Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Ивета Златарова
Глава от книга
Ивета Златарова, Зариаб, Сепужмей. Лична карта / Сепужмей Зариаб; Прев. от дари Ивета Златарова. // Толкова близо, толкова далеч : Съвременна източна поезия и проза. – София, 2014, с. 75–83. 2014
Статия в научно списание
1 Ивета Златарова, Към въпроса за лексикалните заемки от арабски език в персийски (фарси) и дари, Манас: Изток–Запад: езици, култури, общества, брой:5, 2017 2017
2 Ивета Златарова, Към въпроса за лексикалните различия между персийския език (фарси) и дари, Османистиката : Исторически отговори за бъдещето [Сборник статии по случай 75-годишнината на доц. Мария Михайлова-Мръвкарова], 2012, стр.:337-348 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
Ивета Златарова, Преподаването на персийски език в СУ „Св. Климент Охридски“ – минало и перспективи, Иран и Балканите в огледалото на историята – минало, настояще и перспективи : Сборник с докладите от международната научна конференция „Иран и Балканите в огледалото на историята (минало, настояще и перспективи), проведена на 28–29.05.2013 г. в София, 2014, стр.:175-183 2014
Участие в конференция
Секционен доклад, Ивета Златарова, Преподаването на персийски език в СУ „Св. Климент Охридски“ - минало и перспективи 2013