Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Цветан Мадански
Глава от монография
1 Цветан Мадански, Мадански, Цв. Стефанов, колектив, ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. Таможенный контроль трафика продукции, нарушающей права интеллектуальной собственности. Влияние производства и торговли фальшивой и контрафактной продукции на некоторые секторы экономики Европейского Союза(стр.525-542), ISBN:978-5-00172-310-3, Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Прометей" (Moscow), Москва https://elibrary.ru/item.asp?id=48284991 , Рецензирано, International, ISBN:978-5-00172-310-3, Прометей 2022, Москва, Рецензирано, International 2022
2 Цветан Мадански, Цветан Мадански, Промените в областта на валутния (митнически) контрол (глава ХV, стр. 322-337), Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната /колективна монография/, ISBN:978-954-07-5540-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, ISBN:ISBN 978-954-07-5540-3, Су "Свети Климент Охридски", София 2022
Дипломна работа
Цветан Стефанов Мадански, Организация на митническия контрол в България, Институт за следдипломнна квалификация при УНСС, Ръководител:доц. Олег Димов 2005
Монография
1 Цветан Мадански, Актуални въпроси на косвените данъци (2022)Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, ISBN:978-619-245-239-1 , Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, Рецензирано 2022
2 Соня Георгиева, Димитър Златинов, Мариела Ненова, Стефан Петранов, Стела Ралева, Стоян Шаламанов, Даниел Касабов, Цветан Мадански, Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната, ISBN:ISBN 978-954-07-5540-3, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София, Рецензирано 2022
3 Цветан Мадански, "Митнически регулации и икономически аспекти на вноса на стоки в Европейския съюз", ISBN:978-619-245-148-6, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, Ref, Рецензирано 2021
4 Цветан Мадански, Фактори за ефективност на митническия контрол върху трафика на фалшифицирани и пиратски стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост.“- първо издание – 2019 г., дисертационен труд, ISBN:978-954-322-986-4, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, Рецензирано 2019
Научен проект
1 Цветан Мадански, Академия за данъци и мита https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=675067, Член, , Номер на договора:80-05-1494/17.07.2020 2020
2 Цветан Мадански, проект „Демокрацията днес, за да я има утре“, изпълняван от сдружение ‚Институт за изследвания и реформи“, финансиран по програма “Европа” на Столична община за 2019 г, в партньорство с 65 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бусманци и Район Искър, Столична община., Член, Столична община 2019
3 Цветан Мадански, Участие в проект „Въвеждане на методология за оценка на прилагането на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК)”.-2019 г. - извършен е анализ, консултации и даване на препоръки относно приложими методи за оценка на въздействието на публични политики; аналитични дейности във връзка със стратегическата рамка, методи и средства за събиране и анализ на информация относно приложението на законодателството., Член, Министерство на правосъдието 2018
4 Цветан Мадански, 2013-2014 Проект № “Повишаване на административния капацитет на Комисия за защита от дискриминация чрез усвояване на нови умения и знания“ Договор № 122273/12.08.2013 г. –Източник на финансиране ОП“ Административен капацитет“, бенефициент КЗД , Член, ОПАК, Номер на договора:№ 122273/12.08.2013 г. 2013
Статия в научно списание
1 Цветан Мадански, Актуален поглед върху митническият контрол на парични средства в Европейския съюз ISSN 1314-6165, Счетоводство данъци и право, брой:4, 2022, ISSN (print):1314-6165 2022
2 Цветан Мадански, Възстановяване на ДДС на чуждестранни физически лица и условия за заверка на документите пред митническите органи, , Счетоводство данъци и право, брой:7, 2022, ISSN (print):1314-6165 2022
3 Цветан Мадански, "Мерки на търговската политика и митата, с които се облагат стоките с произход от САЩ в България и другите държави членки на ЕС", Сп. Счетоводство данъци и право, бр. 2, , Счетоводство, данъци и право, брой:2, 2021, Ref, Web of Science 2021
4 Цветан Мадански, "Действия на митниците при защита на правата върху интелектуална собственост-нови моменти в сила от 15.09.2020 г."Сп. Счетоводство,данъци и право, бр 12, Счетоводство, данъци и право, брой:12, 2020 2020
5 Цветан Мадански, Ирена Ставрева, Условия и ред за предоставяне на статус на одобрен икономически оператор.Счетоводство, данъци и право, № 12/2017 , Счетоводство, данъци и право, брой:12, 2017, PhD 2017
6 Цветан Мадански, Феноменът производство и търговия с фалшифицирани стоки.Родопи, № 5-6/2017 , Родопи, брой:5-6, 2017, PhD 2017
7 Цветан Мадански, Ирена Ставрева, Последните промени в Закона за митниците, в сила от 30 юли 2016 г., сп. Счетоводство, данъци и право, № 8/2016, Счетоводство, данъци и право, брой:8, 2016, PhD 2016
8 Цветан Мадански, Ирена Ставрева, Нов Митнически Кодекс на Съюза, сп. „Счетоводство данъци и право“, 20164, кн.7, Счетоводство, данъци и право, брой:7, 2016, PhD 2016
9 Цветан Мадански, Знаем ли рисковете от фалшифицираните автомобилни части?, сп. Митническа хроника, 2015, бр.2, Митническа хроника, брой:2, 2015, PhD 2015
10 Цветан Мадански, Ирена Ставрева, Новите положения в Закона за митниците, сп.Счетоводство, данъци и право, № 9/2015 , Счетоводство, данъци и право, брой:9, 2015, PhD 2015
11 Цветан Мадански, Добре ли сме информирани за фалшивите детски играчки?, сп. Митническа хроника, № 3/2014, Митническа хроника, брой:3, 2014 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Цветан Мадански, Мадански,Цв. Стефанов, колектив, ТАМОЖЕННЫЕ СПОРЫ. БАНКОВСКИЕ И СТРАХОВЫЕ СПОРЫ.Общие и специфические факторы эффективности таможенного контроля: теория и практика стр 53-67, МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКИХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ (20 НОЯБРЯ 2020 г., 28 М, editor/s:И.А. Цинделиани, зав. кафедрой финансового права РГУП, профессор кафедры, канд. юрид. наук, доцент Т.А. Вершило, заместитель зав. кафедрой финансового права РГУП по научной работе, канд. юрид. наук, доцент, Publisher:Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ, 2021, pages:53-67, ISBN:978 5 93916 926 4, Ref, International , Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждеТаможенные споры. Банковские и страховые споры: Матери алы Всероссийских научно практических конференций (20 ноя бря 2020 г., 28 мая 2021 г.). — М.: РГУП, 2021. — 224 с. ISBN 978 5 93916 926 4, editor/s:Ответственные редакторы: И.А. Цинделиани, зав. кафедрой финансового права РГУП, профессор кафедры, канд. юрид. наук, доцент Т.А. Вершило, заместитель зав. кафедрой финансового права РГУП по научной работе, канд. юрид. наук, доцен, Publisher:Российский государственный университет правосудия, 2021, 2021, pages:53-67, ISBN:ISBN 978 5 93916 926 4, Ref, International 2021
2 Цветан Мадански, Мадански, Ц. Стефанов, (2021) Таможенный контроль в Евросоюзе. Цифровизация в таможенном управлении. (параграф 1.8) (стр.88-96), Публично-правовые средства цифровизации экономики и финансов. Ч. 2. Публично-правовые средства цифровизации финансового контроля и государственного принуждения : Монография под ред. Г.Ф. Ручкиной, М.А. Лапиной, Москва, Ref, Рецензирано, International ООО РУСАЙНС, 2021. —ISBN 978-5-4365-7997-9 , Публично-правовые средства цифровизации экономики и финансов. Ч. 2. Публично-правовые средства цифровизации финансового контроля и государственного принуждения, editor/s:под ред. Г.Ф. Ручкиной, М.А. Лапи- ной. — Москва : РУСАЙНС, 2021. — 256 с., Publisher: ООО Русайнс, Москва, 2021, ISBN:978-5-4365-7997-9, Ref, International 2021
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, доц. д-р Цветан Мадански, Участие в организирането и провеждането на Пролетна Академия за „Данъци и мита“, организирана от СФ на СУ „Св. Кл. Охридски“и община Бургас-Публична лекция на тема "Митнически регулации и икономически аспекти на вноса на стоки в ЕС"-2023 г.гр. Бургас 2023
2 Пленарен доклад, Цветан Мадански, Участие в организирането и провеждането на Академия –„Данъци и мита“, организирана от СФ на СУ „Св. Кл. Охридски“-участие във втори модул с лекции на тема „Митнически режими и процедурив ЕС“. 2021
3 Пленарен доклад, Цветан Мадански, ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ТРАФИКА ПРОДУКЦИИ, НАРУШАЮЩЕЙ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ТОРГОВЛИ ФАЛЬШИВОЙ И КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА НЕКОТОРОЕ СЕКТОРЬI ЕКОНОМИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. 2021
4 Секционен доклад, Цветан Мадански, „Дигитализация на митниците в ЕС“, в Международна научно-практическа конференция, „Публично-правни средства, цифровизация на икономиката и финансите“ организирана от Финансовия университет при Руската федерация. Москва 27.10.2020 г. 2020
5 Секционен доклад, Цветан Мадански, „ Общи и специфични фактори, указващи влеяние върху митническия контрол-теория и практика“ Международна научно-практическа конференция "Митнически спорове: теория и практика", организирана от Руския държавен университет по правосъдие, катедра по финансово право. 2020
6 Пленарен доклад, Цветан Мадански, Участие в организирането и провеждането на Лятна академия –„Данъци и мита“, организирана от СФ на СУ „Св. Кл. Охридски“-участие във втори модул с лекции на тема „Митнически режими и процедурив ЕС“. 2020
7 Секционен доклад, Цветан Мадански, Международна научна конференция на тема „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики”, организирана от катедра „Икономикс” при УНСС, Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и Института за икономически изследвания при БАН. Участие с доклад в секция "Политики", на тема Фактори за ефективност на митническия контрол върху трафика на стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост (фалшифицирани и пиратски стоки)”. 2016
Учебник
1 Цветан Мадански, Ирена Ставрева, Основи на митническия контрол, (2017)теми от 1-19, стр. 1-254, общо 512 стр., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017г.-второ допълнено издание, ISBN 978-954-07-4263-2, ISBN:978-954-07-4263-2, Су "Свети Климент Охридски", София, Рецензирано 2017
2 Цветан Мадански, Ирена Ставрева, „Основи на митническия контрол”, УИ „Св. Климент Охридски”, в съавторство, първо издание, 2012 г.ISBN 978-954-07-3286-2, ISBN:978-954-07-3286-2, Су "Свети Климент Охридски", София, Рецензирано 2012
Учебно помагало
Цветан Мадански, Цветан Мадански,Савина Михайлова-Големинова, Искра Александрова, Проф.д-р Жак Малерб, Мадлен Петрова, проф.д-р Теодор Седларски, Маруся Димитрова, проф.д-р Ганета Минкова, Иван Антов, Ирена Ставрева, Учебно помагало по данъци и мита., ISSN (online):, Софийски университет, Sofia, Рецензирано, International, ISBN:ISBN: 978-954-9399-65-3, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021