Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Антонина Атанасова

Author ID (SCOPUS):57212347007

ORCID ID:https://www.scopus.com/redirect.uri?url=https://or
Глава от книга
Atanasova A. , Naydenov Kl., The Innovative Approaches for the Development of Smart Cities, ISBN:978-3-030-28191-5, Springer, Sofia 2020
Концерт
Антонина Трайкова Атанасова, Коледно село Чавдар 2022 Чавдар 2022
Научен проект
Антонина Атанасова, „Регионални неравенства в България, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-30 2021
Статия в научно списание
1 Антонина Атанасова, ВНЕДРЯВАНЕ НА ИСЛАНДСКИЯ МОДЕЛ В 94. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ, СОФИЯ, е-списание Географ, брой:6, 2022, стр.:118-122, ISSN (online):2534-949X 2022
2 Климент Найденов, Методи Иванов, Надежда Жечкова, Антонина Атанасова, Николай Кацарски, CHALLENGES FOR REGIONAL DEVELOPMENT AND POLICY IN BULGARIA UNTIL 2030 , SocioBrains, issue:78, 2021, pages:1-12, ISSN (print):ISSN (online):2367-5721 2021
3 Антонина Атанасова, ОБЩИНА БУРГАС – ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ СТАРТЪП НА БЪЛГАРИЯ, е- списание Географ, брой:5, 2021, стр.:68-74, ISSN (online):2534-949X 2021
4 Antonina Atanasova, ENTREPRENEURSHIP IN SMART CITY BOURGAS, GEOBALCANICA 2020, vol:6, 2020, pages:351-355, ISSN (online):1857-7636, doi:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.39 2020
5 Antonina Atanasova, THE GREEN CITY: NEW OPPORTUNITY FOR PLANNING AND DEVELOPING CITES, 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020, vol:20, issue:6.1, 2020, pages:655-662, ISSN (online):1314-2704, ISBN:978-619-7603-12-5, doi:10.5593/sgem2020/6.1/s27.085 2020
6 Antonina Atanasova, THE REFUGEE CRISIS SINCE THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY AND THE THREAT TO THE NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA, KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, vol:38, issue:5, 2020, ISSN (print):1857-923X, ISSN (online):2545-4439 2020
7 Antonina Atanasova, URBAN REGENERATION AND ITS IMPACT FOR SUSTAINABLE CITY DEVELOPMENT, GEOBALCANICA 2020, vol:6, 2020, ISSN (online):1857-7636, doi:10.18509/GBP.2020.53 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Антонина Атанасова, Интелигентните градове - нова възможност за развитие на градската инфраструктура, География и регионално развитие, Научни конференции Созопол, редактор/и:Климент Найденов, издателство:Фондация ЛОПС, 2021, стр.:130-144, ISBN:978-619-91670 2021
2 Antonina Atanasova, ECOLOGICAL URBANISM – SOME FACTS AND ISSUES, 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020, 2020, pages:549-554, ISSN (online):1314-2704, ISBN:978-619-7603-12-5, doi:10.5593/sgem2020/6.1/s27.070 2020
3 Антонина Атанасова, Анализ на пазара на труда в Община Бургас, География и регионално развитие, Научни конференции Созопол, редактор/и:Климент Найденов, издателство:Фондация ЛОПС, 2020, стр.:241-249, ISBN:978-619-91670 2020
Участие в конференция
1 Присъствие, Антонина Атанасова, ВНЕДРЯВАНЕ НА „ИСЛАНДСКИЯ МОДЕЛ“ В 94. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ 2022
2 Присъствие, Антонина Атанасова, ОБЩИНА БУРГАС – ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ СТАРТЪП НА БЪЛГАРИЯ 2021
3 Присъствие, Антонина Атанасова, Интелигентните градове - нова възможност за развитие на градската инфраструктура 2021
4 Присъствие, Антонина Атанасова, Анализ на пазара на труда в Община Бургас 2020
5 Присъствие, Антонина Атанасова, Регенерация на градското пространство и преход към интелигентен град 2019
6 Присъствие, Антонина Атанасова, Hidden aspects of geography in smart city Burgas 2019