 Секционен доклад, Бояна Митрева, Установяване на нивото на придобитите знания за правилата при играта баскетбол 3х3 на студенти от Софийски университет 2018
3 Секционен доклад, Бояна Митрева, Физическо състояние и развитие на студенти, практикуващи баскетбол в Софийския университет „Св. Климент Охридски“и ВТУ „Тодор Каблешков“. 2016
4 Секционен доклад, Бояна Митрева, Физическо развитие и технико-тактическа подготвеност на студенти от профилираните групи по баскетбол и баскетбол 3Х3. 2015
5 Секционен доклад, Бояна Митрева, Анализ на физическата подготвеност на студенти от профилираните групи по баскетбол и баскетбол 3х3 при Софийския университет "Св. Климент Охридски". 2014
6 Секционен доклад, Бояна Митрева, Анализ на официалните правила на ФИБА 3х3 баскетбол. 2013
7 Секционен доклад, Анжелина Янева, Валерия Луканова, Бояна Митрева, Джудо в анимационната програма на спортните лагери на отбори, подготвящи състезатели по бойни изкуства. 2012
8 Секционен доклад, Ирен Пелтекова, Бояна Митрева, Телесна структура на студентите от профилираните групи по баскетбол на Софийския университет 2011