Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Николай Денков

Author ID (SCOPUS):7004047885

Researcher ID (Web of Science):A-2065-2008

ORCID ID:0000-0003-1118-7635
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Denkov, Nikolai, Rotator phases in hexadecane emulsion drops revealed by X-ray synchrotron techniques, 2021
2 Denkov, Nikolai, Spontaneous particle desorption and "Gorgon'' drop formation from particle-armored oil drops upon cooling (vol 16, pg 2480, 2020), 2021
3 Denkov, Nikolai, Food grade nanoemulsions preparation by rotor-stator homogenization, 2019
4 Denkov, Nikolai, Spontaneous particle desorption and "Gorgon" drop formation from particle-armored oil drops upon cooling, 2019
5 Denkov, Nikolai, A Theory of Shape-Shifting Droplets, 2016
6 N. D. Denkov, Ivan B. Ivanov: Remarkable figure in colloid science, 2006
Книга
N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, R. Hoehler, S. Cohen-Addad, Foam Rheology, in: Foam Engineering: Fundamentals and Applications , John Wiley & Sons, Chichester, UK, Рецензирано, International 2012
Научен проект
1 Николай Денков, "Master silicone component in foams", „Намиране на подходящи ПАВ за стабилизация на гипсови пени“, Член, Saint-Gobain Recherche, France 2021
2 Николай Денков, "Master silicone component in foams", „Намиране на подходящи ПАВ за стабилизация на гипсови пени“, Член, Saint-Gobain Recherche 2021
3 Николай Денков, "Междуфазови и емулгиращи свойства на аквафабата" "Interfacial and emulsifying properties of aquafaba", Член, Unilever, Холандия 2021
4 Николай Денков, "Нова нано-базирана мулти-епитопна ваксина за превенция от инфекция със SARS-CoV-2", Ръководител, МОН 2021
5 Николай Денков, "Природни антипени на маслена основа" "Natural Oil-Based Antifoams", Член, Wacker, Германия 2021
6 Николай Денков, "Разработване на "съвършеното" блокче сапун" "Elaboration on the Perfect Soap Bar", Член, Unilever, САЩ 2021
7 Николай Денков, “Interaction between calcium ions and anionic surfactants” “Взаимодействие между калциеви йони и анионни сърфактанти“, Член, BASF, Германия 2021
8 Николай Денков, „Роля на емулгаторите, протеините и маслената фаза при формирането на сладоледени емулсии“Formulation chassis for ice cream mix emulsions (vegetable/dairy proteins, natural emulsifiers, healthy oils), Член, Unilever, Англия 2021
9 Николай Денков, Development of Measurement protocols for characterisation of Hair Conditioner mesoscale structures. Разработване на процедури за охарактеризиране на междинни по размер структури на шампоани за коса, Член, Unilever, Англия 2021
10 Николай Денков, Improving the lather properties of biocidal cleansers. Подобряване пенните свойства на биоцидни препарати., Ръководител, Unilever, САЩ 2021
11 Николай Денков, Изясняване ролята на разтворителите в началните формулировки върху почистващите свойства на разредените системи Build mechanistic understanding of the role of solvent in cleaning with pre-diluted and diluted systems., Член, Unilever, Индия 2021
12 Николай Денков, Микроструктура на смеси "сърфактант-електролит-вода" Microstructure: Surfactant-Electrolyte-Water Systems, Член, Unilever, Индия 2021
13 Николай Денков, Несферични фини сладоледени частици Non-spherical ice cream particulates, Член, Unilever, Англия 2021
14 Николай Денков, Разкриване на механизма и подготовка на смеси с подходящи агрегационни свойства и реологичен профил посредством избор на подходящи разтворители и други добавки Build mechanistic understanding to engineer surfactant aggregation microstructure & rheology profile through selection of solvent and other additives., Член, Unilever, Индия 2021
15 Николай Денков, "Емулгиращи свойства на полимери", Emulsifier properties of NISSO HPC polymers, Ръководител, Nippon Soda 2020
16 Николай Денков, "Механистично тълкуване на захващането на въздух в състави на Lubrizol", "Mechanistic Understanding of the air entrapment in Lubrizol formulations", Ръководител, LUBRIZOL, САЩ 2020
17 Николай Денков, „Oмокряне - уравнение на състоянието и динамика“, "Wetting - equation of state (EQS) and dynamics", Член, BASF, Германия 2020
18 Николай Денков, „Образуване и нарастване на мехурчета в дисперсии на повърхностно-активни вещества и полиоли и антипенителен ефект на силиконови масла“ , “Bubble formation and grow in polyol/surfactant dispersions and anti-foam effect of silicone oil”, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция 2020
19 Николай Денков, „Разкриване на механизма и на ролята на сърфактантите и на електролитите при разтваряне на прахове за пране“, "Mechanistic understanding of role of surfactant, electrolyte concentration on detergent powder dissolution, Ръководител, Unilever, Индия 2020
20 Николай Денков, „Разработване на бързоотмиващи се шампоани с цел икономия на вода“, Член, Unilever, Англия 2020
21 Николай Денков, „Стабилизация на циментови пени“, Air stabilization in mortars during pumping, Член, Saint-Gobain Weber, Франция 2020
22 Николай Денков, „Установяване на механизма на зародишообразуване и нарастване на мехурчета в полиолна среда, съдържаща порообразователен агент“ "Mechanistic understanding of the bubble nucleation and growth in polyol media containing blowing agent", Член, Saint-Gobain Recherche, Франция 2020
23 Николай Денков, „Физико-химични изследвания на пенообразуващи повърхностноактивни вещества при трудни условия“, Physico-chemical investigations on foaming surfactants for harsh conditions, Ръководител, BASF, Германия 2020
24 Николай Денков, Механизми на антипенително действие в комплексни флуиди, Ръководител, ALTANA AG, Германия 2020
25 Николай Денков, Изследване на механизма надействие на препарати за съдомиялна машина, Ръководител, Unilever, Англия 2019
26 Николай Денков, Изследване на спонтанно деформиращи се емулсионни капки и на реологичните свойства на ротаторни фази, Ръководител, COST 2019
27 Николай Денков, Механизъм, активност и стабилност на силиконови антипенители в течни перилни формулировки, Член, Wacker Chemie, Германия 2019
28 Николай Денков, Получаване на нано емулсии чрез самоемулгиране при охлаждане, Член, Европейска комисия 2019
29 Николай Денков, Силикатните пени катo изолационни материали, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция 2019
30 Николай Денков, Силиконови сърфактанти и антипенителен ефект на силиконови масла, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция 2019
31 Николай Денков, Bottom-up Energy Efficient Emulsification and Structured Materials, Член, Европейска комисия 2018
32 Николай Денков, Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот, Ръководител, АУ - Пловдив 2018
33 Николай Денков, Определяне на подходящи ПАВ за стабилизация на пени при разбъркване и подлагане на високо налягане, Ръководител, Saint-Gobain Recherche, Франция 2018
34 Николай Денков, Параметри контролиращи активноста на антипенителите при производството на хартия, Член, Wacker ChemieAG, Германия 2018
35 Николай Денков, Приложения за дифузиофореза, Ръководител, Unilever, Холандия 2018
36 Николай Денков, Разработване на модел за предсказване на резултатите от емулгиране при използване на различни оборудвания, Член, Unilever, Холандия 2018
37 Николай Денков, Физико-химично изследване на сърфактантни системи, съдържащи алкилполиглюкозиди, Ръководител, BASF SE, Германия 2018
38 Николай Денков, Антипенители за протеинови буфери, Ръководител, BIOKIT R&D Испания 2017
39 Николай Денков, Изследване на косърфактанти за подобряване пенливостта на формулировки на шампоани, Член, Unilever, Англия 2017
40 Николай Денков, Изследване на силиконови сърфактанти, Член, Wacker Chemie AG, Германия 2017
41 Николай Денков, Образуване на молекулни структури от стевиолгликозиди, Ръководител, Productora Alysa SPA, Чили 2017
42 Николай Денков, Оптимизация на ПАВ за получаване на пени, стабилизирани с частици, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция 2017
43 Николай Денков, Приготвяне порьозни материали от силикатни пени с предварително зададени характеристики, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3253 2017
44 Николай Денков, Прозрачни емулсии, Ръководител, Pepsi Co, САЩ 2017
45 Николай Денков, Прозрачни емулсии, Ръководител, Pepsi CO 2017
46 Николай Денков, Разкриване механизма на стабилизация на газови мехурчета при високи температури, Член, Unilever, Англия 2017
47 Николай Денков, Силиконови антипенители за течни почистващи формулировки, Член, Wacker Chemie AG, Германия 2017
48 Николай Денков, Дизайн на пени, Ръководител, Unilever, Англия 2016
49 Николай Денков, Ефективно емулгиране, Ръководител, Pepsi Co, USA 2016
50 Николай Денков, Основни процеси при отделяне на твърдо-течни замърсявания при ниски температури и ниски концентрации на ПАВ, Член, Unilever, Англия 2016
51 Николай Денков, Подобряване на пенливостта и стабилността на пени при ниски концентрации на ПАВ и присъствие на смесени замърсявания, Член, Unilever, Англия 2016
52 Николай Денков, Разработване на теоретични модели за предсказване свойствата на пени , Ръководител, Unilever, Холандия 2016
53 Николай Денков, Стабилност на пени при ниски концентрации на частици, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция 2016
54 Николай Денков, Тестване свойствата на серия от антипенители, Член, 2016
55 Николай Денков, Физико-химично характеризиране на сапонини, Член, Unilever, Англия 2016
56 Николай Денков, Кинетика на отделяне на смесени твърдо-течни замърсявания при ниска температура и ниски концентрации на ПАВ, Член, Unilever, Номер на договора:3125 2015
57 Николай Денков, Поведение на капки в дисперсии при фазов преход, Член, ERC 2015
58 Николай Денков, Подобряване стабилността на пяната в присъствие на маслени замърсявания , Ръководител, Unilever, Номер на договора:3134 2015
59 Николай Денков, Агрегиране на ПАВ в разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3121 2014
60 Николай Денков, Кинетика на отделяне на смесени твърдо-течни замърсявания при ниска температура и ниски концентрации на ПАВ, Член, , Номер на договора:3125 2014
61 Николай Денков, Контрол на формата на частици в дисперсии на материали с фазов преход, Ръководител, Университет в Кеймбридж, Англия, Номер на договора:3095 2014
62 Николай Денков, Нови методи за получаване на неорганични пени, Ръководител, Saint Gobain Research, Номер на договора:3108 2014
63 Николай Денков, Разбиране на механизмите за получаване на наноструктурирани материали от емулсии, Член, BASF, Номер на договора:3097 2014
64 Николай Денков, Свойства на растителни и млечни протеини като природни пеностабилизатори и емулгатори, Член, Unilever, Англия., Номер на договора:3112 2014
65 Николай Денков, Стабилизация и разрушаване на мокри микропени , Ръководител, DOW Corning, Номер на договора:3109 2014
66 Николай Денков, Физикохимичен контрол на повърхностни свойства и на пените от разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати , Ръководител, Unilever, Номер на договора:3120 2014
67 Николай Денков, Антипенително действие на калциеви карбоксилати в присъствие на неполярни течности , Ръководител, Unilever, Англия, Номер на договора:3088 2013
68 Николай Денков, Ефективно емулгиране, Ръководител, Unilever, Холандия, Номер на договора:3081 2013
69 Николай Денков, Механизми на пенообразуване при ниски концентрации на сърфактанти, Ръководител, Unilever, Великобритания, Номер на договора:3070 2013
70 Николай Денков, Моделиране на адсорбцията върху твърди повърхности, Ръководител, Unilever, Великобритания, Номер на договора:3048 2013
71 Николай Денков, Оптимално междуфазово напрежение в присъствие на калциеви и магнезиеви йони, Ръководител, Unilever, Великобритания, Номер на договора:3052 2013
72 Николай Денков, Сапонините като пеностабилизатори, емулгатори и модификатори, Ръководител, Unilever, Холандия, Номер на договора:3091 2013
73 Николай Денков, Физични, биологични и химични аспекти на почистващото действие, Член, Unilever, Великобритания, Номер на договора:3071 2013
74 Николай Денков, Природни растителни емулгатори: Охарактеризиране, физико-химични и технологични свойства, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3051 2012
75 Николай Денков, Разпространение на резултати (COST акция MP1106, Ръководител, COST, Номер на договора:3038 2012
76 Николай Денков, Спонсорски договор за емулгиране, Ръководител, Unilever, Холандия, Номер на договора:3049 2012
77 Николай Денков, Физико-химичен контрол на пени и на отлагане на частици, Ръководител, Unilever, САЩ, Номер на договора:3042 2012
78 Николай Денков, Задълбочаване на знанията за адсорбцията на ПАВ върху повърности, Член, Unilever, Великобритания, Номер на договора:1991 2011
79 Николай Денков, Механизъм за премахване на замърсявания от твърди повърхности, Ръководител, Unilever, Великобритания, Номер на договора:1990 2011
80 Николай Денков, Физикохимични методи за манипулиране на ензими в комплексни среди, Ръководител, Unilever, Великобритания, Номер на договора:1989 2011
81 Николай Денков, Минерални пени, Ръководител, Франция, Номер на договора:1946 2010
82 Николай Денков, Електрокапилярни взаимодействия и подреждане на наночастици върху течни повърхности във връзка с тяхното приложение за създаването на нови наноструктурни материали, Член, МОМН, Номер на договора:2595 2009
83 Николай Денков, Ензимни процеси в присъствие на (био)сърфактанти, Ръководител, , Номер на договора:1915 2009
84 Николай Денков, Разработване на нови прибори и провеждане на измервания и консултации при изследвания на междуфазови граници, Член, Kruess, Германия, Номер на договора:1938 2009
85 Николай Денков, Стабилизиране на мехурчета със сапонини и други природни сърфактанти, Ръководител, Unilever, Холандия, Номер на договора:1914 2009
86 Николай Денков, Съвременна физикохимична хидродинамика на ПАВ: охарактеризиране, реология и моделиране на пени, при ниски концентрации на ПАВ и в присъствие на кристалити, Ръководител, Unilever, САЩ, Номер на договора:1933 2009
87 Николай Денков, Динамика и реологични свойства на пени, Ръководител, „Рила” МОН, Номер на договора:2537 2008
88 Николай Денков, Идентифициране, пречистване и охарактеризиране на нови природни емулгатори, Ръководител, Unilever, Холандия, Номер на договора:1899 2008
89 Николай Денков, Механизъм на действие и изтощаване на силиконови антипенители, Ръководител, DOW, Белгия, Номер на договора:1877 2008
90 Николай Денков, Нови подходи за контролиране на липазна активност в храносмилателния тракт, Ръководител, Unilever, Холандия, Номер на договора:1880 2008
91 Николай Денков, Хранителни пени (пяна на бира), Ръководител, Heineken, Холандия, Номер на договора:1810 2008
92 Николай Денков, Ензимна активност на муждуфазови граници в присъствие на ПАВ, Ръководител, Unilever, Великобритания, Номер на договора:1772 2005
93 Николай Денков, Ензимна активност на муждуфазови граници в присъствие на ПАВ, Ръководител, Unilever, Англия, Номер на договора:1772 2005
Научно ръководство
1 проф. д-р Славка Стоянова Чолакова; проф. дхн Николай Денков Денков, Коалесценция на водни капки в маслена среда: фактори за контрол и приложение за получаване на нано-структурирани материали, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ дисертация д-р:Надя Илиева Политова-Бринкова 2018
2 Николай Денков, Контрол върху формата и размера на многокомпонентни капки, претърпяващи фазов преход, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ дипломна работа:Диана Пейчова Чолакова 2018
3 проф. д-р Славка Чолакова, проф. дхн Николай Денков, Основни фактори, влияещи върху размера и полидисперсността на капките в емулсии, получени с ротор-статор хомогенизатор, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ дипломна работа:Бистра Димитрова Терзиева 2017
4 Николай Денков, Контрол върху формата на капки, претърпяващи фазов преход, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ дипломна работа:Диана Пейчова Чолакова 2016
5 Николай Денков, Механична здравина на порьозни материали получени от суспензии на карбонатни частици и сърфактанти, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ дипломна работа:Петър Красимиров Косев 2016
6 Славка Чолакова и Николай Денков, Влияние на повърхностно-активните вещества и на калциeвите йони върху енергиите на междуфазови граници вода-въздух, вода-масло и твърда подложка-вода, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Дилек Газолу 2014
7 Славка Чолакова и Николай Денков, Ефект на типа сърфактант върху солюбилизацията на фенофибрат в присъствие и отсъствие на жлъчни киселини, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Невсе Молла 2014
8 Научни ръководители: Н. Денков и С. Чолакова, Ин-витро изследвания на ензимна липолоза на триглицериди в храносмилателния тракт, Софийски Университет, Факултет по химия и фармация дисертация д-р:Захари Пенков Винаров 2014
9 Славка Чолакова и Николай Денков, Натриевият кокоил глицинат като пеностабилизатор, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Жулиета Вълкова 2014
10 Славка Чолакова и Николай Денков, Образуване и стабилност на пени, получени от суспензии на карбонатни частици и повърхностно-активни вещества, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Моника Коваджиева 2014
11 Славка Чолакова и Николай Денков, Пенообразуване при ниски концентрации на повърхностно-активни вещества, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Мария Ченкова 2014
12 Николай Денков и Славка Чолакова, Получаване на порьозни материали от пени, стабилизирани със силикатни частици, Факултет по химия и фармация дисертация д-р:Иван Игоров Лесов 2014
13 Славка Чолакова и Николай Денков, Разделяне на полифеноли и сапонини в растителни екстракти, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Виктория Александрова 2014
14 Славка Чолакова и Николай Денков, Реологични свойства на сапонинови адсорбционни слоеве, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Невена Борисова 2014
15 Славка Чолакова и Николай Денков, Роля на повърхностните реологични свойства за изтъняването на тънки течни филми, образувани от сапонинови разтвори между различни хидрофобни фази, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Кристина Русанова 2014
16 Славка Чолакова и Николай Денков, Кинетика на коалесценция на капки при емулгиране в турбулентен поток, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Петя Валентинова Стоянова 2013
17 Николай Денков и Славка Чолакова, Образуване и стабилност на пени в присъствие на повърхностно-активни вещества и полимери, Факултет по химия и фармация, СУ дисертация д-р:Радка Енчева Петкова 2013
18 Славка Чолакова и Николай Денков, Оствалдово зреене в пени, стабилизирани със сапонини, Факултет по химия и фармация, СУ дипломна работа:Фатмегюл Мустан 2013
19 Славка Чолакова и Николай Денков, Синтез на наноструктурирани частици от ТiO2 чрез обемна преципитация и по двуемулсионен метод, Факултет по химия и фармация, СУ дипломна работа:Соня Русиянова Цибранска 2013
20 Славка Чолакова и Николай Денков, Влияние на мастни киселини върху пенливостта и повърхностните свойства на смесени разтвори на SLES и CAPB, Софийски Университет дипломна работа:Жулиета Попова 2012
21 Славка Чолакова и Николай Денков, Ин-витро изследване на ефекта на повърхностно-активни вещества върху триглицеридната липолиза в присъствие на жлъчни киселини, Софийски Университет дипломна работа:Борислава Дамянова 2012
22 Славка Чолакова и Николай Денков, Кинетика на коалесценция на капки по време на емулгиране, Софийски университет дипломна работа:Христо Калъчев 2012
23 Славка Чолакова и Николай Денков, Механизми на отделяне на маслени замърсявания от твърди подложки, Софийски Университет дипломна работа:Дилек Газолу 2012
24 Славка Чолакова и Николай Денков, Механизъм на инхибиране на панкреатичната липаза от повърхностно-активни емулгатори в отсъствие на жлъчни киселини, Софийски Университет дипломна работа:Яна Петкова 2012
25 Славка Чолакова и Николай Денков, Образуване и стабилност на пени, получени от суспензии на силикатни частици и амфотерен сърфактант, Софийски Университет дипломна работа:Моника Коваджиева 2012
26 Славка Чолакова и Николай Денков, Равновесна дебелина и скорост на изтъняване на тънки течни филми, стабилизирани със сапонини, Софийски Университет дипломна работа:Кристина Нешкова 2012
27 Славка Чолакова и Николай Денков, Реологични характеристики на адсорбционни сапонинови слоеве, изследвани с Лангмюирова вана, Софийски Университет дипломна работа:Невена Борисова 2012
28 Славка Чолакова и Николай Денков, Фактори, влияещи върху процесите при пенообразуване, Софийски Университет дипломна работа:Надя Политова 2012
29 Славка Чолакова и Николай Денков, Получаване на стабилни емулсии вода-в-масло в присъствие на стевия, Софийски университет дипломна работа:Рослава Петрова 2011
30 Славка Чолакова и Николай Денков, Влияние на полимерите върху реологичното поведение на пени, Софийски Университет дипломна работа:Надя Политова 2010
31 Славка Чолакова и Николай Денков, Механизми на блокиране на панкреатичната липаза, при условия моделиращи храносмилателния тракт, Софийски Университет дипломна работа:Сияна Алатова 2010
32 Славка Чолакова и Николай Денков, Механизми на отделяне на протеинови слоеве от твърди подложки в присъствие на ензими и повърхностно-активни вещества, Софийски университет дипломна работа:Лилия Иванова Петрова 2010
33 Славка Чолакова и Николай Денков, Разработване на процедури за определяне състава на реакционна смес при триглицеридна хидролиза от панкреатични ензими, Софийски университет дипломна работа:Борислава Дамянова 2010
34 Славка Чолакова и Николай Денков, Фактори определящи скоростта на Оствалдово зреене на мехурчета в пени, Софийски университет дипломна работа:Златина Митринова 2010
35 Николай Денков и Славка Чолакова, Разкъсване на капки в концентрирани емулсии, Софийски университет дипломна работа:Иван Лесов 2009
36 Николай Денков и Славка Чолакова, Роля на твърдите частици в състава на силиконови антипенители, Софийски Университет дипломна работа:Михаела Грозданова 2009
37 Николай Денков; Научен консултант: Славка Чолакова, Вискозно триене и разкъсване на флуидни частици в пени и концентрирани емулсии, Софийски Университет дисертация д-р:Константин Големанов 2008
38 Научни ръководители: П. Кралчевски и К. Данов; Научен консултант: Н. Денков, Динамични ефекти при солюбилизация и мембранна емулсификация, Софийски Университет дисертация д-р:Николай Христов Христов 2008
39 Николай Денков и Славка Чолакова, Фактори, влияещи върху изтощаването на бързи антипенители, Софийски Университет дипломна работа:Радостина Стефанова 2008
40 Николай Денков; Научен консултант: Славка Чолакова, Диспергиране на капки при емулгиране в турбулентен поток, Софийски Университет дисертация д-р:Нина Лъчезарова Ванкова 2007
41 Nikolai Denkov, Co-adviser Prof. C. Maldarelli, Antifoam Effect of Oils, City College of New York, New York; Unilever R&D, Edgewater дипломна работа:Prabhjyot Singh 2005
42 Николай Денков, Иван Иванов, Основни фактори влияещи върху процеса на емулгиране и стабилността на емулсии съдържащи протеини , Химически факултет, Софийски Университет дисертация д-р:Славка Стоянова Чолакова 2004
43 Научни ръководители: И. Б. Иванов и Н. Денков, Механизми на действие и изтощаване на бързи антипенители, Софийски Университет дисертация д-р:Кръстанка Георгиева Маринова 2002
44 Научен ръководител: И. Б. Иванов, Научен консултант: Н. Денков, Техника за захващане на микроскопични частици в течни филми: разработка и приложения, Софийски Университет дипломна работа:Асен Деянов Хаджийски 2002
45 Научен ръководител: И. Б. Иванов, Научни консултанти: Н.Денков, Т. Гърков, Измерване на повърхностни реологични свойства, включително с методи с пробна частица, Софийски Университет дисертация д-р:Йордан Тодоров Петков 2001
46 Николай Денков, Влияние на хидрофобността на силикатните частици върху ефективността на смесените силиконово-силикатни антипенители, Софийски Университет дипломна работа:Деница Ламбрева 2000
47 Николай Денков, Стабилност на пени в присъствие на антипенителни добавки, Софийски Университет дипломна работа:Христина Христова 2000
48 Николай Денков, Влияние на натриевия додецил диоксиетилен сулфат върху заряда на капки от соево масло и размера на мицелите от нейонно ПАВ, Софийски Университет дипломна работа:Силвер Сюлейман 1999
49 Николай Денков, Оптични свойства на тънки слоеве от диспергиран TiO2, Софийски Университет дипломна работа:Ергин Ахмед 1998
50 Николай Денков, Енергия на взаимодействие между микронни емулсионни капки, стабилизирани с протеини, Софийски Университет дипломна работа:Славка Стоянова Чолакова 1996
51 Научен ръководител: Петър Кралчевски; Научни консултанти: Николай Денков, Орлин Велев, Латерални капилярни сили между частици, закрепени на течна повърхност, дисертация д-р:Веселин Николаев Паунов 1996
Статия в научно списание
1 D. Cholakova, N. Denkov, Polymorphic Phase Transitions in Triglycerides and Their Mixtures Studied by SAXS/WAXS Techniques: In Bulk and in Emulsions, Adv. Colloid Interface Sci., vol:333, 2024, pages:103071-0, ISSN (print):00018686, doi:10.1016/j.cis.2023.103071, Ref, SCOPUS, SJR (2.656 - 2023) 2024
2 V. Georgiev, Z. Mitrinova, A. Gers-Barlag, G. Jaunky, N. Denkov, S. Tcholakova, Role of Hydrodynamic Conditions and Type of Foam Stabilizer for Antifoam Efficiency, Colloids Surf. A, 2024, ISSN (print):18734359, ISSN (online):09277757, doi:10.1016/j.colsurfa.2023.132838, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.79 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2024), International, PhD 2024
3 D. Cholakova, A. Biserova, S. Tcholakova, N. Denkov, Self-shaping of triglyceride and alkane drops: similarities and differences, Colloids and Surfaces A, 2024, pages:134037-0, Ref, Web of Science 2024
4 D. Cholakova, M. Pantov, S. Tcholakova, N. Denkov, Structure of Rotator Phases Formed in C13-C21 Alkanes and Their Mixtures: In Bulk and in Emulsion drops, Cryst. Growth Des., 2024, pages:362-377, ISSN (print):15287483, ISSN (online):15287505, doi:10.1021/acs.cgd.3c01088, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.649 - 2023), SCOPUS Quartile: Q2 (2024), MSc 2024
5 V. Georgiev, Z. Mitrinova, N. Genchev, A. Gers-Bar, G. Jaunky, N. Denkov, S. Tcholakova, Surface and Foam Properties of Polyvinyl Alcohol Solutions, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:681, 2024, pages:132828-0, ISSN (print):18734359, ISSN (online):09277757, doi:10.1016/j.colsurfa.2023.132828, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.79 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2024), International, PhD 2024
6 Stoyan Iliev, Sonya Tsibranska, Anela Ivanova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Computational assessment of hexadecane freezing by equilibrium atomistic molecular dynamics simulations., Journal of colloid and interface science, vol:638, 2023, pages:743-757, ISSN (online):1095-7103, doi:10.1016/j.jcis.2023.01.126 2023
7 Iliev, Stoyan, Tsibranska, Sonya, Kichev, Ilia, Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai, Ivanova, Anela, Computational Procedure for Analysis of Crystallites in Polycrystalline Solids of Quasilinear Molecules, MOLECULES, vol:28, issue:5, 2023, ISSN (online):1420-3049, doi:10.3390/molecules28052327, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.7 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2023) 2023
8 D. Glushkova, D. Cholakova, A. Biserova, S. Tcholakova, K. Tsvetkova, N. Denkov, Drop shape stability vs shape shifting: Role of surfactant adsorption layer, Colloids and Surfaces A, vol:656, 2023, pages:130374-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2022.130374, Ref, IF, IF (0.79 - 2022), Web of Science Quartile: Q2 (2023), MSc 2023
9 Denkov, N., Mileva, E., K. Danov, Tcholakova, S., Editorial overview: Memorial volume for Peter Kralschevsky, Current Opinion in Colloid & Interface Science, vol:63, issue:19, 2023, pages:101676-0, ISSN (print):13590294, ISSN (online):18790399, doi:10.1016/j.cocis.2023.101676, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.454 - 2023), SCOPUS Quartile: Q1 (2023) 2023
10 Denkov, N., Mileva, E., Danov, K., Tcholakova, S., Editorial overview: Memorial volume for Peter Kralschevsky, Current Opinion in Colloid & Interface Scienc, vol:63, 2023, pages:101676-0, ISSN (print):13590294, ISSN (online):18790399, doi:10.1016/j.cocis.2023.101676, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.454 - 2023), SCOPUS Quartile: Q1 (2023) 2023
11 D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, Polymorphic phase transitions in bulk triglyceride mixtures, Crystal Growth & Design, vol:23, issue:4, 2023, Ref 2023
12 M. Hristova, I. Lesov, L. Mihaylov, N. Denkov, S. Tcholakova, Role of particles size on the cohesive strength of non-sintered (green) ceramics, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2023, pages:130653-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.130653, Ref, Web of Science, IF (5.518 - 2021), Web of Science Quartile: Q2 (2021), SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), PhD 2023
13 D. Cholakova, D. Glushkova, M. Pantov, S. Tcholakova, N. Denkov, Triglyceride mixtures: Cold-bursting and double emulsion formation, Colloids Surf. A, vol:668, 2023, pages:131439-0, doi:doi: 10.1016/j.colsurfa.2023.131439, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.79 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2023), MSc 2023
14 Z. Mitrinova, M. Chenkova, N. Denkov, S. Tcholakova, Cosurfactants for Controlling The Surface Properties of Diluted Solutions: Interplay with Bulk Rheology of Concentrated Solutions , Colloids and Surfaces A, vol:648, 2022, pages:129221-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.129221, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
15 Z. Mitrinova, H. Alexandrov, N. Denkov, S. Tcholakova, Effect of Counter-ion on Rheological Properties of Mixed Surfactant Solutions, Colloids and Surfaces A, vol:643, 2022, pages:128746-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
16 I. Lesov, D. Glushkova, D. Cholakova, M.T. Georgiev, S. Tcholakova, S.K. Smoukov, N. Denkov, Flow Reactor for Preparation of Lipid Nanoparticles via Temperature Variations, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, vol:112, 2022, pages:37-45, doi:https://doi.org/10.1016/j.jiec.2022.03.043, Ref, Web of Science, IF (6.76 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (0.995 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International, MSc 2022
17 S. Alexander, A. Barron, N. Denkov, P. Grassia, S. Kiani, M. Sagisaka, M. Shojaei,, N. Shokri, Foam Generation and Stability: Role of the Surfactant Structure and Asphaltene Aggregates, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, vol:61, issue:1, 2022, pages:372-381, ISSN (print):0888-5885, ISSN (online):1520-5045, doi:10.1021/acs.iecr.1c03450, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.82 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International 2022
18 T. Arnaudova, Z. Mitrinova, N. Denkov, D. Growney, R. Brenda, S. Tcholakova, Foamability and Foam Stability of Oily Mixtures, Colloids Surf. A, vol:653, 2022, pages:129987-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2022.129987, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), International 2022
19 D. Cholakova, K. Tsvetkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Rheological Properties of Rotator and Crystalline Phases of Alkanes, Colloids Surf. A, vol:634, 2022, pages:127926-0, doi:10.1016/j.colsurfa.2021.127926, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), PhD 2022
20 D. Cholakova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, Self-emulsification in chemical and pharmaceutical technologies, Current Opinion in Colloid & Interface Sci. , vol:59, 2022, pages:101576-0, ISSN (print):1359-0294, doi:10.1016/j.cocis.2022.101576, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.27 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022) 2022
21 D. Cholakova, D. Glushkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Cold-Burst Method for Nanoparticle Formation with Natural Triglyceride Oils, Langmuir, vol:37, 2021, pages:7875-7889, doi:10.1021/acs.langmuir.0c02967, Ref, IF, IF (1.04 - 2020), Web of Science Quartile: Q1 (2021), MSc 2021
22 Haas, P.A., Goldstein, R.E., Cholakova, D.,, Denkov, N., Comment on "faceting and Flattening of Emulsion Droplets: A Mechanical Model", Physical Review Letters, vol:125, 2021, pages:259801-0, doi:10.1103/PhysRevLett.126.259801, Ref, Web of Science, International 2021
23 P. Haas, R. E. Goldstein, D. Cholakova, N. Denkov, S. K. Smoukov, Comment on “Faceting and Flattening of Emulsion Droplets: A Mechanical Model”, Physical Review Letters, vol:126, issue:25, 2021, Ref, International 2021
24 B. Petkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Foamability of Surfactant Solutions: Interplay Between Adsorption and Hydrodynamic Conditions, Colloids Surf. A , vol:626, 2021, pages:127009-0, doi:10.1016/j.colsurfa.2021.127009, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), PhD 2021
25 N. Denkov, K. Danov, S. Tcholakova, Obituary: Peter A. Kralchevsky, Advances in Colloid and Interface Science, 2021, doi:https://doi.org/10.1016/j.cis.2020.102348, Ref, Web of Science 2021
26 D. Cholakova, M. Lisicki, S. Smoukov, Tcholakova, Slavka, E. Lin, J. Chen, G. De Canio, E. Lauga, N. Denkov, Rechargeable self-assembled droplet microswimmers driven by surface phase transitions, NATURE PHYSICS, vol:17, issue:9, 2021, pages:1050-0, ISSN (print):1745-2473, ISSN (online):1745-2481, doi:10.1038/s41567-021-01291-3, Ref, IR , SCOPUS, SJR (7.57 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2021
27 Politova-Brinkova, N., Hristova, M., Georgiev, V, Tcholakova, S., Denkov, N., Grandl, M., Achenbach, F., Role of surfactant adsorption and surface properties for the efficiency of PDMS-silica antifoams, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol:610, 2021, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125747, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - ), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), International 2021
28 D. Cholakova, D. Glushkova, Z. Valkova, S. Tsibranska-Gyoreva, K. Tsvetkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Rotator phases in hexadecane emulsion drops revealed by X-ray synchrotron techniques, Journal of Colloid and Interface Science, vol:604, 2021 2021
29 Cholakova, Diana, Glushkova, Desislava, Valkova, Zhulieta, Tsibranska-Gyoreva, Sonya, Tsvetkova, Krastina, Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai, Rotator phases in hexadecane emulsion drops revealed by X-ray synchrotron techniques, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:604, 2021, pages:260-271, ISSN (print):0021-9797, ISSN (online):1095-7103, doi:10.1016/j.jcis.2021.06.122 2021
30 S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Structure and undulations of escin adsorption layer at water surface studied by molecular dynamics, Molecules, vol:26, 2021, pages:6856-6872, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2021) 2021
31 B. Petkova, S. Tcholakova, M. Chenkova, K. Golemanov, N. Denkov, D. Thorley, S. Stoyanov, Foamability of Aqueous Solutions: Role of Surfactant Type and Concentration, Adv. Colloid Interface Sci., vol:276, 2020, pages:102084-0, doi:10.1016/j.cis.2019.102084, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.27 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
32 D. Gazolu-Rusanova, I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov, B. Ahtchi, Food Grade Nanoemulsions Preparation by Rotor-Stator Homogenization, Food Hydrocolloids, vol:102, 2020, pages:105579-0, doi:10.1016/j.foodhyd.2019.105579 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.055 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
33 D. Cholakova, D. Glushkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Nanopore and Nanoparticle Formation With Lipids Undergoing Polymorphic Phase Transitions, ASC Nano, vol:14, 2020, pages:8594-8604, doi:doi: 10.1021/acsnano.0c02946, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (6.13 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2020) 2020
34 S. Tsibranska, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, L. Arnaudov, E. Pelan, S. Stoyanov, Origin of the extremely high elasticity of bulk emulsions, stabilized by Yucca Schidigera saponins, Food Chem., vol:316, 2020, pages:126365-0, doi:10.1016/j.foodchem.2020.126365, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.77 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
35 N. Denkov, S. Tcholakova, N. Politova-Brinkova, Physicochemical Control of Foam Properties, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., vol:50, 2020, pages:101376-0, doi:10.1016/j.cocis.2020.08.001, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.58 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020) 2020
36 N. Politova-Brinkova, S. Tsibranska-Gyoreva, S. Tcholakova, N. Denkov, T. Danner, Preparation of TiO2 Nanoparticle Aggregates and Capsules by the 'Two-Emulsion Method, Colloids Interfaces, vol:4, 2020, pages:57-0, doi:10.3390/colloids4040057, Ref, Web of Science, International, PhD 2020
37 F. Mustan, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Revealing the Origin of the Specificity of Calcium and Sodium Cations Binding to Adsorption Monolayers of Two Anionic Surfactants, J. Phys. Chem. B, vol:124, 2020, pages:10514-10528, doi:10.1021/acs.jpcb.0c06649, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.86 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), PhD 2020
38 S. Tsibranska, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Role of Interfacial Elasticity for the Rheological Properties of Saponin-stabilized Emulsions, J. Colloid Interface Sci., vol:564, 2020, pages:264-275, ISSN (print):00219797, ISSN (online):10957103, doi:10.1016/j.jcis.2019.12.108, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
39 D. Gazolu-Rusanova, F. Mustan, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, J. W.J. de Folter, Role of Lysophospholipids on The Interfacial and Liquid Film Properties of Enzymatically Modified Egg Yolk Solutions, Food Hydrocolloids, vol:99, 2020, pages:105319-0, ISSN (print):0268005X, doi:10.1016/j.foodhyd.2019.105319, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.471 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
40 D. Cholakova, Zh. Valkova, S. Tcholakova, N. Denkov, B. P. Binks, Spontaneous Particle Desorption and "Gorgon" Drop Formation From Particle-Armored Oil Drops Upon Cooling, Soft Matter, vol:16, 2020, pages:2480-2496, doi:doi: 10.1039/c9sm02354b3, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.99 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
41 D. Cholakova, N. Denkov, S. Tcholakova, Zh. Valkova, S. Smoukov, Multilayer Formation in Self-Shaping Emulsion Droplets, Langmuir, vol:35, 2019, pages:5484-5495, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q1 (2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2019), International, PhD 2019
42 D. Cholakova, N. Denkov, Rotator Phases in Alkane Systems: In Bulk, Surface Layers and Micro/nano-confinements, Adv. Colloid Interface Sci., vol:269, 2019, pages:7-42, doi:doi: 10.1016/j.cis.2019.04.001, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q1 (2019), SCOPUS, SJR (2.11 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2019), PhD 2019
43 P. A. Haas, D. Cholakova, N. Denkov, R. E. Goldstein, S. K. Smoukov, Shape-Shifting Polyhedral Droplets, Phys. Rev. Research, vol:1, 2019, doi:10.1103/PhysRevResearch.1.023017, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2019), International, PhD 2019
44 S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Structure of Dense Adsorption Layers of Escin at the Air−Water Interface Studied by Molecular Dynamics Simulations, Langmuir, vol:35, 2019, doi:10.1021/acs.langmuir.9b02260, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q1 (2019), SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), PhD 2019
45 Tsibranska, Sonya, Ivanova, Anela, Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai, Structure of Dense Adsorption Layers of Escin at the Air-Water Interface Studied by Molecular Dynamics Simulations, LANGMUIR, vol:35, issue:39, 2019, pages:12876-12887, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/acs.langmuir.9b02260 2019
46 N. Denkov, S. Tcholakova, D. Cholakova, Surface phase transitions in foams and emulsions, Current Opinion in Colloid and Interface Science, vol:44, 2019, pages:32-47, doi:https://doi.org/10.1016/j.cocis.2019.09.005, Ref, IF (6.271 - 2018), SCOPUS, SJR (1.755 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2019), PhD 2019
47 I. Lesov, Z. Valkova, E. Vassileva, G. Georgiev, K. Ruseva, M. Simeonov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Smoukov, Bottom-Up Synthesis of Polymeric Micro- and Nanoparticles with Regular Anisotropic Shapes, Macromolecules , vol:51, 2018, pages:7456-7462, doi:10.1021/acs.macromol.8b00529, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.243 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International, PhD 2018
48 Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, Control of Surfactant Solution Rheology Using Medium-Chain Cosurfactants, Colloids and Surfaces A, issue:537, 2018, pages:173-184, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.10.018, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018) 2018
49 Z. Vinarov, V. Katev, N. Burdzhiev, S. Tcholakova, N. Denkov, Effect of Surfactant–Bile Interactions on the Solubility of Hydrophobic Drugs in Biorelevant Dissolution Media, Mol. Pharm., vol:559, 2018, pages:5741-0, doi:10.1021/acs.molpharmaceut.8b00884, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018) 2018
50 M. Hristova, I. Lesov, S. Tcholakova, V. Goletto, N. Denkov, From Pickering Foams to Porous Carbonate Materials: Crack-free Structuring in Drying Ceramics, Colloids Surf. A , vol:552, 2018, pages:142-152, doi:10.1016/j.colsurfa.2018.05.025, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.735 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2018), International, PhD 2018
51 Z. Vinarov, V. Katev, D. Radeva, S. Tcholakova, N. Denkov, Micellar Solubilization of Poorly Water-soluble Drugs: Effect of Surfactant and Solubilizate Molecular Structure, Drug. Dev. Ind. Pharm., 2018, pages:677-686, doi:10.1080/03639045.2017.1408642, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.52 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2018), MSc 2018
52 J. Penfold, R. K. Thomas, I. Tucker, J. T. Petkov, S. D. Stoyanov, N. Denkov, K. Golemanov, S. Tcholakova, J. R. P. Webster, Saponin Adsorption at the Air−Water Interface Neutron Reflectivity and Surface Tension Study, Langmuir, vol:34, 2018, pages:9540-9547, doi:10.1021/acs.langmuir.8b02158, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International 2018
53 N. Politova, S. Tcholakova, Zh. Valkova, K. Golemanov, N. D. Denkov, Self-regulation of Foam Volume and Bubble Size during Foaming via Shear Mixinge, Colloids and Surfaces A, vol:539, 2018, pages:18-28, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.12.006, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018), PhD 2018
54 Z. Vinarov, D. Radeva, V. Katev, S. Tcholakova, N. Denkov, Solubilisation of Hydrophobic Drugs by Saponins, Ind. J. Pharm. Sci., vol:80, 2018, pages:709-718, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.21 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2018) 2018
55 D. Cholakova, Z. Valkova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Smoukov, “Self-Shaping” of Multicomponent Drops, Langmuir, 2017, pages:5696-5706, doi:doi: 10.1021/acs.langmuir.7b01153, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD, MSc 2017
56 N. Politova, S. Tcholakova, S. Tsibranska, N. D. Denkov, K. Muelheims, Coalescence Stability of Water-in-Oil drops: Effects of Drop Size and Surfactant Concentration, Colloids and Surfaces A, vol:531, 2017, pages:32-39, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.07.085, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
57 S. Tcholakova, Z. Valkova, D. Cholakova, Z. Vinarov, I. Lesov, N. Denkov, S. Smoukov, Efficient self-emulsification via cooling-heating cycles, Nature Communications, 2017, pages:15012-0, doi:10.1038/ncomms15012, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD, MSc 2017
58 Nadia Politova, S. Tcholakova, N. Denkov, Factors Affecting the Stability of Water-oil-water Emulsion Films., Colloids Surf. A, vol:522, 2017, pages:608-620, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.03.055, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2017), PhD 2017
59 Zh. Valkova, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Smoukov, Mechanisms and Control of Self-Emulsification upon Freezing and Melting of Dispersed Alkane Drops, Langmuir, vol:33, 2017, pages:12155-12170, doi:10.1021/acs.langmuir.7b02048, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
60 I. Lesov, S. Tcholakova, M. Kovadjieva, T. Saison, M. Lamblet, N. Denkov, Role of Pickering Stabilization and Bulk Gelation for the Preparation and Properties of Solid Silica Foams., Journal of Colloid and Interface Science, vol:504, 2017, pages:48-57, doi:10.1016/j.jcis.2017.05.036, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
61 S. Tcholakova, F. Mustan, N. Pagureva, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Role of surface properties for the kinetics of bubble Ostwald ripening in saponin-stabilized foams, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2017, pages:16-25, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.04.055, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
62 S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Self-Assembly of Escin Molecules at the Air Water Interface as Studied by Molecular Dynamics, LANGMUIR, vol:33, issue:33, 2017, pages:8330-8341, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/acs.langmuir.7b01719, Ref, Web of Science 2017
63 P. A. Haas, R. E. Goldstein, S. K. Smoukov, D. Cholakova, N. Denkov, Theory of Shape-Shifting Droplets, Phys. Rev. Lett. , vol:118, 2017, pages:88001-0, doi:10.1103/PhysRevLett.118.088001, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International 2017
64 D. Cholakova, N. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, S. Smoukov, Control of Drop Shape Transformations in Cooled Emulsions., Adv. Colloid Interface Sci., 2016, pages:90-107, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.cis.2016.06.002, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, MSc 2016
65 N. Pagureva, S. Tcholakova, K. Rusanova, N. Denkov, T. Dimitrova, Factors Affecting the Coalescence Stability of Microbubbles., Colloids Surfaces A, vol:508, 2016, pages:21-29, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2016.08.012, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.78 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), PhD 2016
66 S. Tcholakova, N. Politova, N. Denkov, Kinetics of Drop Breakage and Drop-Drop Coalescence in Turbulent Flow., Biomath Communications, 2016, doi:http://dx.doi.org/10.11145/cb.v3i1.687, PhD 2016
67 N. Denkov, D. Cholakova, S. Tcholakova, S. Smoukov, On the Mechanism of Drop Self-Shaping in Cooled Emulsions., Langmuir, 2016, pages:7985-7991, doi:10.1021/acs.langmuir.6b01626, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, MSc 2016
68 S.E. Anachkov, I. Lesov, M. Zanini, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, L. Isa, Particle Detachment from Fluid Interfaces: Theory vs. Experiments, Soft Matter, vol:12, 2016, pages:7632-7643, doi:10.1039/C6SM01716A, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.99 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
69 Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, Role of interactions between cationic polymers and surfactants for foam properties, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:489, 2016, pages:378-391, doi:10.1016/j.colsurfa.2015.10.034, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), International, PhD 2016
70 N. Pagureva, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Surface properties of adsorption layers formed from triterpenoid and steroid saponins, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:491, 2016, pages:18-28, doi:10.1016/j.colsurfa.2015.12.001, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
71 L. Vinarova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, The mechanism of lowering cholesterol absorption by calcium studied by using an in vitro digestion model, FOOD & FUNCTION, vol:7, issue:1, 2016, pages:151-163, ISSN (print):2042-6496, ISSN (online):2042-650X, doi:10.1039/c5fo00856e, SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International 2016
72 S. Anachkov, S. Tcholakova, D. Dimitrova, N. Denkov, Narayanan Subrahmaniam, Panchanan Bhunia, Adsorption of linear alkyl benzene sulfonates on oil–water interface: Effects of Na+, Mg2+ and Ca2+ ions , Colloids and Surfaces A, 2015, pages:18-27, Ref, Web of Science, International 2015
73 L. Vinarova, Z. Vinarov, V. Atanasov, I. Pantcheva, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Lowering cholesterol bioaccessibility and serum concentrations by saponins: in vitro and in vivo studies, Food Funct., vol:6, issue:2, 2015, pages:501-512, doi:10.1039/c4fo00785a, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.15 - 2020), PhD 2015
74 L. Vinarova, Z. Vinarov, B. Damyanova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Mechanisms of Cholesterol and Saturated Fatty Acid Lowering by Quillaja saponaria Extract, Studied by in vitro Digestion Model. , Food Function, vol:6, issue:215, 2015, pages:1319-1330, doi:10.1039/C4FO01059K , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), PhD 2015
75 F. Mustan, A. Ivanova, G. Madjarova, S. Tcholakova, N. Denkov, Molecular Dynamics Simulation of the Aggregation Patterns in Aqueous Solutions of Bile Salts at Physiological Conditions, J. Phys. Chem. B , vol:119, 2015, pages:15631-15643, doi:10.1021/acs.jpcb.5b07063, Ref, IF, IF (3.187 - ), Web of Science Quartile: Q1 (2015), SCOPUS, SJR ( - 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), PhD 2015
76 N. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, D. Cholakova, S. Smoukov, Self-shaping of oil droplets via the formation of intermediate rotator phases upon cooling, Nature, vol:528, 2015, pages:392-395, doi:10.1038/nature16189, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, MSc 2015
77 I. Lesov, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, Drying of particle-loaded foams for production of porous materials: mechanism and theoretical modeling , RSC Advances , vol:4, 2014, pages:811-823, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.75 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2014), PhD 2014
78 I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov, Factors Controlling the Formation and Stability of Foams Used as Precursors of Porous Materials., J. Colloid Interface Sci., том:426, 2014, стр.:9-21, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2014.03.067, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2014), PhD 2014
79 N. D. Denkov, K. G. Marinova, Slavka Tcholakova, Mechanistic understanding of the modes of action of foam control agents, Advances in Colloid and Interface Science, 2014, pages:57-67, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.27 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2014) 2014
80 K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, The role of the hydrophobic phase in the unique rheological properties of saponin adsorption layers , Soft Matter, 2014, pages:7034-7044, doi:10.1039/C4SM00406J , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2014), International 2014
81 Z. Mitrinova, Slavka Tcholakova, K. Golemanov, N.D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Surface and foam properties of SLES + CAPB + fatty acid mixtures: Effect of pH for C12–C16 acids., Colloids and Surfaces A, vol:438, 2013, pages:186-198, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2013), International 2013
82 Z. Mitrinova, S. Tcholakova, J. Popova, N.D. Denkov, B. Dasgupta, K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient Control of the Rheological and Surface Properties of Surfactant Solutions Containing C8−C18 Fatty Acids as Cosurfactants., Langmuir, 2013, pages:8255-8265, doi:10.1021/la401291a, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2013), International, PhD, MSc 2013
83 N. D. Denkov, Mitrinova, Z., Tcholakova, S., Popova, Z., Denkov, N., Dasgupta, Bivash R., Ananthapadmanabhan, K. P., Efficient Control of the Rheological and Surface Properties of Surfactant Solutions Containing C8-C18 Fatty Acids as Cosurfactants, LANGMUIR, vol:29, issue:26, 2013, pages:8255-8265, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la401291a 2013
84 K. Golemanov, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov, Remarkably high surface visco-elasticity of adsorption layers of triterpenoid saponins., Soft Matter, 2013, pages:5738-5752, doi:10.1039/C3SM27950B , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2013), International 2013
85 R. Petkova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, Role of polymer–surfactant interactions in foams: Effects of pH and surfactant head group for cationic polyvinylamine and anionic surfactants., Colloids and Surfaces A, vol:438, 2013, pages:174-185, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2013), PhD 2013
86 N. D. Denkov, Mitrinova, Z., Tcholakova, S., Golemanov, K., Denkov, N., Vethamuthu, M., Ananthapadmanabhan, K. P., Surface and foam properties of SLES plus CAPB plus fatty acid mixtures: Effect of pH for C12-C16 acids, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol:438, issue:SI, 2013, pages:186-198, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2012.12.011 2013
87 N. Politova, Slavka Tcholakova, K. Golemanov, N.D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Effect of Cationic Polymers on Foam Rheological Properties, Langmuir, vol:28, 2012, pages:1115-1126, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
88 Z. Vinarov, Y. Petkova, Slavka Tcholakova, N.D. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, A. Lips, Effects of emulsifier charge and concentration on pancreatic lipolysis. 1. In the absence of bile salts, Langmuir, vol:28, 2012, pages:8127-8139, doi:10.1021/la300366m, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), PhD, MSc 2012
89 Z. Vinarov, Slavka Tcholakova, B. Damyanova, Y. Atanasov, N. D. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, A. Lips, Effects of emulsifier charge and concentration on pancreatic lipolysis: 2. Interplay of emulsifiers and biles, Langmuir, vol:28, 2012, pages:12140-12150, doi:10.1021/la301820w, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD, MSc 2012
90 R. Petkova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, Foaming and foam stability for mixed polymer-surfactant solutions: Effects of surfactant type and polymer charge, Langmuir, vol:28, 2012, pages:4996-5009, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), PhD 2012
91 K. Marinova, L. Dimitrova, R. Marinov, N. Denkov, A. Kingma, Impact of the Surfactant Structure on the Foaming/Defoaming Performance of Nonionic Block Copolymers in Na Caseinate Solutions, Bulg. J. Phys., vol:39, 2012, pages:53-64, International 2012
92 Z. Vinarov, L. Petrova, Slavka Tcholakova, N.D. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In vitro study of triglyceride lipolysis and phase distribution of the reaction products and cholesterol: Effects of calcium and bicarbonate, Food and Function, vol:3, 2012, pages:1206-1220, doi:10.1039/C2FO30085K , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
93 K. Golemanov, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Surface shear rheology of saponin adsorption layers, Langmuir, vol:28, 2012, pages:12071-12084, doi:10.1021/la302150j, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International 2012
94 N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, Collection of Papers from the 8th EUFOAM Conference and the Meetings of COST Actions D43 and P21, Borovets, Bulgaria, 13-16 July 2010, Colloids Surf. A, том:382, 2011, стр.:1-2, doi:10.1016/j.colsurfa.2011.02.021, Ref, IF, IF (2.829 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2011) 2011
95 Tcholakova, Slavka, Mitrinova, Zlatina, Golemanov, Konstantin, Denkov, Nikolai D., Vethamuthu, Martin, Ananthapadmanabhan, K. P., Control of Ostwald Ripening by Using Surfactants with High Surface Modulus, LANGMUIR, vol:27, issue:24, 2011, pages:14807-14819, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la203952p 2011
96 S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N.D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Control of Оstwald ripening by using surfactants with high surface modulus, Langmuir, vol:27, 2011, pages:14807-14819, doi:10.1021/la203952p, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
97 S. Tcholakova, I. Lesov, K. Golemov, N.D. Denkov, S. Judat, R. Engel, T. Danner, Efficient emulsification of viscous oils at high drop volume fraction, Langmuir, vol:27, 2011, pages:14783-14796, doi:10.1021/la203474b, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
98 R. Stanimirova, K. Marinova, Slavka Tcholakova, N.D. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, Surface rheology of saponin adsorption layers, Langmuir, vol:27, 2011, pages:12486-12498, doi:10.1021/la202860u, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
99 S. Dorbolo, D. Terwagne, R. Delhalle, J. Dujardin, N. Huet, N. Vandewalle, N. Denkov, Antibubble Lifetime: Influence of the Bulk Viscosity and of the Surface Modulus of the Mixture, Colloids Surfaces A, vol:365, 2010, pages:43-45, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2010), International 2010
100 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, K. Golemov, A. Lips, Jamming in Sheared Foams and Emulsions, Explained by Critical Instability of the Films between Neighboring Bubbles and Drops, Physical Review Letters , 2009, pages:118302-0, doi:10.1103/PhysRevLett.103.118302, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2009), International 2009
101 P. A. Wierenga, E. S. Basheva, N. D. Denkov, Modified Capillary Cell for Foam Film Studies Allowing Exchange of the Film-Forming Liquid, Langmuir, vol:25, 2009, pages:6035-6039, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2009), International 2009
102 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, K. Golemov, K. P. Ananthpadmanabhan, A. Lips, The role of surfactant type and bubble surface mobility in foam rheology, Soft Matter, 2009, pages:3389-3408, doi:10.1039/B903586A , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.99 - 2020), International 2009
103 K. Golemanov, S. Tcholakova, N. D. Denkov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Breakup of bubbles and drops in steadily sheared foams and concentrated emulsions, Physical Review E, 2008, pages:51405-0, doi:10.1103/PhysRevE.78.051405, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2008), International, PhD 2008
104 S. Tcholakova, N. D. Denkov, A. Lips, Comparison of solid particles, globular proteins and surfactants as emulsifiers, Physical Chemistry Chemical Physics , vol:10, 2008, pages:1608-1627, doi:10.1039/B715933C , Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.05 - 2020), International 2008
105 S. Russev, N. Alexandrov, K. Marinova, K. Danov, N. Denkov, L. Lyutov, V. Vulchev, C. Bilke-Krause, Instrument and methods for surface dilatational rheology measurements, Review of Scientific Instruments, том:79, брой:10, 2008, стр.:104102-104110, doi:dx.doi.org/10.1063/1.3000569, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.274 - 2008), в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
106 K. Golemanov, N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, M. Vethamuthu, A. Lips, Surfactant mixtures for control of bubble surface mobility in foam studies, Langmuir, 2008, pages:9956-9961, doi:10.1021/la8015386, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2008), International, PhD 2008
107 S. Tcholakova, N. D. Denkov, K. Golemanov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Theoretical model of viscous friction inside steadily sheared foams and concentrated emulsions, Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics , 2008, pages:11405-0, doi:10.1103/PhysRevE.78.011405, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2008), International, PhD 2008
108 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, K. Golemov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Viscous Friction in Foams and Concentrated Emulsions under Steady Shear, Physical Review Letters, 2008, pages:138301-0, doi:10.1103/PhysRevLett.100.138301, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2008), International, PhD 2008
109 N. Vankova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, V. Vulchev, I. B. Ivanov, T. Danner, Emulsification in turbulent flow: 1. Mean and maximum drop diameters in inertial and viscous regimes, Journal of Colloid and Interface Science , 2007, pages:363-0, doi:10.1016/j.jcis.2007.03.059, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2007), International, PhD 2007
110 N. Vankova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, V. Vulchev, T. Danner, Emulsification in turbulent flow: 2. Breakage rate constants, Journal of Colloid and Interface Science, 2007, pages:612-0, doi:10.1016/j.jcis.2007.04.064, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2007), International, PhD 2007
111 Slavka Tcholakova, N. Vankova, N. D. Denkov, T. Danner, Emulsification in turbulent flow: 3. Daughter drop-size distribution, Journal of Colloid and Interface Science, 2007, pages:570-0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2007), International, PhD 2007
112 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence stability of emulsions containing globular milk proteins, Advances of Colloid and Interface Science, 2006, pages:259-293, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.27 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International 2006
113 S. Tcholakova, N. D. Denkov, D. Sidzhakova, B. Campbell, Effect of thermal treatment, ionic strength, and pH on the short and long-term coalescence stability of Beta-lactoglobulin emulsions, Langmuir, 2006, pages:6042-6052, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International 2006
114 Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai D., Sidzhakova, Doroteya, Campbell, Bruce, Effect of thermal treatment, ionic strength, and pH on the short-term and long-term coalescence stability of beta-lactoglobulin emulsions, LANGMUIR, vol:22, issue:14, 2006, pages:6042-6052, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la0603626 2006
115 N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemov, V. Subramanian, A. Lips, Foam-wall friction: Effect of air volume fraction for tangentially immobile bubble surface, Colloids and Surfaces A, 2006, pages:329-347, Ref, Web of Science, International, PhD 2006
116 P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, I. B. Ivanov: Remarkable Figure in Colloid Science, Colloids & Surfaces A, том:282-283, 2006, стр.:1-7, doi:10.1016/j.colsurfa.2006.03.001, Ref, IF, IF (2.829 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2006) 2006
117 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Mass Transport in Micellar Surfactant Solutions: 1. Relaxation of Micelle Concentration, Aggregation Number and Polydispersity, Advances in Colloid and Interface Science, vol:119, 2006, pages:1-16, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.929 - 2006), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International 2006
118 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Mass Transport in Micellar Surfactant Solutions: 2. Theoretical Modeling of Adsorption at a Quiescent Interface, Advances in Colloid and Interface Science, vol:119, 2006, pages:17-33, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.27 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International 2006
119 H. Steiner, R. Teppner, G. Brenn, N. Vankova, S. Tcholakova, N. Denkov, Numerical simulation and experimental study of emulsification in a narrow-gap homogenizer, Chemical Engineering Science, 2006, pages:5841-5855, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International, PhD 2006
120 K. Golemanov, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, T. Gurkov, Selection of surfactants for stable paraffin-in-water dispersions, undergoing solid-liquid transition of the dispersed particles, Langmuir, 2006, pages:3560-0, doi:10.1021/la053059y, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), PhD 2006
121 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, D. Sidzhakova, I. B. Ivanov, B.Campbell, Effects of electrolyte concentration and pH on the coalescence stability of beta-lactoglobulin emulsions: Experiment and interpretation., Langmuir, 2005, pages:4842-0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2005), International 2005
122 K. G. Marinova, D. Christova, S. Tcholakova, E. Efremov, N. D. Denkov, Hydrophobization of Glass Surface by Adsorption of Poly(dimethylsiloxane), Langmuir, 2005, pages:11729-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2005) 2005
123 N. D. Denkov, V. Subramanian, D. Gurovich, A. Lips, Wall slip and viscous dissipation in sheared foams: Effect of surface mobility, Colloids Surfaces A, vol:263, 2005, pages:129-0, Ref, Web of Science, International 2005
124 J.K. Angarska, K. D. Tachev, N. D. Denkov, Composition of Mixed Adsorption Layers and Micelles in Solutions of Sodium Dodecyl Sulfate and Dodecyl Acid Diethanol Amide, Colloids Surfaces A , vol:233, 2004, pages:193-0, Ref, Web of Science 2004
125 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, R. Marinov, Evaluation of short-term and long-term stability of emulsions by centrifugation and NMR, Bulg. J. Phys. , 2004, стр.:96-110 2004
126 P. S. Denkova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, K. D. Danov, B. Campbell, C. Shawl, D. Kim, Evaluation of the Precision of Drop-Size Determination in Oil/Water Emulsions by Low Resolution NMR Spectroscopy, Langmuir, vol:20, issue:26, 2004, pages:11402-11413, doi:10.1021/la048649v, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2004), International 2004
127 N. D. Denkov, Mechanisms of foam destruction by oil-based antifoams, Langmuir, vol:20, 2004, pages:9463-9505, Ref, Web of Science 2004
128 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, T. Danner, Role of surfactant type and concentration for the mean drop size during emulsification in turbulent flow, Langmuir, 2004, pages:7444-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2004), International 2004
129 N. C. Christov, N. D. Denkov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Synergistic Sphere-to-Rod Micelle Transition in Mixed Solutions of Sodium Dodecyl Sulfate and Cocoamidopropyl Betaine, Langmuir, vol:20, 2004, pages:565-571, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2004), International, PhD 2004
130 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, D. Sidzhakova, I. B. Ivanov, B. Campbell, Interrelation between drop size and protein adsorption at various emulsification conditions, Langmuir, 2003, pages:5640-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2003) 2003
131 K. Marinova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Russev, M. Deruelle, Model studies on the mechanism of deactivation (exhaustion) of mixed oil-silica antifoams, Langmuir, том:19, брой:8, 2003, стр.:3084-3089, doi:10.1021/la0267589, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
132 K. G. Marinova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, S. Roussev, M. Deruelle, Model studies on the mechanism of deactivation (exhaustion) of mixed oil-silica antifoams, Langmuir, 2003, стр.:3084-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2003) 2003
133 N. C. Christov, D. N. Ganchev, N. D. Vassileva, N. D. Denkov, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Capillary Mechanisms in Membrane Emulsification: Oil-in-Water Emulsions Stabilized by Tween 20 and Milk Proteins, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:209, 2002, pages:83-104, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2002), PhD, MSc 2002
134 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence in Beta-Lactoglobulin-stabilized emulsions: Effects of protein adsorption and drop size, Langmuir, 2002, pages:8960-0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2002), International 2002
135 P. D. Todorov, P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, G. Broze, A. Mehreteab, Kinetics of Solubilization of n-Decane and Benzene by Micellar Solutions of Sodium Dodecyl Sulfate, Journal of Colloid and Interface Science, vol:245, 2002, pages:371-382, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2002), International, PhD 2002
136 N.C. Christov, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Kinetics of triglyceride solubilization by micellar solutions of nonionic surfactant and triblock copolymer. 1. Empty and swollen micelles, Langmuir, vol:18, 2002, pages:7880-7886, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2002), International, PhD 2002
137 P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, P.D. Todorov, G.S. Marinov, G. Broze, A. Mehreteab, Kinetics of triglyceride solubilization by micellar solutions of nonionic surfactant and triblock copolymer. 2. Theoretical model, Langmuir, vol:18, issue:21, 2002, pages:7887-7895, doi:10.1021/la020366k, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2002), International, PhD 2002
138 P.D. Todorov, G.S. Marinov, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, P. Durbut, G. Broze, A. Mehreteab, Kinetics of triglyceride solubilization by micellar solutions of nonionic surfactant and triblock copolymer. 3. Experiments with single drops, Langmuir, vol:18, 2002, pages:7896-7905, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2002), International, MSc 2002
139 K. G. Marinova, N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, M. Deruelle, Model Studies of the Effect of Silica Hydrophobicity on the Efficiency of Mixed Oil-Silica Antifoams, Langmuir, 2002, стр.:8761-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2002), в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
140 K. G. Marinova, N. D. Denkov, P. Branlard, Y. Giraud, M. Deruelle, Optimal Hydrophobicity of Silica in Mixed Oil-Silica Antifoams, Langmuir, том:18, 2002, стр.:3399-3403, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2002), в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
141 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, K. G. Marinova, A. Hadjiiski, Role of oil spreading for the efficiency of mixed oil-solid antifoams, Langmuir, 2002, pages:5810-5817, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2002) 2002
142 P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, Capillary Forces and Structuring in Layers of Colloid Particles, Current Opinion in Colloid and Interface Science, vol:6, 2001, pages:383-401, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2001) 2001
143 L. Arnaudov, N. D. Denkov, I. Surcheva, P. Durbut, G. Broze, A. Mehreteab, Effect of Oily Additives on Foamability and Foam Stability. 1. Role of Interfacial Properties, Langmuir, vol:17, 2001, pages:6999-7010, ISSN (print):07437463, ISSN (online):15205827, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.038 - 2001), SCOPUS Quartile: Q1 (2001), International 2001
144 A. Hadjiiski, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, P. Durbut, G. Broze, A. Mehreteab, Effect of Oily Additives on Foamability and Foam Stability: 2. Entry Barriers, Langmuir, 2001, pages:7011-0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.038 - 2001), SCOPUS Quartile: Q1 (2001), International 2001
145 E. S. Basheva, S. Stoyanov, N. D. Denkov, K. Kasuga, N. Satoh, K. Tsujii, Foam Boosting by Amphiphilic Molecules in the Presence of Silicone Oil, Langmuir, vol:17, 2001, pages:969-979, ISSN (print):07437463, ISSN (online):15205827, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.038 - 2001), SCOPUS Quartile: Q1 (2001), International 2001
146 K. G. Marinova, N. D. Denkov, Foam Destruction by Mixed Solid-Liquid Antifoams in Solutions of Alkyl Glucoside: Electrostatic Interactions and Dynamic Effects, Langmuir, vol:17, 2001, pages:2426-2436, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2001) 2001
147 P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, K. D. Danov, Particles with an Undulated Contact Line at a Fluid Interface: Interaction between Capillary Quadrupoles and Rheology of Particulate Monolayers, Langmuir, vol:17, 2001, pages:7694-7705, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2001) 2001
148 S. D. Stoyanov, N. D. Denkov, Role of Surface Diffusion for the Drainage and Hydrodynamic Stability of Thin Liquid Films, Langmuir, vol:17, 2001, pages:1150-0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2001) 2001
149 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, R. Borwankar, B. Campbell, Van der Waals interaction between two truncated spheres covered by a uniform layer (deformed drops, vesicles, or bubbles), Langmuir, 2001, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2001
150 N. D. Denkov, P. Cooper, J.-Y. Martin, Mechanisms of Action of Mixed Solid-Liquid Antifoams. 1. Dynamics of Foam Film Rupture, Langmuir, том:15, 2000, стр.:8514-0, Ref, Web of Science 2000
151 N.D. Denkov, K. G. Marinova, C. Christova, A. Hadjiiski, P. Cooper, Mechanisms of Action of Mixed Solid-Liquid Antifoams: 3. Exhaustion and Reactivation, Langmuir, vol:16, 2000, pages:2515-2528, SCOPUS Quartile: Q1 (2000), International 2000
152 Denkov, ND, Marinova, KG, Christova, C, Hadjiiski, A, Cooper, P, Mechanisms of action of mixed solid-liquid antifoams: Exhaustion and reactivation, LANGMUIR, vol:16, issue:6, 2000, pages:2515-2528, ISSN (print):0743-7463 2000
153 E. S. Basheva, D. Ganchev, N. D. Denkov, K. Kasuga, N. Satoh, K. Tsujii, Role of Betaine as Foam Booster in the Presence of Silicone Oil Drops, Langmuir, vol:16, 2000, pages:1000-0, ISSN (print):07437463, ISSN (online):15205827, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.984 - 2000), SCOPUS Quartile: Q1 (2000), International 2000
154 N. D. Denkov, P. Cooper, J.-Y. Martin, Mechanisms of Action of Mixed Solid-Liquid Antifoams. 1. Dynamics of Foam Film Rupture, Langmuir , vol:15, 1999, pages:8514-8529, ISSN (print):07437463, ISSN (online):15205827, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.638 - 1999), SCOPUS Quartile: Q1 (1999), International 1999
155 N. D. Denkov, Mechanisms of Action of Mixed Solid-Liquid Antifoams. 2. Stability of Oil Bridges in Foam Films, Langmuir, vol:15, 1999, pages:8530-8542, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1999) 1999
156 N. D. Denkov, H. Yoshimura, T. Kouyama, J. Walz, K. Nagayama, Electron Cryomicroscopy of Bacteriorhodopsin Vesicles: Mechanism of Vesicle Formation, Biophys. J., том:74, 1998, стр.:1409-1420, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
157 Ivanov, IB, Hadjiiski, A, Denkov, ND, Gurkov, TD, Kralchevsky, PA, Koyasu, S, Energy of adhesion of human T cells to adsorption layers of monoclonal antibodies measured by a film trapping technique, BIOPHYSICAL JOURNAL, vol:75, issue:1, 1998, pages:545-556, ISSN (print):0006-3495, ISSN (online):1542-0086 1998
158 I.B. Ivanov, A. Hadjiiski, N.D. Denkov, T.D. Gurkov, P.A. Kralchevsky, S. Koyasu, Energy of Adhesion of Human T Cells to Adsorption Layers of Monoclonal Antibodies Measured by Film Trapping Technique, Biophys. J., vol:75, 1998, pages:545-556, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1998), International, PhD 1998
159 R. G. Alargova, J. T. Petkov, N. D. Denkov, D. N. Petsev, I. B. Ivanov, Modification of Ultrafiltration Membranes by Deposition of Colloid Particles, Colloids Surfaces A: Physicochem. Engin. Aspects, том:134, 1998, стр.:331-0, Ref, Web of Science 1998
160 D.N. Petsev, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, DLVO and NON-DLVO surface forces and interactions in colloidal dispersions, J. Disp. Sci. Technol., том:18, 1997, стр.:647-659, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q3 (1997) 1997
161 Denkov, ND, Kralchevsky, PA, Ivanov, IB, Lateral capillary forces and two-dimensional arrays of colloid particles and protein molecules, JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol:18, issue:6-7, 1997, pages:577-591, ISSN (print):0193-2691 1997
162 N. D. Denkov, P. A. Kralchevsky, I. B. Ivanov, Lateral Capillary Forces and Two-Dimensional Arrays of Colloidal Particles and Protein Molecules, Journal of Dispersion Science and Technology, том:18, 1997, стр.:577-591, Ref, IF, IF (1.454 - 2017), SCOPUS Quartile: Q3 (1997) 1997
163 K. G. Marinova, R. G. Alargova, N. D. Denkov, O. D. Velev, D. N. Petsev, I. B. Ivanov, R. P. Borwankar, Charging of Oil-Water Interfaces Due to Spontaneous Adsorption of Hydroxyl Ions, Langmuir, vol:12, 1996, pages:2045-2051, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1996), International 1996
164 A. Hadjiiski, R. Dimova, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, R. Borwankar, Film trapping technique: Precise method for three-phase contact angle determination of solid and fluid particles of micrometer size, Langmuir, vol:12, 1996, pages:6665-6675, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1996), International 1996
165 N. D. Denkov, H. Yoshimura, K. Nagayama, Method for Controlled Formation of Vitrified Films for Cryo-electron Microscopy, Ultramicroscopy, vol:65, 1996, pages:147-158, Ref, Web of Science, International 1996
166 N. D. Denkov, H. Yoshimura, K. Nagayama, T. Kouyama, Nanoparticle Arrays in Freely Suspended Vitrified Films, Phys. Rev. Lett., том:76, 1996, стр.:2354-0, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1996
167 J.T. Petkov, K.D. Danov, N.D. Denkov, R. Aust, F. Durst, Precise method for measuring the shear surface viscosity of surfactant monolayers, Langmuir, vol:12, 1996, pages:2650-2653, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1996), International 1996
168 P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, Analytical Expression for the Oscillatory Structural Surface Force, Chemical Physics Letters, vol:240, 1995, pages:385-392, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1995) 1995
169 N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, Colloid Structural Forces in Thin Liquid Films, Prog. Colloid Polymer Sci., том:98, 1995, стр.:18-22, doi:10.1007/BFb0115200, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.424 - 2008), SCOPUS Quartile: Q3 (1995) 1995
170 N.D. Denkov, D.N. Petsev, K.D. Danov, Flocculation of deformable emulsion droplets. I. Droplet shape and line tension effects, Journal of Colloid and Interface Science, vol:176, 1995, pages:189-200, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1995) 1995
171 D.N. Petsev, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, Flocculation of Deformable Emulsion Droplets: II. Interaction Energy, J. Colloid Interface Sci., vol:176, 1995, pages:201-213, doi:10.1006/jcis.1995.0023, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1995) 1995
172 P.A. Kralchevsky, C.D. Dushkin, V.N. Paunov, N.D. Denkov, K. Nagayama, Lateral Capillary Forces between Colloidal Particles Incorporated in Liquid Films or Lipid Bilayers, Prog. Colloid Polymer Sci., том:98, 1995, стр.:12-17, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.424 - 2008), SCOPUS Quartile: Q3 (1995), в сътрудничество с чуждестранни учени 1995
173 J.T. Petkov, N.D. Denkov, K.D. Danov, O.D. Velev, R. Aust, F. Durst, Measurement of the drag coefficient of spherical particles attached to fluid interfaces, Journal of Colloid and Interface Science, vol:172, 1995, pages:147-154, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1995), International 1995
174 P.A. Kralchevsky, V.N. Paunov, N.D. Denkov, K. Nagayama, Stresses in Lipid Membranes and Interactions between Inclusions, Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions (PCCP), том:91, 1995, стр.:3415-3432, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1995), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1995
175 P.A. Kralchevsky, V.N. Paunov, N.D. Denkov, K. Nagayama, Capillary Image Forces: I. Theory, Journal of Colloid and Interface Science, vol:167, 1994, pages:47-65, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1994), International, PhD 1994
176 O. Velev, N. D. Denkov, V. N. Paunov, P. A. Kralchevsky, K. Nagayama, Capillary Image Forces: II. Experiment, Journal of Colloid and Interface Science, vol:167, 1994, pages:66-73, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1994), International, PhD 1994
177 P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, V.N. Paunov, O.D. Velev, I.B. Ivanov, H. Yoshimura, K. Nagayama, Formation of Two-Dimensional Colloid Crystals in Liquid Films under the Action of Capillary Force, Journal of Physics: Condensed Matter, том:6, 1994, стр.:395-402, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1994), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1994
178 G.S. Lazarov, N.D. Denkov, O.D. Velev, P.A. Kralchevsky, K. Nagayama, Formation of Two-Dimensional Structures from Colloid Particles on Fluorinated Oil Substrate, Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions (PCCP), vol:90, 1994, pages:2077-2083, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1994), International, PhD 1994
179 P. A. Kralchevsky, Y. Radkov, N. Denkov, Adsorption from Surfactant Solutions under Diffusion Control, J.Colloid Interface Sci., том:161, 1993, стр.:361-365, Ref, IF, IF (5.091 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1993), PhD 1993
180 K.D. Danov, N.D. Denkov, D.N. Petsev, I.B. Ivanov, R. Borwankar, Coalescence dynamics of deformable Brownian emulsion droplets, Langmuir, vol:9, 1993, pages:1731-1740, Ref, Web of Science, International 1993
181 D.N. Petsev, N.D. Denkov, K. Nagayama, Diffusion and Light Scattering in Dispersions of Charged Particles with Thin Electrical Double Layers, Chemical Physics , том:175, 1993, стр.:265-0, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
182 O. D. Velev, N. D. Denkov, V. N. Paunov, P. A. Kralchevsky, K. Nagayama, Direct Measurement of Lateral Capillary Forces, Langmuir, vol:9, 1993, pages:3702-3709, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1993), International, PhD 1993
183 P. A. Kralchevsky, V. N. Paunov, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, K. Nagayama, Energetical and Force Approaches to the Capillary Interactions Between Particles Attached to a Liquid-Fluid Interface, Journal of Colloid and Interface Science, vol:155, 1993, pages:420-437, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1993), International, PhD 1993
184 N.D. Denkov, D.N. Petsev, K.D. Danov, Interaction between deformable Brownian droplets, Phys. Rev. Lett. , том:71, брой:19, 1993, стр.:3226-3229, Ref, Web of Science 1993
185 O. D. Velev, A. D. Nikolov, N. D. Denkov, G. Doxastakis, V. Kiosseoglu, G. Stalidis, Investigation of the Mechanisms of Stabilization of Food Emulsions by Vegetable Proteins, Food Hydrocolloids, vol:7, 1993, pages:55-71, Ref, Web of Science, International 1993
186 V. N. Paunov, P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, K. Nagayama, Lateral Capillary Forces Between Floating Submillimeter Particles, Journal of Colloid and Interface Science, vol:157, 1993, pages:100-112, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1993), International, PhD 1993
187 O. D. Velev, N. D. Denkov, P. A. Kralchevsky, I. B. Ivanov, H. Yoshimura, K. Nagayama, Mechanism of formation of two-dimensional crystals from latex particles on substrata, Progress in Colloid and Polymer Science, том:93, 1993, стр.:366-367, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.424 - 2008), SCOPUS Quartile: Q3 (1993), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1993
188 K.D. Danov, D.N. Petsev, N.D. Denkov, R. Borwankar, Pair interaction energy between deformable drops and bubbles, Journal of Chemical Physics, том:99, 1993, стр.:7179-7189, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.07 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1993), в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
189 N. D. Denkov, O. D. Velev, P. A. Kralchevsky, I. B. Ivanov, H. Yoshimura, K. Nagayama, Two-Dimensional Crystallization, Nature, vol:361, issue:26, 1993, pages:26-26, doi:10.1038/361026a0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (17.9 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (1993), International, PhD 1993
190 N.D. Denkov, I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, D.T. Wasan, A Possible Mechanism of Stabilization of Emulsions with Solid Particles, Journal of Colloid and Interface Science, vol:150, 1992, pages:589-593, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1992), International, PhD 1992
191 V. N. Paunov, P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, K. Nagayama, Capillary Meniscus Interaction Between a Microparticle and a Wall, Colloid and Surfaces, vol:67, 1992, pages:119-138, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1992), International, PhD 1992
192 I.B. Ivanov, A.S. Dimitrov, A.D. Nikolov, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, Contact Angle, Film and Line Tension of Foam Films. I. Stationary and Dynamic Contact Angle Measurements, J.Colloid Interface Sci. , том:151, 1992, стр.:446-461, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1992), MSc 1992
193 D. N. Petsev, N. D. Denkov, Diffusion of Charged Colloidal Particles at Low Volume Fraction: Theoretical Model and Light Scattering Experiments, J. Colloid Interface Sci., vol:149, 1992, pages:329-344, Ref, Web of Science 1992
194 M. Morita, M. Matsumoto, S. Usui, T. Abe, N. Denkov, O. D. Velev, I. B. Ivanov, Interfacial Properties and Emulsion Stability in Fluorinated Oil-non-fluorinated Oil-Surfactant(s) Systems, Colloids Surfaces, vol:67, 1992, pages:81-0, Ref, Web of Science 1992
195 N.D. Denkov, D.N. Petsev, Light Scattering and Diffusion in Suspensions of Strongly Charged Particles at Low Volume Fractions, Physica A, vol:183, 1992, pages:462-489, Ref, Web of Science 1992
196 N. D. Denkov, O. D. Velev, P. A. Kralchevsky, I. B. Ivanov, H. Yoshimura, K. Nagayama, Mechanism of formation of two-dimensional crystals from latex particles on substrates, Langmuir, vol:8, 1992, pages:3183-3190, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1992), International, PhD 1992
197 N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, C.S. Vassilieff, Effect of Droplet Deformation on the Interactions in Microemulsions, Journal of Colloid and Interface Science, том:145, 1991, стр.:157-173, Ref, IF, IF (5.091 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1991), MSc 1991
198 P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, I.B. Ivanov, A.D. Nikolov, Attraction between Brownian Particles of Identical Charge in Colloid Crystals, Chem. Phys. Letters, том:166, 1990, стр.:452-458, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1990), PhD 1990
199 A.D. Nikolov, D.T. Wasan, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, Drainage of foam films in the presence of nonionic micelles, Progress in Colloid & Polymer Science, vol:82, 1990, pages:87-98, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.424 - 2008), SCOPUS Quartile: Q3 (1990), International, PhD 1990
200 I.B. Ivanov, A.D. Nikolov, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, Reply to the Letter by Derjaguin and Churaev, J. Colloid Interface Sci., том:134, 1990, стр.:294-296, doi:10.1016/0021-9797(90)90279-W, Ref, IF, IF (5.091 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1990), PhD 1990
201 D. Zheglova, N. Denkov, A. I. Koltzov, Influence of Intramolecular Hydrogen Bonds on the Tautomeric Equilibrium of 1,3-Diketones, J. Molec. Structure , том:115, 1984, стр.:371-0, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 1984
Статия в поредица
1 Cholakova, Diana, Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai, Polymorphic Phase Transitions in Bulk Triglyceride Mixtures, CRYSTAL GROWTH & DESIGN, 2023, ISSN (print):1528-7483, ISSN (online):1528-7505, doi:10.1021/acs.cgd.2c01021 2023
2 R. Gordon, M. M. Hanczyc, N. D. Denkov, M. A. Tiffany, S. K. Smoukov, Emergence of polygonal shapes in oil droplets and living cells: the potential role of tensegrity in the origin of life, Habitability of the Universe Before Earth, редактор/и:R. Gordon & A. Sharov, издателство:Academic Press, 2018, стр.:427-290, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
3 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.D. Denkov, Chemical Physics of Colloid Systems and Interfaces, Handbook of Surface and Colloid Chemistry, Third Edition, Chapter 7, редактор/и:K.S. Birdi, издателство:CRC Press, New York, 2009, стр.:197-377, doi:10.1201/9781420007206.ch7, Ref 2009
4 N.D. Denkov, K.G. Marinova, Antifoam effects of solid particles, oil drops and oil-solid compounds in aqueous foams, Colloidal Particles at Liquid Interfaces, Publisher:Cambridge University Press, 2006, pages:383-444, Ref, Web of Science 2006
5 J.T. Petkov, N.D. Denkov, Dynamics of Particles on Interfaces and in Thin Liquid Films, Encyclopedia of Surface and Colloid Science, редактор/и:P. Somasundaran and A. Hubbard, издателство:Taylor and Francis, New York, 2006, Ref, Web of Science 2006
6 P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, Triblock Copolymers as Promoters of Solubilization of Oils in Aqueous Surfactant Solutions, Molecular Interfacial Phenomena of Polymers and Biopolymers, редактор/и:Pu Chen, издателство:Woodhead Publishing, Cambridge, UK, 2005, стр.:538-579, Ref 2005
7 P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, N. D. Denkov, Chemical Physics of Colloid Systems and Interfaces, Handbook of Surface and Colloid Chemistry, Second Updated Edition, Chapter 5, editor/s:K. S. Birdi, Publisher:CRC Press, New York, 2002, pages:137-344, Ref, Web of Science 2002
8 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.D. Denkov, Chemical Physics of Colloid Systems and Interfaces, Handbook of Surface and Colloid Chemistry, First Edition, редактор/и:K.S. Birdi, издателство:CRC Press, New York, 1997, стр.:333-490, Ref 1997
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 N. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, FROM FOAMED SUSPENSIONS TO FUNCTIONAL POROUS MATERIALS, Международна научна конференция “УНИТЕХ’18” – Габрово, 2018, pages:501-505, ISSN (online):2603-378X 2018
2 Slavka Tcholakova, I. Lesov, K. Golemov, N.D. Denkov, S. Judat, Drop size in concentrated emulsions, obtained by rotor-stator homogenization, 5th World Congress on Emulsions, Lyon 2010, 2010, International, PhD 2010
3 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, D. Hristova, M. Deruelle, Emulsification and emulsion stability of silica-charged silicone oils, 5th World Congress on Emulsions, Lyon 2010, 2010 2010
4 N. Denkov, Slavka Tcholakova, K. Golemov, A. Lips, Viscous friction in sheared concentrated emulsions and foams, 5th World Congress on Emulsions, Lyon 2010, 2010 2010
5 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, I. B. Ivanov, Globular proteins as emulsion stabilizers - similarities and differences with surfactants and solid particles, 4th World Congress on Emulsions, Lyon 2006, 2006 2006
6 Slavka Tcholakova, N. Vankova, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, T. Danner, Kinetics of Drop Breakup During Emulsification in Turbulent Flow, Proceedings of the 4th World Congress on Emulsions, Lyon, France, 2006, 2006, PhD 2006
7 Ivanov, IB, Denkov, ND, Marinova, KG, Tcholakova, SS, Gurkov, TD, Role of the surface coverage for the stability of drops and bubbles., ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol:225, 2003, ISSN (print):0065-7727 2003
8 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence in protein stabilized emulsions, Third World Congress on Emulsions, Lyon 2002, 2002 2002
9 N. D. Denkov, K. G. Marinova, Slavka Tcholakova, M. Deruelle, Mechanism of foam destruction by emulsions of PDMS-silica mixtures, Third World Congress on Emulsions, Lyon 2002, 2002 2002
10 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, I. B. Ivanov, B. Campbell, Methods for Evaluation of Emulsion Stability at a Single Drop Level., Proceedings of Third World Congress on Emulsions, September, 2002, Lyon, France, 2002, в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
11 A. Hadjiiski, N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, I. B. Ivanov, Role of Entry Barriers in the Foam Destruction by Oil Drops., Adsorption and Aggregation of Surfactants in Solution, редактор/и:K. Mittal, D. Shah, издателство:Marcel Dekker: New York, 2002, стр.:465-500 2002
12 N. Denkov, K. Marinova, Antifoam Action of Oils, Proceedings of 3rd Eurofoam Conference, издателство:Verlag MIT Publishing, Bremen, 2000, стр.:199-0 2000
13 I. Ivanov, K. Marinova, R. Alargova, N. Denkov, R. Borwankar, Charge of emulsion droplets covered with nonionic surfactants, Proceedings of Second World Congress on Emulsion, 1997, в сътрудничество с чуждестранни учени 1997
14 P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.D. Danov, D.N. Petsev, Effect of droplet deformability and surface forces on flocculation, Second World Congress on Emulsions, Proceedings, издателство:Paris, France, , 1997 1997
15 Danov, K. D., Denkov, N. D., Petsev, D. N., Ivanov, I. B., Borwankar, R. P., Film formation between two emulsion drops in Brownian flocculation and coalescence, TRENDS IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE VII, vol:93, 1993, pages:208-209, ISSN (print):0340-255X, ISBN:***************** 1993
Студия в сборник (на конференция и др.)
Hadjiiski, AD, Denkov, ND, Tcholakova, SS, Ivanov, IB, Role of entry barriers in foam destruction by oil drops, ADSORPTION AND AGGREGATION OF SURFACTANTS IN SOLUTION, vol:109, 2003, pages:465-500, ISBN:0-8247-0843-1 2003
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мартин Пантов, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков, Характеризиране на структурата на ротаторни фази в смеси от алкани 2023
2 Секционен доклад, Анита Бисерова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков, Деформиране на триглицеридни емулсионни капки при охлаждане 2023
3 Секционен доклад, S. Tcholakova, N.Denkov, Formation and rheology of emulsions and nanoemulsions 2023
4 Постер, A. Todorova, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, Rheological characteristics of bulk rotator phases of linear alkanes 2023
5 Пленарен доклад, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Zlatina Mitrinova, Co-surfactants as Powerful Tool for Optimization of the Formulation Properties 2023
6 Пленарен доклад, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Physicochemical control of foam and emulsion properties 2023
7 Секционен доклад, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, Spontaneous shaping, bursting and swimming observed with active emulsion drops undergoing phase transitions 2023
8 Постер, S. Iliev, S. Tsibranska, S. Tcholakova, A. Ivanova, N. Denkov, Hexadecane secrets unveiled: from liquid to crystalline and in-between 2023
9 Секционен доклад, Александра Тодорова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков, Реологично характеризиране на свойствата на поликристални липиди 2023
10 Секционен доклад, S. Tcholakova, N.Denkov, Formation and rheology of emulsions and nanoemulsions 2023
11 Секционен доклад, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, Drop self-shaping, self-bursting and swimming: simple non-living system which enlivens upon temperature variations 2022
12 Секционен доклад, K. Rusanova, K.Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, Role of surface rhelogical properties for dynamics of film thinning 2022
13 Секционен доклад, S. Tsibranska, S. Iliev, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Monitoring freezing at surfactant-stabilized hexadecane/water interface by molecular dynamics 2022
14 Постер, K. Rusanova, K.Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, Role of surface rhelogical properties for dynamics of film thinning 2022
15 Секционен доклад, Златина Митринова, Жулиета Вълкова, Славка Чолакова, Николай Денков, Влияние на ко-сърфактанта и електролита върху реологичното поведение на мицеларни разтвори от смеси на ПАВ 2022
16 Секционен доклад, V. Georgiev, N. Genchev, Z. Mitrinova, N. Denkov, A. Gers-Barlags, G. Jaunky, S. Tcholaкova, Foamability of polyvinyl alcohol solution and efficiency of antifoam agent 2022
17 Секционен доклад, С. Чолакова, С. Цибранска-Гьорева, Ф. Мустан-Борисова, П. Борисов, Н. Денков, Повърхностни, пенообразуващи и емулгираци свойства на сапонинови сърфактанти 2022
18 Секционен доклад, I. Lesov, D. Glushkova, D. Cholakova, M. Georgiev, S. Tcholakova, S. Smoukov, N. Denkov, Flow reactor for preparation of lipid nanoemulsions and nanosuspensions via temperature variations 2022
19 Секционен доклад, И. Лесов, Д. Глушкова, Д. Чолакова, М. Георгиев, С. Чолакова, С. Смуков, Н. Денков, Проточен реактор за получаване на наноемулсии и наносуспензии от триглицериди 2022
20 Секционен доклад, V. Georgiev, N. Genchev, Z. Mitrinova, N. Denkov, A. Gers-Barlags, G. Jaunky, S. Tcholakova, Foamability of polyvinyl alcohol solution and efficiency of antifoam agent 2022
21 Постер, I. Lesov, M. Hristova, S.Tcholakova, L. Mihaylov, N. Denkov, Role of particles size on the cohesive strength of non-sintered (green) ceramics 2022
22 Секционен доклад, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, Colloids and interfaces: the missing link in understanding how advanced oral formulations improve drug absorption 2022
23 Постер, Z. Mitrinova, Zh. Vаlkova, N. Denkov, S. Tcholakova, Interplay between cosurfactant and electrolyte for the rheological behavior of mixed surfactant system 2022
24 Секционен доклад, Ст. Илиев, С. Цибранска, А. Иванова, С. Чолакова, Н. Денков, Моделиране на кристализация на хексадекан в обем и на фазова граница с молекулна динамика 2021
25 Секционен доклад, Z. Mitrinova, H. Alexandrov, S. Tcholakova, N. Denkov, Effect of counter-ions on the rheological properties of mixed surfactant systems 2021
26 Секционен доклад, F. Mustan, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Revealing the origin of the specificity of calcium and sodium cations binding to adsorption monolayers of two anionic surfactants 2021
27 Постер, D. Cholakova, K. Tsvetkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Rheological properties of rotator and crystalline phases of alkanes 2021
28 Пленарен доклад, Николай Денков, Shape-shifting droplets as building blocks for micro- and nano-structured dynamic materials 2021
29 Постер, D. Glushkova, D. Cholakova, K. Tsvetkova, A. Biserova, S. Tcholakova, N. Denkov, Shape stability vs shapes in motion: the role of the surfactant adsorption layer 2021
30 Постер, F. Mustan, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Revealing the origin of the specificity of counterion binding to adsorption monolayers of anionic surfactants 2021
31 Секционен доклад, М. Пантов, Д. Глушкова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков, М. Пантов, Д. Глушкова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков 2021
32 Секционен доклад, Д. Кръстев, З. Винаров, В. Атанасов, С. Чолакова, Н. Денков, In vitro модел за определяне разпределението на лекарствени продукти между моделна плазма и липидна емулсия 2021
33 Секционен доклад, Васил Георгиев, Никола Генчев, Златина Митринова, Николай Денков, Славка Чолакова, Ефект от силиконовият антипенителвърху пени, стабилизирани от разтвори на поливинил алкохоли 2021
34 Постер, S. Iliev, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Modelling rotator phases of alkane-containing systems 2021
35 Секционен доклад, А. Бисерова, К. Цветкова, Д. Глушкова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков, Изследване стабилността на формите на несферични алканови капки 2021
36 Постер, S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Molecular dynamics simulation of surfactant-stabilized hexadecane-water interface upon cooling 2021
37 Пленарен доклад, Николай Денков, Shape-shifting drops as micro-structured dynamic materials 2021
38 Пленарен доклад, D. Cholakova, D. Glushkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Spontaneous nanoparticles formation with lipids undergoing polymorphic phase transitions 2021
39 Секционен доклад, D. Cholakova, K. Tsvetkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Rheological properties of the rotator phases of alkanes 2021
40 Секционен доклад, К. Цветкова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков, Реологични свойства на ротаторни фази от линейни алкани 2021
41 Секционен доклад, Д. Глушкова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков, Образуване на метастабилни ротаторни фази в хексадеканови капки 2021
42 Постер, K. Tsvetkova, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, Rheological properties of rotator and crystalline phases of alkanes 2021
43 Пленарен доклад, Николай Денков, Drop self-shaping and self-bursting: New approaches to obtain regularly shaped micro- and nanoparticles 2020
44 Пленарен доклад, Николай Денков, Self-shaping of oily drops: control, mechanism, importance 2019
45 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova , Role of surfactant adsorption layers for dynamic foam properties 2019
46 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova , Protein-stabilized emulsions and nanoemulsions 2019
47 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Smoukov , Artificial Morphogenesis: from Microparticles to Nanoparticles and Soft Robots 2019
48 Пленарен доклад, Николай Денков, Self-shaping droplets: from spheres to platelets with flagella 2019
49 Секционен доклад, Николай Денков, Self-shaping droplets: from spheres to platelets with flagella 2019
50 Пленарен доклад, Николай Денков, Self-shaping droplets: from spheres to platelets with flagella 2019
51 Пленарен доклад, N. Denkov, D. Cholakova, S. Tcholakova, S. Smoukov, Self-shaping and self-fragmentation of droplets in cooled emulsions: a new approach for fabrication of micro- and nanoparticles of various shapes 2019
52 Пленарен доклад, Николай Денков, New approaches for surfactant control of foam and emulsion properties 2019
53 Пленарен доклад, N. Denkov, Z. Valkova, D. Cholakova, S. Tcholakova, S. Smoukov, Self-emulsification and nanoemulsion formation via cooling-heating cycles 2019
54 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova , Peculiar properties of saponins as foam and emulsion stabilizers and as bio-actives 2019
55 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, N. Politova, Z. Valkova, Self-regulation of foam volume and bubble size during foaming via shear mixing 2018
56 Пленарен доклад, Николай Денков, Physical Chemistry of Detergency and Cleaning (fundamental basics) 2018
57 Пленарен доклад, Николай Денков, Foam Control by Oil-based Antifoams 2018
58 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Foam control in personal care applications 2018
59 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Physical chemistry of foams 2018
60 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Foam control in personal care applications 2018
61 Секционен доклад, N. Denkov, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, Control of surfactant solution rheology using medium-chain cosurfactants 2018
62 Пленарен доклад, Николай Денков, Recent Advances in Skin and Body Cleansing Technologies 2018
63 Пленарен доклад, Николай Денков, С. Чолакова, И. Лесов, From foamed suspensions to functional porous materials 2018
64 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Mechanisms of soil removal 2018
65 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, Role of polymer-surfactant interactions for foam properties 2018
66 Пленарен доклад, Николай Денков, Self-shaping drioplets: from spheres to platelets with flagella 2018
67 Пленарен доклад, Николай Денков, Self-shaping and self-fragmentation in cooled emulsions: new approach for bottom-up fabrication of micro- and nano-particles 2018
68 Пленарен доклад, Николай Денков, From foamed suspensions to functional porous materials 2018
69 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, , Shear and dilatational viscoelasticity of saponin adsorption layers 2018
70 Пленарен доклад, N. Denkov, Surfactants at Interfaces 2017
71 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, Kinetics of drop breakage and drop-drop coalescence in turbulent flow 2017
72 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Mechanisms of foam destruction by oil based antifoams 2017
73 Секционен доклад, S. Tcholakova, I. Lesov, N. Denkov, Preparation of porous materials by using direct foaming method 2017
74 Постер, Borislava Damyanova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Influence of the hydrodynamic conditions, surfactant type and surfactant concentration on solution foaminess 2017
75 Постер, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. D. Denkov, Cost-effective delivery of hydrophobic drugs by surfactant solubilization: fundamental insights for practical applications 2017
76 Постер, N. Politova, S. Tcholakova, N.D. Denkov, Factors affecting the stability of water-oil-water emulsion films 2017
77 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, D. Cholakova, I. Lesov, Zh. Valkova S. K. Smoukov, Self-shaping droplets: from spheres to platelets with “flagella” 2017
78 Пленарен доклад, N. Denkov, Zh. Valkova, D. Cholakova, I. Lesov, S. Tcholakova, S. K. Smoukov, Self-emulsification by Emulsion Cooling and Heating 2017
79 Постер, Z. Mitrinova, M. Chenkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Role of co-surfactants for rheological and surface properties of SLES+CAPB solutions 2016
80 Пленарен доклад, N. Denkov; S. Tcholakova, Saponins as foam and emulsion stabilizers 2016
81 Пленарен доклад, S. Tcholakova, N. Politova, N. Denkov, Kinetics of Drop Breakage and Drop-Drop Coalescence in Turbulent Flow 2016
82 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Physical chemistry of foams: role of surfactant adsorption layers and particles 2016
83 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Mechanistic Understanding of the Modes of Action of Foam Control Agents 2016
84 Пленарен доклад, N. Denkov, Factors affecting foam quality 2016
85 Секционен доклад, S. Tcholakova, Nikolai Denkov, Physico-chemical Control of Bubble Ostwald Ripening on Foams 2015
86 Пленарен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov , Physico-chemical control of bubble Ostwald ripening in foams 2015
87 Постер, Mitrinova Z., Popova Z., Tcholakova S., Denkov N.D., Dasgupta B., Ananthapadmanabhan K., Efficient control of the bulk and surface rheological properties by using C8-C18 fatty acids as co-surfactants 2015
88 Постер, Z Vinarov, D Radeva, S Tcholakova, N D Denkov., Micellar solubilization of fenofibrate by saponins and classical surfactants 2015
89 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Borisova, N. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov, Interfacial rheological properties of saponin adsorption layers 2015
90 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov, Surface shear rheometry of saponins: measurement and modeling 2015
91 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Phisico-chemical control of soil removal from fabric and solid surfaces 2015
92 Постер, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan , Role of interactions between surfactants and cationic polymers for foam properties 2015
93 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, F. Mustan, N. Borisova, N. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov, Kinetics of Ostwald ripening in foams, stabilized with saponins 2015
94 Пленарен доклад, N. D. Denkov , Hierarchical structured and porous materials 2014
95 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, Porous materials from foam precursors: design rules 2014
96 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, Phisico-chemical control of foam properties 2014
97 Постер, N. D. Denkov, S. Tcholakova, Physico-chemical control of foam properties 2014
98 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Physico-chemical control of foam properties 2014
99 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, Physico-chemical control of bubble Ostwald ripening in foams 2014
100 Пленарен доклад, Николай Денков, Foam as a dynamic network of (microfluidic) channels 2014
101 Секционен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, Porous ceramic materials from foam precursors - design rules 2014
102 Секционен доклад, N. D. Denkov, Z. Vinarov, S. Tcholakova, S. Stoyanov, Physical chemistry and biophysics of fat digestion 2014
103 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, Physico-chemical control of bubble Ostwald ripening in foams 2014
104 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Low temperature cleaning: mechanistic insights 2014
105 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, Kinetics of drop breakage and drop-drop coalescence during emulsification in turbulent flow 2014
106 Пленарен доклад, Николай Денков, Link between surface rheology and foam dynamics 2014
107 Постер, L. Petrova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Mechanism of cholesterol lowering by calcium, as studied in vitro 2014
108 Постер, Borislava Damyanova, Roslava Petrova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Foamability and foam stability at low surfactant concentrations 2014
109 Секционен доклад, N. Denkov, I. Lesov, S. Tcholakova, Porous ceramic materials from foam precursors - design rules 2014
110 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Vankova, N. Denkov, Kinetics of drop breakage and drop-drop coalescence in turbulent flow 2013
111 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Physico-chemical model of Ostwald Coarsening 2013
112 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova , Coalescence of bubbles and drops in foams and emulsions 2013
113 Постер, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Surface and foam properties of SLES+CAPB+fatty acid mixtures: Effect of pH for C12-C16 acids 2013
114 Секционен доклад, Николай Денков, Antifoams and defoamers: Composition, mechanisms and applications 2013
115 Постер, L. Petrova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Mechanism of cholesterol lowering by calcium, as studied in vitro 2013
116 Пленарен доклад, N. Denkov, Z. Vinarov, S. Tcholakova, Role of nutrient components for bio-accessibility of cholesterol and lipid digestion products 2013
117 Пленарен доклад, Николай Денков, Controlling fat digestion: biophysical and chemical approaches 2013
118 Секционен доклад, B. Damyanova, R. Petrova, S. Tcholakova, N. Denkov, Reducing surfactant concentration in detergency – challenges and opportunities 2013
119 Постер, I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov , Drying of particle Loaded Foams for Preparation of Porous Materials: Mechanism and Theoretical Interpretation 2013
120 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Physico-chemical control of foam properties 2013
121 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova , Physico-chemical control of foam properties: 1. Foam rheology 2013
122 Постер, N. Politova, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Effect of cationic polymers on foam rheological properties 2013
123 Секционен доклад, Николай Денков, Foam films: thermodynamics, surface forces, methods for investigation 2013
124 Постер, L. Petrova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Mechanism of cholesterol lowering by calcium, as studied in vitro 2013
125 Постер, Z. Vinarov, B. Damyanova, Y. Petkova, Y. Atanasov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In-vitro study of the effect of surfactants on triglyceride lipolysis under conditions mimicking the human digestive tract 2013
126 Секционен доклад, Николай Денков, Molecules at interfaces: molecular origin of surface tension, methods for measuring, surfactants, thermodynamics and kinetics of adsorption 2013
127 Постер, B. Damyanova, R. Petrova, S. Tcholakova, N. Denkov, Foamability and foamstability at low surfactant concentrations 2013
128 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova , Dissipative processes in sheared foams and role of interfacial rheology 2013
129 Постер, M. Kovadjieva, I. Lesov, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov , Formation and Stability of Foams Prepared by Concentrated Silica Suspensions and Amphoteric Surfactant 2013
130 Постер, Z. Vinarov, L. Petrova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Lowering of serum cholesterol by saponin extracts: In-vitro and in-vivo studies 2013
131 Постер, Nevena Borisova, Konstantin Golemanov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Edward Pelan, Simeon Stoyanov, Surface dilatational properties of triterpenoid and steroid saponins on the air-water interface 2013
132 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, Foamed suspensions as precursors for production of porous materials with hierarchical pore-size distribution 2013
133 Пленарен доклад, N. Denkov, Z. Vinarov, S. Tcholakova, In-vitro models for assessment of bio-accessibility of hydrophobic nutrients and drugs 2013
134 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov , Physico-chemical control of foam properties: 2. Ostwald ripening 2013
135 Пленарен доклад, N. Denkov, Physico-chemical control of foam properties 2013
136 Секционен доклад, Z. Vinarov, L. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, In vitro model for investigation of triglyceride lipolysis and bioavailability of lipophilic components in the intestine 2012
137 Секционен доклад, С. Чолакова, З. Винаров, Л. Петрова, Н. Денков, Ин-витро изследвания на факторите, определящи усвояването на холестерол и мастни киселини в храносмилателния тракт 2012
138 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Z. Vinarov, S. Stoyanov, A. Lips, Enzymes in Digestion 2012
139 Постер, Z. Vinarov, B. Damyanova, Y. Petkova, Y. Atanasov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In-vitro study of the effect of surfactants on triglyceride lipolysis under conditions mimicking the human digestive tract 2012
140 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Foam control by complex surfactant mixtures 2012
141 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Foaming at low surfactant concentrations 2012
142 Секционен доклад, Z. Vinarov, L. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, A novel lipid digestion model for the in vitro study of bioavailability of poorly water-soluble compounds 2012
143 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Z. Vinarov, S. Stoyanov , Physical-chemistry of fat lipolysis – in vitro model, new results and leads 2012
144 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Z. Vinarov, S. Stoyanov , In vitro study of fat lipolysis 2012
145 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, N. Vankova, T. Danner , Emulsification in turbulent flow 2012
146 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, N. Vankova, T. Danner, Emulsification in turbulent flow 2012
147 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Role of surface forces in stabilization of foams and emulsions 2012
148 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips, Role of surfactant type and surface mobility in foam rheology 2012
149 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Z. Vinarov, S. Stoyanov, A. Lips , In vitro model of fat lipolysis 2012
150 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Surfactants and Polymers at Interfaces 2012
151 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Foam boosting by cosurfactants and polymers at low surfactant concentrations 2012
152 Постер, Z. Vinarov, B. Damyanova, Y. Petkova, Y. Atanasov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In-vitro study of the effect of surfactants on triglyceride lipolysis under conditions mimicking the human digestive tract 2012
153 Пленарен доклад, N. Denkov, I. Lesov, S. Tcholakova, Formation and stability of foams, prepared by concentrated silica suspensions 2012
154 Пленарен доклад, N. Denkov, Overview of antifoamers and defoamers 2012
155 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, S. Stoyanov, A. Lips, Enzymes in Cleaning 2012
156 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips, Role of surfactant type and surface mobility in foam rheology 2011
157 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov , Mineral foams – role of surfactants and foaming procedures 2011
158 Пленарен доклад, N. D. Denkov , Novel surfactants for advanced technologies 2011
159 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, N. Vankova , Drop breakup in concentrated emulsions 2011
160 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Particles as surfactants and antifoams 2011
161 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, A. Lips, Comparison of surfactants, proteins and solid particles as emulsifiers 2011
162 Постер, R. Petkova, S. Tcholakova, D. Sidzhakova, N.D. Denkov , Role of polymer-surfactant interaction 2010
163 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, Role of bubble surface properties and capillary forces for foam dynamics 2010
164 Постер, Z. Vinarov, S. Alatova, Y. Atanasov, Y. Petkova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Effect of surfactants on lipase activity under conditions mimicking the human digestive tract 2010
165 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, N.D. Denkov, K.P. Ananthpadmanabhan, A. Lips, Role of surfactants in foam rheology 2010
166 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips , Viscous friction in sheared foams and emulsions 2010
167 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, B. Campbell, Coalescence stability of protein stabilized emulsions 2010
168 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, Physical chemistry of foams: Stabilization by surfactants and particles 2010
169 Секционен доклад, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, A. Lips, Ostwald ripening in foams and concentrated emulsions 2010
170 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. D. Denkov, D. Hristova, M. Deruelle, Emulsification and emulsion stability of silica-charged silicone oils 2010
171 Секционен доклад, S. Tcholakova, I. Lesov, K. Golemanov, N. D. Denkov, S. Judat, Drop size in concentrated emulsions, obtained by rotor-stator homogenization 2010
172 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, A. Lips, Comparison of surfactants, proteins and solid particles as emulsifiers 2010
173 Секционен доклад, N.D. Denkov, I. Lesov, K. Golemanov, S. Tcholakova, S. Judat, Drop breakup in emulsions with high concentration of dispersed phase 2010
174 Постер, D. Dimitrova, S. Tcholakova, K.G. Marinova, N. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, Surface rheological properties of surfactant mixtures 2010
175 Постер, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips, Viscous friction in sheared concentrated emulsions and foams 2010
176 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Surfactants – classification, features, and applications 2010
177 Пленарен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, Emulsification 2010
178 Постер, I. Lesov, S. Tcholakova, K. Golemanov, N.D. Denkov, S. Judat, Drop size in concentrated emulsions, obtained by rotor-stator homogenization 2010
179 Постер, Slavka Tcholakova, Nina Vankova, and Nikolai D. Denkov, Drop breakup during emulsification in turbulent flow: experiments and data interpretation 2009
180 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips, , Rheology of foams and concentrated emulsions 2009
181 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips, Role of surfactant type and surface mobility in foam rheology 2009
182 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips, Role of bubble surface properties in steadily sheared foams 2009
183 Секционен доклад, N. D. Denkov, K. Golemanov, S. Tcholakova, Alex Lips, Optical Observation of Dynamic Wetting Films Formed between Bubbles and Moving Solid Wall 2009
184 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, On the effect of bubble surface mobility in Bretherton problem 2009
185 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, Protease activity: Role of surfactants and calcium 2009
186 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, T. Danner , Drop breakup and coalescence during emulsification: an old research problem with new technological perspectives 2009
187 Постер, Nikolai D. Denkov, Slavka Tcholakova, Konstantin Golemanov,and Alex Lips, Role of surfactants in foam rheology 2009
188 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. P. Ananthapadmanabhan, Alex Lips, Selection of Surfactants for Improved Foam Properties 2009
189 Секционен доклад, N. D. Denkov_, S. Tcholakova, K. Golemanov, K. P. Ananthapadmanabhan and Alex Lips, Viscous Friction Inside Steadily Sheared Foams and Concentrated Emulsions 2009
190 Секционен доклад, N. D. Denkov, D. Dimitrova, S. Tcholakova, K. Marinova, L. Liggieri, F. Ravera, Surfactant Mixtures with High Surface Modulus – Characterization and Application in Foam Studies 2009
191 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips, Jamming in sheared foams and emulsions,explained by critical instability of the films between neighboring bubbles and drops 2009
192 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, , Enzyme action in detergency: Role of surfactants and calcium for activity of proteases and lipases 2009
193 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, D. Hristova, Emulsification and emulsion stability of silica-charged silicone oils 2009
194 Пленарен доклад, S. Tcholakova, N. D. Denkov, S. Stoyanov, Lipase activity in fat digestion 2009
195 Секционен доклад, S. Tcholakova, N.D. Denkov, N. Vankova and T. Danner, Drop Breakage During Emulsification - Experiments and Data Interpretation 2009
196 Секционен доклад, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, A. Lips, Bubble and drop breakup in steadily sheared foam and concentrated emulsions 2009
197 Постер, D. Dimitrova, F. Ravera, L. Liggieri, S. Tcholakova, K. Marinova, Surface dilatational rheological properties of surfactant mixtures 2009
198 Постер, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, A. Lips, Control of Оstwald ripening by using surfactants 2009
199 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, Enzyme and surfactant action in detergency 2008
200 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, A. Lips, Viscous friction in sheared foams and emulsions 2008
201 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, Bubble and drop breakup in sheared foams and emulsions 2008
202 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Theoretical model of viscous friction inside steadily sheared foams and concentrated emulsions 2008
203 Постер, K. Golemanov, N. Denkov, S. Tcholakova, M. Vethamuthu, A. Lips, Model surfactant mixtures for controlled variation of surface mobility in foam studies 2008
204 Постер, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, T. Hu, A. Lips, Theoretical model of viscous friction inside steadily sheared foams and concentrated emulsions 2008
205 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips, Role of surfactants in foam rheology 2008
206 Секционен доклад, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, A. Lips, Bubble breakup in steadily sheared foams 2008
207 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, K. Golemanov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Theoretical model of viscous friction inside steadily sheared foams and concentrated emulsions 2008
208 Постер, I. B. Ivanov, S. Tcholakova, N. D. Denkov, A. Lips, Comparison of solid particles, globular proteins, and surfactants as emulsifiers 2008
209 Секционен доклад, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Drop breakup in steadily sheared foams and concentrated emulsions 2008
210 Секционен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, Emulsification in turbulent and laminar flow 2008
211 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Foam and emulsion stabilization by proteins 2008
212 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova. I. B. Ivanov, Drop breakage and coalescence in turbulent flow 2008
213 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, A. Lips, Role of surfactants in foam rheology 2008
214 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Mechanisms of foam destruction by silicone oil-based antifoams 2007
215 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence in Protein-stabilized Emulsions 2007
216 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, Optical observations of dynamic wetting films formed between bubbles and moving solid substrate 2007
217 Секционен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, Experiments and modeling of the friction between bubble/drop and solid wall 2007
218 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, Bubble breakup in sheared foams 2007
219 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, Physical chemistry of enzyme action in detergency 2007
220 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, N. Vankova, I. B. Ivanov, Emulsification in turbulent flow 2007
221 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Vankova, N. Denkov, Emulsification in turbulent flow: Experiment and data interpretation 2007
222 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Foam stability: Effect of surfactants, solid particles, and oily drops 2007
223 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Interfacial dynamics 2006
224 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Dynamics of Adsorption from Micellar Surfactant Solutions at Expanding Fluid Interfaces in Relation to the Emulsification Process 2006
225 Постер, S. Tcholakova, N. Vankova, N.D. Denkov, I.B. Ivanov, T. Danner, Kinetics of Drop Breakup During Emulsification in Turbulent Flow 2006
226 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Surfactant adsorption 2006
227 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova. K. Golemanov, V. Subramanian, A. Lips, 2/3, 1/2, and other power-law indexes in bubble-wall friction 2006
228 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Foam films: properties and stability 2006
229 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Foam control by oil-based antifoams 2006
230 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova. I. B. Ivanov, Globular proteins as emulsion stabilizers – Similarities and differences with surfactants and solid particles 2006
231 Пленарен доклад, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, et al., New Directions in the Role of Particles on Deposition of Drops on Interfaces 2005
232 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Foam control by oils and oil-silica mixtures 2005
233 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Mechanisms of antifoam action 2005
234 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, N. Vankova, I. B. Ivanov, Kinetics of emulsification in turbulent flow 2005
235 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Foam control by oil-based antifoams 2005
236 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Mechanisms of foam destruction by oil-based antifoams 2005
237 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Role of bubble surface mobility for foam-wall friction: experiment and modeling 2005
238 Пленарен доклад, N. D. Denkov, V. Subramanian, D. Gurovich, A. Lips, Foams under flow – wall slip and viscous friction 2004
239 Постер, N. D. Denkov, D. Gurovich, V. Subramanian, A. Lips, Foam Rheology in Thin Layer 2004
240 Постер, N. D. Denkov, K. Marinova, S. Tcholakova, A. Hadjiski, M. Deruelle, Role of Silica Hydrophobicity for the Efficiency of Mixed Oil-Silica Antifoams 2004
241 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence in Protein-stabilized Emulsions 2004
242 Постер, N.C. Christov, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Synergistic Sphere-to-Rod Micelle Transition in Mixed Solutions of Sodium Dodecyl Sulfate and Cocoamidopropyl Betaine 2004
243 Секционен доклад, N. D. Denkov, V. Subramanian, D. Gurovich, A. Lips, Wall slip and viscous friction in foams under continuous shear 2004
244 Секционен доклад, N. D. Denkov, V. Subramanian, D. Gurovich, A. Lips, Wall slip and viscous friction in sheared foams 2004
245 Пленарен доклад, I. B. Ivanov , S. Tcholakova, N. D. Denkov, Main Factors Controlling Emulsification Under Turbulent Conditions 2004
246 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. D. Denkov, K. G. Marinova, N. Vankova, and M. Deruelle, Kinetics of Exhaustion of Mixed Oil-Silica Antifoams 2004
247 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence in -lactoglobulin stabilized emulsions: experiment and interpretation 2004
248 Постер, N. C. Christov, N. D. Denkov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Synergistic Sphere-to-rod Micelle Transition in Mixed Solutions of Solium Dodecyl Sulfate & Cocoamidopropyl Betaine 2004
249 Секционен доклад, N. D. Denkov, K. P. Ananth, V. Subramanian, D. Gurovich, A. Lips, Role of surface properties for bubble breakup in sheared foam 2004
250 Постер, N. D. Denkov, K. Marinova, S. Tcholakova, A. Hadjiski, S. Russev, Mechanisms of Exhaustion & Reactivation of Mixed Oil-Silica Antifoams 2004
251 Секционен доклад, N. D. Denkov, V. Subramanian, D. Gurovich, A. Lips, Viscosity of foams under continuous shear 2004
252 Постер, V. Subramanian, D. Gurovich, P. Shah, N. Denkov, Shear Rheology of Foams Generated from Complex Fluids 2004
253 Постер, N. D. Denkov, S. Tcholakova, I. B. Ivanov, N. Vankova, T. Danner, Main Factors Controlling Emulsification in Turbulent Flow 2004
254 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Foam control by oil-based antifoams 2004
255 Постер, S. Tcholakova, N. D. Denkov, A. Hadjiski, K. Marinova, I. B. Ivanov, Role of Entry Barrier for the Antifoam Action of Oils & Oil-Silica Mixtures 2004
256 Секционен доклад, N. Denkov, N. Vankova, S. Tcholakova, I.B. Ivanov, Kinetics of Drop Breakup during Emulsification in Turbulent Flow 2004
257 Секционен доклад, N. D. Denkov, D. Gurovich, V. Subramanian, and A. Lips, Foam Rheology in Thin Layers 2004
258 Постер, D. Gurovich, P. Singh, V. Subramanian, N. Denkov, Wall Slip and Foam Shear in K-glycinate Foams – Effect of Glycerine 2004
259 Пленарен доклад, 2. N. D. Denkov, Mechanisms of Deactivation of Mixed Oil-Silica Antifoams 2003
260 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, A. Hadjiiski, I. B. Ivanov, Film Trapping Technique - applications related to antifoam efficiency, coalescence stability, and drop deposition 2003
261 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Mechanisms of Foam Destruction by Oil-based Antifoams 2002
262 Пленарен доклад, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, Thermodynamic and Kinetic Stability of Emulsions 2002
263 Постер, S. Tcholakova, N. Denkov, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence in Protein Stabilized Emulsions 2002
264 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence in Protein Stabilized Emulsions 2002
265 Постер, K.G. Marinova, N. D. Denkov, S. Tcholakova, A. Hadjiiski, S. Russev, Mechanisms of Exhaustion and Reactivation of Mixed Oil-Silica Antifoams 2002
266 Секционен доклад, K.G. Marinova, S. Tcholakova, N.D. Denkov, S.C. Roussev, I.B. Ivanov, Mechanism of Deactivation (Exhaustion) of Mixed Oil-Silica Antifoams 2002
267 Постер, S.S. Tcholakova, N. Denkov, I.B. Ivanov, B. Campbell, Comparison of BLG and WPC Stabilised Emulsions 2002
268 Постер, N. Denkov, S. Tcholakova, A. Hadjiiski, K. Marinova, I. B. Ivanov, Role of Entry Barrier for the Antifoam Action of Oils and Oil-Silica Mixtures 2002
269 Пленарен доклад, N. D. Denkov, P. Denkova, S. Tcholakova, Investigation of Food Emulsions by Low Resolution NMR 2002
270 Постер, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.B. Danov, Capillary Interactions Between Rough-Edged Particles Captive at a Fluid Interface and Rheology of Particulate Monolayers 2002
271 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, I. B. Ivanov, B. Campbell, Methods for Evaluation of Emulsion Stability at a Single Drop Level 2002
272 Пленарен доклад, P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, K. D. Danov, Lateral Capillary Forces: Theory measurements and Application 2002
273 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, N.C. Christov, P.D. Todorov, G. Broze, P. Durbut, A. Mehreteab, Kinetics of Solubilization of Oils that are Soluble or Insoluble in Pure Water: Comparison of Theory and Experiment 2002
274 Постер, K.G. Marinova, N.D. Denkov, S. Tcholakova, M. Deruelle, Role of Silica Hydrophobicity for the Efficiency of Mixed Oil-Silica Antifoams 2002
275 Пленарен доклад, N. Denkov, Foam Control by Oil-Based Antifoams 2002
276 Пленарен доклад, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, Foam Generation and Stability in Surfactant-Polymer Solutions Containing Oil 2002
277 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Foam Destruction by Oil-based Antifoams 2002
278 Секционен доклад, S.Tcholakova, N. Denkov, A. Hadjiiski, I.B. Ivanov, Forced Coalescence of Micronsize Drops (with Application to Emulsion Stability and Antifoaming) 2002
279 Пленарен доклад, N. D. Denkov, K. Marinova, Theoretical Modeling of the Antifoam Exhaustion 2002
280 Секционен доклад, N. Denkov, K. Marinova, S. Tcholakova, M. Deruelle, Mechanism of Foam Destruction by Emulsions of PDMS-silica mixtures 2002
281 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence Stability of Protein Emulsions 2002
282 Постер, S. Tcholakova, N. Denkov, I. Ivanov, B. Campbell, Coalescence in Milk Protein Stabilised Emulsions: Effects of Protein Adsorption and Drop Size 2002
283 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence Stability of Protein Emulsions 2002
284 Постер, P. Denkova, R. Marinov, S. Tcholakova, N. Denkov, C. Shawl, D. Kim, B. Campbell, Water Drop Size Distribution Evaluated by NMR and Microscopy 2002
285 Пленарен доклад, N. D. Denkov, K. Marinova, Optimal Hydrophobicity of Silica in Mixed Oil-Silica Antifoams 2001
286 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, I. B. Ivanov, B. Campbell, Stability of Protein Emulsions Evaluated at a Single Drop Level 2001
287 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Foam Destruction by Oils and Oil-Silica Mixtures 2001
288 Постер, N.D. Denkov, K. Marinova, Antifoaming Action of Oils 2000
289 Пленарен доклад, N. D. Denkov, P. A. Kralchevsky, I. B. Ivanov, Kinetcis of Solubilization of Triglycerides in Surfactant Solutions 2000
290 Пленарен доклад, Ivan B. Ivanov, Asen Hadjiiski, Slavka Cholakova, Nikolai D. Denkov, Role of the Entry Barriers in Antifoaming by Oily Drops 2000
291 Пленарен доклад, N. D. Denkov, K. Marinova, Role of Silica Treatment on the Activity of Mixed Antifoams 2000
292 Пленарен доклад, N. D. Denkov, P. A. Kralchevsky, Stability of Liquid Films in the Presence of Colloid Particles 2000
293 Постер, E. Ahmed, S. Kotsev, G. Marinov, N. D. Denkov, and C. Witz, Thin Particulate Layers of Tio2 and Sio2 - Preparation and Optical Characterization 1999
294 Секционен доклад, N. Denkov, P. Cooper, K. Marinova, Mechanisms of Action of Mixed Solid-Liquid Antifoams 1999
295 Секционен доклад, N. D. Denkov, K. Marinova, R. Alargova, O. D. Velev, I. B. Ivanov, Charging of Oil-Water Interfaces Due to the Spontaneous Adsorption of Hydroxide Ions 1998
296 Секционен доклад, N. D. Denkov, K. Marinova, R. Alargova, O. D. Velev, I. B. Ivanov, Thin Liquid Film as a Tool for Manipulation and Sdtudy of Micro- and Nanoparticles 1998
297 Пленарен доклад, N. D. Denkov, P. A. Kralchevsky, I. B. Ivanov, Thin Liquid Films as a Tool for Study and Manipulation of Micro- and Nanoparticles 1998
298 Секционен доклад, N. D. Denkov, K. Nagayama, Thin Liquid Film as a Tool for Manipulation and Study of Micro- and Nanoparticles 1997
299 Секционен доклад, P. A. Kralchevsky, N. Denkov, K. D. Danov, D. N. Petsev, Effect of Droplet Deformability and Surface Forces on Flocculation 1997
300 Постер, N. D. Denkov, K. G. Marinov, R. P. Borwankar, Charge of Emulsion Droplets in the Presence of Absence of Nonionic Surfactants 1997
301 Постер, A. D. Hadjiiski, N. D. Denkov, T. D. Gurkov, I. B. Ivanov, R. Borvankar, Film Trapping Technique: Precise Method for Three-Phase Contact Angle Determination of Micrometer Sized Particles 1997
302 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Optical Properties of Deposited Particulate Layers 1997
303 Постер, P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, T. D. Gurkov, K. G. Marinova, Oscilatory Structural Forces and Stratification of Thin Liquid Films: Theory and Experiment with Emulsion Films 1997
304 Постер, K. G. Marinova, R. Alargova, N. Denkov, O. Velev, D. Petsev, I. B. Ivanov, Charging of Oil -Water Interfaces due to Spontaneous Adsorption of Hydroxyl Ions 1996
305 Пленарен доклад, N. D. Denkov, Antifoaming Effect of Silica-Silicon Oil Mixtures 1996
306 Пленарен доклад, N. D. Denkov, P. A. Kralchevsky, I. B. Ivanov, K. Nagayama, Formation of Ordered Two-dimensional Arrays of Solid Particles 1996
307 Постер, P. A. Kralchevsky, V. Paunov, N. Denkov, K. Nagayama, Stresses in Lipid Membranes and Interactions Between Inclusions 1996
308 Пленарен доклад, P. A. Kralchevsky, V. N. Paunov, N. D. Denkov, K. Nagayama, Stresses in Liquid Membranes and Interactions between Incorporated Membrane Proteins 1995
309 Пленарен доклад, N. D. Denkov, H. Yoshimura, K. Nagayama, T. Kouyama, Cryo-electron Microscopy of Bacteriorhodopsin Vesicles 1995
310 Пленарен доклад, N. D. Denkov, H. Yoshimura, K. Nagayama, T. Kouyama, Nanoparticle Arrays in Freely-suspended Vitrified Films 1995
311 Постер, I. B. Ivanov, P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, O. D. Velev, V. N. Paunov, C. D. Dushkin, H. Yoshimura, K. Nagayama, Formation of Two-dimensional Protein and Colloid Crystals in Liquid Films under the Action of Capillary Forces 1995
312 Пленарен доклад, N. D. Denkov, H. Yoshimura, K. Nagayama, Method for Controlled Formation of Vitrified Films for Cryo-electron Microscopy 1995
313 Секционен доклад, N. D. Denkov, H. Yoshimura, K. Nagayama, T. Kouyama, Controled Formation of Virified Films for Cryoelectron Microscopy 1995
314 Постер, N. D. Denkov, P. A. Kralchevsky, V. N. Paunov, I. B. Ivanov, Colloidal Structural Forces and Hydration Forces in Thin Liquid Films