Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Емил Георгиев

Author ID (SCOPUS):57190874496
Дисертация д-р
Емил Георгиев, Усвояване или опитомяване: Институционалният трансфер на международни управленски стандарти в българския бизнес, 2007-2012г. (Върху примера на сертифицирането съгласно бизнес стандарта за управление на качеството ISO 9001) , СУ "Св. Климент Охрифски", Ръководител:проф. д.с.н. Таня Чавдарова 2018
Монография
Емил Георгиев, Опитомяване на стандартизацията: от управление на качеството към качествено управление, ISBN:978-619-00-1184-2, Фабер 2020
Научен проект
1 Емил Георгиев, Управление на аспектите на околната среда с международен стандарт ISO 14001:2015 – ефективност или опитомяване? (Емпирично изследване в български стопански организации 2015-2020 г.), Ръководител, 2020
2 Емил Георгиев, Мотиви, ефекти и механизми за внедряване и сертификация съгласно ISO 14001 (Емпирично изследване в български стопански организации 2010-2020 г.) , Ръководител, 2019
Научно ръководство
1 Емил Георгиев, “Водещ подход при търсене на работа: социални мрежи или Big Data масиви и алгоритми“ , дипломна работа:Александър Попов 2021
2 Емил Георгиев, “Изследване на предприемачески практики в български фирми, извършващи консултантски услуги в сферата на управлението на проекти“ , дипломна работа:Дария Бояджиева 2017
Статия в научно списание
1 Emil Georgiev, Svetoslav Georgiev, Decoupling of a management standard: how decision-makers reinterpret, renegotiate, and modify the adoption of ISO 9001, Benchmarking: An International Journal, 2023, pages:1-24, ISSN (online):1463-5771, doi:https://doi.org/10.1108/BIJ-06-2022-0355, Ref, Web of Science, IF (7.98 - 2023), Web of Science Quartile: Q1 (2023), SCOPUS, SJR (1.185 - 2023), SCOPUS Quartile: Q1 (2023) 2023
2 Emil Georgiev, Beyond the Decoupling: How the Bulgarian decision makers domesticated the ISO 9001 management standard, Academia Letters, 2022, pages:1-7, ISSN (online):2771-9359, doi:https://doi.org/10.20935/AL4967 2022
3 Емил Георгиев, "Австрийска" субективистка рефлексия върху трудовата теория за стойността и експлоатацията на Карл Маркс, LiterNet, том:10, брой:251, 2020, ISSN (online):1312-2282 2020
4 Емил Георгиев, Опитомяване на стандартизацията: неформални мениджърски практики при внедряване и сертификация на СУК съгласно ISO 9001 в български стопански организации (Емпирично изследване в периода 2010 – 2016 г.), Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Книга Социология, том:108, 2020, стр.:9-34, ISSN (online):0205-19-07 2020
5 Емил Георгиев, Неоинституционални перспективи за анализ на мотиви и механизми за сертификация съгласно стандарт за управление ISO 14001, Литературен клуб, брой:241, 2019, ISSN (online):1313-4124, Ref, др.(Google Scholar) 2019
6 Emil Georgiev, Svetoslav Georgiev, Evolution of top management’s understanding of product quality in Eastern Europe since the end of communism: The case of Bulgaria, The TQM Journal, 2017, Ref, Web of Science 2017
7 Emil Georgiev, Svetoslav Georgiev, Motivational factors for the adoption of ISO 9001 standards in Eastern Europe: the case of Bulgaria, Journal of Industrial Engineering and Management, 2015, Ref, Web of Science 2015
8 Емил Георгиев, Управление на качеството в организационно-икономически контекст: техно-икономически vs. социален подход, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Книга Социология, том:105, 2015, Ref, др.(Google Scholar) 2015
9 Емил Георгиев, Социална конструираност на „качеството”: социологическа рефлексия върху традиционните техно-икономически подходи, „Литературен клуб“, брой:194, 2014 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Emil Georgiev, DOMESTICATION OF STANDARTIZATION: INFORMAL MANAGEMENT PRACTICES DURING IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF QMS ACCORDING TO ISO 9001 IN BULGARIAN BUISINESS ORGANIZATIONS (EMPIRICAL STUDY 2015 - 2021) , Economic and Social Development (Book of Proceedings), editor/s:Mustapha Machrafi, Dean Uckar, Toni Susak, 2022, pages:41-52, ISSN (online):1849-7535, др.(ProQuest) 2022
2 Джонев, С., Неделчева, В., Паскалев, Д, Генкова, С., Ашикова, В., Станев, Д., Емил Георгиев, Костова, В., Христова, П, Цветкова, Л. и Велкова, С., Съвременни комуникации и новите протестни множества (Етнографско включено наблюдение), Сборник с научни доклади от VII-я Национален конгрес по психология, 2014, стр.:663-772, ISBN:978-954-91472-9-2 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, K. Jaakson, S. Georgiev, L. Lembinen, E. Georgiev, M. F. Peterson, Managerial Decision Comprehensiveness during the COVID-19 Jolt: Environmental Hostility/ Munificence and Manager Ownership Status 2023
2 Секционен доклад, Емил Георгиев, УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОРГАНИЗАЦИОННО-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТЕКСТ: ТЕХНО-ИКОНОМИЧЕСКИ VS. СОЦИАЛЕН ПОДХОД 2014
Участие в редколегия
Емил Георгиев, LiterNet (Списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания), ISSN 1312-2282, Участие в редколегия 2022