Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Иван Лесов

Author ID (SCOPUS):54684319900

ORCID ID:http://orcid.org/0000-0002-0366-7922
Дипломна работа
Иван Игоров Лесов, Диспергиране на капки в концентрирани емулсии, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Славка Чолакова, Николай Денков 2009
Дисертация д-р
Иван Игоров Лесов, Получаване на порьозни материали от пени, стабилизирани със силикатни частици, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Славка Чолакова, Николай Денков 2014
Научен проект
1 Иван Лесов, Foam and slurry mixing, Член, Saint Gobain Research, France, Номер на договора:НИС 3600 2024
2 Иван Лесов, „Софийски университет – маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“, Член, Националнен план за възстановяване и устойчивост, Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008-C01 2023
3 Иван Лесов, Foam and slurry mixing, Член, Saint Gobain Research, France, Номер на договора:НИС 3584 2023
4 Иван Лесов, „Циментови пени“, „Cement Foams” , Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3511 2022
5 Иван Лесов, "Master silicone component in foams", „Намиране на подходящи ПАВ за стабилизация на гипсови пени“, Член, Saint-Gobain Recherche, France 2021
6 Иван Лесов, "Механистично тълкуване на захващането на въздух в състави на Lubrizol", "Mechanistic Understanding of the air entrapment in Lubrizol formulations", Член, LUBRIZOL, САЩ 2020
7 Иван Лесов, „Стабилизация на циментови пени“, "Air stabilization in mortars during pumping", Член, Saint-Gobain Weber, Франция 2020
8 Иван Лесов, „Установяване на механизма на зародишообразуване и нарастване на мехурчета в полиолна среда, съдържаща порообразователен агент“ "Mechanistic understanding of the bubble nucleation and growth in polyol media containing blowing agent", Член, Saint-Gobain Recherche, Франция 2020
9 Иван Лесов, "„Образуване и нарастване на мехурчета в дисперсии на повърхностно-активни вещества и полиоли и антипенителен ефект на силиконови масла“ , “Bubble formation and grow in polyol/surfactant dispersions and anti-foam effect of silicone oil” , Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3406 2019
10 Иван Лесов, „Получаване на нано емулсии чрез самоемулгиране при охлаждане“, Self-Emulsification Route to NanoEmulsions by Cooling of Industrially Relevant Compounds, Член, Европейска Комисия, Номер на договора:3344 2019
11 Иван Лесов, „Силикатните пени катo изолационни материали“, "Silica Foams for Тhermal Insulations", Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3363 2019
12 Иван Лесов, „Силиконови сърфактанти и антипенителен ефект на силиконови масла“, "Silicone surfactants and anti-foam effect of silicone oil", Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3366 2019
13 Иван Лесов, „Стабилизация на циментови пени при изпомпване под налягане“ "Air stabilization in mortars during pumping", Член, Saint-Gobain Weber, Франция, Номер на договора:3339 2019
14 Иван Лесов, Център за Компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения" , Член, ОП НОИР, Номер на договора:BG05M20P001-1.002-0012 2019
15 Иван Лесов, „Определяне на подходящи ПАВ за стабилизация на пени при разбъркване и подлагане на високо налягане“ Surfactant optimization for foams during pumping", Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3292 2018
16 Иван Лесов, Bottom-up Energy Efficient Emulsification and Structured Materials Енергийно ефективно емулгиране и структуриране на материали , Член, Европейска Комисия, Номер на договора:3242 2017
17 Иван Лесов, Оптимизация на ПАВ за получаване на пени, стабилизирани с частици, „Optimize surfactants for foam processes“, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3231 2017
18 Иван Лесов, Приготвяне порьозни материали от силикатни пени с предварително зададени характеристики, „Silica foams for thermal insulation“, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3253 2017
19 Иван Лесов, Прозрачни емулсии, “Transparent emulsions”, Член, Pepsi Co, САЩ, Номер на договора:3240 2017
20 Иван Лесов, Ефективно емулгиране, "Effective emulsification", Член, Pepsi Co, САЩ, Номер на договора:3218 2016
21 Иван Лесов, Пени стабилизиарани с частици: Приложения за калциев сулфат и алуминиев оксид, „The development of stable aqueous foams by using alumina particles and calcium sulfate dehydrate particle“, Член, Saint-Gobain CREE, Франция, Номер на договора:3172 2016
22 Иван Лесов, Стабилност на пени при ниски концентрации на частици, „Ultra stable particle stabilized foam“, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3208 2016
23 Иван Лесов, Физико-химично характеризиране на сапонини, „Physical characterization of saponins“, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3201 2016
24 Иван Лесов, "Поведение на капки в дисперсии при фазов преход" "Emulsion drops phase behavior during cooling", Член, University of Cambridge, Номер на договора:3163 2015
25 Иван Лесов, Контрол на формата на частици в дисперсии на материали с фазов преход Control of emulsion drops shape during phase changing, Член, Университет в Кеймбридж, Англия, Номер на договора:3095 2014
26 Иван Лесов, Минерални пени, “Inorganic foams”, Член, Saint-Gobain Recherche, Номер на договора:1946 2010
Научно ръководство
1 гл.ас. д-р Иван Лесов, Формулиране на мултикомпонентна маска с глина за почистване на лицето , Софийски университет дипломна работа:Христина Георгиева 2022
2 гл. ас. д-р Иван Лесов, Формулиране на лосион и крем със сяра, подходящи за употреба при кожа с акне, Софийски Университет дипломна работа:Мариета Хаджиянкова 2021
Статия в научно списание
1 M. Hristova, I. Lesov, L. Mihaylov, N. Denkov, S. Tcholakova, Role of particles size on the cohesive strength of non-sintered (green) ceramics, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2023, pages:130653-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.130653, Ref, Web of Science, IF (5.518 - 2021), Web of Science Quartile: Q2 (2021), SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), PhD 2023
2 I. Lesov, D. Glushkova, D. Cholakova, M.T. Georgiev, S. Tcholakova, S.K. Smoukov, N. Denkov, Flow Reactor for Preparation of Lipid Nanoparticles via Temperature Variations, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, vol:112, 2022, pages:37-45, doi:https://doi.org/10.1016/j.jiec.2022.03.043, Ref, Web of Science, IF (6.76 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (0.995 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International, MSc 2022
3 D. Gazolu-Rusanova, I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov, B. Ahtchi, Food Grade Nanoemulsions Preparation by Rotor-Stator Homogenization, Food Hydrocolloids, vol:102, 2020, pages:105579-0, doi:10.1016/j.foodhyd.2019.105579 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.055 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
4 I. Lesov, Z. Valkova, E. Vassileva, G. Georgiev, K. Ruseva, M. Simeonov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Smoukov, Bottom-Up Synthesis of Polymeric Micro- and Nanoparticles with Regular Anisotropic Shapes, Macromolecules , vol:51, 2018, pages:7456-7462, doi:10.1021/acs.macromol.8b00529, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.243 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International, PhD 2018
5 M. Zanini, I. Lesov, E. Marini, C.-P. Hsu, C. Marschelke, A. Synytska, S.E. Anachkov, L. Isa, Detachment of Rough Colloids from Liquid–Liquid Interfaces, Langmuir, vol:34, 2018, pages:4861-4873, doi:10.1021/acs.langmuir.8b00327, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.479 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International, PhD 2018
6 M. Hristova, I. Lesov, S. Tcholakova, V. Goletto, N. Denkov, From Pickering Foams to Porous Carbonate Materials: Crack-free Structuring in Drying Ceramics, Colloids Surf. A , vol:552, 2018, pages:142-152, doi:10.1016/j.colsurfa.2018.05.025, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.735 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2018), International, PhD 2018
7 S. Tcholakova, Z. Valkova, D. Cholakova, Z. Vinarov, I. Lesov, N. Denkov, S. Smoukov, Efficient self-emulsification via cooling-heating cycles, Nature Communications, 2017, pages:15012-0, doi:10.1038/ncomms15012, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD, MSc 2017
8 I. Lesov, S. Tcholakova, M. Kovadjieva, T. Saison, M. Lamblet, N. Denkov, Role of Pickering Stabilization and Bulk Gelation for the Preparation and Properties of Solid Silica Foams., Journal of Colloid and Interface Science, vol:504, 2017, pages:48-57, doi:10.1016/j.jcis.2017.05.036, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
9 D. Cholakova, N. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, S. Smoukov, Control of Drop Shape Transformations in Cooled Emulsions., Adv. Colloid Interface Sci., 2016, pages:90-107, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.cis.2016.06.002, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, MSc 2016
10 S.E. Anachkov, I. Lesov, M. Zanini, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, L. Isa, Particle Detachment from Fluid Interfaces: Theory vs. Experiments, Soft Matter, vol:12, 2016, pages:7632-7643, doi:10.1039/C6SM01716A, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.99 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
11 N. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, D. Cholakova, S. Smoukov, Self-shaping of oil droplets via the formation of intermediate rotator phases upon cooling, Nature, vol:528, 2015, pages:392-395, doi:10.1038/nature16189, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, MSc 2015
12 I. Lesov, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, Drying of particle-loaded foams for production of porous materials: mechanism and theoretical modeling , RSC Advances , vol:4, 2014, pages:811-823, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.75 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2014), PhD 2014
13 I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov, Factors Controlling the Formation and Stability of Foams Used as Precursors of Porous Materials., J. Colloid Interface Sci., том:426, 2014, стр.:9-21, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2014.03.067, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2014), PhD 2014
14 S. Tcholakova, I. Lesov, K. Golemov, N.D. Denkov, S. Judat, R. Engel, T. Danner, Efficient emulsification of viscous oils at high drop volume fraction, Langmuir, vol:27, 2011, pages:14783-14796, doi:10.1021/la203474b, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 N. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, FROM FOAMED SUSPENSIONS TO FUNCTIONAL POROUS MATERIALS, Международна научна конференция “УНИТЕХ’18” – Габрово, 2018, pages:501-505, ISSN (online):2603-378X 2018
2 Slavka Tcholakova, I. Lesov, K. Golemov, N.D. Denkov, S. Judat, Drop size in concentrated emulsions, obtained by rotor-stator homogenization, 5th World Congress on Emulsions, Lyon 2010, 2010, International, PhD 2010
Участие в конференция
1 Постер, Ivan Lesov, Hristo Alexandrov, Bozhidar Ivanov, Jessica Delavoipiere, Slavka Tcholakova, Kinetics of bubbles dissolution under pressure – role of dispersion nanostructure 2023
2 Постер, Ivan Lesov, Hristo Alexandrov, Bozhidar Ivanov, Jessica Delavoipiere, Slavka Tcholakova, Kinetics of bubbles dissolution under pressure – role of dispersion nanostructure 2023
3 Постер, I. Lesov, M. Hristova, S. Tcholakova, L. Mihaylov, N. Denkov, , Role of particles size on the cohesive strength of non-sintered (green) ceramics 2022
4 Секционен доклад, Иван Лесов, Formation of micro and nanoemulsions from triglycerides and essential oils. Novel techniques for self-structuring of emulsions via phase transitions 2022
5 Секционен доклад, I. Lesov, D. Glushkova, D. Cholakova, M.T. Georgiev, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Smoukov, Flow reactor for preparation of lipid nanoparticles via temperature variations 2022
6 Секционен доклад, Dilek Gazolu-Rusanova, Zlatina Mitrinova, Ivan Lesov, Slavka Tcholakova, Essential oil micro and nanoemulsions formation, assisted by food grade preservatives 2022
7 Секционен доклад, I. Lesov, Zh. Valkova, E. Vassileva, G. Georgiev, K. Ruseva, M. Simeonov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Smoukov, Bottom-up Synthesis of Polymeric Micro- and Nanoparticles with Regular Anisotropic Shapes 2019
8 Секционен доклад, S.K. Smoukov, N. Denkov, D. Cholakova, S.Tcholakova, I.Lesov, Zh.Valkova, A.Khaldi, T.Wang, Droplet robotics – emerging bottom-up intelligence 2019
9 Секционен доклад, Diana Cholakova, Nikolai D. Denkov, Slavka Tcholakova, Ivan Lesov, Zhulieta Valkova, Stoyan K. Smoukov, Self-Shaping Droplets 2019
10 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, From foamed suspensions to functional porous materials 2018
11 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, D. Cholakova, I. Lesov, Zh. Valkova S. K. Smoukov, Self-shaping droplets: from spheres to platelets with “flagella” 2017
12 Пленарен доклад, N. Denkov, Zh. Valkova, D. Cholakova, I. Lesov, S. Tcholakova, S. K. Smoukov, Self-emulsification by Emulsion Cooling and Heating 2017
13 Секционен доклад, S. Tcholakova, I. Lesov, N. Denkov, Preparation of porous materials by using direct foaming method 2017
14 Секционен доклад, N. Denkov, Slavka Tcholakova, Zhulieta Valkova, Diana Cholakova, Zahari Vinarov, Ivan Lesov, Stoyan K. Smoukov, Efficient self-emulsification via cooling-heating cycles 2017
15 Постер, I. Lesov, S. Anachkov, M. Zanini, N. Denkov, L. Isa, Wetting of Solid Particles by Liquid Interfaces 2015
16 Секционен доклад, I. Lesov, S. Anachkov, M. Zanini, N. Denkov, L. Isa, Wetting of Solid Particles by Liquid Interfaces 2015
17 Секционен доклад, N. Denkov, I. Lesov, S. Tcholakova, Porous ceramic materials from foam precursors - design rules 2014
18 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, Porous ceramic materials from foam precursors - design rules 2014
19 Секционен доклад, I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov, Porous Ceramics from Surfactant-Particle Mixtures 2014
20 Секционен доклад, I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov, Ultralight Porous Ceramics from Wet Foam Precursors 2014
21 Пленарен доклад, N. Denkov, I. Lesov, S. Tcholakova, Foamed suspensions as precursors for production of porous materials with hierarchical pore size distribution 2013
22 Постер, I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov, Drying of Particle Loaded Foams for Preparation of Porous Materials: Mechanism and Theoretical Interpretation 2013
23 Секционен доклад, I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov, Drying of silica-stabilized foams: experiment and theoretical interpretation 2013
24 Секционен доклад, I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov, Mechanism of Drying of Silica-Stabilized Foams: Experiment and Theoretical Interpretation 2013
25 Секционен доклад, I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov, Formation and Stability of Foams Prepared By Concentrated Silica Suspensions 2012
26 Пленарен доклад, N. Denkov, I. Lesov, S. Tcholakova, Formation and stability of foams, prepared by concentrated silica suspensions 2012
27 Секционен доклад, I. Lesov, K. Golemanov, R. Petkova, M. Kovadjiiska, S. Tcholakova, N. Denkov, Formation and Stability of Foams Prepared by Concentrated Silica Suspensions 2012
28 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov , Mineral foams – role of surfactants and foaming procedures 2011
29 Секционен доклад, I. Lesov, K. Golemanov, R. Petkova, M. Kovadjieva, S. Tcholakova, N. Denkov, Formation and Stability of Foams Prepared By Concentrated Silica Suspensions and Surfactant 2 2011
30 Постер, I. Lesov, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, Drop Size in Concentrated Emulsions, Obtained by Rotor-Stator Homogenization 2010
31 Секционен доклад, I. Lesov, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, Drop Break up in Concentrated Emulsions 2010
32 Секционен доклад, I. Lesov, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, Drop Break up in Concentrated Emulsions 2010
33 Секционен доклад, I. Lesov, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, Drop Break up in Concentrated Emulsions 2009