Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Петър Добрев
Дисертация д-р
Петър Добрев, Чифликчиите Холевич в Османската империя, България и Румъния (XIX-XX век), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Иван Илчев Димитров 2019
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Петър Добрев, Шествията против генерал Луков и бялата дъска на българския антифашизъм, Издател: Фондация Фридрих Еберт | Бюро България 2022
2 Петър Добрев, Параисторията като бестселър - Стефан Цанев, 2011
Научен проект
1 Петър Добрев, Котел и Старопланинският регион - икономика, миграции, общество, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-103 от 15.04.2019 г. 2019
2 Петър Добрев, България и Балканите през ХХ век: Външна политика и публична дипломация, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-12 от 17.04.2018 2018
3 Петър Добрев, Мрежи и механизми на влияние в регионалната икономика. Балканска и европейска контекстуализация на архивното наследство на братя Евлоги и Христо Георгиеви, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:КН-06 ОПР 05/02 от 17.12.2018 2018
Научно ръководство
1 Петър Добрев, Албанско-югославските отношения 1944-1980 г., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Даниела Андонова 2023
2 Петър Добрев, Управлението на Николае Чаушеску в Румъния и култът към него (1965 - 1989 г.) , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ангел Щурков 2023
3 Петър Добрев, Образованието на мюсюлманското малцинството в Западна Тракия в политиките на Гърция и Турция (1950-1980), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Тоника Андреева 2022
4 Петър Добрев, Размяната на население след Гръцко-Турската война (1919-1922) и отражението от нея. , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Петковска 2022
5 Петър Добрев, Култът към Николае Чаушеску в Социалистическа република Румъния, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Александър Симеонов Тасев 2019
Превод на статия
Петър Добрев, Антония Йънг. Жени, които стават мъже. Албанските заклети девици. 2016
Редактор на сборник
1 Петър Добрев, Регионалните изследвания – извори, методи, перспективи, Редактор на сборник 2023
2 Петър Добрев, Котел и Старопланинският регион - икономика, миграции, общество, Редактор на сборник 2020
Статия в научно списание
1 Petar Dobrev, „Dopóki nie odrzucimy wszystkich śladów niewolnictwa”. Repetycyjność polityki państwa bułgarskiego wobec Pomaków, Prace Historyczne, vol:2, issue:150, 2023, pages:337-353, doi:10.4467/20844069PH.23.020.17957, Ref 2023
2 Петър Добрев, Николай Тодоров, Земята като фактор за икономическия растеж: преплетени траектории на едрото земевладение в България през XIX и ХХ в., Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, том:VIII, 2023, стр.:93-104, ISSN (print):ISSN 2534-9244 , ISSN (online):ISSN 2603-3526, doi:10.61836/OKHX5094, Ref 2023
3 Петър Добрев, Николай Тодоров, Търговците и чифлиците: аграрните дилеми на Димитър Бракалов през 60-те и 70-те години на XIX в., Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания,, том:VII, 2022, ISSN (print):2534-9244, ISSN (online):ISSN 2603-3526, Ref 2022
4 Петър Добрев, Добруджа през 1940 - между освобождението и преселението, Форум, брой:6, 2021, стр.:26-32, ISSN (print):2367-9271 2021
5 Петър Добрев, Димитър Григоров, Другото лице на националноотговорния предприемач: опиумните търговци на Балканите в края на XIX и началото на XX в, Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания,, том:VI, 2021, стр.:363-374, ISSN (print):2534-9244, ISSN (online):ISSN 2603-3526, Ref 2021
6 Петър Добрев, Крайовският договор и българските чифлици в Добруджа, Добруджа, том:34, 2021, стр.:446-454, ISSN (print):0205-2210 2021
7 Petar Dobrev, Dimitar Grigorov, Opium, Bonito and Olive Agents: States and Drugs in the Balkans (Beginning of the 19th Century — 1940s), Humanističke studije, issue:7, 2020, pages:109-132, ISSN (online):2337–0718, Ref, др.(CEEOL, Index Copernicus, Google Scholar) 2020
8 Петър Добрев, "Най-важните двигатели на развитието на една страна" - ролята на Окръжните съвети като институция в Севроизточна България (до 1912 г.), Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания, том:3, брой:Институциите и българското стопанско развитие , 2018, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2022) 2018
9 Петър Добрев, Архивът на чифликчийското семейство Холевич (1834-1950 г. ), Форум, брой:3, 2018, стр.:41-46 2018
10 Петър Добрев, Тиквата и феодализмът – из болестите по българското земеделие : Или как евросубсидиите спомогнаха феодализирането на българското село, dВерсия, том:Борби без време, т. III, 2018, стр.:157-173, ISSN (print):ISSN 2367-8690 2018
11 Петър Добрев, Международните връзки на българските чифликчии – случаят Холевич и Вакаро, Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания, том:2, 2017, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2022) 2017
12 Петър Добрев, Родът Холевич и Котел – от протоиндустрия към земеделие, Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания, том:1, 2016, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2022) 2016
13 Petar Dobrev, De mediarevolutie van Bulgarije , Ablak. Tijdschrift over Midden-Europa en de Balkan, брой:4, 2009 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Petar Dobrev, The Georgievi Brothers as moșieri. Large-Scale Agriculture in Wallachia and the Ottoman Empire in the 19th Century, Regional Networks in Context. Economy and Trade in the Lower Danube Balkans of the 19th Century, editor/s:Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Publisher:Lit Verlag Berlin, 2023, pages:169-179, ISBN:978-3-643-91439 2023
2 Петър Добрев, Колективизацията и краят на чифликчийството в Добруджа (1946–1951 г.): по примери от архива на Холевич, Регионалните изследвания – извори, методи, перспективи, редактор/и:Иван Русев, Гергана Георгиева, Николай Тодоров, Петър Добрев, издателство:Тендрил, 2023, стр.:227-251, ISSN (print):978-619-92218-2-2, ISSN (online):978-619-92218-3-9 2023
3 Петър Добрев, Българските чифликчии в Добруджа като посредници в дипломатическите конфликти между България и Румъния (1918–1940 г.) , България и Балканите през ХХ в. Външна политика и публична дипломация, редактор/и:Евгения Калинова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021, стр.:127-136 2021
4 Петър Добрев, Котленски мрежи на влияние в края на XIX в., Котел и Старопланинският регион - икономика, миграции, общество, редактор/и:Иван Русев, Петър Добрев, Гергана Георгиева, Николай Тодоров, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:105-119, ISBN:978-954-07-5009-5 2020
5 Петър Добрев, Сходни модели, различни мащаби - икономически мрежи на Георгиеви, Холевич и Русович през 60-те години на XIX в., Дарителство и предприемачество на Балканите през ХІХ в., редактор/и:Пламен Митев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:93-103, ISBN:9789540750385 2020
6 Петър Добрев, "Ямма"-промени в аграрната собственост в Добруджа в първите години след 1878 г., Балканите и Европа в източната криза 1875-1881 г, редактор/и:Пламен Митев, Тина Георгиева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, Ref 2019
7 Петър Добрев, Димитровград – от утопията към неудобното наследство, dВЕРСИЯ, Година I, 2016 2016
8 Петър Добрев, "Заради чифчиликът ако питати“: семейство Холевич и създаването на един български чифлик в османска Добруджа, Добруджа – политика, общество, стопанство и култура (XIX- XX в.) Сборник с изследвания, 2015 2015
9 Петър Добрев, С носталгия по Живков, в очакване на Левски, Преходът в България - памети и рефлексии, 2013 2013
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Петър Добрев, Николай Тодоров, Земята като фактор за икономическия растеж. Преплетени траектории на едрото земевладение в България от XIX и XX век 2023
2 Секционен доклад, Петър Добрев, Добруджа между Османската империя, България и Румъния в края на XIX и началото на ХХ век 2023
3 Секционен доклад, Петър Добрев, Колективизацията в Добруджа и съдбата на чифлиците 2023
4 Секционен доклад, Петър Добрев, Личните архиви като ресурс в изследването на стопанската и социална история: примерът Холевич 2023
5 Секционен доклад, Петър Добрев, Николай Тодоров, Аграрният капитализъм през XIX в. - наемната работна ръка и чифлиците 2023
6 Секционен доклад, Петър Добрев, The fight against the kulaks in Bulgaria - the fate of the large landowners in Dobrudja after 1944 2023
7 Секционен доклад, Петър Добрев, Николай Тодоров, Търговците и чифлиците: аграрните дилеми на Димитър Бракалов през 60-те и 70-те години на XIX в. 2022
8 Секционен доклад, Петър Добрев, Йордан Йовков в научното творчество на Йорданка Холевич 2022
9 Секционен доклад, Петър Добрев, Братя Георгиеви като „мошиери“ – търговска мрежа и икономически практики 2022
10 Секционен доклад, Петър Добрев, "Are we Bulgarians or Romanians now?" Ways of adapting to the new regime in Southern Dobrudja after 1913. 2022
11 Секционен доклад, Петър Добрев, Димитър Григоров, Другото лице на националноотговорния предприемач: опиумните търговци на Балканите в края на XIX и началото на ХХ в. 2021
12 Секционен доклад, Петър Добрев, Bulgarian landowners and the Romanian administration (1918-1940) 2021
13 Секционен доклад, Петър Добрев, Българските чифликчии в Добруджа и присъединяването на областта към Румъния (1918-1940 г.) 2021
14 Секционен доклад, Петър Добрев, Дебатът за чифлиците и българската историография 2021
15 Секционен доклад, Петър Добрев, Търговските мрежи на братя Евлоги и Христо Георгиеви 1837-1878 г. по документи от НА-БАН 2020
16 Секционен доклад, Петър Добрев, Крайовският договор и българските чифлици в Добруджа 2020
17 Секционен доклад, Петър Добрев, Добруджа през 1940 г. – между освобождението и преселението 2020
18 Секционен доклад, Петър Добрев, Сходни модели, различни мащаби - икономически мрежи на Георгиеви, Холевич и Русович през 60-те години на XIX в. 2019
19 Секционен доклад, Петър Добрев, Котленски мрежи на влияние в края на XIX в. 2019
20 Секционен доклад, Петър Добрев, "ЯММА“ - ПРОМЕНИ В АГРАРНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДОБРУДЖА В ПЪРВИТЕ ГОДИНИ СЛЕД 1878 Г. 2018
21 Секционен доклад, Петър Добрев, Българските чифликчии в Добруджа като посредници в дипломатическия възел между България и Румъния (1918–1940 г.) 2018
22 Секционен доклад, Петър Добрев, "Най-важните двигатели на развитието на една страна" - ролята на Окръжните съвети като институция в Североизточна България (до 1912 г.) 2018
23 Секционен доклад, Петър Добрев, Добруджа и Освобождението 2018
24 Секционен доклад, Петър Добрев, Котленските колонизатори на Добруджа – из личностите на Новото време 2018
25 Секционен доклад, Петър Добрев, "Международните връзки на българските чифликчии – случаят Холевич и Вакаро." 2017
26 Секционен доклад, Петър Добрев, Димитър Григоров, Opium, Bonito And Olives Agents: States And Drugs On The Balkans (Beginning Of 19th Century – 1940s) 2017
27 Секционен доклад, Петър Добрев, "Българското земеделие през ХХ в.: от „зелената революция“ към нов феодализъм?" 2017
28 Секционен доклад, Петър Добрев, Bulgarian agriculture in 21st century – the road towards a new “feudalization” 2017
29 Секционен доклад, Петър Добрев, „Родът Холевич и Котел – от протоиндустрия към земеделие“ 2016
30 Секционен доклад, Петър Добрев, „Никола Холевич и зараждането на земеделското движение в България.“ 2016
31 Секционен доклад, Петър Добрев, „From Traders to Politicians: the Holevich Family (1834-1950)“ 2016
32 Секционен доклад, Петър Добрев, „Заради чифчиликът ако питати“: семейство Холевич и създаването на един български чифлик в османска Добруджа“ 2015
33 Секционен доклад, Петър Добрев, "Архивът на Холевич (1830-1950 г.) : опит за микроистория на предприемачеството" 2015
34 Секционен доклад, Петър Добрев, „Архивът на чифликчийското семейство Холевич (1830-1950 г.) Опит за микроистория.“ 2015
35 Секционен доклад, Петър Добрев, The city of Dimitrovgrad: from utopia to 'inconvenient heritage' 2015
36 Секционен доклад, Петър Добрев, „С носталгия по Живков, в очакване на Левски" 2013
Участие в редколегия
1 Петър Добрев, Конфликтите в историята. Сборник с доклади от студентските четения "Конфликтите в историята" (5 април 2017), Участие в редколегия 2017
2 Петър Добрев, Паметта за прехода: Гласове от няколко български градове, Участие в редколегия 2011