Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Цецка Коларова

Researcher ID (Web of Science):AAL-2154-2021

ORCID ID:0000-0002-8972-5328
Глава от монография
1 Коларова, Ц. , Гражданско самосъзнание. (т.4.14 и т.5.14; с. 120-133, 204-210). В: Бакрачева, М., М. Замфиров, Ц. Коларова, Е. Софрониева. (2020). Живот в условията на криза (COVID-19, 2020). https://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=185; https://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2020/08/COVID-1.pdf , ISBN:978-619-91067-4-7 (e-book), COBISS.BG-ID – 42402312, , Колбис, София, Рецензирано 2020
2 Коларова, Ц. , Гражданско образование в университетската среда. (363-383 с.). – В: Сапунджиева, Кл., М. Пиронкова, Н. Бояджиева, Б. Минчев, Н. Петрова, Ц. Коларова, Ал. Ранев, Цв. Николов. (2014). Академични полета на социалната педагогика. (Състав. Кл. Сапунджиева). (511 с.). , ISBN:978-954-07-3800-0., Унив. издат. „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2014
3 Коларова, Ц. , Университетското образование по правата на човека в специалност "Социална педагогика". (384-416 с.). – В: Сапунджиева, Кл., М. Пиронкова, Н. Бояджиева, Б. Минчев, Н. Петрова, Ц. Коларова, Ал. Ранев, Цв. Николов. (2014). Академични полета на социалната педагогика. (Състав. Кл. Сапунджиева). (511 с.)., ISBN:978-954-07-3800-0., Унив. издат. „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2014
4 Коларова, Ц. , 3.6. Статистическа обработка на данните и анализ на получените резултати. (70-95 с. и 99-139 с.). – В: Александрова, Н., Н. Бояджиева, Кл. Сапундджиева, Ц. Коларова. (2004). Социониката в социалната сфера. (65 с. от 148 с.). , ISSN (print):954-07-1876-7., ISBN:954-07-1876-7., Унив. издат. „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2004
Дисертация д-р
Цецка Коларова, Нравственото възпитание в средновековна България (ІХ–Х век). (276 с). (Дисертация - доктор)., СУ “Св. Климент Охридски”, ФНПП. Защита пред Специализиран научен съвет по педагогика при ВАК/19.12.1996., Ръководител: проф. д.п.н. Жечо Атанасов 1996
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Коларова, Ц., "Защитено жилище" - новата книга на д-р арх. Пламен Генов (Отзив за книга)., сп. Контакти", ТЕМТО, 1-2, 17-19, 2024
2 Коларова, Ц., Правни аспекти на социалната педагогика. — CD-ROM (студия). , — CD: Първа университетска конференция по социална педагогика и социални дейности, С.: СУ “Св. Климент Охридски”, ФНПП. 2002
3 Коларова, Ц., Н. Александрова, Кл. Сапунджиева, Н. Бояджиева., Социално-педагогическа работа и соционика. — CD-ROM (студия)., — CD: Първа университетска конференция по социална педагогика и социални дейности, С.: СУ “Св. Климент Охридски”, ФНПП. 2002
4 Коларова, Ц., Автореферат за защита на научна степен “доктор по педагогика”., СНСПедагогика, ВАК. 1996
5 Коларова, Ц., Вероучението като коректив, Аз-Буки, 12, 2-3. 1994
6 Коларова, Ц., Дръзновение българско, Аз-Буки, 20, 4-5. 1994
Монография
1 Бакрачева, М., Замфиров, М., Коларова, Ц., Софрониева, Е., Ценов, М., Адаптация на университетските преподаватели към работа от разстояние. https://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=185, ISBN:978-619-91067-5-4 (online), ФНОИ, СУ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2022
2 Бакрачева, М, , М. Замфиров, , Ц. Коларова, Е. Софрониева, Живот в условията на криза (COVID-19, Вълна 2). https://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=185, ISBN:978-954-8846 (online), Веда словена - ЖГ., София, Рецензирано 2021
3 Коларова, Ц. , М. Бакрачева, М. Замфиров , Е. Софрониева., Живот в условията на криза (COVID-19, 2020). (т.4.14 и т.5.14; с. 120-133, 204-210). https://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=185; https://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2020/08/COVID-1.pdf, ISBN:978-619-91067-4-7 , Колбис, София, Рецензирано 2020
4 Коларова, Ц. , Социално подпомагане в България. (120 с.). (Монография, ISBN - 978-619-160-982-6, COBISS.BG-ID - 1286244836)., ISBN: 978-619-160-982-6., Авангард Прима., София, Рецензирано 2018
5 Коларова, Ц. , Кл. Сапунджиева, М. Пиронкова, Н. Бояджиева, Н. Петрова, Б. Минчев , Ал. Ранев, Цв. Николов. , Академични полета на социалната педагогика. (Състав. Кл. Сапунджиева). (с. 363-416 от 511 с.)., ISBN:978-954-07-3800-0, Унив. издат. „Св. Климент Охридски”, , София, Рецензирано 2014
6 Коларова, Ц., Гражданско образование в университета. (506 с.). (Хабилитационна монография - професор, ISBN - 978-619-160-352-7, COBISS.BG-ID - 1268113892)., ISBN: 987-619-160-352-7., Авангард Прима, София, Рецензирано 2014
7 Коларова, Ц. , Образование по правата на човека. (364 с.). (Монография, ISBN - 978-619-160-234-6, COBISS.BG-ID - 1265465828)., ISBN: 987-619-160-234-6., Авангард Прима, София, Рецензирано 2013
8 Коларова, Ц. , Студии по социално-правно образование. (218 с.)., ISBN:ISBN:978-954-490-324-4., ЕКС-ПРЕС., Габрово, Рецензирано 2012
9 Коларова, Ц., Проблеми на социалните услуги в България. (115 с.). (Монография, ISBN - 978-954-400-533-7, COBISS.BG-ID - 1239507684)., ISBN: 978-954-400-533-7., Фабер, В. Търново, Рецензирано 2011
10 Коларова, Ц., Правата на детето (Социално-педагогически измерения). (248 с.). (Хабилитационна монография - доцент, ISBN - 954-07-1969-0, COBISS.BG-ID - 1042300132)., ISBN: 954-07-1969-0., УИ „Св. Климент Охридски”. , София, Рецензирано 2004
11 Коларова, Ц. , Н. Александрова, Н. Бояджиева , Кл. Сапунджиева, Социониката в социалната сфера., ISBN:ISBN:954-07-1876-7, Унив. издат. „Св. Климент Охридски”, , София, Рецензирано 2004
12 Коларова, Ц., Етикосоциални идеи на българската държава (ІХ–Х век). (240 с.). (Монография, ISBN - 954-649-551-4, COBISS.BG-ID - 1039996900). , ISBN: 954-649-551-4., Сиела, София, Рецензирано 2003
Научен проект
1 Цецка Коларова, КСПСД (Н. р-тел: гл. ас. д-р Красимир Костов), Нагласи към използването на генеративни изкуствени модели сред студентите в специалност „Социална педагогика", Член, СУ, НФИ на СУ - Договор № 80-10-82 от 11.04.2024 г. , Номер на договора:№ 80-10-82 от 11.04.2024 г. 2024
2 Цецка Коларова, КСПСД (Н. р-тел: гл. ас. д-р Пламен Минчев), Социалната педагогика през XXI век, Договор № 80-10-106/27.04.2023 г. (м.07-11.2023 - Бургас + ВЗЛОМ!), Член, СУ, ФНИ на СУ, Договор №80-10-106 от 27.04.2023 г., Номер на договора:№ 80-10-106 от 27.04.2023 г. 2023
3 Цецка Коларова, Трети университетски симпозиум по социална педагогика в България, КСПСД, ФНОИ (м.07-11.2023 - Бургас + ВЗЛОМ!), Член, СУ, ФНОИ, КСПСД 2023
4 Цецка Коларова, КСПСД (Н. р-тел: гл. ас. д-р Яна Станева), Възможности и предизвикателства при практическата подготовка на студентите по „Социална педагогика“ в условията на криза, Член, СУ, ФНИ на СУ - Договор № 80-10-173 от 27.05.2022 г. 2022
5 Цецка Коларова (Н. р-тел: проф. Любен Витанов, проф. Любослава Пенева и др.), Проект „МП Приобщаващо образование“ в Проект BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. МП Приобщаващо образование (Участие като лектор), Член, 2022
6 Цецка Коларова и мн. др. (Н. р-тел: Янка Тоцева „Етнотолеранс“, Маргарита Бакрачева), Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда. https://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2020/08/COVID-1.pdf; www.eufunds.bg; https://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=185;, Член, ЕС, ОП НОИР - BG05M2OP001-3.017-0007-C01 , Номер на договора:ОП НОИР: BG05M2OP001-3.017-0007-C01 2021
7 Цецка Коларова, КСПСД (Н. р-тел: гл. ас. д-р Александър Ранев), Нагласи, очаквания и интереси сред студентите за образование, квалификация и кариерно развитие в социалнопедагогическата сфера (Проект на Катедра СПСД, ФНОИ, СУ), Член, СУ, ФНИ на СУ - № 80-10-126 / 26.03.2021 г., Номер на договора:№ 80-10-126 / 26.03.2021 г. 2021
8 Цецка Коларова, КСПСД (Н. р-тел: проф.дпн Николай Попов), Актуални проблеми и предизвикателства в полето на социалната педагогика: Проучване на опита в съседни страни (Сърбия) (Проект на Катедра СПСД, ФНОИ, СУ), Член, СУ, ФНИ на СУ - № 80-10-110 / 16.04.2020, Номер на договора:80-10-110 / 16.04.2020 2020
9 Цецка Коларова, КСПСД (Н. р-тел: проф. д-р Нели Бояджиева), Приложни полета на социалната педагогика. (Проект на Катедра СПСД, ФНОИ, СУ)., Член, ФНИ на СУ 80-10-88/15.04.2019, Номер на договора:80-10-88/15.04.2019 2019
10 Цецка Коларова (Н. р-тел: проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт), Докторантски център „Св. Климент Охридски“., Член, (лектор). ОП НОИР - СУ „Св. Кл. Охридски“ BG05:2OP001-2.009.0013, Номер на договора: BG05:2OP001-2.009.0013 2018
11 Цецка Коларова, Европейските ценности и правата на детето., Член, (лектор и модератор). Столична община 2018
12 Цецка Коларова, КСПСД, Втори университетски симпозиум по социална педагогика в България., Член, (председател на организационния комитет). СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, Катедра СПСД 2016
13 Цецка Коларова, КСПСД, Развитие и перспективи на социалната педагогика в България (история, теория, практика). , Член, ФНИ на СУ № 82/2016, Номер на договора:№ 82/2016 2016
14 Цецка Коларова, КСПСД, Първи университетски симпозиум по социална педагогика в България., Член, (лектор). СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, Катедра СПСД 2014
15 Цецка Коларова, КСПСД, Социалната педагогика като наука, университетска специалност, професионална реализация и кариерно развитие, Член, ФНИ на СУ 087 - 10.05.2014, Номер на договора:087 - 10.05.2014 2014
16 Цецка Коларова, КСПСД, Семинар на Катедра СПСД, ФНПП, СУ, в Тетевен (18-20.10.2013)., Член, ФНПП, СУ 2013
17 Цецка Коларова, Дискусионен форум за ХОДГОПЧ (14.11.2012), Член, МОМН, СУ, European Wergeland Center, Oslo, Norway 2012
18 Цецка Коларова, КСПСД, Проект на Катедра СПСД, ФНПП, СУ, "Фенерите" (18-20.10.2012)., Член, (лектор). ФНПП, СУ 2012
19 Цецка Коларова , Проект на ЦКБППМН: Обучение на секретари на МКБППМН – Южна България., Член, (лектор). ЦКБППМН - МС 2012
20 Цецка Коларова, Проект на ЦКБППМН: Обучения на секретари на МКБППМН на национално ниво /с 2 етапа/. , Член, (лектор). (ЦКБППМН, Столична община). 2012
21 Цецка Коларова, International Civic and Citizenship Study (ICCS) - Findings and University Teacher Preparation., Член, (lecturer). ICCS; МОН 2011
22 Цецка Коларова, Индекс за политиките на интеграция на мигранти (MIPEX)., Член, Open Society; British Council 2011
23 Цецка Коларова, Проект на ЦКБППМН - 24.11.2011. Обучение в Столична община на секретари на МКБППМН на национално ниво., Член, (лектор). ЦКБППМН, Столична община 2011
24 Цецка Коларова, Проект на ЦКБППМН: Обучение на секретари на МКБППМН и обществени възпитатели., Член, (лектор). ЦКБППМН - МС 2011
25 Цецка Коларова, КСПСД, Кръгла маса „Подготовка на социалните педагози – компетенции и реализация”, Член, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, Катедра СПСД 2010
26 Цецка Коларова, Равнище на гражданско образование при завършващите студенти от специалност „Социална педагогика”. Договор № 003/30.03.2010, Ръководител, (Ръководител на проекта). НИД на СУ 003/30.03.2010, Номер на договора:003/30.03.2010 2010
27 Цецка Коларова, Семинар "Гражданското и Глобалното образование в контекста на българската образователна система", организиран от Фондация "СЕГА"., Член, Фондация "СЕГА" 2010
28 Цецка Коларова, Компетенции за социални услуги – част от университетската подготовка на специалност „Социална педагогика”. Договор № 170/09., Ръководител, (Ръководител на проекта). НИС на СУ 170/09, Номер на договора:170/09 2009
29 Цецка Коларова, Обучение на учители и обществени възпитатели в общините., Член, (лектор и модератор). Общини Връбница, Илинден, Триадица в гр. София. 2009
30 Цецка Коларова, НЦСР – Обучение за социални услуги на социални работници от софийските общини. , Член, НЦСР, МТСП 2008
31 Цецка Коларова, Обучение на секретари на МКБППМН и обществени възпитатели в Столична община, Член, (лектор). ЦКБППМН, Столична община 2008
32 Цецка Коларова, Обучение по правата на детето на секретари на МКБППМН и обществени възпитатели в Столична община., Член, (лектор). Столична община; ДООНБ 2008
33 Цецка Коларова, Изнесено обучение (в гр. Благоевград) на учители, училищни психолози и обществени възпитатели от община Слатина, гр. София. , Член, (лектор и модератор). Община Слатина, гр. София 2007
34 Цецка Коларова, Регионално обучение на секретари на МКБППМН - Нова Загора. , Член, (лектор и модератор). Община Нова Загора 2007
35 Цецка Коларова, КСПСД, Relais, Член, Програма „Леонардо” 2006
36 Цецка Коларова, Социониката в поведенческите науки и социалната работа , Член, (групов проект). НИС на СУ 2003
37 Цецка Коларова, IEA - PIRLS (“Умението за четене при 9-10-годишните деца”), (само пилотното национално изследване)., Член, (научен секретар). МОН, IEA - PIRLS. 2000
38 Цецка Коларова, Open Society – Program RSS – NITs: The use of New Information Technologies (NITs) in University Teacher Education in Four Countries. , Ръководител, Open Society – Program RSS 2000
Научно ръководство
1 Цецка Коларова, Възгледите на Питър Дракър за ефективния мениджмънт (МП МСПД, 2022-2023), СУ, ФНОИ дипломна работа:Анна Донева, ф№ 4EA3200010 2024
2 Цецка Коларова, Специфика на социалния мениджмънт в Център за обществена подкрепа за деца в риск (МП МСПД, 2022-2023), СУ, ФНОИ дипломна работа:Момчил Михайлов, ф№ 0EA3200006 2024
3 Цецка Коларова, - Институционални интеракции в социалния мениджмънт на Центъра за специална образователна подкрепа в гр. Перник (МП МСПД, 2022-2023), СУ, ФНОИ дипломна работа:- Елизабета Миланова, ф№ 1EA3200011 2023
4 Цецка Коларова, - Мениджмънт на социалната работа в дом за стари хора в условията на COVID-19 (МП МСПД, 2021-2022), СУ, ФНОИ дипломна работа:- Маргарита Гаврилова - ф№ 3EA3200001 2022
5 Цецка Коларова, - Мениджмънт на социалнопедагогическата работа с лица с алкохолна зависимост (МП МСПД, 2021-2022), СУ, ФНОИ дипломна работа:- Илияна Личева-Димитрова - ф№ 8EA3200003 2022
6 Цецка Коларова, - Особености на мениджмънта на социалнопедагогическата дейност в Звено „Майка и бебе“ в София (МП МСПД, 2021-2022), СУ, ФНОИ дипломна работа:- Елена Костова - ф№ 0EA3200002 2022
7 Цецка Коларова, - Професионална отговорност на мениджъра на социалнопедагогическите дейности (МП МСПД, 2021-2022), СУ, ФНОИ дипломна работа:- Борислава Борисова - ф№ 5EA3200004 2022
8 Цецка Коларова, Граждански умения, формирани чрез обучението по литература в прогимназиален етап на образование (ДП ГО, 2018-2021), СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, Катедра СПСД дисертация д-р: Милена Николаева Андонова-Ватрачка 2021
9 Цецка Коларова, Отношение към различното религиозно убеждение при младежите в Германия (15-18-годишна възраст), СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, Катедра СПСД дипломна работа: Антон Димов Тонев 2018
10 Цецка Коларова, Социалнопедагогическо значение на социометричния статус на ученика в средното училище, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, Катедра СПСД дипломна работа: Петър Стефанов Зихирев 2017
11 Цецка Коларова, Социално-педагогическа интерпретация на индивидуалната предразположеност към конфликтно поведение при 14-15-годишните, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, Катедра СПСД дипломна работа: Милена Андонова-Ватрачка 2016
12 Цецка Коларова, - Връзка на знанията по правата на детето и нравствения светоглед на зрелостниците, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, Катедра СПСД; дисертация д-р:- Звездица Иванова Георгиева (2014-2017; отказала се 2015). 2015
13 Цецка Коларова, - Защита на най-добрия интерес на детето в процеса на деинституционализация, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, Катедра СПСД; дисертация д-р:- Лина Иванова Стаменкова-Иванова (2014-2017; отказала се 2015). 2015
14 Цецка Коларова, Неглижирането като форма на домашно насилие (при 11-12-годишните деца), СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, Катедра СПСД; дипломна работа: Диана Йончева 2015
15 Цецка Коларова, Отношението на учениците към предмета „Музика“ в общообразователното училище, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, Катедра "Музика"; дипломна работа: Надя Йорданова 2015
16 Цецка Коларова, Хиподинамия при децата от прогимназиален етап на образование, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, Катедра СПСД; дипломна работа: Любка Атанасова 2015
17 Цецка Коларова, Контент-анализ на учебните програми и учебниците по музика в началното училище, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, Катедра "Музика"; дипломна работа: Стела Пачева 2014
18 Цецка Коларова, Особености на агресивното поведение при лица с пробация, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, Катедра СПСД; дипломна работа: Десислава Тодорова 2014
19 Цецка Коларова, Родителското отношение към въздействието на класическата музика върху децата в предучилищна възраст , СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, Катедра "Музика"; дипломна работа: Теодора Лилянова Черчеланова 2014
20 Цецка Коларова, Характерни поведенчески девиации при деца от начална училищна възраст, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, Катедра СПСД; дипломна работа: Станислава Мезерлиева-Пингелова 2014
21 Цецка Коларова, Влияние на семейството върху локуса на контрола на 5-6-годишните деца, СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, Катедра СПСД; дипломна работа: Стоилка Иванова 2012
Редактор на издание реферирано
1 Цецка Коларова, Годишник на Софийския университет, ФНОИ, Книга Педагогически науки. Т. 113, ISSN: 2683-1074. София: Унив. издат. "Св. Климент Охридски"., Редактор на издание реферирано 2020
2 Цецка Коларова, Годишник на Софийския университет, ФНОИ. Т. 111. ISSN: 2682-9622. София: Унив. издат. „Св. Климент Охридски”. (за 2018 г.)., Редактор на издание реферирано 2019
3 Цецка Коларова, Годишник на Софийския университет, ФНОИ. Т. 112. ISSN: 2682-9622. София: Унив. издат. „Св. Климент Охридски”. , Редактор на издание реферирано 2019
Статия в научно списание
1 Kolarova, Ts., Basic approaches in social services, Педагогика, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, 2025, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref 2025
2 Kolarova, Ts., Current typology of social services in Bulgaria, Social Sciences (Science Publishing Group), Pasadena, USA, 2024, ISSN (online):2326-988X, Ref, др., International 2024
3 Kolarova, Ts., Dynamics of Development and Functions of Social Services in Bulgaria. Social Sciences, 13(2), 35-41. DOI: https://doi.org/10.11648/j.ss.20241302.13, Social Sciences (Science Publishing Group), Pasadena, USA, vol:13 , issue:2, 2024, pages:35-41, ISSN (print):2326-9863, ISSN (online):2326-988X, doi:https://doi.org/10.11648/j.ss.20241302.13, International 2024
4 Коларова, Ц., Определящи подходи при предоставяне на социалните услуги в България, Контакти, брой:3-4, 2024, ISSN (print):1311-7939 2024
5 Коларова, Ц., Профилиране на социалните услуги в България., Контакти, брой:1-2, 2024, стр.:52-56, ISSN (print):1311-7939, Ref 2024
6 Kolarova, Ts., Jonkers, A., Main current problems of Education for Democratic Citizenship in two EU countries – the Netherlands and Bulgaria, Педагогика, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY,, vol:95, issue:6, 2023, pages:793-803, ISSN (print):ISSN (print):0861-3982, , ISSN (online):ISSN (online):1314-8540, Ref, International, MSc 2023
7 Коларова, Ц., Аспекти за същността на гражданското образование, Педагогика, брой:3, 2012, стр.:419-430, ISSN (print):0861-3982., Ref 2012
8 Коларова, Ц., Социална значимост на родителските права и задължения , Педагогика, брой:2, 2012, стр.:213-228, ISSN (print):0861-3982., Ref 2012
9 Коларова, Ц., Система на глобалното образование, Начално образование, брой:5, 2011, стр.:5-12, ISSN (print):0204-4951., Ref 2011
10 Коларова, Ц., Същност на правното възпитание, Обществено възпитание, брой:1, 2011, стр.:9-16, ISSN (print):0204-8515. 2011
11 Коларова, Ц., Лятната ваканция и правата на децата , Обществено възпитание, брой:4, 2008, стр.:5-9, ISSN (print):0204-8515. 2008
12 Коларова, Ц., Спазват ли се правата на децата във ВУИ и СПИ , Обществено възпитание, брой:6, 2008, стр.:5-9, ISSN (print):0204-8515. 2008
13 Коларова, Ц., Учениците питат , Обществено възпитание, брой:5, 2008, стр.:4-9, ISSN (print):0204-8515. 2008
14 Коларова, Ц., Мерки за реинтеграция на детето в семейството , Предучилищно възпитание, брой:1, 2005, стр.:34-36, ISSN (print):0204-7004., Ref 2005
15 Коларова, Ц., Социално-педагогически проблеми на непълнолетните с противообществени прояви , Обществено възпитание, брой:1, 2005, стр.:31-37, ISSN (print):0204-8515. 2005
16 Коларова, Ц., Иновационният дух на Конвенцията за правата на детето , Педагогика, брой:4, 2004, стр.:56-62, ISSN (print):0861-3982., Ref 2004
17 Коларова, Ц., Мерки за закрила на детето , Предучилищно възпитание, брой:10, 2004, стр.:2-9, ISSN (print):0204-7004., Ref 2004
18 Коларова, Ц., Правата на детето в семейството , Обществено възпитание, брой:5, 2004, стр.:4-9, ISSN (print):0204-8515. 2004
19 Коларова, Ц., Предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, Предучилищно възпитание, брой:7, 2004, стр.:40-43, ISSN (print):0204-7004., Ref 2004
20 Коларова, Ц., Принципи в националната образователна стратегия по правата на детето , Предучилищно възпитание, брой:2, 2004, стр.:25-29, ISBN:0204-7004., Ref 2004
21 Коларова, Ц., Развитие на международните организации за контрол по правата на децата, Педагогика, брой:10, 2004, стр.:68-75, ISSN (print):0861-3982., Ref 2004
22 Коларова, Ц., Системата от заведения за работа с непълнолетни правонарушители , Педагогика, брой:6, 2004, стр.:50-60, ISSN (print):0861-3982., Ref 2004
23 Коларова, Ц., Социално-педагогическата работа и правата на децата., Обществено възпитание, брой:3, 2004, стр.:5-13, ISSN (print):0204-8515. 2004
24 Коларова, Ц., Статутът на надарените деца в България , Педагогика, брой:11, 2004, стр.:80-85, ISSN (print):0861-3982., Ref 2004
25 Коларова, Ц., Гаранции за развитие на детето в международните нормативни документи , Предучилищно възпитание, брой:9, 2003, стр.:27-31, ISSN (print):0204-7004., Ref 2003
26 Коларова, Ц., Правни аспекти на социалната педагогика, Педагогика, брой:8, 2003, стр.:72-76, ISSN (print):0861-3982., Ref 2003
27 Коларова, Ц., Ролята на субективния фактор в историята на педагогиката, Педагогика, брой:9, 2003, стр.:94-99, ISSN (print):0861-3982., Ref 2003
28 Коларова, Ц., Употреба на новите информационни технологии в университетската подготовка на учители, Педагогика, брой:3, 2003, стр.:85-91, ISSN (print):0861-3982., Ref 2003
29 Коларова, Ц., Характеристики на етикосоциалните идеи за възпитание в България през ІХ–Х век, Педагогика, брой:6, 2003, стр.:71-81, ISSN (print):0861-3982., Ref 2003
30 Коларова, Ц., Основни статистически понятия в педагогическата диагностика , Педагогика, брой:8-9, 1999, стр.:76-83, ISSN (print):0861-3982., Ref 1999
31 Коларова, Ц., Портфолиото като диагностичен инструмент , Предучилищно възпитание, брой:5, 1999, стр.:49-57, ISSN (print):0204-7004., Ref 1999
32 Коларова, Ц., Основни правила за конструиране на тестови задачи с изборен отговор , Начално образование, брой:6-7, 1998, стр.:36-49, ISSN (print):0204-4951., Ref 1998
33 Коларова, Ц., Специфика на диагностичния инструментариум за предучилищната възраст , Предучилищно възпитание, брой:5, 1998, стр.:11-16, ISSN (print):0204-7004., Ref 1998
34 Коларова, Ц., Законодателни основи на нравственото възпитание в средновековна България (ІХ—Х век), Педагогика, брой:6, 1996, стр.:87-97, ISSN (print):0861-3982., Ref 1996
35 Коларова, Ц., Към формирането на възпитателния идеал в средновековна България (ІХ—Х век), Педагогика, брой:5, 1996, стр.:82-95, ISSN (print):0861-3982., Ref 1996
36 Коларова, Ц., Нравствено-възпитателните послания в Словата на Св. Климент Охридски, Начално образование, брой:6, 1996, стр.:53-63, ISSN (print):0204-4951., Ref 1996
Статия в поредица
1 Коларова, Ц., Съвременният контекст на образованието по правата на детето в предучилищна възраст, Дни на науката - В. Търново, брой:Дни на науката' 2012, издателство:Фабер, 2013, стр.:126-131, ISSN (print):1314-2283. 2013
2 Коларова, Ц., Социално-правна специфика при припознаване на дете, Годишник СУБ – Благоевград, том:Науката, образованието и изкуството през 21 век, брой:Т. VІ, част 1, издателство:СУБ – Благоевград, 2012, стр.:221-226, ISSN (print):1313-5236. 2012
3 Коларова, Ц., Социално-правни особености на международното осиновяване, Годишник СУБ – Благоевград, том:Науката, образованието и изкуството през 21 век., брой:Т. VІ, част 1, издателство:СУБ – Благоевград, 2012, стр.:215-221, ISSN (print):1313-5236. 2012
4 Коларова, Ц., Глобални характеристики на студентската мобилност , Дни на науката - В. Търново, том:Дни на науката’ 2010, издателство:Фабер, 2011, стр.:90-98, ISSN (print):1314-2283. 2011
5 Коларова, Ц., Понятие за глобално образование , Дни на науката – В. Търново, том:Дни на науката’2011, брой:1, издателство:Фабер , 2011, стр.:219-225, ISSN (print):1314-2283. 2011
6 Коларова, Ц., Развитие и цели на правното възпитание , Дни на науката - В. Търново, том:Дни на науката’2011 , брой:1, издателство:Фабер, 2011, стр.:225-232, ISSN (print):1314-2283. 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Kolarova, Ts., Basic control by the municipality for the quality of social services in Bulgaria, Сборник доклади от научна конференция „Знание, наука, иновации, технологии”. Proceedings of Knowledge, Science, Innovation, Technology Conference, CD, , редактор/и:Георги Георгиев, Иванка Георгиева, издателство:ИЗНИ, 2024, ISSN (print):2815-3472, Ref 2024
2 Kolarova, Ts., General control of the quality of social services in Bulgaria, Сборник доклади от научна конференция „Знание, наука, иновации, технологии”. Proceedings of Knowledge, Science, Innovation, Technology Conference, CD,, редактор/и:Георги Георгиев, Иванка Георгиева, издателство:ИЗНИ, 2024, ISSN (print):2815-3472, Ref 2024
3 Kolarova, Ts., Internal control of the quality of social services in Bulgaria: Activities of providers, Сборник доклади от научна конференция „Знание, наука, иновации, технологии”. Proceedings of Knowledge, Science, Innovation, Technology Conference, CD, , редактор/и:Георги Георгиев, Иванка Георгиева, издателство:ИЗНИ, 2024, ISSN (print):2815-3472, Ref 2024
4 Коларова, Ц., Кратък исторически преглед на развитието на социалната защита. , Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2021. Т.1. Педагогически и хуманитарни науки. В. Търново: , издателство:ИК на НВУ "В. Левски", 2021, стр.:199-206, ISSN (print):1314-1937 2021
5 Коларова, Ц., Методологически аспекти на социалната защита. , Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2021. Т.1. Педагогически и хуманитарни науки. В. Търново: , издателство:ИК на НВУ "В. Левски", 2021, стр.:215-225, ISSN (print):1314-1937 2021
6 Коларова, Ц., Механизмът на личната помощ. , Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2021. Т.1. Педагогически и хуманитарни науки. В. Търново: , издателство:ИК на НВУ "В. Левски", 2021, стр.:206-215, ISSN (print):1314-1937 2021
7 Коларова, Ц., Социалното партньорство – компонент на социалния мениджмънт. https://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/11/Sbornik_Obrazovanie_Izkustva_2021.pdf , Образование и изкуства: Традиции и перспективи. Сборник Втора научно-практическа конференция „Образование и изкуства: Традиции и перспективи“ – 11-12.11.2021 г., редактор/и:М. Замфиров, М. Бакрачева и др. (Ред.)., издателство:ФНОИ, СУ „Св. Климент Охридски“, 2021, стр.:193-201, ISSN (online):2738-8999 2021
8 Замфиров, M., М. Бакрачева, Ц. Коларова, Е. Софрониева, М. Блажиева, Неприсъствена форма на обучение в условията на COVID-19. , В: Сборник доклади. Иновации в обучението и познавателното развитие, Т.1. Edu & Tech Образование и технологии, Vol. 11/2020., издателство:Edu & Tech, 2020, стр.:48-51, ISSN (print):1314-1791., ISSN (online):2535-1214 2020
9 Коларова, Ц., История на разбирането за правата на детето , Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 2019, 6., издателство:В. Търново: НВУ "В. Левски"., 2019, стр.:65-75, ISSN (print):1314-1937. 2019
10 Коларова, Ц., Комитетът по правата на детето – роля, компетенции, ограничения, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 2019, 6., издателство:В. Търново: НВУ "В. Левски"., 2019, стр.:76-83, ISSN (print):1314-1937. 2019
11 Коларова, Ц., Д. Балабанова, Основни дейности в работата на инспекторите от детска педагогическа стая, Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 2019, издателство:В. Търново: ИК-НВУ "В. Левски"., 2019, стр.:46-57, ISSN (print):2367-7465., MSc 2019
12 Коларова, Ц., Д. Балабанова, Основни принципи и методи в дейността на инспекторите от детска педагогическа стая, Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 2019, издателство:В. Търново: ИК-НВУ "В. Левски"., 2019, стр.:39-46, ISSN (print):2367-7465., MSc 2019
13 Коларова, Ц., Социалният смисъл на Европейската конвенция за упражняване на правата на децата, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 2019, 6., издателство:В. Търново: НВУ "В. Левски"., 2019, стр.:56-65, ISSN (print):1314-1937. 2019
14 Коларова, Ц., Д. Балабанова, Сравнителни аспекти на няколко държавни системи за работа с деца-правонарушители, Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 2019, издателство:В. Търново: ИК-НВУ "В. Левски"., 2019, стр.:30-38, ISSN (print):2367-7465., MSc 2019
15 Коларова, Ц., За смисъла на общественото здраве , Сборник научни трудове от Годишна университетска научна конференция., издателство:В. Търново, ИК-НВУ "В.Левски", 2018, стр.:50-57, ISSN (print):1314-1937., ISSN (online):978-619-7246-20-9. 2018
16 Коларова, Ц., Идеята за правата на човека в развитието на обществената среда през 17-18 век, Сборник научни трудове от Годишна университетска научна конференция (2018). Т.1., издателство:В. Търново, ИК-НВУ "В.Левски", 2018, стр.:34-44, ISSN (print):1314-1937., ISSN (online):978-619-7246-20-9. 2018
17 Коларова, Ц., Към идеята за правата на човека от Античността до края на 17 век , Сборник научни трудове от Годишна университетска научна конференция. Т.1. , издателство:В. Търново, ИК-НВУ "В.Левски", 2018, стр.:44-50, ISSN (print):1314-1937., ISSN (online):978-619-7246-20-9. 2018
18 Коларова, Ц., За нормативизма и неокантианството като социално-правни учения през ХХ век, Сборник научни трудове от Годишна университетска научна конференция”, Т.8. В. Търново:, издателство:ИК-НВУ „В. Левски”, 2013, стр.:138-142, ISSN (print):1314-1937. 2013
19 Коларова, Ц., Основни социално-правни концепции на ХХ век, Сборник научни трудове от Годишна университетска научна конференция”, Т.8. В. Търново:, издателство:ИК-НВУ „В. Левски”, 2013, стр.:132-138, ISSN (print):1314-1937. 2013
20 Коларова, Ц., Приносът на международните неправителствени организации за правата на човека в динамичната среда за социална сигурност, Сборник научни трудове от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Т.5, издателство:В. Търново: ИК-НВУ „В. Левски”, 2013, стр.:20-27, ISBN:978-954-753-200-7. 2013
21 Коларова, Ц., Припознаване на дете – социално-правна същност , Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа. С., издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, стр.:656-661, ISBN:978-954-07-3522-1. 2013
22 Коларова, Ц., Ролята на ВДПЧ в динамичната среда за социална сигурност, Сборник научни трудове от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Т.5, издателство:В. Търново: ИК-НВУ „В. Левски”, 2013, стр.:15-20, ISBN:987-954-753-200-7. 2013
23 Коларова, Ц., Социални особености и тенденции на развитие на родителските права и задължения , Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа. , издателство:С.: УИ „Св. Кл. Охридски” , 2013, стр.:652-656, ISBN:978-954-07-3522-1. 2013
24 Коларова, Ц., Специфични социално-правни теории през ХХ век , Сборник научни трудове от Годишна университетска научна конференция”, Т.1. , издателство:В. Търново: ИК-НВУ „В. Левски”, 2013, стр.:142-146, ISSN (print):1314-1937. 2013
25 Коларова, Ц., Университетското образование в международната политика на ЮНЕСКО, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование. (АПСС). Втора книга, Т.2, , издателство:Габрово: ЕКС-ПРЕС, 2013, стр.:28-32, ISBN:978-954-490-404-3. 2013
26 Коларова, Ц., Университетското образование като загриженост на Световната банка, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование. (АПСС). Втора книга, Т.1, , издателство:Габрово: ЕКС-ПРЕС, 2013, стр.:64-68, ISBN:978-954-490-403-6. 2013
27 Коларова, Ц., Contemporary contribution of Preschool education in historical background of Measurement and evaluation in Bulgaria. , Електронна книга. CD-ROM: Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България”, 18-19 май 2012, В. Търново. , редактор/и:Пламен Легкоступ, Димитър Гюров, Божидар Ангелов, Рени Христова-Коцева и др., издателство:В. Търново: Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий". , 2012, стр.:60-64, ISBN:978-954-524-842-9. 2012
28 Коларова, Ц., Актуален контекст на образованието по правата на детето в предучилищна възраст. , Електронна книга. CD-ROM: Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България”, 18-19 май 2012, В. Търново. , редактор/и:Пламен Легкоступ, Димитър Гюров, Божидар Ангелов, Рени Христова-Коцева и др., издателство:В. Търново: Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий". , 2012, стр.:56-60, ISBN:978-954-524-842-9. 2012
29 Коларова, Ц., Аспекти за ефективност на педагогическата среда в университета, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование. Т.2, издателство:ЕКС-ПРЕС, 2012, стр.:154-161, ISBN:978-954-490-336-7. 2012
30 Коларова, Ц., Защита на правосубектността на детето , Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, Т.1, издателство:В. Търново: ИК-НВУ „В. Левски”, 2012, стр.:46-54, ISBN:978-954-753-104-8. 2012
31 Коларова, Ц., Защита на същността на родителските права и задължения , Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, Т.1, издателство:В. Търново: ИК-НВУ „В. Левски”, 2012, стр.:54-61, ISBN:978-954-753-104-8. 2012
32 Коларова, Ц., Общ регламент на социалните помощи , Сборник научни трудове от юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Т.1, издателство:В. Търново: ИК-НВУ „В. Левски”, 2012, стр.:61-65, ISBN:978-954-753-095-9. 2012
33 Коларова, Ц., Особености на престъпността при непълнолетните, Сборник научни трудове от юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Т.1, издателство:В. Търново: ИК-НВУ „В. Левски”, 2012, стр.:55-61, ISBN:978-954-753-095-9. 2012
34 Коларова, Ц., Сродни понятия на правното възпитание , Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование. Т.1, издателство: ЕКС-ПРЕС, 2012, стр.:90-94, ISBN:978-954-490-335-0. 2012
35 Коларова, Ц., Децата в риск като потребители на социални услуги, Известия на СУБ – Варна. Серия „Хуманитарни науки”, 1., издателство:СУБ – Варна, 2011, стр.:157-162, ISSN (print):1310-6376. 2011
36 Коларова, Ц., Концептуални трансформации към глобално образование , Национален военен университет „В. Левски”: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, Т.1, В. Търново., издателство:ИК-НВУ „В. Левски”, 2011, стр.:17-24, ISSN (print):1314-1937. 2011
37 Коларова, Ц., Мениджмънт при предоставяне на социални услуги – права и задължения , Сборник доклади от научна конференция „Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност”, Т.5., В. Търново., издателство:ИК-НВУ „В. Левски”, 2011, стр.:75-83, ISBN:978-954-753-089-8. 2011
38 Коларова, Ц., Място на социалните услуги в системата на социалното подпомагане в България , Известия на СУБ – Варна. Серия „Хуманитарни науки”, 1, издателство:СУБ – Варна, 2011, стр.:162-165, ISSN (print):1310-6376. 2011
39 Коларова, Ц., Неправомерно поведение – гражданско разбиране и управление , Сборник доклади от научна конференция „Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност”, Т.5., В. Търново., издателство:ИК-НВУ „В. Левски”, 2011, стр.:59-69, ISBN:978-954-753-089-8. 2011
40 Коларова, Ц., Правно възпитание като фактор за социализация , Национален военен университет „В. Левски”: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, Т.1. В. Търново, издателство:ИК-НВУ „В. Левски”, 2011, стр.:32-43, ISSN (print):1314-1937. 2011
41 Коларова, Ц., Правомерно поведение – гражданско разбиране и управление , Сборник доклади от научна конференция „Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност”, Т.5., В. Търново., издателство:ИК-НВУ „В. Левски”, 2011, стр.:69-75, ISBN:978-954-753-089-8. 2011
42 Коларова, Ц., Развитие на демократичната теза за Гражданско образование , Национален военен университет „В. Левски”: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, Т.1, В. Търново, издателство:ИК-НВУ „В. Левски”, 2011, стр.:24-32, ISSN (print):1314-1937. 2011
43 Коларова, Ц., Сродни понятия на „университетската педагогическа среда” , Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист. Т.1, Втора книга, (АПСС). Габрово., издателство:ЕКС-ПРЕС, 2011, стр.:73-76, ISBN:978-954-490-244-5. 2011
44 Коларова, Ц., Тенденции на развитие на социалните услуги в България, Известия на СУБ – Варна. Серия „Хуманитарни науки”, 1., издателство:СУБ – Варна, 2011, стр.:154-157, ISSN (print):1310-6376. 2011
45 Коларова, Ц., Global trends in University student mobility , Науката, образованието и изкуството през 21 век. Годишник, Т. ІV, Благоевград., издателство:СУБ - Благоевград, 2010, стр.:299-307, ISSN (print):1313-5236. 2010
46 Коларова, Ц., За съдържанието на университетската педагогическа среда , Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист. Т.1, Първа книга, (АПСС). Габрово., издателство:ЕКС-ПРЕС, 2010, стр.:37-40, ISBN:978-954-490-161-5. 2010
47 Коларова, Ц., Регламентационното иновиране на семейните отношения , Научни трудове. СУБ – клон Кърджали, 2010. Т.ІV, Част І. Научна конференция с международно участие „Наука и общество”. Кърджали., издателство:РКР принт ООД, 2010, стр.:93-98, ISSN (print):1314-3425. 2010
48 Коларова, Ц., Същност и регламент на социалните услуги , Научни трудове. СУБ – клон Кърджали, 2010. Т.ІV, Част І. Научна конференция с международно участие „Наука и общество”. Кърджали., издателство:РКР принт ООД, 2010, стр.:98-104, ISSN (print):1314-3425. 2010
49 Коларова, Ц., Социално-правно образование в университетската подготовка на социалния работник , Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2009, стр.:60-73, ISBN:978-954-07-2859-9. 2009
50 Коларова, Ц., Глобалистични тенденции в развитието на университетското образование , 120 години Софийски университет “Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука., издателство:Веда Словена – ЖГ, 2008, стр.:415-423, ISBN:978-954-8846-04-02. 2008
51 Коларова, Ц., Глобалистични тенденции на съвременния етап на хуманизация и демократизация на университетското образование , Хуманизация и демократизация на университетското образование. Габрово., издателство:ЕКС-ПРЕС, 2008, стр.:34-39, ISBN:978-954-8606-80-6. 2008
52 Коларова, Ц., Архитектоника на правното възпитание, Социална педагогика – история, теория и практика., издателство:Фараго, 2007, стр.:220-225, ISBN:978-954-8641-15-9. 2007
53 Коларова, Ц., Конфликт поколений в контексте социально-правового образования , Konflikt pokolen czy roznoc cywilizacyjnich?. Czesc 1, W zory i wartosci aktualne i uniewaznione. Pod redakcja Tamary Zacharuk. Warshawa., издателство:Wydawnictwo Akademii Podlaskiej Sieldce, 2007, стр.:85-91, ISBN:83-7051-388-3. 2007
54 Коларова, Ц., Правосъзнанието – форми, функции, типологии и деформации , риемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България. , издателство:Веда Словена – ЖГ, 2007, стр.:652-655, ISBN:978-954-8846-02-8. 2007
55 Коларова, Ц., Социално-правен анализ на институционалната система за управление на социалното подпомагане , Проблеми на социалната работа – образование, практика, научни изследвания. С., издателство:КОТА, 2007, стр.:276-285, ISBN:978-954-305-232-5. 2007
56 Коларова, Ц., Стратегии и цели на обучението по правата на човека , Обучението по правата на човека – инструмент за подобряване качеството на образованието в България., издателство:Дружество за ООН в България и Институт за икономическа политика, 2007, стр.:55-62, ISBN:978-954-9359-28-2. 2007
57 Коларова, Ц., Същност и роля на правното възпитание , Хуманизация и демократизация на университетското образование. Габрово., издателство:ЕКС-ПРЕС, 2007, стр.:423-426, ISBN:978-954-8606-26-4. 2007
58 Коларова, Ц., Функции правового воспитания , Ciagtosc I zmiana w pedagogice XXI wieka. Czesc 1. Warshawa., издателство:Wydawnictwo Akademii Podlaskiej Sieldce, 2007, стр.:323-327, ISBN:978-83-7051-430-3. 2007
59 Коларова, Ц., Образование по правата на детето – нова университетска педагогическа дисциплина , Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции. В. Търново., издателство:Фабер, 2005, стр.:369-372, ISBN:няма ISBN. 2005
60 Коларова, Ц., Правовая культура и педагог , Pedagog – jednej czy wielu drog? Т.3, Warshawa., издателство:Wydawnietwo Academii Podlaskiej Sieldce, 2005, стр.:57-63, ISBN:(978-)83-7051-370-0. 2005
61 Коларова, Ц., Правосъзнание и социална превенция , Превантивната педагогика – теория и практика. Габрово., издателство:ЕКС-ПРЕС, 2005, стр.:428-431, ISBN:954-9442-12-8. 2005
62 Коларова, Ц., Съвременни тенденции на социално-правното образование , Осигуряване и оценяване качеството на обучение. С., издателство:Веда Словена – ЖГ, 2005, стр.:427-431, ISBN:(978-)954-8510-92-8. 2005
63 Коларова, Ц., Агресията у децата като социален резултат от нарушаването на техните права , Превенция на агресията сред децата. С., издателство:ИК “Комливес – ЛМ”, 2004, стр.:34-41, ISBN:954-9397-01-7. 2004
64 Коларова, Ц., Валеологическое образование и салвеологическое воспитание , Формирование профессиональной готовности к решению задач валеологического образования. Барановичи., издателство:БГВПК, 2004, стр.:26-29, ISBN:985-6616-21-3. 2004
65 Коларова, Ц., Международен фундамент на толерантността., Образование и толерантност., издателство:Шумен: Университетско изд. “Епископ Константин Преславски”, 40-47. Online: http://ethnotolerance.org/biblioteka/obrazovanie_tol.html (Copyright©2007ethnotolerance.org). ISBN 954-577-336-7., 2004, стр.:40-47, ISBN:Online: 954-577-336-7. 2004
66 Коларова, Ц., Правосубъектность ребенка в Республике Болгарии – теория, нормы и действительность , Mity dzieсinstwa, dramaty socjalizacji (Мифы детства – драмы социализации), T.1, Warshawa., издателство:Wydawnictwo Academii Podlaskiej Siеdlce, 2004, стр.:233-239, ISSN (print):83-7051-292-5 2004
67 Коларова, Ц., Психодрамата като метаметод на педагогическа диагностика в предучилищна възраст , 120 години предучилищно възпитание. Юбилеен сборник. В. Търново., издателство:Слово, 2004, стр.:367-374, ISSN (print):954-439-796-5. 2004
68 Коларова, Ц., Специална защита на правата на децата в социално-педагогическата дейност , Образование и изкуство, Т. 3, Шумен., издателство:УИ “Епископ Константин Преславски”, 2004, стр.:101-104, ISBN:954-577-217-4. 2004
69 Коларова, Ц., Моделите на употреба на новите информационни технологии като ценност на съвременното младо поколение , Ценности на съвременното младо поколение. С., издателство:СУБ, 2003, стр.:287-294, ISBN:954-8329-53-0. 2003
70 Коларова, Ц., Социалните гаранции в Закона за закрила на детето , Правата на детето – интеркултурен диалог и образование. Ямбол., издателство:ДИМАНТ, 2001, стр.:29-35, ISBN:954-731-145-X. 2001
71 Коларова, Ц., Употреба на новите информационни технологии в педагогическите специалности на СУ "Св. Климент Охридски” , Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век. Варна., издателство:Славена, 2001, стр.:162-169, ISBN:954-579-169-1. 2001
Студия в научно списание
1 Коларова, Ц., Правата на децата от уязвими групи – съвременни социално-правни предизвикателства в България , Стратегии на образователната и научната политика, 2013, 2, 172-185. , том:2, брой:2, 2013, стр.:172-185, ISSN (print):3010-0270., Ref 2013
2 Коларова, Ц., Децата в целевите рискови групи за социални услуги , Педагогика, брой:1, 2012, стр.:91-109, Ref 2012
3 Коларова, Ц., Глобалната университетска среда , Педагогика, брой:3, 2011, стр.:4-19, ISSN (print):0861-3982., Ref 2011
4 Коларова, Ц., Основни ценности за гражданска толерантност , Педагогика, брой:6, 2011, стр.:55-70, ISSN (print):0861-3982., Ref 2011
5 Коларова, Ц., Правата на детето в международните документи – основа за социално-педагогическата дейност, Педагогика, брой:5, 2004, стр.:52-66, ISSN (print):0861-3982., Ref 2004
Студия в поредица
1 Коларова, Ц., Социални възможности за семейства в риск, Дни на науката - В. Търново, брой:Дни на науката' 2012, издателство:Фабер, 2013, стр.:113-126, ISSN (print):1314-2283. 2013
2 Коларова, Ц., Съдържание на социалното подпомагане в България. (2011). , Годишник на Софийския университет, ФНПП, брой:104, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, стр.:141-160, ISSN (print):0861-8216., ISSN (online):0861-8216. 2012
3 Коларова, Ц., Актуални изменения в социално-правната основа на личните отношения между родители и деца. (2010). , Годишник на Софийския университет, ФНПП, брой:103 , издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2011, стр.:87-99, ISSN (print):0861-8216., ISSN (online):0861-8216. 2011
4 Коларова, Ц., В. Борисова, В. Запрева, Компетенции за социални услуги – част от университетската подготовка на специалност „Социална педагогика”. (2010). , Годишник на Софийския университет, ФНПП, брой:103, издателство:Унив. издат. „Св. Климент Охридски”, 2011, стр.:43-87, ISSN (print):0861-8216., ISSN (online):0861-8216., MSc 2011
5 Коларова, Ц., Глобално образование. (2008). , Годишник на Софийския университет, ФНПП, брой:101, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2010, стр.:119-139, ISSN (print):0861-8216., ISSN (online):0861-8216. 2010
6 Коларова, Ц., Гражданското образование – социокултурно явление, синтезиран поглед на развитие, аспекти. (2009). , Годишник на Софийския университет, ФНПП, брой:102 , издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2010, стр.:35-55, ISSN (print):0861-8216., ISSN (online):0861-8216. 2010
7 Коларова, Ц., Правно възпитание – кратка история, същност и цели (2007). , Годишник на Софийския университет, брой:Т. 99-100, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2009, стр.:187-205, ISSN (print):0861-8216. 2009
8 Коларова, Ц., Правни аспекти на социално-педагогическата дейност при настойничество и попечителство над децата (2004), Годишник на Софийския университет , брой:97, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, стр.:37-57, ISSN (print):0861-8216. 2007
9 Коларова, Ц., Социално-правен фундамент на личните отношения между родители и деца (2005), Годишник на Софийския университет , брой:98, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, стр.:61-73, ISSN (print):0861-8216. 2007
10 Коларова, Ц., Н. Александрова, Кл. Сапунджиева, Н. Бояджиева, Соционика и социално-педагогическа работа (2003), Годишник на Софийския университет, брой:96, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, стр.:63-111, ISSN (print):0861-8216. 2007
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Коларова, Ц., Компликации при социалната услуга „защитено жилище“: Вторичен анализ на данни., Социалната работа в променящия се свят – образование, изследвания, политики и практики, БАОСР, МОН., редактор/и:Симеонова, Р., 2024 2024
2 Коларова, Ц., Същност на основните групи от действия в процеса на социалния мениджмънт., Създаване и изследване на STEALM центрове в образованието и социално-педагогическата сфера. , редактор/и:Р. Неминска (Ред.), издателство:PRIMAX & РУ „Ангел Кънчев“, 2021, стр.:206-233, ISBN:978-619-7242-91-1 2021
3 Коларова, Ц., Ролята на ООН за правата на човека в динамичната среда за социална сигурност, Сборник научни трудове от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Т.5, издателство:В. Търново: ИК-НВУ „В. Левски”, 2013, стр.:5-15, ISBN:978-954-753-200-7. 2013
4 Коларова, Ц., Конституционна защита на правата на гражданите в Република България , Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, Т.1, издателство:В. Търново: ИК-НВУ „В. Левски”, 2012, стр.:34-46, ISBN:978-954-753-104-8. 2012
5 Коларова, Ц., Контингентът на социалните услуги , Сборник научни трудове от юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Т.1, издателство:В. Търново: ИК-НВУ „В. Левски”, 2012, стр.:37-55, ISBN:978-954-753-095-9. 2012
6 Коларова, Ц., Апробиране на тест по Гражданско образование за студенти от специалност „Социална педагогика” , Социална работа – обучение и практика. Сборник с доклади от Втора научно-практическа конференция по социална работа с международно участие – 2010., издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2011, стр.:45-55, ISBN:978-954-07-3209-1. 2011
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Цецка Коларова, General control of the quality of social services in Bulgaria 2024
2 Секционен доклад, Цецка Коларова, Компликации при социалната услуга „защитено жилище“: Вторичен анализ на данни. 2024
3 Секционен доклад, Цецка Коларова, Internal control of the quality of social services in Bulgaria: Activities of providers 2024
4 Секционен доклад, Цецка Коларова, General control of the quality of social services in Bulgaria 2024
5 Секционен доклад, Цецка Коларова, Правата на детето (в контекста на Гражданското образование). 2023
6 Секционен доклад, Цецка Коларова, Механизмът на личната помощ. 2021
7 Секционен доклад, Цецка Коларова, Методологически аспекти на социалната защита. 2021
8 Секционен доклад, Цецка Коларова, Социалното партньорство – компонент на социалния мениджмънт. 2021
9 Секционен доклад, Цецка Коларова, Кратък исторически преглед на развитието на социалната защита. 2021
10 Секционен доклад, Замфиров, M, М. Бакрачева, Ц. Коларова, Е. Софрониева, М. Блажиева. , Неприсъствена форма на обучение в условията на COVID-19. 2020
11 Секционен доклад, Цецка Коларова, Комитетът по правата на детето - роля, компетенции, ограничения. 2019
12 Секционен доклад, Цецка Коларова, История на разбирането за правата на детето. 2019
13 Секционен доклад, Цецка Коларова, Социалният смисъл на Европейската конвенция за упражняване на правата на децата. 2019
14 Секционен доклад, Цецка Коларова, Даниела Балабанова, Основни дейности в работата на инспекторите от детска педагогическа стая 2019
15 Секционен доклад, Цецка Коларова, Даниела Балабанова, Сравнителни аспекти на няколко държавни системи за работа с деца-правонарушители 2019
16 Секционен доклад, Цецка Коларова, Даниела Балабанова, Основни принципи и методи в дейността на инспекторите от детска педагогическа стая 2019
17 Секционен доклад, Цецка Коларова, За смисъла на общественото здраве. 2018
18 Секционен доклад, Цецка Коларова, Към идеята за правата на човека от Античността до края на 17 век. 2018
19 Секционен доклад, Цецка Коларова, Европейските ценности и правата на детето. 2018
20 Секционен доклад, Цецка Коларова, Идеята за правата на човека в развитието на обществената среда през 17-18 век. 2018
21 Секционен доклад, Цецка Коларова, Гражданското образование за античната и съвременната демокрация. 2015
22 Секционен доклад, Цецка Коларова, Гражданството като социалнопедагогическа представа. 2014
23 Секционен доклад, Цецка Коларова, Университетското образование в международната политика на ЮНЕСКО 2013
24 Секционен доклад, Цецка Коларова, Ролята на ООН за правата на човека в динамичната среда за социална сигурност 2013
25 Секционен доклад, Цецка Коларова, Основни социално-правни концепции на ХХ век 2013
26 Секционен доклад, Цецка Коларова, Приносът на международните неправителствени организации за правата на човека в динамичната среда за социална сигурност 2013
27 Секционен доклад, Цецка Коларова, За нормативизма и неокантианството като социално-правни учения през ХХ век 2013
28 Секционен доклад, Цецка Коларова, Университетското образование като загриженост на Световната банка 2013
29 Секционен доклад, Цецка Коларова, Специфични социално-правни теории през ХХ век 2013
30 Секционен доклад, Цецка Коларова, Ролята на ВДПЧ в динамичната среда за социална сигурност 2013
31 Секционен доклад, Цецка Коларова, Социални особености и тенденции на развитие на родителските права и задължения 2012
32 Секционен доклад, Цецка Коларова, Преодоляване на конфликти между учители и деца с девиантно поведение. 2012
33 Секционен доклад, Цецка Коларова, Конституционна защита на правата на гражданите в Република България. 2012
34 Секционен доклад, Цецка Коларова, Защита на същността на родителските права и задължения. 2012
35 Секционен доклад, Цецка Коларова, Актуален контекст на образованието по правата на детето в предучилищна възраст 2012
36 Секционен доклад, Цецка Коларова, Контингентът на социалните услуги. 2012
37 Секционен доклад, Цецка Коларова, Аспекти за ефективност на педагогическата среда в университета 2012
38 Секционен доклад, Цецка Коларова, Социално-правна специфика при припознаванe на дете 2012
39 Секционен доклад, Цецка Коларова, Общ регламент на социалните помощи 2012
40 Секционен доклад, Цецка Коларова, Особености на престъпността при непълнолетните 2012
41 Секционен доклад, Цецка Коларова, Съвременният контекст на образованието по правата на детето в предучилищна възраст. 2012
42 Секционен доклад, Цецка Коларова, Защита на правосубектността на детето 2012
43 Секционен доклад, Цецка Коларова, Contemporary contribution of Preschool education in historical background of Measurement and evaluation in Bulgaria 2012
44 Секционен доклад, Цецка Коларова, Припознаване на дете – социално-правна същност 2012
45 Секционен доклад, Цецка Коларова, Сродни понятия на правното възпитание 2012
46 Секционен доклад, Цецка Коларова, Значение на родителските права и задължения за преодоляване на асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни. 2012
47 Секционен доклад, Цецка Коларова, Гражданското образование в университетската подготовка на социалните педагози. 2012
48 Секционен доклад, Цецка Коларова, Социални възможности за семейства в риск. 2012
49 Секционен доклад, Цецка Коларова, Правата на децата от уязвими групи – съвременни социално-правни предизвикателства в България 2012
50 Секционен доклад, Цецка Коларова, Актуална социална значимост на личните отношения между родители и деца 2012
51 Секционен доклад, Цецка Коларова, Актуални измерения на родителските права и задължения при работата с деца с асоциално поведение. 2012
52 Секционен доклад, Цецка Коларова, Социално-правни особености на международното осиновяване 2012
53 Секционен доклад, Цецка Коларова, Възможни отговори на актуални въпроси на гражданското образование и образованието по правата на човека в университета 2012
54 Секционен доклад, Цецка Коларова, Сродни понятия на „университетската педагогическа среда”. 2011
55 Секционен доклад, Цецка Коларова, Проблеми и конфликти в семействата на деца с девиантно поведение. 2011
56 Секционен доклад, Цецка Коларова, Място на социалните услуги в системата на социалното подпомагане в България. 2011
57 Секционен доклад, Цецка Коларова, Неправомерно поведение – гражданско разбиране и управление. 2011
58 Секционен доклад, Цецка Коларова, Мениджмънт при предоставяне на социални услуги – права и задължения. 2011
59 Секционен доклад, Цецка Коларова, Децата в риск като потребители на социални услуги. 2011
60 Секционен доклад, Цецка Коларова, Същност и регламент на социалните услуги. 2011
61 Секционен доклад, Цецка Коларова, Регламентационното иновиране на семейните отношения. 2011
62 Секционен доклад, Цецка Коларова, Гражданското образование в университетската подготовка на педагога. 2011
63 Секционен доклад, Цецка Коларова, Развитие и цели на правното възпитание. 2011
64 Секционен доклад, Цецка Коларова, Тенденции на развитие на социалните услуги в България. 2011
65 Секционен доклад, Цецка Коларова, Понятие за глобално образование. 2011
66 Секционен доклад, Цецка Коларова, Правно възпитание като фактор за социализация. 2011
67 Секционен доклад, Цецка Коларова, Концептуални трансформации към глобално образование. 2011
68 Секционен доклад, Цецка Коларова, Правомерно поведение – гражданско разбиране и управление. 2011
69 Секционен доклад, Цецка Коларова, Развитие на демократичната теза за Гражданско образование. 2011
70 Секционен доклад, Цецка Коларова, Съвременният контекст на образованието по правата на детето в предучилищна възраст. 2010
71 Секционен доклад, Цецка Коларова, За съдържанието на университетската педагогическа среда. 2010
72 Секционен доклад, Цецка Коларова, Апробиране на тест по Гражданско образование за студенти от специалност „Социална педагогика”. 2010
73 Секционен доклад, Цецка Коларова, Global trends in University student mobility. 2010
74 Секционен доклад, Цецка Коларова, Глобални характеристики на студентската мобилност. 2010
75 Секционен доклад, Цецка Коларова, Социално-правно образование в университетската подготовка на социалния работник. 2009
76 Секционен доклад, Цецка Коларова, Социална работа с родители на деца с девиантно поведение. 2009
77 Секционен доклад, Цецка Коларова, Преодоляване на насилието между деца в училищна възраст. 2009
78 Секционен доклад, Цецка Коларова, Агресията на децата в училище и в семейната среда. 2009
79 Секционен доклад, Цецка Коларова, Принципите и правата в националната закрила на детето при осъществяване на превенция на противообществени прояви на малолетните и непълнолетните. 2008
80 Секционен доклад, Цецка Коларова, Глобалистични тенденции на съвременния етап на хуманизация и демократизация на университетското образование. 2008
81 Секционен доклад, Цецка Коларова, Същност на конфликтите между родители и деца с девиантно поведение. 2008
82 Секционен доклад, Цецка Коларова, Глобалистични тенденции в развитието на университетското образование. 2008
83 Секционен доклад, Цецка Коларова, Правосъзнанието — форми, функции, типологии и деформации. 2007
84 Секционен доклад, Цецка Коларова, Социално-правен анализ на институционалната система за управление на социалното подпомагане. 2007
85 Секционен доклад, Цецка Коларова, Стратегии и цели на обучението по правата на човека. 2007
86 Секционен доклад, Цецка Коларова, Архитектоника на правното възпитание. 2007
87 Секционен доклад, Цецка Коларова, Взаимодействия между семейството и социалните институции за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 2007
88 Секционен доклад, Цецка Коларова, Същност и роля на правното възпитание. 2007
89 Секционен доклад, Цецка Коларова, Типове семейства и стиловете им на поведение в превантивната дейност на МКБППМН. 2007
90 Секционен доклад, Цецка Коларова, Функции правового воспитания. 2007
91 Секционен доклад, Цецка Коларова, Конфликт поколений в контексте социально-правового образования. 2006
92 Секционен доклад, Цецка Коларова, Правовая культура и педагог. 2005
93 Секционен доклад, Цецка Коларова, Правосъзнание и социална превенция. 2005
94 Секционен доклад, Цецка Коларова, Съвременни тенденции на социално-правното образование. 2005
95 Секционен доклад, Цецка Коларова, Международен фундамент на толерантността. 2005
96 Секционен доклад, Цецка Коларова, Образование по правата на детето -- нова университетска педагогическа дисциплина. 2005
97 Секционен доклад, Цецка Коларова, Правосубъектность ребенка в Республике Болгарии – теория, нормы и действительность. 2004
98 Секционен доклад, Цецка Коларова, Агресията у децата като социален резултат от нарушаването на техните права. 2004
99 Секционен доклад, Цецка Коларова, Моделите на употреба на новите информационни технологии като ценност на съвременното младо поколение. 2004
100 Секционен доклад, Цецка Коларова, Валеологическое образование и салвеологическое воспитание. 2004
101 Секционен доклад, Цецка Коларова, Специална защита на правата на децата в социално-педагогическата дейност. 2004
102 Секционен доклад, Цецка Коларова, Психодрамата като метаметод на педагогическа диагностика в предучилищна възраст. 2002
103 Секционен доклад, Цецка Коларова, Социалните гаранции в Закона за закрила на детето. 2001
104 Секционен доклад, Цецка Коларова, Употреба на новите информационни технологии в педагогическите специалности на СУ “Св.Климент Охридски”. 2001
Участие в редколегия
1 Kolarova, Tsetska, Education Journal (EDU), Science Publishing Group, USA. (Editorial Board Member: 05.02.2024 – 05.02.2027); (e-IЅЅΝ: 2327-2619 ; p-IЅЅΝ:2327-2600)., Участие в редколегия 2026
2 Kolarova, Tsetska, Education Journal (EDU), Science Publishing Group, USA. (Editorial Board Member: 05.02.2024 – 05.02.2027); (e-IЅЅΝ: 2327-2619 ; p-IЅЅΝ:2327-2600)., Участие в редколегия 2025
3 Kolarova, Tsetska, Education Journal (EDU), Science Publishing Group, USA. (Editorial Board Member: 05.02.2024 – 05.02.2027); (e-IЅЅΝ: 2327-2619 ; p-IЅЅΝ:2327-2600)., Участие в редколегия 2024
4 Цецка Коларова, Годишник на Софийския университет, ФНОИ, Книга Педагогически науки. Т. 117, ISSN: 2683-1074. София: Унив. издат. "Св. Климент Охридски". , Участие в редколегия 2024
5 Цецка Коларова, Годишник на Софийския университет, ФНОИ, Книга Педагогически науки. Т. 116, ISSN: 2683-1074. София: Унив. издат. "Св. Климент Охридски". , Участие в редколегия 2023
6 Цецка Коларова, Годишник на Софийския университет, ФНОИ, Книга Педагогически науки. Т. 115, ISSN: 2683-1074. София: Унив. издат. "Св. Климент Охридски"., Участие в редколегия 2022
7 Цецка Коларова, Годишник на Софийския университет, ФНОИ, Книга Педагогически науки. Т. 114, ISSN: 2683-1074. София: Унив. издат. "Св. Климент Охридски"., Участие в редколегия 2021
Учебно помагало
Коларова, Ц. , Студии по социално-правно образование. (218 с.)., ISBN:978-954-490-324-4., ЕКС-ПРЕС. , Габрово:, Рецензирано 2012