Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Стела Русева

Author ID (SCOPUS):25648143500

Researcher ID (Web of Science):D-3142-2019

ORCID ID:0000-0001-5646-8874
Глава от книга
Нина Синягина, Борислав Юруков, Гергана Калпачка, Людмила Танева, Стела Русева, Павел Джунев, Отказоустойчиви компютърни системи (Fault-tolerance Computer Systems) ISBN 978-954-00-0089-3, Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, Ref, Рецензирано 2016
Дипломна работа
Стела Иванова Русева, Комплекс от програми за моделиране на цифрова система за корекция на многоелементна оптична система, St. Petersburg University ITMO, Ръководител:доц. Вячеслав Кругликов 1991
Дисертация д-р
Стела Иванова Русева, Изграждане на система за защита от DDoS атаки, , Ръководител:проф. д-р Нина Синягина 2012
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Нина Синягина, Стела Русева, Изследване на методите за защита на електронна поща, Computer & Communications Engineering, №2, стр. 21-27, 2010
2 N.Jeliazkova, S.Ruseva, K.Boyanov, H.Nikolov, D.Petkov, Application of Nonparametric Bayesian Classifier to Remote Sensing Data, Information Technologies and Control, No. 2, p. 8-12, ISSN 1312-2622 2004
Монография
Нина Синягина, Стела Русева, Гергана Калпачка, Людмила Танева, Отказоустойчивост в компютърните системи и мрежи, ЮЗУ, Благоевград , Рецензирано 2014
Научен проект
1 Стела Русева, BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование", Член, 2014
2 Стела Русева, RESEARCH SPONSORED BY NATO Science for Peace and Security Programme MANAGEMENT OF SECURITY RELATED R&D IN SUPPORT OF DEFENCE INDUSTRIAL TRANSFORMATION SfP 982063, Член, 2006
3 Стела Русева, Center of Exellence Тестване на защитата на GRID клъстер срещу несанкциониран достъп, Член, 2005
4 Стела Русева, Национално състезание по компютърни мрежи – 2005 година, Член, 2005
Научно ръководство
1 Стела Русева, Система за оркестрация на контейнери Kubernetes , дипломна работа:Никола Николаев Найденов 2019
2 Стела Русева, Уеб сайт за онлайн уроци по математика teachit.bg, дипломна работа:Александра Николова Вецева 2014
3 Стела Русева, Изграждане на централизирана система за управление на електронните разплащания в университет, дипломна работа:Десислава Пламенова Петрова 2013
4 Стела Русева, Система за автоматизирано тестване на уеб приложения, дипломна работа:Йордан Василев Костадинов 2013
Статия в научно списание
1 Nikolas Naydenov, Stela Ruseva, Cloud Container Service Orchestrated with Kubernetes: a State-of-the-Art Technology Review and Application Proposal, International Journal of Advances in Computer Science and Technology (IJACST), vol:12, issue:4, 2023, ISSN (online):2320 – 2602, doi:https://doi.org/10.30534/ijacst/2023/011242023, Ref, PhD 2023
2 Стела Русева, Нина Синягина, ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТ НА УНИКАЛНИТЕ ИДЕНТИФИКАТОРИ В ИНТЕРНЕТ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ, Втора научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии" 26-27 септември, 2014 г. Варна, issue:1/2014, 2014, pages:25-32, Ref 2014
Статия в поредица
Stela Ruseva, Rumyana Antonova, Nikola Naidenov, Open Platform for Network Functions Virtualization in the Digital Era, Advances in Science, Technology & Innovation, vol:Smart Technologies and Innovation for a Sustainable Future, issue:9, Publisher:Springer Nature Switzerland AG , 2019, pages:279-285, ISBN:978-3-030-01658-6, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-01659-3_32, Ref 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Nikolas Naydenov, Stela Ruseva, Cloud Container Orchestration Architectures, Models and Methods: a Systematic Mapping Study, 2023 22nd International Symposium INFOTEH-JAHORINA, Publisher:IEEE Xplore, 2023, pages:1-8, doi:10.1109/INFOTEH57020.2023.10094059, Ref, Web of Science, IEEE Xplore(https://ieeexplore-ieee-org.proxy.mau.se/document/), PhD 2023
2 Nikolas Naydenov, Stela Ruseva, Combining Container Orchestration and Machine Learning in the Cloud: a Systematic Mapping Study, 2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), Publisher:IEEE Xplore, 2022, ISBN:978-1-6654-3778-3, doi:10.1109/INFOTEH53737.2022.9751317, Ref, IEEE Xplore(https://ieeexplore.ieee.org/document/9751317), PhD 2022
3 Стела Русева, Анализ на рисковете от Невронет, Сборник научни трудове от международна научна конференция "Надеждност и риск", 25-25 октомври 2021, Publisher:Авангард Прима, София, 2021, pages:26-33, ISSN (print):ISSN 2815-4118 2021
4 Стела Русева, Показатели за надеждност на компютърните системи, Сборник научни трудове от международна научна конференция "Надеждност и риск", 25-25 октомври 2021, Publisher:Авангард Прима, София, 2021, pages:19-25, ISSN (print):ISSN 2815-4118 2021
5 Стела Русева, Сигурност на системите с отворен и затворен код, ХХХI НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ Качеството - за по-добър живот’2020, 2020, pages:180-184, ISSN (print):ISSN 2603-4387, Ref 2020
6 Стела Русева, Никола Найденов, Мрежовият модел на Kubernetes за оркестрация на контейнерни приложения, Шестнадесета национална младежка научно-практическа конференция 2019 Сборник Доклади, издателство:Национален дом на науката и техниката, 2019, стр.:11-16, ISSN (print):1314-8931, MSc 2019
7 Stela Ruseva, Rumyana Antonova, Nikola Naidenov, Open Platform for Network Functions Virtualization in the Digital Era, AUEIRC 2017 : The 1st American University in the Emirates International Research Conference, Book of Abstracts, Publisher:In Collaboration With Springer, 2017, pages:88-88 2017
8 Стела Русева, Актуални аспекти на информационната сигурност, Quality Transforms!, ISSN 1314-9563, 2017, pages:300-304 2017
9 Стела Русева, Десислава Петрова, Анализ, проектиране и изграждане на електронни разплащания в университет, Тринадесета международна научна конференция на младите учени, Publisher:Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов" ISBN: 978-954-8590-45-7, 2017, pages:570-577, Ref 2017
10 Стела Русева, Никола Найденов, Еталонната реализация на виртуализацията на мрежовите функции - инфраструктура и управление, Quality for Results, ISSN 1314-9563, 2016, pages:126-134 2016
11 Стела Русева, Никола Найденов, OPNFV – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ, Компютърни науки и технологии, Трета научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии" 25-26 септември 2015, Publisher:ТУ - Варна, 2015, pages:99-106, Ref 2015
12 Стела Русева, Виртуалната среда за мрежовата инфраструктура, Научни трудове XXIV Международна научна конференция за млади учени, Publisher:Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, pages:21-26, Ref 2015
13 Стела Русева, Изследване на методите за осигуряване на отказоустойчивост на софтуера чрез добавяне на резервни компоненти, Международна конференция за млади учени, 2014, pages:111-118 2014
14 Стела Русева, Никола Найденов, Методи за намаляване на уязвимостта на криптографските библиотеки при Heartbleed дефекта , Международна конференция за млади учени, 2014, pages:119-124 2014
15 Nina Sinyagina, Stela Ruseva, Experimental Studies of the Web Server Defenses Against TCP SYN Flood Attacks, Fifth International Conference of FMNS, Blagoevgrad, 12-16 June 2013, Publisher:ISSN 1314-0272, 2013, pages:47-54, Ref 2013
16 Стела Русева, Модели и методи на надеждност за отдалечено извикване на процедури, Международна научна конференция за млади учени. Юндола, 28-30 юни 2013, Publisher:АВАНГАРД ПРИМА ISSN 1314-4669, 2013, pages:21-30, Ref 2013
17 Стела Русева, Съвременните операционни системи и отказоустойчивостта, Международна научна конференция „Мениджмънт и качество”. Юндола, 17–19 октомври 2013, Publisher:АВАНГАРД ПРИМА ISSN 1314-4669, 2013, pages:19-25, Ref 2013
18 Стефан Димитров, Стела Русева, Моделиране на SYN Flood атаки, Научни трудове от XXI Международна научна конференция за млади учени'2012, Лесотехнически университет, Publisher:АВАНГАРД ПРИМА ISSN 1314-4669, 2012, pages:145-154, ISSN (print):1314-4669, Ref 2012
19 Стела Русева, Защита на компютърни мрежи от DDoS атаки, стр. 121-127, 120 г. СУ „Св. Климент Охридски”, 2011, pages:121-127, Ref 2011
20 Стела Русева, Защита на WEB сървър, Международна научна конференция „Мениджмънт и качество”, Юндола, 7-9 октомври 2010, Publisher: ISBN 954-323-057-9, 2010, pages:69-75, Ref 2010
21 Hristo Nikolov, Doyno Petkov, Nina Jeliazkova, Stela Ruseva, Kiril Boyanov, Non-Linear Methods In Remotely Sensed Multispectral Data Classification, Advances in Space Research, Volume 43, Issue 5 (2 March 2009) , Publisher:Elsevier Ltd. , 2009, pages:859-868, ISSN (online):0273-1177, doi:10.1016/j.asr.2008.06.009, Ref, IF, IF (1.079 - 2009) 2009
22 Nina Sinyagina, Stela Ruseva, Defence mechanisms against computer attacks “Distributed denial of service” type, International conference Policy and Models for R&D Management in Support of Defence Industrial Transformation, Publisher: ISBN 978-954-323-364-9, 2008, pages:155-166, Ref 2008
23 Stela Ruseva, Distributed Attacks Denial of Service Type. Nature of These Attacks and Defense against Them, ComputerScience'08 conference, Kavala, Greece, September 17-20, 2008, Publisher:HERON PRESS, ISBN 978-954-580254-6, 2008, pages:225-231, Ref 2008
24 Hristo Nikolov, Doyno Petkov, Nina Jeliazkova, Stela Ruseva, Kiril Boyanov, Feature selection methods in remotely sensed multispectral data classification, 4th National Geophysical Conference with International Participaton “Geophysics in Economic Activity, Environment and Cultural Heritage Investigations”. Book of Abstracts, 2004, Ref 2004
25 Hristo Nikolov, Doyno Petkov, Nina Jeliazkova, Stela Ruseva, Kiril Boyanov, Non-Linear Methods In Remotely Sensed Multispectral Data Classification, 35th COSPAR Scientific Assembly, Held 18 - 25 July 2004, in Paris, France., Publisher:Astronomy Abstract Service ISSN 0273-1177, 2004, pages:2688-0, Ref 2004
26 Стела Русева, Основни характеристики на TQM и възможност за използването му във висшите военни училища, Научна конференция с международно участие "Технологии, сигурност, екология"- ВВОВУ "В. Левски", В. Търново, Publisher:ISSN 0861-0312, 2001, pages:640-648, Ref 2001
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Стела Русева, Показатели за надеждност на компютърните системи 2021
2 Секционен доклад, Стела Русева, Анализ на рисковете от Невронет 2021
3 Секционен доклад, Стела Русева, Сигурност на системите с отворен и затворен код 2020
4 Секционен доклад, Стела Русева, Мрежовият модел на Kubernetes за оркестрация на контейнерни приложения 2019
5 Секционен доклад, Стела Русева, Актуални аспекти на информационната сигурност 2017
6 Секционен доклад, Rumyana Antonova, Open Platform for Network Functions Virtualization in the Digital Era 2017
7 Секционен доклад, Стела Русева, Анализ, проектиране и изграждане на електронни разплащания в университет 2017
8 Секционен доклад, Стела Русева, Еталонната реализация на виртуализацията на мрежовите функции - инфраструктура и управление 2016
9 Секционен доклад, Стела Русева, OPNFV - възможности и перспективи 2015
10 Секционен доклад, Стела Русева, Виртуалната среда за мрежовата инфраструктура 2015
11 Секционен доклад, Стела Русева, Отказоустойчивост на уникалните идентификатори в Интернет 2014
12 Секционен доклад, Стела Русева, Изследване на методите за осигуряване на отказоустойчивост на софтуера чрез добавяне на резервни компоненти 2014
13 Секционен доклад, Стела Русева, Методи за намаляване на уязвимостта на криптографските библиотеки при Heartbleed дефекта 2014
14 Секционен доклад, Stela Ruseva, Experimental studies of the web server defenses against TCP SYN Flood attacks 2013
15 Секционен доклад, Стела Русева, Модели и методи на надеждност за отдалечено извикване на процедури 2013
16 Секционен доклад, Стела Русева, Съвременните операционни системи и отказоустойчивостта 2013
17 Секционен доклад, Стела Русева, Конфигуриране на защитни механизми в TCP 2012
18 Секционен доклад, Стела Русева, Моделиране на Syn flood атаки 2012
19 Секционен доклад, Стела Русева, Защита на WEB сървър 2010
20 Секционен доклад, Стела Русева, Информационна сигурност и системи за защита от атаки 2009
21 Секционен доклад, Стела Русева, Нужен ли е iptables? 2009
22 Секционен доклад, Stela Ruseva, Distributed attacks denial of service type. Nature of these attacks and Defense against them 2008
23 Секционен доклад, Stela Ruseva, Defence mechanisms against computer attacks “Distributed denial of service” type 2007
24 Секционен доклад, Стела Русева, Основни характеристики на TQM и възможност за използването му във висшите военни училища 2001
Учебно помагало
1 Стела Русева, Записки по компютърни мрежи, ISBN:978-619-91603-0-5, ВикториИздат, гр. София, Рецензирано 2020
2 Стела Русева, Даниела Славкова, РЪКОВОДСТВО по АСЕМБЛЕР ISBN 978-954-07-3588-7, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2013
3 Стела Русева, Дениела Славкова, Ръководство за практикум по асемблер, Рецензирано 2007