Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Иванка Михайлова
Глава от монография
1 Иванка Михайлова, Глава 10. Техническо, стилово и езиково оформление на магистърска теза. в: Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria III. Магистърска теза – теория, практика, предизвикателства, ISBN:978-954-07-4945-7 (print), 978-954-07-4946-4 (online), Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
2 Иванка Михайлова, Глава 11. Защита на магистърска теза – общи положения. Подготовка на експозе и презентация за защита. Процедура по защита на магистърска теза.в: Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria III. Магистърска теза – теория, практика, предизвикателства, ISBN:978-954-07-4945-7 (print), 978-954-07-4946-4 (online), Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
3 Иванка Михайлова, Глава 8. Управленските методи като изследователски. Втора част. Използване на казуса като метод за решаване на проблеми в социо-културния слой на организациите при разработване на магистърска теза. в: Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria III. Магистърска теза – теория, практика, предизвикателства, ISBN:978-954-07-4945-7 (print), 978-954-07-4946-4 (online), Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
Дипломна работа
Иванка Георгиева Вълчева, Мотивация и възнаграждение на персонала (по примера на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост - Пловдив), СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:гл. ас. Олимпия Ведър-Величкова 1999
Дисертация д-р
Иванка Георгиева Михайлова, Управленски стратегии за справяне с организационни конфликти, СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, Ръководител:Проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков 2018
Монография
1 Иванка Михайлова, Конфликти в организацията и тяхното управление, ISBN:978-954-07-5130-6, 978-954-07-5150-4 - pdf, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
2 Иванка Михайлова, Конфликти на работното място: анализ от гледната точка на служителите, ISBN:978-954-9399-67-7, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, София, Рецензирано 2021
3 Иванка Михайлова, Управленски стратегии за намеса в конфликти между служители, ISBN:978-954-07-5303-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
Научен проект
1 Иванка Михайлова, Поведенчески склонности при разрешаването на конфликти във финансовия сектор (Behavioral Biases in Conflict Resolution in Financial Sector), Член, , Номер на договора:70-123-208 / 12.02.2024 г. 2024
2 Иванка Михайлова, Видове предприемачески намерения сред студентите в природни и инженерни науки, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№80-10-232/13.05.2020 г. 2020
3 Иванка Михайлова, Предприемачество сред младежите, завършващи висше образование: ролята на университета, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№74/03.04.2015 2015
4 Иванка Михайлова, „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”, Проект „УСПЕХ” на МОН, Клуб по Предприемачество съвместно с 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин", Член, Министерство на образованието и науката чрез дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието", Номер на договора:BG051PO001-4.2.05-0001 2013
5 Иванка Михайлова, Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Член, , Номер на договора:№ BG051PO001-3.1.07-0027 2013
6 Иванка Михайлова, Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги (Ключ към качеството), Член, , Номер на договора:№ BG051PO001-3.1.08-0010 2013
7 Иванка Михайлова, Фирмени стратегии и интернационализация на български организации, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№81/10.04.2013 г. 2013
8 Иванка Михайлова, Конфликти в организационните мрежи (въз основа на примера на клъстерите в България), Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 161 от 19.07.2012 г. 2012
9 Иванка Михайлова, Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Член, , Номер на договора:№ BG051PO001-4.3.04-0023 2012
10 Иванка Михайлова, „Бизнес инкубаторите в България – проблеми и възможни решения”, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2011
Научно ръководство
1 Иванка Михайлова, Въздействие на корпоративната социална отговорност върху организациите и тяхното управление, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Мария Мирославова Дочева 2024
2 Иванка Михайлова, Изследване на конфликти на работното място и подходи за управлението им, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Петя Георгиева Димитрова 2024
3 Иванка Михайлова, Изследване на стреса в организация от сектора на информационните технологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Станислава Росенова Стакева 2024
4 Иванка Михайлова, Мотивация на служители в организации в сферата на туризма след приключването на пандемията от Ковид-19, дипломна работа:Пламена Цветомирова Герджикова 2024
5 Иванка Михайлова, Съвременни предизвикателства в набирането и подбора на служители, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Надежда Николаева Бакърджиева 2024
6 Иванка Михайлова, Анализ на мотивацията и удовлетвореността на персонала във фирма „Х“ чрез изграждане на мотивационен профил, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Анелия Валентинова Йорданова 2023
7 Иванка Михайлова, Анализ на причините за конфликти и тяхното управление в QB АД, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Кристиян Бориславов Гочев 2023
8 Иванка Михайлова, Изследване на факторите, влияещи върху работната продуктивност при дневна и нощна смяна, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Атанас Атанасов Антиков 2023
9 Иванка Михайлова, Организационна култура, насърчаваща иновациите в Глобалния бизнес център на компанията Х, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Весела Веселинова Василева 2023
10 Иванка Михайлова, Анализ и оценка на прилаганите политики за смекчаване на изменението на климата в Министерството на икономиката и индустрията , Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Джулиета Викторова Никова 2022
11 Иванка Михайлова, Анализ на нововъведена система за набиране, подбор и избор на персонал, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Атанаска Петрова Иванчева-Кушева 2022
12 Иванка Михайлова, Изследване на ангажираността на служителите в Изпълнителна агенция „Програма за образование“, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Полина Николаева Стоименова 2022
13 Иванка Михайлова, Изследване на приложимостта на инструмент за подобряване на подготвителния етап на процеса на подбор в компания ManpowerGroup Bulgaria, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Ванеса Викторова Златанова 2022
14 Иванка Михайлова, Изследване на конфликтите на работното място в компания ППД, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Мартина Калинова Ракаджиева 2021
15 Иванка Михайлова, Анализ на вътрешноорганизационната комуникация при осъществяване на организационни промени в български организации, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Ния Николаева Колева 2019
16 Иванка Михайлова, Анализ на системата за управление на таланти във фармацевтична компания „Х“, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Цветелина Ангелова Ръжанкова 2019
17 Иванка Михайлова, Изследване на стресогенните фактори и стратегиите за управление на професионалния стрес (на индивидуално и организационно ниво) в Център за изнесени услуги „У“, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Гергана Чавдарова Денева 2019
18 Иванка Михайлова, Контролинг на персонала, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Мила Димитрова Кондикова 2019
19 Иванка Михайлова, Конфликтите в български организации – причини, последици и управление, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Стефка Василева Георгиева 2019
20 Иванка Михайлова, Анализ и усъвършенстване на управлението на човешките ресурси с цел повишаване удовлетвореността на служителите на организация „Х“, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Карина Вили Чекердекова 2018
21 Иванка Михайлова, Анализ на системата за набиране на персонал в „Нестле България“ АД, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Мирослава Мариова Мишева 2018
22 Иванка Михайлова, Изследване и анализ на трудовата мотивация. Изграждане на мотивационен профил на служителите в отдел на международна компания на българския пазар, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Ирена Иванова Димитрова 2018
23 Иванка Михайлова, Изследване на мотивацията и степента на удовлетвореност на служителите в отдел на организация „Х“, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Христо Христов Стайков 2017
24 Иванка Михайлова, Изследване на стреса в компания „Х“, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Михаела Стефанова Цветкова 2017
25 Иванка Михайлова, Нагласи, знания и умения за управление на организационни конфликти на възпитаниците на Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Дияна Бисерева Тасева 2017
26 Иванка Михайлова, Работна група и екип – конфликти в организацията (въз основа на примера на частна търговска компания), Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Силви Петкова Петкова 2017
27 Иванка Михайлова, Анализ и оценка на системата за мотивиране чрез изграждане на мотивационен профил на служителите в банка „Х“, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Мариела Стоилова Кокова 2016
28 Иванка Михайлова, Анализ и усъвършенстване на стратегията за мотивиране чрез изграждане на мотивационен профил на сътрудниците в организация Х, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Полина Валентинова Стоянова 2016
29 Иванка Михайлова, Изследване на набирането и подбора на персонал в отдел „Обслужване на клиенти” на компания „Х”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Кристина Вълова Вълова 2016
30 Иванка Михайлова, Изследване на процеса по набиране, подбор и избор в организация „Х”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Лучия Спасимирова Илиева 2016
31 Иванка Михайлова, Изследване на стиловете за разрешаване на конфликти на ръководители и подчинени в екип на ИТ компания, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Константин Николаев Маринов 2016
32 Иванка Михайлова, Изследване на стиловете на поведение при конфликтна ситуация в частна търговска фирма, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Евелина Любомирова Илиева 2016
33 Иванка Михайлова, Мотивационни техники и тяхното влияние върху удовлетвореността от работата в компания Х, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Мария Иванова Димитрова 2016
34 Иванка Михайлова, Стилове за разрешаване на конфликти на ръководителите в магазин Метро Кеш енд Кери, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Яна Янкова Христова 2016
35 Иванка Михайлова, Управленски стратегии за засилване на цялостната удовлетвореност. Фактори за удовлетвореност/неудовлетвореност на служителите (на примера на „Интеркарт Файнанс“ АД), Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Славена Милославова Илиева 2016
36 Иванка Михайлова, Анализ на системата за обучение и развитие в Компания Х, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Паолина Милчева Методиева 2015
37 Иванка Михайлова, Изграждане на мотивационен профил и стратегии за повишаване на мотивацията на служителите в организация „Х”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Деяна Димова Петрова 2015
38 Иванка Михайлова, Изследване на ангажираността на служителите на компания „Х”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Даниела Илиева Илиева 2015
39 Иванка Михайлова, Изследване на мотивацията и степента на удовлетвореност на служителите в отдел на организация „Х”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Маргарита Крумова Маринова 2015
40 Иванка Михайлова, Конфликти в организацията. Изследване на стиловете за разрешаване на конфликти при работа в екип, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Емилия Петкова Василева 2015
41 Иванка Михайлова, Изследване на мотивацията на служителите в институция Х, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Стиляна Валентинова Димитрова 2014
42 Иванка Михайлова, Корпоративна социална отговорност на компания „Старбъкс”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Георги Венцеславов Енчев 2014
43 Иванка Михайлова, Корпоративната социална отговорност на бизнеса, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Никола Руменов Русинов 2014
44 Иванка Михайлова, Коучингът като ефективен метод за задържане и мотивиране на човешките ресурси (на примера на IT компания), Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Калина Милчева Миланова 2014
45 Иванка Михайлова, Набиране и подбор на персонала (по примера на „Кауфланд България ЕООД Енд Ко” КД), Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Радина Гошова Георгиева 2014
46 Иванка Михайлова, Обучението като елемент от развитието и управлението на човешките ресурси. Изследване на въвеждащата обучителна програма във водещ кол-център, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Маргарита Делчева Карагьозова 2014
47 Иванка Михайлова, Стратегията „Син океан“ за формиране на ново пазарно пространство и стойностна иновация на примера на ИКЕА, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Симеон Винициев Величков 2014
48 Иванка Михайлова, Управление на конфликти. Стилове за справяне с конфликти на българи и чужденци в компания Х, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Константин Жеков Жеков 2014
49 Иванка Михайлова, Управление на мотивацията. Анализ на удовлетвореността сред служителите в дентална практика, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Жасмина Георгиева Иванова 2014
50 Иванка Михайлова, Управление на таланти в „Санофи Авентис”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Десислава Георгиева Вунчева 2014
51 Иванка Михайлова, Анализ и усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси в „СТЕМО” ООД, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Таня Маринова Манчева 2013
52 Иванка Михайлова, Анализ на мотивационните фактори и нивото на удовлетвореност на персонала в аутсорсинг компания, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Магдалена Деанова Петрова 2013
53 Иванка Михайлова, Анализ на продължаващото обучение в КД „Живот” АД – България, Агенция „Сердика”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Даниела Владимирова Ненова 2013
54 Иванка Михайлова, Анализ на процесите по набиране, подбор и избор на сътрудници в компания „Х”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Виктор Красимиров Рафаилов 2013
55 Иванка Михайлова, Анализ на система за онлайн обучение на примера на Bwin.Party Digital Entertainment Plc., Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Ана Параскевова Водкаджиева 2013
56 Иванка Михайлова, Изследване на корпоративната социална отговорност в IBM, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Петя Пламенова Костадинова 2013
57 Иванка Михайлова, Обучението като елемент от управлението на човешките ресурси. Практически анализ на въвеждащата обучителна програма във водеща банкова институция, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Велислава Любенова Сивева 2013
58 Иванка Михайлова, Организационните конфликти и влиянието им върху груповата ефективност, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Калин Венциславов Боевски 2013
59 Иванка Михайлова, Сравнителен анализ на трудовата мотивация и ангажираността на персонала в две аутсорсинг компании в България, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Теодора Димитрова Таирска 2013
60 Иванка Михайлова, Управление на кариерата на примера на Кодикс България, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Светослав Ивайлов Петров 2013
61 Иванка Михайлова, Управление на конфликтите. Анализ на индивидуалните стилове за справяне с конфликти в звено на компания Х, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Йорданка Миткова Чечева 2013
62 Иванка Михайлова, Управление на конфликтите. Анализ на индивидуалните стилове за справяне с конфликти в звено на компания Х, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Росица Гошева Боевска 2013
63 Иванка Михайлова, Управление на конфликтите. Стилове за разрешаване на конфликтите на жените ръководители, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Мирена Димитрова Чалева 2013
64 Иванка Михайлова, Анализ на процеса на подбор и наемане на кадри в Териториално поделение на НОИ, гр. Перник, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Силвия Николаева Захариева 2012
65 Иванка Михайлова, Изследване на мотивационните нагласи в поделение на Националната агенция за приходите, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Динко Даниславов Давидов 2012
66 Иванка Михайлова, Изследване на мотивацията в мултикултурна среда на примера на компания Х, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Антоанета Недева Недева 2012
67 Иванка Михайлова, Изследване на мотивацията и изграждане на мотивационен профил на сътрудниците в отдел на институция Х, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Мария Александрова Мандаджиева 2012
68 Иванка Михайлова, Обучението като елемент от развитието на човешките ресурси. Практически анализ на системата за обучение на персонала във верига кафетерии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Стефка Пламенова Стефанова 2012
69 Иванка Михайлова, Социалната отговорност на бизнеса (по примера на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД), Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Яница Александрова Георгиева 2012
70 Иванка Михайлова, Изграждане на мотивационен профил на екип на персонала в „Сайтел България” ЕООД, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Велислава Тошкова Василева 2011
71 Иванка Михайлова, Изследване на мотивацията и изграждане на мотивационен профил на сътрудниците в отдел на предлагаща аутсорсинг услуги компания Х, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Димитрина Бранимирова Димитрова 2011
72 Иванка Михайлова, Изследване на мотивацията на персонала. Сравнителна характеристика на мотивационния профил на две организации от компанията Х, опериращи в България и Австрия, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Валентина Иванова Бебева 2011
73 Иванка Михайлова, Мениджмънт и лидерство. Лидерският стил на управление на мениджърския екип в „БТК” АД, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Росена Иванова Иванова 2011
74 Иванка Михайлова, Менторството като ефективен метод за развитие на човешките активи и задържане на ценните кадрите (на примера на ИТ компания), Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Ралица Павлинова Павлова 2011
75 Иванка Михайлова, Набиране, подбор и назначаване на персонал (по примера на „Меркатор-Б” ЕООД, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Станислава Стоева Цвяткова 2011
76 Иванка Михайлова, Обучение и квалификация на кадрите във фирма „Ърнст енд Янг Одит” ООД, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Анна Иванова Бояджиева 2011
77 Иванка Михайлова, Обучение на персонала в „Нова телекомуникационна компания”. Ефективни форми за повишаване на квалификацията на служителите чрез изпълнение на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Орлин Валериев Викторов 2011
78 Иванка Михайлова, Причини за възникване и управление на междуличностни конфликти в структурите на Министерството на вътрешните работи, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Стефан Симеонов Геновски 2011
79 Иванка Михайлова, Управление на кариерата на служителите в Космо България Мобайл ЕАД и Мобилтел ЕАД – проблеми и решения. Ефективното управление, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Иван Емилов Стефанов 2011
80 Иванка Михайлова, Управление на талантите на примера на „Нестле” АД, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Станимир Нанков Стойчев 2011
81 Иванка Михайлова, Усъвършенстване на структурата на организация въз основа на пример във фирма Индустриални системи ООД, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет дипломна работа:Димитър Василев Иванов 2011
Статия в научно списание
1 K. Zhelev, D. Katsarov, N. Velikova, Z. Zahariev, I. Mihaylova, N. Nedev, R. Krasteva, R. Hadgiev, N. Conev, I. Donev, PO-1474 Lower FDG PET/CТ SUV max shows better response to SBRT of adrenals in oligometastatic disease, Radiotherapy and Oncology, 2022, Ref, Web of Science, IF (6.901 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (1.892 - 2021) 2022
2 Ivanka Mihaylova, The Conflict Resolution Procedure as a Tool for Handling Conflicts in the Organization: Evidence from Bulgaria, Knowledge International Journal, vol:44, issue:1, 2021, pages:15-20, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X 2021
3 Ivanka Mihaylova, The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Incidence of Conflicts in Organizations: An Employee Perspective, Knowledge International Journal, vol:48, issue:1, 2021, pages:165-171, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X 2021
4 Ivanka Mihaylova, Understanding the Effects of Workplace Conflicts: An Employee Perspective, Knowledge International Journal, vol:49, issue:1, 2021, pages:23-28, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X 2021
5 Ivanka Mihaylova, The Impact of Conflict Management Training on Managers' Self-assessment of their Conflict Knowledge, Knowledge International Journal, vol:43, issue:1, 2020, pages:221-227, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X 2020
6 Ivanka Mihaylova, Well Prepared for Conflict in Organizations? A Managers' Self-assessment of their Conflict Management Knowledge, Knowledge International Journal, vol:42, issue:1, 2020, pages:121-127, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X 2020
7 Иванка Михайлова, Изследване на нагласите на ръководители към конфликтите в организацията, Knowledge International Journal, том:22, брой:1, 2018, стр.:147-153, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X 2018
8 Иванка Михайлова, Изследване на управленски стратегии за намеса в конфликти между подчинени на българските ръководители, Knowledge International Journal, том:20, брой:2, 2017, стр.:579-585, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X 2017
Статия в поредица
1 Иванка Михайлова, Управление на конфликти: Стратегии за намеса на ръководителите като неформална трета страна в конфликти между служители, Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, брой:18, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:231-246, ISSN (print):1311-8420 2020
2 Анастасия Бънкова, Иванка Михайлова, Клъстери, конфликти, управление, Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, брой:12, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:23-33, ISSN (print):1311-8420 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Desislava Yordanova, Raya Kanazireva, Iya Petkova, Ivanka Mihaylova, Irena Mladenova, Feasibility of Technology Entrepreneurship among Bulgarian STEM Students: Тhe Role of University, Proceedings of CBU in Economics and Business, 2, 2021, pages:149-154, doi:10.12955/peb.v2.268, Ref 2021
2 Цветан Давидков, Олимпия Ведър, Ия Петкова-Гурбалова, Иванка Михайлова, Мотивиране на работното място (съвкупен мотивационен профил – България 2021), Сборник с научни доклади от XIX Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг ‘21“, 2021, стр.:220-224, ISSN (print):1314-6327 2021
3 Цветан Давидков, Тодор Ялъмов, Ия Гурбалова, Иванка Михайлова, ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В УЧИЛИЩЕ Какво умеят учителите? От какво се нуждаят?, Сборник с научни доклади от XVIII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг ‘20“, издателство:Технически университет - София, 2020, стр.:688-702, ISSN (print):ISSN 1314-6327 2020
4 Цветан Давидков, Олимпия Ведър, Иванка Михайлова, Водещи инструменти за управление на бизнеса – възможности за синергия в преподаването на икономическо и управленско знание, Сборник с доклади от Международна научна конференция „Съвременни парадигми в управлението в контекста на непрекъснатата промяна“, София, издателство:Academic Publishing, 2019, стр.:366-375, ISBN:978-954-2940-22-7 2019
5 Иванка Михайлова, Последици от конфликтите за организацията: Изследване сред ръководители в български компании, Сборник с доклади от Международна научна конференция „Съвременни парадигми в управлението в контекста на непрекъснатата промяна“, София, издателство:Academic Publishing, 2019, стр.:186-191, ISBN:978-954-2940-22-7 2019
6 Иванка Михайлова, Управление на организационни конфликти: управленски подход, компетентност и стратегии, Сборник с доклади от Научна конференция с международно участие „Съвременни управленски практики IX – Управленска наука, икономика и бизнес практики – съвременни ракурси и предизвикателства”, издателство:Бургаски свободен университет, 2016, стр.:219-227, ISSN (print):1313-8758 2016
7 Цветан Давидков, Ия Гурбалова, Иванка Михайлова, Здравка Андонова, Трудовият живот в българските организации през периода 1995-2014 г. (ценностна оптика), Сборник с научни доклади от XIII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг ‘15“, издателство:Технически университет - София, 2015, стр.:1215-1223, ISSN (print):1314-6327, PhD 2015
8 Иванка Михайлова, Управление на конфликтите в организацията – основни подходи, стратегии и тактики, Сборник с доклади от Международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса”, том I, издателство:Academic Publishing, 2015, стр.:289-295, ISBN:978-954-2940-18-0 2015
9 Иванка Михайлова, Клъстерите в България – характеристика, проблеми, управление, Сборник с доклади от IX Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество”, издателство:Център по предприемачество при ТУ-София, Филиал Пловдив, 2012, стр.:81-85, ISSN (print):1313-9460 2012
10 Tzvetan Davidkov, Desislava Yordanova, Iya Gurbalova, Ivanka Mihailova, Irena Mladenova, Values and Innovative Behaviour: Evidence from Bulgaria, Proceedings of 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, 2011, pages:219-224, ISBN:978–608–65144-2-6 2011
11 Иванка Михайлова, Клъстери и клъстерен подход в България, Научни трудове – Университет по хранителни технологии – Пловдив, том 58, свитък 3, издателство:Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2011, стр.:97-102, ISSN (print):1313-731X, ISSN (online):2535-1311, Ref 2011
12 Анастасия Бънкова, Иванка Михайлова, Конфликти и справянето с тях в организационните мрежи, Научни трудове – Университет по хранителни технологии – Пловдив, том 57, свитък 2, издателство:Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2010, стр.:217-222, ISSN (print):1313-731X, ISSN (online):2535-1311, Ref 2010
13 Иванка Вълчева, Обзор на изследванията на културата на организациите в България, Научни трудове – Университет по хранителни технологии – Пловдив, том 50, свитък 1, издателство:Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2003, стр.:443-448, ISSN (print):1313-731X, ISSN (online):2535-1311 2003
14 Иванка Вълчева, Описателни модели за изследване на организационната култура, Научни трудове – Университет по хранителни технологии – Пловдив, том 50, свитък 1, издателство:Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2003, стр.:487-490, ISSN (print):1313-731X, ISSN (online):2535-1311 2003
15 Иванка Вълчева, Управленски стратегии за справяне с организационни конфликти, Научни трудове – Университет по хранителни технологии – Пловдив, том 50, свитък 1, издателство:Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2003, стр.:437-442, ISSN (print):1313-731X, ISSN (online):2535-1311 2003
16 Иванка Вълчева, Управление на възнаграждението в системата на висшето образование в България, Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция “Управлението на човешките ресурси – ключов фактор за европейската интеграция”, редактор/и:Елизабет Вачкова, издателство:International Business School "Transbusiness-E", 2000, стр.:159-160 2000
Студия в научно списание
Ivanka Mihaylova, Workplace Conflict: Evidence from Bulgaria, Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), vol:31, issue:2, 2022, pages:115-136, ISSN (print):0205-3292 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.2 - 2020), SCOPUS Quartile: Q3 (Economics, Econometrics and Finance) 2022
Студия в поредица
Иванка Михайлова, Източници на знанията и уменията за управление на конфликти на ръководители в български компании, Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, брой:20, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:151-172, ISSN (print):1311-8420 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Yordanova, D., Gurbalova-Petkova, I., Kanazireva, R., Mihaylova, I. and Mladenova, I., Feasibility of Technology Entrepreneurship among Bulgarian STEM Students: the Role of University 2021
2 Секционен доклад, Цветан Давидков, Олимпия Ведър, Ия Петкова-Гурбалова, Иванка Михайлова, Мотивиране на работното място (съвкупен мотивационен профил - България 2021) 2021
3 Секционен доклад, Цветан Давидков, Тодор Ялъмов, Ия Гурбалова, Иванка Михайлова, Обучението по предприемачество в училище. Какво умеят учителите? От какво се нуждаят? 2020
4 Секционен доклад, Цветан Давидков, Олимпия Ведър - Величкова, Иванка Михайлова, Рая Каназирева, Изграждане на компетентностен профил (КП) - основания и подходи 2020
5 Секционен доклад, Цветан Давидков, Олимпия Ведър, Иванка Михайлова, Водещи инструменти за управление на бизнеса – възможности за синергия в преподаването на икономическо и управленско знание 2019
6 Секционен доклад, Иванка Михайлова, Последици от конфликтите за организацията: Изследване сред ръководители в български компании 2019
7 Секционен доклад, Иванка Михайлова, Управление на организационни конфликти: управленски подход, компетентност и стратегии 2016
8 Секционен доклад, Давидков, Ц, И. Гурбалова, И. Михайлова, З. Андонова, Трудовият живот в българските организации през периода 1995-2014 г. (ценностна оптика) 2015
9 Секционен доклад, Иванка Михайлова, Управление на конфликтите в организацията – основни подходи, стратегии и тактики 2015
10 Секционен доклад, Иванка Михайлова, Клъстерите в България – характеристика, проблеми и управление 2012
11 Секционен доклад, Bankova, A., I. Mihaylova, Clusters, Conflicts, Management 2011
12 Секционен доклад, Иванка Михайлова, Клъстери и клъстерен подход в България 2011
13 Секционен доклад, Davidkov, T., D. Yordanova, I. Petkova-Gurbalova, I. Mihaylova and I. Mladenova, Values and innovative behaviour: Evidence from Bulgaria 2011
14 Секционен доклад, Бънкова, А., И. Михайлова, Конфликти и справянето с тях в организационните мрежи 2010
15 Секционен доклад, Иванка Вълчева, Описателни модели за изследване на организационната култура 2003
16 Секционен доклад, Иванка Вълчева, Управленски стратегии за справяне с организационни конфликти 2003
17 Секционен доклад, Иванка Вълчева, Обзор на изследванията на културата на организациите в България 2003
18 Секционен доклад, Иванка Вълчева, Управление на възнаграждението в системата на висшето образование в България 2000