Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Анна Трошева-Асенова

Author ID (SCOPUS):Anna Trosheva-Asenova

Researcher ID (Web of Science):3593246

ORCID ID:0000-0003-1070-0986
Глава от монография
1 Мира Цветкова-Арсова, Анна Трошева-Асенова, Алтернативна и подпомагаща комуникация при деца и ученици с множество увреждания. В: колективна монография "Специална педагогика", УИ Св. Кл. Охридски, София, стр.212-218,ISBN 978-954-07-5733-9, ISSN (print):, УИ "Св. Кл. Охридски", София 2023
2 Анна Трошева-Асенова, Славина Лозанова, Алтернативни средства за комуникация при деца и ученици с нарушен слух, В Колективна монография "Специална педагогика", ISBN 978-954-07, ISSN (print):, УИ "Св. Климент Охридски", Рецензирано 2023
3 Анна Трошева-Асенова, Мира Цветкова - Арсова, Институционални и професионални фактори, влияещи на приобщаващото образование. Готовност на доучилищните и училищните институции за приобщаващо образование. В "Приобщаващо образование", УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2023
4 Анна Трошева-Асенова, Класификация на деца и ученици с невросоматични нарушения. Обща характеристика на децата с хронични заболявания и децата с двигателни увреждания.В:Колективна монография "Специална педагогика", с.169-179, ISBN 978-954-07, ISSN (print):, УИ "Св. Кл. Охридски", София 2023
5 Анна Трошева-Асенова, Снежина Михайлова, Основни насоки в работата с деца и ученици с физически увреждания в приобщаващото образование. В "Приобщаващо образование", УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2023
6 Анна Трошева-Асенова, Специфика и особености в учебния процес при деца и ученици с невросоматични нарушения. Подходи за преодоляване на негативните последствия от хоспитализацията. Специфични подходи и методики на работа при деца с невросоматични заболявания. В Колективна монография "Специална педагогика", с.180-196, ISBN 978-954-07, ISSN (print):, УИ "Св. Кл. Охридски", София 2023
7 Анна Трошева-Асенова, Специфични форми и методи на работа с деца с хронични заболявания. В "Приобщаващо образование", УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2023
8 Неда Балканска, Анна Трошева-Асенова, Галя Георгиева-Дървеничарска, Стратегии, подходи, методи, форми за работа в детската градина и училището при деца и ученици със слухови нарушения. В "Приобщаващо образование", УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2023
Дисертация д-р
Анна Константинова Трошева-Асенова, Формиране на графични умения за писане при ученици с детска церебрална парализа, СУ "Св.Кл.Охридски", ФНПП, Ръководител:Ивайло Петров 2005
Книга
1 Неда Балканска, Анна Трошева, Наръчник за работа с ученици с увреден слух в интегрирана среда 2012
2 Димитрова Р., Илчева М., Трошева, А., Петрова Св., Как да подпомогнем детето с обучителни трудности в училище и в къщи, ISBN:ISBN-10:95491556-2-5; ISBN-13: 978-954-91556-2-4, АДТО, София 2006
Монография
1 Балканска, Н., Цветкова, М., Караджова, К., Евгениева, Е., Трошева-Асенова, А., Шапкова, П., Щерева, Д., Томова, М., Лозанова, Сл., Дамянов, К., Специална педагогика, ISSN (print):, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Анна Трошева-Асенова, Играта и децата със специални образователни потребности, ISBN:978-954-549-126-9, ИК "Феномен", София, Рецензирано 2018
3 Неда Балканска, Анна Трошева-Асенова, Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда - от научните доказателства към практическите решения, ISBN:978-954-549-109-2, ИК "Феномен", София, Рецензирано 2014
Научен проект
1 Анна Трошева-Асенова, Оценка и планиране на дейности за моторно развитие на деца с двигателни нарушения чрез скалата на Милър за функционалност и участие (M-FUN), Ръководител, , Номер на договора:80-10-28/20.04.2023 2023
2 Анна Трошева-Асенова, BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, Член, 2021
3 Анна Трошева-Асенова, Изготвяне на дигитални учебни ресурси и създаване на дидактичен видеофонд към Терапевтичната зала на Факултета по науки за образованието и изкуствата в подкрепа на практическото и електронното обучение на студентите, Член, СУ, ФНОИ, Номер на договора:80-10-25/22.03.2021 2021
4 Анна Трошева-Асенова, „Ефективни подходи за осигуряване на достъпна среда и за стимулиране на играта на децата със специални образователни потребности като елемент на ранната интервенция и предучилищната подкрепа“, Ръководител, Софийски университет, Номер на договора:80-10-176/27.04.2020 2020
5 Анна Трошева-Асенова, Проект "Научно изследване на българския детски жестов език" „Национално научно изследване на българския жестов език по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, Член, , Номер на договора:№4/26.02.2020 2020
6 Анна Трошева-Асенова, Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР, Член, Европейски съюз, Номер на договора:РД 22-1737 2020
7 Анна Трошева-Асенова, "BaGMIVI = Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairments – Преодоляване на различията между музеи и физически лица със зрителни увреждания", Член, 2014
8 Анна Трошева-Асенова, Студентски практики, Член, 2013
9 Анна Трошева-Асенова, „Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалисти на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение”, Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2012
10 Анна Трошева-Асенова, Интегриране на жестовия език в психо-социалната рехабилитация на деца с науршения (2-ри етап) , Член, , Номер на договора:№152/2010 2010
11 Анна Трошева-Асенова, Интегриране на жестовия език в психо-социалната рехабилитация на деца с нарушения (1-ви етап), Член, , Номер на договора:№219/10.05.2009 2009
12 Анна Трошева-Асенова, Алтернативни модели на грижа за децата, Член, Фондация ОУК 2008
13 Анна Трошева-Асенова, Мултимедиен български жестов речник за деца, Член, , Номер на договора:№180/2008 2008
14 Анна Трошева-Асенова, Подавам ти ръка - интерактивен модел за интегрирано и включващо обучение на ученици със специални образователни потребности, Член, , Номер на договора:№ BG051PO001- 4.1.04 - 0035 2007
15 Анна Трошева-Асенова, Реинтеграция на деца със специфични обучителни трудности в съвременното масово училище, Член, 2003
Научно ръководство
1 Анна Трошева-Асенова, Adapting physics activities for students with special educational needs in inclusive settings Адаптиране на занимания по физика при ученици със специални образователни потребности в приобщаваща среда, СУ, ФНОИ дисертация д-р:Евтимиос Николаос Мораитис 2026
2 Анна Трошева-Асенова, Factors for the development of cognitive and social skills in children with autism spectrum disorders in preschool education Фактори за развитие на когнитивните и социалните умения при децата с нарушения от аутистичния спектър в предучилищното обучение, СУ "Св.Кл.Охридски", ФНОИ, катедра Специална педагогика дисертация д-р:Панайота Аристотелис Селциоти 2026
3 Анна Трошева-Асенова, Improving the physical condition of students with cerebral palsy through the Neuro Developmental Treatment Подобряване на физическото състояние на ученици с церебрална парализа чрез Невро-развитийна терапия, СУ, ФНОИ дисертация д-р:Еллада Нонтари Котсиду 2024
4 Анна Трошева-Асенова, Система от терапевтични и педагоги-чески дейности за деца с неврологични двигателни нарушения в предучилищна възраст, СУ "Св.Кл.Охридски", ФНОИ, катедра Специална педагогика дисертация д-р:Снежина Михайлова Михайлова 2024
5 Анна Трошева-Асенова, Application of the differentiated approach to the mainstream mathematical learning of students with dyscalculia, Sofia University, FNOI дисертация д-р:Afroditi Cosma 2023
6 Анна Трошева-Асенова, Effectiveness of Greek language teaching methods for students with dyslexia in secondary education, SOfia University, FNOI дисертация д-р:Dimitra Karampela 2023
7 Анна Трошева-Асенова, Effectiveness of Greek language teaching methods for students with dyslexia in secondary education Ефективност на методите на обучение по гръцки език в средното образование при ученици с дислексия , СУ, ФНОИ дисертация д-р:Димитра Христос Карампела 2023
8 Анна Трошева-Асенова, Empathy skills in children with Down syndrome , СУ, ФНОИ дипломна работа:Fardouli Ioanna Faculty№ : 9EA8300050 2023
9 Анна Трошева-Асенова, Model of differentiated learning in Greek language and literature for secondary school students with dyslexia, Sofia University, FNOI дисертация д-р:Aikaterini Tsalokosta 2023
10 Анна Трошева-Асенова, MUSIC THERAPY ON CHILDREN WITH AUTISM, СУ, ФНОИ дипломна работа:Evgenia Oikonomou, Faculty Number: 7592 2023
11 Анна Трошева-Асенова, ОЦЕНКА НА РАЗСТРОЙСТВАТА ОТ АУТИСТИЧЕН СПЕКТЪР ЧРЕЗ THE AUTISM SPECTRUM QUOTIENT: CHILDREN`S VERSION (AQ-CHILD), СУ "Св.Кл.Охридски", ФНОИ, катедра Специална педагогика дипломна работа:Силвия Крайчева,Ф№ М42663 2023
12 Анна Трошева-Асенова, Педагогически подходи в приобщаваща среда при ученици в начална училищна възраст с интелектуална недостатъчност, СУ "Св.Кл.Охридски", ФНОИ, катедра Специална педагогика дипломна работа:Даниела Докторова 2023
13 Анна Трошева-Асенова, РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА ДЕЦАТА В КОНТЕКСТА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, СУ "Св.Кл.Охридски", ФНОИ, катедра Специална педагогика дипломна работа:Петя Стефанова Райвегер ФАК. № 1ЕА3300012 2023
14 Анна Трошева-Асенова, РОЛЯТА НА ВЪЗРАСТНИЯ В ИГРАТА НА ДЕТЕТО СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, СУ, ФНОИ дипломна работа:Ангелинка Недкова Атанасова, ф. № 3ЕА3300015 2023
15 Анна Трошева-Асенова, Усвояване на дейности от ежедневния живот (ДЕЖ) при ученици със СОП , СУ, ФНОИ дипломна работа:Кристиян Панайотов Фак №: М42790 2023
16 Анна Трошева-Асенова, The Impact of Autism Child On The Psychodynamic Relationships Of The Family, СУ "Св.Кл.Охридски", ФНОИ, катедра Специална педагогика дипломна работа:Асимина Баку, 7804 2022
17 Анна Трошева-Асенова, Виждането на предучилищните педагози за приобщаването на децата със специални образователни потребности, СУ, ФНОИ дипломна работа:Ламбрула Кремида 2022
18 Анна Трошева-Асенова, Емоционалната интелигентност при деца с интелектуална недостатъчност в предучилищна възраст, СУ, ФНОИ дипломна работа:Дафни Прою 2022
19 Анна Трошева-Асенова, Играчката и децата със специални потребностил Мнение на педагогически специалисти и студенти за използването на играта в обучението на децата със специални потребности, СУ, ФНОИ дипломна работа:Валентини- Рафаилия Миртзани 2022
20 Анна Трошева-Асенова, Игрова терапия при деца с умствена изостаналост, СУ, ФНОИ дипломна работа:Ермиони Спану, 7815 2022
21 Анна Трошева-Асенова, Мнението на специалните педагози за включването на родителите в тяхното обучение и неговата ефективност, СУ, ФНОИ дипломна работа:Треандафиля Софу 2022
22 Анна Трошева-Асенова, Монтесори педагогиката като основа за мултисензорния подход и развитието на сетивата при децата със специални образователни потребности, СУ, ФНОИ дипломна работа:Марина Георгиева 2022
23 Анна Трошева-Асенова, Development and disorders of sensory integration in children with autism, СУ "Св.Кл.Охридски", ФНОИ, катедра Специална педагогика дипломна работа:ELEFTHERIA PAPALITSA, faculty № 7639 2021
24 Анна Трошева-Асенова, Pedagogical support for students with learning disabilities in primary/elementary school, СУ "Св.Кл.Охридски", ФНОИ, катедра Специална педагогика дипломна работа:Chaido Georgios Chatzi, Faculty number:7681 2021
25 Анна Трошева-Асенова, Secondary school principals and inclusive education for students with disabilities and/or special educational needs : beliefs and attitudes, СУ "Св.Кл.Охридски", ФНОИ, катедра Специална педагогика дипломна работа:TSANTILI MARIA, 7682 2021
26 Анна Трошева-Асенова, THE EMOTIONAL INTELLIGENCE OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN PRESCHOOL AGE, СУ "Св.Кл.Охридски", ФНОИ, катедра Специална педагогика дипломна работа:DAFNI STAVROS PROIOU, faculty number: 7636 2021
27 Анна Трошева-Асенова, The role of the teacher in the inclusive education of students from the autistic spectrum disorder (ASD), СУ "Св.Кл.Охридски", ФНОИ, катедра Специална педагогика дипломна работа:Katsigianni Ourania Faculty Number: 7635 2021
28 Анна Трошева-Асенова, Влиянието на детето с аутизъм върху психодинамичните взаимоотношения в семейството The Impact of Autism Child On The Psychodynamic Relationships Of The Family, СУ, ФНОИ дипломна работа:Асмина Баку, фак. № 7804 2021
29 Анна Трошева-Асенова, Игрови методи при деца с аутизъм, СУ, ФНОИ дипломна работа:Петя Нейчева , М42749 2021
30 Анна Трошева-Асенова, Качество на материалите за игра и играчките при децата с нарушен слух , СУ, ФНОИ дипломна работа:Илияна Христова 2021
31 Анна Трошева-Асенова, НАРУШЕНИЯ НА СЕНЗОРНАТА ИНТЕГРАЦИЯ ПРИ ДЕЦАТА С РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР, СУ, ФНОИ дипломна работа:Даниела Велкова, фак. № М42746 2021
32 Анна Трошева-Асенова, Развитие и нарушения на сензорната интеграция при деца с аутизъм, СУ, ФНОИ дипломна работа:Елевтериа Папалиста 2021
33 Анна Трошева-Асенова, Ролята на родителя в приобщаващото образование на ученици от аутистичния спектър, СУ, ФНОИ дипломна работа:Урания Катсиани 2021
34 Анна Трошева-Асенова, СПЕЦИФИКА В ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИТЕ МЕТОДИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С НАРУШЕНИЯ, СУ "Св.Кл.Охридски", ФНОИ, катедра Специална педагогика дипломна работа:Михаела Миндова Ф.№ М 42776 2021
35 Анна Трошева-Асенова, Autistic students in the mainstream classroom, SOfia University, FNOI дипломна работа:Vasiliou Ekaterini, f. N:7592 2020
36 Анна Трошева-Асенова, AUTISTIC STUDENTS IN THE MAINSTREAM CLASSROOM, SOfia University, FNOI дипломна работа:Catherine Konstantinos Vasiliu 2020
37 Анна Трошева-Асенова, Value of Play for children with Autism, SOfia University, FNOI дипломна работа:Vaya Banasou 2020
38 Анна Трошева-Асенова, Адаптиране на обучението по ''Човекът и природата'' при децата с нарушен слух, Софийски университет, ФНОИ дипломна работа:Ваня Ангелова Василева, СДК 2020
39 Анна Трошева-Асенова, Диагностика на когнитивното развитие при 5-6 годишни деца с аутизъм, Софийски университет, ФНОИ дипломна работа:Петрос Блукас 2020
40 Анна Трошева-Асенова, Играта като алтернативно средство за личностно развитие на деца с интелектуална недостатъчност, Софийски университет, ФНОИ дипломна работа:Силвета Киселова Папазян 2020
41 Анна Трошева-Асенова, Игрови подходи в работата с ученици с дислексия, Софийски университет, ФНОИ дипломна работа:Анастасия Георгиос Серру 2020
42 Анна Трошева-Асенова, Игрови технолигии за корекционна терапия при деца със заекване, Софийски университет, ФНОИ дипломна работа:Димитра Георгиос Зерзи 2020
43 Анна Трошева-Асенова, Приложение на мултисензорния подход при ограмотяването на деца с предиктори за специфичните нарушения на ученето, Софийски университет, ФНОИ дипломна работа:Росица Ганчова Стойкова 2020
44 Анна Трошева-Асенова, Педагогически стратегии за работа с деца с аутизъм в начална училищна възраст , Софийски университет, ФНОИ дипломна работа:Алексия Василиу 2019
45 Анна Трошева-Асенова, Помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици с дислексия, Софийски университет, ФНОИ дипломна работа:Панайота Андруди 2019
46 Анна Трошева-Асенова, Ролята на дидактичната игра при развитието на деца с аутизъм, Софийски университет, ФНОИ дипломна работа:Евдоксия Константинос Бурлиду 2019
47 Анна Трошева-Асенова, Социално включване на учениците с аутизъм в масовото училище, Софийски университет, ФНОИ дипломна работа:Константинос Пахакис 2019
48 Анна Трошева-Асенова, Състояние на артикулацията при деца с увреден слух, СУ "Св.Кл.Охридски", ФНПП дипломна работа:Емилия Пападополу 2017
Превод на статия
Анна Трошева-Асенова, Мира Цветкова-Арсова, Екатерина Софрониева, Христина Белева, Инструмент за оценяване използваемостта на играчки и игри TUET, https://www.tuet.eu/tuettoolbul.pdf, ISBN:978-84-09-23411-0, Технологичния институт за продукти за деца и свободно време A, Испания, Ref, International 2020
Редактор на издание нереферирано
Анна Трошева-Асенова, Списание "Специална педагогика и Логопедия"бр.1 , Редактор на издание нереферирано 2020
Редактор на издание реферирано
1 Анна Трошева-Асенова, Списание "Специална педагогика и Логопедия"т.5, бр.1, Редактор на издание реферирано 2022
2 Анна Трошева-Асенова, Списание "Специална педагогика и Логопедия"т.3, бр.1, Редактор на издание реферирано 2021
3 Анна Трошева-Асенова, Списание "Специална педагогика и Логопедия"т.4, бр.2, Редактор на издание реферирано 2021
4 Анна Трошева-Асенова, Списание "Специална педагогика и Логопедия" бр.2, Редактор на издание реферирано 2020
Статия в научно списание
1 Бояджиева-Делева, Е., Игнатова, Д., Кръстева, Д., Трошева-Асенова, А., Ролята на дигиталните ресурси в практическото обучение по специалности „Логопедия“ и „Специална педагогика“, Педагогически и социални изследвания., Педагогически и социални изследвания, том:2, брой:2, 2021, ISSN (online):ISSN 2738-8298, doi:15-26 2021
2 Елена Бояджиева-Делева, Диана Игнатова, Деница Кръстева, Анна Трошева-Асенова, РОЛЯТА НА ДИГИТАЛНИТЕ РЕСУРСИ В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ „ЛОГОПЕДИЯ“ И „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“, сп. Педагогически и социални изследвания, т.2, бр.2/2021, с.15-25, Педагогически и социални изследвания, том:2, брой:2, 2021, стр.:15-25, ISSN (online): 2738-829 2021
3 Trosheva-Asenova, A., Play development and symbolic play in children with hearing impairment, Journal Today's children, tomorrow's parents. An interdisciplinary journal: Play an children with disabilities. Interdisciplinary Perspectives, брой:47 - 48, 2018, стр.:131-143, ISSN (print):1582-1889, Ref, др.(ERIH PLUS, EBSCO) 2018
4 Trosheva, A., V. Terzieva, A. Atanasova, P. Kademova-Katzarova, R. Andreev, Computer Games for Beginner Readers, Developing Abilities to Recognize Words, Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, том:11, брой:2, 2013, стр.:200-211, ISSN (online):1313-2571, Ref, др.(Semantic Scholar, BASE) 2013
5 Трошева-Асенова, А., Развитие на начални умения за игра при деца с аутизъм, Специална педагогика, брой:1, 2013, стр.:30-39, ISSN (print): 1310-7003 , Ref 2013
6 Анна Трошева-Асенова, Теоретични рамки на понятието игрова терапия в специалната педагогика, Специална педагогика & Логопедия, том:13, брой:4, 2013, стр.:16-24, ISSN (print):2367-7821 2013
7 Aneta Atanasova, Valentina Terzieva, Anna Trosheva, Petia Kademova-Katzarova, Rumen Andreev, Computer-based support for basic education in reading, Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, том:10, брой:1, 2012, стр.:133-143, ISSN (online):1313-2571, Ref, др.(Semantic Scholar, BASE) 2012
8 Трошева, А., Национална конференция „Да пораснем заедно“. Ранно детско развитие и здраве, Специална педагогика, брой:2, 2011, стр.:85-87 2011
9 Анна Трошева-Асенова, От теоретичните към практическите аспекти на сензорно-интегративната дисфункция, Специална педагогика, том:13, брой:1, 2011, стр.:18-29, ISSN (print):1310-7003, Ref 2011
10 Попзлатева Ц., Трошева, А., Б.Алексова, И. Иванов, О. Константинов, Цв. Кунчев, П.Ангелкова, Н. Филипова, Перспективи за адаптация и интеграция на българската жестомимика в терапията на деца с атипично развитие, Специална педагогика, брой:1, 2011, стр.:44-62, ISSN (print):1310-7003 2011
11 Анна Трошева-Асенова, Двигателно развитие и възпитание на децата с увреден слух. Специфика и значение, Специална педагогика, том:13, брой:3, 2008, стр.:24-30, ISSN (print):1310-7003, Ref 2008
12 Анна К. Трошева-Асенова, Закономерности в овладяването на жестовия език от децата с увреден слух, Специална педагогика, том:13, брой:1, 2008, стр.:46-55, ISSN (print):1310-7003, Ref 2008
13 Анна Трошева-Асенова, Развитие на гласа при деца с увреден слух в доучилищна възраст, Специална педагогика, том:13, брой:2, 2007, стр.:69-76, ISSN (print):1310-7003, Ref 2007
14 Трошева-Асенова, А., Модел за формиране на двигателни и графични умения за писане при ученици с детска церебрална парализа, Специална педагогика, брой:3, 2005, стр.:55-65 2005
15 Анна Трошева-Асенова, Методически насоки за овладяване на техническия компонент на писането при ученици с детска церебрална парализа, сп. Начално образование, брой:3, 2003, стр.:35-41, ISSN (print):0204-4951 2003
16 Анна Трошева-Асенова, Равнище на писмени умения у учениците с детска церебрална парализа, сп. Специална педагогика, брой:3, 2003, стр.:43-50, ISSN (print):1310-7003, Ref 2003
17 Петров, Ив., Анна Трошева-Асенова, Организация на висшето образование по специална педагогика в Република Словакия , Специална педагогика, брой:2, 2002, стр.:16-25, ISSN (print):1310-7003 2002
18 Петров, Ив., Анна Трошева-Асенова, Качество на живота при лица невросоматични увреждания в средна и късна възраст, Специална педагогика, брой:1, 2001, стр.:20-29, ISSN (print):1310-7003 2001
19 Петров, Ив., Трошева, А., Особености на семейното възпитание на деца с невросоматични заболявания , Педагогика, брой:11, 1993, стр.:61-66, ISSN (print):0861-3982 1993
Статия в поредица
1 Трошева-Асенова, А., Цветкова – Арсова, М., Игнатова, Д., Кръстева, Д., Шапкова, П., Изследване на игровата среда за деца със специални образователни потребности в семейството, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, том:Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, т. ХХIV D, ISSN 1314-6769 , брой:т. ХХIV D, 2020, стр.:79-88, ISSN (print):1314-6769 , Ref 2020
2 Трошева-Асенова, А., Бояджиева-Делева, Е., Томова, М., Калчева, М., Инструменти за диагностика на играта на деца със специални образователни потребности, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, том:Педагогически факултет, брой:т. ХХIV D, редактор/и:проф. Г. Колев & кол., издателство:Университетско издателство ШУ "Еп.К. Преславски", Шумен, 2020, стр.:71-78, ISSN (print):1314-6769, Ref 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Анна Трошева-Асенова, Адаптиране на дидактични материали и играчки за деца с двигателни затруднения, Развитие на приобщаващото оразование в България: 15 години по-късно, редактор/и:проф.дпн Милен Замфиров, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:222-229, ISSN (print):978-954-07-5570-0 2022
2 Анна Трошева-Асенова, Нагласи и готовност на детските учители за приобщаване на деца със специални образователни потребности, 140 години Предучилищно образование в България: постижения и хоризонти. Юбилеен сборник, редактор/и:проф.дн Розалина Енгелс-Критидис, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:246-254, ISBN:978-954-07-5471-0 2022
3 Анна Трошева-Асенова, Снежина Михайлова, Ролята на творческите дейности и материали в работата с деца с двигателни нарушения, Образование и изкуства: традиции и перспективи, редактор/и:Замфиров, М., Димитрова, Л. и кол., издателство:УИ "Св. Кл.Охридски", 2021, стр.:517-528, ISSN (online):2738-8999, PhD 2021
4 Анна Константинова Трошева-Асенова, Специфични потребности на учениците с хронични заболявания в приобщаващото училище, Образование и изкуства: Традиции и перспективи, редактор/и:проф. М. Замфиров, издателство:УИ "Св.Климент Охридски", 2020, стр.:259-265, ISBN:978-954-07-5061-3, Ref 2020
5 Анна Константинова Трошева-Асенова, Специфични потребности на учениците с хронични заболявания в приобщаващото училище, Образование и изкуства: традиции и перспективи, редактор/и:Замфиров, М., Бакрачева, М. и кол., издателство:УИ "Св. Кл.Охридски", 2020, стр.:259-264, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
6 Анна Трошева-Асенова, Визуалната комуникация - решаващ фактор за успешно приобщаващо образование, Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще, редактор/и:доц. д-р Калина Йочева, издателство:Фабер, 2018, стр.:251-260, ISBN:978-619-00-0712-8 2018
7 Анна Трошева, Подобряване качеството на играта при деца с увреден слух, Сборник резюмета от XIV Международна научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух "Ти чуваш", 2018, стр.:3-0 2018
8 Анна Трошева-Асенова, Ролята на родителя в играта на детето и отражение на слуховото увреждане върху изпълнението й, Научни и практически аспекти на приобщаващото образование, 2018, стр.:112-120, Ref 2018
9 Неда Балканска, Анна Трошева, Адекватните родителски нагласи - предпоставка за успешна слухово-речева рехабилитация при деца след кохлеарна имплантация, Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука, редактор/и:Сийка Чавдарова-Костова, Яна Рашева-Мерджанова, Румяна Пейчева-Форсайт, Бончо Господинов, издателство:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2015, стр.:681-689, ISBN:978-954-07-3937-3 2015
10 Анна Трошева-Асенова, Капацитет и приложение на визуалния вход за компенсация на нарушения слух при децата, Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", том XIX, редактор/и:доц.д-р Ганка Янкова, издателство:Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2015, стр.:23-29, ISSN (print):1314-6769, Ref 2015
11 Анна Трошева, Създаване на подкрепяща среда за детето с увреден слух в масовата детска градина, Презентации от Международната конференция "Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини", 2015 2015
12 Анна Трошева-Асенова, Условия за благоприятна акустична среда за чуващите деца и децата със слухови нарушения в образователната среда, Класика и иновации в предучилищната педагогическа практика, издателство:"Виктори - ПР", 2015, стр.:359-364, ISBN: 978-619-7014-17-4 2015
13 Трошева-Асенова, А., Жестова комуникация и кохлеарна имплантация, Годишник на Шуменския Университет "Епископ К. Преславски"том XVII D, редактор/и:доц.д-р Евгения Иванова, издателство:Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2013, стр.:38-43, ISBN:1314-6769, Ref 2013
14 Трошева-Асенова, А., Приложение на сензорната стая в работата с деца с увреден слух, Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Том 17 D, редактор/и:доц. д-р Евгения Иванова, издателство:Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2013, стр.:32-38, ISBN:1314-6769, Ref 2013
15 Трошева, А., Подготовка на педагози за работа с деца с увреден слух в предучилищна възраст, Сборник доклади от международна научна конференция "30 години предучилищно образование в България", 2012, стр.:266-269, ISBN:978-954-524-842-9 , Ref 2012
16 Неда Балканска, Анна Трошева, Отношение на родители и специалисти към алтернативните средства за комуникация и терапия при деца с увреден слух и чуващи деца , Ранно детско развитие, редактор/и:проф. д-р Толя Стоицова, проф. д-р Юлияна Стоянова и др., издателство:СпийдНет Бг, 2011, стр.:160-174, ISBN:978-954-91923-8-4 2011
17 Трошева, А., Ресурси на родителския кооператив като алтернативна грижа за деца със специални образователни потребности, 100 години от рождението на проф. дпн Дечо Денев. 25 години Факултет по начална и предучилищна педагогика, редактор/и:проф.д-р Златко Добрев, 2010, стр.:226-231 2010
18 Моника Богданова, Балканска, Н., Трошева, А., Социална работа с лица с увреден слух. Обучение на социални работници по жестомимична реч, Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник, 2009, стр.:251-267, ISBN: 978-954-07-2859-9 2009
19 Моника Борисова-Богданова, Неда Балканска, Анна Трошева-Асенова, Социална работа с лица с увреден слух. Обучение на социални работници по жестомимична реч., Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник, редактор/и:доц. д-р Л. Стракова, гл. ас. д-р Р. Симеонова, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2009, стр.:237-251, ISBN:978-954-07-2859-9 2009
20 Анна Трошева-Асенова, Диагностика и образователно планиране на развитието на графичните умения за писане при ученици с детска церебрална парализа, Особености на интегрираното обучение, редактор/и:Емилия Евгениева, 2008, стр.:123-139, ISBN: 978-954-316-041-9 , Ref 2008
21 Трошева-Асенова, А., Методически насоки и технически средства в обучението по писане на деца с церебрална парализа, Особености на интегрираното обучение, редактор/и:Е. Евгениева, 2008, стр.:202-211, ISBN: 978-954-316-041-9 2008
22 Балканска, Н., Трошева, А., Социална работа и комуникация с лица с увреден слух. Обучение на социални работници по жестова реч, Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник, 2008 2008
23 Трошева-Асенова, А., Терминологични особености на нарушенията в писмената реч при деца със специални образователни потребности, Съвременни тенденции в специално-педагогическата и логопедична терминология, 2008, стр.:115-119 2008
24 Трошева-Асенова, А., Специфика на овладяване на писмения език от децата с увреден слух, Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика, 2007, стр.:845-848, ISBN:978-954-8846-02-8 2007
Студия в научно списание
1 Неда Балканска, Анна Трошева-Асенова, Методика за оценка на способността за четене с разбиране при ученици с увреден слух, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" Факултет по начална и предучилищна педагогика, том:107, 2016, стр.:149-165, ISSN (print):0861-8216 2016
2 Анна Трошева-Асенова, Умението за четене с разбиране и подходи за подобряването му при деца с увреден слух, Годишник на СУ"Св.Кл.Охридски" ФНПП, том:106, 2015, стр.:109-129, ISSN (print):0861-8216 2015
Студия в сборник (на конференция и др.)
Mira Tzvetkova-Arsova, Anna Trosheva - Asenova, Parents’ perspectives on the play of children with sensory disabilities: a comparative study, Perspectives and research on children with disabilities and play. Collected papers., editor/s:editor/s:Daniela Bulgarelli, Publisher:De Gruyter, 2020, pages:146-166, ISBN:978-83-956696-2-0, doi: https://doi.org/10.1515/9788395669613, Ref 2020
Съставителска дейност
1 Златко Добрев, Катерина Караджова, Мира Цветкова, Неда Балканска, Емилия Евгениева, Анна Трошева, Милен Замфиров, Пенка Шапкова- Танева, СБорник Юбилейна Научна Конференция-100 години от рождението на проф.дпн Дечо Денев и 25 години факултет по начална и предучилищна педагогика, ISBN:978-954-549-094-1, ИК"ФЕНОМЕН", София 2010
2 Златко Добрев, Катерина Караджова, Мира Цветкова - Арсова, Емилия Евгениева, Неда Балканска, Анна Трошева, Милен Замфиров, Пенка Шапкова - Танева, Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф. дпн Дечо Денев. 25 години Факултен по начална и предучилищна педагогика, ISBN:978-954-549-094-І, Феномен, София, Рецензирано 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Нагласи и готовност на детските учители за приобщаване на деца със специални образователни потребности 2022
2 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Адаптиране на дидактични материали и играчки за деца с двигателни затруднения 2022
3 Присъствие, Анна Асенова, . 2022
4 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Ролята на учителя за успешно приобщаване на децата със СОП 2022
5 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Ролята на творческите дейности и материали в работата с деца с двигателни нарушения 2021
6 Присъствие, Анна Трошева-Асенова, Допълваща и алтернативна комуникация 2020
7 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИГРОВАТА СРЕДА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕЙСТВОТО 2020
8 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Специфични потребности на учениците с хронични заболявания в приобщаващото училище 2020
9 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ИГРАТА НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 2020
10 Присъствие, Анна Трошева-Асенова, "Допълваща и алтернативна комуникация" 2019
11 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Подобряване качеството на играта при децата с увреден слух 2018
12 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Ролята на играта в живота на детето със специални образователни потребности 2018
13 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Роля на родителя в играта на децата и отражение на слуховото увреждане върху изпълнението й 2018
14 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Визуалната комуникация - решаващ фактор за успешно приобщаващо образование 2018
15 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Символната игра при децата с увреден слух 2017
16 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Капацитет и приложение на визуалния вход за компенсация на нарушения слух при децата 2015
17 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Условия за благоприятна акустична среда за чуващите деца и децата със слухови нарушения в образователната среда 2015
18 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Условия за благоприятна акустична среда за чуващите деца и децата със слухови нарушения в образователната среда 2015
19 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Зависимост на интеграцията на децата с увреден слух от наличието на специализирани доучилищни заведения 2015
20 Секционен доклад, Неда Балканска, Анна Трошева-Асенова, Съвременни тенденции и практики в приобщаващото образование на децата с увреден слух 2015
21 Секционен доклад, Анна Трошева, Създаване на подкрепяща среда за детето с увреден слух в масовата детска градина 2015
22 Секционен доклад, Неда Балканска, Анна Трошева, Адекватните родителски нагласи - предпоставка за успешна слухово-речева рехабилитация при деца след кохлеарна имплантация 2014
23 Секционен доклад, Неда Балканска, Анна Трошева-Асенова, Адекватните родителски нагласи - предпоставка за успешна слухово-речева рехабилитация при деца след кохлеарна имплантация 2014
24 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Приложение и функция на зрителните възприятия в обучението и рехабилитацията на децата с увреден слух 2014
25 Секционен доклад, Анна Трошева, Приложение и функция на зрителните възприятия в обучението и рехабилитацията на децата с увреден слух 2014
26 Секционен доклад, Неда Балканска, Анна Трошева, Равнище на способността за четене с разбиране при ученици със слухови нарушения 2013
27 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Приложение на сензорната стая в работата с деца с увреден слух 2013
28 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Жестова комуникация и кохлеарна имплантация 2012
29 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Подготовка на педагози за работа с деца с увреден слух в предучилищна възраст 2012
30 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Жестова комуникация и кохлеарна имплантация 2011
31 Секционен доклад, Анна Трошева, Неда Балканска, Моника Борисова , Социална работа и комуникация с лица с увреден слух. Обучение на социални работници по жестомимична реч. 2008
32 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Двигателно развитие и възпитание на деца с увреден слух 2008
33 Секционен доклад, A. Trosheva-Asenova, Graphical and motor skills on writing of with cerebral palsy in secondary 2003
34 Секционен доклад, Анна Трошева-Асенова, Специфика на обучението по писане при ученици с детска церебрална парализа 2002
Участие в редколегия
1 Анна Трошева-Асенова, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ Четвърта научно-практическа конференция с международно участие, Участие в редколегия 2023
2 Анна Трошева-Асенова, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ Четвърта научно-практическа конференция с международно участие, Участие в редколегия 2023
3 Анна Трошева-Асенова, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА:ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Четвърта научно-практическа конференция с международно участие, Участие в редколегия 2022
4 Анна Трошева-Асенова, Сп." Специална педагогика и Логопедия",т.6, Участие в редколегия 2022