Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Николина Николова

Author ID (SCOPUS):24475311400

Researcher ID (Web of Science):I-3384-2015

ORCID ID:0000-0003-4530-8685
Глава от книга
1 Albena Antonova, Nikolina Nikolova, Tanya Yordanova, THE CURRENT SITUATION OF THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN BULGARIA, book: The Current Situation of the Internationalization of Higher Education Institutions In Europe: Case of Türkiye, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Romania and Spain, Eds: Mehmet Emin BAKAY, ISBN:ISBN: 978-605-72469-6-7, Izmir Kâtip Celebi University, Izmir, Turkey, Рецензирано, International 2023
2 Pencho Mihnev, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Albena Antonova, Chapter: Using Technology as a Tool for Learning Book: CATCH 21ST CENTURY SKILLS - Teaching Materials , ISBN:978-80-213-3076-4, Czech University of Life Sciences Prague, Institute of Education and Communication, Рецензирано, International 2021
Дисертация д-р
Николина Илиева Николова, Проектно-изследователски подход при преподаването на информатика и информационни технологии, СУ "Св. Кл. Охридски", Ръководител:Елиза Стефанова 2017
Книга
1 Nikolina Nikolova, Atanas Georgiev, Ralitza Stamenkova, Stanislav Ivanov, Krassen Stefanov, Marcello Passarelli, Erica Volta, Open online collection of good practices for inclusion – PLEIADE Intellectual Output 5, ISBN:DOI: https://doi.org/10.60063/NN.2023.0089.57, Рецензирано, International 2023
2 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Светла Бойчева, Книга за учителя по компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас, ISBN:978-954-01-4257-9, "Просвета - София" АД, София, Рецензирано 2023
3 Passarelli, M., Dagnino, F. M., Persico, D., Pozzi, F., Nikolova, N., Blended Teachers' Professional Development (TPD) pathway (PLEIADE Intellectual Output No. 1), ISSN (print):, ISSN (online):, Pleiade Project, Рецензирано, International 2021
Монография
Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Ralitza Stamenkova, Stanislav Ivanov, Donatella Persico, Marcello Passarelli, Francesca Pozzi, Erica Volta, Evaluation kit for inclusion-oriented collaborative learning activities (PLEIADE Intellectual Output No. 4), ISSN (online):, Рецензирано, International 2023
Научен проект
1 Николина Николова, Future Work 4's, Член, EC, Erasmus+, Номер на договора:2022-1-BG01-KA220-HED-000089475 / 15.02.2023 2023
2 Николина Николова, SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer): DigitalEdu-SU, Член, Европейския съюз - NextGenerationEU, Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008 2023
3 Николина Николова, Организационни форми за професионална квалификация на педагогическите специалисти в обучението по математика, информатика и информационни технологии, Член, ФНИ, СУ, Номер на договора:80-10-61 / 25.4.2023 2023
4 Николина Николова, Multicultural Classrooms: Inclusive Learning and Teaching in Higher Education (MultiClass), Член, EC, Erasmus+, Номер на договора:2022-1-TR01-KA220-HED-000085687 2022
5 Николина Николова, ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА, Член, НП "Иновации в действие" 2022
6 Николина Николова, Интегриране на компетентностно-базирано обучение във висшето образование чрез използване на високите технологии, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-19/19.03.2021 2021
7 Николина Николова, Методически подходи за повишаване на постиженията на обучаемите при прилагане на компетентностния подход, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-151/05.04.2021 г. 2021
8 Николина Николова, ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, Член, МОН, НПП "Млади учени и постдокторанти", Номер на договора:РД 22-811 / 26.03.2021 г 2021
9 Николина Николова, PLayful Environment for Inclusive leArning Design in Europe (PLEIADE), Ръководител, EC, Erasmus+, Номер на договора:2020-1-IT02-KA201-080089 2020
10 Николина Николова, Използване на високотехнологични средства при изграждане на компетентностни модели в обучението, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-18/18.03.2020г. 2020
11 Николина Николова, МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема, Член, СФ, МОН, Номер на договора:BG05M2ОP001-2.016 2020
12 Николина Николова, УЧЕБНИ МОДУЛИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯТА НА 21-ВИ ВЕК ПРИ СТУДЕНТИ ВЪВ ФМИ, Член, МОН, НПП "Млади учени и постдокторанти" 2020
13 Николина Николова, Целево използване на организационни форми, заложени в новия учебен план на МОН в културно-образователната област Математика, Информатика и Информационни технологии, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-199 / 28.4.2020 г. 2020
14 Николина Николова, 21st Century Skils: Changing the Approach to Teaching in Higher Education, Член, EC, Erasmus+, Номер на договора:2019-1-TR01-KA203-074482 2019
15 Николина Николова, Еталонни сценарии за прилагане на изследователския подход при обучение на учители по природни и математически науки, Член, МОН, НПП "Млади учени и постдокторанти" 2019
16 Николина Николова, Използване на високотехнологични средства при изграждане на компетенции за прилагане на изследователски подход за обучение по природни науки в средното училище, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-75/12.04.2019 2019
17 Николина Николова, Организационни модели за извънкласни дейности в условията на новите учебни програми на МОН в културно-образователната област Математика, Информатика и Информационни технологии, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-210/17.04.2019 2019
18 Николина Николова, Използване на високи технологии при прилагане на изследователски подход за обучение по природни науки в средното училище, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-90/19.04.2018 г. 2018
19 Николина Николова, Изследователският подход в обучението в областта на високите технологии като приложение на съвременните информационни технологии, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:2017 2017
20 Николина Николова, Enhancing Learning In Teaching via e-inquiries (ELITe), Член, EC, Erasmus+ , Номер на договора:Project Code: 2016-1-EL01-KA201-023647 2016
21 Николина Николова, Изследвания в областта на текущ образователен мониторинг, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:143 / 2016 г. 2016
22 Николина Николова, DIGCOMP - Разработка на рамка и спецификация за Национално външно оценяване на дигиталните компетентности в 10. клас, Член, МОН 2015
23 Николина Николова, Изследване на приложимостта в практиката на нови технологични средства и подходи за обучение, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:30 / 31.0.2015 г. 2015
24 Николина Николова, База данни от тестови задачи за диагностиране резултатите в обучението по Математика, Информатика и Информационни технологии. Компютърна ситема за автоматизрано генериране тестови материали, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:126/08.05.2014 г. 2014
25 Николина Николова, Sheherezade, Член, EU, LLL program, Номер на договора:518365-LLP-1-2011-1-BE-GRUNDTVIG-GMP 2013
26 Николина Николова, Изследване на ролята на съвременните технологични средства върху приложимостта на изследователския и проектен подходи в обучението по природните дисциплини, Член, ФНИ, ФМИ, СУ, Номер на договора:108/19.04.2013 2013
27 Николина Николова, Развитие на системата за квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийския университет „Св. Климент Охридски, Член, ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Номер на договора:BG051PO001-3.1.09-0005 2013
28 Николина Николова, „Подобряване на качеството на общото образование”, „За по-качествено образование“, Член, МОН, Номер на договора:BG051PO001-3.1.04 2012
29 Николина Николова, weSPOT, Член, EU, FP 7, Номер на договора:FP7-ICT-2011-8-318499 2012
30 Николина Николова, Young Entrepreneurship Developing in Action (YEDAC), Член, EU CIP 2012
31 Николина Николова, Актуални проблеми при подготовката на учители по математика, информатика и информационни технологии в различни форми на обучение, Член, ФНИ, СУ, ФМИ, Номер на договора:105/09.05.2012 2012
32 Николина Николова, Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика, Член, ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0018 2012
33 Николина Николова, Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по педагогика, Член, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0011 2012
34 Николина Николова, Нов шанс за успех, Член, МОМН, ОП “Развитие на човешките ресурси”, Номер на договора:BG051PO001/4.3-01 2011
35 Николина Николова, УЦИЕО (Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст – проект към Фонд „Научни изследвания”, Член, ФНИ, Номер на договора:INZ01/0111 2009
36 Николина Николова, Share.TEC (SHAring digital REsources in the Teaching Education Community), Член, EU 2008
37 Николина Николова, Innovative Teacher – I*Teach, Член, EU, LLL program, Leonardo da Vinci 2006
38 Николина Николова, TENCompetence, FP6, Член, EU, FP6 2006
39 Николина Николова, Innovative Didactics via Web Based Learning (IDWBL), Член, СУ "Св. Кл. Охридски" 2005
40 Николина Николова, UNITE (Unified eLearning environment for the school), FP6, Член, EU, FP6 2005
Научно ръководство
1 Николина Николова, Evaluation of effectiveness in the learning process and effects of distance education during the crisis period in the Vocational Training Institutes of Greece and preparation of a list of requirements for an improved e-learning platform, ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Panagiotis Anagnostou 2024
2 Николина Николова, Създаване на авторско съдържание за усвояване на тема "Компютърна презентация" в обучението по КМИТ, 5. – 7. клас, ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елисавета Ивова Кавармова 2024
3 Николина Николова, Електронен сборник от задачи за профилирана подготовка в 11. клас, Модул 1., ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Маргарита Велкушанова 2023
4 Николина Николова, Персонализация на обучението по математика в средното училище чрез използване на съвременни информационни технологии (Personalization of secondary school mathematics education through the use of modern information technologies), СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Diana Starja 2023
5 Николина Николова, Примерен модел на проектно-ориентирано обучение за избираем модул на ученици от XI клас с профилиращ предмет „Информационни технологии“, на тема „Приложение на електронните таблици за обработка на големи обеми от данни“, ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Антон Сашов Антонов 2022
6 Николина Николова, НАЧИНИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РЕКУРСИЯ И МЕТОД ЗА ТЪРСЕНЕ С ВРЪЩАНЕ НАЗАД В УЧИЛИЩЕ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Момчил Николаев Иванов 2019
7 Николина Николова, Разработване на програма за изследване и оценяване в образованието, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Георгиева Пенелова 2019
8 Николина Николова, Разработване на уеб базиран имейл клиент, използващ канбан методологиите и работа в реално време, ФМИ, СУ дипломна работа:Деница Евгениева Генчева 2018
Превод на книга
Николина Николова, Мирослава Николова, Scrach. Програмиране за деца , ISBN:978-619-151-360-4, http://www.soft-press.com/book/1221/category_119, София 2017
Редактор на издание реферирано
Николина Николова, сп. Математика и информатика, Редактор на издание реферирано 2020
Статия в научно списание
1 Теменужка Зафирова-Малчева, Николина Николова, Пенчо Михнев, РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ, Математика и информатика, том:67, брой:3, 2024, стр.:275-288, ISSN (print):1310-2230, ISSN (online):1314-8532, doi:https://doi.org/10.53656/math2024-3-3-dev, Ref, IF, IF (0.2 - 2023), Web of Science Quartile: Q4 (CATEGORY EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH), др.(EBSCO: https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/de) 2024
2 Panagiotis Anagnostou, Nikolina Nikolova, Evaluation of experience of distance-learning that was provided by Greek Public Institutes of Vocational Training (PIVT) during the pandemic COVID-19 crisis, ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по математика и информатика, vol:108, 2021, pages:5-15, ISSN (print):1313-9215, ISSN (online):2603-5529, doi:https://doi.org/10.60063/gsu.fmi.108.5-15, Ref, др.(Националния референтен списък на съвременни българ), PhD 2021
3 Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Review of Policy Envisions and Requirements for STEM Teachers in Bulgaria, Serdica Journal of Computing, vol:11, issue:3-4, 2017, pages:279-296, ISSN (print):1312-6555, ISSN (online):1314-7897, Ref, Zentralblatt(https://zbmath.org/serials/?q=1312-6555), PhD 2017
4 Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Inquiry-Based Science Education in Secondary School Informatics – Challenges and Rewards, Lecture Notes in Computer Science, Information Technology and Open Source: Applications for Education, Innovation, and Sustainability, vol:7991, 2014, pages:17-34, ISSN (print):0302-9743, ISSN (online):1611-3349, ISBN:978-3-642-54337-1, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-642-54338-8, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.305 - 2014), SCOPUS Quartile: Q3 (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=2567) 2014
5 Tonova, Tanya, Nikolova, Nikolina, INFORMATION TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS EDUCATION: TOOL FOR OR BARRIER AGAINST FORMING ABSTRACT THINKING, MATHEMATICS AND INFORMATICS, vol:56, issue:2, 2013, pages:133-141, ISSN (print):1310-2230, ISSN (online):1314-8532 2013
6 Nikolova, N., Zafirova-Malcheva, T., Stefanova, E., Boytchev, P., Is it too late to be a child? Is it too early to be adult?, Andragogika Journal, vol:2013/1, issue:4, 2013, pages:156-173, ISSN (print):2029-6894, PhD 2013
7 Stefanov, K., Nikolova, N., Stamenov, Sv., Dimitrova, T., Stefanova, E., weSPOT: INQUIRY-BASED SCIENCE EDUCATION APPROACH AND TECHNOLOGIES IN ACTION, ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY "ST. KLIMENT OHRIDSKI", FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATICS, vol:101, 2013, pages:123-141, ISSN (print):0205-0808, Ref, MSc 2013
8 Таня Тонова, Николина Николова, Информационните технологии в обучението по математика: средство за или бариера пред формирането на абстрактното мислене, Математика и информатика, vol:56, issue:2, 2013, pages:133-141, ISSN (print):1310–2230, ISSN (online):314–8532, Ref, PhD 2013
9 Н. Николова, Е. Стефанова, ОпАрт или ОпИТ за Арт-програмиране, Списание на Софийския Университет за електронно обучение, брой:1, 2011, ISSN (online):1314-0086, PhD 2011
10 Николина Николова, Красен Стефанов, Корнелия Тодорова, Елиза Стефанова, Мирослава Илиева, TENCompetence инструментариум и I*Teach методология в действие: изграждане на активна Уеб-базирана учителска общност, Списание на Софийския Университет за електронно обучение, брой:1, 2010, ISSN (online):1314-0086, Ref, PhD, MSc 2010
11 Стефанова, Е., Николова, Н., Ковачева, Е., Стефанов, К., Бойчев, П., Дигитални библиотеки с ресурси за обучение, съобразени с нуждите на потребителите, Littera et Lingua, брой:Лято 2010, 2010, ISSN (online):1312-6172, PhD 2010
12 Krassen Stefanov, Nikolina Nikolova, Miroslava Ilieva, Eliza Stefanova, Turning University Professors into Competent Learners, iJET, vol:3, issue:S1, 2008, pages:46-52, ISSN (print):1868-8799, ISSN (online):1863-0383, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.136 - 2008), PhD, MSc 2008
13 Е. Сендова, Е. Стефанова, Н. Николова, Е. Ковачева, ДА УЧИШ РИБИ ДА ПЛУВАТ (или умения, обогатени с ИКТ, в действие), Математика и информатика, брой:2, 2008, стр.:26-34, ISSN (online):1310 – 2230, PhD 2008
14 Стефанова Е., Сендова Е., Николова И., Николова Н., Обучавам = Уча?, Математика и информатика, брой:4, 2007, стр.:3-13, ISSN (online):1310 – 2230, PhD 2007
Статия в поредица
1 Anagnostou Panagiotis, Nikolina Nikolova, Qualitative analysis on psychological and social effects of distance education during SARS-CoV2 - COVID-19 on students at Greek Public Institutes of Vocational Training, Information Systems and Technologies, vol:WorldCIST 2023, issue:Volume 2, LNNS 800, editor/s:A. Rocha et al., Publisher:Springer Nature Switzerland AG, 2024, pages:1-10, ISSN (print):2367-3370, ISSN (online):2367-3389, ISBN: 978-3-031-45644-2, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-45645-9_41, Ref, SCOPUS, SJR (0.15 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=2110), International, PhD 2024
2 Antonova, A., Stefanova, E., Nikolova, N., Mihnev, P., Stamenkova, R., Zafirova-Malcheva, T., Evaluating the Outcomes of Competence-Based Learning Course: The Field Experience for Training 21st Century Skills in Sofia University, Lecture Notes in Networks and Systems, vol:Information Systems and Technologies. WorldCIST 2022, issue:469, editor/s:Rocha, A., Adeli, H., Dzemyda, G., Moreira, F., Publisher:Springer, Cham, 2022, pages:502-511, ISSN (print):2367-3370, ISSN (online):2367-3389, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-04819-7_48, Ref, IR , IF ( - 2022), SCOPUS, SJR (0.151 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (https://www.scimagojr.com + add the ISSN 2367-3389), PhD 2022
3 Donatella Persico, Marcello Passarelli, Francesca Dagnino, Andrea Ceregini, Flavio Manganello, Francesca Pozzi, Nikolina Nikolova, Krassen Stefanov, Kleio Anagnostou, Tsvetelina Georgieva, Christos Kyriakides & Marilina Lonigro, Teacher Professional Development on Social Inclusion: The PLEIADE Approach, Communications in Computer and Information Science, vol:Social Justice, Media and Technology in Teacher Education. ATEE 2021., issue:1649, editor/s:Ranieri, M., Pellegrini, M., Menichetti, L., Roffi, A., Luzzi, D., Publisher:Springer, Cham, 2022, pages:219-229, ISSN (online):978-3-031-20777-8, ISBN:978-3-031-20776-1, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-20777-8_18, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.209 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=1770), Zentralblatt(https://www.springer.com/series/7899), International 2022
4 Pencho Mihnev, Albena Antonova, Atanas Georgiev, Krassen Stefanov, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Designing a Competence-Based Learning Course with Digital Tools in Higher Education, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol:Trends and Applications in Information Systems and Technologies. WorldCIST 2021., issue:vol. 1367, editor/s:Rocha Á., Adeli H., Dzemyda G., Moreira F., Ramalho Correia A.M., Publisher:Springer, Cham, 2021, pages:202-211, ISSN (print):21945365, ISSN (online):21945357, ISBN:978-3-030-72659-1 (print); 978-3-030-72660-7 (online), doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-72660-7_20, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.215 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5100), PhD 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 N. Nikolova, O. Firssova, D. Dureva, E. Stefanova, 21st Century Teacher Competences: Group Concept Mapping Methodology for Curriculum Design, ICERI2023 Proceedings, Publisher:IATED, 2023, pages:8417-8425, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-09-55942-8, doi:10.21125/iceri.2023, др.(IATED Digital Library - https://library.iated.org/), International 2023
2 N. Nikolova, P. Anagnostou, DISTANCE VOCATIONAL TRAINING IN GREECE: THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL EFFECTS ON THE GREEK STUDENTS, INTED2023 Proceedings, editor/s:Luis Gómez Chova, University of Valencia, Spain, Chelo González Martínez, Polytechnic University of Valencia, Spain, Joanna Lees, CEU Cardinal Herrera University, Spain, 2023, pages:4652-4659, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-49026-4, doi:10.21125/inted.2023.1222, др.( IATED Digital Library - https://library.iated.org), PhD 2023
3 D. Persico, F.M. Dagnino, F. Manganello, M. Passarelli, F. Pozzi, N. Nikolova, K. Stefanov, K. Anagnostou, T. Georgieva, C. Kyriakides, M. Lonigro, SUPPORTING TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT ON INCLUSIVE LEARNING DESIGN: A CASE STUDY OF AN ERASMUS+ PROJECT, INTED2023 Proceedings, editor/s:Luis Gómez Chova, University of Valencia, Spain, Chelo González Martínez, Polytechnic University of Valencia, Spain, Joanna Lees, CEU Cardinal Herrera University, Spain, Publisher:IATED, 2023, pages:7456-7464, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-49026-4, doi:doi: 10.21125/inted.2023.2042, др.(IATED Digital Library - https://library.iated.org/) 2023
4 Anagnostou Panagiotis, Nikolina Nikolova, Assessment of the problems that arose in the distance education during the pandemic for the students at the Greek public vocational training institutes, Education and New Developments 2022, Volume 1, editor/s:Mafalda Carmo, Publisher:inScience Press, Lisboa, Portugal, 2022, pages:379-382, ISSN (print):2184-044X, ISSN (online):2184-1489, ISBN:978-989-53614-3-4, International, PhD 2022
5 T. Zafirova-Malcheva, A. Antonova, R. Stamenkova, N. Nikolova, P. Mihnev, INCLUSIVE POTENTIAL OF LEARNING SCENARIOS: EXTRACTING CRITERIA FOR EVALUATION, INTED2022 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2022, pages:6102-6110, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-37758-9, doi:10.21125/inted.2022.1550, Ref, др.(Crossref), PhD 2022
6 Anagnostou Panagiotis, Nikolina Nikolova, Investigation of the vocational rehabilitation of the graduates of public vocational schools in relation to the learning – educational objectives of Public Vocational Training Institutions, 35 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА – ПРИЕМСТВЕНОСТ И БЪДЕЩЕ, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, pages:182-199, ISBN:978-954-07-5345-4, International, PhD 2022
7 Panagiotis Anagnostou, Николина Николова, Organizational conflicts in school units, ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕАЛНОСТ, Сборник с доклади от межденародна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер, София, 2021 г., editor/s:Татяна Томова, Елена Калфова, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, pages:400-412, ISBN:978-954-075499-4, International, PhD 2022
8 P. Anagnostou, N. Nikolova, Perceptions of Vocational Training Institute Students Towards Elearning Platforms During the Pandemic, EDULEARN22 Proceedings, Publisher:IATED, 2022, pages:4412-4418, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-42484-9, doi:10.21125/edulearn.2022, International, PhD 2022
9 N. Nikolova, S. Ivanov, The Role of the Peer-Assessment in Teachers’ Education, EDULEARN22 Proceedings, Publisher:IATED, 2022, pages:4593-4601, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-42484-9, doi:10.21125/edulearn.2022.1096, MSc 2022
10 Албена Антонова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, Ралица Стаменкова, Преподаване на уменията на 21. век: споделен опит от ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“, ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕАЛНОСТ, Сборник с доклади от межденародна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер, София, 2021 г., редактор/и:Татяна Томова, Елена Калфова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:68-82, ISBN: 978-954-075499-4, PhD 2022
11 Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Atanas Georgiev, Albena Antonovа, DESIGN AND DELIVERY OF ONLINE COMPETENCE-BASED TEACHER TRAINING: USING TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR LEARNING, Spring Scientific Session FMI, 2021, PhD 2021
12 A. Georgiev, P. Mihnev, E. Stefanova, N. Nikolova, A. Antonova, K. Stefanov, DIGITAL TOOLS TO SUPPORT COMPETENCE-BASED LEARNING APPROACHES IN HIGHER EDUCATION, INTED2021 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2021, pages:4768-4777, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-27666-0, doi:10.21125/inted.2021.0967, PhD 2021
13 P. Anagnostou, N. Nikolova, Investigation of the Vocational Rehabilitation of the Graduates of Public Vocational Schools in Greece, ICERI2021 Proceedings, 2021, pages:2519-2525, ISBN:978-84-09-34549-6, doi:10.21125/iceri.2021, PhD 2021
14 Nikolina Nikolova, The Art of Asking Questions: Flipping Perspectives, Proceedings of EDULEARN21 Conference, Publisher:IATED Academy, 2021, pages:2816-2825, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-31267-2, doi:doi.org/10.21125/edulearn.2021 2021
15 Николина Николова, Пенчо Михнев, Теменужка Зафирова-Малчева, Къде се крие потенциалът на учебен сценарий за приобщаване?, Пролетна Научна Сесия на ФМИ, 2021, PhD 2021
16 Albena Antonova, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Boyan Bontchev, 21st Century Skills of ICT Professionals: the Requirements of Business and Readiness of Higher Education in Bulgaria, CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, editor/s:Tzvetomir Vassilev, Roumen Trifonov, Publisher:Association for Computing Machinery, New York, NY, United States, 2020, pages:270-277, ISBN:978-1-4503-7768-3, doi:https://doi.org/10.1145/3407982.3408004, Ref, SCOPUS, SJR (0.182 - 2020), ACM Digital Library, PhD 2020
17 N. Nikolova, A. Antonova, E. Stefanova, T. Zafirova-Malcheva, D. Miteva, E. Peltekova, P. Mihnev, Design and evaluation of a holistic framework for participatory IBL validation, involving policymakers, teacher trainers and teachers in STEM, INTED2020 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2020, pages:2360-2369, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-17939-8, doi:10.21125/inted.2020.0720, Ref, др.(IATED Digital Library, Crossref), PhD 2020
18 D. Starja, N. Nikolova, FROM PENCIL AND PAPER TO ICT IN MATHEMATICS TEACHING. AN OVERVIEW OF THE ROLE OF ICT IN MATHEMATICS TEACHING IN ALBANIA, EDULEARN20 Proceedings, 2020, pages:2635-2644, ISBN:978-84-09-17979-4, PhD 2020
19 Diana Starja, Nikolina Nikolova, Bederiana Shyti, Personalized learning in math, through problem-solving, and the use of ICT, Education and New Developments 2020, editor/s:Mafalda Carmo, World Institute for Advanced Research and Science (WIARS), Portugal, Publisher:inScience Press, 2020, pages:304-308, ISSN (print): 2184-044X, ISSN (online): 2184-1489, ISBN: 978-989-54815-2-1, International, PhD 2020
20 D. Starja, B. Shity, N. Nikolova, THE ROLE OF ICT IN IMPROVING PROBLEM-SOLVING IN TEACHING MATHEMATICS, EDULEARN20 Proceedings, Publisher:IATED Academy, 2020, pages:2651-2659, ISBN: 978-84-09-17979-4, PhD 2020
21 Starja, D., Nikolova, N., Shyti, B., GIFTED AND TALENTED IN MATHEMATICS DO NOT ONLY NEED HARD WORK, BUT SMART WORK AS WELL, EDULEARN19: 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, Publisher:IATED Academy, 2019, pages:4502-4502, ISSN (print):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, doi:10.21125/edulearn.2019.1127, Ref, International, PhD 2019
22 D. Starja, N. Nikolova, IMPORTANCE OF LOGICAL-MATHEMATICAL ALGORITHMS IN SCHOOL MATHEMATICS, EDULEARN19 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2019, pages:4482-4489, ISSN (print):2340-1117, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, doi:10.21125/edulearn.2019.1124, Ref, PhD 2019
23 Eliza Stefanova, Albena Antonova, Dafinka Miteva, Nikolina Nikolova, In the Dinosaur’ Steps through IBL Scenario: A Way to Overcome Prejudice for Career in STEM, CSEDU2019, Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education, vol.2, editor/s:H. Lane, Susan Zvacek and James Uhomoibhi, Publisher:SCITEPRESS – Science and Technology Publications,, 2019, pages:401-408, ISSN (print):2184-5026, ISBN:978-989-758-367-4, doi:10.5220/0007731104010408, Ref, SCOPUS, SJR (0.122 - 2018), PhD 2019
24 Nikolova, Nikolina, Stefanova, Eliza, OPEN AIR LESSONS - MYTH OR NOT..., EDULEARN19: 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2019, pages:1098-1106, ISSN (print):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, doi:10.21125/edulearn.2019.0348, Ref 2019
25 E. Stefanova, N. Nikolova, OVERCOMING THE BARRIERS IN TEACHER-PARENT COMMUNICATION , EDULEARN19 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2019, pages:1107-1116, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, doi:10.21125/edulearn.2019.0349, Ref 2019
26 Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Pencho Mihnev, Atanas Georgiev, Albena Antonova, Participatory model for identifying and measuring teachers’ competences for open and Inquiry-based learning in STEM: field experience, Proceedings of Learning Innovations and Quality (LINQ) 2019, editor/s:Christian M. Stracke, Publisher:EasyChair: EPiC Series in Education Science, vol. 2, 2019, pages:28-39, ISSN (online):2516-2306, doi:10.29007/8g8k, Ref, др.(EasyChair Proceedings and Collections; Crossref), PhD 2019
27 Peltekova, Elitsa, Stefanova, Eliza, Nikolova, Nikolina, Space Safari – Challenge for STEM Rangers, Proceedings of ACM CompSysTech'19, 21-22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria, editor/s:Tzvetomir Vassilev, Angel Smrikarov, Publisher:ACM Digital Library, 2019, pages:292-298, ISBN:978-1-4503-7149-0, doi:https://doi.org/10.1145/3345252.3345273, Ref, SCOPUS, SJR (0.2 - 2019), ACM Digital Library, PhD 2019
28 Nikolova, Nikolina, Stefanova, Eliza, Stefanov, Krassen, Mihnev, Pencho, STEM Teachers' Competence Development: When Opportunities Jump over Barriers, CSEDU: PROCEEDINGS OF THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SUPPORTED EDUCATION - VOL 1, 2019, pages:328-335, ISBN:978-989-758-291-2, doi:10.5220/0006767703280335, Ref 2019
29 Албена Антонова, Дафинка Митева, Елиза Стефанова, Николина Николова, По стъпките на динозаврите с изследователския подход в образованието, Математика и математическо образование, 2019, 2019, стр.:133-142, ISSN (online):1313-3330, Ref, др.(Националния референтен списък на съвременни българ), PhD 2019
30 Svetla Boytcheva, Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Challenges of teachers e-training: how to solve unsolvable problems, Сборник научни доклади на Седма национална конференция Електронното обучение във висшите училища, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, pages:102-111, ISBN:978-954-07-4509-1 2018
31 Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Atanas Georgiev, Dafinka Miteva, Krassen Stefanov, OPEN EYES - HOW TO DESIGN INQUIRY-BASED LEARNING FOR SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS STUDENTS IN STEM SUBJECTS, EDULEARN18 Proceedings , editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy (iated.org), 2018, pages:5921-5931, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-02709-5, doi:10.21125/edulearn.2018.1421, Ref, др.(Crossref, IATED Digital Library), PhD 2018
32 Nikolova N., Stefanova E., Mihnev P., Stefanov K., Opportunities and Challenges for Efficient and Effective STEM Teachers’ Competence Development, Trends and Advances in Information Systems and Technologies. WorldCIST'18, editor/s:Rocha Á., Adeli H., Reis L.P., Costanzo S., Publisher:Springer, Cham, 2018, pages:1367-1377, ISSN (print):21945357, ISBN:978-331977711-5, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-319-77712-2_131, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.174 - 2018), SCOPUS Quartile: Q3 (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5100), PhD 2018
33 Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Pencho Mihnev, STEM teacher's Competence Development: When Opportunities Jump over Barriers, CSEDU 2018, 10th International Conference on Computer Supported Education, editor/s:Bruce M. McLaren, Rob Reily, Susan Zvacek, James Uhomoibhii, Publisher:SCITEPRESS, 2018, pages:328-335, ISBN:978-989-758-291-2, doi:10.5220/0006767703280335, Ref, SCOPUS, SJR (0.165 - 2020), PhD 2018
34 Evgenia Sendova, Nikolina Nikolova, WS8: Constructionism in Action: Do we Need to Start from Scratch?, Book of abstracts, Constructionism 2018: Constructionism, Computational Thinking and Educational Innovation, editor/s:Valentina Dagienė and Eglė Jasutė, 2018, pages:129-129, ISBN:978-609-95760-2-2 2018
35 Николина Николова, Елиза Стефанова, Профилиращо обучение по информатика и ИТ, Математика и математическо образование, редактор/и:Евгения Сендова, Ани Търсанкова, 2017, стр.:173-179, ISSN (print):1313-3330, Ref, др.(Националния референтен списък на съвременни българ) 2017
36 Николина Николова, Светла Бойчева, Елиза Стефанова, Антон Денев, Учебник за всеки - мисията (не)възможна, МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ - Доклади на Четиридесет и петата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 2016, стр.:248-254, ISSN (print):1313-3330 2016
37 Dafinka Miteva, Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Data Analytics Support for Inquiry Based Learning, Proceeding of International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL) 2015, Publisher:IEEE, 2015, pages:116-120, ISBN:978-1-4673-8242-7 , doi:https://doi.org/10.1109/IMCTL.2015.7359567, Ref, PhD 2015
38 Nikolova, Nikolina, Stefanova, Eliza, Miteva, Dafinka, Stefanov, Krassen, FEEDING WITH BALANCE - HEALTH IN ADVANCE OR THE ROLE OF ICT IN INQUIRY-BASED EDUCATION, EDULEARN15: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, 2015, pages:7369-7378, ISSN (print):2340-1117, ISBN:978-84-606-8243-1 2015
39 Nikolina Nikolova, Dafinka Miteva, Eliza Stefanova, Miroslava Nikolova, Forming inquiry meta-skills in the School of the Future, Абстракти на докладите, MIDOC, 2015, PhD 2015
40 Dafinka Miteva, Nikolina Nikolova, Miroslava Nikolova, Eliza Stefanova, THE NEW GENERATION OF RESEARCHERS IN THE SCHOOL OF THE FUTURE, ICERI2015 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2015, pages:3345-3355, ISSN (print):2340-1095, ISBN:978-84-608-2657-6, Ref, PhD 2015
41 Таня Тонова, Светослав Стаменов, Николина Николова, Един модел на изследване съответствието на учебните програми и държавните зрелостни изпити по математика, МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2015, pages:361-366, ISSN (online):1313-3330, PhD 2015
42 Николина Николова, Дафинка Митева, Елиза Стефанова, Татяна Димитрова, Изследователският подход в обучението − практически възможен, технологично подпомогнат, МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2015, стр.:341-347, ISSN (online):1313-3330, PhD 2015
43 Albena Antonova, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Krassen Stefanov, Innovative didactic model for interdisciplinary secondary school teaching – the YEDAC approach, 125 years of Mathematics and Natural Sciences at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Publisher:Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2014, ISSN (print):1313-9045 2014
44 Николина Николова, Елиза Стефанова, Дафинка Митева, Красен Стефанов, Scientific inquiry as an approach for engaging science education, Инструмен​ти за привлекате​лно образовани​е, 2014, PhD 2014
45 Boytchev, P., Stefanova, E., Nikolova, N., Stefanov, K., The Virtual Classroom – A Pilot Case in Inquiry Based Learning, Proceedings of 6th International Conference on Computer Supported Education – CSEDU 2014, vol 2, editor/s:S. Zvacek, M. Restivo, J. Uhomoibhi, M. Helfert, Publisher:Science and Technology Publications (SCITEPRESS), 2014, pages:264-269, ISBN:978-989-758-021-5, IR , SCOPUS, SJR (0.18 - 2015) 2014
46 Николова Н., Митева Д., Стефанова Е., Димитрова Т., Практически модел на изследователския подход в обучението, Сборник от Юбилейна научна конференция 125 години математика и природни науки в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 2014, стр.:67-69, ISSN (print):1313-9045, PhD 2014
47 Красен Стефанов, Николина Николова, Елиза Стефанова, weSPOT: Съвременен подход за обучение в природните дисциплини, Сборник с доклади на 42-та пролетна конференция на СМБ, 2013, стр.:172-182, ISSN (print):1313-3330 2013
48 Стефанова, Е., Николова, Н., Думам ти дъще, сещай се снахо...(Ролята на разказването на истории при подготовката на учители за използване на ИКТ в обучението), Сборник статии на конференция с международно участие „Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа", издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2013, стр.:581-587, ISBN:978-954-07-3522-1 2013
49 Tonova, Tania, Nikolova, Nikolina, INNOVATIONS FOR ENSURING A SUSTAINABLE AND CONTINUING EDUCATION FOR TEACHERS OF MATHEMATICS, 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION (ICERI 2012), 2012, pages:836-843, ISBN:978-84-616-0763-1 2012
50 Tonova, Tania, Nikolova, Nikolina, INNOVATIONS FOR ENSURING SUSTAINABLE AND CONTINUING EDUCATION OF TEACHERS IN MATHEMATICS, ICERI2012 Proceedings, Publisher:IATED, 2012, pages:836-843, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-616-0763-1, Ref, PhD 2012
51 Николина Николова, Елиза Стефанова, Предизвикателствата на изследователския подход, Сборник от статии от практически семинар по проект Fibonacci" Изследователски подход в образованието по математика", редактор/и:Евгения Сендова, 2012, стр.:93-98, ISBN:978‐954‐745‐224‐4, PhD 2012
52 Krassen Stefanov, Roumen Nikolov, Pavel Boytchev, Eliza Stefanova, Atanas Georgiev, Ivan Koychev, Nikolina Nikolova, Alexander Grigorov, Emerging models and e-infrastructures for teacher education, Proceeding of IEEE conference 10th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training ITHET 2011,, Publisher:IEEE, 2011, ISBN:978‐1‐ 4577‐1671‐3, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.101 - 2011) 2011
53 Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Eugenia Kovatcheva, I*Teach - an Innovative Methodology, UNESCO International Workshop Re-designing Institutional Policies and Practices to Enhance the Quality of Education through Innovative Use of Digital Technologies, editor/s:Evgenia Sendova, Publisher:Za Bukvite, 2011, pages:114-119, ISBN:978-954-2946-19-9 2011
54 Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Elitsa Peltekova, Krassen Stefanov, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eugenia Kovatcheva, Knowledge Sharing with Share.TEC portal, Proceedings of the International Conference in E-learning and the Knowledge Siciety, editor/s:Smrikarov, Intorsureanu, Smrikarova, Adina Uta, Publisher:ASE Publishing House, 2011, pages:273-278, ISSN (online):2367-6787, ISBN:978-606-505-460-8, PhD, MSc 2011
55 Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Evgenia Sendova, Op Art or the Art of Object-Oriented Programming, Proceedings of Selected Papers, 5th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives, editor/s:Daniela Bezáková and Ivan Kalaš, 2011, pages:28-28, ISBN:978-80-89186-90-7, PhD 2011
56 E. Stefanova, N. Nikolova, E. Peltekova, K. Stefanov, T. Zafirova-Malcheva, E. Kovatcheva, SHARE.TEC: An Innovative Solution for Teacher Educators, ICERI2011 Proceedings, editor/s: I. Candel Torres, L. Gómez Chova, A. López Martínez, Publisher:International Association of Technology, Education and Development, IATED, 2011, pages:1679-1688, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-615-3324-4, Ref, PhD, MSc 2011
57 Елиза Стефанова, Николина Николова, Евгения Ковачева, Евгения Сендова, Елица Пелтекова, Нели Хубенова, Мария Миладинова, Екатерина Кантарджиева, От "пеперудeния полъх" до "вятърa на промяната" - поглед към училището на бъдещето, Доклади на Четиридесетата юбилейна пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 2011, стр.:444-453, ISSN (print):1313-3330, PhD, MSc 2011
58 Магдалина Тодорова, Христо Христов, Елиза Стефанова, Николина Николова, Евгения Ковачева, Проектно-базирано обучение по структури от данни и програмиране, Математика и математическо образование, Доклади на 40. пролетна конференция на СМБ, издателство:Българска Академия на Науките, 2011, стр.:454-456, ISSN (print):1313-3330, PhD 2011
59 Красен Стефанов, Павел Бойчев, Елиза Стефанова, Атанас Георгиев, Николина Николова, Александър Григоров, Цифровите библиотеки в обучението на учители, Доклади на Четиридесетата юбилейна пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 2011, стр.:120-135, ISSN (print):1313-3330, Ref 2011
60 Stefanova E., Nikolova N., Kovatcheva E., Stefanov K., Boytchev P., A Study of Users Requirements for Metadata Repositories of Educational Resources, proceeding of S3T conference, Varna, Bulgaria, 11-12 September 2010, 2010, pages:38-46, ISBN:978-954-9526-71-4, Ref 2010
61 Zafirova-Malcheva T., Kovatcheva E., Stefanova E., Nikolova N., An interface for ontology based platform – the evolution of the ideas, In proceeding S3T: The Second International Conference on SOFTWARE, SERVICES & SEMANTIC TECHNOLOGIES, editor/s:Dichev, Stefanov, Stefanova, Publisher:Demetra, 2010, pages:84-88, ISBN:978-954-9526-71-4, doi:10.13140/2.1.2923.0083 2010
62 Kovatcheva E., Nikolova N., Stefanova E., Collaborative creativity of learners and teachers - learning by e-communication, Proceeding of conference e-learning 2010, 2010, pages:209-214, ISBN:978-972-8939-17-5 , PhD 2010
63 Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Eugenia Kovatcheva, Evgenia Sendova, Elitsa Peltekova, Nelly Hubenova, Maria Miladinova, Ekaterina Kantardjieva, From a “Flap of a Butterfly Wing” to the “Wind of Change”, Constructionist approaches to creative learning and education: Lessons for the 21st century, editor/s:J. Clayson & I. Kalas, 2010, pages:91-91, ISBN:978-80-89186-65-5, PhD, MSc 2010
64 Magdalina Todorova, Hristo Hristov, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, How to build up contemporary software professionals (Project-Based Learning in Data Structure and Programming), Second International Conference on Software, Services and Semantic Technologies, 2010, pages:47-54, ISBN:978-954-9526-71-4, PhD 2010
65 Todorova, Magdalina, Hristov, Hristo, Stefanova, Eliza, Nikolova, Nikolina, Kovatcheva, Evgenia, INNOVATIVE EXPERIENCE IN UNDERGRADUATE EDUCATION OF SOFTWARE PROFESSIONALS PROJECT-BASED LEARNING IN DATA STRUCTURE AND PROGRAMMING, Proceedings of ICERI2010 Conference, November 15 – 17, 2010, Madrid, Spain, editor/s:https://library.iated.org/publications/ICERI2010, 2010, pages:5141-5150, ISSN (print):2340-1095, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-614-2439-9, Ref, PhD 2010
66 Nikolina Nikolova, Krassen Stefanov, Cornelia Todorova, Eliza Stefanova, Miroslava Ilieva, Henk Sligte, Davinia Hernandez-Leo, TENCompetence tools and I*Teach methodology in action: development of an active web-based teachers' community, Rethinking Learning and Employment at a Time of Economic Uncertainty, editor/s:David Griffiths, Rob Koper, Publisher:Institute for Educational Cybernetics, University of Bolton, 2010, pages:73-84, ISBN:978-0-907311-30-0, Ref, MSc 2010
67 Isufov R., Ismailova-Isufova B., Nikolova N., The crop circles – an inspiration for project-based learning in a Logo environment, Constructionism 2010 - Constructionist approaches to creative learning and education: Lessons for the 21st century, editor/s:J. Clayson & I. Kalas, 2010, pages:60-60, ISBN:978-80-89186-65-5 2010
68 Sendova, E., Boytchev, P., Stefanova, E., Nikolova, N., Kovatcheva, E., Creating a Natural Environment for Synergy of Disciplines, Lecture Notes in Computer Science: Proceedings of 4th European Conference on Technology Enhanced Learning, editor/s:U. Cress, V. Dimitrova, and M. Specht, Publisher:Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 2009, pages:549-555, ISSN (print):0302-9743, ISBN:978-3-642-04635-3, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-642-04636-0_50, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.302 - 2009), SCOPUS Quartile: Q2 (Computer Science (misc), PhD 2009
69 Stefanova, E., Nikolova, N., Kovatcheva, E., Boytchev, P., Sendova, E., Discovery in teaching using IT, Proceedings of the 38th Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, 2009 2009
70 Stefanova, E., Boytchev, P., Nikolova, N., Kovacheva, E., Sendova, E., Embracing and enhancing ideas as a strategy for ICT education, Proceeding of International conference on Multimedia and Information technologies in Education (m-ICTE), Volume 1, editor/s:Badajoz, Publisher:Formatex, 2009, pages:206-211, ISBN:978-84-692-1789-4, Ref 2009
71 E. Sendova, N. Nikolova, E. Stefanova, P. Boytchev, E. Kovatcheva, Harnessing ICT for building a creativity-based society, 4th IT STAR WS on ICT Skills, Education and Certification: the Multi-stakeholder Partnership, 2009, pages:27-28, International, PhD 2009
72 Boytchev, P., Kamenova, S., Sendova, E., Stefanova, E., Kovatcheva, E., Nikolova, N., IT for Innovative Educational Environments: Exploring, Authoring and Programming, Proceedings of International Conference for Interactive Computer Aided learning–The Challenges of Life Long Learning ICL 2009, 2009, pages:434-444, ISBN:978-3-89958-481-3 2009
73 E. Stefanova, N. Nikolova, E. Kovatcheva, P. Boytchev, E. Sendova, Myths and Realities about Technology Enhanced Learning, Proceeding of First International Conference on SOFTWARE, SERVICES & SEMANTIC TECHNOLOGIES, 2009, pages:116-123, ISBN:978-954-9526-62-2, Ref 2009
74 Nikolova, N, Stefanov, K., Todorova, K., Stefanova, E., Ilieva, M., Sligte, H., Hernández-Leo, D., TENCompetence tools and I*Teach methodology in action: development of an active web-based teachers’ community, Papers of the 'Open workshop of TENCompetence - Rethinking Learning and Employment at a Time of Economic Uncertainty-event', 2009, MSc 2009
75 Стефанова Е., Николова, Н., Ковачева, Е., Бойчев, П., Сендова, Е., Откривателството като част от преподаването в контекста на информационните технологии, Доклади на Тридесет и осмата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 2009, стр.:319-328, ISSN (online):1313-3330 2009
76 Nikolina Nikolova, Atanas Georgiev, George Gachev, The Challenges in the Secondary School e-Learning Process, 7TH EUROPEAN CONFERENCE ON E-LEARNING, Vol. 2, 2008, pages:205-213, ISBN:978-1-906638-23-8, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.101 - 2008), PhD 2008
77 E. Stefanova, M. Ilieva, N. Nikolova, K. Stefanov, How to interweave a new educational methodology with a tool for Lifelong Learning, "Empowering Learners for Lifelong Competence Development: pedagogical, organisational and technological issues", editor/s:Henk Sligte and Rob Koper, Publisher:SCO-Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam, 2008, ISBN:978-90-6813-8474, Ref, PhD, MSc 2008
78 Николова Н., IDWBL Методологията в НПМГ, Новаторска дидактика за уеб-базирано обучение, Publisher:ЦТИО, 2008, pages:52-55, ISBN:978-954-92146-4-2, PhD 2008
79 Sendova, E., Stefanova, E., Boytchev, P., Nikolova, N., Kovatcheva, E., IT education – challenging the limitations instead of limiting the challenges, Proceeding of 6th International Conference for Informatics and Information Technology (CIIT 2008), 2008, pages:1-5 2008
80 Evgenia Sendova, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Eugenia Kovatcheva, Like a (School of) Fish in Water (or ICT-Enhanced Skills in Action), Lecture Notes of Cumputer Science, Proceeding of Informatics Education – Supporting Computational Thinking, 3-rd International Conference on Informatics in Secondary Schools – Evolution and Perspectives, ISSEP 2008, editor/s:Roland Mittermeir, Maciej M. Syslo, Publisher:Springer Verlaag, 2008, pages:99-109, ISSN (online):0302-9743, ISBN:978-3-540-69923-1, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.277 - 2008), PhD 2008
81 Стефанов К., Стефанова Е., Николова Н., Илиева М., Превръщане на университетски преподаватели в компетентни учещи (или как да преплетем нова методика за обучение със средства за учене през целия живот), Том на конференция “120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”, 2008, стр.:309-317, ISBN:978-954-07-2776-9, PhD, MSc 2008
82 Nikolova, N, Applying IDWBL Methodology at the National High School of Mathematics and Science, Proceeding of the 3-rd Balkan Conference in Informatics, 2007, pages:263-270, PhD 2007
83 Nikolina Nikolova, Malgorzata Miranowicz, I*teach methodology in school practice, Balkan Conference in Informatics (BCI 2007), 2007, pages:387-396, ISBN:978-954-9526-42-4, International, PhD 2007
84 Stefanova E., Sendova E., Nikolova I., Nikolova N., When I*Teach means I*Learn: developing and implementing an innovative methodology for building ICT-enhanced skills, Abstracts and Proceedings of the Joint IFIP Conference: WG3.1 Secondary Education, WG3.5 Primary Education: Informatics, Mathematics, and ICT: a ‘golden triangle’ IMICT 2007, editor/s:Benzie D. and Iding M., Publisher:CCIS, Northeastern University, Boston, MA, 2007, ISBN:978-0-615-14623-2, Ref, PhD 2007
85 E. Сендова, Е. Стефанова, Е. Ковачева, М. Добрева, Н. Николова, Как “да акушираме” добрите идеи на учениците си, Сборник на Национална конференция „Образование в информационното общество”, издателство:Институт по математика и информатика, БАН, 2006, стр.:67-72, PhD 2006
Студия в научно списание
1 Теменужка Зафирова-Малчева, Николина Николова, Пенчо Михнев, Развитие на дигитални компетентности в задължителната подготовка по компютърно моделиране и информационни технологии в средното училище, Математика и информатика, vol:67, issue:2, 2024, pages:155-175, ISSN (print):1310–2230, ISSN (online):1314–8532, doi:https://doi.org/10.53656/math2024-2-4-dev, Ref, IF, IF (0.2 - 2023), Web of Science Quartile: Q4 (https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?j), др.(EBSCO: https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/de) 2024
2 Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Pavel Boytchev, Nikolina Nikolova, Atanas Georgiev, Alexandar Grigorov, Share. TEC Portal: How the Metadata Repositories of Educational Resources Meet the Users’ Expectations, Serdica Journal of Computing, vol:5, issue:3, 2011, pages:237-260, ISSN (print):1312-6555, ISSN (online):1314-7897, International, PhD 2011
Студия в сборник (на конференция и др.)
Николина Николова, Цветелин Андреев, Евгения Сендова, Класика и съвремие в хармония в блокови среди за програмиране, Математическото образование. 75-годишна мисия и история. Сборник с научни статии от годишен семинар на катедра ОМИ, октомври 2022 г., редактор/и:доц. Филип Петров, доц. Евгения Сендова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2023, стр.:150-177, ISBN:978-954-07 2023
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Николина Николова, Effective Development of Digital Competences in Bulgarian Secondary Schools: A Systematic Literature Review 2024
2 Секционен доклад, Николина Николова, Qualitative analysis on psychological and social effects of distance education during SARS-CoV2 - COVID-19 on students at Greek Public Institutes of Vocational Training 2023
3 Секционен доклад, Николина Николова, Олга Фирсова, Теменужка Зафирова-Малчева, Олег Константинов, МОДЕРН-И дизайн методологии в педагогическите изследвания и обучението 2023
4 Секционен доклад, Николина Николова, SUPPORTING TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT ON INCLUSIVE LEARNING DESIGN: A CASE STUDY OF AN ERASMUS+ PROJECT 2023
5 Секционен доклад, Николина Николова, Теменужка Зафирова-Малчева, Олег Константинов, Олга Фирсова, МОДЕРН-@ - нови съвместни магистърски програми в областта на обучението по математика, компютърно моделиране и информационни технологии 2023
6 Секционен доклад, Николина Николова, Теменужка Зафирова-Малчева, Станислав Иванов, Приобщаващи сценарии - организиране, мониторинг, оценяване 2023
7 Секционен доклад, Николина Николова, Assessment of the problems that arose in the distance education during the pandemic for the students at the Greek public vocational training institutes 2022
8 Секционен доклад, Panagiotis Anagnostou, Evaluation of the effectivenss of the remote online learnign based on the perceptions of learners and trainers 2022
9 Секционен доклад, Николина Николова, ПРИОБЩАВАЩ ПОТЕНЦИАЛ НА УЧЕБНИ СЦЕНАРИИ: ИЗВЛИЧАНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 2022
10 Секционен доклад, Николина Николова, Къде се крие потенциалът на учебен сценарий за приобщаване? 2021
11 Секционен доклад, Николина Николова, The Art of Asking Questions: Flipping Perspectives 2021
12 Секционен доклад, Николина Николова, Investigation of the Vocational Rehabilitation of the Graduates of Public Vocational Schools in Greece 2021
13 Секционен доклад, Николина Николова, Designing а competence-based learning course with digital tools in Higher Education 2021
14 Секционен доклад, Николина Николова, Технологични средства за подпомагане на компетентностните подходи в обучението във ВУ в дигитална среда 2020
15 Секционен доклад, Николина Николова, OPEN AIR LESSONS – MYTH OR NOT… 2019
16 Секционен доклад, Николина Николова, Елиза Стефанова, Обучение сред природата - мит или не... 2019
17 Секционен доклад, Николина Николова, Елиза Стефанова, По стъпките на динозаврите с изследователския подход в образованието 2019
18 Секционен доклад, Николина Николова, OVERCOMING THE BARRIERS IN TEACHER-PARENT COMMUNICATION 2019
19 Секционен доклад, Николина Николова, Елиза Стефанова, Нели Георгиева, Нови подходи при предаване на учебния материал. Техническото им обезпечаване и необходимото оборудване (STEM лаборатории) 2019
20 Секционен доклад, Николина Николова, Моето гардже е по-по-най - Приобщаване на родители в прилагане на изследователския подход 2019
21 Секционен доклад, Николина Николова, Opportunities and challenges for efficient and effective STEM teachers' competence development 2018
22 Секционен доклад, Николина Николова, Представяне на проектите към катедра ИТ: ELITe 2018
23 Секционен доклад, Николина Николова, Пенчо Михнев, Разработка на мета-обучение в изследователски подход за учители 2017
24 Секционен доклад, Николина Николова, Да се уча да програмирам или да програмирам, за да се уча 2017
25 Секционен доклад, Николина Николова, Елиза Стефанова, Профилиращо обучение по информатика и ИТ − предизвикателство за учителите и обучаващите ги 2017
26 Секционен доклад, Николина Николова, Евгения Сендова, Програмиране без праг и таван 2017
27 Секционен доклад, Николина Николова, Учебник за всеки - мисията (не)възможна 2016
28 Секционен доклад, Николина Николова, Таня Тонова, Един модел на изследване съответствието на учебните програми и държавните зрелостни изпити по математика 2015
29 Секционен доклад, Николина Николова, Изследователският подход в обучението − практически възможен, технологично подпомогнат 2015
30 Секционен доклад, Николина Николова, Дафинка Митева, Човек е това, с което се храни 2015
31 Секционен доклад, Nikolina Nikolova, Dafinca Miteva, Forming inquiry meta-skills in the School of the Future 2015
32 Секционен доклад, Николина Николова, Елиза Стефанова, Дафинка Митева, Елица Пелтекова, Scientific inquiry as an approach for engaging science education 2014
33 Секционен доклад, Николина Николова, Дафинка Митева, Елица Пелтекова, Мобилен млад изследовател - панел 2014
34 Секционен доклад, Николина Николова, Дафинка Митева, Практически модел на изследователския подход в обучението 2014
35 Секционен доклад, Павел Бойчев, Елиза Стефанова, Николина Николова, Красен Стефанов, Виртуалната класна стая като инструмент за доказване на хипотези 2013
36 Секционен доклад, Николина Николова, A never ending story 2013
37 Секционен доклад, Nikolina Nikolova, Inquiry-based science education in secondary school informatics – challenges and rewards 2012
38 Секционен доклад, Nikolina Nikolova, INNOVATIONS FOR ENSURING SUSTAINABLE AND CONTINUING EDUCATION OF TEACHERS IN MATHEMATICS 2012
39 Секционен доклад, Николина Николова, SHEHEREZADE : Storytelling in Adults’ Education and Training 2012
40 Секционен доклад, Николина Николова, Думам ти дъще, сещай се снахо... (Ролята на разказването на истории при подготовката на учители за използване на ИКТ в обучението) 2012
Участие в редколегия
Nikolina Nikolova, Proceedings of SETE 2023, Участие в редколегия 2023
Учебник
1 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Светла Бойчева, Компютърно моделиране и информационни технологии, 7. клас, ISBN:978-954-01-4247-0, „Просвета – София” АД, София, Рецензирано 2023
2 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас, ISBN:978-954-01-4205-0, Просвета, София, Рецензирано 2022
3 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас, ISBN:978-954-01-4206-7, Просвета, София, Рецензирано 2022
4 Олег Константинов, Теменужка Зафирова-Малчева, Мирослава Николова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Учебник за профилирана подготовка по Информационни технологии за 11. клас, Модул 2: Мултимедия, ISBN:978-954-01-4022-3, Просвета, София 2020
5 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Красен Стефанов, Информационни технологии за 10. клас, ISBN:978-954-01-3823-7, Просвета, София, Рецензирано 2019
6 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла Бойчева, Информационни технологии 7. клас, ISBN:978-954-01-3647-9, Просвета - Основано през 1945, Рецензирано 2018
7 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Дафинка Митева, Красен Стефанов, Информационни технологии за 9. клас, ISBN:978-954-01-3649-3, Просвета - основано 1945, Рецензирано 2018
8 Светла Бойчева, Николина Николова, Елиза Стефанова, Антон Денев, Учебник по информатика за 8. клас, ISBN:978-954-01-3444-4, "Просвета - София" АД, София, Рецензирано 2017
9 Николина Николова, Елиза Стефанова, Диана Петрова, Олег Константинов, Учебник по Информационни технологии за 6. клас, ISBN:978-954-01-3407-9 , “Просвета - София” АД, София, Рецензирано 2017
10 Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров, Николина Николова, Учебник по Информационни технологии за 8. клас , ISBN:978-954-01-3429-1, Просвета - София АД, София, Рецензирано 2017
11 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Учебник по Информационни технологии за 5. клас, ISBN:978-954-01-3206-8, "Просвета - София" АД, СОФИЯ, Рецензирано 2016
12 Милена Добрева, Евгения Ковачева, Николина Николова, Евгения Сендова, Елиза Стефанова, Информационни технологии за 6. клас, ISBN: 978-954-426-747-6, Анубис 2007
Учебно помагало
1 Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Ангел Ангелов, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Работни листове по Компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас, ISBN:978-954-01-4264-7 2023
2 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Книга за учителя Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас, ISBN:978–954–01–4209-8, Просвета, София 2022
3 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Книга за учителя Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас, ISBN:978–954–01–4210–4, Просвета, София, Рецензирано 2022
4 Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Ангел Ангелов, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Работни листове по Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас, ISBN:978-954-01-4216-6 2022
5 Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Ангел Ангелов, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Работни листове по Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас, ISBN:978-954-01-4217-3 2022
6 Олег Константинов, Теменужка Зафирова-Малчева, Мирослава Николова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Книга за учителя, към Учебник за профилирана подготовка по Информационни технологии за 11. клас, Модул 2: Мултимедия, ISBN:978-954-01-4024-7, Просвета, София, Рецензирано 2020
7 Елиза Стефанова, Николина Николова, Красен Стефанов, Дафинка Митева, Диана Петрова, Мирослава Николова, Текуща подготовка по информационни технологии за външно оценяване за 10. клас, ISBN:9789540139883, Просвета, София 2020
8 Nikolina Nikolova, Fotini Chaimala, Handbook with guidelines for STEM teachers’ inquiry and reflective practice, International 2019
9 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Красен Стефанов, Книга за учителя по информационни технологии за 10. клас, ISBN:978-954-01-3868-8, Просвета, София 2019
10 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла Бойчева, Книга за учителя информационни технологии 7. клас, ISBN:978-954-01-3714-8, Просвета - основано 1945, Рецензирано 2018
11 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Дафинка Митева, Красен Стефанов, Книга за учителя информационни технологии 9. клас, ISBN:978-954-01-3713-1, Просвета - основано 1945 2018
12 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Книга за учителя информационни технологии 6. клас, ISBN:978-954-01-3498-7, Просвета - основано 1945, София, Рецензирано 2017
13 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Книга за учителя информационни технологии 5. клас, ISBN:978-954-01-3234-1, Просвета София, Рецензирано 2016
14 Николина Николова, Елиза Стефанова, Методически материали за учителя (книга за учителите), предназначени за провеждане на курсовете за усвояване на учебното съдържание по ИТ за V, VІ и VІІ клас от лицата над 16-годишна възраст , Рецензирано 2012
15 Николина Николова, Елиза Стефанова, Учебен пакет, предназначен за обучението в курсове за усвояване на учебно съдържание по ИТ за V слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат завършен клас от прогимназиалния етап на основното образование, Рецензирано 2012
16 Николина Николова, Елиза Стефанова, Учебен пакет, предназначен за обучението в курсове за усвояване на учебно съдържание по ИТ за VI слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат завършен клас от прогимназиалния етап на основното образование , Рецензирано 2012
17 Елиза Стефанова, Николина Николова, Учебен пакет, предназначен за обучението в курсове за усвояване на учебно съдържание по ИТ за VII слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат завършен клас от прогимназиалния етап на основното образование , Рецензирано 2012
18 Е. Стефанова, П. Бойчев, Е.Ковачева, Н. Николова, Е. Сендова, Книга за учителя към учебно помагало по информационни технологии за 7 клас „Ти и ИТ”, ISBN:978-954-426-737-7, Анубис, София, Рецензирано 2008
19 Стефанова, Е., Бойчев, П., Ковачева, Е., Николова, Н., Сендова, Е., Учебно помагало по Информационни технологии „Ти и ИТ” – 7 клас, Задължителна подготовка, ISBN:978-954-426-737-7, ИК Анубис, София, Рецензирано 2008
20 Добрева М., Ковачева Е., Николова Н., Сендова Е., Стефанова Е., „Уча и творя с компютър” – помагало по ИТ за 6. клас, ISBN:978–954–426–747–6, Анубис, София, Рецензирано 2007
21 Е. Сендова, Е. Стефанова, Е.Ковачева, Н. Николова, П. Бойчев, Книга за учителя към учебно помагало по информационни технологии за 6 клас „Уча и творя с компютър”, ISBN:978-954-426-726-9, Анубис, София, Рецензирано 2007
22 Милена Добрева, Евгения Ковачева, Николина Николова, Евгения Сендова, Елиза Стефанова, Книга за учителя по информационни технологии за 6. клас, ISBN:9789544267469, Анубис, София 2007
23 Добрева М., Ковачева Е., Николова Н., Сендова Е., Стефанова Е., „Компютърът в моя свят” – помагало по ИТ за 5. клас, ISBN:954 – 426 – 723 – 9, Анубис, София, Рецензирано 2006
24 Милена Добрева, Евгения Ковачева, Николина Николова, Евгения Сендова, Елиза Стефанова, Информационни технологии за 5. клас (книга за учителя), ISBN:9789544267261 2006
25 Добрева М., Ковачева Е., Николова Н., Сендова Е., Стефанова Е., КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ: Компютърът в моя свят – помагало по ИТ за 5. клас, ISBN:978–954–426–726–1, ИК Анубис, София, Рецензирано 2006
26 Милена Добрева, Евгения Ковачева, Николина Николова, Евгения Сендова, Елиза Стефанова, Компютърът в моя свят. Учебно помагало по информационни технологии за 5. клас , ISBN:9789544267230, Анубис 2006
27 Николина Николова, Анелия Парушева, Информатика за зрелостен и кандидатстудентски изпит, ISBN:954-9931-50-1, ЛОДОС, София 2002