Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Ваня Ганчева
Редактор на издание нереферирано
Ваня Ганчева, хинди-български онлайн речник, Редактор на издание нереферирано 2010
Редактор на издание реферирано
Ваня Ганчева, Учебник по хинди за напреднали - I част, Редактор на издание реферирано 1998
Статия в научно списание
Ваня Ганчева, Към проблема за функционалните еквиваленти на хинди-перфекта в българския език, Българско изтокознание Acta Orientalia Bulgarica, брой:1, 2007 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ваня Ганчева, Прояви на междуезикова симетрия и асиметрия при превода на фразеология в художествения текст, От Индия, към Индия – перцепции и перспективир 30 години индологи в България, 2015 2015
2 Ваня Ганчева, Към въпроса за особеностите на лексиката в публицистичния стил на хинди, 20 години българска индология, 2009 2009
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Ваня Ганчева, To the question of inter-language symmetry and asymmetry in translation from Hindi to Bulgarian of phraseological units 2016
2 Секционен доклад, Ваня Ганчева, On “Righteousness”, “Order” and “Harmony” as Part of the Concept of Dharma in Hindi Idiomatics 2016
3 Секционен доклад, Ваня Ганчева, Прояви на междуезикова симетрия и асиметрия при превода на фразеология в художествения текст 2013
4 Секционен доклад, Ваня Ганчева, Обучението по хинди в България - развитие и перспективи. 2012
5 Секционен доклад, Ваня Ганчева, Традиционни методи и нови аспекти в съвременното обучение по практически хинди 2009
6 Секционен доклад, Ваня Ганчева, Към въпроса за дидактическите методи в преподаването на хинди за пълния курс на обучение 2007
7 Секционен доклад, Ваня Ганчева, Към проблема за методика на обучението по хинди за напреднали за българи 2004
Учебник/Учебно помагало
Ваня Ганчева, Учебник по хинди за напреднали - част 2, Индологическа фондация "Изток-Запад", Ref, Рецензирано 2001