Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Цветан Мадански
Книга
1 Цветан Мадански, „Фактори за ефективност на митническия контрол върху трафика на фалшифицирани и пиратски стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост.“- първо издание – 2019 г., Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ISBN 978-954-322-986-4, ISBN:ISBN 978-954-322-986-4, Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", гр. София, Ref 2019
2 Цветан Мадански, Ирена Ставрева, „Основи на митническия контрол”, УИ „Св. Климент Охридски”, в съавторство, 2017г.-второ допълнено издание, ISBN 978-954-07-4263-2, ISBN:978-954-07-4263-2, СУ "Св. Климент Охридски", гр. София 2017
3 Цветан Мадански, Ирена Ставрева, „Основи на митническия контрол”, УИ „Св. Климент Охридски”, в съавторство, първо издание, 2012 г.ISBN 978-954-07-3286-2, ISBN: 978-954-07-3286-2, СУ "Св. Климент Охридски", гр. София 2012
Монография
Цветан Мадански, "Митнически регулации и икономически аспекти на вноса на стоки в Европейския съюз", ISBN:ISBN: 978-619-245-148-6, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, Ref, Рецензирано 2021
Научен проект
1 Цветан Мадански, Академия за данъци и мита, Член, , Номер на договора:80-05-1494 2020
2 Цветан Мадански, Участие в проект „Въвеждане на методология за оценка на прилагането на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК)”.-2019 г. - извършен на анализ, консултации и даване на препоръки относно приложими методи за оценка на въздействието на публични политики; аналитични дейности във връзка със стратегическата рамка, методи и средства за събиране и анализ на информация относно приложението на законодателството., Член, министерство на правосъдието 2018
Статия в научно списание
1 Цветан Мадански, Актуален поглед върху митническият контрол на парични средства в Европейския съюз, Счетоводство данъци и право, брой:4, 2022 2022
2 Цветан Мадански, "Мерки на търговската политика и митата, с които се облагат стоките с произход от САЩ в България и другите държави членки на ЕС", Сп. Счетоводство данъци и право, бр. 2, , Счетоводство, данъци и право, брой:2, 2021, Ref, Web of Science 2021
3 Цветан Мадански, "Действия на митниците при защита на правата върху интелектуална собственост-нови моменти в сила от 15.09.2020 г."Сп. Счетоводство,данъци и право, бр 12, Счетоводство, данъци и право, брой:12, 2020 2020
4 Цветан Мадански, Ирена Ставрева, Условия и ред за предоставяне на статус на одобрен икономически оператор.Счетоводство, данъци и право, № 12/2017 , Счетоводство, данъци и право, брой:12, 2017, PhD 2017
5 Цветан Мадански, Феноменът производство и търговия с фалшифицирани стоки.Родопи, № 5-6/2017 , Родопи, брой:5-6, 2017, PhD 2017
6 Цветан Мадански, Ирена Ставрева, Последните промени в Закона за митниците, в сила от 30 юли 2016 г., сп. Счетоводство, данъци и право, № 8/2016, Счетоводство, данъци и право, брой:8, 2016, PhD 2016
7 Цветан Мадански, Ирена Ставрева, Нов Митнически Кодекс на Съюза, сп. „Счетоводство данъци и право“, 20164, кн.7, Счетоводство, данъци и право, брой:7, 2016, PhD 2016
8 Цветан Мадански, Знаем ли рисковете от фалшифицираните автомобилни части?, сп. Митническа хроника, 2015, бр.2, Митническа хроника, брой:2, 2015, PhD 2015
9 Цветан Мадански, Ирена Ставрева, Новите положения в Закона за митниците, сп.Счетоводство, данъци и право, № 9/2015 , Счетоводство, данъци и право, брой:9, 2015, PhD 2015
10 Цветан Мадански, Добре ли сме информирани за фалшивите детски играчки?, сп. Митническа хроника, № 3/2014, Митническа хроника, брой:3, 2014 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Цветан Мадански, Таможенный контроль трафика продукции, нарушающей права интеллектуальной собственности. Влияние производства и торговли фальшивой и контрафактной продукции на некоторые секторы экономики Европейского Союза стр. 525, ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ Монография , editor/s:ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДОС Под редакцией доктора юридических наук, профессора Г.Ф. Ручкиной, доктора юридических наук, профессора М.А. Лапиной, Publisher:Прометей 2022, 2022, ISBN:ISBN 978-5-00172-310-3 2022
2 Цветан Мадански, Мадански Ц.С. Общие и специфические факторы эффективности таможенного контроля: теория и практика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Таможенные споры. Банковские и страховые споры: Матери алы Всероссийских научно практических конференций (20 ноя бря 2020 г., 28 мая 2021 г.). — М.: РГУП, 2021. — 224 с. ISBN 978 5 93916 926 4, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждеТаможенные споры. Банковские и страховые споры: Матери алы Всероссийских научно практических конференций (20 ноя бря 2020 г., 28 мая 2021 г.). — М.: РГУП, 2021. — 224 с. ISBN 978 5 93916 926 4, editor/s:Ответственные редакторы: И.А. Цинделиани, зав. кафедрой финансового права РГУП, профессор кафедры, канд. юрид. наук, доцент Т.А. Вершило, заместитель зав. кафедрой финансового права РГУП по научной работе, канд. юрид. наук, доцен, Publisher:Российский государственный университет правосудия, 2021, 2021, pages:53-67, ISBN:ISBN 978 5 93916 926 4, International 2021
3 Цветан Мадански, Таможенный контроль в Евросоюзе. Цифровизация в таможенном управлении. Публично-правовые средства цифровизации экономики и финансов. Ч. 2. Публично-правовые средства цифровизации финансового контроля и государственного принуждения : монография / кол. авторов ; под ред. Г.Ф. Ручкиной, М.А. Лапиной. — Москва : РУСАЙНС, 2021. —ISBN 978-5-4365-7997-9, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ, editor/s:Под редакцией доктора юридических наук, профессора Г.Ф. Ручкиной, доктора юридических наук, профессора М.А. Лапиной, Publisher:Публично-правовые средства цифровизации экономики и финансов. Ч. 2. Публично-правовые средства цифровизации финансового контроля и государственного принуждения : монография / кол. авторов ; под ред. Г.Ф. Ручкиной, М.А. Лапиной. — Москва : РУСАЙНС, 2021. —, 2021, pages:88-96, ISBN:ISBN 978-5-4365-7997-9, Ref, Web of Science 2021
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Цветан Мадански, Международной научно-практической конференции «Правовые и финансово-экономические средства достижения целей устойчивого развития» Москва, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 28 октября 2021 года ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ТРАФИКА ПРОДУКЦИИ, НАРУШАЮЩЕЙ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ТОРГОВЛИ ФАЛЬШИВОЙ И КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА НЕКОТОРОЕ СЕКТОРЬI ЕКОНОМИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. 2021
2 Секционен доклад, Цветан Мадански, „Дигитализация на митниците в ЕС“, в Международна научно-практическа конференция, „Публично-правни средства, цифровизация на икономиката и финансите“ организирана от Финансовия университет при Руската федерация. Москва 27.10.2020 г. Изпратил съм статия, която ще бъде включена в обща Монография на университета в първата половина на 2021 г. 2020
3 Пленарен доклад, Цветан Мадански, Участие в организирането и провеждането на Лятна академия –„Данъци и мита“, организирана от СФ на СУ „Св. Кл. Охридски“-участие във втори модул с лекции на тема „Митнически режими и процедурив ЕС“. 2020
4 Секционен доклад, Цветан Мадански, „ Общи и специфични фактори, указващи влеяние върху митническия контрол-теория и практика“ Международна научно-практическа конференция "Митнически спорове: теория и практика", организирана от Руския държавен университет по правосъдие, катедра по финансово право. 2020
5 Секционен доклад, Цветан Мадански, Таможенные споры. Банковские и страховые споры: Матери алы Всероссийских научно практических конференций (20 ноя бря 2020 г., 28 мая 2021 г.). — М.: РГУП, 2021. — 224 с. ISBN 978 5 93916 926 4 Пленарен доклад 2020
6 Секционен доклад, Цветан Мадански, Международна научна конференция Икономически предизвикателства: Миграция, Глобализация, Устойчивост, политики, организирана от СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, УНСС катедра „Икономикс“ и БАН.8. Участие с доклад на тема фалшифицирани и пиратски стоки 2017
Учебно помагало
Цветан Мадански, Учебно помагало по данъци и мита, в съавторство ISBN: 978-954-9399-65-3, ISBN:ISBN: 978-954-9399-65-3, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021